Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz."

Átírás

1 a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. JEGYZİKÖNYV március 26.án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010 március 26. 1

2 Készült: Bér Községi Önkormányzat március 26-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Bér Községi Önkormányzat Tanácskozó-terme, Bér, Petıfi út 32. Az ülés kezdete: március 26-e 13 óra, az ülés vége: március óra 30 perc Jelen vannak: Matics János polgármester Osztroluczki Pál alpolgármester Fülöp Réka képviselı Urbán Sándorné, Sulyan Andrásné, Puporka Ottó képviselık Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı Matics János polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselıtestület 6 tagjából 6 jelen van, így az ülés határozat képes, megnyitja. A polgármester javaslatot tett a jegyzıkönyv-hitelesítık, és a jegyzıkönyv-vezetı személyére. A képviselı-testület Urbán Sándornét és Sulyan Andrásnét jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek egyhangúlag elfogadta A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére: NAPIREND: 1/. Kommunális hulladék szállítására kiírt ajánlati felhívásra érkezett ajánlatok bontása, döntése nyertes pályázatról 2/. Házasságkötı terem kijelölése 3/. Folyószámlahitel megújítása 4/. Munkabérhitel megújítása 5/.A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló 3/2007.(I.26.) rendelet módosítása 6/. Jegyzı napi 8 órás munkaviszonyban történı alkalmazása 7/. Közmeghallgatás idıpontjának meghatározása 8/. Május 1-i program meghatározása 9/. Budapesti Gésa Egyesület motorverseny szervezésérıl tájékoztatás 10/. Egyebek A képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 2

3 1/. Kommunális hulladék szállítására kiírt ajánlati felhívásra érkezett ajánlatok bontása, döntése nyertes pályázatról Matics János polgármester: ismertette, hogy a 3 ajánlati meghívásra 2 ajánlat érkezett melybıl - egy postai úton melyet most bontunk fel, a második ban melyet nyomtatottan tekinthetünk meg a harmadik meghívottól nem érkezett ajánlat. Ezen kívül még javasolom, hogy az elızı kiírásban érkezett pályázatot is vegyük figyelembe a döntésünknél. 1, A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt ajánlata: 2010 évben 235 Ft+ÁFA/háztartás, a 60 literes szemétgyőjtı edényzetnél ennek a 70 %-a évre a szolgáltatást ugyanennyiért végeznék években amennyiben egyéb jogszabályi változás nem lesz, úgy az emelés mértéke az ágazati inflációval megegyezı összeg lesz. A szolgáltató igény esetén- szemétgyőjtı edényzetet is tud biztosítani, melyet az igénybevevı részletekben fizethet meg. 2, A BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. ajánlata 2010 évre: 290 Ft+ÁFA/háztartás, ben 313 Ft+ÁFA, 2013-ban 350 Ft+ÁFA. 3, A Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft amelynek megküldtük az ajánlati felhívásunkat nem küldött ajánlatot, 4, Az AVE Heves Kft ajánlata 2010-re 254 Ft+ÁFA volt, a további évekre sajnos a mai napig még nem adott ajánlatot. A képviselık áttanulmányozták majd megvitatták a tett ajánlatokat ezután a polgármester szavazásra tett javaslatot. A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a 38/2010.(III..26.) határozata /Kommunális hulladék szállítás ajánlati felhívásának elbírálásáról/ 1./ úgy dönt, hogy Bér településen a kommunális hulladék összegyőjtésre, szállítására és ártalmatlanítására a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt vel köt szerzıdést. 2./ képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírásával. 3./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a kommunális hulladék elszállításáról szóló rendelet-tervezetet készítesse el, és a következı testületi ülésen terjessze a Képviselıtestület elé. Határidı: értelem szerint, 2/. Házasságkötı terem kijelölése 3

4 Matics János polgármester: tájékoztatja a képviselıket, hogy az elızı Képviselı-testület az ANDEZIT Kft üzemeltetésében lévı Bér-Virágospusztán a hotelben jelölte ki a házasságkötı terem helyszínét. Mivel a Kft 2009 évben felszámolták így Béren hivatalosan nincs házasságkötı terem. Megemlíteném még, hogy ugyan mőködik helyette valamilyen cég név alatt még az objektum de ezt még a mai napig nem tudta a volt körjegyzı és a jelen hivatalba lévı jegyzı felkutatni, hogy milyen név alatt. Természetesen köteles lett volna 8 napon belül az Önkormányzatnál bejelentkezni de ezt nem tette meg. A törvény szerint a házasságkötést hivatalos helyiségben kell kötni ezért kötelezıen biztosítanunk kell erre a célra helyiséget. A házasságkötés helyszíneként a hivatal tanácskozó-termét jelöljük ki. A Képviselı-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 39/2010.(III.26.) határozata /Házasságkötı terem kijelölésérıl/ 1./ a házasságkötések társadalmi rendezvényének helyszíneként Polgármesteri Hivatala tanácskozó-termét: Bér, Petıfi út 32. jelöli ki. 2./ A házasságkötések külsı helyszínen történı megtartását Képviselı-testület által elfogadott Önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján engedélyezheti. a jegyzı 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a házasságkötés és egyéb családi eseményekrıl szóló rendelet-tervezetet készítesse el, és a következı testületi ülésre terjessze a képviselı-testület elé. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a házasságkötı terem kialakításáról és berendezésérıl gondoskodjon. Határidı: értelem szerint 3/. Folyószámlahitel megújítása Matics János polgármester: tájékoztatja a képviselıket, hogy a 2009-es folyószámlahitelünk áprilisban lejár, mivel a mőködési költségünk csak ezzel biztosítható ezért a meghosszabbításáról kell döntenünk. A határozatban a évi feltételeket javaslom elfogadni 4

5 Képviselı-testületének 40/2010.(III.26.) határozata /Folyószámlahitel felvételérıl/ 1./ ának az önkormányzat finanszírozási problémáinak áthidalása céljából ,- Ft azaz: négymillió forint összegő, április havi lejáratú folyószámlahitel felvételérıl dönt. 2./ A Képviselı testület a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési bevételeit, valamint az önkormányzat tulajdonát képezı Bér, Petıfi út 15. szám alatti, 309. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant továbbra is felajánlja, melynek becsült értéke 10 millió forint, továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és járulékait a mindenkori éves költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 3./ A Képviselı testület nyilatkozik arról, hogy a fedezetként felajánlott ingatlan forgalomképes és nem képezi az önkormányzati törzsvagyon részét, valamint arról, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi (1990. évi LXV.tv.88. ) korlátozás alá. 4./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerzıdés aláírására. Határidı: azonnal 4/. Munkabérhitel elıirányzatáról Matics János polgármester: tájékoztatja a képviselıket, hogy a munkabér hitelünk is szintén áprilisban jár le. Az elızı években a takarékos gazdálkodásunknak köszönhetıen csak a decemberi hónapban volt szükségünk rá. De mivel az adminisztratív idı az tudjuk jól, hogy nem egy két napot vesz igénybe és mintegy tartalék ként ezt a hitelt is biztosítanunk kell ne hogy a fizetések esetlegesen veszélybe kerüljenek. Kérem, hogy évre is a évben elfogadott feltételekkel szavazzuk meg a hitel felvételét. Képviselı-testületének 41/2010.(III.26.) határozata /a helyi önkormányzat és intézményeinek évi várható havi munkabér elıirányzatáról/ 1./ Bér Községi Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az OTP Bank Nyrt-nél a évi munkabérhitel felvételéhez az alábbi nyilatkozat aláírására: 5

6 2./ Alulírott Bér Községi Önkormányzat, címe: 3045 Bér Petıfi út 32 képviseletében nyilatkozunk, hogy önkormányzatunk és intézményeinek várható évi havi munkabér elıirányzatának legalacsonyabb összege: ,- Ft / hó, legmagasabb összege: ,- Ft / hó lesz. 3./ Tudomásul vesszük, hogy az OTP Bank Nyrt. külön igény bejelentésünk alapján ezen összegek között nyújthat Önkormányzatunk részére évben munkabérhitelt. 4./ Jelen nyilatkozatunkat az Önkormányzatunk és az OTP Bank Nyrt. között fennálló Bankszámlaszerzıdés mellékleteként tettük meg. Határidı: azonnal 5/.A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló 3/2007.(I.26.) rendelet módosítása Matics János polgármester: t. képviselı társaim a lakosság részérıl igény merült fel arra vonatkozóan, hogy a kerti hulladékok elégetésének idejét szabályozza a képviselı-testület. Ezen igény teljesen jogos mert mindenki szabadon bármikor égette a hulladékot és sokszor ezzel önhibáján kívől is sok gondok okozott szomszédjainak akik éppen ruhát szárítottak. A javaslatom, hogy erre két idıpontot jelöljünk ki. Kedden egész nap. Szombaton 12 óráig. következı rendeletet alkotta: 5/2010.(III.26.) Önkormányzat rendelete /az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérıl/ (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 6/. Jegyzı napi 8 órás munkaviszonyban történı alkalmazása Matics János polgármester: T. képviselı társaim mint ismeretes a évi országgyőlési képviselı-választásokra tekintettel kérem a képviselı-testület hozzájárulását, hogy április hónapban a jegyzı 8 órás munkaidıben láthassa el a feladatát. Tekintettel arra tudható, hogy mennyi plusz feladatot kell a választási feladatok miatt ellátni és emiatt nem szorulhatnak háttérbe az önkormányzat napi feladatai sem. Kérem a hozzájárulásukat, hogy Hegedős Tiborné jegyzı Kinevezését 2010 április 01-tıl 2010 április 30.-ig teljes munkaidıs foglalkoztatásra módosítsuk 42/2010.(III.26.) határozata 6

7 /Jegyzı Kinevezésének módosításáról/ 1./ úgy dönt, hogy április 1-tıl 2010 április 30-ig Hegedős Tiborné jegyzıt heti 40 órában alkalmazza. 2./A képviselı-testület megbízza a polgármestert a Kinevezés módosításával. Határidı: értelem szerint 7/. Közmeghallgatás idıpontjának meghatározása Matics János polgármester: Mint ismeretes a Munkatervünkben meghatározott idıponttól az idıjárás miatt kellett eltérnünk mert az ifjúsági háznak a főtését nem tudtuk megoldani ezért napoltuk el a közmeghallgatás idıpontját. A képviselı-testületnek az Ötv. szerint évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell tartania. Az a javaslatom, hogy a közmeghallgatás idıpontját május 16-án (vasárnap) 13 órára tőzzük ki. Ha a javaslat támogatható kérem a testület hozzájárulását. 43/2010.(III.26.) határozata /Közmeghallgatás idıpontjának meghatározásáról/ 1./ Bér Községi Önkormányzat úgy dönt, hogy a évi közmeghallgatás idıpontját május 16-án (vasárnap) 13 órára határozza meg. 2./ A közmeghallgatás helyszíne: Bér Petıfi út 34. sz. alatti (Ifjúsági ház). 3./ A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a közmeghallgatásról a település lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztassa. Határidı: 2010.április 30. 8/. Május 1-i program meghatározása Matics János polgármester: Szeretném javasolni a Képviselı-testületnek, hogy május 1-jére programként rendezzünk a település teljes lakosságának kerékpáros túrát, melynek útvonalára Bér-Kisbágyon-Palotási tó ott a túra résztvevıinek bográcsban készült ebéd és utána vissza Palotás-Héhalom-Egyházasdengeleg-Bér lenne. 44/2010.(III.26.) határozata /2010. május 1-jei program meghatározásáról/ 7

8 1./ Bér Községi Önkormányzat május 1-én kerékpáros túrát szervez. 2./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy jelölje ki a rendezvény szervezıit, és a lakosságot tájékoztassa a helyben szokásos módon. 3./ A Képviselı-testület hozzájárul, hogy a évi költségvetés terhére a szükséges anyagi forrást biztosítja. Határidı: értelem szerint. 9/. Tájékoztatás Budapesti Gésa Egyesület motorverseny szervezésérıl Elıterjesztı: Hegedős Tiborné jegyzı Hegedős Tiborné jegyzı: tájékoztatja a t, hogy a Budapesti Gésa Egyesület bejelentéssel fordul Önkormányzatunkhoz, hogy április án Virágospusztán (magánterületen) motoros-versenyt kíván szervezni. Ehhez kéri az önkormányzat tudomásul vételét. Mivel a verseny Önkormányzati tulajdonú területeket nem érint így erre engedélyt nem kell kérni. Mivel más napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. kmft Matics János Hegedős Tiborné polgármester jegyzı Urbán Sándorné Sulyan Andrásné Jegyzıkönyv-hitelesítık: 8

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV 2011.november 10.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült: Bér: 2011.november

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 13/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 08-i rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv Napirend: Egyéb döntést igénylı ügyek:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 9. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 19/2008. (III.27.) kt. határozat: A 2008. március 27-ei ülés napirendjének elfogadása. 20/2008. (III.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 10/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. SZMSZ felülvizsgálat - új

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 15-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 25-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 25-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 25-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 5/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. április 28-án tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: községháza

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. július 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

1. TÁMOP-1.4.5-12/1 Foglalkoztatási megállapodások támogatás c. pályázat Elıadó: Kónya Zsuzsanna.

1. TÁMOP-1.4.5-12/1 Foglalkoztatási megállapodások támogatás c. pályázat Elıadó: Kónya Zsuzsanna. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. június 26-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben