Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011."

Átírás

1 Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A MECSEKALJAI ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉGEI AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ ÉS AZ ÓVODÁBAN FOLYÓ NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK, A TANULÁSI KUDARCCAL VESZÉLYEZTETETT ÓVODÁS GYERMEKEK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM INTÉZMÉNYÜNK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJÁNAK ALAPELVEI INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK ALAPELVEI AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI A SZÜLŐ, A TANULÓ, A GYERMEK ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MINŐSÍTÉSE, ÉRTÉKELÉSE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSAI 22 2

3 17.1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A MECSEKALJAI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKHELYINTÉZMÉNYÉBEN Bevezető Igazgatói bevezető Helyzetelemzés Iskolánk sajátosságai Az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása, küldetésnyilatkozata Nevelési Program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Alapelvek Célok Feladatok Eszközök, eljárások A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiség- és közösségfejlesztés színterei A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program SNI-s tanulók fejlesztésének célja, alapelvei és kiemelt feladatai A szociális hátrányok enyhítését segítő program Egészségnevelési- és környezeti nevelési program A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Minőségirányítás, minőségellenőrzés Egyéb tevékenységek Helyi tanterv Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint azok óraszámai, az előírt tananyag és követelményei Csoportbontás Az egyes modulok értékelése és minősítése: A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Kompetenciaalapú programcsomagok bevezetése Tantárgytömbösítés Műveltségterület szerinti tanítás tantárgyi bontás nélkül szakrendszerű oktatásban Moduláris oktatás megvalósítása Nem tanórai formában megszervezett kötelező tananyag-átadás formái: A kompetencia alapú nevelés-oktatás implementációja Nem szakrendszerű oktatás Tanórán kívüli foglalkozások A mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét A kompetenciaalapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tankönyvek kiválasztásának elvei: Tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: 49 3

4 A kompetenciaalapú oktatás bevezetéséhez, a programcsomagok alkalmazásához szükséges tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztási alapelveinek meghatározása: Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A magasabb évfolyamba lépés feltételei: Az iskolai számonkérések követelményei, formái és korlátai Értékelés, minősítés Az értékelés rendje Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei és korlátai A tanulók fizikai állapotának mérése A tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei A magatartás értékelése Szorgalom érékelése Magatartás és szorgalom értékelése A jutalmazás formái Elmarasztalás formái A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA AZ ORFŰI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Az iskola bemutatása Iskolánk működésének törvényi feltételei Törvényi szabályozás Nevelési program Pedagógiai alapelveink Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása Az iskolánkban folyó nevelő és oktatómunka céljai, feladatai, eszközei eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Kulcskompetenciák fejlesztése Információs és kommunikációs kultúra A személyiség- és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra A nevelési és oktatási célok megvalósítását segítő tanítási órán kívüli tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek: A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái Iskolai egészségnevelési program Iskolai környezeti nevelési program Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: Az iskolai környezeti nevelést szolgáló tevékenységformák A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Az iskola működésének törvényi feltétele 79 4

5 Törvényi szabályozás Nevelési program Iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Idegen nyelvek oktatása iskolánkban Az iskolai nevelés oktatás alapvető céljai A kulcskompetenciák fejlesztése Tanulással, műveltséggel, munkával kapcsolatos értékek közvetítése humanista iskola Testi és lelki egészség Énkép, önismeret A környezettudatosságra nevelés Információs és kommunikációs kultúra Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Integrált nevelés, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Tehetséggondozás Nem szakrendszerű oktatás A nevelő-oktató munka ellenőrzése, mérése, értékelése Ellenőrzés Mérés A tanulók körében végzett mérések Értékelés A szülők, tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái A magasabb évfolyamra lépés feltételei és az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése A tanulók magatartásának értékelése A tanulók szorgalmának értékelése Az iskolai jutalmazás formái A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Felszerelések mennyisége Az intézmény helyiségeinek felújításával összefüggő tervezett költségek Tanórán kívüli nevelés színterei Egészségnevelési Program Az egészségnevelés célja Az iskolai sportkör működésének feltételei és keretei: Osztályfőnöki órák Egészségtan Technika és életvitel Tanórán kívüli tevékenységek Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos intézményi feladatok Környezetnevelési Program Napköziotthon tevékenysége Szabadidős foglalkozások 146 5

6 Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások Diákönkormányzat Gyermek és ifjúságvédelemi program Katasztrófavédelem A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A KÖZTÁRSASÁG TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Az iskola küldetése Az intézményegység nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei Alapelvek Célok Kiemelt fejlesztési feladatok A feladatok megvalósítását segítő eljárások, eszközök A tanórán kívüli képzés lehetőségei A képzés rendje A tanulói jogviszony Tanulócsoportok szervezése tanórákon Az iskolai oktatás választható órakeretének felosztása: A nyelvtanulás alóli mentesítés Képzési sajátosságok A képzés belső szakaszai Nem szakrendszerű oktatás az 5-6. évfolyamon A nem szakrendszerű oktatás tartalmi oldala Alkalmazható munkaszervezési módok A nem szakrendszerű oktatás megvalósításának intézményünkön belüli lehetőségei A nem szakrendszerű oktatás megszervezésének folyamata A tanulók teljesítményének értékelése Taneszközök A nem szakrendszerű oktatás dokumentálása A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Alapelvünk: Cél: Feladatunk: Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Céljaink a közösségfejlesztés területén: Feladataink a célok alapján: A feladatok megvalósításának területei: Tanulói részvétel az iskolai közéletben Diákönkormányzat: A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén: A hátrányos helyzetű tanulóknál: A tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése Sajátos nevelési igényű tanulók A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 166 6

7 Egészség- és környezetnevelési program Helyzetelemzés Az egészségneveléssel, környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenység helyzete _ Céljaink A program feladatai, fejlesztési területei A program megvalósulásának szinterei Tevékenységi formák Egészségügyi prevenció Felelősségi körök, kompetenciák Erőforrások Ellenőrzés, értékelés, sikerkritériumok Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása Elvek, korlátok: Befolyásoló tényezők: A pedagógiai program végrehajtásához szükséges feltételek Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere A szülő, tanuló, pedagógus együttműködés formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A szülők által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pedagógiai Programunk sikerkritériumai A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A PÁZMÁNY PÉTER UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Iskolánk története Iskolánk bemutatása Nevelési program Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetség- és képességfejlesztés színterei az iskolánkban A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az iskola egészségnevelési programja A mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló program Az iskola környezeti nevelési programja A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A napközi nevelési programja AZ ISKOLA HELYI TANTERVE Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások rendszere A helyi tantervben megjelenő modulok Előirt tananyag és követelmények 210 7

8 A kompetencia fejlesztés szerepe a helyi tantervben Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei A tanulók teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelése és minősítése A magatartás értékelése Szorgalom értékelése: A jutalmazás és büntetés elvei, formái Jutalmazás Büntetés Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Világörökség Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A RÁCVÁROSI ISTENKÚTI ÓVODÁBAN Bevezető A Rácvárosi és Istenkúti óvodák sajátos jellemzői Szakmai munkánk alapja A közös program készítésének indokai: Óvodai nevelésünk alapjai Az egyenlő hozzáférés biztosítása Innovatív pedagógiai törekvéseink: Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, nevelése Enyhe fokban hallássérült nagyothalló gyermekek Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek A beszédfogyatékos, súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek Gyermekvédelem A néphagyományőrző óvodai program, a nevelés játékkal, mesével óvodai program integrációja Néphagyományőrzés a nevelés folyamatában, az évkör, óvodai életünk mindennapjai, ünnepei Nevelési felfogásunk, céljaink, feladataink Nevelőtestületünk nevelési felfogása: Nevelési céljaink: Gyermekkép Óvodakép Az óvodai nevelés feladatai, tevékenységei Az egészséges életmód kialakítása Az érzelmi nevelés, szocializáció biztosítása Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az óvodai élet megszervezésének elvei, az óvoda kapcsolatai Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése Napirendi javaslat: Heti rendi javaslat: 251 8

9 Az óvoda kapcsolatai Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógusok feladatai Játék Vers, mese, népi mondóka Népi dalos játékok, ének, zene Rajzolás, mintázás, kézimunka, népi kismesterségek Mozgás, népi mozgásos játékok Külső világ tevékeny megismerése Játék és munka Tevékenységekben megvalósuló tanulás A fejlődés jellemzői óvodáskor végére A gyermekek tevékenységeinek fejlődése óvodáskor végére Az iskolakezdéshez szükséges feltételek ZÁRÓRENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK 273 9

10 2. BEVEZETÉS Pedagógiai programunk a TÁMOP / sz. a Kompetenciaalapú oktatás bevezetése innovatív intézményekben c. pályázatnak megfelelően átdolgozásra került. (A módosításokat piros színnel jelöltük.) A Pedagógiai Program kidolgozásának, módosításának további szempontjai: A Közoktatási törvény és a NAT folyamatos módosításának okai: Az iskolákban tapasztalható oktatásközpontúság, adatbázisok tanítása az érzelmi nevelés, és a készségek fejlesztése helyett, A hátrányos helyzet növekedése az iskolai tanulmányok alatt, Az idegennyelv-tudás és az informatikai tudás hiánya A Közoktatási törvény és a NAT módosításának célja: Az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítása Társadalmi esélyegyenlőség növelése Felesleges túlterhelés megszűntetése A felnőtt konstruktív életvitelhez szükséges kulcskompetenciák erősítése Az intézményünkben folyamatosan követnünk kell ezeket a törvényi és társadalmi változásokat. El kell fogadnunk azt is, hogy az iskola, óvoda szolgáltató intézmény. Az oktatás piacosodik, gazdasági versenytényezővé válik. A piaci igények versenyképes tudást követelnek. Elvárják az iskolától, hogy a gyerekekben társadalmilag hasznos képességeket alakítson ki: konstruktív életvezetésre való igényt, folyamatos tanulásra és önfejlesztésre való igényt, a tolerancia képességét, kommunikációs és együttműködési képességeket, idegen nyelvi kommunikáció képességét, kezdeményező és vállalkozói képességet. Intézményünknek alkalmazkodnia kell ezekhez az igényekhez, folyamatos megújulásra készen. Ehhez állandóan figyelni és értékelni kell az intézmény legfontosabb partnereinek (szülők, tanulók, fenntartó) igényeit és elvárásait. A Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola intézményegységei értékes hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni. A 2009/2010. tanévtől a TÁMOP / sz. a Kompetenciaalapú oktatás bevezetése innovatív intézményekben c. pályázat megvalósítói között szerepel a Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola székhelyintézménye. A pályázat keretében több területen bevezetik a kompetenciaalapú oktatást. 10

11 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Mecsekaljai Iskola egy többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely feladatait szakmailag önálló, egymással együttműködő, tevékenységüket összehangoló intézményegységekből álló intézményként látja el A MECSEKALJAI ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉGEI Mecsekaljai Iskola (Székhely) 7633 Pécs, Bánki D. út 2. Jurisics Utcai Általános Iskola 7624 Pécs, Jurisics M. u. 17. Köztársaság Téri Általános Iskola 7623 Pécs, Köztársaság tér 1. Pázmány Péter Utcai Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány P. u. 27. Rácvárosi Istenkúti Óvoda 7635 Pécs, Rácvárosi u. 56. Fekete István Általános Iskola 7677 Orfű, Ady E. u AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ ÉS AZ ÓVODÁBAN FO- LYÓ NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADA- TAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI 4.1. ALAPELVEK Széleskörű általános műveltség, ismeretek nyújtása. Egyenlő hozzáférés, esélyegyenlőség biztosítása a képesség szerinti differenciálás elvének érvényesülése. Az egész életen át tartó tanulás megalapozása, kompetenciafejlesztés (képességek, ismeretek, attitűdök viszonyulások fejlesztése). Intézményünk csak akkor lehet eredményes, ha a szülők és a gyerekek minden méltányolható szükségleteinek és elvárásainak megfelel. Elfogadjuk, hogy gyermekeink különböző háttérrel rendelkeznek. Azért dolgozunk, hogy az intézményeinkben minden gyerek szükségletei szerint megkapja a számára legmegfelelőbb fejlesztést ahhoz, hogy az életben megállja a helyét. A gyerekek számára biztonságos, támogató légkört teremtünk. Fontos számunkra, hogy tanulóink és óvodás gyermekeink testileg és lelkileg egészségesek legyenek. Tiszteljük az alapvető emberi értékeket és alapot adunk az erkölcsös emberi élethez. Védjük és tiszteljük a kultúra és a természet értékeit. Önismereten alapuló jövőképet alakítunk ki. 11

12 4.2. CÉLOK A gyerekek személyiségének megismerése. A tanulók és óvodás gyermekek pozitív jellemvonásainak erősítése, egyéni képességeik kibontakoztatása. Az iskola oktatási-nevelési tevékenységének és az óvoda nevelési és ismeretnyújtási tevékenységének módosítása annak érdekében, hogy a kompetenciafejlesztés nagyobb teret kapjon a napi tevékenységben. Az anyanyelv helyes használatának megtanítása, a diákok és óvodás gyermekek beszédkultúrájának fejlesztése. A gyerekek logikus gondolkodásának és problémamegoldó képességének fejlesztése. Egy idegen nyelv alkalmazható megtanítása a tanulóknak. A gyerekek megtanítása a számítástechnika korszerű eszközeinek alkalmazására. A tanulók önálló és az óvodás gyermekek kíváncsiságon alapuló, tevékenységközpontú ismeretszerzésének kialakítása. Az általános emberi értékek (becsület, felelősség, tisztelet, az egymás irántitolerancia, emberszeretet, hagyományápolás és tisztelet) tudatosítása diákjainkban, mintaként való közvetítése óvodásaink számára. Intézményeinkből az erőszak kizárása, a tanulók és óvodás gyermekek testi épségének megóvása. Bizalmon, és elfogadáson alapuló tanár-diák, óvónő gyermek, óvónő-szülő kapcsolat kialakítása. Minden diákunk számára a reális továbbtanulási irány, óvodásaink számára a képességeiknek megfelelő iskolaválasztás irányának kiválasztása, elősegítése. A gyerekek önismeretének fejlesztése, helyes énkép kialakítása. Az egészség, az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás szerepének tudatosítása, óvodában az egészségtudatos magatartás megalapozása. A környezetvédelem fontosságának tudatosítása a gyerekekben, az óvodás gyermekek környezet iránti érzelmi kötődésének kialakítása. Az egyetemes és nemzeti kultúra megismertetése tanulóinkkal, óvodás gyermekeinkkel a nemzeti kultúrkincsünk alapja, a néphagyományok éltetése. A tudásalapú társadalom megteremtése érdekében az oktatás hatékonyabbá tétele, az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése segítségével. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése. A TÁMOP / sz. pályázathoz kapcsolódó célrendszeri egyéb kiegészítéseket jelen Pedagógiai Program Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola székhelyintézményére vonatkozó részei tartalmazzák FELADATOK Lehetőség szerint már az intézménybe lépéskor és a felsőbb évfolyamba kerüléskor tájékozódni kell a gyermek személyiségéről, képességeiről, egészségi állapotáról, családi körülményeiről. 12

13 Akkor tekintjük sikeresnek, ha bemeneti mérés és a hozzáadott pedagógiai érték vizsgálata ezt igazolja. A feladatot akkor oldottuk meg, ha a gyermek sikeresen beilleszkedett az új közösségbe, tanulmányi eredménye, óvodások esetében személyiségfejlődésének üteme pedig megfelel a képességeinek. Pedagógusainknak lehetőséget kell biztosítani a kompetenciafejlesztő módszerek, eljárások elsajátítására, tudatosítására. Ki kell alakítani a kompetenciafejlesztés tárgyi feltételeit, és beépíteni elemeit az intézmény tevékenységébe. Feladatunkat akkor oldottuk meg eredményesen, ha a tantestület 75 százalékának képzési kultúrájában legalább 25 százalékban megjelennek a kompetenciafejlesztés helyi tantervben, Óvodai Nevelési Program kiegészítésében részletezett elemei. A gyermekekkel el kell sajátíttatni az ismeretszerzéshez szükséges alap- és kulcskompetenciákat, az óvodás korosztály tekintetében feladatunk az alap- és kulcskompetenciák életkori sajátosságokat figyelembe vevő megalapozása. Munkánk eredményes, ha a gyermekek nagy része képes ~ az egyes tantárgyak szakkifejezéseit jól használva, választékosan kifejezni magát, az óvodai tevékenységterületek szókincskészletét megérteni és elsajátítani, helyzettől függően helyesen alkalmazni. ~ a megszerzett ismereteit a mindennapi életben hasznosítani, ~ problémáit képességeihez mérten megoldani, ~ a hagyományos információforrásokat és az informatika eszközeit tudatosan használni a tudása bővítésére, ~ hétköznapi beszédhelyzetekben iskolánk befejezésekor idegen nyelven megértetni magát. Munkánk eredményességét jelezni fogja az országos kompetenciaméréseken elért teljesítmény is. Az alapkészségek fejlesztésével, a hatékonyabb módszerek és a motiváltság következtében a tanulók szívesebben járnak óvodába, iskolába, nő a teljesítményük, partnereink elégedettsége növekszik. Munkánk eredményes, ha a gyermekek nagy része ~ szeret óvodába, iskolába járni ~ képes az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. Munkánk eredményességét jelezni fogják a partneri igény-, és elégedettségmérés eredményei is. A tanulóink már az általános iskolában szerezzenek jártasságot az informatika, a számítástechnika terén, alakuljanak ki és fejlődjenek digitális készségeik. Munkánk eredményes, ha ~ a pedagógusok használják az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) eszközöket a tanítás-tanulás folyamatában. ~ a gyermekek megismerik az IKT eszközök használatát, lehetőség szerint képessé váljanak alkalmazásukkal az önálló ismeretszerzésre, az információk elérésére. ~ a gyermekek nagy része eszközként használja a számítógépet, internetet tudásának gyarapítására. A befogadó pedagógiai kultúra támogatása, szegregáció-mentes együttnevelési környezet kialakítása, a lemorzsolódás csökkentése és a differenciált foglalkozás megvalósítása érdekben. 13

14 Munkánk akkor eredményes, ha ~ az előítéletes megnyilatkozásokat a tanítók és pedagógusok elutasítják. ~ a differenciált képességfejlesztés megvalósul. Bővíteni kell a tanárok és a diákok, óvodapedagógusok és óvodás gyermekek ismereteit, melyek segítik a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését, fenntartását. Munkánk akkor eredményes, ha ~ a diákok és óvodások között csökken a trágár szavak használata és a verekedések száma, ~ az egymás közötti vitás eseteket tanulóink és óvodás gyermekeink képesek megoldani erőszak nélkül, ~ tanulóink és óvodásaink bizalommal fordulnak hozzánk és kérik segítségünket konfliktus esetén. Diákjainkban ki kell alakítani a reális énképet, és meg kell ismertetnünk őket az egyes foglalkozások jellemzőivel és követelményeivel. Feladatunkat eredményesen oldottuk meg, ha ~ tanulóink tudatában vannak képességeiknek, ~ érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő iskolát, szakmát választanak. Ki kell alakítani tanulóinkban és az óvodás gyermekekben, rajtuk keresztül családjaikban is az egészséges élet iránti igényt. Munkánk akkor sikeres, ha ~ a gyerekek táplálkozásuk során előnyben részesítik az egészséges ételeket és italokat, ~ tanulóink és óvodásaink minden nap végeznek testmozgást, ~ felméréseink azt bizonyítják, hogy a gyerekek edzettsége életkoruknak megfelelő és folyamatosan fejlődik, ~ diákjaink tudatosan kerülik a káros szenvedélyeket. El kell érnünk, hogy tanulóink és óvodás gyermekeink csak tiszta és rendezett környezetben érezzék jól magukat. A feladatot akkor oldottuk meg, ha ~ a gyerekek nem szemetelnek, és nem rongálnak; és szóvá merik tenni, ha más ezt teszi, ~ a környezet megóvása érdekében szerzett ismereteiket alkalmazzák az intézményünkben és azon kívül is. Tanulóinkat és óvodás gyermekeinket meg kell ismertetnünk hagyományainkkal, a magyarság helyével és szerepével Európa kultúrájában. Munkánk akkor eredményes, ha minden tanulónk, és óvodásunk többsége ~ ismeri, tiszteli és őrzi hagyományainkat, ~ nemzeti ünnepeinkről méltó módon emlékezik meg, ~ rendelkezik ismeretekkel a határainkon túl élő magyarság helyzetéről, ~ tisztában van az Európai Unió és benne hazánk szerepével. A TÁMOP / sz. pályázathoz kapcsolódó egyéb új feladatok meghatározását jelen Pedagógiai Program Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola székhelyintézményére vonatkozó részei tartalmazzák. 14

15 4.4. ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK A feladatok megvalósításának elsődleges színterei a tanórák, az óvodai életben a szabad játék és irányított játékos tevékenykedtetések. Tanulóinknak tanórán kívül is sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk. A tanórán kívüli képzés lehetőségei: ~ napközi, ~ tanulószoba, ~ szakkörök, ~ iskolai sportkör, ~ énekkar, ~ könyvtár. Az óvodák a szülői igényeknek megfelelően a nevelési időn kívül változatos szolgáltatásokat biztosítanak: ~ zeneovi, ~ bábszínház, ~ angol, ~ játszóházak, fonók, ~ néptánc, Az általunk alkalmazott eszközök és eljárások alkalmazkodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez és képességeihez, törekszünk arra, hogy tanulóinkat, óvodás gyermekeinket személyre szabottan fejlesszük alkalmazkodva az egyéni különbségekhez. Az nevelés-oktatás minőségét biztosítja az alapos, rendszeres gyakorlás és a folyamatos ellenőrzés, értékelés. A hatékony nevelés- oktatás és a naprakész tudás érdekében pedagógusainknak továbbképzéseket és szakirodalmat biztosítunk. A tanórákba, az óvodai nevelés folyamatába beépítjük a tanult kompetenciafejlesztő módszereket, tanulásszervezési eljárásokat. Igyekszünk példát adni ahhoz, hogy a gyerekek hogyan töltsék el hasznosan a szabadidejüket, kihasználva a városunk adta lehetőségeket (bábszínház, színház, hangverseny, kiállítás, mozi, könyvtár, kulturális- és sportesemények látogatása,). Nevelési céljaink megvalósítását segítik a szervezett táborozások és tanulmányi kirándulások is.(hagyományos intézményi programok szervezése- pl.: Szüreti mulatság, Pünkösd, stb.). Az újonnan megismert eszközök, eljárások (tantárgytömbösítés, témahét, projekt, IKT eszközök, IPR Integrált Pedagógiai Rendszerek, erdei iskola) alkalmazása, az új tanulásszervezési eljárások megvalósítása során. Olyan IKT eszközökkel készített tanulói produktumok elvárása, amelyek közös együttműködés eredménye képen jöhetnek létre. Lásd: Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola székhelyintézményére vonatkozó részek. 15

16 5. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A személyiséget fejleszteni nevelő- oktató munkánk során minden pillanatban tudjuk. Ehhez ismernünk kell a gyermeket, és szeretni őt annyira, hogy ne hagyjunk kihasználatlanul egyetlen lehetőséget sem a fejlesztésre. Igyekszünk megismerni a gyermek személyiségét, családi körülményeit, társai között elfoglalt helyét, és szociális kapcsolatrendszerét folyamatosan nyomon követjük. Intézményünkben tiszta, biztonságos, barátságos környezetet alakítunk ki. A gyerekkel együttműködésre törekszünk, érzelmi és fizikai biztonságot teremtünk számukra. A tanulók és óvodás gyermekek értelmi képességeit az életkoruknak legmegfelelőbb módszerekkel fejlesztjük, kooperatív módszerek alkalmazása. Kialakítjuk a gyerekek reális énképét és a helyes önértékelését. Munkánk során fejlesztjük a gyerekek életpálya-építési és a szociális és életviteli kompetenciáit. Megtanítjuk diákjainkat a tanulás helyes módszereire, az óvodás gyermekek megismerési vágyát, kíváncsiságát ébren tartjuk, motiváljuk. A gyerekeket az egészséges életmódra és a természet szeretetére, védelmére neveljük. Arra neveljük őket, hogy elfogadják a másságot. Egyértelmű követelményeket támasztunk, rendszeresen és következetesen ellenőrzünk, és fejlesztő értékelést alkalmazunk. 6. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Célunk olyan közösségek kialakítása, melyek segítik a gyermekek sokoldalú fejlődését, képességeik kibontakozását, miközben a csoport valódi közösséggé formálódik. Azon dolgozunk, hogy a gyermekek ismerjék meg a közösséghez tartozás érzését, a közös tevékenység örömét, alakuljon ki olyan értékrendjük, amelyben az egyéni és közérdek egyaránt szerephez jut. Arra törekszünk, hogy a gyerekek ismerjék meg önmagukat és társaikat, nevelőiket, tudjanak együtt dolgozni, és a felmerülő konfliktusokat megfelelően kezelni. Megalapozzuk az önálló véleményformálás és véleménynyilvánítás képességét. Fejlesztjük diákjaink vitakultúráját. A különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások létezésének elfogadására neveljük őket. A beteg, sérült, fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó, megértő és segítőkész magatartást alakítunk ki a gyerekekben. Arra neveljük tanulóinkat, hogy kötelességeiket végezzék el és éljenek jogaikkal. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, érdekeik képviseletére és védelmére, az információk közvetítésére diákönkormányzatot hoznak létre. Az IKT alkalmazások szorgalmazása a közösségi eredmények, események, feladatok elérésére az intézményegységi, intézményi honlapokon. 16

17 Az új módszerek, eljárások, pl.: témahét, projekt hozzájárulhatnak az együttműködés, közösségalakítás fejlesztéséhez. 7. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Itt olyan gyerekekről beszélünk, akik magatartási és beilleszkedési nehézségek miatt sorozatos kudarcnak vannak kitéve tanulmányaik során, óvodában kognitív képességeik fejlesztése során és társas kapcsolataikban. Első lépésben felmérjük, kik azok a gyerekek, akiknek különleges bánásmódra van szükségük. Pedagógusi munkánkban olyan egyénre szabott módszereket alkalmazunk, amelyek segítik ezen gyerekek beilleszkedését a közösségbe. A gyerekek családjával folyamatosan együttműködünk, egyéni fogadó órák és családlátogatás keretében is. Segítségül kérjük az óvoda-iskola pszichológust az eset megbeszélésekhez, vizsgálatkéréshez. Ha ezekhez a gyerekekhez a mi tudásunk kevés, külső intézmények szakembereihez fordulunk, tőlük kérünk segítséget (nevelési tanácsadó, Szakértői és rehabilitációs bizottság, gyermek ideggondozó, gyermekjóléti szolgálat, logopédia). 8. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉ- KENYSÉGEK Hiszünk abban, hogy minden gyerek valamiben sikereket képes elérni. A tehetséggondozás lehetőséget biztosít a kötelező tananyagon túli ismeretszerzésre, a képességek, készségek magas szintű kibontakoztatására, versenyekre való eredményes felkészülésre. Az óvodás gyermekek esetében az átlagon felüli képességterület fejlesztését differenciált formában biztosítjuk, lehetőség szerint a plusz szolgáltatások kihasználását motiváljuk, az iskolaválasztás előtt erről a szülőt tájékoztatjuk. A tehetséges tanulókkal való foglalkozást a következő területeken valósítjuk meg: iskolai tanítási órákon /a képességeknek megfelelő feladatokat adunk/, emelt szintű oktatás keretein belül, kiscsoportos foglalkozásokon /csoportbontás, nívócsoport/ szakköri munka keretében, tanulmányi versenyeken, tanulói pályázatokon, sportversenyeken, egyéni foglalkozásokon. A választható foglalkozásokról az iskolák minden tanév végén tájékoztatják a szülőket és a tanulókat. A szülők írásban, aláírásukkal ellátva jelzik az iskola vezetőjének, hogy gyermekük 17

18 a következő tanévben mely választható foglakozásokon kíván részt venni. A választott foglalkozásokon való részvétel egész tanévben kötelező. Az óvodák a választható szolgáltatásokról a szülőket az év eleji értekezleten tájékoztatják, s amelyik szolgáltatást a szülők 20%-a igényli, erről írásban nyilatkozik azt az óvoda megszervezi. Az IKT eszközök, interaktív és digitális tananyagok, CD romok alkalmazása egyéni feladatadás és differenciált alkalmazása tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon. 9. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADA- TOK A Hátrányos Helyzetű, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű valamint a Veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység irányítása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök feladata, szoros együttműködésben az osztályfőnökökkel, óvodapedagógusokkal. Munkájukat az iskolai és óvodai védőnők is segítik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök minden tanév/ nevelési év elején az osztályfőnökök/ óvodapedagógusok segítségével felmérik és nyilvántartásba veszik a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, magatartási vagy tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. A felmérés eredménye alapján megteszik javaslataikat a további teendőkre. A tanuló, vagy a pedagógus/ óvodapedagógus által jelzett gondok megoldása érdekében az ifjúságvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, és igyekszik segíteni. A felelősök folyamatos kapcsolatot tartanak külső segítőkkel: nevelési tanácsadóval, gyermek ideggondozóval, logopédiával, gyámhatósággal, szociális központokkal és gyermekjóléti szolgálatokkal. A felelős és az osztályfőnök/ óvodapedagógus részt vesz a gyermekjóléti szolgálatok tanulóinkat/ gyermekeket érintő esetmegbeszélésein. Tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekről, ezek címét és telefonszámát jól látható helyen tesszük közzé. Az igazolatlan hiányzásokról az osztályfőnök/ óvodapedagógus és/vagy az ifjúságvédelmi felelős értesíti a szülőket és az illetékes hatóságot. Tájékoztatja a szülőket az igényelhető szociális kedvezményekről. 10. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK, A TANULÁSI KU- DARCCAL VESZÉLYEZTETETT ÓVODÁS GYERMEKEK FELZÁRKÓZ- TATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Minden tanulónak és óvodás gyermeknek biztosítanunk kell az eredményes és örömteli ismeretszerzést. 18

19 Ennek érdekében feltárjuk a tanulási kudarc/ tanulási kudarcra való veszélyeztetettség tényét, lehetséges okait (óvodás esetében speciális szakemberhez irányítjuk már az okok feltárása érdekében is) és igyekszünk megfelelő segítséget nyújtani. Indokolt esetben a szülőknek szakember felkeresését javasoljuk. A problémák ismeretében azon dolgozunk, hogy minden gyermek a képességeinek megfelelő legjobb teljesítményt érhesse el. A tanórákon, óvodai nevelésben egyénre szabott módszereket alkalmazunk, és diákjainknak, megtanítjuk a számukra legeredményesebb tanulási technikákat. A sajátos nevelési igényű tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat tartunk szakirányú végzettségű pedagógusok vezetésével. Az óvodáskorú sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában a terápia meghatározásához szakember segítségét kérjük, majd ezek alapján az egyéni fejlesztést az óvodapedagógusok is megvalósítják kompetencia határaikon belül. Az IKT eszközök, interaktív és digitális tananyagok, CD romok alkalmazása egyéni feladatadás és differenciált alkalmazása a felzárkóztató tevékenységek megszervezésében. Csoportmunkák: kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazásával a tanórák eredményességének biztosítása. 11. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM Az eltérő szociális helyzetből adódó hátrányok enyhítése közös feladata a családnak, az iskolának, az óvodának és a társadalomnak. Megismerjük minden gyermek családi körülményeit, szociális helyzetét. Olyan nyílt, elfogadó légkört teremtünk, melyben a gyermek őszintén mer beszélni gondjairól. Feltárjuk hátrányos helyzetének okait, segítséget nyújtunk beilleszkedéséhez és eredményes iskolai munkájához, óvodai szocializációjához. Tájékoztatjuk a szülőket a szociális juttatások lehetőségeiről, a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározási módjáról. Az osztályfőnök, óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelős folyamatosan figyelemmel kíséri a család szociális helyzetének alakulását, szükség esetén a gyermek érdekében szakember vagy hatóság segítségét kéri. A szociális kompetencia fejlesztése, mely biztosítja a felzárkóztatást, esélyegyenlőség, empátia, együttélés alapjainak megteremtése. A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét részletesen az intézményegységek, tagintézmények kiegészítései tartalmazzák. 19

20 12. INTÉZMÉNYÜNK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJÁNAK ALAP- ELVEI Intézményünkben biztonságos, tiszta környezetet teremtünk. Fontos számunkra, hogy a diákok, óvodás gyermekek és a pedagógusok testileg és lelkileg egészségesek legyenek. Arra törekszünk, hogy a gyerekeken keresztül a családokban is kialakítsuk az igényt a harmonikus, az egészséget óvó, tudatos életvitelre. Fontosnak tartjuk a mindennapi testmozgás biztosítását minden gyermek számára. Életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése. A részletes egészségnevelési programok az óvodák nevelési illetve az iskolák kiegészítéseiben találhatók, melyek az intézményi pedagógiai program részét képezik. 13. INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK ALAPELVEI Fontos számunkra, hogy a gyerekekben kialakuljon a környezettudatos magatartás, megismerjék, megszeressék és óvják, védjék környezetüket. A gyerekek számára nem csak környezetében, hanem működésében is környezetbarát intézményt teremtünk. Környezeti nevelésünkben, egyensúlyban vannak a természettudományos és társadalomtudományos ismeretek. Ökoiskolánkban, az óvodákban az élet minden területét átfogó környezeti nevelés folyik, amely megtanítja a gyerekeket arra, hogy a jelenben a jövőre gondolva éljenek. Életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése. A részletes környezeti nevelési programok az óvodák nevelési illetve az iskolák kiegészítéseiben találhatók, melyek az intézményi pedagógiai program részét képezik. 14. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI Fő feladatunk, hogy tanulmányai során minden tanulónk elsajátítsa a továbbtanuláshoz szükséges készségeket és ismereteket. Ehhez szükség van a tanórán tanultak elmélyítésére, melyhez elengedhetetlen az otthoni tanulás és gyakorlás. Ennek egyik formája a házi feladat. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei: Biztosítsa a folyamatos gyakorlást, illeszkedjen a feldolgozott tananyaghoz, 20

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben