J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének február 24-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsıné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselık, dr. Boros István jegyzı Az ülésrıl távol maradt: dr. Gulyás Mihály alpolgármester Meghívottként jelen van: Hajdu Ferencné vezetı fıtanácsos Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el: Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról (civil szervezetek, egyesületek, alapítványok) Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 2./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat évi költségvetésének elfogadására Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 3./ Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester dr. Boros István jegyzı 4./ Javaslat a helyi iparőzési adóról szóló 18/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására Elıterjesztı: dr. Boros István jegyzı 5./ Javaslat a köztisztviselık évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal évi munkájának értékelése Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester dr. Boros István jegyzı 6./ Indítványok, javaslatok, képviselıi elıterjesztések

2 - 2-1./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról (civil szervezetek, egyesületek, alapítványok) Ládi Balázs polgármester: a képviselı-testület a költségvetésben elfogadottaknak megfelelıen támogatást nyújt a civil szervezeteknek, alapítványoknak. Részletesen ismertette a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány, a Községi Testedzı Kör, az ASZT-a és a Polgárır Egyesület részére évben nyújtott támogatások felhasználásáról készített beszámolókat. Kiemelte, hogy az Alapítvány 2010-ben 768 e Ft támogatást nyújtott különbözı rendezvényekhez. A focicsapat a Megyei II. osztályban játszik, ami egy ilyen létszámú településnek megfelelı és biztosítja a település ez irányú igényét. Az ASZT-a a 2010-re tervezett 800 e Ft-ból 750 e Ft-ot használt fel, a Polgárır Egyesület az önkormányzattól e Ft-ot kapott, a kiadása pedig e Ft volt. Javasolta, hogy a képviselı-testület márciusi ülésén önálló napirendi pontként tárgyalja a Polgárır Egyesület mőködését és támogatását, mert úgy tőnik, hogy az Egyesület mőködtetése csak kampánycélokat szolgált és a választások óta mintha megroggyant volna a szervezet struktúrája, még az sem egyértelmő, hogy kik az Egyesület tisztségviselıi. Kérdések, hozzászólások: Orliczki Frigyesné: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolókat, megállapítható, hogy a támogatást az egyesületek zömmel cél szerinti mőködésükre használták fel, de vannak hiányosságok az elszámolásnál. Javasolja a Bizottság, hogy a jövıben a beszámolókat egységes formában, meghatározott szempontok szerint készítsék el a támogatott szervezetek, amiben teljes körően bemutatnák a költségeiket és bevételeiket. Ebbıl pontosan látható lesz, hogy a támogatást mire és hogyan használták fel. A beszámolók egységes formában történı elkészítéséhez a Pénzügyi Bizottság és az önkormányzat szakemberei segítséget fognak nyújtani. A Bizottság ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadni a beszámolókat. Vona Tamás: támogatom a javaslatot. Látjuk, hogy a civil szervezetek próbálnak máshonnan is támogatást szerezni, de ez nehéz, ezért a testületnek kell mindent megtennie, hogy ezek az egyesületek ezután is színesítsék a település életét. A szervezetek vezetıi pedig fogalmazzák meg konkrétabban, hogy mire kérik az önkormányzati támogatást. 8/ /350 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Civil szervezetek támogatása 1. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány, a Sajószögedi Községi Testedzı Kör, az Alternatív Szakágak Tárháza Egyesület, valamint a sajószögedi Polgárır Egyesület részére évben nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló beszámolókat egyhangúlag elfogadta és megköszönte a civil szervezetek évi tevékenységét.

3 - 3-2./ A Képviselı-testület felkéri a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy dolgozza ki a civil szervezetek részére évben nyújtott támogatások felhasználására vonatkozó beszámoló egységes formáját. Pénzügyi Bizottság elnöke, ill. folyamatos 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a sajószögedi Polgárır Egyesülettel és kérjen tájékoztatást a jelenlegi és jövıbeni mőködésükkel kapcsolatos elképzeléseikrıl., illetve a soron következı képviselı-testületi ülés 2./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat évi költségvetésének elfogadására Ládi Balázs polgármester: a évi költségevetés tervezetét az elızı ülésen tárgyalt javaslatoknak és kiegészítéseknek megfelelıen módosítottuk. Ezen felül kikerült a költségvetésbıl nagycsécsi óvoda konyhájának mőködési költsége, ezután ık külön oldják meg ezt a feladatot. Ismertetette a költségvetés fıbb sarokszámait. A költségvetésben a januári tervezethez képest - 6 M Ft-tal kevesebb -, e Ft mőködési forráshiánnyal számolunk. Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi Bizottság tételesen megtárgyalta a évi pénzügyi tervet, annak tartalmával teljes körően egyetértett, ezért elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének Sajószöged Község Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletét. /A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva./ 3./ Napirend: Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Ládi Balázs polgármester: a szociális ellátás fajsúlyos kérdés, igyekeztünk minden körülményt figyelembe véve összeállítani a rendeletet.

4 - 4 - dr. Boros István jegyzı: a szociális törvény változásai, valamint a jogalkotásról szóló törvény és a jogszabályszerkesztésrıl szóló IRM rendelet elıírásai álláspontom szerint szükségessé teszik egy új rendelet megalkotását. Az alaki változások mellett fıbb módosítási javaslatok: - a bérpótló juttatás feltételeként elıírjuk a lakókörnyezet rendbentartását, és ha ennek nem tesz eleget, a juttatást meg kell szüntetni; - a lakásfenntartási támogatás részben vagy egészben természetben is nyújtható legyen, így ha valakinek szemétdíj, vagy bármilyen közüzemi díjhátraléka van, akkor ennek a törlesztésére utalható a támogatás, és nem az ügyfél részére kerül kifizetésre, mint eddig; - temetési segélyt ezután csak a rászorulók kapnának. Eddig jövedelemtıl függetlenül mindenkinek adható volt a segély, most javasoljuk, hogy csak azok kaphassák, ahol a család egy fıre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimumot, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg. Javasoljuk, hogy a rendelet ugyanúgy mint a térítési díjról szóló rendelet március 01-jén lépjen hatályba. Dr.Wirtz Ferenc: a Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Kérdések, hozzászólások: Orliczki Frigyesné: a lakókörnyezet rendbentartása elıírható-e más juttatások feltételeként is? dr. Boros István jegyzı: a szociális törvény nem ad felhatalmazást ilyen jellegő feltételek elıírására más ellátások vonatkozásában. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletét. /A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva./ 4./ Napirend: Javaslat a helyi iparőzési adóról szóló 18/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Boros István jegyzı: január 01-jével megszőnt a Képviselı-testület felhatalmazása arra, hogy az ideiglenes jellegő piaci és vásározó kiskereskedelmet megadóztassa, ezért a helyi rendelet erre vonatkozó részét hatályon kívül kell helyezni. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi iparőzési adóról szóló 18/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletét. /A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva./

5 - 5-5./ Napirend: Javaslat a köztisztviselık évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal évi munkájának értékelése dr. Boros István jegyzı: Minden év elején kötelezı napirend, az éves teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat a Képviselı-testület határozza meg. Ismertette a javasolt célokat. Ládi Balázs polgármester: az ügyiratforgalomról készült számszaki adatok megmutatják, hogy a hivatal milyen mértékben le van terhelve, de a feladatokat végre kell hajtani. Lehetne részletesebben, több elvárást is meghatározni, de a javasolt fı célok jól határozzák meg a prioritásokat, ezek teljesítése mellett az a legfontosabb, hogy a végrehajtás minıségi legyen és határidıben történjen. Ez így történt az elmúlt évben is, a visszajelzések alapján a lakosság elégedett a közszolgáltatások színvonalával és a lefolytatott ellenırzések sem tártak fel komolyabb hiányosságokat, ezért a Hivatal és a Jegyzı elmúlt évi teljesítményét kiválóra értékelem. 9/2011. (II.24.) 407 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: A köztisztviselık évi teljesítménykövetelményeinek alapját képezı célok meghatározása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi évi teljesítménykövetelményeinek alapját képezı célokat az 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal állapítja meg. dr. Boros István jegyzı Határidı: folyamatos 6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselıi elıterjesztések a.) Ládi Balázs polgármester: Nagycsécs Önkormányzat Polgármestere kérte az óvoda alapító okiratának módosítását, mert lehetıségük lenne az etnikai oktatás bevezetésére, amihez állami normatívát is igényelhetnek. Támogatom az elképzelést.

6 - 6-10/2011. (II.24.) 88 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja. /Az Alapító Okirat egységes szerkezetben a jegyzıkönyvhöz csatolva./ b.) Ládi Balázs polgármester ismertette a Borostyán Nyugdíjas Klub kérelmét, mely szerint mőködésükhöz, rendezvényeikhez kérik az önkormányzat támogatását. Javasol 50 e Ft támogatást részükre. 11/2011. (II.24.) 350 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Borostyán Nyugdíjas Klub támogatása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetése terhére a sajószögedi Borostyán Nyugdíjas Klub részére ,-Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt. A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. dr. Boros István jegyzı ismerteti a Dél-borsodi Jegyzık Egyesületének kérelmét, melyben 50 e Ft támogatást kérnek mőködésükhöz.

7 - 7-12/2011. (II.24.) 350 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Dél-borsodi Jegyzık Egyesületének támogatása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetése terhére a Dél-borsodi Jegyzık Egyesülete részére ,-Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt. A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Ládi Balázs polgármester ismertette a Görög Katolikus Egyház támogatás iránti kérelmét. A templom harangja és annak tartószerkezete annyira megromlott, hogy le kellett szerelni, a harang már nem javítható, újat kell önteni, aminek költsége 2-3 M Ft. A templom helyi védettség alatt álló építmény. Kérdés nem volt. Hozzászólások: Vanyó István: javaslom a támogatást és kérem hogy ezzel együtt tárgyalja a testület a Római Katolikus Egyház által a templomtorony felújítása miatt benyújtott támogatási kérelmét is. Vona Tamás: javaslom a támogatást mindkét egyház részére azzal, hogy az önkormányzati támogatást csak célirányosan használhassák fel. A hitközösségek nem csak segítségre várnak, van hozzá saját erı és pályázatot is írnak, jó helyre fog kerülni a támogatás. Ládi Balázs polgármester: mivel ezek jelentıs és maradandó beruházások, ezért a Római Katolikus Fília részére 200 e Ft, a Görög Katolikus Fília részére 300 e Ft támogatást javaslok. és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 13/2011. (II.24.) 351 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Görög Katolikus Fília támogatása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetése terhére a sajószögedi Görög Katolikus Fília részére a sajószögedi templom harangjának újraöntési költségeihez ,-Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást nyújt. A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

8 - 8-14/2011. (II.24.)350 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Római Katolikus Fília támogatása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetése terhére a sajószögedi Római Katolikus Fília részére a sajószögedi templom tornyának felújítási költségeihez ,-Ft, azaz Kétszázezer forint támogatást nyújt. A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. c.) Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az iskolával szembeni üres telket egy gazdasági társaság bérbe venné, ott egy mobil épületben fagylaltozót szeretne mőködtetni. A telken a víz és a villany biztosított, javaslom 3 éves idıtartamra a bérbeadást. 15/2011. (II.24.) 352 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Sajószöged, Széchenyi út 3. sz. ingatlan bérbeadása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonában levı Sajószöged, Széchenyi út 3. sz. alatti beépítetlen területet - kizárólag fagylaltozó hely kialakítása céljára bérbe adja a J&G GASZTRO TEAM KFT. (képviselıje: Jenei Lóránt) 4161 Báránd, Kossuth u. 29. sz. részére három éves idıtartamra. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére. d.) Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a nyárigát rekonstrukciójára pályázatot nyújtunk be, amennyiben azt a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is támogatja, nem lesz akadálya a megerısítésnek. Az üdülıterületen a talajvízszint szabályozása csak úgy oldható meg, ha az Erdészeti tó észak-nyugati részén kb. 800 m csatornát létesítünk a Sajó medréig, így szabályozni lehet majd a tó vízszintjét. Az ÉVIZIG indokoltnak tartja a beruházást, amennyiben a megyei közgyőlés elnöke is hozzájárul, akkor ez is megvalósulhat. dr. Boros István jegyzı: a nyárigát megerısítésére benyújtott pályázat feltétele, hogy a gát az önkormányzat tulajdonában legyen, a tulajdonossal gyakorlatilag már megegyeztünk az adásvételi szerzıdés részleteiben.

9 - 9-16/2011. (II.24.) 345 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Sajószöged, 043 hrsz-ú kivett töltés megvásárlása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete az árvízvédelmi feladatai ellátása érdekében a Sajószöged, külterület 043 hrsz. alatti kivett töltés megvásárlásáról döntött, a tulajdonossal történt elızetes tárgyalások alapján 1 Ft-os vételárért. A Képviselı-testület megállapítja, hogy a tulajdonos az adás-vétellel mentesül a gát karbantartási kötelezettsége alól. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés megkötésére. e.) Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy egy pelletüzem létesülne Sajószögeden, a részletek ismertetésére felkérte jegyzı urat. dr. Boros István jegyzı: a közintézményi gázkazánok kiváltására alternatív főtési módokat keres a kormányzat, ennek elsı fázisa, hogy három kistérségben pelletüzem létesítését támogatja. A tiszaújvárosi kistérségben itt, Sajószögeden létesülne ez a mintaüzem, ilyen még nincs az országban. A pelletet lágyszárú növényekbıl (lomb, fő, kukoricaszár, stb.) készítik, ami nagy hatásfokkal égethetı és a gázkazánokkal szemben a rezsiköltség 40-45%-os megtakarítása érhetı el. A közintézményekben lecserélhetnénk az elavult kazánokat, emellett a beruházás lehetıséget jelentene a helyi mezıgazdasági vállalkozóknak az alapanyagok beszállítására és az üzem kb fıt tudna foglalkoztatni. 17/2011. (II.24.) 75 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Pelletüzem létesítése Sajószögeden Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete minden támogatást megad ahhoz, hogy Sajószöged településen pelletüzem létesüljön. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pelletüzem létesítésével kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa., illetve folyamatos

10 f.) Vanyó István: mikor lesz megtartva a március 15-ei ünnepség? A vasúti ırház állaga romlik, össze fog dılni, valamit tennünk kell. Okváth Dezsıné: a Petıfi és a Jókai utat összekötı hátsó út sarkára kérnének az ott lakók lámpaoszlopot. Ládi Balázs polgármester: - Az ünnepséggel kapcsolatban megkerestem az iskola vezetését és a karnagy urat is, az ünnepséget az eredeti terv szerint, március 11-én tartjuk. - A vasúti ırház ügyében megkeresem a MÁV-ot, az ı tulajdonukban van az épület. g.) Ládi Balázs polgármester tájékoztatta testületet, hogy a november 18-ai ülésen elfogadott rendezési terv módosításához a szakhatósági engedélyek megérkeztek, a soron következı testületi ülésre a tervezı cég elkészíti a szakhatósági hozzájárulások figyelembevételével megszövegezett rendelet-tervezetet. Egyéb elıterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette. k.m.f. Ládi Balázs polgármester dr. Boros István jegyzı

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11- TARTALOMJEGYZÉK 11/2009.(II.24.) PBH.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 1/2008. (I.31.) kt. határozat: A 2008. január 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 2/2008. (I.31.) kt. határozat:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV 2011.november 10.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült: Bér: 2011.november

Részletesebben