J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester Tanácskozási joggal: Kuzselka Ferencné iskolaigazgató, Cservenák Zsuzsanna körjegyzı Távolmaradó képviselık: Rácz István Velki Róbert polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, elıadja napirendi javaslatát: Napirendi javaslat: 1. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásával, az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének stabilizálása, a mőködési forráshiány megszüntetése érdekében tervezett racionalizálási intézkedések megtárgyalása. 2. Vis maior támogatás igénylése 3. Az önkormányzat képviselı-testülete és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendelet elfogadása. 4. Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról. Elıterjesztı: Körjegyzı A képviselı-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. A n a p i r e n d t á r g y a l á s a 1. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásával, az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének stabilizálása, a mőködési forráshiány megszüntetése érdekében tervezett racionalizálási intézkedések megtárgyalása. Velki Róbert elıadja, hogy az április 14-én tárgyalt napirendhez kapcsolódóan a feladatellátás racionalizálására, a teendı intézkedésekre számítások készültek és egyeztetett az intézményvezetıkkel az önkormányzati kiadások csökkentése érdekében.

2 2 A Szivárvány Óvoda Tagóvodája szeptember 1-tıl két csoporttal történı indítása, valamint az egy dolgozó nyugdíjjogosultsága 3 millió Ft költségmegtakarítással jár. Az óvodáskort elérı, az óvodai férıhely hiányában felvételt nem nyerı, halmozottan hátrányos helyzető gyermekeknek lehetıségük van a településen mőködı Gyerekház szolgáltatásainak igénybevételére, így annak kihasználtsága is javulni fog. A Gárdonyi Géza Általános Iskolában egy napközis csoport megszüntetése ezer Ft megtakarítást jelent. A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás önkormányzatot terhelı kiadása ingatlanonként Ft, ezzel szemben a lakóház tulajdonosok Ft-ot fizetnek jelenleg, ezt a díjtámogatást július 1-tıl - 2 hetenként történı szállítás mellett - meg kell szüntetni. Határozati javaslata csatolva a jegyzıkönyvhöz. alábbi határozatát: 8/2011. (IV. 28.) határozata Magyargéc Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja, valamint belügyminiszter 4/2011. (III. 1.) BM rendelete alapján támogatási igény benyújtásáról döntött az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására. Mivel az önkormányzat mőködıképességét veszélyeztetı helyzetbe került, Magyargéc Képviselıtestülete a mőködési forráshiány mérséklése, költségtakarékosabb megoldás érdekében, a feladatellátás racionalizálására az alábbi intézkedéseket rendeli el: 1. További intézkedésig az önkormányzat felhalmozási kiadásokat nem teljesít. 2. A fennálló mőködési célú szállítói tartozások rendezése, átütemezése érdekében egyeztetést kezdeményez a hitelezıkkel. 3. A szivárvány Óvoda Tagóvodáját szeptember 1-tol két csoporttal indítja, amely jelentıs bér- és járulékköltség megtakarítással jár. Az óvodáskort elérı halmozottan hátrányos helyzető gyermekeknek lehetıségük van a településen mőködı Gyerekház szolgáltatásainak igénybevételére, így annak kihasználtsága is javulni fog. 4. A Gárdonyi Géza Általános Iskola székhely intézményét a 2011/2012. tanévtıl egy napközis csoporttal mőködteti. 5. A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás önkormányzatot terhelı kiadásának csökkentése érdekében július 1-tol 2 hetenként történik a hulladékgyőjtés. Ezzel az intézkedéssel az önkormányzat az eddig biztosított lakossági díjtámogatást megszünteti.

3 3 6. Az önkormányzat és annak intézményeiben racionalizálni kell a munkaerı-gazdálkodást. A nyugdíjazás miatt megszőnı álláshelyeket határozott idejő, munkaügyi központ által támogatott munkaerıvel kell betölteni. 7. Az önkormányzati tulajdonú gépjármőveket, összehangolt szervezéssel, a költségcsökkentés érdekében csak a legszükségesebb mértékig lehet igénybe venni. A fızıkonyhához szükséges nyersanyagbeszerzést a legkedvezıbb áron, beszállítókkal kell megoldani. 8. A szociális kiadásokat a törvényi kötelezettségek teljesítésén túl a legszükségesebb mértékig csökkenteni szükséges. 9. Az iskola rezsiköltségeinek csökkentésére érdekében keresni kell az energiatakarékosságot eredményezı pályázati forrást. Határidı: azonnal, illetve értelemszerően Felelısök: polgármester, intézményvezetık 2. Vis maior támogatás igénylése Elıterjesztés csatolva a jegyzıkönyvhöz. alábbi határozatát: 9/2011.(IV. 28.) határozata Magyargéc Község Önkormányzat Képviselı-testület ülésén úgy határozott, hogy a Vis maior támogatás részletes feltételeirıl szóló 9/2011. (III. 15.) Kormányrendelet alapján támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése és helye: földcsuszamlás az önkormányzati tulajdonban lévı Magyargéc belterületen fekvı 74 helyrajzi számon felvett 1421 m 2 területő ingatlannál, amely 3 beépített ingatlant érint. A káresemény forrásösszetétele: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg Ft 10 nélkül) Biztosító kártérítése 0 Ft 0 Egyéb forrás 0 Ft 0 Vis maior igény Ft 90 Források összesen Ft 100 A károk helyreállításának tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

4 4 Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történı helyreállítását. Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem igényelt. A testület a saját forrás összegét a évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 16.) önkormányzati költségvetési rendeletében biztosítja Az önkormányzat más a tulajdonában lévı vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. Határidı: értelemszerően Felelıs: polgármester 3. Az önkormányzat képviselı-testülete és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendelet elfogadása. Rendelet tervezete csatolva a jegyzıkönyvhöz. alábbi rendeletét: 6/2011 (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat képviselı-testülete és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról (rendelet a jegyzıkönyv melléklete) 4. Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról. Elıterjesztı: Körjegyzı Elıterjesztés csatolva a jegyzıkönyvhöz. A képviselı-testület 4 egybehangzó igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 10/2011.(IV. 28.) határozata Magyargéc Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló elıterjesztést és azt elfogadja. 5. Egyebek Folyószámla- és munkabérhitel igénylése Elıterjesztı: polgármester Velki Róbert elõadja, hogy június hóban a Ft mûködési célú folyószámla hitel egyéves idõtartama lejár, aminek meghosszabbítása szükséges. A hitel fedezete az önkormányzat

5 5 tulajdonában álló, forgalomképes Magyargéc, Rákóczi út 62/A. szám alatti iker szolgálati lakás volt, valamint a tûzoltószertár épülete. A mûködéshez további Ft munkabérhitel igénylése indokolt a Szécsény és környéke Takarékszövetkezettõl, melynek biztosítéka a forint értékre becsült Magyargéc, Alkotmány u. 1. szám alatti forgalomképes ingatlan lehet. A képviselõ-testület 4 egybehangzó igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Magyargéc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 11/2011. (IV. 28.) határozata Magyargéc Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat mûködésének helyreállítása és folyamatos biztosítása céljából Ft mûködési célú folyószámla hitelt igényel a Szécsény és környéke Takarékszövetkezettõl. A hitel fedezetéül felajánlja az önkormányzat tulajdonában álló, forgalomképes Magyargéc, Rákóczi út 62/A. szám alatti iker szolgálati lakást, valamint a tûzoltószertár épületét. A képviselõ-testület további Ft munkabérhitelt igényel, melynek biztosítékaént felajánlja a forint értékre becsült Magyargéc, Alkotmány u. 1. szám alatti forgalomképes ingatlant. Egyetért a jelzálogjog Földhivatal által történõ bejegyzésével. A hitel törlesztése az önkormányzat saját bevételei terhére történik. Határidõ: azonnal Felelõs : Velki Róbert polgármester Polgármester a képviselı-testület ülését 17 órakor berekesztette. kmf. Velki Róbert polgármester Cservenák Zsuzsanna körjegyzı