J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült december 07-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Domonyi Károly, a bizottság elnöke, Nagy Lászlóné bizottsági tag, Tabányi Mihályné bizottsági tag, Bencze László bizottsági tag. Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Szabó Márton polgármester, dr. Csiki Gábor jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı, Lasán Judit, az Adóügyi Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Nagy János, a Polgármesteri Hivatal informatikusa, Dávid Gyula, az Aranyfokos Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft. képviselıje, Szatmári Zsolt, a NET Informatika Bt. képviselıje. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Misi József bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- Egyéb: -- A jegyzıkönyvet Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság december 07-én 17 óra 15 perckor megtartotta nyilvános és rendes ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Domonyi Károly bizottsági elnök 17 óra 15 perckor megnyitja a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság december 07-ére meghirdetett nyilvános és rendes ülését. Egyúttal Domonyi Károly bizottsági elnök megállapítja, hogy az 5 fıs Bizottság 4 fı bizottsági tag jelenlétével határozatképes. Jegyzıkönyv számára a Bizottság elnöke rögzíti, hogy Mis József képviselı, bizottsági tag elıre jelezte távolmaradását a Bizottság ülésétıl más irányú, halaszthatatlan elfoglaltságára tekintettel: a bizottság tagja az üléstıl igazoltan van távol. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság jelenlévı 4 fı tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint elfogadta a Bizottság december 07-ére meghirdetett nyilvános és rendes ülésének kiegészített és módosított napirendjét: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság december 07-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének napirendje:

2 2 N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól. 2./ Az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata (folytatólagos, szükség szerint). 3./ Tájékoztatás a Klímabarát Kör évi tevékenységérıl. Közremőködı: Pintér Sándor pilisi lakos, szervezı 4./ Javaslat az Aranyfokos Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft. által, a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszereinek átvilágítása tárgyában készített, informatikai audit vizsgálati jelentés megvitatására, elfogadására. 5./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ E g y e b e k. - Domonyi Károly, a Bizottság elnöke indítványozza továbbá a Bizottság tagjai részére, hogy a Bizottság az eredeti meghívóban szereplı nyílt bizottsági ülés napirendjén szereplı 4./ napirendi pontot a Bizottság nyilvános és rendes ülésén, eseti tanácskozási joggal megjelent, eseti tanácskozási joggal meghívottak személyére figyelemmel - 1./ napirendi pontként, az 1./ napirendi pontot 2./ napirendi pontként, a 2./ napirendi pontot 3./ napirendi pontként, a 3./ napirendi pontot 4./ napirendi pontként tárgyalja meg. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság december 07-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének napirendje: N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat az Aranyfokos Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft. által, a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszereinek átvilágítása tárgyában készített, informatikai audit vizsgálati jelentés megvitatására, elfogadására. 2./ Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól. 3./ Az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata (folytatólagos, szükség szerint). 4./ Tájékoztatás a Klímabarát Kör évi tevékenységérıl. Közremőködı: Pintér Sándor pilisi lakos, szervezı

3 Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ E g y e b e k. 3 Szabó Márton polgármester: a napirendi pontok megtárgyalása elıtt szót kér. Ezúton szeretné minden bizottsági tagnak, illetve a Bizottságnak megköszönni az éves lelkiismeretes munkáját. Elsı körben hozzáteszi: a képviselı-testület egy-egy adott ülésén kizárólag azt látni, hogy jelentıs számú napirendi pont esetében a Képviselı-testület tagjai, a Bizottságok elnökei a napirendi pont kapcsán meghozott bizottsági határozatot olvassák fel és ezt követıen a Képviselı-testület már határoz is egy adott témában. Ez azonban annak köszönhetı, hogy a Bizottságok saját üléseiken részletesen megtárgyalják, megvitatják a hozzájuk intézett napirendi pontokat, témaköröket, - amely napirendi pontokat, témaköröket (ily módon) a Képviselı-testület ülésen már nem kísér (szükségtelenül) további vita. Véleménye szerint, ezen munka a Képviselı-testület bizottságainak munkáját, és hozzáállását minısíti. Egyúttal a Bizottság ülésén jelen lévıknek az Önkormányzat nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Nagyon Boldog, Sikerekben Gazdag Új Évet kíván. Ezt követıen sajnálatos tényeket közöl, amely a Gubányi Károly Általános Iskola területén múlt héten történı gyermekek kirablásáról szól. Szomorúan veszi tudomásul, hogy a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság holnapi ülésén, várhatóan a rendırségtıl nem jelennek meg az illetékesek, - így nem tudnak az ügyrıl bıvebb felvilágosítást adni. Jelzi, hogy a közterület-felügyelık napi fél órában vagy délelıtt, vagy délután az iskola környékén felügyel a rendre, és a közrendre a további esetek megelızése érdekében. Egyúttal a Bizottság elnökének napirend elıtti felszólalás lehetıségét. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság december 07-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat az Aranyfokos Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft. által, a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszereinek átvilágítása tárgyában készített, informatikai audit vizsgálati jelentés megvitatására, elfogadására. Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elıadja, hogy a Képviselı-testület által szeptember havi rendes ülésén, önálló képviselıi indítvány alapján meghozott önkormányzati határozata alapján, sor került a Polgármesteri Hivatal belsı informatikai rendszerének átvilágítására (e-audit jelentés elkészítésére), melyrıl szóló jelentés készült, amelyet a Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság tagjai is megkaptak. Tekintettel arra, hogy a szakértıi jelentéshez kapcsolódóan Szatmári Zsolt, a NE Informatika Bt. képviseletében kiegészítéseket főzött hozzá, - így javasolja, hogy a Bizottság elsı körben hallgassa meg Dávid Gyulát, az Aranyfokos Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft. képviselıjét, a jelentés készítıjét, valamint a jelentéshez kapcsolódóan, a választ jegyzı Szatmári Zsoltot, a NET Informatika Bt. képviselıjét. Hozzáteszi, hogy a Bizottság részére rendelkezésre áll az alap-és kiegészítı szakértıi jelentés anyaga is, amelyet az Aranyfokos Informatikai Bt. (a NERT Informatikai Bt. közvetet anyaga kapcsán) jegyzett. Kéri a szakértı urakat, hogy az e-audit jelentést szíveskedjenek szóban

4 4 kiegészíteni, és amennyiben a bizottság tagjai részérıl az egyes elemekkel kapcsolatban kérdés merülne fel, - arra jómaga és szakértık készséggel válaszol. Dávid Gyula külsı szakértı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy a Képviselı-testület tagjai részérıl kérés érkezett, hogy Társaságuk ezen informatikai belsı audit vizsgálatot végezzék el a Polgármesteri Hivatalnál. Ezen informatikai belsı audit vizsgálat megtörtént, a belsı ellenırzésrıl szóló írásbeli anyag elkészült, és a Bizottság tagjai részére kiküldésre került. Elıadja, az informatikai audit lényege az, hogy pontosan leírásra kerüljenek a szervezeten belüli mőködésre ható tények, - mind a szervezet által jól alkalmazott rendszerek, feladatok, mind a szervezet mőködésébıl adódó hibák. Összességében elmondható, hogy az informatikai rendszer kisebb hiányosságokat leszámítva megfelelıen mőködik, azonban felhívja a Bizottság, illetve a Polgármesteri Hivatal munkatársainak figyelmét arra, hogy mindenképpen szükség lesz legalább további egy fı informatikus alkalmazására (önkormányzati szinten), - tekintettel arra, hogy a meglévı feladatok végzésére, illetve a bonyolultabb feladatok végzésére nem képes egy fı informatikus személy. Tekintettel arra, hogy az írásbeli anyagot minden bizottsági tag idıben megkapta és elolvasta, a maga részérıl bevezetésképpen nem kívánja a továbbiakban szóban kiegészíteni, illetve ugyanazon leírtakat ismételni. Ezért kéri a bizottság tagjait, hogy amennyiben kérdésük van, tegyék fel azt, - szívesen válaszol. Szatmári Zsolt, a NET Informatika Bt. szakértıje: az elkészült e-audit jelentéssel kapcsolatban elıadja, jómaga nem ért egyet azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott szoftverek nem megfelelıek. Álláspontja szerint a Polgármesteri Hivatal célja az üzemeltetési költségek csökkentése, - amelyet figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott rendszerek jól mőködnek. Felhívja Dávid Gyula szakértı úr figyelmét arra vonatkozólag, hogy a jelenleg irányadó jogszabályi környezete alapul véve, az Önkormányzat, mint megrendelı partnert szabadon választhat az igénybe vehetı szoftverek közül (MS termékek vagy világhálóról ingyenesen letölthetı szoftverek). dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait arról: az informatikai rendszer átvizsgálásának egyik lényeges indoka, hogy a következı cca. 5 év idıtartamra, a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszere megoldott, mőködése informatikai oldalról biztosítva legyen, valamint a hiányosságok is pótlásra kerüljenek. Javasolja, hogy a Képviselı-testület valamint a szakbizottságok a napirendi pont tárgyát képezı elvi döntések meghozatala, a végleges döntéshozatal során, - vegyék figyelembe ezen tényezıt, valamint döntsenek arról, hogy a PH szerver oldalon milyen programok kerüljenek meghagyásra, illetve bevezetésre. Felhívja a Bizottság tagjainak figyelmét továbbá arra: a Polgármesteri Hivatal vezetése is tisztában van azzal, hogy a LINUX rendszer bevezetése szakértıi díjjal jár. Dávid Gyula szakértı: álláspontja szerint amennyiben az Önkormányzat testületi szervei úgy foglalnak állást, hogy a Polgármesteri Hivatalnak világhálóról ingyenesen letölthetı programok üzemeltethet (rendszer programként), úgy a Polgármesteri Hivatal mőködését alapul véve, a biztonsági oldalra, az adatvédelemre kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie, - nem pedig a költségek csökkentésére. Elıadja továbbá, problémát jelent az is, hogy a Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzata rendelkezéseit alapul, sem az egyes hatáskörök gyakorlására, sem egy-egy feladat elvégzésére nincs egyetlen felelıs személy sem megnevezve, így a május hónapjában bekövetkezett katasztrófához hasonló esetekben - szintén nem lesz felelıs.

5 5 Szatmári Zsolt, a NET Informatikai Bt. szakértıje: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy a Polgármesteri Hivatal igenis nagy hangsúlyt fektet az informatikai rendszer biztonságára, ugyanis az elmúlt idıszakban ismételten bekövetkezett a májusi katasztrófához hasonló eset, - amelyet a Polgármesteri Hivatal dolgozói észre sem vettek, mivel az informatikus megfelelıen, gyorsan kezelte, illetve hárította el a problémát. Egyúttal kérdezi Nagy János informatikust, hogy mi a véleménye, illetve tapasztalata a Polgármesteri Hivatal - sokat kritizált - levelezı rendszerérıl? Nagy János informatikus: a kérdésre röviden válaszolva elıadja, hogy rendkívül pozitív véleménye, tapasztalata van a jelenleg használt levelezı rendszerrel, annak mőködésével kapcsolatban. Szatmári Zsolt, a NET Informatikai Bt. szakértıje: ismételten jelzi, hogy a LINUX rendszer egy szabad világ, amelyben lehetıség van például az Önkormányzatok között is, például - közös fejlesztésre, illetve hozzáférésre. Bencze László bizottsági tag: kérdezi dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy a hivatal által, a közeljövıben tervezett szoftver-hardver fejlesztési része milyen arányt képvisel? Véleménye szerint mivel az Önkormányzatnak nincs módja és lehetısége, illetve pénzügyi fedezete az ismételt fejlesztésekre, - mindenképpen szükség lenne egy fix rendszer kialakítani. Maga részérıl bevallja, - a jelen vita tárgyában ismertetett információk alapján nem tud felelısségteljesen és megalapozottan dönteni. dr. Csiki Gábor jegyzı: válaszában elıadja, hogy a hivatal állományában van 10 db olyan, 7-8 éves korú számítógép, - amelyet az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló intézmények még hasznosíthatnának. Egyúttal elıadja, hogy az Önkormányzat munkaszervezete a PH szerver oldalon igyekszik minden olyan programot alkalmazni, - amelyek minimális költségigényőek, vagy teljesen ingyenesek. Szatmári Zsolt, a NET Informatika Bt. szakértıje: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a számítógépes rendszerek beszerzésének, fejlesztésének kezdeti költsége mindig magasabb, mint a késıbbi üzemeltetése. Véleménye szerint az egyes licence-ekkel lehet a Polgármesteri Hivatal költségeit is csökkenteni. Dávid Gyula szakértı: kiegészítésképpen hozzáteszi, hogy minden rendszernek vannak alapkövetelményei, - amelyeket igény szerint meg kell vásárolnia a Polgármesteri Hivatalnak. Maga részérıl javasolja az általa leírt javaslatok elfogadását, tekintettel arra (példaként felhozva): a Siófoki Önkormányzatot is ık üzemeltetik és a Polgármesteri Hivatalon belül, jól bevált rendszerekkel dolgoznak. Domonyi István bizottsági tag: elıadja, hogy az otthoni gépénél jómaga is a LINUX rendszerre váltott, - amelyrıl eddig kizárólag jó tapasztalatai vannak. Szatmári Zsolt, a NET Informatika Bt. szakértıje: javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetése és informatikusa keressen fel néhány, vagy vegyes rendszert, vagy jogtiszta LINUX rendszert alkalmazó önkormányzatot és kérdezze meg ık milyen rendszerrel, illetve milyen programokkal mőködtetik a hivatalt - és milyen tapasztalatokkal rendelkeznek.

6 6 Elıadja továbbá, hogy minden önkormányzatnál más és más alkalmazások vannak, - amelyek ugyanúgy mőködhetnek kifogástalanul akár LINUX, akár MS (office), akár vegyes alkalmazású programokról beszélünk. dr. Csiki Gábor jegyzı: a vitát hallgatva, a maga részérıl javasolja, hogy a kliens munkaállomásokon, ahol más, harmadik személlyel történı kapcsolattartás szükséges, vagy éppen a szakprogram hardver és szoftver követelménye, környezete határozza meg, - a Polgármesteri Hivatal Microsoft Windows termékcsaládot mőködtessen és üzemeltessen, a fennmaradó kliens munkaállomásokon pedig az eddig használt, a világhálóról letölthetı, nyílt forráskódú, ingyenes szövegszerkesztı programok használatára kerüljön sor. Egyúttal elsı javaslataként - indítványozza, hogy a Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére: a szerver oldalon - a jelenleg kialakított gyakorlattal megegyezı - nyílt forráskódú operációs rendszer kerüljön bevezetésre azzal a feltétellel, hogy a Polgármesteri Hivatal jegyzıje biztosítsa a Polgármesteri Hivatal szerver környezetének megfelelı ún. határvédelmet. Véleménye szerint, ezen javaslata nagyjából a jelenleg folyatott (általa jó szintőnek tartott) gyakorlattal megegyezı. Domonyi Károly bizottsági elnök: maga részérıl a hivatali szerver és kliens oldali alkalmazások területét érintve - egyetért dr. Csiki Gábor jegyzı javaslatával. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további kérdésük, javaslatuk, észrevételük a napirendi pont ezen részéhez kapcsolódóan nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére dr. Csiki Gábor jegyzı által javasoltakat, mely szerint a kliens munkaállomásokon, ahol más, harmadik személlyel történı kapcsolattartás szükséges, vagy éppen a szakprogram hardver és szoftver követelménye, környezete határozza meg, - a Polgármesteri Hivatal Microsoft Windows termékcsaládot mőködtessen és üzemeltessen, a fennmaradó kliens munkaállomásokon pedig az eddig használt, a világhálóról letölthetı, nyílt forráskódú, ingyenes szövegszerkesztı programok használatára kerüljön sor. Továbbá a PH szerver oldalon - a jelenleg kialakított gyakorlattal megegyezı - nyílt forráskódú operációs rendszer kerüljön bevezetésre azzal a feltétellel, hogy a Polgármesteri Hivatal jegyzıje biztosítsa a Polgármesteri Hivatal szerver környezetének megfelelı ún. határvédelmet, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 70/2009. (XII.07.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a kliens munkaállomásokon, ahol más, harmadik személlyel (pl. Magyar Államkincstár) történı kapcsolattartás szükséges, vagy éppen a szakprogram hardver és szoftver követelménye, környezete határozza meg, - a Polgármesteri Hivatal Microsoft Windows termékcsaládot mőködtessen és üzemeltessen, a fennmaradó kliens munkaállomásokon pedig az eddig használt, a világhálóról letölthetı, nyílt forráskódú, ingyenes szövegszerkesztı programok használatára kerüljön sor. 2./ A Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a szerver oldalon - a jelenleg kialakított gyakorlattal megegyezı - nyílt forráskódú operációs rendszer kerüljön bevezetésre azzal a feltétellel, hogy a Polgármesteri Hivatal jegyzıje biztosítsa a Polgármesteri Hivatal szerver környezetének megfelelı ún. határvédelmet.

7 7 3./ A Bizottság felkéri elnökén keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Képviselıtestület és szervei év január havi nyilvános és rendes ülésre dolgozza ki a Polgármesteri Hivatalon belül tervezett, az egyes munkaállomásokkal kapcsolatban tervezett vékony, illetve vastag kliens vásárlással összefüggı alternatívákat és terjessze be a szakbizottságok (Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága, valamint Pénzügyi Bizottsága) elé, - végleges döntéshozatal végett. 4./ A Bizottság elnökén keresztül felkéri a polgármestert, illetve a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./-3./ pontban lévı döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. dr. Csiki Gábor jegyzı: Kérdezi továbbá Dávid Gyula szakértı úrtól, hogy mi a véleménye a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott (a Képviselı-testület néhány tagja által kritizált) vékonykliens forma alkalmazásáról? Dávid Gyula szakértı: elıadja, jómaga sem mellette, sem ellene nincs a vékonykliens alkalmazásának, - de mindenképpen javasolja megfontolásra további vékonykliensek beszerzését. Bencze László bizottsági tag: tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság egykori állásfoglalása során a vastagkliens alkalmazás mellett döntött, - továbbra is tartja magát ehhez az állásponthoz. Nagy János informatikus: álláspontja szerint rengeteg elınye van a vékonykliens alkalmazásának. Egyrészt kétszer annyi az amortizációs ideje a vastagklienssel szemben, másrészt a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére alkalmasabb munkavégzésre zajtalan mőködése végett. Harmadrészt nincsenek benne alkatrészek, amelyek tönkremennének. A Polgármesteri Hivatalnál március hónapja óta 10 vékonykliens került alkalmazásra, - amelyek azóta hibátlanul, kifogástalanul mőködnek. Szatmári Zsolt, a NET Informatika Bt. szakértıje: maga részérıl javasolja az Önkormányzatnak, és a Képviselı-testületnek a vékonykliens alkalmazás, technológia elıtérbe helyezését. Bencze László bizottsági tag: elıadja, abban az esetben tud felelısségteljes döntést hozni, amennyiben látja összefoglalva mindkét lehetıség elınyeit, hátrányait. dr. Csiki Gábor jegyzı: maga részérıl javasolja, hogy a Bizottság évi január havi nyilvános és rendes ülésén térjen vissza a tárgybani napirendi pontra, - összegezve a Polgármesteri Hivatal hardver és szoftver oldali alkalmazásait, rendszerét. Dávid Gyula szakértı: kéri a Bizottság tagjait, hogy amennyiben a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban a jövıre nézve, idıközben még kérdés merülne fel, továbbítsák az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán keresztül hozzá, - amelyekre készséggel válaszol. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Dávid Gyula szakértı, valamint Szatmári Zsolt, a NET Informatika Bt. szakértıje 19 óra 00 perckor elhagyják a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalótermet.

8 8 Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Napirendi pont: Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól. Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elıadja, hogy a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásával kapcsolatban évhez képest - jelentıs változások nem emelhetıek ki. E körben rögzíti, hogy az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vezetése minden olyan napirendi pont anyagát, amelyek a Képviselı-testület vagy valamely szerve (döntıen a Szociális és Egészségügyi Bizottság) feladat-és hatáskörébe tartoznak, az adott szerv elé terjesztett állásfoglalás és döntéshozatal végett. Bevezetı jelleggel rögzíti, hogy véleménye szerint, a két fél (valamint a munkaszervezetek) képviselıi, vezetıi között évhez képest kiegyensúlyozottabb és megfelelı, partneri viszony alakult ki. A Kistérségi Társulás évi gazdálkodására alapvetıen jellemzı volt, évhez és évhez képest évben, sajnálatos módon egyre kevesebb feladatot tudott ellátni a Kistérség évben. A Kistérségi Társulás Tanácsa az egyes tagok, települések romló költségvetési helyzetére figyelemmel év szeptember havi tanácsi ülésen határozott, néhány, a Társulás által ellátandó feladatok tekintetében az ún. inkasszó beszedés jogának bevezetésével (amely többek között Pilis települést is érintette (a kiemelt családsegítıgyermekjóléti-ino intézmény, tagintézmény mőködtetése, közös feladatellátás miatt.). A Kistérségi Társulás évi munkájára jellemzı volt, hogy a munkaszervezet feladatellátásához, illetve a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó anyagok elıkészítésében és elfogadásában jelentıs elırelépés nem történt. Hozzáteszi, véleménye szerint a TÖKT belsı eljárási rendje és mechanizmusa továbbra is kevés, megfelelı idıt ad a Társulás tagjainak az anyagok áttanulmányozására, - amely az érdemi beleszólás alapjául szolgálhatna. A társulás munkaszervezete által alkalmazott valamennyi belsı szabályzata év II. negyedévében évhez képest - felülvizsgálatra és átdolgozásra került, illetve a társulás tanácsa több olyan szervezeti dokumentumot elfogadott, amelynek anyagi jogi szabályrendszere a évre vonatkozó központi szabályozással összhangban leegyeztetésre került. Mellékesen hozzáteszi, hogy ezen feladatok ellátásában (2008. évivel megegyezı módon) ismét jelentıs segítséget nyújtott a belsı ellenırzési feladatokat ellátó Vincent Auditor és Könyvvizsgáló Kft. A Kistérségi Társulás által évben elvégzett közoktatási tárgyú feladatellátás területén nincs különösebb kiemelni való. A Társulás Tanácsa által év december hónapjában elfogadott térségi szintő oktatásfejlesztési anyag alapján, kiemelt feladat végrehajtására évben nem került sor, alapvetıen ezen a területen a túlélés volt jellemzı. E körben továbbra is hangsúlyozza: más megyék, más Kistérségi Társulások munkájára, feladat ellátására és tapasztalataira építve igencsak szükségszerő és idıszerő volna kiemelten: közös iskolai fenntartásban és mőködtetésében, valamint iskolai szervezetirányításban gondolkodni, melyhez relatíve jelentıs mértékő (több tízmilliós nagyságrendő) állami normatíva állna rendelkezésre, pl. Pilis nagyságrendő település együttmőködése esetében. A közoktatás területén megemlíti még a gyógytestnevelési feladat ellátást, amely évben szabályosan, pénzügyi és szakmai szempontból is rendezetten lebonyolításra került.

9 9 A maga részérıl kifejezetten problémás területnek tartja a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását, mivel a Pest Megyei Önkormányzat által fenntartott Monori Nevelési Tanácsadó idén sem tudta a feladatok nagyságrendjével összhangban elvégezni a pedagógiai szakszolgálati feladatokat (különösen logopédiai fejlesztést) az év elsı felében. Tekintettel arra, hogy Pest Megye Közgyőlésének év elején meghozott döntései alapján, a nevelési tanácsadói, valamint a logopédiai feladatok ellátása (egyéb pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásával együtt) Szentendre központtal (!) összevonásra került, ezt követıen, a szükséges iskolai idıkeret kb. 25 %-ában, az év második felében sor került a logopédiai feladat ellátására, fejlesztésére, amelynek évben történı folytatása természetesen képlékeny. A Kistérségi Társulás által ellátott szociális feladatokra áttérve hozzáteszi, hogy a Kistérségi Társulás által fenntartott és mőködtetett Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, különösen annak pilisi tagintézménye évi mőködése évhez képest kiegyensúlyozottabb volt. Ugyanakkor, ez évben szakmai problémák is elıkerültek az intézmény mőködését illetıen, amelyet a fenntartónak, valamint az intézmény vezetıjének véleménye szerint minél elıbb meg kell oldania, illetve ezen a területen a folyamatba épített vezetıi ellenırzés rendszerét és gyakoriságát is növelni szükséges (házi gondozás, idısek nappali ellátása területe). A pilis tagintézmény mőködését tekintve ugyanakkor pozitívum, hogy az intézmény évben is stabilan és kiegyensúlyozottan gazdálkodott. Ezáltal volt lehetısége a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, hogy a múlt havi zárt ülésen egyrészrıl határozzék a pilisi tagintézmény bérmaradvány összegének részleges felhasználásáról, valamint másrészrıl döntsön a pilisi tagintézmény részére jutatott dologi kiadási elıirányzat maradvány összegének felhasználásáról (egyes kiemelt, dologi eszközök beszerzésérıl). Végezetül, az egyenlıre szóbeli tájékoztatását azzal zárja, hogy a Kistérségi Társulás évben egyetlen érdemi területszervezési feladat ellátásával nem foglakozott, nem tárgyalt errıl, - amely (véleménye szerint) a Kistérség érdekérvényesítı képességét is jellemzi. Domonyi Károly bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatóját. A maga részrıl hallgatva dr. Csiki Gábor jegyzı által szóban elıterjesztett beszámoló anyagát sajnálattal állapítja meg, hogy a Kistérségek munkája és feladat ellátása évben megtorpant, sıt némely területen visszafejlıdött, az állami költségvetés, az állami gazdálkodás nehézsége miatt. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, javaslatuk, észrevételük a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére dr. Csiki Gábor jegyzı által szóban elıterjesztett, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól szóló tájékoztatóját, valamint az erre vonatkozó határozati javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 71/2009. (XII.07.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága meghallgatta és elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére - dr. Csiki Gábor jegyzı által szóban elıterjesztett, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól szóló tájékoztatóját, valamint az erre vonatkozó határozati javaslatot. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke

10 Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. 10 Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 3./ Napirendi pont: Az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata (folytatólagos, szükség szerint). Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az anyag Bizottság elé történı terjesztésének indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy a rendelkezésére álló információi szerint, a jelen napirendi pont keretein belül semmilyen rendelet, vagy önkormányzati határozat felülvizsgálata nem szükséges, mivel ezen anyagokat a szakbizottság november havi bizottsági ülésén megtárgyalta, - javaslatokat téve egyes anyagokhoz. Végezetül elıadja, hogy a Bizottság november havi ülésén, a képviselı-testületi ülések felvételére és megfelelı sugárzására szolgáló, szóba került technikai berendezések vonatkozásában tett bizottsági indítvány tárgyában a Bizottság elnöke és jómaga a jövı héten ül le a Képüsz Kft. ügyvezetıjével, egyeztetni. Kéri a Bizottságot, hogy amennyiben van a Bizottság tagjainak olyan kifejezett javaslata van, (akár fejlesztés, akár berendezés beszerzésére vonatkozólag), - amelynek jelentıs anyagi vonzata van, annak tételeit az Önkormányzat évi költségvetési keretébe be kell emelni. Domonyi Károly bizottsági elnök: a maga részérıl javasolja az egyeztetı tárgyaláson annak képviseletét, hogy a Képüsz Kft. minél korszerőbb, jobb minıségben adja le, és közvetítse a kábeltelevízión keresztül a képviselı-testületi üléseket. Egyúttal megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, javaslatuk, észrevételük a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság meghallgatta és tudomásul vette dr. Csiki Gábor jegyzı által szóban elıterjesztett - az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálatára irányuló szóbeli tájékoztatását. A Bizottság megállapította, hogy a Képüsz Kft-vel folytatandó tárgyalásokon kívül, a szakbizottságnak az Önkormányzat évi költségvetése tervezését érintı folyamatban nincs további, kifejezett feladat-és hatásköre. Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 4./ napirendi pontjának megtárgyalására. 4./ Napirendi pont: Tájékoztatás a Klímabarát Kör évi tevékenységérıl. Közremőködı: Pintér Sándor pilisi lakos, szervezı Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az anyag beterjesztése indokait.

11 11 dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elıadja, hogy Pintér Sándor, a Klímabarát-kör koordinátora a Klímakör számos programjának fedezetére vonatkozólag év közben a polgármesteri keretbıl eszközölt kifizetéseket, mindannak ellenére, hogy a Képviselı-testület év elején az Önkormányzat évi költségvetése (6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelet) kerete terhére elkülönített Ft összeget különíttet el. Ezen elkülönített költségvetési keretbıl mindez idáig nem került felhasználásra egyetlen forint sem, ami alapvetıen a gazdálkodás jogszerőségét sértheti és veszélyeztetheti. Éppen ezért nem javasolja a Képviselı-testületnek a évre vonatkozólag ismételt összeg elkülönítését a pilisi Klímakör részére. A pilisi Klímabarát Kör évi mőködését figyelemmel nem kísérve, nem lévén információja a maga részérıl javasolja a beszámoló anyaga, a tárgybani pont napirendi ponton történı tartását a Képviselı-testület részére. Domonyi Károly bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatóját, és hozzá kapcsolódó javaslatát, indítványát. Javasolja a Bizottságnak, hogy a szakbizottság dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli elıterjesztésére a költségvetés tárgyalása során akkor térjen vissza, ha erre vonatkozó indítvány érkezik a Bizottság ülésére. A maga részérıl tudomásul vette dr. Csiki Gábor jegyzı által, - Pintér Sándor pilisi lakos helyett és nevében - szóban elıterjesztett, a pilisi Klímabarát Kör évi tevékenységére irányuló szóbeli tájékoztatását. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság meghallgatta és tudomásul vette dr. Csiki Gábor jegyzı által Pintér Sándor pilisi lakos helyett és nevében - szóban elıterjesztett, a pilisi Klímabarát Kör évi tevékenységére irányuló szóbeli tájékoztatását. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság elnöke a Bizottság december 07-i nyilvános és rendes ülését - további, érdemben tárgyalható napirendi pont hiányában - berekesztette, a jegyzıkönyvet lezárta: 19 óra 15 perckor. Kmf. Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı Domonyi Károly a Bizottság elnöke

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. március 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. március 22-én módosított határnapon - 15 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. november 16-án 17 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG 2009. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 1/2009. (I.19.) számú A Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 10-én 15 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

15/2011. számú elıterjesztés

15/2011. számú elıterjesztés 15/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 20-án 16 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 10-én 18 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. július 14-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Hornyák Zsolt alpolgármester, Agócs Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. augusztus 19-én 16 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tiszaigar Község Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19. Tel. / Fax: 59 / 513-017 Iktatási szám: 1/ 2008. E l ı t e r j e s z t é s a Tiszaigar

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 23-án 16 óra 00 percre kitőzött, 16 óra 20 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. rendelete 28. (7)

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben