Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 4-én (péntek) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 4-én (péntek) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester Pálinkás Róbert alpolgármester Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Rigó Ferenc és Szabó György képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Riedl Tamás főépítész Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, megállapította, hogy az ülés szabályszerű módon került összehívásra, a képviselő-testület tagjai közül 8 fő a teremben tartózkodik Borosné Eitner Kinga és Vozár Péterné képviselő igazoltan van távol, Selmeczy Zsuzsanna képviselő felé nem jelezte távolmaradását -, a testület határozatképes, ily módon a rendkívüli képviselő-testületi ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot azzal a módosítással terjesztette a képviselő-testület elé, hogy három sürgősségi indítvány érkezett: - az S1. Belvárosi kereskedők bérleti díj kedvezménye címmel érkezett indítvány megtárgyalását azzal indokolta, hogy a kereskedők a kedvezményt október 1-jétől kérik érvényesíteni. Felkérte a képviselőket az indítvánnyal kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Hozzászólás nem volt, így a sürgősségi indítványt bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester az S2. A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata c. előterjesztés tárgyalását a vonatkozó szabályozási eljárás mielőbbi megindítása indokolta és felkérte a képviselőket az indítvánnyal kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Hozzászólás nem volt, így a sürgősségi indítványt bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványt.

2 2 Ruzsics Ferenc polgármester az S3. Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 7/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) tárgyalását a helyi épített örökség védelmével indokolta. Felkérte a képviselőket az indítvánnyal kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Hozzászólás nem volt, így a sürgősségi indítványt bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a sürgősségi indítványokkal kiegészített napirendi javaslatot. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem építési közbeszerzési eljárás lezárása S1. Belvárosi kereskedők bérleti díj kedvezménye S2. A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata S3. Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 7/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 1. Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem építési közbeszerzési eljárás lezárása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Ezek hiányában a vonatkozó jogszabályban foglaltakra tekintettel felkérte a jegyzőt a határozati javaslat elfogadása tárgyában a névszerinti szavazás megtartására. megtartotta a névszerinti szavazást, melynek eredményeként a képviselőtestület 8 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot. (A névszerinti szavazásról szóló jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 306/2013. (X.04.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem építési közbeszerzési eljárás lezárása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem című NYDOP-2.1.1/F azonosító számú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás kivitelezése tárgyú

3 3 hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az eljárás lezárásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert arra, hogy a projekt műszaki tartalmának felülvizsgálatát követően a kivitelező kiválasztására vonatkozóan új közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezze és gondoskodjon annak lefolytatásáról. Határidő: Felelős: október 15., illetve folyamatos Ruzsics Ferenc polgármester (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) S1. Belvárosi kereskedők bérleti díj kedvezménye Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselőket pedig hozzászólásra. Nem volt hozzászólás, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 307/2013. (X.04.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Belvárosi kereskedők bérleti díj kedvezménye című előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely, Kiemelt övezetben lévő önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek keszthelyi székhellyel rendelkező bérlői számára bérleti díj kedvezményt ad a október 1-jétől április 30-áig terjedő időszakra oly módon, hogy a bérleti díjat a képviselő-testület vonatkozó határozatában megszabott minimálisan elvárt bérleti díj 75 %-ában kell megállapítani, amennyiben a jelenleg fizetendő bérleti díj ennél magasabb. 2. A képviselő-testület felkéri a helyiség-bérbeadással érintett VÜZ Nonprofit Kft. igazgatóját a helyiségbérleti díjak fentiek szerinti módosítására és a bérlők tájékoztatására. Határidő: a tájékoztatásra és a díjak módosítására október 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

4 4 S2. A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Ruzsics Ferenc polgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követően felkérte hozzászólásra elsőként a bizottságok elnökeit, majd a képviselőket. Hozzászólás nem volt, így elsőként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 308/2013. (X.04.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. a.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával és módosításának kezdeményezésével, és Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a módosításhoz szükséges intézkedések megtételéről, valamint a módosítást tartalmazó rendelettervezet képviselő-testület elé történő beterjesztéséről gondoskodjon. b.) A képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. -a alapján a partnerségi egyeztetés szabályait (a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározottakon túl) az alábbiak szerint állapítja meg: ba) az egyeztetésben résztvevők köre: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezete, Keszthely Térségéért Vállalkozói Klub, Belvárosi Kereskedők Egyesülete, Keszthelyi Környezetvédő Egyesület. bb) az egyeztetésben résztvevők tájékoztatásának módja és eszköze: helyben szokásos módon (helyi sajtó, hirdetőtábla, honlapon), illetve rendelkezésre álló elérhetőség esetén elektronikus úton, bc) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: az érintettek szóban vagy írásban észrevétellel élhetnek személyesen ügyfélfogadási időben a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban vagy postai úton, illetve elektronikus formában a közzétételben megadott címre. Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és azokat a főépítész a tervező felé továbbítja. bd) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: a vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a főépítész a tervező közreműködésével összeállított főépítészi válaszokban javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell. be) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve a helyben szokásos módon biztosított (helyi sajtó, hirdetőtábla, honlapon). 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 20. (1) bekezdés a) pontja és 21. (1)

5 5 bekezdése alapján a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelését támogatja a Keszthely közigazgatási területén meglévő, a Szent László árok-tapolcai út-csapás út által körülhatárolt 4517, 4518, 4520, 4519/2, 4521, 4522/5, 4522/6, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531/3, 4531/4, 4531/1, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4567, 4561, 4560, 4559, 4558, 4557, 4556, 4555, 4552/1, 4552/2, 4552/3, 4543, 4542, 4541 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott területre változtatási tilalmat elrendelő önkormányzati rendelet tervezetét Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján terjessze a képviselő-testület ülése elé. Határidő: 1. pontra vonatkozóan szeptember pontra vonatkozóan október 4. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Riedl Tamás főépítész) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv S3. Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 7/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Hozzászólás nem volt, így elsőként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 309/2013. (X.4.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 7/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 57. (1) bekezdésére figyelemmel egyetért és támogatja a Keszthely, Tapolcai u. 45. szám alatti, keszthelyi 4538 hrsz-ú

6 6 ingatlan helyi védetté nyilvánítását az ingatlan bejáratánál található Boldogfai Farkas Sándor alkotta Bikavezető elnevezésű dombormű megőrzésére és védelmére tekintettel. 2. A képviselő-testület az 1. pontban foglaltakra tekintettel Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 7/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet képviselő-testület elé történő beterjesztéséről gondoskodjon. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintettek tájékoztatásához, valamint a védetté nyilvánítás bejegyeztetéséhez szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2. pontra október pontra december 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Riedl Tamás főépítész) Ruzsics Ferenc polgármester az elfogadott határozat értelmében szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 7/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az ülés napirendjével kapcsolatban nincs hozzászólás, így a képviselő-testület rendkívüli ülését órakor bezárta. Kmf. Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Horváth Teréz jegyző

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J e g y z ô k ö n y v

J e g y z ô k ö n y v J e g y z ô k ö n y v Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O13. december 17.-én 17 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi ülésén.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Javaslat partnerségi egyeztetési szabályzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Képviselő-testülete Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án - pénteken - du. 14,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Hozott rendeletek: Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről 10/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 29-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének könyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 13 /2013. (X. 30.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadása 14/2013. (X. 30.) Kommunális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben