J e g y z ı k ö n y v február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén."

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Ladomérszky László Sikora Attila Papp Imréné Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai A Polgármesteri Hivatal részérıl: Rák Józsefné igazgatási irodavezetı Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı Cziráki Zsolt vezetı tanácsos Dr. Ponta Rajmund vezetı tanácsos Megjegyzés: Szabó András nem volt jelen. N a p i r e n d e l ı t t : Oláh József Csaba: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. Cziráki Zsolt: Javasolja, hogy elsıként a zárt ülés napirendi pontjait tárgyalják meg. Oláh József Csaba: Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a javaslattal egyetértett és az alábbi napirendi pontok tárgyalását egyhangú szavazattal elfogadta: Napirendi pontok: Zárt ülésen: 1. Elıterjesztés Balogh Jánosné Sárospatak, Kossuth u. 51. fsz. 5. ajtószám alatti lakos lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 2. Elıterjesztés a Bartók B. u. 7/A. I/3. ajtószám alatti szociális bérlakásra beérkezett pályázatról 3. Elıterjesztés a Lavotta u. 59. I/3. ajtószám alatti szociális bérlakásra beérkezett pályázatról

2 2 Nyílt ülésen: 1. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotásáról 2. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl szóló rendelet módosításáról 3. Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Zárt ülésen: 4. Elıterjesztés adósságkezelési támogatás iránti kérelmek elbírálására 5. Elıterjesztés átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálására 6. Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálására Napirend tárgyalása: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt ülésen folytatja, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. Nyílt ülés folytatása. 1. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotásáról Rák Józsefné: A tavalyi évhez képest változások történtek, az egyik ilyen változás, hogy az önköltséget nem március 1-ig, hanem április 1-ig kell meghatározni. A másik változás, hogy megszőnt a jövedelemkategória a költségvetési törvényben az étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetében. Ezért a rendeletben az intézményi térítési díj esetében nem szerepelnek kategóriák a jövedelemtıl függıen, egységesen van meghatározva az intézményi térítési díj összege. Az elıterjesztés mellékletei tartalmazzák az intézményvezetı által elkészített számításokat, az intézményi térítési díjakra és a személyi térítési díjakra vonatkozó számításokat is tájékoztatás céljából. A Képviselı-testület az intézményi térítési díjakat határozza meg és ehhez viszonyítva számolja ki az intézményvezetı személyre szabottan a személyi térítési díjat, figyelembe véve a jövedelmet és hogy nem lehet magasabb az intézményi térítési díj összegénél. Az ellátott vállalhatja, hogy intézményi térítési díjat fizet egy éven keresztül, ebben az esetben a jövedelmet sem kell vizsgálni. További változás történt a terhelési korlátozás maximális értékében, tavaly a törvény szerint az étkeztetésnél a személyi térítési díj összege nem haladhatta meg a család egy fıre jutó jövedelmének 25 %-át, ezt 30 %-ra emelték. Házi segítségnyújtás esetében szintén emeltek 5 %-ot.

3 3 Papp Imréné: Étkeztetés esetében egy adagnak 453,-Ft az intézményi térítési díja. Az intézményi térítési díj ebben az évben növekedett, mivel kevesebb normatívát kapott az önkormányzat. Az új normatíva elosztási rendszer alapján egy ellátott naponta csak egy jogcímen vehetı figyelembe. Ezért akkor is csak egy normatívát kap, ha két ellátást vesznek igénybe, pedig mindegyik ellátás külön szakfeladat, mivel a szociális étkeztetésen és a házi segítségnyújtás esetében is más-más munkavállalót foglalkoztat. A Képviselı-testületnek joga van az intézményi térítési díj összegét csökkenteni, de növelni nem tudja. Amennyiben csökkenti, azzal az intézményvezetıt korlátozza, mivel akkor a személyi térítési díjat is alacsonyabb összegben kell meghatároznia, és az önkormányzatnak magasabb összeggel kell kiegészítenie. Étkeztetésnél egy ellátott a jövedelme alapján 30 %-ra terhelhetı, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy ,-Ft-os jövedelemmel rendelkezı személy ,-Ft-ig terhelhetı, viszont egy hónapra a 240,-Ft/nap étkezés 7.440,-Ft-ba kerül, így nem használja ki a 30 %-ot, mint más településeken, ahol leveszik a 30 %-ot az ellátott jövedelmébıl. Ezt méltánytalannak tartja, mivel sok idıs személy alacsony nyugdíjból él, és a mindennapi megélhetés is gondot okoz nekik. Oláh József Csaba: Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak az elıterjesztés elfogadásáról. 35/2010. (II.23.) Eü. és Szoc. Biz. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotásáról Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotásáról készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 2. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl szóló rendelet módosításáról Papp Imréné: A Fogyatékkal Élık Nappali Intézménye esetében két fizetési kategória szerepel - az egyéni jövedelmet vizsgálják -, a gyermekek megkapják a fogyatékossági támogatást, illetve az emelt összegő családi pótlék összegét. Minimális térítési díjjal számolt, mivel ezek a családok egyébként is terheltek, segítségre van szükségük. A Támogató Szolgálat térítési díja a tavalyi összeg maradt. A Borsi u. 73. szám alatti telephelyen a nappali otthon március 1-jén indul, 24 fı engedélyezett férıhellyel. Megtörtént a vizesblokk kiépítése és a padlók cseréje. Közcélúként foglalkoztat egy pedagógust, aki a gyermekekkel foglalkozik, mivel az ott tartózkodó gyermekek közül nem mindegyik értelmi fogyatékos. Segítségükre van az autista alapítvány is. 3 éves kortól lehet felvenni gyermekeket, felsı korhatár nincs, fıleg év közöttiek vannak, akik kikerültek az Erdélyi János Általános Iskolából, mivel már nem tankötelesek.

4 4 Rák Józsefné: Az intézmény rendelkezik érvényes mőködési engedéllyel, megkapták a tanúsítványt, így nincs akadálya a mőködésnek. Hosszadalmas volt az eljárás, elsı lépésként az Idıskorúak Gondozóháza mőködési engedélyének a visszavonását kérni kellett, miután jogerıre emelkedett, kérhették a Fogyatékkal Élık Nappali Intézményének mőködési engedélyét. Mivel nem szakosított ellátásról, hanem alapellátásról van szó, Sátoraljaújhely Város Címzetes fıjegyzıje, mint kijelölt városi jegyzı adott ki engedélyt határozatlan idejő mőködésre. A kiállított Tanúsítvány szerint 24 fı engedélyezett férıhellyel mőködhet az intézmény. Oláh József Csaba: Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak az elıterjesztés elfogadásáról. 36/2010. (II.23.) Eü. és Szoc. Biz. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl szóló rendelet módosításáról Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl szóló rendelet módosításáról készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 3. Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Oláh József Csaba: Kérdezi a Gazdálkodási Iroda vezetıjét, az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítése? Poncsák Ferenc: A rendelettervezetben nem szerepel a Gondozási Központban foglalkoztatott közcélú dolgozók létszáma, melyet 5 fıre terveztek. Oláh József Csaba: Javasolja, hogy a rendelettervezet 3. -a kerüljön kiegészítésre a Gondozási Központ 5 fı közcélú foglalkoztatott engedélyezett létszámával. Kéri a bizottság szavazását az így módosítani kívánt elıterjesztés elfogadásáról. 37/2010. (II.23.) Eü. és Szoc. Biz. az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal, hogy a rendelettervezet 3. -a kerüljön kiegészítésre a Gondozási Központ 5 fı közcélú foglalkoztatott engedélyezett létszámával.

5 5 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt ülésen folytatja, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. K.m.f. Oláh József Csaba s.k. a bizottság elnöke

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6222/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben