Bizottságának május 23-án megtartott ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl."

Átírás

1 Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag Resch János Bizottsági tag Türjei Attila Bizottsági tag Dr. Regıs Péter Bizottsági tag Mészáros Miklós polgármester Kalász Zoltán alpolgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr. Friss Attila Nagyné Keller Izabella fıtanácsos Velner János vezetı fıtanácsos Vanya László referens Ila Istvánné jegyzıkönyvvezetı a Polgármesteri Hivatal részérıl. Koós Marianna a Platán Alapszolgáltatási Központ vezetıje, Dr. Balázs Lajos a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ vezetıje. Istvándi Zoltán az Oltalmazó Kezek Alapítvány elnöke. Keserő Zoltán a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes mivel azon 4 bizottsági tag megjelent az ülést megnyitja. Javaslatára a Bizottság az írásos meghívó napirendjeit tárgyalja kiegészítve az egyebekkel - mellyel a Bizottság egyhangú (5 igen) szavazattal egyetért az alábbiak szerint:

2 1) TÁMOP /2 sz. óvodafejlesztési pályázat 69/2012. (V.23.) Humánpolitikai Bizottság határozata A Humánpolitikai Bizottság egyetért azzal, hogy Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestülete pályázatot nyújt be az Óvodafejlesztés címő, (TÁMOP /2 kódszámú) könnyített elbírálású pályázat elnyerésére. Sikeres pályázat esetén felhatalmazza a Polgármestert a Közremőködı Szervezettel kötendı Támogatói Okirat aláírására. Határidı: június 30. Felelıs: polgármester 2) Az Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben új tanszak bevezetése A Humánpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 70/2012. (V.23.) Humánpolitikai Bizottság határozata A Humánpolitikai Bizottság egyetért azzal, hogy Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapfokú Mővészetoktatási Intézményében szeptember 1-tıl a Jazz zene, mint új tanszak indítását engedélyezze. Határidı: szeptember 1. A Humánpolitikai Bizottság egyhangú - 5 ellenszavazattal nem ért egyet azzal, hogy a Képviselıtestület a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapfokú Mővészetoktatási Intézményében szeptember 1-tıl a Táncmővészeti ág bevezetéséhez hozzájárul, a néptánc tanszak indítását engedélyezze. 3) A Boglári Általános Iskola 2012/2013. nevelési- és tanévben indítható csoport-, osztály-, valamint órakeret számának meghatározása 2

3 71/2012. (V.23.) Humánpolitikai Bizottság határozata A Humánpolitikai Bizottság egyetért a határozati javaslat B változatával, mely szerint a Képviselıtestület a 2012/2013. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda bázisintézményében az 1. évfolyamon 2, az 5. évfolyamon 2 osztály szervezését; továbbá 4 napközis csoport és 1 tanulószobai csoport indítását, szervezését engedélyezi. A Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek továbbá, hogy a 2012/2013. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda bázisintézményében a heti összes tanulói óraszámot 707, a tanulmányi kirándulásra, versenyekre fordítható bázisintézmény szintő éves óraszámot 70 órában állapítja meg. A feladat ellátásához- az Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben új tanszak indítás miatt 38 pedagógus álláshelyet engedélyez. (31,5 álláshely a tanórai foglalkoztatásokhoz, 6,5 álláshely a zeneiskolai feladatok ellátásához). Határidı: szeptember 01. 4) Nyári napközis szolgáltatás igénybevétele az általános iskolánál 72/2012. (V.23.) Humánpolitikai Bizottság határozata A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, kérje fel a Boglári Általános Iskola igazgatóját nyári napközi szervezésére a június 18-tól augusztus 10-ig terjedı idıszakban. Határidı: június 15. 5) Óvodába, iskolába felvehetı az intézmények felvételi körzetén kívüli lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók számának meghatározása 73/2012. (V.23.) Humánpolitikai Bizottság határozata A Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörében eljárva a 2012/2013. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda bázisintézményének valamennyi évfolyamára nem balatonboglári lakóhelyő gyermek felvételét a szabad kapacitás terhére, a jogszabályban meghatározott maximális osztálylétszám mínusz 2 fı létszámig engedélyezi. Határidı: szeptember 01. 3

4 Türjei Attila bizottsági tag távozik az ülésrıl, a Bizottság létszáma: 4 fı. 6) Oltalmazó Kezek Alapítvánnyal kötendı szerzıdés A napirend tárgyalásán jelen van Istvándi Zoltán az Oltalmazó Kezek Alapítvány elnöke. A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 74/2012. (V.23.) Humánpolitikai Bizottság határozata 1. A Humánpolitikai Bizottság egyetért azzal, hogy Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestülete a 78/2012. (IV.26.) Kt számú határozatát visszavonja. Határidı: június 15.(értesítésre) 2. A Bizottság egyetért továbbá azzal, hogy Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy a balatonboglári székhelyő Oltalmazó Kezek Alapítvány (8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 149.) a város közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtó tevékenységet folytasson. Az alapítvány részére a hozzájáruló nyilatkozatot nem adja meg. Határidı: június 15.(értesítésre) 3. A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a 79/2012. (IV.26.) Kt. számú határozatát vonja vissza. 4. A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Képviselı-testület a finanszírozási rendszerbe július 1-jétıl történı befogadás érdekében járuljon hozzá ahhoz, hogy a siófoki székhelyő Segítı Kezek Alapítvány (8600 Siófok, Sziget u. 3.) a város közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtó tevékenységet folytasson. 7) A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 35/2003. (XII.29.) KT sz. rendelet módosítása Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 75/2012. (V.23.) Humánpolitikai Bizottság határozata A Humánpolitikai Bizottság a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 35/2003. (XII.29.) KT sz. rendelet módosításával egyetért, a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 4

5 Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 8) Rendelet alkotása a felsıoktatási intézményekben tanuló balatonboglári fiataloknak adható tanulmányi ösztöndíjról Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Hock János bizottsági tag Véleménye szerint a külföldi tanulókra vonatkozó részt ki kell venni a rendeletbıl, azokat eseti elbírálás alá kell vonni. Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Egyetért a hozzászólással, inkább azok kapjanak, akik itt tanulnak az adható pénz sajnos amúgy is nagyon kevés. 76/2012. (V.23.) Humánpolitikai Bizottság határozata A Humánpolitikai Bizottság a felsıoktatási intézményekben tanuló balatonboglári fiataloknak adható tanulmányi ösztöndíjról készült rendelet-tervezettel egyetért a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 9) Rendelet alkotása a általános iskolai felvételnél figyelembe veendı sajátos helyzet meghatározásáról Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 77/2012. (V.23.) Humánpolitikai Bizottság határozata A Humánpolitikai Bizottság az általános iskolai felvételnél figyelembe veendı sajátos helyzet meghatározásáról készült írásos rendelet-tervezettel egyetért, a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 5

6 10) Nyári sportrendezvények szervezésérıl tájékoztató Dr. Regıs Péter bizottsági tag Kiemeli az országos teniszbajnokságot, amely jó reklám a városnak. Sajnálja azonban, hogy a Balatonpartján nincsenek vízi sport lehetıségek, pl. kajak-kenu versenyek. Jó lenne, ha valamelyik egyesület felkarolná ezt a sportot is. Resch János bizottsági tag Javasolja, hogy a 2-es fogathajtó verseny elıtt szombaton a városi TV.-t, csináljon felvételeket, annak érdekében, hogy milyen a terület elıtte és utána. Ennek az az oka, hogy jelzést kapott arra, hogy a fogathajtó verseny tönkre teszi a területet. Ez véleménye szerint nem fedi a valóságot, inkább javít rajta. Örül annak, hogy méltó helyre került ez a verseny. Kéri, hogy a városi Televízió kiemelten foglalkozzon ezzel a programmal. 78/2012. (V.23.) Humánpolitikai Bizottság határozata A Humánpolitikai Bizottság a évi nyári sportrendezvényekrıl készített tájékoztatóval egyetért a jegyzıkönyvbe foglaltak figyelembevételével a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 11) Önkormányzati bérlakásokról beszámoló 79/2012. (V.23.) Humánpolitikai Bizottság határozata A Humánpolitikai Bizottság az önkormányzati bérlakásokról készített írásos beszámolót a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy azoknak a bérlıknek az esetében, akik nagy összegő tartozással rendelkeznek, kerüljön felajánlásra alacsonyabb komfortfokozatú bérlakás. Keserő Zoltán a Bizottság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. Kmf. Keserő Zoltán Humánpolitikai Bizottság elnöke 6

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 1/2008. (I.31.) kt. határozat: A 2008. január 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 2/2008. (I.31.) kt. határozat:

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 15/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 9-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:tapasztó

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10.

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottsága I/6-34/2008. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

1. TÁMOP-1.4.5-12/1 Foglalkoztatási megállapodások támogatás c. pályázat Elıadó: Kónya Zsuzsanna.

1. TÁMOP-1.4.5-12/1 Foglalkoztatási megállapodások támogatás c. pályázat Elıadó: Kónya Zsuzsanna. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. június 26-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-21/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László

Részletesebben