J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı, Velner János irodavezetı, Nagyné Keller Izabella referens, Ágoston Éva jegyzıkönyvvezetı a hivatal részérıl Tóth Tamás r. alezredes (Balatonlelle Rendırırs), Peszt Péter (Polgárırség), Dr. Jankovics György háziorvos, Kálmán Sándor háziorvos Távol maradtak: Csere Andrea, Türjei Attila és Halász Sándor bizottsági tagok NAPIREND ELİTT köszönti az ülésen megjelenteket. A bizottság két tagja van jelen az ülésen, az ülés egyenlıre nem határozatképes. A bizottság korábbi ülésén felmerült, hogy a háziorvosok rendelkezésre állását publikálják a lakosság felé. Javasolja, hogy a honlapon, illetve a rendelı intézetnél kerüljön kifüggesztésre egy hónapra elıre, hogy naponta 8.00 óra és óra között melyik háziorvos hol áll rendelkezésre, illetve mi az elérhetısége. Változás esetén 48 órával elıtte jelezzék azt a háziorvosok a hivatal egészségügyi referense felé. Mészáros Miklós polgármester és Mészáros Miklósné nemzetközi-turisztikai referens megérkezik az ülésre. Lengyel Tibor rendıralezredes (Fonyód Rendırkapitányság) megérkezik az ülésre. Dr. Jankovics György háziorvos Ez természetes, el tudja fogadni a kérést. Kálmán Sándor háziorvos A gyermekorvos felé is jelezni kell ezt az elvárást a rendelkezésre állással kapcsolatban. Kalász Zoltán alpolgármester és Csere Andrea bizottsági tag megérkezik az ülésre, a bizottság létszáma 3 fı.

2 2 A bizottság kiegészült, határozatképes, az ülést megnyitja. A napirend kiküldésre került. Napirendre javasolja venni a következıket: Tourinform Iroda mőködtetése zárt ülésre pedig a Somogy Megye Közgyőlése által alapított kitüntetı díjakra javaslattétel, Balatoni Hajózási Zrt. Alapszabályának módosításáról tájékoztató címő elıterjesztéseket. A vendégekre tekintettel elsıként a város közbiztonságának helyzetérıl szóló napirendet javasolja tárgyalni. Szavazásra bocsátja a módosított napirendet. Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag (3 fı) az alábbi határozatot hozza: Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 116/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet: Nyílt ülés: 1. A város közbiztonságának helyzete, a bőnmegelızési koncepció megvalósulása (ÜB) 7. Elıadó: Rendırkapitányság vezetıje és a polgárırség képviselıje 2. Rendeletalkotás a külföldi kiküldetés teljesítésérıl és költségeinek elszámolásáról (ÜB, HB, PVB) Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról (ÜB, HB) A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 28/2001. (VI. 29.) KT. számú rendelet módosítása (PVB, ÜB) A sportról szóló 18/2004.(V.14.) KT rendelet hatályon kívül helyezése (ÜB, HB) Balatonboglár Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása (PVB, ÜB) Napsugár Kft. Helyi Építési Szabályozás módosítására irányuló kérelme (ÜB, PVB) 12. Elıadó: Gáspár László irodavezetı 8. Fonyód Kistérség Többcélú Társulási megállapodás módosítása (HB, ÜB) 14. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı 9. A Klapka utcai gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató övezetben megvalósult vízi közmővekkel kapcsolatos hozzájárulásról szóló 16/2007. (VIII. 14.) KT. számú rendelet hatásvizsgálata 10. Tourinform Iroda mőködtetése Zárt ülés: Z/1. Somogy Megye Közgyőlése által alapított kitüntetı díjakra javaslattétel Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Z/2. Balatoni Hajózási Zrt. Alapszabályának módosításáról tájékoztató Elıadó: Mészáros Miklós polgármester

3 3 1. A város közbiztonságának helyzete, a bőnmegelızési koncepció megvalósulása (ÜB) 7. Elıadó: Rendırkapitányság vezetıje és a polgárırség képviselıje Türjei Attila bizottsági tag megérkezik az ülésre, a bizottság létszáma 4 fı. Tóth Tamás r. alezredes (Balatonlelle Rendırırs) A rendırség nagy figyelmet fordít a bőnmegelızésre. Kiemeli a civil szervezetekkel történı kapcsolattartást, együttmőködést, az oktatási-nevelési intézményekben történı felvilágosító munkát. Célszerő lenne a városi honlapon, strandokon propaganda anyag elhelyezése. Ennek megfogalmazásában felajánlja segítségét. Támogatja, minden fórumon segítséget kell nyújtani a rendırségnek. Felhívja a figyelmet a Várdomb alatt este és óra közötti idıszakban folytatott gyorsulási versenyre. Peszt Péter (Polgárırség) A korábban említett bőnmegelızési felhívás melléklete lehetne a szállásadóknál a házirendnek. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 117/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság megköszönve a rendırség munkáját, a város közbiztonságának helyzetérıl, a bőnmegelızési koncepció megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 118/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság megköszönve a polgárırség munkáját, a város közbiztonságának helyzetérıl, a bőnmegelızési koncepció megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja. 2. Rendeletalkotás a külföldi kiküldetés teljesítésérıl és költségeinek elszámolásáról (ÜB, HB, PVB) 2. Velner János irodavezetı A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés szerint javasolja elfogadni a rendelettervezetet. Véleménye szerint szükség van rendeleti szabályozásra, hiányában kiküldetés esetén sem a kiutazásra, sem a felmerült költségek elszámolására nem lenne jogalap. Mészáros Miklós polgármester Ezzel szemben, ı hatályon kívül helyezné a rendeletet, mivel a gyakorlatban nem alkalmazzák a rendeletben lévı lehetıséget.

4 Az a véleménye, aki nem a hivatalos küldöttség tagja, fizesse meg a ráesı költséget. Javaslatot tesz az 1. b) pontjának kiegészítésére: a rendelet hatálya kiterjed a hivatalos küldöttséggel (nem a létszámot emelve) a polgármester felkérése alapján együtt utazó polgárokra. Velner János irodavezetı A 3. (1) bekezdését javasolja kiegészíteni: (1) A külföldre utazó önkormányzati küldöttség vezetıjét a képviselı-testület választja meg, egyidejőleg meghatározza a küldöttség létszámát is. Mészáros Miklósné nemzetközi-turisztikai referens Véleménye szerint életszerőtlen az elıterjesztés. Az európai uniós pályázatok esetében a pályázatban meghatározott keret feletti létszám esetében kell téríteni a költségeket, a kereten belül az unio finanszírozza a költségeket. Kiküldtetési tervet a költségvetés elfogadásával egyidejőleg nem lehet készíteni, mivel késıbbi idıpontban kapják meg a meghívásokat. A jelenlegi gyakorlat szerint a biztosítást nem az önkormányzat, hanem egyénenként a kiutazó saját maga intézi. Szerepeljen viszont a rendeletben az európai uniós pályázatok keretében megvalósuló kiutazásra vonatkozó utalás. Javasolja átdolgozni a rendeletet három ponton: - a képviselı-testület határozza meg a küldöttség létszámát, - költségtérítés (napidíj) senkit sem illessen meg, - a kiutazó köteles legyen utasbiztosítást kötni saját költségén. Velner János irodavezetı Az 1. d) pontját a következıképpen javasolja módosítani: Rendelet hatálya a külföldi utazáson részt vevı d) küldöttséggel a polgármester hozzájárulásával együtt utazó más személyekre terjed ki. A 3. -t az alábbiakban javasolja módosítani: (1) A külföldre utazó önkormányzati küldöttség vezetıjét a képviselı-testület választja meg, egyidejőleg meghatározza a küldöttség létszámát is. (2) A küldöttség tagjait a polgármester kéri fel. Önkormányzati érdekbıl a polgármester a képviselı-testület tagjain kívül más polgárokat is felkérhet a hivatalos küldöttséggel való együtt utazásra és a kiküldetés alapjául szolgáló eseményen való részvételre. (3) A küldöttség tagja családtagjának a küldöttséggel együtt utazását a polgármester engedélyezi, amennyiben a családtag az (5) bekezdésben meghatározott költségtérítést vállalja. (4) A polgármester az (1)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó más személynek a küldöttséggel együtt utazását is engedélyezheti, amennyiben az (5) bekezdésben meghatározott költségtérítést vállalja. (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott együtt utazás csak abban az esetben engedélyezhetı, ha a küldöttséggel együtt utazó családtag, illetve a polgármester hozzájárulásával a küldöttséggel együtt utazó más személy az utazás egy fıre jutó, máshonnan meg nem térülı arányos költségének az önkormányzat részére történı utólagos megfizetését vállalja. A 4. -t a következıképpen javasolja módosítani: (1) A külföldre utazó önkormányzati küldöttség tagját és a polgármester által a küldöttséggel együtt utazásra felkért polgárt a) az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára a külön jogszabályban meghatározott élelmezési költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) összegén felül napidíj nem illeti meg. Nem illeti meg napidíj a küldöttség tagját, amennyiben a meghívó fél a küldöttség tagjai számára teljes ellátást biztosít. (4) A külföldre utazó önkormányzati küldöttség tagja és a polgármester által a küldöttséggel 4

5 együtt utazásra felkért polgár az utazás megkezdése elıtt saját költségén utasbiztosítást köt. Az utazás megkezdése elıtt az utasbiztosítás meglétét igazolni kell. 5 Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 119/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság a külföldi kiküldetés teljesítésérıl és költségeinek elszámolásáról szóló rendelet-tervezet átdolgozását javasolja a következık szerint: 1. d): Rendelet hatálya a külföldi utazáson részt vevı d) küldöttséggel a polgármester hozzájárulásával együtt utazó más személyekre terjed ki. A 3. : (1) A külföldre utazó önkormányzati küldöttség vezetıjét a képviselı-testület választja meg, egyidejőleg meghatározza a küldöttség létszámát is. (2) A küldöttség tagjait a polgármester kéri fel. Önkormányzati érdekbıl a polgármester a képviselı-testület tagjain kívül más polgárokat is felkérhet a hivatalos küldöttséggel való együtt utazásra és a kiküldetés alapjául szolgáló eseményen való részvételre. (3) A küldöttség tagja családtagjának a küldöttséggel együtt utazását a polgármester engedélyezi, amennyiben a családtag az (5) bekezdésben meghatározott költségtérítést vállalja. (4) A polgármester az (1)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó más személynek a küldöttséggel együtt utazását is engedélyezheti, amennyiben az (5) bekezdésben meghatározott költségtérítést vállalja. (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott együtt utazás csak abban az esetben engedélyezhetı, ha a küldöttséggel együtt utazó családtag, illetve a polgármester hozzájárulásával a küldöttséggel együtt utazó más személy az utazás egy fıre jutó, máshonnan meg nem térülı arányos költségének az önkormányzat részére történı utólagos megfizetését vállalja. A 4. : (1) A külföldre utazó önkormányzati küldöttség tagját és a polgármester által a küldöttséggel együtt utazásra felkért polgárt a) az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára a külön jogszabályban meghatározott élelmezési költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) összegén felül napidíj nem illeti meg. Nem illeti meg napidíj a küldöttség tagját, amennyiben a meghívó fél a küldöttség tagjai számára teljes ellátást biztosít. (4) A külföldre utazó önkormányzati küldöttség tagja és a polgármester által a küldöttséggel együtt utazásra felkért polgár az utazás megkezdése elıtt saját költségén utasbiztosítást köt. Az utazás megkezdése elıtt az utasbiztosítás meglétét igazolni kell. 3. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról (ÜB, HB) 3. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı A Humánpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 120/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendeletet elfogadásra javasolja.

6 6 Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 121/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság a lakossági tájékoztatás érdekében kéri, hogy június 1-tıl egy hónapra elıre adják le a háziorvosok az egészségügyi referens részére, hogy naponta 8.00 óra és óra között melyik háziorvos hol áll rendelkezésre, illetve mi az elérhetısége. A tájékoztató a honlapon is jelenjen meg, illetve a rendelı intézetnél kerüljön kifüggesztésre. Esetleges változás esetén 48 órával elıtte jelezzék azt a háziorvosok a hivatal egészségügyi referense felé. 4. A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 28/2001. (VI. 29.) KT. számú rendelet módosítása (PVB, ÜB) 4. Velner János irodavezetı A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 122/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 28/2001.(VI.29.) KT. számú rendelet módosítását elfogadásra javasolja. Az a véleménye, hogy a közterület-használatról szóló rendeletnek sem a képviselı-testület, sem a hivatal nem szerez érvényt. Utal a múlt ülésen hozott döntésekre, nem a rendeletben foglaltak szerint lett megállapítva bizonyos esetekben a közterület-használati díj. A másik probléma a hivatali ellenırzés hiánya. 5. A sportról szóló 18/2004.(V.14.) KT rendelet hatályon kívül helyezése (ÜB, HB) 5. Kalász Zoltán alpolgármester A Humánpolitikai Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal elfogadta a sportrendelet hatályon kívül helyezésére tett javaslatot. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 123/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság támogatja a sportról szóló 18/2004.(V.14.) KT. rendelet hatályon kívül helyezését.

7 7 6. Balatonboglár Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása (PVB, ÜB) 6. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy a polgármester 5 millió forint értékhatárig dönthessen az ajánlattételre felkért vállalkozások kiválasztásáról és az ajánlatok elfogadásáról. Ez a javaslat csak a közbeszerzés alá nem tartozó eljárásokra vonatkozhat. Az elıterjesztés szerint javasolja elfogadni a rendelet-tervezetet. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 124/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság Balatonboglár Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2011.(02.14.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja. 7. Napsugár Kft. Helyi Építési Szabályozás módosítására irányuló kérelme (ÜB, PVB) 12. Elıadó: Gáspár László irodavezetı Mészáros Miklós polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elutasítani javasolta a Napsugár Kft. kérelmét, további egyeztetést javasolt. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 125/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság a Napsugár Kft ( Balatonlelle Napsugár u. 8.) Balatonboglár 1739/2, 1739/3, 1739/4, 1739/5, 1739/12, 1739/13 helyrajzi számú ingatlanokat érintı Helyi Építési Szabályozás módosítására irányuló kérelmét nem támogatja, elutasítani javasolja. 8. Fonyód Kistérség Többcélú Társulási megállapodás módosítása (HB, ÜB) 14. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı A Humánpolitikai Bizottság támogatta a társulási megállapodás módosítását. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 126/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság a Fonyód Kistérség Többcélú Társulási megállapodás módosítását elfogadásra javasolja.

8 9. A Klapka utcai gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató övezetben megvalósult vízi közmővekkel kapcsolatos hozzájárulásról szóló 16/2007. (VIII. 14.) KT. számú rendelet hatásvizsgálata Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 127/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság Balatonboglár Városi Önkormányzat 16/2007. (VIII. 14.) KT. számú rendelete a Klapka utcai gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató övezetben megvalósult vízi közmővekkel kapcsolatos hozzájárulásról hatályon kívül helyezését, és az érintett ingatlanok vonatkozásában a közmőfejlesztési hozzájárulás megállapításáról rendelkezı hatósági határozat meghozatalát javasolja. E hatósági határozat meghozatalát javasolja a polgármesterre átruházni. Felkéri a jegyzıt, hogy a hatályon kívül helyezésrıl és a hatáskör-átruházásról szóló rendelettervezetet készítse el, és terjessze a képviselı-testület júniusi ülése elé Tourinform Iroda mőködtetése Mészáros Miklós polgármester Tudomása szerint a változást követıen szezonális információs irodaként nem lehet mőködtetni a Tourinform Irodát, ezért a határozati javaslat 2. pontját el kell vetni. A 3. pontban a szerzıdés felmondására tesz javaslatot az elıterjesztı. Célszerő lenne megvárni az átalakítást, addig nem szabad felmondani a szerzıdést. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy az MT Zrt szervezeti átalakítását követıen, a Tourinform hálózat mőködtetési tervezetének ismeretében tárgyaljon a képviselıtestület a Tourinform iroda szerzıdésének módosításáról. Egyetért ezzel a javaslattal. Mészáros Miklósné nemzetközi-turisztikai referens Szeptember közepén várható, hogy a Parlament elé kerül az idevonatkozó törvény és a MT Zrt. szervezeti átalakítására vonatkozó javaslat is. Automatikusan mindenkinek a szerzıdése december 31-vel megszőnik, aki aláírja az új szerzıdést, annak fog élni január 1-tıl. Felvetıdik a 6 hónapos felmondási idı kérdése. Javasolja, amennyiben az új szerzıdés a város számára elınytelen, mondja fel a képviselı-testület a szerzıdést. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 128/2011.(V.19.) határozata Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy az MT Zrt szervezeti átalakítását követıen, a Tourinform hálózat mőködtetési tervezetének ismeretében tárgyaljon a képviselı-testület a Tourinform iroda szerzıdésének módosításáról. A bizottság javasolja, amennyiben az új szerzıdés a város számára elınytelen, mondja fel a képviselı-testület a szerzıdést december 31-vel. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját. K.m.f. Dr. Sziberth László a bizottság elnöke

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:175. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben