A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet."

Átírás

1 Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 29- én (csütörtök) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester Pálinkás Róbert alpolgármester Borosné Eitner Kinga, Dr. Ifi Ferenc, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna Szabó György és Vozár Péterné képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, megállapította, hogy az ülés szabályszerű módon került összehívásra, a képviselő-testület tagjai közül 9 fő a teremben tartózkodik Csótár András és Kocsis Miklós képviselő igazoltan van távol -, a testület határozatképes, ily módon a rendkívüli képviselő-testületi ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot változatlan formában terjesztette a testület elé, és felkérte a képviselőket az azzal kapcsolatos javaslataik megtételére. Hozzászólás nem volt, így a napirendi javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. Keszthely Város Önkormányzata fejlesztési hiteltartozásának átvállalása 2. Támogatási kérelmek 3. Pályázat Bem dombormű állítására 4. Önerőt nem igénylő pályázatok benyújtása

2 2 1. Keszthely Város Önkormányzata fejlesztési hiteltartozásának átvállalása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette az előterjesztés tartalmát és jelezte, hogy az anyagot nem tárgyalta bizottság, így kérte képviselőtársait a javaslataik, észrevételeik megtételére. Szabó György képviselő azzal a kérdéssel élt, mely szerint történt-e egyeztetés az OTP-vel, ugyanis a pénzintézetnek e konstrukció keretében 22,5 MFt-ot kell befizetnie, így megoldásként azt látta, hogy az önkormányzatnak kell ezt megfinanszírozni. Pálinkás Róbert alpolgármester látott erre lehetőséget a bank jelenlegi pénzügyi helyzetét tekintve. Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 266/2013. (VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata fejlesztési hiteltartozásának átvállalása c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt vel az önkormányzat december 31-én fennálló adósságából jelenleg fennálló adósságállomány állam általi átvállalásáról. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adósságátvállalás kezdeményezésének benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: szeptember 15. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) 2. Támogatási kérelmek Ruzsics Ferenc polgármester tekintettel arra, hogy az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, felkérte képviselőtársait a javaslataik, észrevételeik megtételére. Hozzászólás nem volt, így elsőként az I. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 267/2013. (VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

3 3 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a polgármester felosztási hatáskörébe utalt általános tartalék terhére a Városháza dísztermének felújítási költségeihez számla ellenében ,-Ft-ot, azaz egymillió forintot biztosít. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelet 1. pontnak megfelelő módosításáról gondoskodjon. Határidő: szeptember 30. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. 268/2013. (VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 238/2013. (VI. 27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a polgármester felosztási hatáskörébe utalt általános tartalék terhére Keszthely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökének írásos javaslata alapján az önkormányzati támogatásban nem részesült rászoruló családok részére iskolakezdési támogatás költségeire összesen ,- Ft, azaz hatvanezer forint támogatást biztosít. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelet 1. pontnak megfelelő módosításáról gondoskodjon. Határidő: szeptember 30. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető) 3. Pályázat Bem dombormű állítására Ruzsics Ferenc polgármester tekintettel arra, hogy az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, felkérte képviselőtársait a javaslataik, észrevételeik megtételére. Selmeczy Zsuzsanna képviselő kérdésként vetette fel, hogy a pályázat keretében nem volna-e lehetőség egy turul szobor felállítására, hiszen a kiírás szerint több köztéri munka is megpályázható, a kivitelezés költségeire pedig 400 eft-ot elegendőnek látott.

4 4 Csótár András képviselő órakor megérkezett az ülésre, így a képviselő-testület létszáma 10 főre emelkedett. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában jelezte, hogy a keret elég szűkös, s bár az elgondolást jónak tartja, azonban a pályázat lényege éppen az, hogy a felállítandó alkotás a városhoz kapcsolódó, a település számára fontos személyt ábrázoljon, így sajnos nem látott lehetőséget jelenleg a kérés teljesítésére. További hozzászólás nem volt, így a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 269/2013. (VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pályázat Bem dombormű állítására című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (I.26.) számú határozatában foglaltakra figyelemmel - támogatja a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumához pályázat benyújtását Bem dombormű állításához. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Keszthely Város Polgármesterét a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumához beadandó pályázat dokumentációjának aláírására és a pályázat benyújtására, továbbá a pályázattal összefüggő egyéb dokumentumok aláírására. 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb Ft összegig - a évi költségvetés céltartalékában egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat évi költségvetési rendeletének fentiek szerinti módosításáról. Határidő: pályázat benyújtására és a költségvetés módosítására szeptember 30. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) 4. Önerőt nem igénylő pályázatok benyújtása Ruzsics Ferenc polgármester tekintettel arra, hogy az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, felkérte képviselőtársait a javaslataik, észrevételeik megtételére. Szabó György képviselő kérdésként fogalmazta meg azt, hogy a pályázatok mindegyike utófinanszírozott, vagy van lehetőség előleg igénylésére. Krupla Marcell pályázati ügyintéző válaszában elmondta, van lehetőség előleg igénylésére, gördülő finanszírozással történik az elszámolás, így a pályázat az önkormányzat költségvetését nem fogja terhelni.

5 5 Dr. Ifi Ferenc képviselő fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Fenékpusztát nem jelentőségét megillető módon és súllyal kezeli az önkormányzat. Kérésként jelezte az országúttól a magtár felé történő megközelíthetőség biztosítását és egy parkoló kialakítását, mert a turisták nem tudják, milyen történeti emlékek vannak a városban. További javaslatként vetette fel a Fenékpuszta elnevezés módosítását Valcum-ra, emellett pedig ebből a területből a városnak mind kulturális, mind pedig anyagi haszna is származhatna, ha ez vagy a következő önkormányzat ezt az ügyet felkarolná. Örült a pályázatnak és remélte, hogy nem egyszeri alkalom lesz. Borosné Eitner Kinga képviselő órakor távozott az ülésről, így a képviselő-testület létszáma 9 főre változott. Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatása szerint kiemelt figyelmet fordítanak erre a területre és e terveiket már benyújtották már két illetékes miniszternek is, akik azonban pénzhiány miatt nem tudták támogatni. Pálinkás Róbert alpolgármester jó ötletnek tartotta a településrész elnevezésének módosítását, majd elmondta, hogy a romok megközelíthetősége nem megoldható, illetve parkoló kialakítására sem kapnának engedélyt a műemlékvédelemtől. Elmondta, hogy a bekötő út javítására lesz lehetőség pályázati forrásból, de sajnos nincs olyan klasszikus pályázati lehetőség jelenleg, amiből a terület egészét rendezni lehetne. Jelenleg az évi kétszeri kaszálásra van keretük, de egyetértett a fejlesztésekkel. Végezetül arról adott tájékoztatást, hogy szeptember 10-én órai kezdette a témában könyvbemutatóra kerül sor. Megerősítette, hogy pályázati forrást kell keresni a fejlesztésekhez, melyhez kapcsolódóan tájékoztatást adott a megyei fejlesztési terv kastélyt érintő tartalmi elemeiről. Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, hogy tudomása szerint a Festeticsek korában épült épületek a hajdani erőd területén kívül vannak. Az erőd területén nincs semmilyen létesítmény, ezáltal ott sok mindent lehetne bemutatni akár most is, de ha erre nincs mód, akkor legalább egy jól látható tábla kihelyezésére kerüljön sor. Ruzsics Ferenc polgármester a terület későbbi sorsát érintően arról adott tájékoztatást, hogy azt majd érinti a vasúti átjáró, illetve az, hogy felüljáró épül, a forgalmat is elterelik onnan, így csak a tudatosan azt keresők fogják látogatni. A vitát lezárta és az I. határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 270/2013. (VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önerőt nem igénylő pályázatok benyújtása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete önerő biztosítása nélkül támogatja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap LEADER kiírására benyújtandó Hagyományőrző és teremtő fesztivál Fenékpusztán című pályázat benyújtását. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: a határozat megküldésére augusztus 31. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető)

6 6 Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. 271/2013. (VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önerőt nem igénylő pályázatok benyújtása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete önerő biztosítása nélkül támogatja az Államreform Operatív Program keretében közzétett Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára (ÁROP-1.A ) című pályázati felhívásra elkészített Keszthely Város Önkormányzata intézményeinek szervezetfejlesztése című pályázat benyújtását. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: a határozat megküldésére augusztus 31. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az ülés napirendjével kapcsolatban nincs további hozzászólás, így a képviselő-testület rendkívüli ülését órakor bezárta. Kmf. Dr. Horváth Teréz jegyző Ruzsics Ferenc polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. szeptember 14-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben