J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselık, dr. Boros István jegyzı Meghívottként jelen van: Hajdu Ferencné vezetı fıtanácsos Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya: 15/2012.(II.23.)sz. Tárgy: Civil szervezetek, egyesületek támogatásáról beszámoló 16/2012.(II.23.)sz. Tárgy: Sajószöged Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek várható összegei 2015-ig 17/2012.(II.23.)sz. Tárgy: Sajószöged, 1311 hrsz-ú ingatlan értékesítése 18/2012.(II.23.)sz. Tárgy: Szöged Tv mőködetése 19/2012.(II.23.)sz. Tárgy: Támogató nyilatkozat a közelmúltban elhunyt Ládi Balázs Magyar Sportért Emlékérem posztumusz díjra történı felterjesztéshez Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya: 7/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet a költségvetési rendelet elıirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 8/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésérıl 9/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 10/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 11/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Vona Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselık teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta. Az alpolgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiak szerint fogadott el: Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról (civil szervezetek, egyesületek, alapítványok) Elıterjesztı: Vona Tamás alpolgármester

2 - 2-2./ a.) Javaslat Sajószöged Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet, valamint a évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt elıirányzatok megalapozásáról szóló rendelet elfogadására b.) Javaslat az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek várható összegei 2015-ig tárgyú határozat meghozatalára Elıterjesztı: Vona Tamás alpolgármester dr. Boros István jegyzı 3./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Elıterjesztı: dr. Boros István jegyzı 4./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására Elıterjesztı: dr. Boros István jegyzı 5./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására Elıterjesztı: dr. Boros István jegyzı 6./ Indítványok, javaslatok, képviselıi elıterjesztések 1./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról (civil szervezetek, egyesületek, alapítványok) Vona Tamás: a Sportegyesület, az ASZT-a, a Búzavirág népdalkör írásban kiadott beszámolóját kiegészítve tájékoztatta a testületet, hogy a Borostyán Nyugdíjas Klub, a Délborsodi Jegyzık Egyesülete és a Z-16 Postagalamb Egyesület is részesült az önkormányzattól e Ft-os támogatásban, melyet a kérelmükben megfogalmazott célra használtak fel. A Polgárır Egyesület megszőnt, az elızı évben kapott 320 e Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról a beszámoló kiosztásra került. Orliczki Frigyesné: pozitívan értékelhetı, hogy a támogatásban részesülık elszámoltak a támogatással, azonban javaslom, hogy a tavalyi döntésnek megfelelıen ezután az elszámolás formája is legyen egységes és számlákkal igazolják a kiadásokat. Az elszámolásokat pedig elızetesen tárgyalja meg a Pénzügyi Bizottság, hogy megfelelnek-e az alaki és tartalmi szempontoknak. Sok sikert kívánok erre az évre is a szervezeteknek. Felhívta a figyelmet, hogy a civil szervezetek mőködésére és beszámolási kötelezettségére vonatkozóan változtak a jogszabályok. Okváth Dezsıné: a Búzavirág népdalkör nem bejegyzett szervezet, de fontosnak tartottam a beszámolóban bemutatni a tevékenységünket. Hetente kétszer próbálunk, sok rendezvényen fellépünk és együtt dolgozunk a citerazenekarral is.

3 - 3 - dr. Boros István jegyzı: az idei évben a támogatási kérelmeket már mindenki az egységes pályázati lapon fogja benyújtani. Nincs akadálya annak, hogy a Pénzügyi Bizottság elızetesen tárgyalja a beszámolókat, ezzel is segítve a testület munkáját. Vona Tamás: az elızı évekhez hasonlóan a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány is benyújtotta beszámolóját, bár ık nem kapnak önkormányzati támogatást, sok segítséget nyújtanak a településnek. Ismertette az Alapítvány gazdálkodásáról szóló kimutatást. Az ,-Ft záró pénzkészlet biztosítja, hogy a megalapozott kéréseket 2012-ben támogatja tudja az Alapítvány. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 15/2012.(II.23.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Civil szervezetek, egyesületek támogatásáról beszámoló Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Sajószögedi Községi Testedzı Kör, az Alternatív Szakágak Tárháza, a sajószögedi Polgárır Egyesület, a Búzavirág Népdalkör részére nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta. A testület felkéri a alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelıs: Vona Tamás alpolgármester 2./ Napirend: a.) Javaslat Sajószöged Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet, valamint a évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt elıirányzatok megalapozásáról szóló rendelet elfogadására b.) Javaslat az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek várható összegei 2015-ig tárgyú határozat meghozatalára Vona Tamás alpolgármester: a költségvetés tartalmában érdemi változás nem történt, az összegek ugyanazok, mint az elızı ülésen benyújtott tervezetben, csak a formátuma lett más. Hiány tervezhetı, amit likvid hitellel csökkenthetı ugyan, de akkor azzal az összeggel csökkenteni kell az ÖNHIKI-re benyújtott összeget is. A évi tervezett költségvetési bevétel e Ft, kiadás e Ft, az egyenleg e Ft.

4 - 4 - dr. Boros István jegyzı ismertette a költségvetési rendelet-tervezet szövegében javasolt módosításokat. A saját bevételek és az adósságot keletkeztetı fizetési kötelezettségek kimutatására azért van szükség, hogy lássa a testület, mi várható a következı években. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a költségvetési rendelet elıirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 7/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletét. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 16/2012.(II.23.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Sajószöged Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek várható összegei 2015-ig Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felelıs: polgármester szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 8/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletét. 3./ Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Boros István jegyzı: a szennyvízberuházás megvalósításakor lakástakarék-pénztárral kapcsolatos konstrukció került bevezetésre. A szerzıdést kötık részére az önkormányzat a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletében havi 924,-Ft-os támogatást nyújtott, ami az ltp. számlákra került utalásra. Márciusban lezárul a szennyvízhitel, megszőnik a támogatás, ezért javasoljuk a helyi rendeletben hatályon kívül helyezni az erre vonatkozó rendelkezést.

5 - 5 - Kérdés, hozzászólás nem volt. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletét. 4./ Napirend: Javaslat a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Boros István jegyzı: akik nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, azok talajterhelési díjat fizetnek. Az alapdíj összege eddig 120,-Ft/m3 volt, amelyet a jogalkotó 1200,-Ft/m3-re emelt, ezért szükséges a helyi rendeletünk módosítása. Sajószögeden 29 fı fizet talajterhelési díjat, amibıl a számlával igazolt szennyvízszállítási költség levonható, így kb e Ft az ebbıl származó bevétel. Kérdés, hozzászólás nem volt. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletét. 5./ Napirend: Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Boros István jegyzı: az önkormányzat vagyonára vonatkozóan módosult a jogszabály, a forgalomképes vagyon elnevezése üzleti vagyonra változott, a forgalomképtelen vagyontárgyak köre pedig kibıvült az önkormányzat tulajdonában álló közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságok többségi üzletrészével. A Községüzemeltetési Kft. 100%-ban az önkormányzat tulajdona, így a forgalomképtelen törzsvagyonhoz tartozik. A változások miatt módosítani kell a helyi rendeletet. Kérdés, hozzászólás nem volt. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletét.

6 - 6-6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselıi elıterjesztések a.) dr. Boros István jegyzı tájékoztatta a testületet, hogy az óvodás, halmozottan ételérzékeny gyermek étkeztetése megoldódott, írásban rögzítettük, hogy a szülı minden nap behordja majd az óvodába az ételt, amiért ı tartozik felelısséggel. b.) dr. Boros István jegyzı ismertette Szakál László zártkerti ingatlan vásárlására benyújtott kérelmét. İ állítólag egyszer már megvette az ingatlant, de errıl iratokat nem tud bemutatni, az ingatlan nyilvántartásban sem szerepel. A területet azonban több ingatlantulajdonos kertvégként használja, ezért sokszor volt közöttük konfliktus. Felajánlotta a használóknak és kérelmezınek is, hogy vásárolja meg a területet. Szakál László nyújtott be kérelmet, a területet használók nem tudtak megegyezni. Ugyanebbıl a dőlıbıl a Magyar Államnak 450,-Ft/m 2 -es áron adtunk el területet, ezért javaslom, hogy az érintett 821 m 2 -es ingatlan vételárát is ez alapján állapítsuk meg, tehát összesen ,-Ft-ban. Ha ennyiért nem veszi meg, akkor a használókkal köthetünk megállapodást. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 17/2012.(II.23.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Sajószöged, 1311 hrsz-ú ingatlan értékesítése Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Sajószöged, 1311 hrsz-ú, 821 m 2 -es ingatlant Szakál László Sajószöged, Balassi út 2. sz. alatti lakos részére 450,-Ft/m 2, összesen ,-Ft, azaz Háromszázhatvankilencezer-négyszázötven forint vételárért értékesíti. Az önkormányzat vételi ajánlata május 31-ig érvényes. A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelıs: Vona Tamás alpolgármester c.) Vona Tamás polgármester tájékoztatta testületet, hogy a honlap mőködtetésében változások lesznek. A helyi tévé mőködtetésével kapcsolatosan pedig javaslom egy szerzıdéstervezet elkészítését. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7 - 7-18/2012.(II.23.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Szöged Tv mőködetése Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza dr. Boros István jegyzı urat, hogy a Szöged Tv mőködtetésére vonatkozó szerzıdéstervezetet készítse el. Felelıs: dr. Boros István jegyzı d.) dr. Boros István jegyzı tájékoztatta a testületet, hogy a sajószögedi Sportegyesület a Magyar Sportért Emlékérem ezüst fokozatára posztumusz Ládi Balázst szeretné jelölni. Javasolja, hogy a testület támogassa az Egyesület kezdeményezését. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 19/2012.(II.23.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Támogató nyilatkozat a közelmúltban elhunyt Ládi Balázs Magyar Sportért Emlékérem posztumusz díjra történı felterjesztéshez Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a Sajószögedi Községi Testedzı Kör azon kezdeményezését, hogy a Magyar Sportért Emlékérem ezüst fokozatát posztumusz Ládi Balázs kapja. Felelıs: Vona Tamás alpolgármester e.) Orliczki Frigyesné: a Lehel úti szennyvíz bőz ügyében történt-e valami? Van-e esetleg pályázati lehetıség a mőszaki állapot felmérésére? Vona Tamás: az általam átnézett iratok szerint a rendszerünket teljesen rendben találták. Volt javaslat, hogy a Lehel út végén egy 3 m-es csövet tennének fel, de ennek szerintem nincs értelme, mivel mellette a házak magasabban vannak. Mivel ez nagyon komoly szakértıi munka és nagy költségvonzata van, ezért véleményem szerint ebben a leendı polgármesternek kell majd lépéseket tennie. Erre vonatkozó pályázati kiírásról nem tudunk. Egyéb elıterjesztés nem lévén, az alpolgármester az ülést berekesztette. k.m.f. Vona Tamás alpolgármester dr. Boros István jegyzı

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2012. április XVI. évfolyam 1. szám

Saj (t) ó~szögedről. 2012. április XVI. évfolyam 1. szám Saj (t) ó~szögedről 2012. április XVI. évfolyam 1. szám Tartalom In Memoriam...... 2 Összefoglaló a testületi ülésekről... 3 Közérdekű közlemények.... 8 A Helyi Választási Iroda közleménye 9 Alapítványunk

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 19-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık 1 Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-9/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben