Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete október 17-én (szerda) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl."

Átírás

1 Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete október 17-én (szerda) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fı tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester Pálinkás Róbert alpolgármester Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna, Szabó György és Vozár Péterné képviselı. Tanácskozási joggal jelen vannak: Gachályi András alpolgármester Dr. Gábor Hajnalka aljegyzı Bertalanné Dr. Gallé Vera titkárságvezetı Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı Dósa Zsolt pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági külsı szakértı tag Dr. Szalóki Jenı pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági külsı szakértı tag Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, megállapította, hogy az ülés szabályszerő módon került összehívásra, a képviselı-testület tagjai közül 10 fı Borosné Eitner Kinga képviselı igazoltan van távol - a teremben tartózkodik, ily módon határozatképes, ezáltal a rendkívüli képviselı-testületi ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot azzal egészített ki, hogy érkezett egy sürgısségi indítvány, S1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címmel. Az elıterjesztés tárgyalását az indokolja, hogy az önkormányzatnak hitelt folyósító pénzintézet a költségvetési rendelet módosítását igényelte. A sürgısségi indítványt a napirendben elsıként javasolta megtárgyalásra. Selmeczy Zsuzsanna képviselı nem támogatta az elıterjesztés megtárgyalását, mivel a bizottsági tagok szerint nem fontos azonnal elfogadni a határozati javaslatot. Dósa Zsolt pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági külsı szakértı tag, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjának vezetıje megerısítette, hogy a bank számára elegendı, ha a képviselıtestület a határozatot csütörtökön, vagy pénteken hozza meg.

2 2 Ruzsics Ferenc polgármester egyetértett abban, hogy a tárgyban nem lenne fontos az elıterjesztés jelen ülésen történı megtárgyalása azonban a hivatal struktúrájáról is ma dönt a képviselı-testület, amihez költségvetési átcsoportosítások szükségesek, s bár a likvidhitellel kapcsolatos jogszabályváltozás tervezete kedvezıen alakul, ennek ellenére javasolta az elıterjesztés megtárgyalását, majd miután további hozzászólás nem volt, a sürgısségi indítvány elfogadására tett javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a sürgısségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a kiegészített napirendi javaslatot. A képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. NAPIREND: S1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 1. közszolgálati jogviszonya II. (zárt) 2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal átszervezésére (zárt) S1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Elıterjesztı: Ruzsics Ferenc polgármester (Az elıterjesztés és a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésérıl készült feljegyzés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök elsıként elnézést kért a bizottság ülésének elhúzódásáért, ami miatt késıbb kezdıdhetett csak a képviselı-testületi ülés, azonban nem egyszerő napirendi pontokat tárgyaltak. A sürgısségi indítvány jelen ülésen történı tárgyalását indokoltnak tartotta, mivel a költségvetési rendelet módosításához a bizottság javaslata szükséges, másrészt pedig a hitel ügyében a képviselı-testületnek péntekig döntenie kell. A költségvetési rendelet elemeit fontosnak tartotta, s úgy ítélte meg, hogy a délelıtti hiteltárgyalást követıen lehetett volna elegendı idı elıkészíteni az anyagot, ezért kérte a hivatalt, hogy ne az utolsó percben kerüljön eléjük az elıterjesztés. Ha az OTP-vel a héten nem lesz megállapodás, az önkormányzat nehéz helyzetbe kerül. Tájékoztatta továbbá a testület tagjait, hogy minden határozati javaslatról és a rendelettervezetrıl egyhangú elfogadó döntést hoztak, mivel a költségvetés módosítása lehetıséget és keretet biztosít a várható döntésekre. Dr. Ifi Ferenc képviselı a fejlesztési hitel kamatkiadásai csökkenésének okáról kért felvilágosítást. Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı válaszában elmondta, hogy az eredeti költségvetés összeállításakor számba vették a kifizetéseket, ezek azonban a szerzıdésben szereplınél késıbb történtek meg, ezért változott kevesebb összegőre a hitel, s annak kamatai. Ruzsics Ferenc polgármester nem látva további hozzászólási igényt, elsıként az I. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.

3 3 A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal (1 képviselı nem szavazott) meghozta az alábbi 270/2012. (X. 17.) sz. képviselı-testületi határozat módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése értelmében az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó kezdeményezést elfogadja és felkéri a polgármestert a rendelettervezet elıterjesztésére. Határidı: október 17. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. 271/2012. (X. 17.) számú képviselı-testületi határozat 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 186/2012. (VI. 28.) számú határozatát módosítja, mely szerint a határozat melléklete helyébe jelen határozat Melléklete lép. 2. A határozat egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. Határidı: december 31. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a III. határozati javaslatot. 272/2012. (X. 17.) számú képviselı-testületi határozat

4 4 Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul az Önkormányzat Ft összegő, éven túli lejáratú adósságmegújító célhitel felvételéhez. A hitel célja: Az önkormányzat december 15-én lejáró Ft összegő folyószámla hitelébıl lejáratkor fennálló hitelállomány éven túli célhitellé történı átalakítása. A hitel futamideje: 5 év, véglejárat: szeptember 30. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául a képviselı-testület az alábbi fedezeteket ajánlja fel: - az önkormányzat állami hozzájáruláson, állami támogatáson, a személyi jövedelemadón, valamint a támogatásértékő mőködési bevételein kívüli valamennyi költségvetési bevételét, - a helyi adók és a gépjármőadó helyben maradó részének engedményezését, - az önkormányzat tulajdonában lévı keszthelyi 3828 hrsz-ú, városi sporttelep ingatlanra vonatkozó jelzálogjogot. A képviselı-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben - a felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elıirányzat módosításai során figyelembe veszi. A képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. Tv ában meghatározott korlátozás alá. A képviselı-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, a jogi, valamint a pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak, hogy a határozatban szereplı feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. Továbbá felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy az adósságmegújító célhitel igény OTP Bank Nyrt-hez történı benyújtásával egy idıben készítse elı a Kormány hozzájárulása iránti kérelmet. Határidı: határozat megküldésére október 31. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a IV. határozati javaslatot. 273/2012. (X. 17.) számú képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul az Önkormányzat Ft összegő folyószámlahitel felvételéhez.

5 5 A hitel célja: A évi költségvetési bevételek és kiadások ütemkülönbségébıl adódó likviditási problémák kezelése. A hitel futamideje: január 2-tıl december 21. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául a képviselı-testület az alábbi fedezeteket ajánlja fel: az önkormányzat évi költségvetési bevételeit, a helyi adók, a gépjármőadó helyben maradó részének valamint a központi támogatások és SZJA engedményezését. keszthelyi 3828 hrsz-ú, városi sporttelep ingatlanra vonatkozó jelzálogjogot. A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben - a felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elıirányzat módosításai során figyelembe veszi. A képviselı-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, a jogi, valamint a pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak, hogy a határozatban szereplı feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. Határidı: december 31. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a V. határozati javaslatot. 274/2012. (X. 17.) számú képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 370/2010. (XII. 15.) számú képviselıtestületi határozat a.) pontjában szereplı felsorolás 5. sorát törli és a 10. sorának összegét ,- Ft-ra módosítja. Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti módosításból eredı szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a VI. határozati javaslatot.

6 6 A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal (1 képviselı nem szavazott) meghozta az alábbi 275/2012. (X. 17.) számú képviselı-testületi határozat módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 188/2012. (VI. 28.) számú határozatát érvényben tartva az alábbiak szerint módosítja. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyarország évi költségvetésérıl szóló CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: I. Keszthely város lakosságszáma január 1-jén 1000 fı feletti. II. Keszthely Város Önkormányzata helyi adó bevezetésérıl döntött és évben ilyen jogcímen eft összegő bevételt tervez. III. Az önkormányzat évi módosított költségvetési rendeletét eft összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett. b) Az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. Határidı: november 5. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal (1 képviselı nem szavazott) megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 36/2012. (X.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, kihirdetett és aláírt szövege a jegyzıkönyv mellékletét képez.)

7 7 Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta azon javaslatát, mely szerint a további napirend az elfogadotthoz képest fordított sorrendben kerüljön megtárgyalásra. A képviselı-testület a javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirend módosítására tett javaslatot. Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy a további napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, ezért zárt ülést rendelt el és a nyílt ülést órakor bezárta. Kmf. Dr. Markó Péter jegyzı Ruzsics Ferenc polgármester

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık 1 Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-9/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 9. szám 2011. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2011. október TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben