J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsıné, Orliczki Firgyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselık, dr. Boros István jegyzı Meghívottként jelen van: Mikóczki Mariann az AVE Miskolc Kft. önkormányzati üzletág vezetıje, Hajdu Ferencné vezetı fıtanácsos Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselık teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta. A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el: Napirend: 1./ Javaslat a évi szemétszállítási díjra, a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) sz. rendelet módosítására Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 2./ Tájékoztató az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 3./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 4./ Javaslat Idısek Napja megrendezésére, idısek, rokkantak támogatására Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 5./ Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint az eltérı tantervő iskolában tanuló és fogyatékos gyermekek év végi támogatására Elıterjesztı: Ládi Balázs polgármester 6./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására Elıterjesztı: dr. Boros István jegyzı 7./ Javaslat az Önkormányzat évi belsı ellenırzési tervére Elıterjesztı: dr. Boros István jegyzı 8./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott pályázatok elbírálására (zárt ülés) Elıterjesztı: dr. Boros István jegyzı 9./ Egyebek

2 - 2-1./Napirend: Javaslat a évi szemétszállítási díjra, a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2033.(XII.18.) sz. rendelet módosítására Ládi Balázs polgármester: az AVE Miskolc Kft. megküldte a részletes költség és szolgáltatási díj kalkulációt, melyet a képviselı-testület írásban megkapott. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy miért emelkedett nagy mértékben a menedzsment költség és a bérköltség. Ismertette a szolgáltató által évre javasolt szemétszállítási díjakat. Mikóczki Mariann: a tervezett emelés mértéke összességében 4,5%-os, a legtöbb településen ilyen inflációközeli mértékő emelést javaslunk. A menedzsment költség azért emelkedett ilyen mértékben, mert a település kintlévıségét ide könyvelték, a bérköltség növekedésre vonatkozóan nincs információja. Orliczki Frigyesné: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság a költségkalkulációt megvitatta, az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Kérdések, hozzászólások: Vona Tamás: évrıl évre többet fizetünk a szolgáltatásért, de többletszolgáltatást nem kapunk, pl. a nyesedékes konténerek is csak egy ideig mőködtek, minıségi javulás azonban megfigyelhetı. Mivel a miskolci hulladékudvar messze van, lehetne-e a sajószögedi lakosoknak, esetleg Sajószöged Kártyával használni a Tiszaújvárosban megnyílt hulladékudvart? Okváth Dezsıné: van-e lehetıség a szelektív hulladékgyőjtık mellé egy külön szemetest kitenni, mert a konténerek hamar megtelnek és sok szemét van mellettük. Mikóczki Mariann: - ahol az AVE Kft. mőködteti a hulladékudvart, oda azokról a településekrıl, ahol mi szolgáltatunk, mindenki hordhat hulladékot. Utánanézek és tájékoztatni fogom a polgármester urat. - A kukaedény kihelyezésének részünkrıl nincs akadálya, amennyiben az önkormányzat kéri, mi kihelyezzük és elszállítjuk onnan is a szemetet. Ládi Balázs polgármester: utána kell nézni, hogy Tiszaújvárosnak milyen szerzıdése van az AVE Kft-vel és megvizsgáljuk, hogy milyen lehetıségek vannak a kukaedények kihelyezésére. Az utóbbi idıben sokat javult a szolgáltatás, kérjük, hogy továbbra is törekedjenek a minıségi szállításra, vigyázzanak a lakosok tulajdonára. Javaslom, hogy a képviselı-testület az elıterjesztésnek megfelelıen fogadja el a évi szemétszállítási díjakat. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2010.(XI.18.). önkormányzati rendeletét. /A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva./

3 -3 2./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról Ládi Balázs polgármester: a beszámoló áttekintése fontos az év hátralévı idıszakára vonatkozó kötelezettségek miatt, valamint a jövı évi költségvetési koncepció és költségvetés tervezése miatt is. Összességében az intézményeknek a tervezett színvonalon való mőködését biztosítani tudtuk, a fejlesztéseket nagyrészt teljesítettük, a bevétel és a kiadás teljesítése is idıarányos, 75%. Részletesen ismertette az írásban kiadott tájékoztatót, kiemelte, hogy: - A bevételek 2. sorában a kiemelkedı 164%-os teljesítés oka, hogy ezt nem tudjuk elıre tervezni, ezt a magas teljesítést a bérleti díjak mellett a szociális étkezık létszámának növekedése adta. - Telekadót mindössze 6 fı fizet, nincs belıle jelentıs bevétel, a késıbbiekben át lehet gondolni, hogy szükség van-e erre az adóformára. - Az iparőzési adó újra visszakerült az önkormányzatokhoz, azonban 3 nagy cégnek is túlfizetése volt, amit most érvényesítenek. - Rendkívüli esemény volt az ár- és belvízvédekezés, ami több mint 9 M Ft-os többletkiadás eredményezett, és ami csak a negyedik negyedévben fog realizálódni attól függıen, hogy a vis maior pályázatokat milyen %-ban támogatják. Emellett nyáron viharkárok is voltak, aminek nagy részét a biztosító fedezi. - Pályázati úton kb. 30 M Ft-ot sikerült ebben az évben megszerezni, és ezekbıl a fejlesztéseket megvalósítani. Az iskola pl. több mint 10 M Ft-ot nyert interaktív táblák és eszközök beszerzésére, és még folyamatban van több pályázat elbírálása is. Az önkormányzat a költségvetési tervének megfelelıen teljesített az elsı háromnegyedévben. Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság az elıterjesztést megvitatta és a polgármester úr által tett kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Kérdés, hozzászólás nem volt. 61/2010./XI.18./ 284. sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. /A tájékoztató a jegyzıkönyvhöz csatolva./ A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

4 - 4-3./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Ládi Balázs polgármester: az Országgyőlés által elfogadott évi költségvetés irányelveibıl már látható, hogy jövı évben jelentıs változások várhatóak. Részletesen ismertette a koncepciót. Kiemelte, hogy: - a megszőnı közhasznú, közcélú foglalkoztatás helyét átveszi a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, ami miatt át kell gondolni a községgazdálkodási feladatok ellátását. - Változások lesznek a nyugdíjrendszerben, a közoktatási rendszerben és az adózás terén is. - A költségvetés tervezésénél továbbra is fı szempont a takarékos gazdálkodás és az intézmények legalább 2010-es szinten történı mőködtetése, fenntartása. - Át kell tekinteni a civil szervezetek támogatását, a nagyobb rendezvények megrendezését, mert ezen a területen is érhetı el megtakarítás. - Fejlesztéseket továbbra is tervezünk. A Mővelıdési Ház elıtti terület rendbetételére és a nagyobb intézmények talajvíz felszívódás elleni szigetelésére benyújtott Falumegújítási pályázatunk pénzügyi támogatásáról várjuk az értesítést, ehhez kb M Ft saját erıt kell biztosítani. Az írásbeli anyagot kiegészítve tájékoztatta a testületet, hogy: - az árvízvédelmi gát felújítása szintén tervben van, az ÉVIZIG szakmailag támogatja, a tervezıkkel a bejárás már megtörtént; - a település árokrendszere nagyon rossz, ezért szeretnénk a zárt rendszerő csapadékvízelvezetı rendszer tervét elkészíttetni, hogy ha bármilyen pályázati lehetıség adódik, akkor ez készen legyen; - a járdaprogramot folytatjuk, amihez a térkövet továbbra is helyben gyártanánk, de át kell tekinteni, hogy ténylegesen hol van szükség járdaépítésre és milyen foglalkoztatási lehetıségeink lesznek. Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság megvitatta a koncepciót, megállapította, hogy a költséghatékonyság fontos szerepet kap. A Bizottság a évi költségvetési koncepciót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Kérdés: nem volt. Hozzászólás: Vona Tamás: fontos, hogy legyenek fejlesztési tervek, ezért támogatom a csapadékvízelvezetı rendszer tervének elkészítését, ahol pedig lehetıség van rá, ki kell alakítani vagy rendbe kell tenni az árkokat. Egyetértek a takarékossággal és fontosnak tartom, hogy februárban most is elfogadott költségvetésünk legyen. A koncepciót elfogadásra javaslom. 62/2010./XI.18./1187 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját egyhangúlag elfogadja. /A koncepció a jegyzıkönyvhöz csatolva./ A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

5 - 5-4./ Napirend: Javaslat Idısek Napja megrendezésére, idısek, rokkantak támogatására Ládi Balázs polgármester: a hagyományoknak megfelelıen most is megrendezzük az Idısek Napját, amire november 26-án 15 órakor kerülne sor a Mővelıdési Házban, ahol egy kulturális mősorral egybekötött vacsorán vehetnek részt az idısek. Az érintett 480 fı közül kb. 180-an szoktak részt venni a vacsorán. Az elızı évekhez hasonlóan most is a 60 éven felüli nık, a 62 éven felüli férfiak, valamint a rokkantnyugdíjasok támogatását javasoljuk jövedelemtıl függetlenül 4.000,-Ft/fı összeggel. Ez összesen 538 fıt érint, a kiadások a költségvetésben tervezve vannak. Kérdés, hozzászólás nem volt. 63/2010./XI.18/1195 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Idısek Napjának megrendezése, idısek, rokkantak támogatása a.) Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális elıirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkezı és életvitelszerően a községben tartózkodó 60. életévüket betöltött nık és 62. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtıl függetlenül egységesen 4.000,-Ft/fı, azaz Négyezer forint/fı egyszeri pénzbeni támogatást nyújt. b.) A fenti korhatárt be nem töltött rokkant nyugdíjasok részére szintén 4.000,-Ft/fı egyszeri támogatást biztosít a Képviselı-testület. c.) A hagyományos Idısek Napjának megrendezésére november 26-án, a Mővelıdési Házban kerül sor. A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 5./ Napirend: Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint az eltérı tantervő iskolában tanuló és fogyatékos gyermekek év végi támogatására Ládi Balázs polgármester: részletesen ismertette a javaslatot, mely alapján 131 gyermeket érint a támogatás. A támogatás összege az elızı évhez hasonlóan 3.000,-Ft/fı, nagycsaládosok esetében pedig ugyanilyen értékő élelmiszercsomag kerül gyermekenként kiosztásra. Kérdés, hozzászólás nem volt.

6 - 6-64/2010./XI.18./1216 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint az eltérı tantervő iskolában tanuló és fogyatékos gyermekek év végi támogatására 1./ Sajószöged, Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális elıirányzata terhére a sajószögedi 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család jövedelmétıl függetlenül egységesen 3000,-Ft/fı támogatást nyújt. 2./ A Képviselı-testület a négy vagy több gyermeket nevelı családok esetében 3000,-Ft/fı, azaz háromezer forint/fı értékő élelmiszercsomagot ad a 6-18 év között gyermekek részére. 3./ A Képviselı-testület a községben élı eltérı tantervő középiskolába járó gyermekek részére egyszeri 3000,-Ft/fı támogatást biztosít. 6./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására dr. Boros István jegyzı: a testület tagjai megkapták a részletes írásbeli elıterjesztést és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A módosítás az iskola mőködését nem érinti, az államháztartási és a közoktatási törvény változása és a normatíva igénylés érdekében van erre szükség. Ládi Balázs polgármester: Sajóörös Önkormányzatával közösen, társulási formában vagyunk az iskola fenntartói, az együttmőködés nagyon jó. Kérdés, hozzászólás nem volt. 65/2010./XI.18./ 596 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: A Kölcsey F. Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Kölcsey F. Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja: a.) Az Alapító Okiratból törli a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv mondatot b.) A feladat ellátáshoz kapcsolódó funkció gazdálkodási jogkör -re módosul. c.) A nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai ötödik pontja az alábbiak szerint módosul: ellátja az integráltan nevelhetı sajátos nevelési igényő a.)testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı, funkciók vagy a

7 - 7 - viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, b.)a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelésével oktatásával kapcsolatos feladatokat, d.) A Képviselı-testület az Alapító Okiratot a módosítással egységes szerkezetben elfogadja. A testület felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Felelıs: dr. Boros István jegyzı 7./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat évi belsı ellenırzési tervére dr. Boros István jegyzı: A belsı ellenırzési terv elfogadásának jogszabályban foglalt határideje november 15. A belsı ellenırzés társulási formában történik, ezért a tervet a Tiszaújváros Kistérség Településfejlesztési Társulásának ellenırzési programja alapján tudja jóváhagyni a testület. Mivel azonban a Társulás az ellenırzési programot még nem küldte meg, ezért a határidıt önhibánkon kívül nem tudjuk betartani. A belsı ellenırzési tervet a testület következı ülésén újra napirendre tőzzük. Ládi Balázs polgármester: a választások miatt a Társulásban is történtek változások. A belsı ellenırzést a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal látja el megbízás alapján. A terv elkészült, a Társulás jövı héten tárgyalja. Javaslom, hogy amennyiben a Társulás a belsı ellenırzési programját elfogadja és azt részünkre megküldi, a Képviselı-testület a napirendet a decemberi ülésén tárgyalja újra. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatot egyhangúlag elfogadta, a évi belsı ellenırzési tervére vonatkozó napirendet a következı ülésen újra napirendre tőzi. 8. Napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzat Ösztöndíjra beadott pályázatok elbírálására (zárt ülés) A napirendet a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalta, a zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készült. 9. Napirend: Egyebek a.) Ládi Balázs polgármester ismertette a Településrendezési Terv javasolt módosításait. Tájékoztatta a testületet, hogy - a Csokonai út, kerékpár út miatti terület korrekcióhoz a szakhatóságok hozzájárultak,

8 a 379 hrsz-ú ingatlan beépítési módjának változtatását a tulajdonos kérte, mert az építési hatóság csak így ad engedély különálló lakóház építésére, - a Vasút úton 4 db ingatlan kertes mezıgazdasági övezetbıl falusias lakóövezetbe sorolását javasoljuk. Az ott található magasfeszültségő vezeték ellenére az ÉMÁSZ szerint lehet építési terület, amennyiben az ı elıírásaikat betartják. Néhányan már kezdeményezték az oszlop áthelyezését, de nem mindenki támogatja, mert fizetni kell érte. Amennyiben a Képviselı-testület a változtatásokat elfogadja, elkészülhetnek a tervek, amely alapján módosítani lehet majd a Településrendezési Tervet. 66 /2010./XI.18./329 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Településrendezési Terv módosítása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri polgármesterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket Sajószöged Község Településrendezési Tervének módosítására az alábbiak szerint: 1./ Csokonai út, kerékpár út miatti terület korrekció. 2./ a 379 hrsz-ú építési telek oldalhatáron álló beépítési mód helyett, szabadon álló beépítési módra történı változtatása. 3./ C jelő tömbben a 325/9,-10, hrsz-ú ingatlanok az Mk mezıgazdasági mőveléső övezetbıl kerüljenek vissza az Lf-1 lakóövezetbe. b.) dr. Boros István jegyzı tájékoztatta a testületet, hogy az iskola digitális táblák és ehhez kapcsolódó eszközök beszerzésére 12 M Ft-ot nyert, amely már a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. A jogszabály alapján egyszerő eljárásról van szó, az ajánlattételi felhívást 3 ajánlattevınek kell megküldeni. Javaslom, hogy a képviselı-testület Közbeszerzési Bizottságának létszámát Vaszilkó Tiborné iskola igazgatóval és Vona Tamás alpolgármester úrral bıvítse ki, az érintettek a napirend nyílt ülésen történı tárgyalásához hozzájárultak. Javaslom továbbá, hogy az ajánlattételi felhívást az elıterjesztésnek megfelelı tartalommal a három javasolt cég részére küldje meg. Vona Tamás: a pályázatban csak a minimumkövetelményeket írták elı, mi ettıl többet várunk az ajánlattevıktıl. Elvárás pl., hogy a táblák keményfelületőek, ütésbiztosak, valamint állíthatóak legyenek és együtt mozogjanak a projektorral. Reméljük, hogy a javasolt három cég nagyon jó ajánlatokat fog tenni.

9 - 9-67/2010./XI.18./396 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Közbeszerzési Bizottság létszámának bıvítése Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Kölcsey F. Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által digitális táblák és ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése okán Közbeszerzési Bizottságát az alábbi 2 fıvel bıvíti: Vaszilkó Tiborné iskola igazgató Vona Tamás alpolgármester A testület felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Felelıs: dr. Boros István jegyzı 68/2010./XI.18./396 sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Ajánlattételi felhívás megküldése Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Kölcsey F. Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által digitális táblák és ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése ügyében az ajánlattételi felhívást az elıterjesztésnek megfelelı tartalommal az alábbi cégeknek küldi meg: Albacomp RI 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9. System 5. Kft Pécs, Gadó utca 12. RITEK Zrt Szeged, Huszár út 1. A testület felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Felelıs: dr. Boros István jegyzı c.) dr. Boros István jegyzı tájékoztatta a testületet, hogy dr. Gulyás Mihály alpolgármester úr a képviselıi tisztségével való összeférhetetlenséget megszüntette, errıl az iratokat csatolta. d.) Ládi Balázs polgármester: az óvoda elıtti gyalogátkelıhely kialakítása folyamatban van, a terv elkészült, ha a szakhatóságok hozzájárulnak és az idı engedi, még ebben az évben várhatóan elkészül. e.) Okváth Dezsıné tájékoztatta a testületet, hogy a Tiszaújváros Kistérségi Közkincs Kerekasztal résztvevıi egy összesített naptárt szeretnének kiadni, ami a kistérség településeinek évi kulturális történéseit, programjait tartalmazza. A Kerekasztal célja a kistérség településeinek kulturális kincseit feltérképezni és egymást ezen a téren is segíteni. Nálunk szerencsére sok program van és a népdalkörünk segítségével már Hejıkeresztúrban is megalakult egy ilyen klub. Felhívta a figyelmet Ládi Vera Sajószögedrıl elszármazott amatır fazekas kiállítására.

10 f.) Dr. Wirtz Ferenc: az Ady és a Kossuth út sarkán lévı elhanyagolt telekkel mit tehetünk? A IV. Béla úttal szembeni Bábai úti zártkerti út állapotát rendezni kellene és ha megoldható, akkor a közvilágítást is. Ládi Balázs polgármester: - akkor tudunk azon a területen fejleszteni, ha az ott lakók a költségekhez hozzájárulnak. Zártkertben nem kötelezı feladat a közvilágítás kiépítése és csak az önkormányzat költségére nem tudjuk bevállalni. Már így is sokat fordítottunk a zártkerti utakra, de az árkok hiánya miatt, az úton áll meg a víz. Megvizsgáljuk, hogy mi az igény és milyen megoldás jöhet szóba. - Az Ady és Kossuth út sarki épület tulajdonosa nem tudta ott elindítani a vállalkozását, két lehetısége van, értékesíteni vagy beépíteni. Ha az építési hatóság életveszélyessé minısíti az épületet, le kell bontani. Amennyiben pedig a tulajdonos nem tartja rendben a területet, akkor az önkormányzat részérıl szigorúbban fogunk fellépni, ha kell bírsággal. Ládi Balázs polgármester javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a munkájuk könnyebbé tétele és az adminisztráció csökkentése érdekében a testület tagjainak az önkormányzat vásároljon 10 db notebookot. A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 69/2010./XI.18./ sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Notebookok vásárlása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat évi pénzmaradványa terhére ,-Ft/db egységáron 10 db ASUS-KSZF-SX063V 15,6 típusú notebook beszerzésérıl döntött. A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A polgármester az notebookokat a képviselı-testület tagjainak átadta. Tájékoztatásul elmondta, hogy december 8-án (szerdán) 17 órakor Közmeghallgatás lesz, a következı testületi ülés tervezett idıpontja pedig december 16-a. Egyéb elıterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette. k.m.f. Ládi Balázs polgármester dr. Boros István jegyzı

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben