Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011."

Átírás

1 Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A MECSEKALJAI ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉGEI AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ ÉS AZ ÓVODÁBAN FOLYÓ NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK, A TANULÁSI KUDARCCAL VESZÉLYEZTETETT ÓVODÁS GYERMEKEK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM INTÉZMÉNYÜNK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJÁNAK ALAPELVEI INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK ALAPELVEI AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI A SZÜLŐ, A TANULÓ, A GYERMEK ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MINŐSÍTÉSE, ÉRTÉKELÉSE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSAI 22 2

3 17.1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A MECSEKALJAI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKHELYINTÉZMÉNYÉBEN Bevezető Igazgatói bevezető Helyzetelemzés Iskolánk sajátosságai Az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása, küldetésnyilatkozata Nevelési Program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Alapelvek Célok Feladatok Eszközök, eljárások A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiség- és közösségfejlesztés színterei A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program SNI-s tanulók fejlesztésének célja, alapelvei és kiemelt feladatai A szociális hátrányok enyhítését segítő program Egészségnevelési- és környezeti nevelési program A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Minőségirányítás, minőségellenőrzés Egyéb tevékenységek Helyi tanterv Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint azok óraszámai, az előírt tananyag és követelményei Csoportbontás Az egyes modulok értékelése és minősítése: A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Kompetenciaalapú programcsomagok bevezetése Tantárgytömbösítés Műveltségterület szerinti tanítás tantárgyi bontás nélkül szakrendszerű oktatásban Moduláris oktatás megvalósítása Nem tanórai formában megszervezett kötelező tananyag-átadás formái: A kompetencia alapú nevelés-oktatás implementációja Nem szakrendszerű oktatás Tanórán kívüli foglalkozások A mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét A kompetenciaalapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tankönyvek kiválasztásának elvei: Tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: 49 3

4 A kompetenciaalapú oktatás bevezetéséhez, a programcsomagok alkalmazásához szükséges tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztási alapelveinek meghatározása: Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A magasabb évfolyamba lépés feltételei: Az iskolai számonkérések követelményei, formái és korlátai Értékelés, minősítés Az értékelés rendje Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei és korlátai A tanulók fizikai állapotának mérése A tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei A magatartás értékelése Szorgalom érékelése Magatartás és szorgalom értékelése A jutalmazás formái Elmarasztalás formái A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA AZ ORFŰI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Az iskola bemutatása Iskolánk működésének törvényi feltételei Törvényi szabályozás Nevelési program Pedagógiai alapelveink Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása Az iskolánkban folyó nevelő és oktatómunka céljai, feladatai, eszközei eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Kulcskompetenciák fejlesztése Információs és kommunikációs kultúra A személyiség- és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra A nevelési és oktatási célok megvalósítását segítő tanítási órán kívüli tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek: A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái Iskolai egészségnevelési program Iskolai környezeti nevelési program Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: Az iskolai környezeti nevelést szolgáló tevékenységformák A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Az iskola működésének törvényi feltétele 79 4

5 Törvényi szabályozás Nevelési program Iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Idegen nyelvek oktatása iskolánkban Az iskolai nevelés oktatás alapvető céljai A kulcskompetenciák fejlesztése Tanulással, műveltséggel, munkával kapcsolatos értékek közvetítése humanista iskola Testi és lelki egészség Énkép, önismeret A környezettudatosságra nevelés Információs és kommunikációs kultúra Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Integrált nevelés, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Tehetséggondozás Nem szakrendszerű oktatás A nevelő-oktató munka ellenőrzése, mérése, értékelése Ellenőrzés Mérés A tanulók körében végzett mérések Értékelés A szülők, tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái A magasabb évfolyamra lépés feltételei és az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése A tanulók magatartásának értékelése A tanulók szorgalmának értékelése Az iskolai jutalmazás formái A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Felszerelések mennyisége Az intézmény helyiségeinek felújításával összefüggő tervezett költségek Tanórán kívüli nevelés színterei Egészségnevelési Program Az egészségnevelés célja Az iskolai sportkör működésének feltételei és keretei: Osztályfőnöki órák Egészségtan Technika és életvitel Tanórán kívüli tevékenységek Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos intézményi feladatok Környezetnevelési Program Napköziotthon tevékenysége Szabadidős foglalkozások 146 5

6 Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások Diákönkormányzat Gyermek és ifjúságvédelemi program Katasztrófavédelem A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A KÖZTÁRSASÁG TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Az iskola küldetése Az intézményegység nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei Alapelvek Célok Kiemelt fejlesztési feladatok A feladatok megvalósítását segítő eljárások, eszközök A tanórán kívüli képzés lehetőségei A képzés rendje A tanulói jogviszony Tanulócsoportok szervezése tanórákon Az iskolai oktatás választható órakeretének felosztása: A nyelvtanulás alóli mentesítés Képzési sajátosságok A képzés belső szakaszai Nem szakrendszerű oktatás az 5-6. évfolyamon A nem szakrendszerű oktatás tartalmi oldala Alkalmazható munkaszervezési módok A nem szakrendszerű oktatás megvalósításának intézményünkön belüli lehetőségei A nem szakrendszerű oktatás megszervezésének folyamata A tanulók teljesítményének értékelése Taneszközök A nem szakrendszerű oktatás dokumentálása A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Alapelvünk: Cél: Feladatunk: Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Céljaink a közösségfejlesztés területén: Feladataink a célok alapján: A feladatok megvalósításának területei: Tanulói részvétel az iskolai közéletben Diákönkormányzat: A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén: A hátrányos helyzetű tanulóknál: A tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése Sajátos nevelési igényű tanulók A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 166 6

7 Egészség- és környezetnevelési program Helyzetelemzés Az egészségneveléssel, környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenység helyzete _ Céljaink A program feladatai, fejlesztési területei A program megvalósulásának szinterei Tevékenységi formák Egészségügyi prevenció Felelősségi körök, kompetenciák Erőforrások Ellenőrzés, értékelés, sikerkritériumok Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása Elvek, korlátok: Befolyásoló tényezők: A pedagógiai program végrehajtásához szükséges feltételek Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere A szülő, tanuló, pedagógus együttműködés formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A szülők által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pedagógiai Programunk sikerkritériumai A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A PÁZMÁNY PÉTER UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Iskolánk története Iskolánk bemutatása Nevelési program Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetség- és képességfejlesztés színterei az iskolánkban A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az iskola egészségnevelési programja A mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló program Az iskola környezeti nevelési programja A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A napközi nevelési programja AZ ISKOLA HELYI TANTERVE Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások rendszere A helyi tantervben megjelenő modulok Előirt tananyag és követelmények 210 7

8 A kompetencia fejlesztés szerepe a helyi tantervben Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei A tanulók teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelése és minősítése A magatartás értékelése Szorgalom értékelése: A jutalmazás és büntetés elvei, formái Jutalmazás Büntetés Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Világörökség Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A RÁCVÁROSI ISTENKÚTI ÓVODÁBAN Bevezető A Rácvárosi és Istenkúti óvodák sajátos jellemzői Szakmai munkánk alapja A közös program készítésének indokai: Óvodai nevelésünk alapjai Az egyenlő hozzáférés biztosítása Innovatív pedagógiai törekvéseink: Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, nevelése Enyhe fokban hallássérült nagyothalló gyermekek Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek A beszédfogyatékos, súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek Gyermekvédelem A néphagyományőrző óvodai program, a nevelés játékkal, mesével óvodai program integrációja Néphagyományőrzés a nevelés folyamatában, az évkör, óvodai életünk mindennapjai, ünnepei Nevelési felfogásunk, céljaink, feladataink Nevelőtestületünk nevelési felfogása: Nevelési céljaink: Gyermekkép Óvodakép Az óvodai nevelés feladatai, tevékenységei Az egészséges életmód kialakítása Az érzelmi nevelés, szocializáció biztosítása Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az óvodai élet megszervezésének elvei, az óvoda kapcsolatai Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése Napirendi javaslat: Heti rendi javaslat: 251 8

9 Az óvoda kapcsolatai Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógusok feladatai Játék Vers, mese, népi mondóka Népi dalos játékok, ének, zene Rajzolás, mintázás, kézimunka, népi kismesterségek Mozgás, népi mozgásos játékok Külső világ tevékeny megismerése Játék és munka Tevékenységekben megvalósuló tanulás A fejlődés jellemzői óvodáskor végére A gyermekek tevékenységeinek fejlődése óvodáskor végére Az iskolakezdéshez szükséges feltételek ZÁRÓRENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK 273 9

10 2. BEVEZETÉS Pedagógiai programunk a TÁMOP / sz. a Kompetenciaalapú oktatás bevezetése innovatív intézményekben c. pályázatnak megfelelően átdolgozásra került. (A módosításokat piros színnel jelöltük.) A Pedagógiai Program kidolgozásának, módosításának további szempontjai: A Közoktatási törvény és a NAT folyamatos módosításának okai: Az iskolákban tapasztalható oktatásközpontúság, adatbázisok tanítása az érzelmi nevelés, és a készségek fejlesztése helyett, A hátrányos helyzet növekedése az iskolai tanulmányok alatt, Az idegennyelv-tudás és az informatikai tudás hiánya A Közoktatási törvény és a NAT módosításának célja: Az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítása Társadalmi esélyegyenlőség növelése Felesleges túlterhelés megszűntetése A felnőtt konstruktív életvitelhez szükséges kulcskompetenciák erősítése Az intézményünkben folyamatosan követnünk kell ezeket a törvényi és társadalmi változásokat. El kell fogadnunk azt is, hogy az iskola, óvoda szolgáltató intézmény. Az oktatás piacosodik, gazdasági versenytényezővé válik. A piaci igények versenyképes tudást követelnek. Elvárják az iskolától, hogy a gyerekekben társadalmilag hasznos képességeket alakítson ki: konstruktív életvezetésre való igényt, folyamatos tanulásra és önfejlesztésre való igényt, a tolerancia képességét, kommunikációs és együttműködési képességeket, idegen nyelvi kommunikáció képességét, kezdeményező és vállalkozói képességet. Intézményünknek alkalmazkodnia kell ezekhez az igényekhez, folyamatos megújulásra készen. Ehhez állandóan figyelni és értékelni kell az intézmény legfontosabb partnereinek (szülők, tanulók, fenntartó) igényeit és elvárásait. A Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola intézményegységei értékes hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni. A 2009/2010. tanévtől a TÁMOP / sz. a Kompetenciaalapú oktatás bevezetése innovatív intézményekben c. pályázat megvalósítói között szerepel a Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola székhelyintézménye. A pályázat keretében több területen bevezetik a kompetenciaalapú oktatást. 10

11 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Mecsekaljai Iskola egy többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely feladatait szakmailag önálló, egymással együttműködő, tevékenységüket összehangoló intézményegységekből álló intézményként látja el A MECSEKALJAI ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉGEI Mecsekaljai Iskola (Székhely) 7633 Pécs, Bánki D. út 2. Jurisics Utcai Általános Iskola 7624 Pécs, Jurisics M. u. 17. Köztársaság Téri Általános Iskola 7623 Pécs, Köztársaság tér 1. Pázmány Péter Utcai Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány P. u. 27. Rácvárosi Istenkúti Óvoda 7635 Pécs, Rácvárosi u. 56. Fekete István Általános Iskola 7677 Orfű, Ady E. u AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ ÉS AZ ÓVODÁBAN FO- LYÓ NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADA- TAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI 4.1. ALAPELVEK Széleskörű általános műveltség, ismeretek nyújtása. Egyenlő hozzáférés, esélyegyenlőség biztosítása a képesség szerinti differenciálás elvének érvényesülése. Az egész életen át tartó tanulás megalapozása, kompetenciafejlesztés (képességek, ismeretek, attitűdök viszonyulások fejlesztése). Intézményünk csak akkor lehet eredményes, ha a szülők és a gyerekek minden méltányolható szükségleteinek és elvárásainak megfelel. Elfogadjuk, hogy gyermekeink különböző háttérrel rendelkeznek. Azért dolgozunk, hogy az intézményeinkben minden gyerek szükségletei szerint megkapja a számára legmegfelelőbb fejlesztést ahhoz, hogy az életben megállja a helyét. A gyerekek számára biztonságos, támogató légkört teremtünk. Fontos számunkra, hogy tanulóink és óvodás gyermekeink testileg és lelkileg egészségesek legyenek. Tiszteljük az alapvető emberi értékeket és alapot adunk az erkölcsös emberi élethez. Védjük és tiszteljük a kultúra és a természet értékeit. Önismereten alapuló jövőképet alakítunk ki. 11

12 4.2. CÉLOK A gyerekek személyiségének megismerése. A tanulók és óvodás gyermekek pozitív jellemvonásainak erősítése, egyéni képességeik kibontakoztatása. Az iskola oktatási-nevelési tevékenységének és az óvoda nevelési és ismeretnyújtási tevékenységének módosítása annak érdekében, hogy a kompetenciafejlesztés nagyobb teret kapjon a napi tevékenységben. Az anyanyelv helyes használatának megtanítása, a diákok és óvodás gyermekek beszédkultúrájának fejlesztése. A gyerekek logikus gondolkodásának és problémamegoldó képességének fejlesztése. Egy idegen nyelv alkalmazható megtanítása a tanulóknak. A gyerekek megtanítása a számítástechnika korszerű eszközeinek alkalmazására. A tanulók önálló és az óvodás gyermekek kíváncsiságon alapuló, tevékenységközpontú ismeretszerzésének kialakítása. Az általános emberi értékek (becsület, felelősség, tisztelet, az egymás irántitolerancia, emberszeretet, hagyományápolás és tisztelet) tudatosítása diákjainkban, mintaként való közvetítése óvodásaink számára. Intézményeinkből az erőszak kizárása, a tanulók és óvodás gyermekek testi épségének megóvása. Bizalmon, és elfogadáson alapuló tanár-diák, óvónő gyermek, óvónő-szülő kapcsolat kialakítása. Minden diákunk számára a reális továbbtanulási irány, óvodásaink számára a képességeiknek megfelelő iskolaválasztás irányának kiválasztása, elősegítése. A gyerekek önismeretének fejlesztése, helyes énkép kialakítása. Az egészség, az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás szerepének tudatosítása, óvodában az egészségtudatos magatartás megalapozása. A környezetvédelem fontosságának tudatosítása a gyerekekben, az óvodás gyermekek környezet iránti érzelmi kötődésének kialakítása. Az egyetemes és nemzeti kultúra megismertetése tanulóinkkal, óvodás gyermekeinkkel a nemzeti kultúrkincsünk alapja, a néphagyományok éltetése. A tudásalapú társadalom megteremtése érdekében az oktatás hatékonyabbá tétele, az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése segítségével. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése. A TÁMOP / sz. pályázathoz kapcsolódó célrendszeri egyéb kiegészítéseket jelen Pedagógiai Program Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola székhelyintézményére vonatkozó részei tartalmazzák FELADATOK Lehetőség szerint már az intézménybe lépéskor és a felsőbb évfolyamba kerüléskor tájékozódni kell a gyermek személyiségéről, képességeiről, egészségi állapotáról, családi körülményeiről. 12

13 Akkor tekintjük sikeresnek, ha bemeneti mérés és a hozzáadott pedagógiai érték vizsgálata ezt igazolja. A feladatot akkor oldottuk meg, ha a gyermek sikeresen beilleszkedett az új közösségbe, tanulmányi eredménye, óvodások esetében személyiségfejlődésének üteme pedig megfelel a képességeinek. Pedagógusainknak lehetőséget kell biztosítani a kompetenciafejlesztő módszerek, eljárások elsajátítására, tudatosítására. Ki kell alakítani a kompetenciafejlesztés tárgyi feltételeit, és beépíteni elemeit az intézmény tevékenységébe. Feladatunkat akkor oldottuk meg eredményesen, ha a tantestület 75 százalékának képzési kultúrájában legalább 25 százalékban megjelennek a kompetenciafejlesztés helyi tantervben, Óvodai Nevelési Program kiegészítésében részletezett elemei. A gyermekekkel el kell sajátíttatni az ismeretszerzéshez szükséges alap- és kulcskompetenciákat, az óvodás korosztály tekintetében feladatunk az alap- és kulcskompetenciák életkori sajátosságokat figyelembe vevő megalapozása. Munkánk eredményes, ha a gyermekek nagy része képes ~ az egyes tantárgyak szakkifejezéseit jól használva, választékosan kifejezni magát, az óvodai tevékenységterületek szókincskészletét megérteni és elsajátítani, helyzettől függően helyesen alkalmazni. ~ a megszerzett ismereteit a mindennapi életben hasznosítani, ~ problémáit képességeihez mérten megoldani, ~ a hagyományos információforrásokat és az informatika eszközeit tudatosan használni a tudása bővítésére, ~ hétköznapi beszédhelyzetekben iskolánk befejezésekor idegen nyelven megértetni magát. Munkánk eredményességét jelezni fogja az országos kompetenciaméréseken elért teljesítmény is. Az alapkészségek fejlesztésével, a hatékonyabb módszerek és a motiváltság következtében a tanulók szívesebben járnak óvodába, iskolába, nő a teljesítményük, partnereink elégedettsége növekszik. Munkánk eredményes, ha a gyermekek nagy része ~ szeret óvodába, iskolába járni ~ képes az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. Munkánk eredményességét jelezni fogják a partneri igény-, és elégedettségmérés eredményei is. A tanulóink már az általános iskolában szerezzenek jártasságot az informatika, a számítástechnika terén, alakuljanak ki és fejlődjenek digitális készségeik. Munkánk eredményes, ha ~ a pedagógusok használják az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) eszközöket a tanítás-tanulás folyamatában. ~ a gyermekek megismerik az IKT eszközök használatát, lehetőség szerint képessé váljanak alkalmazásukkal az önálló ismeretszerzésre, az információk elérésére. ~ a gyermekek nagy része eszközként használja a számítógépet, internetet tudásának gyarapítására. A befogadó pedagógiai kultúra támogatása, szegregáció-mentes együttnevelési környezet kialakítása, a lemorzsolódás csökkentése és a differenciált foglalkozás megvalósítása érdekben. 13

14 Munkánk akkor eredményes, ha ~ az előítéletes megnyilatkozásokat a tanítók és pedagógusok elutasítják. ~ a differenciált képességfejlesztés megvalósul. Bővíteni kell a tanárok és a diákok, óvodapedagógusok és óvodás gyermekek ismereteit, melyek segítik a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését, fenntartását. Munkánk akkor eredményes, ha ~ a diákok és óvodások között csökken a trágár szavak használata és a verekedések száma, ~ az egymás közötti vitás eseteket tanulóink és óvodás gyermekeink képesek megoldani erőszak nélkül, ~ tanulóink és óvodásaink bizalommal fordulnak hozzánk és kérik segítségünket konfliktus esetén. Diákjainkban ki kell alakítani a reális énképet, és meg kell ismertetnünk őket az egyes foglalkozások jellemzőivel és követelményeivel. Feladatunkat eredményesen oldottuk meg, ha ~ tanulóink tudatában vannak képességeiknek, ~ érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő iskolát, szakmát választanak. Ki kell alakítani tanulóinkban és az óvodás gyermekekben, rajtuk keresztül családjaikban is az egészséges élet iránti igényt. Munkánk akkor sikeres, ha ~ a gyerekek táplálkozásuk során előnyben részesítik az egészséges ételeket és italokat, ~ tanulóink és óvodásaink minden nap végeznek testmozgást, ~ felméréseink azt bizonyítják, hogy a gyerekek edzettsége életkoruknak megfelelő és folyamatosan fejlődik, ~ diákjaink tudatosan kerülik a káros szenvedélyeket. El kell érnünk, hogy tanulóink és óvodás gyermekeink csak tiszta és rendezett környezetben érezzék jól magukat. A feladatot akkor oldottuk meg, ha ~ a gyerekek nem szemetelnek, és nem rongálnak; és szóvá merik tenni, ha más ezt teszi, ~ a környezet megóvása érdekében szerzett ismereteiket alkalmazzák az intézményünkben és azon kívül is. Tanulóinkat és óvodás gyermekeinket meg kell ismertetnünk hagyományainkkal, a magyarság helyével és szerepével Európa kultúrájában. Munkánk akkor eredményes, ha minden tanulónk, és óvodásunk többsége ~ ismeri, tiszteli és őrzi hagyományainkat, ~ nemzeti ünnepeinkről méltó módon emlékezik meg, ~ rendelkezik ismeretekkel a határainkon túl élő magyarság helyzetéről, ~ tisztában van az Európai Unió és benne hazánk szerepével. A TÁMOP / sz. pályázathoz kapcsolódó egyéb új feladatok meghatározását jelen Pedagógiai Program Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola székhelyintézményére vonatkozó részei tartalmazzák. 14

15 4.4. ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK A feladatok megvalósításának elsődleges színterei a tanórák, az óvodai életben a szabad játék és irányított játékos tevékenykedtetések. Tanulóinknak tanórán kívül is sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk. A tanórán kívüli képzés lehetőségei: ~ napközi, ~ tanulószoba, ~ szakkörök, ~ iskolai sportkör, ~ énekkar, ~ könyvtár. Az óvodák a szülői igényeknek megfelelően a nevelési időn kívül változatos szolgáltatásokat biztosítanak: ~ zeneovi, ~ bábszínház, ~ angol, ~ játszóházak, fonók, ~ néptánc, Az általunk alkalmazott eszközök és eljárások alkalmazkodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez és képességeihez, törekszünk arra, hogy tanulóinkat, óvodás gyermekeinket személyre szabottan fejlesszük alkalmazkodva az egyéni különbségekhez. Az nevelés-oktatás minőségét biztosítja az alapos, rendszeres gyakorlás és a folyamatos ellenőrzés, értékelés. A hatékony nevelés- oktatás és a naprakész tudás érdekében pedagógusainknak továbbképzéseket és szakirodalmat biztosítunk. A tanórákba, az óvodai nevelés folyamatába beépítjük a tanult kompetenciafejlesztő módszereket, tanulásszervezési eljárásokat. Igyekszünk példát adni ahhoz, hogy a gyerekek hogyan töltsék el hasznosan a szabadidejüket, kihasználva a városunk adta lehetőségeket (bábszínház, színház, hangverseny, kiállítás, mozi, könyvtár, kulturális- és sportesemények látogatása,). Nevelési céljaink megvalósítását segítik a szervezett táborozások és tanulmányi kirándulások is.(hagyományos intézményi programok szervezése- pl.: Szüreti mulatság, Pünkösd, stb.). Az újonnan megismert eszközök, eljárások (tantárgytömbösítés, témahét, projekt, IKT eszközök, IPR Integrált Pedagógiai Rendszerek, erdei iskola) alkalmazása, az új tanulásszervezési eljárások megvalósítása során. Olyan IKT eszközökkel készített tanulói produktumok elvárása, amelyek közös együttműködés eredménye képen jöhetnek létre. Lásd: Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola székhelyintézményére vonatkozó részek. 15

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja 2010 A módosítás 2010.szeptember 01-től érvényes. Tartalomjegyzék I. Iskolánk... 3 I.1. Iskolánk névadója Jókai Mór... 4 I.2. Az iskolánk adatai... 5 I.3.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. _ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. József Attila Általános Iskola 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email:info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsfattila.hu 1 " Az iskola dolga,

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015.

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. 1 S OLY JÓLESIK NEKEM ODATEKINTENEM, HOL EGY KIS VIDÁMSÁG VAN E SZOMORÚ VILÁGBAN (Petőfi Sándor) 2 1.Bevezető...

Részletesebben