J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült december 10-én 18 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Nagy János, a Bizottság elnöke, Pintér Erzsébet bizottsági tag, Polgárné Czerjak Judit bizottsági tag, Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag, Spieglné Berinszki Zsuzsanna bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Malata Józsefné bizottsági tag, dr. Ecsedi László bizottság tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -- dr. Csiki Gábor jegyzı. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Jenei Ivett, az Egészségügyi, Szociális és Gyámügyi Iroda vezetıje, Ispány János, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Tóth Tiborné területi védını, Gajdos Istvánné területi védını, Tomán Mónika egészségügyi megbízott. A jegyzıkönyvet Pribelszkiné Szijj Mónika jegyzıkönyvvezetı vezette. Jegyzıkönyv számára a Bizottság elnöke a nyilvános és rendes ülés kezdetén - rögzíti, hogy Malata Józsefné és dr. Ecsedi László bizottsági tagok igazoltan vannak távol a Szociális és Egészségügyi Bizottság december 10-ére meghirdetett nyilvános és rendes, valamit zárt ülésérıl. A Szociális és Egészségügyi Bizottság december 10-én (szerda) 17 óra 15 perctıl kezdıdıen a nyilvános és rendes ülés megkezdése elıtt, a zárt ülés 2.) napirendi pontjához kapcsolódóan, meghívott intézményvezetı jelenlétére figyelemmel - megtartotta zárt ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 17 óra 15 perctıl kezdıdıen 18 óra 10 percig - a zárt ülés napirendi pontjai tekintetében - zárt bizottsági ülést tart. (A zárt bizottsági ülésrıl külön határozatok tára és jegyzıkönyv készül.) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a 7 tagú Bizottság 17 óra 15 perckor 5 fı tag jelenlétével határozatképes.

2 2 Nagy János bizottsági elnök - az ülés megnyitását követıen - indítványozza, hogy a Bizottság a zárt ülés napirendi pontjainak megtárgyalásával kezdje, majd nyilvános és rendes ülésen folytassa tovább a munkáját. Indítványozza továbbá, hogy a Bizottság az eredetileg kiküldésre került írásbeli meghívó szerinti 5.) napirendi pontot 1.) napirendi pontként, a 6.) napirendi pontot 2.) napirendi pontként tárgyalja meg. Ezzel együtt az írásbeli meghívó napirendi pontjai, - értelemszerően számozódnak tovább. Javasolja továbbá, hogy a kiküldött, írásbeli meghívó szerint, az Egyebek c. napirendi pont keretein belül vegye fel és az alábbi sorrendben tárgyalja meg, az alábbi tárgyú sürgısségi indítványokat és elıterjesztéseket (napirendi pontokat): 7.) Az egészségügyi megbízott évi szakmai tevékenységérıl szóló beszámolója (bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Tomán Mónika egészségügyi megbízott 12.) Az Országos Mentıszolgálat Alapítványa támogatási kérelmének megvitatása. (sürgısségi indítvány!) 13.) A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete támogatási kérelmének megvitatása. (sürgısségi indítvány!) Javasolja továbbá, hogy a Bizottság mai ülésén, a kiküldött, írásbeli meghívó szerint, az Egyebek c. napirendi pont keretein belül felvett 12.) és 13.) napirendi pontok együttesen kerüljenek a nyilvános és rendes ülésen megtárgyalásra. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság - nyilvános és rendes ülése kezdetén - jelenlévı 5 fı tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Bizottság december 10-ére meghirdetett, Nagy János bizottsági elnök által indítványozottak szerint, a Bizottság módosított és kiegészített nyilvános és rendes valamint zárt ülése tervezett napirendjét, amely az alábbi: Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1.) Önkormányzati hatósági ügyek. Elıterjesztı: Nagy János, a Bizottság elnöke Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e ( f o l y t a t ó l a g o s ) : 1.) Önkormányzat hatósági ügy. (Átmeneti segély megállapítására irányuló kérelem kapcsán, I. fokon meghozott önkormányzati határozattal összefüggésben elıterjesztett fellebbezés vizsgálata.) (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 2.) Személyi ügy. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Közremőködı: Ispán János, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, intézményvezetı.

3 3 3.) E g y e b e k. N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1.) Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepciója felülvizsgálatára, és új Koncepció elfogadására. (II. forduló anyaga). 2.) Állásfoglalás a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye keretein belül mőködı Idısek Napközi Otthona gondozási feladatai ellátásához kapcsolódó gépjármő beszerzésére vonatkozólag. Közremőködı: Ispán János, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, intézményvezetı. 3.) Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által, évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 4.) Az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata (folytatólagos, szükség szerint). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 5.) A körzeti védınık évi szakmai tevékenységérıl szóló beszámolója (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Nagy János, a Bizottság elnöke Közremőködı: Gajdos Istvánné, területi védını 6.) Az iskolavédını évi szakmai tevékenységérıl szóló beszámolója (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Nagy János, a Bizottság elnöke Közremőködı: Czombos Anikó, iskolavédını 7.) Az egészségügyi megbízott évi szakmai tevékenységérıl szóló beszámolója (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Tomán Mónika egészségügyi megbízott 8.) Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat fenntartásában álló Orvosi Rendelı (Pilis, Rákóczi u. 40.) üzemeltetése kapcsán, a vállalkozó házi-, gyermek- és fogorvosok által pénzügyi évre vonatkozólag fizetendı üzemeltetési hozzájárulást, valamint az egészségügyi alapellátás jövıbeni helyszínét rögzítı külön megállapodás megkötése állásáról, folyamatáról (bizottsági elıterjesztés). 9.) Állásfoglalás a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjének november 26-án kelt törvényességi észrevételével kapcsolatban. (Pilis Város Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 25/2008. (X.01.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálata.)

4 4 10.) Állásfoglalás a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjének november 26-án kelt törvényességi észrevételével kapcsolatban. (Pilis Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 26/2008. (X.01.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálata.) 11.) Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló, a 34/2006. (XII.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 10/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. 12.) Az Országos Mentıszolgálat Alapítványa támogatási kérelmének megvitatása. 13.) A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete támogatási kérelmének megvitatása A Szociális és Egészségügyi Bizottság december 10-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága december 10-i nyilvános és rendes ülését 18 óra 10 perckor kezdi meg. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a 7 tagú Bizottság 18 óra 10 perckor 5 fı tag jelenlétével határozatképes. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi pontjának 1.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepciója felülvizsgálatára, és új Koncepció elfogadására. (II. forduló anyaga). Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze a Bizottság elé a tárgyalandó napirendi pontot, annak kidolgozása és benyújtása indokait és körülményeit. Dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi pont kapcsán az alábbiakat mondja el: az elmúlt havi bizottsági ülés után kiküldésre került a Terv, Koncepció elsı körös változata. Javasolja a Képviselı-testületnek, valamint a Bizottságnak, hogy foglalkozzék a beterjesztett szabályozási anyaggal, a Koncepció Polgármesteri Hivatal által összeállított tervezetével, mert a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény 92. -a alapján, a Koncepció egy, a települési önkormányzat által kötelezıen kidolgozandó és összeállítandó, elfogadandó koncepció. Egyúttal javasolja azt is, hogy a Koncepció érvényessége és hatálya január 1-tıl december 31. napjáig tartó idıtartamra szóljon. A Koncepció alapelvei között szerepelnek olyan alapelvek, - amelyek a pénzbeli és a természetbeni ellátások területére vonatkoznak, és vannak olyan alapelvek is, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó ellátások területére irányulnak.

5 5 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy dr. Csiki Gábor jegyzı részletesen ismerteti a Koncepció tervezett alapelveit a Bizottság elnökével és tagjaival. Az ismertetésre került alapelvek közül - kifejezett bizottsági állásfoglalásra javasolja a II., az V., a VII., a X. és a XI. sz. alapelveket. Elıadja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátások területén belüli III. sz. alapelv konkrét érvényesüléséhez, az alapelvben foglaltak végrehajtásához kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal konkrét összeget még nem tud mondani. Az anyag kapcsán (elızetes egyeztetésre alapítottan) javasolja, hogy a Koncepció - a fentebb ismertetett alapelveken felül - az alábbi új javaslatokkal, rendelkezéssekkel egészüljön ki: 1./ A és évre vonatkozólag a Koncepció B. része, (személyes gondoskodást nyújtó alapelvek) (VIII. alapelv) egészüljön ki azzal, hogy az Önkormányzat évente, a hátrányos helyzető gyermekek számára, saját költségvetése terhére - 1 (egy) hetes nyári táboroztatást szervez. 2./ Az Önkormányzat - a Koncepció érvényességének idıtartama alatt, december 31-ig, elsıdlegesen pályázati források bevonásával két csoporthelyiségbıl és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségbıl álló bölcsıde-épület komplexum létesítését tervezi a Gerje - forrásvidék és környezetében fekvı pilisi, 06/22 hrsz.-ú belterületi ingatlanon. 3./ A Koncepció B. része alatti IV. sz. alapelve egészüljön ki a közhasznú, közcélú munkások mellett, az önkormányzati közérdekő foglalkoztatást végzı munkásokra történı utalással. 4./ Ispány János, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje és Gajdosné Nagy Tímea képviselı indítványa alapján a Koncepció B. része egészüljön ki egy új IX. számú alapelvvel az alábbi szövegezés szerint: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete célul tőzi ki, hogy május 31. napjáig - a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat útján, a Máltai Szeretet Szolgálat területileg illetékes intézményével, - együttmőködési megállapodást köt, amelynek célja: a település külterületi részén élı, hátrányos helyzető családok ütemezett integrációja. Nagy János bizottsági elnök megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatását. Maga részérıl a Bizottság által megfogalmazottak rögzítésére figyelemmel, - javasolja a Bizottságnak dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatása tudomásul vételét. Továbbá megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további lényeges kérdést, észrevételt, vagy megjegyzést - a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára Pilis Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepciója felülvizsgálatára, és új Koncepció elfogadására irányuló szabályozási javaslatát, dr. Csiki Gábor jegyzı által jelzett és megtett kiegészítésekkel,- az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 685/2008. (XII. 10.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a Pilis Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepciója felülvizsgálatára, és új Koncepció elfogadására irányuló javaslatát, az alábbi kiegészítésekkel: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a és évre vonatkozólag a Koncepció B. része, a személyes gondoskodást nyújtó alapelvei között rögzítse (VIII. alapelv), hogy az Önkormányzat évente, a hátrányos

6 6 helyzető gyermekek számára, saját költségvetése terhére - 1 (egy) hetes nyári táboroztatást szervez. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Koncepció rögzítse az alábbi célkitőzést: Az Önkormányzat - a Koncepció érvényességének idıtartama alatt, december 31- ig, elsıdlegesen pályázati források bevonásával két csoporthelyiségbıl és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségbıl álló bölcsıde-épület komplexum létesítését tervezi a Gerje - forrásvidék és környezetében fekvı pilisi, 06/22 hrsz.-ú belterületi ingatlanon. 3./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Koncepció B. része alatti IV. sz. alapelve egészüljön ki a közhasznú, közcélú munkások mellett, az önkormányzati közérdekő foglalkoztatást végzı munkásokra történı utalással. 4./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Koncepció B. része egészüljön ki egy új IX. számú alapelvvel: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete célul tőzi ki, hogy május 31. napjáig - a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat útján, a Máltai Szeretet Szolgálat területileg illetékes intézményével, - együttmőködési megállapodást köt, amelynek célja: a település külterületi részén élı, hátrányos helyzető családok ütemezett integrációja. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2.) napirendi pontjának 2.) Napirendi pont: Állásfoglalás a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye keretein belül mőködı Idısek Napközi Otthona gondozási feladatai ellátásához kapcsolódó gépjármő beszerzésére vonatkozólag. Közremőködı: Ispán János, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, intézményvezetı. Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze a Bizottság elé a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: az elıterjesztés kidolgozásának és benyújtásának indoka az alábbi: két héttel ezelıtt a SALUS Alapítvány (székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 36.) azzal a jelzéssel élt a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye keretein belül mőködı Idısek Napközi Otthona szakmai vezetıje felé, hogy másnaptól nem kívánja tovább mőködtetni a település közigazgatási területén február hó 28. napjától kezdıdı hatállyal határozatlan idıtartammal létrejött - támogató szolgálatát. Jelenleg Kovács János a Polgármesteri Hivatal gépkocsi sofırje látja el ezen feladatot. A jelenlegi helyzet megoldására az alábbi két, megoldást nyújtó alternatíva merülhet fel: 1./ Az Önkormányzat december 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal gépkocsi sofırje által mőködteti az ellátást december 31-e után, pedig ha központi jogszabály megengedi, - nem mőködteti tovább a támogató szolgálatot.

7 7 2./ Az Önkormányzat vétel vagy lízing formájában vásárolna egy gépjármővet a Társulás részére, amely gépjármővet a Társulással fennálló feladatátadási megállapodás meglétéig használatba adja a részére. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által beterjesztett két alternatíva feletti érdemi vitát elnapolva és elhalasztva, - rövid vitát követıen dr. Csiki Gábor jegyzı indítványára az alábbi állásfoglalását hozta meg: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat január 31-ig, a Polgármesteri Hivatal gépjármő sofırje dolgozója bevonásával oldja meg a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye keretein belül mőködı Idısek Napközi Otthona gondozási feladatai ellátásához kapcsolódó beszállítási és hazaszállítási feladatokat. Egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatal polgármesterét, illetve jegyzıjét, hogy a Képviselıtestület és szervei január havi nyilvános és rendes ülésére készítsenek írásbeli elıterjesztést a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilis tagintézménye keretein belül mőködı Idısek Napközi Otthona gondozási feladatai ellátásához kapcsolódó szállítási feladatok hosszú távú ellátása céljából a feladatnak helyi szállítási vállalkozó bevonásával történı ellátására vonatkozólag. Nagy János bizottsági elnök megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı tájékoztatását. Maga részérıl javasolja, hogy a fentebb ismertetett feladatellátásról szóló határozati javaslat, szolgáltatási szerzıdés tervezete kerüljön be a Bizottság január havi nyilvános és rendes ülésére, - állásfoglalás és döntéshozatal végett. Másodsorban, maga részérıl javasolja a Bizottságnak az általa megfogalmazásra került határozati javaslat - Bizottság általi támogatását. Harmadsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezetten lényeges kérdést, észrevételt - a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja dr. Csiki Gábor jegyzı által elmondottak alapján, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye keretein belül mőködı Idısek Napközi Otthona gondozási feladatai ellátásához kapcsolódó gépjármő beszerzésére vonatkozó tájékoztatót,- az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 686/2008. (XII.10.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye keretein belül mőködı Idısek Napközi Otthona gondozási feladatai ellátásához kapcsolódó gépjármő beszerzésére vonatkozólag, a Képviselıtestület számára, az alábbi állásfoglalást alakította ki: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat január 31-ig, a Polgármesteri Hivatal gépjármő sofırje dolgozója bevonásával oldja meg a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye keretein belül mőködı Idısek Napközi Otthona gondozási feladatai ellátásához kapcsolódó beszállítási és hazaszállítási feladatokat. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság felkéri elnöke útján a polgármestert, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Képviselı-testület és szervei január havi

8 8 nyilvános és rendes ülésére készítsenek írásbeli elıterjesztést a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilis tagintézménye keretein belül mőködı Idısek Napközi Otthona gondozási feladatai ellátásához kapcsolódó szállítási feladatok hosszú távú ellátása céljából a feladatnak helyi szállítási vállalkozó bevonásával történı ellátására vonatkozólag. 3./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a 2./ pont szerinti feladatellátásról szóló határozati javaslat, szolgáltatási szerzıdés tervezete kerüljön be a Bizottság január havi nyilvános és rendes ülésére, - állásfoglalás és döntéshozatal végett. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3.) napirendi pontjának 3.) Napirendi pont: Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi pont kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a Bizottság tagjait: a beszámoló részeként az alábbiakat ismerteti a Bizottság tagjaival, a Kistérségi Társulás évben az alábbi feladatokat látta el: - belsı ellenırzési feladatok, - közoktatási tárgyú feladatok, - szociális területen a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézménye, valamint annak pilisi tagintézménye mőködtetése, - területfejlesztési feladatok ellátása, - fıépítészi feladatok ellátása. Tovább folytatván elmondja: a pilisi Polgármesteri Hivatal megkeresésére több olyan napirendi pont lett felvéve a Társulási Tanács augusztus és november hónapja közötti üléseire, amelynek részeként a Társulás elfogadta új szervezeti dokumentumait. Ezen dokumentumok közül elsıdlegesen említendı, hogy a Társulás által fenntartott mindkét intézménynek új Alapító Okirata lett kiadva, - amelyek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. Másodsorban elkészült a Tárulás által fenntartott és mőködtetett két intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata is, ami a múlt év folyamán a munkaszervezet részérıl még nem volt meg. Itt említi meg, hogy egyenlıre négy fı dolgozik a Társulás munkaszervezete keretein belül. Új elemként jelentkezik, hogy a Társulás saját belsı ellenıre kidolgozta, - az összes belsı gazdálkodási, pénzügyi tárgyú szabályzatot. Fontosnak tartja elmondani, hogy a Társulási megállapodás, amely a 17 települési önkormányzat mőködését összefogja (kereteit képezi) - a múlt hónap folyamán kiegészült egy olyan kiegészítéssel, hogy a Társulás saját tagjaira nézve bevezette az inkasszó jogi intézményét.

9 9 Az intézmények éves beszámolói elfogadásra kerültek a Társulási Tanács ülésén. Befejezésül hozzáteszi: véleménye szerint mindenképpen célszerő lenne, ha a Társulás mőködtetné saját Szociális Bizottságát, mert így a két testületi szerv által mőködtetett Szociális Bizottság (továbbá a Polgármesteri Hivatal, valamint a Társulás munkaszervezete) adott esetben az intézmény mőködését érintı témákban, teljes jogkörrel állást foglalhatna. (Jelenleg a Társuláson belül a Pénzügyi Bizottság valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság mőködik.) A közoktatási feladatok ellátása területére áttérve elıadja, hogy a gyógytestnevelés területe viszonylag rendezetten mőködik. A logopédia területére vonatkozólag külön írásbeli elıterjesztés készült majd, amelynek lényege, hogy a települési önkormányzatnak elıtérbe kellene helyeznie a feladatok házon belüli saját intézményrendszerével történı ellátását: a jelenlegi rendszer keretein belül, egy fı logopédus mellett, további egy fı logopédusi státusz kialakítását az Óvodai Intézmény keretein belül. A fıépítészi feladatok ellátása tekintetében elmondható, hogy a fıépítészi feladatok magas színvonalon, jól mőködnek. Vecsésen, Monoron és Pilisen mőködnek (kihelyezett) régiós fıépítészi ülések, - amelyek minden egyes alkalommal, szabályszerően meg vannak hirdetve. Ugyanakkor a területfejlesztési feladatok ellátását illetıen az a szomorú statisztikai mondható el és rögzíthetı, hogy a Kistérségen belül, az idei évben, nem sikerült egyetlen pályázatot érdemben elıkészíteni, kidolgozni és bevinni a Társulási Tanács, vagy annak valamely szerve elé. Nagy János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı részletes szóbeli tájékoztatását. Egyúttal megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett lényeges kérdést, észrevételt - a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Maga részrıl jelzi a Bizottságnak: egyetértve dr. Csiki Gábor jegyzı által elmondottakkal és elıadottakkal, - javasolja a Bizottságnak az egyenlıre szóban elıterjesztett beszámoló Bizottság általi támogatását. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja dr. Csiki Gábor jegyzı elızetes, szóbeli tájékoztatását a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalataira vonatkozólag,- az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 687/2008. (XII.10.) számú határozata: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı elızetes, szóbeli tájékoztatását a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalataira vonatkozólag. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselı-testület tartsa napirendjén, valamint december 18-i nyilvános és rendes ülésén érdemben tárgyalja meg a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól szóló tájékoztató anyagot. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül.

10 10 Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4.) napirendi pontjának 4.) Napirendi pont: Az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata (folytatólagos, szükség szerint). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı jelzi a Bizottság részére, hogy e helyütt került volna sor a rendszeresített nyári gyermekfelügyelet vonatkozó költségvetési javaslat Bizottság elé történı terjesztésére, - azonban a rendelkezésre álló idı megfelelısége hiányában, sajnos még nem sikerült teljes mértékben kidolgozni Gajdosné Nagy Tímea képviselıvel a tervezett anyagot. A Polgármesteri Hivatal részérıl jelzi: a múlt hónapban a Polgármesteri Hivatal részérıl elhangzott indítványokon túlmenıen más, egyéb javaslatuk nincs. Nagy János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatását. Egyúttal megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett lényeges kérdést, észrevételt - a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki tudomásul veszi dr. Csiki Gábor jegyzı közbensı, szóbeli tájékoztatását az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálatára irányulóan, - az kézfeltartással jelezze. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghallgatta és tudomásul vette - dr. Csiki Gábor jegyzı közbensı, szóbeli tájékoztatását az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálatára irányulóan. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagy János, mint a Bizottság elnöke 19 óra 20 perctıl kezdıdıen 15 perc szünetet rendel el. 15 perc szünet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság - 15 perc szünet letelte után - 19 óra 35 perctıl kezdıdıen nyilvános és rendes ülésén folytatja tovább a munkáját. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5.) napirendi pontjának 5.) Napirendi pont: A körzeti védınık évi szakmai tevékenységérıl szóló beszámolója (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Nagy János a Bizottság elnöke Közremőködı: Gajdos Istvánné, területi védını

11 11 Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı az anyag kapcsán az alábbiakat mondja el: a Polgármesteri Hivatal év november hónapjában megkereste a területi, illetve az iskola egészségügyi védınıket, arra vonatkozólag, hogy a feladat-és hatáskörükbe tartozó szakmai munkájukról évre vonatkozólag írásban számoljanak be. Az írásbeli anyagban 11 hónapnyi lezárt adattartalom szerepel, melyben formai szempontból az alábbi részterületek érintettek: I. Iskola - egészségügyi munka feladatai és feltételei. II. Az ellátott gyermekek létszáma. III. Dokumentáció. IV. Prevenció. V. Egyéb elvégzett feladatok. VI. Továbbképzések. VII. Kapcsolattartás. Végezetül, a maga részérıl hozzáteszi: a beszámoló formai szempontból, - a területi védınık esetében teljeskörő, így javasolja a Bizottságnak, hogy tegye fel kérdéseit és fogalmazza meg esetleges javaslatait a védınık felé. Nagy János bizottsági elnök megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli elıterjesztését. Egyúttal kérdezi a védınıket, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni írásbeli beszámolójukat? Tóth Tiborné védını elmondja: beszámolójuk nem teljes, mert a decemberi csúcsforgalom adatai hiányoznak, illetve a finanszírozási létszámok tekintetében lehet még eltérés a beszámolóhoz képest. Dr. Csiki Gábor jegyzı kérdezi: mennyire tapasztalják az együttmőködést a Polgármesteri Hivatal informatikusa részérıl? Gajdos Istvánné védını válaszában elmondja: Teljesen. Meglátásuk szerint, a Hivatal informatikusa mindig határidıben és azonnal megy hozzájuk, - ha kérdés, vagy bármilyen feladat, tenni való merül fel. Dr. Csiki Gábor jegyzı kérdezi továbbá: mennyire harmonikus a védınık kapcsolata mindkét házi gyermekorvossal? Tóth Tiborné védını elmondja: az a feszültség, ami a két gyermekorvos között a múlt évben megvolt, és kis mértékben jelenleg is megvan, - feléjük is lecsapódik. Az idei évben rendezıdni látszik ez a viszony. Hozzáteszi: igyekeznek segíteni a gyermekorvosoknak, néha lehet, hogy többet is mint amennyit a vezetı védını engedélyezne, - de véleményük szerint ez kell a jó kapcsolathoz, annak kialakításához és fenntartásához. Dr. Csiki Gábor jegyzı harmadsorban a Stefánia védınıprogram mőködésével kapcsolatban kérdezi: mennyire vannak megelégedve a Polgármesteri Hivatal által beszerzett és mőködtetett programmal?

12 12 Tóth Tiborné védını elmondja: nagyon meg vannak elégedve a programmal. Az egyes verziófrissítések negyedévente megtörténnek, - sıt a program saját magát frissíti. Jelentısen segíti a munkájukat meglátása szerint. Nagy János bizottsági elnök a védınık gépkocsi költségtérítése után érdeklıdik. Kérdezi, hogy a védınık által vezetett útnyilvántartás adatai alapján, megtéríti ezen költséget a Polgármesteri Hivatal? Tóth Tiborné védını elmondja: erre a célra munkanaplójuk van, amelyben rögzítésre kerülnek, hogy éppen hol vannak, azaz még nem pontos, ún. útnyilvántartást vezetnek. De úgy gondolja, - nem lenne probléma ha az egyes útvonalak pontosan, kilométeróra állás szerint vezetve lennének, mert egy héten kb. 100 km is kell, hogy menjenek, ami csak tisztán a látogatásokat teszi ki. Eddig ezen költségeket nem térítette sem az Önkormányzat, sem a Polgármesteri Hivatal, évig bezárólag. Dr. Csiki Gábor jegyzı a kérdéshez és a válaszhoz kapcsolódóan elmondja: a költségtérítésre vonatkozólag eddig kifejezett írásbeli indítvány nem érkezett egyik védını részérıl sem. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy álláspontja szerint a kérdés nyitott, - amelyre vonatkozólag meg kellene fogalmazni egy javaslatot. A gépjármő költségtérítés központi jogszabályi feltételei adottak, annyit kell csupán megvizsgálni, hogy egyrészrıl ennek nyújtását a helyi Kollektív Szerzıdés is rögzíti-e. Másrészrıl azt kell megvizsgálni, hogy az a nyilvántartás, amit jelenleg vezetnek a védınık - alkalmas-e az elszámolásra. Továbbá kérdezi: Mennyire zökkenımentes az ANTSZ-szel való kapcsolattartás? Gajdos Istvánné védını válaszában elmondja: ezen a területen, a szakmai irányításért felelı szervvel nincs semmiféle probléma. Dr. Csiki Gábor jegyzı kérdezi: a évre vonatkozólag elıreláthatólag lesz-e olyan továbbképzés, - ami az Önkormányzat költségvetését, a költségvetés tervezés területét érintené? Gajdos Istvánné védını elmondja: lesz olyan kredit rendszerő képzés, továbbképzés, - ahová annak költségtérítéses jelege miatt, - nem tudnak majd eljutni, ugyanis a kötelezı képzések, továbbképzések, - a pedagógusokhoz hasonlóan kredit rendszerben folynak. Tóth Tibor védını elmondja: apróbb mőszerek beszerzésére lenne szükség. Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: a védınıi szolgálat munkatársai részérıl, az általuk jelzett, költségvetésüket érintı igényeket január hó 15. napjáig be kellene nyújtaniuk, hogy be lehessen ezen költségnemeket tervezni az Önkormányzat évi költségvetésébe. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag mindenképpen fontosnak tartja jelezni és rögzíteni, hogy a védınökkel egyre jobb és szorosabb a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézményének együttmőködése. Nagy János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatását. Egyúttal megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett lényeges kérdést, észrevételt - a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek.

13 13 Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testülettıl kapott, átruházott hatáskörben elfogadja - Pilis Város Önkormányzata alkalmazásában, munkáltatásában álló területi, körzeti védınık által a Területi Védınıi Szolgálat évi tevékenységérıl tett szakmai beszámolót,- az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 688/2008. (XII.10.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális-és Egészségügyi Bizottsága - a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben - úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata alkalmazásában, munkáltatásában álló területi, körzeti védınık által a Területi Védınıi Szolgálat évi tevékenységérıl tett szakmai beszámolóját elfogadja. 2./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális-és Egészségügyi Bizottsága felkéri Nagy János bizottsági elnököt, hogy az 1./ pontban foglalt döntésérıl Gajdos Istvánné területi körzeti védınıt, szakmai kapcsolattartót írásban értesítse. Határidı: azonnal, Gajdos Istvánné területi körzeti védınınek, szakmai kapcsolattartónak a döntésrıl történı értesítésére: a bizottsági döntés meghozatalát követı 15 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 6.) napirendi pontjának 6.) Napirendi pont: Az iskolavédını évi szakmai tevékenységérıl szóló beszámolója (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Nagy János a Bizottság elnöke Közremőködı: Czombos Anikó, iskolavédını Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı az elızı napirendi ponthoz hasonlóan az alábbiakat tudja elmondani: a Polgármesteri Hivatal szintén év november hónapjában megkereste az iskola egészségügyi védınıt, arra vonatkozólag, hogy a feladat és hatáskörébe tartozó szakmai munkájáról évre vonatkozólag számoljanak be. Az írásbeli anyagban 11 hónapnyi lezárt adattartalom szerepel, amelyben formai szempontból az alábbi részterületek érintettek: I. Iskola - egészségügyi munka feladatai és feltételei. II. Az ellátott gyermekek létszáma. III. Dokumentáció. IV. Prevenció. V. Egyéb elvégzett feladatok. VI. Továbbképzések. VII. Kapcsolattartás.

14 14 Lényeges, hogy az iskolavédını a területi védınıkkel ellentétben, - saját feladatkörébıl adódóan összehasonlította a év októberi és a év októberi adatállományt (beszámoló adattartalmát). A beszámoló részeként kéri az iskolavédını, hogy az Önkormányzat - amennyiben költségvetési helyzete megengedi, - gondoskodjék a Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi u. telephelyén eddig tervezett iskolavédınıi helyiség kivitelezésére, megvalósításáról. Jelzi, hogy a Polgármesteri Hivatal évi költségvetés terhére mindenképpen igyekszik megvalósítani az iskolavédını kérését. Végezetül kérdezi: az iskolai, valamint a területi védınık között milyen a szakmai együttmőködés? Tóth Tiborné védını elmondja: annyi, hogy ha kell, szükség szerint, egymást helyettesítik. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag tudatja a Bizottság tagjaival, Simo Mariann pszichológus azzal kereste meg ıt, hogy a magatartás zavaros gyermekek körében erıteljesebb szőrést kellene végezni. Nagy János bizottsági elnök: javasolja Gajdosné Nagy Tímea képviselı asszonynak, hogy ezzel a kéréssel és javaslattal közvetlenül az iskolavédınıt keresse meg, - egyeztessenek e körben. Maga részérıl megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatását. Egyúttal a maga részérıl elfogadásra javasolja Czombos Anikó iskolavédını által készített beszámolót (aki a Bizottság mai ülésén, más irányú halaszhatatlan elfoglaltságára figyelemmel, nem tudott jelen lenni.). Másodosban megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett lényeges kérdést, észrevételt - a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki saját hatáskörben elfogadja - Pilis Város Önkormányzata alkalmazásában, munkáltatásában álló Czombos Anikó iskola egészségügyi védını által, a Szolgálat évi tevékenységükrıl tett szakmai beszámolóját,- az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 689/2008. (XII.10.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı - testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben - úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata alkalmazásában, munkáltatásában álló Czombos Anikó iskola egészségügyi védını által, a Szolgálat évi tevékenységükrıl tett szakmai beszámolóját elfogadja. 2./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális-és Egészségügyi Bizottsága felkéri Nagy János bizottsági elnököt, hogy az 1./ pontban foglalt döntésérıl Czombos Anikó iskola egészségügyi védınıt írásban értesítse. Határidı: azonnal, Czombos Anikó iskola egészségügyi védınınek a döntésrıl történı értesítésére: a bizottsági döntés meghozatalát követı 15 napon belül.

15 15 Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 7.) napirendi pontjának 7.) Napirendi pont: Az egészségügyi megbízott évi szakmai tevékenységérıl szóló beszámolója (bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Tomán Mónika egészségügyi megbízott Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi pont kapcsán az alábbiakat tudja elmondani: a Polgármesteri Hivatal vezetése a területi, valamint az iskolavédınıkkel együtt Tomán Mónika egészségügyi megbízottat is felkérte, hogy készítsen írásbeli beszámolót az egészségügyi intézmény idei évi mőködtetése tapasztalatairól. Jelzi, hogy az egészségügyi megbízott az írásbeli beszámolóban igyekezett bemutatni az orvosi rendelı jelenlegi mőködését, valamint e mellett tett egy pénzügyi kitekintést a évre vonatkozólag a fejlesztési feladatokkal összefüggésben, illetve megfogalmazásra került néhány olyan javaslat, ami az orvosi rendelı évi mőködési, illetve költségvetés tervezési feladatait érinti. Maga részérıl kifejezetten komplexnek tartja az egészségügyi megbízott által készített szakmai anyagot. Nagy János bizottsági elnök Tomán Mónika egészségügyi megbízott beszámolójában tett javaslatai alapján indítványozza, hogy az Óvodai Intézmény Rákóczi úti központi épülete belsı átalakítása és felújítása kapcsán, a jelenlegi orvosi rendelı elıtti parkoló részen kerüljön felfestésre és kitáblázásra - egy a mozgáskorlátozottak parkolására szolgáló hely. Tomán Mónika egészségügyi megbízott erre vonatkozólag kéri, hogy az Önkormányzat az Orvosi Rendelı kapubejárójához írja ki: annak parkolóját kizárólag azon autósok vehetik igénybe, - akik az orvosi rendelıbe mennek. Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: a Polgármesteri Hivatal mindkét, jogosnak tartott kérésnek eleget tesz. Tomán Mónika egészségügyi megbízott az írásbeli beszámolójának I/3. pontja szerint elmondja: az épületben már több éve nem történt tisztasági festés, - ami igen idıszerő lenne. Dr. Csiki Gábor jegyzı javaslata Tomán Mónika egészségügyi megbízott indítványára az alábbi: a Polgármesteri Hivatal február 15. napjáig árajánlatokat kér be - a településen mőködı, dolgozó festı szakemberektıl, a jelenlegi orvosi rendelı tisztasági kifestésére vonatkozólag. Tomán Mónika egészségügyi megbízott az írásbeli beszámolójának II. részének 1. pontja alapján elmondja: az orvosi rendelı jelenlegi keretein belül is igen idıszerő lenne, informatikai fejlesztés végrehajtására, különösen a reumatológia és a laboratórium területén (számítógép beszerzése). Dr. Csiki Gábor jegyzı ezen kérésre vonatkozólag,áthidaló javaslatként indítványozza: a Polgármesteri Hivatal - a évi informatikai fejlesztés területén, részben kicserélendı

16 16 eszközparkra alapítottan június 30. napjáig gondoskodik a reumatológia és a laboratórium területén - az orvosi rendelı, informatikai rendszere fejlesztése céljából db számítógép, és a hozzá tartozó informatikai eszközök: alkotórészek, tartozékok átadásáról. Nagy János bizottsági elnök az írásbeli beszámoló II. részének 2. pontja alatt, egy fogászati sterilizátor beszerzését javasolja nettó Ft+Áfa értékben. Továbbá az írásbeli beszámoló II. részének 4. pontja alapján javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal informatikusa az egészségügyi közalkalmazottak körében biztosítsa a számítástechnikai felhasználói anyag bıvítésének, fejlesztésének lehetıségét (belsı képzés útján). Nagy János bizottsági elnök: maga részérıl megköszöni Tomán Mónika egészségügyi megbízott írásbeli, valamint dr. Csiki Gábor jegyzı kiegészítı szóbeli tájékoztatását is. Egyúttal a maga részérıl a Bizottságnak elfogadásra javasolja az írásbeli beszámolót, azzal együtt, hogy a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben, határidıben valósítsa meg a jegyzı által tett vállalásokat. Harmadsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további lényeges kérdést, észrevételt - a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja Tomán Mónika egészségügyi megbízott évi szakmai tevékenységérıl szóló, írásbeli beszámolóját az általa, a Bizottság, valamint dr. Csiki Gábor jegyzı által megtett kiegészítésekkel együtt,- az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 690/2008. (XII.10.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta és elfogadta Tomán Mónika egészségügyi megbízott évi szakmai tevékenységérıl szóló, írásbeli beszámolóját, az alábbi kiegészítésekkel: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja egy, a mozgáskorlátozottak parkolására szolgáló hely felfestését, kitáblázását a jelenlegi orvosi rendelı elıtti parkoló részen. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal jegyzıje az Önkormányzat évi költségvetése tervezéséhez kapcsolódóan, február 15. napjáig - a településen mőködı, dolgozó festı szakemberektıl, kérjen be írásban árajánlatokat, a jelenlegi orvosi rendelı tisztasági kifestésére vonatkozólag. 3./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Polgármesteri Hivatal jegyzıje részére, a Polgármesteri Hivatal által, a reumatológia és a laboratórium részére az orvosi rendelı, informatikai rendszere fejlesztése céljából db számítógép átadását (a hozzá tartozó alkotórészekkel, tartozékokkal együtt), június 30. napjáig. 4./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat a évi költségvetése kerete terhére, tervezzen be a fogorvosi rendelı részére 1 db sterilizátor berendezést vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA összeghatárig. 5./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Polgármesteri Hivatal jegyzıje részére, a Polgármesteri Hivatal informatikusa az egészségügyi közalkalmazottak

17 17 körében biztosítsa a számítástechnikai felhasználói anyag bıvítésének, fejlesztésének lehetıségét (belsı képzés útján). Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 8.) napirendi pontjának 8.) Napirendi pont: Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat fenntartásában álló Orvosi Rendelı (Pilis, Rákóczi u. 40.) üzemeltetése kapcsán, a vállalkozó házi-, gyermek- és fogorvosok által pénzügyi évre vonatkozólag fizetendı üzemeltetési hozzájárulást, valamint az egészségügyi alapellátás jövıbeni helyszínét rögzítı külön megállapodás megkötése állásáról, folyamatáról (bizottsági elıterjesztés). Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi pont kapcsán elmondja: a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság ülése után Szabó Márton polgármester, Mala Ferenc alpolgármester és jómaga egyeztetı tárgyalást folytattak dr. Tóth Tibor és dr. Ubrankovics Zsolt felnıtt háziorvosokkal, dr. Nagy Ildikó és dr. Legeza Margit házi gyermekorvosokkal, valamint dr. Rugonfalvi Kiss Csaba fogorvossal, melynek eredményeképpen mind az öt orvos elfogadta, hogy az orvosi rendelı üzemeltetési hozzájárulását 100%-ban viselniük kell. Ezzel együtt készek aláírni az ehhez kapcsolódó külön megállapodást is. Mindezek alapulvételével, álláspontja szerint az Önkormányzatnak lehetısége nyílik, teljeskörően megállapodni az érintett orvosokkal az üzemeltetési hozzájárulás kiszámítása elveinek rögzítésére vonatkozólag. Továbbá jelzi, hogy az érintett öt orvos elfogadta azt is, - hogy az új orvosi rendelı elkészültét követıen átköltöznek a Szent István Park u. 1. szám alatt megnyítandó új orvosi rendelıbe. Nagy János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatását. Továbbá megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további lényeges kérdést, észrevételt - a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki tudomásul veszi dr. Csiki Gábor jegyzı elızetes, szóbeli tájékoztatását - Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat fenntartásában álló Orvosi Rendelı (Pilis, Rákóczi u. 40.) üzemeltetése kapcsán, a vállalkozó házi-, gyermek- és fogorvosok által pénzügyi évre vonatkozólag fizetendı üzemeltetési hozzájárulást, valamint az egészségügyi alapellátás jövıbeni helyszínét rögzítı külön megállapodás megkötése állásáról, folyamatáról, - az kézfeltartással jelezze. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghallgatta és tudomásul vette dr. Csiki Gábor jegyzı elızetes, szóbeli tájékoztatását - Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat fenntartásában álló Orvosi Rendelı (Pilis, Rákóczi u. 40.) üzemeltetése kapcsán, a vállalkozó házi-, gyermek- és fogorvosok által pénzügyi évre vonatkozólag fizetendı üzemeltetési hozzájárulást, valamint az egészségügyi alapellátás jövıbeni helyszínét rögzítı külön megállapodás megkötése állásáról, folyamatáról.

18 18 Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 9.) napirendi pontjának 9.) Napirendi pont: Állásfoglalás a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjének november 26-án kelt törvényességi észrevételével kapcsolatban. (Pilis Város Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 25/2008. (X.01.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálata.) Nagy János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Csiki Gábor jegyzı a 315/2008. sz. elıterjesztés kapcsán elmondja: a Képviselı-testület szeptember 25-i nyilvános és rendes ülésén elıterjesztett és akkor jegyzıkönyvezett törvényességi észrevétele kapcsán a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıje, - tudomása szerint - soron kívül megvizsgálta a Képviselı-testület által, e tárgyban és a következı napirendi pont tárgyában megalkotott önkormányzati rendeleteit. Tekintettel arra a tényre és körülményre, hogy a Képviselı-testületnek a rendszeres szociális segély megállapítása, nyújtása illetve feltételrendszere tárgyában, külön szabályozott ún. önkormányzati közérdekő munkavégzés jogintézménye bevezetése különös hangsúlyt kapott, - a törvényességi ellenırzést végzı Közigazgatási Hivatal még a rendelet hatályba lépése elıtt soron kívül elvégezte a rendelet törvényességi vizsgálatát, mely vizsgálatban szereplı észrevételek, mint az számára megerısítést nyert: helytállóak voltak. Tehát a rendelet 9., 10. és 11. szakasza valóban a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény 37./D (3) és (5) bekezdésébe ütközik. Kéri a Bizottságot: a Közigazgatási Hivatal álláspontjával egyetértve, javasolja a Képviselıtestületnek a Közigazgatási Hivatal által is jelzett Alkotmány és törvénysértı rendelkezéseket helyezze hatályon kívül, és egyúttal helyi közfoglalkoztatás (Helyi közmunka) tekintetében a törvény elıírásainak megfelelı, új rendelkezéseket fogalmazzon meg. Nagy János bizottsági elnök: megerısítve a jegyzı által elıadottakat: tekintettel arra, hogy a Bizottság augusztus és szeptember havi rendes ülésein alaposan megtárgyalta és áttárgyalta e kérdéskört, álláspontja szerint a Bizottságnak (valamennyi tagjának, az érveket és ellenérveket pontosan és jól körülhatárolhatóan ismerve) abban kell állást foglalnia, hogy javasolja-e a Bizottság a Képviselı-testületnek: az önkormányzati rendelet hatályában történı változatlanul hagyását vagy sem. Maga részérıl, a szakbizottság által korábban meghozott állásfoglalását fenntartva, indítványozza a Bizottságnak: javasolja a Képviselı-testület számára a 315/2008. sz. elıterjesztés, Szabó Márton polgármester által elıterjesztett határozati javaslatát elfogadásra, - a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjének november 26- án kelt törvényességi észrevételével kapcsolatban, Pilis Város Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 25/2008. (X.01.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányulóan. Ezáltal Bizottsága nevében javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a jelenlegi normaszöveggel tartsa fenn hatályában - a tárgybani rendeletet. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezetten lényeges kérdést, észrevételt - a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyet ért Szabó Márton polgármester írásbeli javaslatával,- az kézfeltartással jelezze.

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2009. ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Szociális és Egészségügyi Bizottság 51/2009. (I. 21.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG 2009. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 1/2009. (I.19.) számú A Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

15/2011. számú elıterjesztés

15/2011. számú elıterjesztés 15/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. március 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. augusztus 19-én 16 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Fertıszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı Testülete és Csapod- Ebergıc-

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. rendelete 28. (7)

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 23-án 16 óra 00 percre kitőzött, 16 óra 20 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 10-én 15 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tiszaigar Község Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19. Tel. / Fax: 59 / 513-017 Iktatási szám: 1/ 2008. E l ı t e r j e s z t é s a Tiszaigar

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. március 19-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. november 16-án 17 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. december 07-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2010. június 17-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról.

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. március 23-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út. 47.) tanácstermében

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2004. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 2/2004. (III. 04.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozati javaslat A SZEB megtárgyalta a 2004. évi költségvetés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben