J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának november 17-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Csere Andrea bizottsági tag Türjei Attila bizottsági tag Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag Mészáros Miklós polgármester,, Dr. Friss Attila aljegyzı,, Velner János irodavezetı a hivatal részérıl Dr. Balázs Lajos intézményvezetı, Tuli Róbert vállalkozó Távol maradt: Halász Sándor bizottsági tag köszönti az ülésen megjelenteket. A bizottság határozatképes, egy bizottsági tag igazoltan van távol, az ülést megnyitja. Az anyag kiküldésre került. Vendégjogon elsıként javasolja tárgyalni a temetı szerzıdés módosításáról szóló elıterjesztést. Továbbá az egyebek közt kíván néhány dolgot felvetni. Napirendre javasolja venni az elızı nap kiküldött elıterjesztést a városi televízióval kapcsolatban. Az egyebek közt napirendre tárgyalható a téma. Szavazásra bocsátja a módosított napirendet. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 200/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet: Nyílt ülés: 1. Temetı szerzıdés hosszabbítás (PVB, ÜB) Tájékoztató a évi I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról (valamennyi bizottság) 2.

2 évi költségvetési koncepció (valamennyi bizottság) Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása (valamennyi bizottság) Rendelet alkotása az állattartás rendjérıl, az állattartásra szolgáló építmények elhelyezésérıl és építésük egyes feltételeirıl (ÜB, PVB, RÖNK) Közszolgáltatások évi díjainak meghatározása: 6. - A szılıskislaki víziközmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló 26/2010.(XII.15.) KT. számú rendelet módosítása (PVB, ÜB) 6/A - A szılıskislaki szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 27/2010.(XII.15.) KT. számú rendelet módosítása (PVB, ÜB) 6/B - Kéményseprı ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételérıl szóló 3/1999.(I.29.) KT. számú rendelet módosítása (PVB, ÜB, RÖNK) 6/C 7. Lakbérek megállapításáról szóló 28/2000. (XII. 1.) rendelet módosítása (HB, PVB, ÜB) Közterületek rendeltetésüktıl eltérı célra történı használatáról szóló 5/2000. (III. 31.) rendelet módosítása (PVB, ÜB) Hulladékszállítás évi koncepciója (PVB, ÜB, RÖNK) Végrehajtási Társuláshoz csatlakozás (PVB, ÜB) Balaton-Veneto Kft. szabályozási tervi besorolás módosítására vonatkozó kérelme (ÜB, PVB) Boglári Szüret rendezvény értékelése (HB, PVB, ÜB) Urányi János Sport és Szabadidı Központ mőködtetése (PVB, HB, ÜB) Egyéb Zárt ülés: Z/1. Városközpont beépítésére vonatkozó szerzıdés módosítása (PVB, ÜB) Z/1. Z/2. Iskolák által használt ingatlanok áttekintése (PVB, HB, ÜB) Z/ Temetı szerzıdés hosszabbítás (PVB, ÜB) 12. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatja a temetı üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés egy évvel történı meghosszabbítását. Felveti, a jogdíjak kérdését tisztázni kell a jövı évi költségvetés tárgyalásáig. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

3 3 Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 201/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság támogatja a Balatonboglár, Attila utcai 423 hrsz-ú temetı és a szılıskislaki 0147/2 hrsz-ú temetı fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátására az Együttérzés Bt-vel létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés 1 évvel történı meghosszabbítását. Javasolja felhatalmazni a polgármestert a ig történı meghosszabbításra vonatkozó szerzıdésmódosítás aláírására. 2. Tájékoztató a évi I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról (valamennyi bizottság) 2. A Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint a Humánpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta az I-III. negyedévi beszámolót. A hulladékszállításra tervezett Ft-tal szemben a teljesítés Ft. Mi ennek az oka? Válasz: A strandfenntartók az elszámolást követıen rendezik az önkormányzat felé a rájuk esı díjat, tehát bevételként meg fog jelenni a különbözet. A szúnyogírtás esetében is Ft-tal több a teljesítés összege. Válasz: Szóbeli információ alapján lett tervezve, sajnos a megküldött szerzıdésben már nem a korábban megadott összeg szerepelt. Az általános tartalék kiadási oldalán nem szerepel a 40 éves szolgálati jogviszonnyal nyugdíjba vonulók személyi juttatásainak összege. Válasz: A költségvetés módosításában már szerepel. A köztisztviselık normatív jutalma, törzsgárda, jubileumi jutalma tervezhetı. Miért van eltérés a tervezet és a teljesítés között? Válasz: Nem lehetett pontosan tervezni, a költségvetés készítésekor egy fı 40 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkezı nyugdíjba vonulásával számoltak, ezzel szemben 3 fı vette igénybe ezt a lehetıséget. A Szegecs Patrol Sec. Kft. milyen munkát végzett Balatonbogláron? Válasz: Az intézmények vagyonvédelmét végzi. Megjegyzi, az önként vállalt feladatokról készült kimutatás nem teljes. Szavazásra bocsátja a beszámolót. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 202/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság a évi I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.

4 évi költségvetési koncepció (valamennyi bizottság) 3. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az idegenforgalmi adó mértékét 380 Ft-ban javasolta megállapítani. Az építményadó emelésére a következı javaslatot tette: garázs esetében 300 Ft/m2, magánszemélyek üdülı után Ft/m2, nem állandó lakosok esetében az I. övezetben Ft/m2, II. övezetben 900 Ft/m2, a III. övezetben pedig 800 Ft/m2, állandó lakosok esetében 0-50 m2-ig 125 Ft/m2, m2-ig 250 Ft/m2, 101 m2-tıl 450 Ft/m2. A Humánpolitikai Bizottság csak az idegenforgalmi adó mértékét, illetve az építményadó esetében a magánszemélyek üdülı utáni adóját és a nem állandó lakosok esetében javasol emelést a pénzügyi bizottság által meghatározott mértékben. Az alpolgármester úr felvetette, hogy a BAHART részvények értékesítését gondolja át a testület. Mészáros Miklós polgármester Meggondolandó az is, hogy a nagyrendezvények idejére vissza kellene állítani a fizetı parkolást. Továbbra is meggyızıdése, hogy az idegenforgalmi adó mértékét a szomszéd településekhez hasonlóan egységesen kellene megállapítani. Az építményadó emelését nem támogatja, ne a becsületesen adózókat sújtsa a város, az önbevallások ellenırzésével kellene beszedni a hiányzó összeget. Javasolja cselekvési terv készítését Balatonboglár ingatlanai térmértékének ellenırzésére vonatkozóan. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 203/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy készüljön cselekvési terv Balatonboglár ingatlanai térmértékének tételes ellenırzésére vonatkozóan. Szavazásra bocsátja a bizottságok módosító indítványát az idegenforgalmi adó mértékének megállapítására vonatkozóan. Az Ügyrendi Bizottság 2 igen és 2 ellenszavazattal nem hoz többségi döntést az idegenforgalmi adó mértékének 380 Ft-ra történı emelésére vonatkozóan. Gáspár László referens megérkezik a bizottsági ülésre. Szavazásra bocsátja a Humánpolitikai Bizottság építményadó emelésére vonatkozó módosító indítványát. Az Ügyrendi Bizottság 2 igen és 2 ellenszavazattal nem hoz többségi döntést az építményadó mértékének emelésére tett Humánpolitikai Bizottság javaslata tekintetében. Mészáros Miklós polgármester Az Egészségügyi Központ önálló költségvetési szervként való további mőködtetésére tett javaslattal kapcsolatban a bizottságok nem hoztak többségi döntést.

5 Dr. Balázs Lajos intézményvezetı Nem ért egyet a javaslattal. A változtatással az intézmény nem kerül kedvezıbb helyzetbe, bizonytalanságot, a kockázatok fokozódását látja benne. Ezáltal nem fog gazdaságosabban mőködni a létesítmény, hisz az intézménynek nincs adóssága, nincsenek kifizetetlen számlái. Ugyanakkor az átláthatóság érdekében egyetért bizonyos hiányzó szabályzatok pótlásával. Véleménye szerint problémát fog okozni a napi döntésekben az, hogy a gazdálkodással összefüggı feladatokat nem közvetlenül az intézmény, hanem a Polgármesteri Hivatal látja el. Felhívja a figyelmet a változtatással összefüggı adminisztrációs feladatok nehézségeire. Az egészségügyi központ kezeli az ügyeletben résztvevı önkormányzatok által biztosított pénzeszközöket, érintett önkormányzatok meg vannak elégedve a jelenlegi rendszerrel. Mészáros Miklós polgármester Továbbra is az a véleménye, hogy az egészségügyi központot be kell vonni a kiskincstári rendszerbe. Nem sérülnek a betegjogok, az OEP finanszírozás, illetve az ügyeleti rendszer. Elınye lenne az átláthatóság megteremtése. Türjei Attila bizottsági tag Mint intézményvezetınek jó tapasztalatai vannak a kiskincstári rendszerrel kapcsolatban. Szavazásra bocsátja az egészségügyi központra vonatkozó határozati javaslatot. Az Ügyrendi Bizottság 1 igen és 3 ellenszavazattal nem támogatja a határozati javaslatot. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 204/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság nem támogatja, hogy a képviselı-testület január 1-vel a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központot önállóan mőködı költségvetési szervként mőködtesse. Mindkét bizottság támogatja, hogy az Urányi Sport Kft. gazdálkodási feladatait január 1-vel a Polgármesteri Hivatal lássa el. A hivatal pénzügyi rendszere alkalmas-e a kft. könyvelésére? Válasz: Alkalmas. Szükséges-e plusz létszám a többletfeladatok ellátására? Válasz: A nyugdíjba vonuló kolléga státuszát egyelıre nem kívánják betölteni, csak ha a többletfeladat igényli. Mőködik-e az alpolgármester úr közvetítı szerepe a pénzügyi iroda és a kft. között? Válasz: Szeptember óta nem mőködik. Szavazásra bocsátja az Urányi Sport Kft-re vonatkozó határozati javaslatot. Az Ügyrendi Bizottság 1 igen és 3 ellenszavazattal nem támogatja az Urányi Kft-re vonatkozó határozati javaslatot. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 205/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság nem támogatja, hogy január 1-vel az Urányi János Szabadidı és Sportcentrum Kft gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal lássa el. 5

6 4. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása (valamennyi bizottság) 4. 6 Mindkét bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-módosítást. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 206/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelet módosítását. 5. Rendelet alkotása az állattartás rendjérıl, az állattartásra szolgáló építmények elhelyezésérıl és építésük egyes feltételeirıl (ÜB, PVB, RÖNK) 5. Javasolja, hogy a törvényességi észrevételt elfogadva és az az alapján módosított rendeletet fogadja el a testület. Az új rendelet megalkotását napolja el a képviselı-testület az ebrendészetrıl, illetve a szabálysértésrıl szóló törvény elfogadásáig. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 207/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság az állattartás rendjérıl, az állattartásra szolgáló építmények elhelyezésérıl szóló 27/2003.(XII.15.) KT. számú rendelet módosítását elfogadásra javasolja. A szılıskislaki víziközmőbıl szolgáltatott ivóvíz, illetve a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjára vonatkozóan csak tegnap érkezett meg az anyag, nem készülhetett elıterjesztés és a hulladékszállításra vonatkozó ajánlatot is visszavonta a szolgáltató. 6. Kéményseprı ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételérıl szóló 3/1999.(I.29.) KT. számú rendelet módosítása (PVB, ÜB, RÖNK) 6/C A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-módosítást. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 208/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a kéményseprı ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételérıl szóló 3/1999.(I.29.) KT. számú rendelet módosítását.

7 7. Lakbérek megállapításáról szóló 28/2000. (XII. 1.) rendelet módosítása (HB, PVB, ÜB) 7. A Humánpolitikai Bizottság 340 Ft/m2/hó összegben, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 341 Ft/m2/hó összegben javasolta megállapítani az alapdíjat. Szavazásra bocsátja a 340 Ft/m2/hó összeget. Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal és 3 tartózkodással elveti a Humánpolitikai Bizottság javaslatát (340 Ft/m2/hó). Szavazásra bocsátja a 341 Ft/m2/hó összeget. Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal és 3 tartózkodással elveti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát (341 Ft/m2/hó) Közterületek rendeltetésüktıl eltérı célra történı használatáról szóló 5/2000. (III. 31.) rendelet módosítása (PVB, ÜB) 8. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 10 %-os emelést javasol. Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát. Az Ügyrendi Bizottság 2 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság közterület-használat díjtételeinek 10 %-os emelésére vonatkozó javaslatát. Szavazásra bocsátja az elıterjesztésben szereplı 5 % emelésre vonatkozó javaslatot. Az Ügyrendi Bizottság 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatja az 5 %-os emelést. 9. Végrehajtási Társuláshoz csatlakozás (PVB, ÜB) 10. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatja a Végrehajtási Társuláshoz történı csatlakozást.

8 Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 209/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság támogatja, hogy a képviselı-testület január 1. napjától csatlakozzon a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz, javasolja felhatalmazni a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására Balaton-Veneto Kft. szabályozási tervi besorolás módosítására vonatkozó kérelme (ÜB, PVB) 11. Dr. Friss Attila aljegyzı A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat 1. pontját javasolta elfogadni ( A képviselı-testület támogatja a Balaton-Veneto Kft kérését arról, hogy a Balatonboglár 1262/16 hrsz-ú ingatlan szabályozási tervi besorolása VK7 övezetrıl Vt4 övezetre változzon. A Szabályozási Terv készítıje a koncepcióba vegye be az átsorolást. ). Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját. Az Ügyrendi Bizottság 2 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, a határozati javaslat 1. pontját elveti. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját ( A képviselı-testület a Balaton-Veneto Kft kérelmét nem támogatja. ). Az Ügyrendi Bizottság 1 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatja a határozati javaslat 2. pontját. 11. Boglári Szüret rendezvény értékelése (HB, PVB, ÜB) 13. Mészáros Miklós polgármester Jelenlévık megállapodtak abban, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság december 6- án tartandó ülésén áttekintik a korábbi szerzıdést, mindhárom fél ismerteti a jövıre vonatkozó elképzeléseit. A képviselı-testületnek állást kell foglalnia abban, hogy a megvalósuló fejlesztést követıen a rendezvény területe mekkora lesz a mostanihoz képest. Mészáros Miklós polgármester Rendezı is meg kívánja újítani a rendezvényt. A fizetıssé tételét a rendezvénynek Báló úr nem támogatja, Dóra úr megfontolhatónak tartja bizonyos keretek között, esetleg 2013-tól. Véleménye szerint dönteni szükséges arról is, hogy hány színpad mőködjön a rendezvény alatt. Tudomása szerint felmerült egyéb rendezvények szervezése is.

9 Mészáros Miklós polgármester Gasztronómiai rendezvénysorozat megvalósítása merült fel. Báló úr 5 évig garantálja a jelenlegi támogatási összeget. 9 Amennyiben változik a rendezvény helyszíne, az új helyszínen is biztosítottak a közmővek? Gáspár László referens Az új helyen ki kell építeni. Kérdés, mennyi ennek a költsége és ki fogja vállalni? A kedvezı tapasztalatok miatt továbbra is mőködtetni kellene a borudvart. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 210/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság felkéri a képviselı-testületet, hogy döntsön arról, hogy nem kívánja szőkíteni a Szüreti Fesztivál rendezvényt, meg akarja tartani a két színpadot, a jelenlegi térmértéken belüli átrendezéssel. A bizottság javasolja mielıbb tárgyalni a szervezıvel a gasztronómiai rendezvénysorozat megvalósításáról. 12. Urányi János Sport és Szabadidı Központ mőködtetése (PVB, HB, ÜB) 18. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat A változatát, a Humánpolitikai Bizottság a B változatát támogatta. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat A változatát. Az Ügyrendi Bizottság 1 igen és 3 ellenszavazattal elveti a határozati javaslat A változatát (A képviselı-testülete az Urányi János Sport és Szabadidıközpont uszodájának december 15. napjától február 15. napjáig terjedı idıtartamra üzemszünetet rendel el a szükséges javítási karbantartási munkák elvégzése céljából.). Szavazásra bocsátja a határozati javaslat B változatát. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 211/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy az Urányi János Sport és Szabadidıközpont uszodájában ne rendeljen el üzemszünetet. 13. Egyéb A Humánpolitikai Bizottság támogatta a Városi Televízió kommunikációs együttmőködési

10 szerzıdés módosítását. 10 A szerzıdés idıtartamára vonatkozik a szerzıi jog átruházása, vagy azon túl is? Nemcsak a szerzıdés idıtartamára vonatkozik. Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 212/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság támogatja a Városi Televízió kommunikációs együttmőködési szerzıdés módosítását azzal, hogy a szerzıi jogra vonatkozó idıtartamot tisztázni kell. A közelgı ünnepekre tekintettel kéri körültekintıen kiadni az engedélyeket fenyıfaárusítás helyszíneire vonatkozóan, hogy a közlekedést ne akadályozzák, továbbá kéri kötelezni az árusokat, hogy naponta tartsák rendben a területet, ennek ellenırzését is kéri a hivataltól. Javaslatot tesz a munkaterv módosítására, a civil, vállalkozói, illetve üdülıhelyi fórum megrendezésének elıírását törölni javasolja. Türjei Attila bizottsági tag Véleménye szerint lehetıségként szerepelhetne a munkatervben. Az SZMSZ-ben szerepel, hogy az Ügyrendi Bizottság véleményezi: a szerzıdés aláírása elıtt a képviselı-testület által elfogadott szerzıdések végleges szövegét amennyiben a határozathozatal alapjául szolgáló elıterjesztés mellékletét nem képezte írásos szerzıdés. Jóváhagyó véleménye nélkül a szerzıdés nem írható alá. Kéri ezt törölni, mivel nem biztosított, hogy a bizottság éljen a jogával. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: Balatonboglár Városi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 213/2011.(XI.17.) határozata Az Ügyrendi Bizottság javasolja az SZMSZ módosítását, kéri törölni a következı rendelkezést: Az Ügyrendi Bizottság véleményezi: a szerzıdés aláírása elıtt a képviselı-testület által elfogadott szerzıdések végleges szövegét amennyiben a határozathozatal alapjául szolgáló elıterjesztés mellékletét nem képezte írásos szerzıdés. Jóváhagyó véleménye nélkül a szerzıdés nem írható alá. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját. K.m.f. Dr. Sziberth László a bizottság elnöke

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 19/2008. (III.27.) kt. határozat: A 2008. március 27-ei ülés napirendjének elfogadása. 20/2008. (III.27.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 9. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni.

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 14280-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 13/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 08-i rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv Napirend: Egyéb döntést igénylı ügyek:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság Saláta László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet bocsátotta szavazásra.

JEGYZİKÖNYV. Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet bocsátotta szavazásra. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. október 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben