JEGYZİKÖNYV. Készült: július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl"

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı Mayer Gabriella képviselı Reichert Anita képviselı Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kiss Miklós polgármester köszönti a megjelent képviselıket és az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen 4 fı képviselı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a július 25-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1./ Tájékoztatás az ISPA projekt megvalósulásáról, döntés a Konzorciális szerzıdés módosításáról. Elıadó: Kiss Miklós polgármester 2./ Az Ordacsehi és Balatonkeresztúri ingatlanok elıvásárlási jogával kapcsolatos tájékoztatás és határozat. Elıadó: Kiss Miklós polgármester 3./ Szándéknyilatkozat a Nyugat-Balatoni Önkormányzati Társulás elnevezéssel létrehozandó társulásban való részvételrıl. Elıadó: Kiss Miklós polgármester 1.napirendi pont: Tájékoztatás az ISPA projekt megvalósulásáról, döntés a Konzorciális szerzıdés módosításáról Elıadó: Kiss Miklós polgármester (Elıterjesztés mellékelve). Kiss Miklós polgármester: A konzorciumi ülés után kaptam Siófok Város polgármesterének levelét a konzorciális szerzıdés módosítására. 1

2 Konkrét elıterjesztési javaslatot kaptunk a szerzıdésmódosításra, mely az elıterjesztésben kiküldésre került. Tisztelt gesztor polgármesterünk sok energiát fordított az elıkészítésre, de ezek elfogadhatatlanok számunkra, mert kizárólag Siófok érdekét szolgálja. A hivatkozott levelet követte még egy levél, mely bizonyítja a gesztorként eljáró inkorrekt eljárását, ezért nem javaslom a Konzorciális Szerzıdés módosítás elfogadását. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 70/2012.(VII.25.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gesztor által deklarált Dél- Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési) Konzorciális Szerzıdés módosítását nem fogadja el. Az Ordacsehi lerakó körzetébe tartozó településekkel közösen az alábbi nyilatkozatot hozza, és kötelezi a polgármestert az azonnali értesítésre. Felelıs: Kiss Miklós polgármester Határidı: értelem szerint Közös nyilatkozat tulajdonjogi igény fennállására és annak rendezésével kapcsolatban Alulírott önkormányzatok, mint a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségben megvalósult integrált hulladékgazdálkodási eszközrendszerhez tartozó ingatlanok, létesítmények, eszközök és berendezések tulajdonosai Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének Siófokon, június 29. napján kelt levele és az ahhoz csatolt adásvételi szerzıdésbıl értesültünk arról, hogy az ordacsehi 091/7. hrsz.-ú, 12 ha 4010 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (4 üzemi épület) megnevezéső, az ordacsehi 091/9. hrsz.-ú, 886 m2 nagyságú, saját használatú út megnevezéső ordacsehi 091/10. hrsz.-ú, 9 ha 3903 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (2 üzemi épület) megnevezéső és balatonkeresztúri 073. hrsz.-ú 4 ha 2161 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (4 üzemi épület) megnevezéső külterületi ingatlanok az ingatlannyilvántartás szerint Siófok Város Önkormányzat kizárólagos 1/1 arányú tulajdonát képezik, annak ellenére, hogy az ingatlanok vételárának a kiegyenlítése a konzorcium pénzeszközeinek felhasználásával történt és a konzorcionális szerzıdés értelmében a tagok osztatlan közös tulajdonát képezik. A konzorcionális szerzıdés VI. fejezetében foglaltak szerint rendezték a tagok a tulajdonjogi kérdéseket, amely szerint tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében megvalósuló integrált hulladékgazdálkodási eszközrendszer az abban érintett és kedvezményezett települések 2

3 osztatlan közös tulajdonába kerüljenek. Ehhez szükséges az ingatlanok tiszta jogi helyzetének Tagok részérıl történı biztosítása is. A létrejövı közös tulajdoni részarányok mértéke, megoszlása a Tagok Beruházáshoz történı hozzájárulásának arányához igazodik. Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében megvalósuló, integrált hulladékgazdálkodási eszközrendszer tulajdonjogának rendezését és az ezzel összefüggı pénzügyi, számviteli és adóügyi elszámolásokat a projekt keretében megvalósuló létesítmények eszközök használatba vételét követı pénzügyi elszámolás lezárásáig de legkésıbb a Kapcsolattartó-gesztor megbízatásának megszőnéséi- elvégzik. A jelen nyilatkozatot aláíró önkormányzatok a fenti ingatlanok tekintetében felszólítjuk Dr. Balázs Árpádot, Siófok Város Önkormányzatának polgármesterét, mint a konzorcium gesztorát, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési) létrehozására június 20. napján aláírt Konzorcionális szerzıdés VI. fejezetében meghatározott tulajdoni részarányok mellett az adásvétel tárgyát képezı ingatlanokra (földterület és épületek, építmények) az északi területhez tartozó 104 önkormányzat tulajdonjogát, a konzorcionális szerzıdés VI. pontjában írtak szerinti tulajdoni hányadok mellett szíveskedjen az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni, az ehhez szükséges iratokat elkészíteni és azt a tagok részére legkésıbb július 31. napjáig megküldeni Ugyanezen intézkedés megtételét indítványozzuk a projekttel érintett somi és a siófoki ingatlanok vonatkozásában is. Tájékoztatjuk, hogy az intézkedés elmaradása és a tulajdonjognak nem a konzorcionális szerzıdés VI. fejezetében foglaltak szerinti rendezése esetén, mint ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosok kénytelenek leszünk a szükséges intézkedéseket megtenni a vagyoni viszonyok rendezése és a tiszta jogi helyzet elérése céljából. Felszólítjuk, hogy a projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának a konzorciumi szerzıdésben foglaltak szerinti rendezéséig csak a Siófok Város Önkormányzatát illetı tulajdoni részarány erejéig rendelkezzen. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a rendelkezési jogát ezen túlmenıen rosszhiszemően gyakorolja és ebbıl eredıen kár keletkezik, úgy a felelısség kizárólagosan a gesztor önkormányzatot terheli. Jelenleg, mint ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosok bejelentjük, hogy a konzorcionális szerzıdés értelmében bennünket illetı tulajdoni hányadunkat a szerzıdésben vállalt egységes elvek szerinti mőködtetés okán - sem kívánjuk értékesíteni. Amennyiben Siófok Város Önkormányzata a konzorcionális szerzıdés VI. pontjában írt, ténylegesen megilletı tulajdonrészét értékesíteni kívánja, úgy arra az elıvásárlási jogunkat fenntartjuk. Ordacsehi, július 25. Elıttünk, mint tanuk elıtt: Ordacsehi Község Önkormányzata Képv.: Kiss Miklós, polgármester 3

4 2.napirendi pont: Az Ordacsehi és Balatonkeresztúri ingatlanok elıvásárlási jogával kapcsolatos tájékoztatás és határozat. Elıadó: Kiss Miklós polgármester (Elıterjesztés mellékelve). Kiss Miklós polgármester: Siófok város Önkormányzata megküldte hivatalosan az AVE és közte, mint az Ordacsehi Szeméttelep tulajdonosa közötti szerzıdést, mely egyben a Balatonkeresztúri eladását is tartalmazza. Ismerve az ISPA beruházás körülményeit kimondható, hogy az értékesítés gyakorlatilag pénz átutalás Siófoknak, mert az igazi értéket, az üzemelés jogát korábban eladták az AVE-nak. Kistérség és több északi rész településeivel tárgyalva megállapítottuk: ez nem jogszerő intézkedés, így egységesen az alábbi nyilatkozat megfogalmazásával és Képviselı-testületi határozattal kívánjuk véleményünket kinyilvánítani. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 71/2012.(VII.25.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Siófok Város Önkormányzatának az ordacsehi 091/7.hrsz-ú, 12 ha 4010 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (4 üzemi épület) megnevezéső, az ordacsehi 091/9. hrsz-ú, 886 m2 nagyságú, saját használatú út megnevezéső, az ordacsehi 091/10. hrsz-ú, 9 ha 3903 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (2 üzemi épület) megnevezéső és balatonkeresztúri 073. hrsz-ú, 4 ha 2161 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (4 üzemi épület) megnevezéső külterületi ingatlanok tulajdonjogának értékesítésével kapcsolatos elıvásárlási jogával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi. Kötelezi a polgármestert a nyilatkozat azonnali megküldésére érintettek felé. Felelıs: Kiss Miklós polgármester Határidı: azonnal Közös nyilatkozat elővásárlási joggal kapcsolatban Alulírott önkormányzatok, mint a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségben megvalósult integrált hulladékgazdálkodási eszközrendszerhez tartozó ingatlanok, létesítmények, eszközök 4

5 és berendezések tulajdonosai Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének Siófokon, június 29. napján kelt, az ordacsehi 091/7. hrsz.-ú, 12 ha 4010 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (4 üzemi épület) megnevezéső, az ordacsehi 091/9. hrsz.-ú, 886 m2 nagyságú, saját használatú út megnevezéső, az ordacsehi 091/10. hrsz.-ú, 9 ha 3903 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (2 üzemi épület) megnevezéső és balatonkeresztúri 073. hrsz.-ú, 4 ha 2161 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (4 üzemi épület) megnevezéső külterületi ingatlanok tekintetében az elıvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban megküldött megkeresésre az abban foglalt határidın belül az alábbi közös nyilatkozatot tesszük a Siófok Város Önkormányzata, mint eladó és az AVE Zöldfok Zrt. között a fenti területekre megkötött adásvételi szerzıdéssel kapcsolatban: A jelen nyilatkozatot aláíró önkormányzatok, mint konzorciumi tagok a fenti ingatlanok tekintetében az elıvásárlási jogunkkal, mint Ptk. szerinti társtulajdonosok együttesen kívánunk élni a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési) létrehozására június 20. napján aláírt Konzorcionális szerzıdés VI. fejezetében meghatározott tulajdoni részarányok mellett, azzal, hogy az adásvétel tárgyát képezı ingatlanok vonatkozásában (földterület és épületek, építmények) a tulajdonjogunkat ugyanezen arányban fenntartjuk. Ordacsehi, július 25. Elıttünk, mint tanuk elıtt: Ordacsehi Község Önkormányzata nevében Kiss Miklós polgármester 3.napirendi pont: Szándéknyilatkozat a Nyugat-Balatoni Önkormányzati Társulás elnevezéssel létrehozandó társulásban való részvételről Elıadó: Kiss Miklós polgármester (Elıterjesztés mellékelve). Kiss Miklós polgármester: Hónapok óta várunk a decemberben megfogalmazott kérdéseinkre a Konzorcium átalakulásával kapcsolatban. A Siófok Város által kizárólag Som telepének bıvítésére kíván létrehozni társulást. Az elsı napirendnél idézett levélben megengednék az Ordacsehi telep vonzáskörzetében levı települések részére társulás létrehozását a további fejlesztések létrehozására. Javaslom a határozati javaslat és nyilatkozat elfogadását abban a reményben, hogy a monopólium kialakulása után így valami hatásunk lehet a szolgáltatói árakra. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 72/2012.(VII.25.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a Nyugat- Balatoni Önkormányzati Társulás elnevezéssel létrehozandó társulásban Ordacsehi 5

6 Község Önkormányzata részt kíván venni. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete szándéknyilatkozatban kívánja kifejezni akaratát az alábbiak szerint. Kötelezi a polgármestert a szándéknyilatkozat megküldésére illetékesek felé. Felelıs: Kiss Miklós polgármester Határidı: azonnal Szándéknyilatkozat Alulírot Kiss Miklós polgármester, mint Ordacsehi Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési) egységes megnevezés mellett létrejött, a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségben a konzorciumi tagok településeinek szilárdhulladék kezelésének megoldására megkötött konzorcionális szerzıdés alapján ISPA/KA Projekt keretében megvalósult hulladékkezelési rendszer további mőködtetésére Nyugat-Balatoni Önkormányzati Társulás elnevezéssel létrehozandó társulásban Ordacsehi Község Önkormányzata részt kíván venni és a társulás tagjaként vállalja a társulásban részt vevı tagokat a fent írt projekt keretében megvalósult, a tagok osztatlan közös tulajdonát képezı integrált hulladékkezelési eszközrendszernek a konzorcionális szerzıdés VI. fejezetében foglaltak szerint a társulásban résztvevı önkormányzatokat megilletı részarány szerinti vagyonnak (ingatlanok, épületek, építmények, gépjármővek, eszközök, berendezések és pénzeszközök) a társulásban részt vevı tagokkal közös mőködtetését és a társulásnak a hatályos jogszabályok szerint megalakítását. Fent nevezett önkormányzat ezen túlmenıen a társulás mielıbbi létrehozása és vagyonának pontos meghatározása érdekében kifejezi azon szándékát, hogy fenti projekt keretében a konzorcionális szerzıdés alapján, a tagok által kijelölt gesztor a szerzıdésben írtak szerinti, a projekt keretében megvalósult integrált hulladékkezelési eszközrendszer tulajdonjogának rendezésére és az ezzel összefüggı pénzügyi, számviteli és adóügyi elszámolások elkészítésére vonatkozó kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget. Jelen szándéknyilatkozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 72/2012 (VII.25.) szám alatti határozatán alapul. Ordacsehi, július 25 Ordacsehi Község Önkormányzat képviseletében nyilatkozattevı.:. Kiss Miklós polgármester 6

7 Más napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést bezárja. Kmf. Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 7

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Iroda bérleti ügye Sorszám: IV/6 Elıkészítette: Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület! Döntéshozatal módja: Minısített

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:175. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 15-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Rendırkapitányságnak a város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl készült tájékoztatóját

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

2013. évi XL. törvény

2013. évi XL. törvény 2013. évi XL. törvény az egészségügyet érintı egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelısséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletérıl Kemecse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben