J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsıné, Orliczki Firgyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselık, dr. Boros István jegyzı Meghívottként jelen van: Mikóczki Mariann az AVE Miskolc Kft. önkormányzati üzletág vezetıje, Hajdu Ferencné vezetı fıtanácsos Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselık teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta. A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el: Napirend: 1./ Javaslat a évi szemétszállítási díjra, a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) sz. rendelet módosítására Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 2./ Tájékoztató az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 3./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 4./ Javaslat Idısek Napja megrendezésére, idısek, rokkantak támogatására Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 5./ Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint az eltérı tantervő iskolában tanuló és fogyatékos gyermekek év végi támogatására Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 6./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására Elıterjesztı: dr. Boros István jegyzı 7./ Javaslat az Önkormányzat évi belsı ellenırzési tervére Elıterjesztı: dr. Boros István jegyzı 8./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott pályázatok elbírálására (zárt ülés) Elıterjesztı: dr. Boros István jegyzı 9./ Egyebek

2 - 2-1./Napirend: Javaslat a évi szemétszállítási díjra, a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2033.(XII.18.) sz. rendelet módosítására Ládi Balázs polgármester: az AVE Miskolc Kft. megküldte a részletes költség és szolgáltatási díj kalkulációt, melyet a képviselı-testület írásban megkapott. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy miért emelkedett nagy mértékben a menedzsment költség és a bérköltség. Ismertette a szolgáltató által évre javasolt szemétszállítási díjakat. Mikóczki Mariann: a tervezett emelés mértéke összességében 4,5%-os, a legtöbb településen ilyen inflációközeli mértékő emelést javaslunk. A menedzsment költség azért emelkedett ilyen mértékben, mert a település kintlévıségét ide könyvelték, a bérköltség növekedésre vonatkozóan nincs információja. Orliczki Frigyesné: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság a költségkalkulációt megvitatta, az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Kérdések, hozzászólások: Vona Tamás: évrıl évre többet fizetünk a szolgáltatásért, de többletszolgáltatást nem kapunk, pl. a nyesedékes konténerek is csak egy ideig mőködtek, minıségi javulás azonban megfigyelhetı. Mivel a miskolci hulladékudvar messze van, lehetne-e a sajószögedi lakosoknak, esetleg Sajószöged Kártyával használni a Tiszaújvárosban megnyílt hulladékudvart? Okváth Dezsıné: van-e lehetıség a szelektív hulladékgyőjtık mellé egy külön szemetest kitenni, mert a konténerek hamar megtelnek és sok szemét van mellettük. Mikóczki Mariann: - ahol az AVE Kft. mőködteti a hulladékudvart, oda azokról a településekrıl, ahol mi szolgáltatunk, mindenki hordhat hulladékot. Utánanézek és tájékoztatni fogom a polgármester urat. - A kukaedény kihelyezésének részünkrıl nincs akadálya, amennyiben az önkormányzat kéri, mi kihelyezzük és elszállítjuk onnan is a szemetet. Ládi Balázs polgármester: utána kell nézni, hogy Tiszaújvárosnak milyen szerzıdése van az AVE Kft-vel és megvizsgáljuk, hogy milyen lehetıségek vannak a kukaedények kihelyezésére. Az utóbbi idıben sokat javult a szolgáltatás, kérjük, hogy továbbra is törekedjenek a minıségi szállításra, vigyázzanak a lakosok tulajdonára. Javaslom, hogy a képviselı-testület az elıterjesztésnek megfelelıen fogadja el a évi szemétszállítási díjakat. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2010.(XI.18.). önkormányzati rendeletét. /A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva./

3 -3 2./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról Ládi Balázs polgármester: a beszámoló áttekintése fontos az év hátralévı idıszakára vonatkozó kötelezettségek miatt, valamint a jövı évi költségvetési koncepció és költségvetés tervezése miatt is. Összességében az intézményeknek a tervezett színvonalon való mőködését biztosítani tudtuk, a fejlesztéseket nagyrészt teljesítettük, a bevétel és a kiadás teljesítése is idıarányos, 75%. Részletesen ismertette az írásban kiadott tájékoztatót, kiemelte, hogy: - A bevételek 2. sorában a kiemelkedı 164%-os teljesítés oka, hogy ezt nem tudjuk elıre tervezni, ezt a magas teljesítést a bérleti díjak mellett a szociális étkezık létszámának növekedése adta. - Telekadót mindössze 6 fı fizet, nincs belıle jelentıs bevétel, a késıbbiekben át lehet gondolni, hogy szükség van-e erre az adóformára. - Az iparőzési adó újra visszakerült az önkormányzatokhoz, azonban 3 nagy cégnek is túlfizetése volt, amit most érvényesítenek. - Rendkívüli esemény volt az ár- és belvízvédekezés, ami több mint 9 M Ft-os többletkiadás eredményezett, és ami csak a negyedik negyedévben fog realizálódni attól függıen, hogy a vis maior pályázatokat milyen %-ban támogatják. Emellett nyáron viharkárok is voltak, aminek nagy részét a biztosító fedezi. - Pályázati úton kb. 30 M Ft-ot sikerült ebben az évben megszerezni, és ezekbıl a fejlesztéseket megvalósítani. Az iskola pl. több mint 10 M Ft-ot nyert interaktív táblák és eszközök beszerzésére, és még folyamatban van több pályázat elbírálása is. Az önkormányzat a költségvetési tervének megfelelıen teljesített az elsı háromnegyedévben. Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság az elıterjesztést megvitatta és a polgármester úr által tett kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Kérdés, hozzászólás nem volt. 61/2010./XI.18./ 284. sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. /A tájékoztató a jegyzıkönyvhöz csatolva./ A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

4 - 4-3./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Ládi Balázs polgármester: az Országgyőlés által elfogadott évi költségvetés irányelveibıl már látható, hogy jövı évben jelentıs változások várhatóak. Részletesen ismertette a koncepciót. Kiemelte, hogy: - a megszőnı közhasznú, közcélú foglalkoztatás helyét átveszi a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, ami miatt át kell gondolni a községgazdálkodási feladatok ellátását. - Változások lesznek a nyugdíjrendszerben, a közoktatási rendszerben és az adózás terén is. - A költségvetés tervezésénél továbbra is fı szempont a takarékos gazdálkodás és az intézmények legalább 2010-es szinten történı mőködtetése, fenntartása. - Át kell tekinteni a civil szervezetek támogatását, a nagyobb rendezvények megrendezését, mert ezen a területen is érhetı el megtakarítás. - Fejlesztéseket továbbra is tervezünk. A Mővelıdési Ház elıtti terület rendbetételére és a nagyobb intézmények talajvíz felszívódás elleni szigetelésére benyújtott Falumegújítási pályázatunk pénzügyi támogatásáról várjuk az értesítést, ehhez kb M Ft saját erıt kell biztosítani. Az írásbeli anyagot kiegészítve tájékoztatta a testületet, hogy: - az árvízvédelmi gát felújítása szintén tervben van, az ÉVIZIG szakmailag támogatja, a tervezıkkel a bejárás már megtörtént; - a település árokrendszere nagyon rossz, ezért szeretnénk a zárt rendszerő csapadékvízelvezetı rendszer tervét elkészíttetni, hogy ha bármilyen pályázati lehetıség adódik, akkor ez készen legyen; - a járdaprogramot folytatjuk, amihez a térkövet továbbra is helyben gyártanánk, de át kell tekinteni, hogy ténylegesen hol van szükség járdaépítésre és milyen foglalkoztatási lehetıségeink lesznek. Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság megvitatta a koncepciót, megállapította, hogy a költséghatékonyság fontos szerepet kap. A Bizottság a évi költségvetési koncepciót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Kérdés: nem volt. Hozzászólás: Vona Tamás: fontos, hogy legyenek fejlesztési tervek, ezért támogatom a csapadékvízelvezetı rendszer tervének elkészítését, ahol pedig lehetıség van rá, ki kell alakítani vagy rendbe kell tenni az árkokat. Egyetértek a takarékossággal és fontosnak tartom, hogy februárban most is elfogadott költségvetésünk legyen. A koncepciót elfogadásra javaslom. 62/2010./XI.18./1187 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját egyhangúlag elfogadja. /A koncepció a jegyzıkönyvhöz csatolva./ A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

5 - 5-4./ Napirend: Javaslat Idısek Napja megrendezésére, idısek, rokkantak támogatására Ládi Balázs polgármester: a hagyományoknak megfelelıen most is megrendezzük az Idısek Napját, amire november 26-án 15 órakor kerülne sor a Mővelıdési Házban, ahol egy kulturális mősorral egybekötött vacsorán vehetnek részt az idısek. Az érintett 480 fı közül kb. 180-an szoktak részt venni a vacsorán. Az elızı évekhez hasonlóan most is a 60 éven felüli nık, a 62 éven felüli férfiak, valamint a rokkantnyugdíjasok támogatását javasoljuk jövedelemtıl függetlenül 4.000,-Ft/fı összeggel. Ez összesen 538 fıt érint, a kiadások a költségvetésben tervezve vannak. Kérdés, hozzászólás nem volt. 63/2010./XI.18/1195 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Idısek Napjának megrendezése, idısek, rokkantak támogatása a.) Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális elıirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkezı és életvitelszerően a községben tartózkodó 60. életévüket betöltött nık és 62. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtıl függetlenül egységesen 4.000,-Ft/fı, azaz Négyezer forint/fı egyszeri pénzbeni támogatást nyújt. b.) A fenti korhatárt be nem töltött rokkant nyugdíjasok részére szintén 4.000,-Ft/fı egyszeri támogatást biztosít a Képviselı-testület. c.) A hagyományos Idısek Napjának megrendezésére november 26-án, a Mővelıdési Házban kerül sor. A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 5./ Napirend: Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint az eltérı tantervő iskolában tanuló és fogyatékos gyermekek év végi támogatására Ládi Balázs polgármester: részletesen ismertette a javaslatot, mely alapján 131 gyermeket érint a támogatás. A támogatás összege az elızı évhez hasonlóan 3.000,-Ft/fı, nagycsaládosok esetében pedig ugyanilyen értékő élelmiszercsomag kerül gyermekenként kiosztásra. Kérdés, hozzászólás nem volt.

6 - 6-64/2010./XI.18./1216 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint az eltérı tantervő iskolában tanuló és fogyatékos gyermekek év végi támogatására 1./ Sajószöged, Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális elıirányzata terhére a sajószögedi 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család jövedelmétıl függetlenül egységesen 3000,-Ft/fı támogatást nyújt. 2./ A Képviselı-testület a négy vagy több gyermeket nevelı családok esetében 3000,-Ft/fı, azaz háromezer forint/fı értékő élelmiszercsomagot ad a 6-18 év között gyermekek részére. 3./ A Képviselı-testület a községben élı eltérı tantervő középiskolába járó gyermekek részére egyszeri 3000,-Ft/fı támogatást biztosít. 6./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására dr. Boros István jegyzı: a testület tagjai megkapták a részletes írásbeli elıterjesztést és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A módosítás az iskola mőködését nem érinti, az államháztartási és a közoktatási törvény változása és a normatíva igénylés érdekében van erre szükség. Ládi Balázs polgármester: Sajóörös Önkormányzatával közösen, társulási formában vagyunk az iskola fenntartói, az együttmőködés nagyon jó. Kérdés, hozzászólás nem volt. 65/2010./XI.18./ 596 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: A Kölcsey F. Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Kölcsey F. Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja: a.) Az Alapító Okiratból törli a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv mondatot b.) A feladat ellátáshoz kapcsolódó funkció gazdálkodási jogkör -re módosul. c.) A nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai ötödik pontja az alábbiak szerint módosul: ellátja az integráltan nevelhetı sajátos nevelési igényő a.)testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı, funkciók vagy a

7 - 7 - viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, b.)a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelésével oktatásával kapcsolatos feladatokat, d.) A Képviselı-testület az Alapító Okiratot a módosítással egységes szerkezetben elfogadja. A testület felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Felelıs: dr. Boros István jegyzı 7./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat évi belsı ellenırzési tervére dr. Boros István jegyzı: A belsı ellenırzési terv elfogadásának jogszabályban foglalt határideje november 15. A belsı ellenırzés társulási formában történik, ezért a tervet a Tiszaújváros Kistérség Településfejlesztési Társulásának ellenırzési programja alapján tudja jóváhagyni a testület. Mivel azonban a Társulás az ellenırzési programot még nem küldte meg, ezért a határidıt önhibánkon kívül nem tudjuk betartani. A belsı ellenırzési tervet a testület következı ülésén újra napirendre tőzzük. Ládi Balázs polgármester: a választások miatt a Társulásban is történtek változások. A belsı ellenırzést a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal látja el megbízás alapján. A terv elkészült, a Társulás jövı héten tárgyalja. Javaslom, hogy amennyiben a Társulás a belsı ellenırzési programját elfogadja és azt részünkre megküldi, a Képviselı-testület a napirendet a decemberi ülésén tárgyalja újra. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatot egyhangúlag elfogadta, a évi belsı ellenırzési tervére vonatkozó napirendet a következı ülésen újra napirendre tőzi. 8. Napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzat Ösztöndíjra beadott pályázatok elbírálására (zárt ülés) A napirendet a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalta, a zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készült. 9. Napirend: Egyebek a.) Ládi Balázs polgármester ismertette a Településrendezési Terv javasolt módosításait. Tájékoztatta a testületet, hogy - a Csokonai út, kerékpár út miatti terület korrekcióhoz a szakhatóságok hozzájárultak,

8 a 379 hrsz-ú ingatlan beépítési módjának változtatását a tulajdonos kérte, mert az építési hatóság csak így ad engedély különálló lakóház építésére, - a Vasút úton 4 db ingatlan kertes mezıgazdasági övezetbıl falusias lakóövezetbe sorolását javasoljuk. Az ott található magasfeszültségő vezeték ellenére az ÉMÁSZ szerint lehet építési terület, amennyiben az ı elıírásaikat betartják. Néhányan már kezdeményezték az oszlop áthelyezését, de nem mindenki támogatja, mert fizetni kell érte. Amennyiben a Képviselı-testület a változtatásokat elfogadja, elkészülhetnek a tervek, amely alapján módosítani lehet majd a Településrendezési Tervet. 66 /2010./XI.18./329 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Településrendezési Terv módosítása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri polgármesterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket Sajószöged Község Településrendezési Tervének módosítására az alábbiak szerint: 1./ Csokonai út, kerékpár út miatti terület korrekció. 2./ a 379 hrsz-ú építési telek oldalhatáron álló beépítési mód helyett, szabadon álló beépítési módra történı változtatása. 3./ C jelő tömbben a 325/9,-10, hrsz-ú ingatlanok az Mk mezıgazdasági mőveléső övezetbıl kerüljenek vissza az Lf-1 lakóövezetbe. b.) dr. Boros István jegyzı tájékoztatta a testületet, hogy az iskola digitális táblák és ehhez kapcsolódó eszközök beszerzésére 12 M Ft-ot nyert, amely már a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. A jogszabály alapján egyszerő eljárásról van szó, az ajánlattételi felhívást 3 ajánlattevınek kell megküldeni. Javaslom, hogy a képviselı-testület Közbeszerzési Bizottságának létszámát Vaszilkó Tiborné iskola igazgatóval és Vona Tamás alpolgármester úrral bıvítse ki, az érintettek a napirend nyílt ülésen történı tárgyalásához hozzájárultak. Javaslom továbbá, hogy az ajánlattételi felhívást az elıterjesztésnek megfelelı tartalommal a három javasolt cég részére küldje meg. Vona Tamás: a pályázatban csak a minimumkövetelményeket írták elı, mi ettıl többet várunk az ajánlattevıktıl. Elvárás pl., hogy a táblák keményfelületőek, ütésbiztosak, valamint állíthatóak legyenek és együtt mozogjanak a projektorral. Reméljük, hogy a javasolt három cég nagyon jó ajánlatokat fog tenni.

9 - 9-67/2010./XI.18./396 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Közbeszerzési Bizottság létszámának bıvítése Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Kölcsey F. Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által digitális táblák és ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése okán Közbeszerzési Bizottságát az alábbi 2 fıvel bıvíti: Vaszilkó Tiborné iskola igazgató Vona Tamás alpolgármester A testület felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Felelıs: dr. Boros István jegyzı 68/2010./XI.18./396 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Ajánlattételi felhívás megküldése Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Kölcsey F. Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által digitális táblák és ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése ügyében az ajánlattételi felhívást az elıterjesztésnek megfelelı tartalommal az alábbi cégeknek küldi meg: Albacomp RI 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9. System 5. Kft Pécs, Gadó utca 12. RITEK Zrt Szeged, Huszár út 1. A testület felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Felelıs: dr. Boros István jegyzı c.) dr. Boros István jegyzı tájékoztatta a testületet, hogy dr. Gulyás Mihály alpolgármester úr a képviselıi tisztségével való összeférhetetlenséget megszüntette, errıl az iratokat csatolta. d.) Ládi Balázs polgármester: az óvoda elıtti gyalogátkelıhely kialakítása folyamatban van, a terv elkészült, ha a szakhatóságok hozzájárulnak és az idı engedi, még ebben az évben várhatóan elkészül. e.) Okváth Dezsıné tájékoztatta a testületet, hogy a Tiszaújváros Kistérségi Közkincs Kerekasztal résztvevıi egy összesített naptárt szeretnének kiadni, ami a kistérség településeinek évi kulturális történéseit, programjait tartalmazza. A Kerekasztal célja a kistérség településeinek kulturális kincseit feltérképezni és egymást ezen a téren is segíteni. Nálunk szerencsére sok program van és a népdalkörünk segítségével már Hejıkeresztúrban is megalakult egy ilyen klub. Felhívta a figyelmet Ládi Vera Sajószögedrıl elszármazott amatır fazekas kiállítására.

10 f.) Dr. Wirtz Ferenc: az Ady és a Kossuth út sarkán lévı elhanyagolt telekkel mit tehetünk? A IV. Béla úttal szembeni Bábai úti zártkerti út állapotát rendezni kellene és ha megoldható, akkor a közvilágítást is. Ládi Balázs polgármester: - akkor tudunk azon a területen fejleszteni, ha az ott lakók a költségekhez hozzájárulnak. Zártkertben nem kötelezı feladat a közvilágítás kiépítése és csak az önkormányzat költségére nem tudjuk bevállalni. Már így is sokat fordítottunk a zártkerti utakra, de az árkok hiánya miatt, az úton áll meg a víz. Megvizsgáljuk, hogy mi az igény és milyen megoldás jöhet szóba. - Az Ady és Kossuth út sarki épület tulajdonosa nem tudta ott elindítani a vállalkozását, két lehetısége van, értékesíteni vagy beépíteni. Ha az építési hatóság életveszélyessé minısíti az épületet, le kell bontani. Amennyiben pedig a tulajdonos nem tartja rendben a területet, akkor az önkormányzat részérıl szigorúbban fogunk fellépni, ha kell bírsággal. Ládi Balázs polgármester javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a munkájuk könnyebbé tétele és az adminisztráció csökkentése érdekében a testület tagjainak az önkormányzat vásároljon 10 db notebookot. A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 69/2010./XI.18./ sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Notebookok vásárlása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat évi pénzmaradványa terhére ,-Ft/db egységáron 10 db ASUS-KSZF-SX063V 15,6 típusú notebook beszerzésérıl döntött. A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A polgármester az notebookokat a képviselı-testület tagjainak átadta. Tájékoztatásul elmondta, hogy december 8-án (szerdán) 17 órakor Közmeghallgatás lesz, a következı testületi ülés tervezett idıpontja pedig december 16-a. Egyéb elıterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette. k.m.f. Ládi Balázs polgármester dr. Boros István jegyzı

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 30-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 14-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 25-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására Készült: 2011. február 22-i ülésére Elıterjesztı: Tisztelt Képviselı-testület! A II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 2-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 24-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községi Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. február 15-én megtartott nyilvános együttes testületi ülésérıl. Jelen voltak Iszkaszentgyörgy

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 3/2008.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2008. április 17-én 17:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71. Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744 E-mail: sajoszoged@gmail.com J e g yz ő kö nyv Készült: Sajószöged Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 11-én tartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete. Szám: 14/2010. Határozatok száma: 64-70/2010. Rendeletek száma: - /2010.

JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete. Szám: 14/2010. Határozatok száma: 64-70/2010. Rendeletek száma: - /2010. Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 14/2010. Határozatok száma: 64-70/2010. Rendeletek száma: - /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 03-án megtartott ülésérıl Napirendi pontok:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71. Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744 E-mail: sajoszoged@gmail.com J e g yz ő kö nyv Készült: Sajószöged Község Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés) Ügyszám: 9-39/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 8. (második ülés) Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli, második ülésérıl Nyirád-Szıc Községek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2013. október 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben