Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság március 28-i ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl"

Átírás

1 Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh Gergely a bizottság tagja, Wurczinger Lóránt a bizottság tagja, Árgyelán János a bizottság tagja továbbá: Mészáros Tamás a KDRFÜ munkatársa Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı, Kovácsné dr. Kocsis Gabriella fıosztályvezetı, Igari Antal fıépítész Tóthné Czövek Erika jkv. vezetı Köszöntötte a bizottság tagjait, az ülésre meghívott vendéget és a hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel a bizottság 5 tagja közül 4 tag az ülésen jelen van. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyalja meg, kiegészítve Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára címő elıterjesztéssel. Tájékoztatta a bizottságot, hogy Árgyelán János megyei képviselı elıterjesztést nyújtott be a közgyőlés részére Földvédelmi Bizottság létrehozása tárgyában. Elmondta, hogy nem javasolja az elıterjesztés napirendre vételét, tekintettel arra, hogy sem a bizottságnak, sem pedig magának a megyei önkormányzatnak - az alakuló jogi szabályozás keretében - nem látszik semmilyen fajta hatásköre a földvédelem terén. Árgyelán János a bizottság tagja: Hozzászólásában elmondta, hogy már jó néhány megyei közgyőlés elfogadta a Földvédelmi Bizottság létrehozásának tervét, illetve számos közgyőlés elıtt már elıkészítés alatt van. Véleménye szerint van ilyen, illetve lehet ilyen jogkört találni a megyei önkormányzat számára. A területrendezés, területfejlesztés a megyei közgyőlés hatáskörébe tartozik, a föld, a földkérdés, is ide tartozhat.

2 2 Több kérdés és hozzászólás nem lévén elsıként Árgyelán János képviselı úr által elıterjesztett javaslat napirendre vételérıl kérte a bizottság szavazatát. A bizottság 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással Árgyelán János megyei képviselı által benyújtott elıterjesztés napirendre vételét nem támogatta. Ezt követıen kérte a bizottság szavazatát a napirendrıl az elhangzottak szerint -. A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a napirendet elfogadta. Napirend: 1. Javaslat a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatásáról (2009. évi TEÚT) szóló pályázatokhoz kapcsolódó szerzıdések módosítására ezzel összefüggésben a támogatási szerzıdések technikai jellegő módosításával kapcsolatos hatáskör átruházására 2. Javaslat a Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységének megújításával összefüggésben a Tanács elnevezésének megváltoztatására és új feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára 3. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum megalakulásáról 4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje módosításának jóváhagyására 5. Javaslat Felcsút településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának véleményezésére 6. Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadásátvételi megállapodás módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára 1.) Javaslat a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatásáról (2009. évi TEÚT) szóló pályázatokhoz kapcsolódó szerzıdések módosítására ezzel összefüggésben a támogatási szerzıdések technikai jellegő módosításával kapcsolatos hatáskör átruházására Megnyitotta a napirend feletti vitát és megkérdezte van-e valakinek kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatban.

3 3 Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı: Tájékoztatta a bizottságot, hogy az elıterjesztés technikai jellegő módosításokat tartalmaz. Szükségessé vált az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatának módosítása, a jövıbeli döntések közgyőlés elnöki hatáskörbe történı átruházását illetıen. A technikai jellegő módosítások a támogatás összegét, illetve a szerzıdés egyéb lényegi elemét nem érintik, egyrészrıl nem igényelnek közgyőlési állásfoglalást, másrészt a döntés elnöki hatáskörbe utalása a szerzıdésmódosítással kapcsolatos eljárás rövidülését is eredményezi. Megköszönte Fıjegyzı úr szóbeli kiegészítését. Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésrıl. A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 32/2012. (III. 28.) számú megtárgyalta a Javaslat a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatásáról (2009. évi TEÚT) szóló pályázatokhoz kapcsolódó szerzıdések módosítására ezzel összefüggésben a támogatási szerzıdések technikai jellegő módosításával kapcsolatos hatáskör átruházására c. elıterjesztést és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. 2.) Javaslat a Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységének megújításával összefüggésben a Tanács elnevezésének megváltoztatására és új feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára

4 4 Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a hét folyamán új elıterjesztés került elhelyezésre a szerveren. A módosítás érinteti a térségi fejlesztési tanács mőködési területét, így az már nemcsak a Velencei-tó és környékét, hanem a Váli-völgy térséget is magában foglalja. Az új szabályozás értelmében a tanács tagjai a tanács illetékességi területén mőködı megyei közgyőlések elnökei és a megyei közgyőlések egy-egy tagjai. A tanács továbbá felkérhet munkájában való részvételre egyéb szervezeteket, illetve személyeket. A Fejér Megyei Közgyőlés részérıl a tanács tagjának Tóth Erika megyei képviselı kerülne delegálásra, továbbá L.Simon László országgyőlési képviselı úr felkérésére tett javaslatot a közgyőlés elnöke a tanács munkájában való részvételre. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a tanács jelenleg 2,6-2,7 millió forint összegő bankszámlavagyonnal rendelkezik, amely az idei évi mőködéshez elegendı. Természetesen külsı forrás bevonására lenne szükség pl.: pályázatok, külsı támogatások bevonása, stb., illetve a jövıben a tagi hozzájárulások újragondolására is szükség lesz. Elmondta továbbá, hogy a tanács munkaszervezeti feladatait a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. Megköszönte Fıjegyzı úr szóbeli kiegészítését. Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát elsıként az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatról. 33/2012. (III. 28.) számú megtárgyalta a Javaslat a Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységének megújításával összefüggésben a Tanács elnevezésének megváltoztatására és új feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára c. elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Ezt követıen kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésben szereplı rendelettervezetrıl.

5 5 34/2012. (III. 28.) számú megtárgyalta a Javaslat a Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységének megújításával összefüggésben a Tanács elnevezésének megváltoztatására és új feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára c. elıterjesztésben szereplı rendelet-tervezetet és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. 3.) Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum megalakulásáról Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı: Szóbeli tájékoztatásában elmondta, hogy a területrendezésrıl és területfejlesztésrıl szóló törvény a közgyőlési elnökök részvételét írja elı a regionális területfejlesztési konzultációs fórumban, ugyanakkor indokolt a régióban mőködı közgyőlések tájékoztatása a fórum tevékenységérıl, munkájáról. Elmondta, hogy az ügyrend elfogadását megelızıen két ízben ülésezett fórum a Megyeházán. Az elnöki teendıket rotációs elv alapján június 30-ig a Fejér Megyei Közgyőlés elnöke látja el és ugyanezen idıszak alatt a fórum titkársági feladatait a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja. Megköszönte Fıjegyzı úr szóbeli kiegészítését. Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában megállapította, hogy a tájékoztatót a bizottság tudomásul vette.

6 6 4.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje módosításának jóváhagyására Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı: Tájékoztatásul elmondta, hogy az ügyrend módosítás technikai jellegő módosításokat, átvezetéseket tartalmaz. Egyrészt mind a regionális és a megyei területfejlesztési konzultációs fórum, mind pedig a Velencei-tó és Térsége Váli-Völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács titkársági és munkaszervezeti feladatainak ügyrendben történı feltőntetését tartalmazza. Megköszönte Fıjegyzı úr szóbeli kiegészítését. Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatról. A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 35/2012. (III. 28.) számú megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje módosításának jóváhagyására c. elıterjesztést és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. 5.) Javaslat Felcsút településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának véleményezésére

7 7 Igari Antal megyei fıépítész: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a település belterületi ingatlanára tervezett alapítványi szakközépiskola és szakiskola elhelyezése miatt vált szükségessé a településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Elmondta továbbá, hogy a terület a település Fı utcáján, hagyományos, családi házas beépítéső lakóterületen belül, a Puskás labdarúgó akadémiával szemközt található. A területen biztosított a közmőellátás, a tervezett iskola épülete illeszkedik a környezı beépítéshez. A módosítás keretében a terület jelenlegi falusias lakóterület besorolása településközpont vegyes területfelhasználási egységre változna. A megváltozott, új jogszabályi elıírás a falvakra vonatkozóan feloldotta a korábbi tilalmat, így ezt a területi besorolást ismét lehetıvé tette a kistelepüléseken. Kifejtette, hogy ezzel összefüggésben szükséges a helyi építési szabályzatban szereplı elıírások minimális mértékő módosítása is. Egyebekben elmondható, hogy támogatandó a módosítás. Wurczinger Lóránt a bizottság tagja: Fıépítész úr válaszát kérné abban, hogy milyen szakirányú oktatási intézmény építését tervezi a település? Igari Antal megyei fıépítész: Tudomása szerint szakiskolai oktatás céljára alkalmas iskolaépület építését tervezi a település, de az oktatási intézmény képzési irányáról információval nem rendelkezik. Árgyelán János a bizottság tagja: Azon véleményének adott hangot, miszerint ha a falusias lakóterület besorolását kívánja megváltoztatni a település, az mindenképpen egy rossz irányt mutat, a település elvárosiasodását vonja maga után. A módosítást nem szabad megengedni, természetesen érthetı a törekvés, de a település szerkezeti megváltoztatása nem támogatandó irány - véleménye szerint. Elmondta, hogy tudomása szerint arra a célra épül az akadémia iskolája, hogy más képesítést is szerezhessenek az akadémiára járó fiatalok, véleménye szerint elsısorban nem a helyi gyermekek oktatásának minıségét javítja az intézményfejlesztés. Igari Antal megyei fıépítész: Hozzászólásában kifejtette, hogy korábban is létezett már ez a besorolás, csak új besorolásként nem lehetett kialakítani a településeken. A jogszabályi változás lehetıséget adott minden településen ilyen városias jellegő településrész kialakítására. Elmondható, hogy minden településen vannak városias jellegő besorolások. Ezen besorolások kialakítása során a gyakorlatban megfigyelhetı, hogy a változások nem olyan mértékőek a településeken, amelyek befolyásolnák a település arculatát. Elmondta, hogy az intézmény oktatási céljaival kapcsolatban bıvebb információval a hivatal nem rendelkezik, ugyanakkor azon véleményének adott hangot, miszerint a fejlesztés a helyi érdekeket hosszú távon elısegítheti.

8 8 Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatról. 36/2012. (III. 28.) számú megtárgyalta a Javaslat Felcsút településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának véleményezésére c. elıterjesztést és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. 6.) Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára Kovácsné dr. Kocsis Gabriella fıosztályvezetı: Az elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a közgyőlés december 9-én elfogadott megállapodását szükséges az idıközben felmerült, az elıterjesztésben szereplı pontosításokkal módosítani. Egyrészt a megállapodás 5. számú mellékletében a forprofit társaságok felsorolását szükséges kiegészíteni, a Kolozs megyében bejegyzett turisztikai feladatokkal foglalkozó társaság megjelenítésével. Másrészt a 15. számú mellékletet érintıen elkészült a Szent István tér 9. számú ingatlanra vonatkozóan az osztatlan közös tulajdoni arány megállapítására vonatkozó számítás. Megköszönte Fıosztályvezetı asszony szóbeli kiegészítését. Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésben szereplı I. számú határozati javaslatról.

9 9 37/2012. (III. 28.) számú megtárgyalta a Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára c. elıterjesztésben szereplı I. számú határozati javaslatot és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Ezt követıen kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésben szereplı II. számú határozati javaslatról. 38/2012. (III. 28.) számú megtárgyalta a Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára c. elıterjesztésben szereplı II. számú határozati javaslatot és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. 7.) Egyebek Egyéb napirend nem lévén megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta. Készítette: Tóthné Czövek Erika Törvényességi ellenırzésre bemutatva: Székesfehérvár, április 10. Kmf. Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke Kovácsné Dr. Kocsis Gabriella fıosztályvezetı

JEGYZİKÖNYV a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2014. január 21. 8:00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2014. január 21. 8:00 órai kezdettel megtartott ülésérıl JEGYZİKÖNYV a 2014. január 21. 8:00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Az ülés helye: Megyeháza, Címerterem 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Jelen vannak: Tagok: L. Simon László elnök Popovics

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 21-én - pénteken - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet Szám:59-6/2011. Jegyzőkönyv Készült: Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 2011. május 30-én megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12146/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

3438-10/2011. JEGYZİKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3.

3438-10/2011. JEGYZİKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. 3438-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülésérıl Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikı, Dr. Balogh László, Bányai

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. július 26-án (csütörtök) 14.14 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. július 26-án (csütörtök) 14.14 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-136/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. július 26-án (csütörtök) 14.14 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114/2008. ELİTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása

Jegyzıkönyv. A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 12-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság Saláta László

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. május 25-én megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben