A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: I. és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a FRISS RÁDIÓ Műsorkészítő és Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (4028 Debrecen, Kassai u. 26., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Friss Rádió (Debrecen 90,0 MHz) állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatás július e közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Friss Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának július e

2 között sugárzott műsorát, amely során felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésében, a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében szeptember 18-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 1410/2013. (IX.18.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint szeptember 25-én vette át a hatósági eljárás megindításáról értesítő, valamint a nyilatkozattételi és iratbetekintési jogáról tájékoztató, 1410/2013. (IX.18.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú médiatanácsi végzést, de határozat meghozataláig nyilatkozatot nem tett. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Debrecen 90,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására szeptember 12-én kiírt pályázattal indított pályázati eljárás nyertesének 369/2013. (III.6.) számú határozatával a Médiaszolgáltatót ismerte el, és ennek alapján a június 5-én létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: hatósági szerződés) közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel. A hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjaiban a Médiaszolgáltató az egyes műsorszámtípusok arányára vonatkozóan a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek közzétételére szánt műsoridő legalább ötven (50) százalékát magyar zenei művek bemutatására fordítani. Az Mttv. 21. (2) bekezdése alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok legalább huszonöt (25) százalékát öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételnek kell alkotnia A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; 5.5. A médiaszolgáltatás központi elemei: reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) központi elemek interaktív információs műsor, interjúk, hírek, információk tematikus magyar zenei összeállítás, interjúk, magazinműsor tematikus magazinműsorok 5.6. Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 67% 67% 60,6% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, 29,8% 29,8% 25,4% a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 5,4%- 5,4%- 5,4% 2

3 A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - 0,1% 5.7. Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként havi heti napi 10% 10% 14,3% 5.8. A magyar zenei művek A zenei művek közzétételére szánt A zenei művek közzétételére szánt minimális aránya heti teljes műsoridőben napi teljes műsoridőben A magyar zenei művek 60% 60% 5.9. Az egyes műsorszámok, -műsorelemek aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 62,1% 62,1% 56,8% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a 32,8% 33,5% 29% helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 7,3%- 7,3% 7,3% A nemzetiségi vagy más 0,1% kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.6. pontban megjelölt célcsoportnak szóló műsorszámok aránya % Az ismétlések aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi 3,7% 3,7% 7,9% Az Mttv. 66. (6) bekezdése értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, az alábbiak szerint: 1. A Médiaszolgáltató médiaszolgáltatásában a szöveg aránya a teljes műsoridőben 31,2-43,4% között mozgott, ez a vizsgált hét viszonylatában 37,9%-ot tett ki, míg az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 40,4-50,7% közötti, és heti szinten 45,3% volt. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (55%/nap és hét), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (55%/nap és hét), a szövegarányra tett vállalását sem napi, sem heti szinten nem teljesítette, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. és II. táblázat 2. és 2. a. pontjai szerint. 3

4 2. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten 6256 percben tett közzé zenei műsorszámot, melynek 51,9%-a volt magyar zenei műsorszám. Ezzel a Médiaszolgáltató a vizsgált héten teljesítette ugyan az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában meghatározott, a magyar zenei művek közzétételi arányára vonatkozó legalább 50%-os kvótát, azonban a hatósági szerződés 5.8 pontjában tett 60%-os vállalását nem, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. táblázat 3. és 3. a., 3.b., 3.c. pontjai szerint. 3. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten a teljes műsoridő maximális százalékaként július 24-én 20%, 25-én 17,3% arányban sugárzott ismételt műsorszámot, túllépve ezzel a hatósági szerződésben vállalt napi 14,3% arányt, míg heti viszonylatban ez az arány 10,6% volt, ami 0,6%-kal meghaladta a Médiaszolgáltató 10%-os heti vállalását. Az ismétlések aránya az éjszakai órák nélkül számított időszakban július 21-én 8,8%, 22-én 14,5%, 24-én 13,9% és 25-én 11,7% volt, így ezeken a napokon a Médiaszolgáltató túllépte napi szinten vállalt 7,9%-os arányt, valamint a heti viszonylatra vonatkozó 3,7%-os vállalását is meghaladta, tekintettel arra, hogy ez az arány a vizsgált héten 9,2% volt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. és II. táblázat 6. és 6. a. pontjai szerint. 4. Az Mttv a szerinti közszolgálati kategóriák valamelyikébe besorolható elemek időtartama a teljes műsoridő tekintetében napi szinten 60,2-75,6% között mozgott, heti szinten pedig 66,4% volt, míg ez az arány az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 65,6-85,8% között alakult, heti szinten 74,8% volt. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (60,6%/nap) tett vállalásától július 23-án és 24-én 0,4% és 0,1%-kal, míg heti viszonylatban tett (67%/hét) vállalásától 2,6%-kal maradt el, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. táblázat 7. és 7. a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai szerint. A fentiek alapján a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdését, melynek értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a közszolgálati műsorszámok arányára vonatkozó törvényi rendelkezést is, ugyanis ezen műsorszámok aránya nem érte el az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt, a közszolgálati műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridő legalább 67%-át, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. táblázat 7. és 7. a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai szerint. Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás:, g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 4

5 A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az alábbi esetekben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésben és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését: jogsértést megállapító jogsértés időpontja jogkövetkezmény jogkövetkezmény határozat száma 1269/2012. (VII. 11.) január Mttv (3) bb) ,-Ft bírság 436/2013. (III.13.) október Mttv (3) bb) ,-Ft bírság A következetes joggyakorlat kialakítása érdekében, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglaltakat harmadik alkalommal sértette meg, illetve mivel a hatósági szerződésben tett vállalásaitól jelentősen eltért, jelen jogsértések nem tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 5

6 A Médiatanács a Médiaszolgáltató vonatkozásában jelen jogsértéseket megelőző 365 napon belül egy alkalommal, a 436/2013. (III.13.) számú határozatában állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését, mely kapcsán Ft bírság megfizetésére kötelezte a Médiaszolgáltatót, tehát jelen jogsértések kapcsán az ismételtség Mttv (4) bekezdésében meghatározott fogalmi elemei nem állnak fent, azonban jogsértések súlyára figyelemmel nem alkalmazhatta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése értelmében: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl a folyamatosságát is figyelembe vette, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált héten a teljes és az éjszakai órák nélkül számított műsoridő minimális százalékaként a zene-szöveg arányára, a magyar zene arányára tett vállalásait a hét minden napján folyamatosan alulteljesítette, a fentiekben részletesen kifejtettek szerint. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: ( ) b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. ( ) A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv. 3. rögzíti, hogy a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt, figyelemmel a Médiaszolgáltató helyi közösségi jellegére az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,12 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. 6

7 A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, november 6. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 1. számú melléklet a Médiatanács 1583/2013. (XI. 6.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Friss Rádió állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatás július e között sugárzott műsorára vonatkozó vizsgálat során megállapította a hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjaiban szereplő adatoktól eltérés kapcsán az Mttv. 63. (12) bekezdésében; az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését. A Médiatanács a Debrecen 90,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására szeptember 12-én kiírt pályázattal indított pályázati eljárás nyertesének 369/2013. (III.6.) számú határozatával a Médiaszolgáltatót ismerte el, és ennek alapján a június 5-én létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: hatósági szerződés) közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel e médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. A hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjaiban a Médiaszolgáltató az egyes műsorszámtípusok arányára vonatkozóan a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek közzétételére szánt műsoridő legalább ötven (50) százalékát magyar zenei művek bemutatására fordítani. Az Mttv. 21. (2) bekezdése alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok legalább huszonöt (25) százalékát öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételnek kell alkotnia A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; 5.5. A médiaszolgáltatás központi elemei: reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) központi elemek interaktív információs műsor, interjúk, hírek, információk tematikus magyar zenei összeállítás, interjúk, magazinműsor tematikus magazinműsorok 5.6. Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 67% 67% 60,6% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, 29,8% 29,8% 25,4% a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 5,4%- 5,4%- 5,4% A nemzetiségi vagy más - - 0,1% kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 5.7. Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként havi heti napi 10% 10% 14,3% 8

9 5.8. A magyar zenei művek A zenei művek közzétételére szánt A zenei művek közzétételére szánt minimális aránya heti teljes műsoridőben napi teljes műsoridőben A magyar zenei művek 60% 60% 5.9. Az egyes műsorszámok, -műsorelemek aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 62,1% 62,1% 56,8% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a 32,8% 33,5% 29% helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 7,3%- 7,3% 7,3% A nemzetiségi vagy más 0,1% kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.6. pontban megjelölt célcsoportnak szóló műsorszámok aránya % Az ismétlések aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi 3,7% 3,7% 7,9% A hatósági ellenőrzés eredménye: Az alábbi táblázat a Médiaszolgáltató heti műsorfolyamának lekódolása után született megállapításokat tartalmazza: I. Időtartam/arány július 19. július 20. július 21. július 22. július 23. július 24. július 25. Összesen Vállalás (%) a. 3.b. 3.c. (perc) péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök (óó:pp:mp) nap hét Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 43,4% 37,4% 39,6% 31,2% 37,2% 39,6% 37,3% 37,9% 55% 55% Zene Zene (%) 56,6% 62,6% 60,4% 68,8% 62,8% 60,4% 62,7% 62,1% Magyar zene Magyar zene (%) 58,8% 49,7% 35,5% 54,4% 58,7% 53,8% 52% 51,9% 60% Külföldi zene Külföldi zene (%) 41,2% 50,3% 64,5% 45,6% 41,3% 46,2% 48% 48,1% 4. 4.a. Helyi közéleti műsor Helyi közéleti, műsor (%) % 49,5% 39,7% 39,2% 36,5% 43,1% 37,2% 42,7% 25,4% 29,8% 5. 5.a. Hírműsor Hírműsor (%) 6,6% 6,25% 5,8% 5,9% 6,5% 6,6% 6,2% 6,3% 5,4% 5,4% 9

10 6. 6.a. Ismételt műsor Ismételt műsor (%) 2,3% 4% 6,6% 12,2% 12,2% 20% 17,3% 10,6% 14,3% 10% 7. 7.a. Közszolgálati tartalom Közszolgálati tartalom (%) ,4% 70,7% 75,6% 61,2% 60,2% 60,5% 69,4% 66,4% 60,6% 67% Időtartam (perc) 1. Műso ridő július 19. péntek II. Az éjszakai órák nélkül ( ) között mért eredmények: július július 21. július 22. július 23. július 24. július 25. Teljesítés Vállalás 20. szomba vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök Összesen nap hét t Szöveg (perc) a. Szöveg (%) 50,7% 46,4% 44,9% 40,4% 43,5% 46,9% 44,2% 45,3% 55% 55% 3. Helyi, közéleti műsorszámok (perc) 3.a.Helyi, közéleti műsorszámok (%) ,7% 63% 53% 51,4% 33,9% 49,1% 49,5% 52,4% 29% 33,5% 4. Hírműsor a. Hírműsor (%) 8,8% 8,3% 7,5% 7,9% 8,7% 8,8% 8,2% 8,3% 7,3% 7,3% 5. Közszolgálati műsorszámok (perc) 5.a. Közszolgálati műsorok (%) 6. Ismétlés (perc) 6.a. Ismétlés (%) ,1% 85,8% 68,1% 74,8% 65,6% 72,1% 75,8% 74,8% 56,8% 62,1% ,1% 5,4% 8,8% 14,2% 7% 13,9% 11,7% 9,2% 7,9% 3,7% A fenti táblázatok alapján a Médiaszolgáltató július e közötti médiaszolgáltatása során a hatósági szerződésben tett vállalásait az alábbiak szerint teljesítette: 1. A Médiaszolgáltató a műsoridőre tett vállalását betartotta. 2. A Médiaszolgáltató műsorában 3824 percnyi szöveg került közzétételre, amelynek aránya napi szinten 31,2-43,4% között mozgott, míg a vizsgált adáshét viszonylatában 37,9%-ot tett ki. Az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 40,4-50,7% közötti, és heti szinten 45,3% volt a szöveg aránya. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (55%/nap és hét), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (55%/nap és hét), vállalását sem napi, sem heti szinten nem teljesítette. (ld. a hatósági szerződés 5.6. és 5.9. pontjai, fenti I. és II. táblázat 2. és 2. a. pontjai) 3. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten 6256 percben sugárzott zenei műsorszámot, melynek ugyan 51,9%-a volt magyar zenei műsorszám. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten teljesítette a magyar zenei művek közzététele vonatkozásában az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában meghatározott legalább 10

11 50%-os kvótát, ugyanakkor a hatósági szerződésben vállalt 60%-os arányt nem. (ld. a hatósági szerződés és 5.8. pontjai, fenti I. táblázat 3. és 3. a., 3.b. pontjai) 4. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokban dominált a zene, ezért ezen műsorszámokból csupán a szöveges, informatív részek kerültek elfogadásra e kategóriába tartozó műsorszámként. Azon műsorszámok, amelyekben a közszolgálati és helyi szöveges tartalom volt túlsúlyban, teljes egészében közszolgálatiként és helyi, közéleti tartalmúként kerültek minősítésre. A teljes műsoridő tekintetében a Médiaszolgáltató által sugárzott, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya napi szinten 36,5-54% között mozgott, ez heti szinten 42,7% volt, míg az éjszakai órák nélkül számított időszakban ez az arány napi szinten 33,9-66,7% között alakult, azaz heti szinten 52,4% volt. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként tett (29,8%/hét, 25,4%/nap), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (33,5%/hét, 29%/nap), vállalását teljesítette. (ld. a hatósági szerződés 5.6. és pontjai, fenti I. táblázat 4. és 4. a., valamint a II. táblázat 3. és 3. a. pontjai) 5. A teljes műsoridő tekintetében a Médiaszolgáltató által sugárzott hírműsorszámok aránya napi szinten 5,8-6,6% között mozgott, heti szinten 6,3% volt míg az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 7,5-8,8% között alakult, mely heti szinten 8,3%-ot tett ki. A Médiaszolgáltató a napi híradás tekintetében a teljes műsoridőre (5,4%/nap/hét), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra (7,3%/nap/hét) vonatkozó vállalásait teljesítette. (ld. a hatósági szerződés 5.6. és pontjai, fenti I. táblázat 5. és 5. a., valamint a II. táblázat 4. és 4. a. pontjai) 6. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten a teljes műsoridő maximális százalékaként július 24-én 20%, 25- én 17,3% arányban sugárzott ismételt műsorszámot, a hét többi napján pedig ez az arány a hatósági szerződésben vállalt napi 14,3% alatt maradt, míg heti viszonylatban 10,6% volt, ami 0,6%-kal meghaladta a Médiaszolgáltató által tett 10%-os heti vállalását. Az ismétlések aránya az éjszakai órák nélkül számított időszakban július 21-én 8,8%, 22-én 14,5%, 24- én 13,9% és 25-én 11,7% volt, így ezeken a napokon a Médiaszolgáltató túllépte az általa napi szinten vállalt 7,9%-os arányt, míg a vizsgált hét többi napján ez az arány 7,9% alatt maradt, valamint a heti viszonylatra vonatkozó 3,7%-os vállalását is meghaladta, tekintettel arra, hogy ez az arány a vizsgált héten 9,2% volt. (ld. a hatósági szerződés 5.7. és pontjai, fenti I. és II. táblázat 6. és 6. a. pontjai) 7. A Médiaszolgáltató által közzétett, az Mttv a szerinti közszolgálati kategóriák valamelyikébe besorolható műsorszámok, műsorelemek időtartama 6697 percet tett ki a vizsgált héten, amely aránya a teljes műsoridő tekintetében napi szinten 60,2-75,6% között mozgott, heti szinten pedig 66,4% volt. Ez az arány az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 65,6-85,8% között alakult, heti szinten 74,8% tett ki. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (60,6%/nap) tett vállalásától július 23-án és július 24-én 0,4% és 0,1%-kal, míg heti viszonylatban tett (67%/hét) vállalásától 2,6%-kal maradt el. 11

12 Az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (56,8%/nap és 62,1%/hét), a közszolgálati műsorszámok tekintetében tett vállalását a Médiaszolgáltató mind napi, mind heti szinten teljesítette.(ld. a hatósági szerződés 5.6. és pontjai, fenti I. táblázat 7. és 7. a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai.) Budapest, november 6. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag 12

13 2. számú melléklet a Médiatanács 1583/2013. (XI. 6.) számú határozatához Friss Rádió FM 90,0 Debrecen :00:00-24:00:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. k ism. dátum (angol nyelvű műsor részlet; zene: Def Leppard - Hysteria) 00:00:00 00:12:15 00:12:15 00:06:42 00:05:33 00:00:00 00:05:33 00:00: Professzorok éjszakája (beszélgetés Dr. Gergely Lajos professzor mikrobiológussal, az Debreceni Egyetem egykori igazgatójával; zene: Ladánybene 27, Nickelback, Jamie Winchester, Placebo) 00:12:15 01:09:12 00:56:57 00:42:34 00:14:23 00:04:05 00:10:18 00:00:00 kh U2 - New Years Day 01:09:12 01:12:57 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00: Phil Collins - Another Day In Paradise 01:12:57 01:17:30 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00: Mozimix (beszélgetés Váró Kati filmes szakértővel a Karlovy Vary Filmfesztiválról; zene: Brainstorm, PASO, Depeche Mode) 01:17:30 01:54:38 00:37:08 00:27:01 00:10:07 00:02:53 00:07:14 00:00:00 k Hooligans - Paradicsom 01:54:38 02:01:18 00:06:40 00:00:00 00:06:40 00:06:40 00:00:00 00:00: Magyar Tarka - zenei műsor 02:01:18 05:00: Tankcsapda - Akinek látsz 02:01:18 02:06:29 00:05:11 00:00:00 00:05:11 00:05:11 00:00:00 00:00: Edda - Elhagyom a Várost 02:06:29 02:11:04 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00: Tunyogi Rock Band - A hétköznapok legyenek jók 02:11:04 02:16:22 00:05:18 00:00:00 00:05:18 00:05:18 00:00:00 00:00: Deák Bill Gyula - Jó volna 02:16:22 02:21:17 00:04:55 00:00:00 00:04:55 00:04:55 00:00:00 00:00: Hobo Blues Band - Hosszú lábú asszony 02:21:17 02:24:04 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:02:47 00:00:00 00:00: The Puzzle - Naptánc 02:24:04 02:29:04 00:05:00 00:00:00 00:05:00 00:05:00 00:00:00 00:00: Lord - Engem ne várjatok 02:29:04 02:31:36 00:02:32 00:00:00 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00: Machine Mouse - A felhőn jársz 02:31:36 02:34:49 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00: Black-Out - Nap 02:34:49 02:38:23 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00: Nagy Feró Beatrice - Katicabogárka 02:38:23 02:41:29 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00: P.Mobil - Új haza 02:41:29 02:46:18 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00: Ghymes - Csillagreggae 02:46:18 02:49:25 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00: Mátyás Attila - Üres szavak 02:49:25 02:53:39 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00: The Rock Band - Születtem szerettem 02:53:39 02:57:38 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00: Révész Sándor - Mozdulatlan utazás 02:57:38 03:01:02 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00: Európa Kiadó - Ez a város 03:01:02 03:06:10 00:05:08 00:00:00 00:05:08 00:05:08 00:00:00 00:00: Freshfabrik - Life Is Passing By 03:06:10 03:09:44 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00: Supernem - Surfpunk 03:09:44 03:12:52 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00: Omega - Gyöngyhajú lány 03:12:52 03:17:58 00:05:06 00:00:00 00:05:06 00:05:06 00:00:00 00:00: Kiscsillag - Jó napot! 03:17:58 03:20:23 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00: Jolly Roger - Eltévedt angyal 03:20:23 03:24:08 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00: Sing Sing - Halál a májra 03:24:08 03:28:02 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00: Blues Transit - Let Me Stand Next Toy Our Fire 03:28:02 03:30:41 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00: Subscribe - Álomtégla 03:30:41 03:34:01 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00: Kalapács Akusztika - Tiszta Szívvel 03:34:01 03:36:02 00:02:01 00:00:00 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00: Kft - Utcai zenekar 03:36:02 03:39:02 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00: Fish! - Ez A dal 03:39:02 03:42:17 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00: Baby Bone - Éhség karma 03:42:17 03:45:15 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00: Karthago - Requiem 03:45:15 03:48:42 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:

14 Mangod Inc - The Flood 03:48:42 03:51:44 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00: Mobilmánia - Ez A Mánia 03:51:44 03:56:29 00:04:45 00:00:00 00:04:45 00:04:45 00:00:00 00:00: Roy Ádám - Az én órám másképp jár! 03:56:29 04:00:40 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00: Tátrai Band - A Hold szerelme 04:00:40 04:05:37 00:04:57 00:00:00 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00: Republic :05:37 04:10:58 00:05:21 00:00:00 00:05:21 00:05:21 00:00:00 00:00: Keresztes Ildikó - Ilyenek Voltunk 04:10:58 04:14:59 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00: Link - Kell egy ház 04:14:59 04:18:47 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00: Kimnowak - Nem lakik itt senki 04:18:47 04:23:07 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00: Varga Ferenc/Balássy Betty - Randevú 04:23:07 04:27:07 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00: Szabó Leslie - Van hova és van miért 04:27:07 04:31:48 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00: Hrutka Róbert - Élni jó 04:31:48 04:34:54 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00: Maszkura és a Tücsökraj - Éjjeli bagoly 04:34:54 04:38:44 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00: Venus - Hajt a vérem 04:38:44 04:42:14 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00: Heaven Street Seven - Ne nézzen úgy rám 04:42:14 04:44:01 00:01:47 00:00:00 00:01:47 00:01:47 00:00:00 00:00: Zagar/Sena - Just For Fun 04:44:01 04:48:16 00:04:15 00:00:00 00:04:15 00:00:00 00:04:15 00:00: Ullmann Mónika - Pá kis aranyom 04:48:16 04:51:38 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: Back II Black - Mindentől távol (radio edit) 04:51:38 04:55:20 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00: Odett és a Go Girlz - Móló 04:55:20 05:00:00 00:04:40 00:00:00 00:04:51 00:04:51 00:00:00 00:00: Odett és a Go Girlz - Móló 05:00:00 05:00:11 00:00:11 00:00:00 00:04:51 00:04:51 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:11 05:03:14 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek - riport Biczó Bence debreceni úszóval 05:03:14 05:04:50 00:01:36 00:01:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 05:04:50 05:05:07 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Folk Error - Indulj El 05:05:07 05:09:07 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00: Start visszaszámláló 05:09:07 06:28: Városok Falvak Szövetsége kulturális találkozó Debrecen Főterén (beszélgetés Bódor Edit szervezővel) 05:09:07 05:13:47 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh John Mayall - A World Of Hurt 05:13:47 05:18:04 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:00: Magashegyi Underground - Fogd és fuss 05:18:04 05:20:27 00:02:23 00:00:00 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00: beszélgetés Mikó Irén professzornővel, a Debreceni Sebészeti Műtéttani Tanszék vezetőjével a Debreceni Campus Fesztiválról 05:20:27 05:26:35 00:06:08 00:06:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Red Hot Chili Peppers - Can't Stop 05:26:35 05:31:02 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00: Postássy Juli - Puszinyuszi 05:31:02 05:35:03 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00: beszélgetés Mikó Irén professzornővel, a Debreceni Sebészeti Műtéttani Tanszék vezetőjével a Debreceni Campus Fesztiválról 05:35:03 05:41:20 00:06:17 00:06:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Joe Lynn Turner - Lost in Hollywood 05:41:20 05:45:46 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:00: Illés - Miért hagytuk hogy így legyen 05:45:46 05:48:10 00:02:24 00:00:00 00:02:24 00:02:24 00:00:00 00:00: beszélgetés Farkas Rolanddal, a Debreceni Campus Fesztiválon fellépő Punamy Massif zenekar tagjával 05:48:10 05:53:15 00:05:05 00:05:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Jazz+Az - Bébi kannibál 05:53:15 05:56:57 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00: Hooligans - Legyen valami! 05:56:57 06:00:21 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00: Hírek 06:00:21 06:03:41 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 06:03:41 06:04:09 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 06:04:09 06:04:21 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 06:04:21 06:04:50 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: helyi termelő piacok nyíltak Debrecenben - beszéltetés Walter Judittal, a Szatyor Debreceni Egyesület elnökével 06:04:50 06:10:10 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

15 Rúzsa Magdi - Hip-Hop 06:10:10 06:13:39 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00: Gasztro percek (házi ketchup elkészítése) 06:13:39 06:14:32 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Auth Csilla - Érzés (Adaggio Mix) 06:14:32 06:18:04 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00: beszélgetés a Campus Fesztiválon résztvevő fiatalokkal 06:18:04 06:22:08 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Bikini - Nehéz a dolga 06:22:08 06:25:25 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00: Big Rich - Save A Horse (Ride A Cowboy) 06:25:25 06:28:44 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00: reklám 06:28:44 06:30:24 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 06:30:24 06:33:31 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek - riport Biczó Bence debreceni úszóval 06:33:31 06:35:06 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 06:35:06 06:35:23 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ákos - Ilyenek Voltunk 06:35:23 06:39:20 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00: Dire Straits - Walk Of Life 06:39:20 06:43:06 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00: érettségihez kötelező közösségi szolgálat - debreceni média klub középiskolásoknak 06:43:06 06:46:38 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Caro Emerald - Back It Up 06:46:38 06:50:23 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00: Depeche Mode - Strangelove 06:50:23 06:53:57 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00: Start - hír- és információs műsor 06:53:57 10:58: műsorelőzetes 06:53:57 06:54:04 00:00:07 00:00:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ladánybene 27 Feat. Dr Ring-Ding - Az élet más 06:54:04 06:57:49 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 kh reklám 06:57:49 07:00:09 00:02:20 00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 07:00:09 07:03:36 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 07:03:36 07:04:46 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 07:04:46 07:05:02 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 07:05:02 07:05:48 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Fatboy Slim - The Joker 07:05:48 07:08:53 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 07:08:53 07:11:38 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Cee Lo Green - What Part of Forever 07:11:38 07:14:57 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 07:14:57 07:17:38 00:02:41 00:02:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ganxsta Zolee és a Kartel - Telepi Gyerekek 07:17:38 07:20:56 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés a Paddy The Rats együttes egyik tagjával 07:20:56 07:29:46 00:08:50 00:08:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Paddy The Rats - Sailor Sally 07:29:46 07:32:34 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 kh reklám 07:32:34 07:34:34 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: music promó 07:34:34 07:35:27 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 07:35:27 07:38:49 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Carbonfools - Birthday 07:38:49 07:42:40 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 07:42:40 07:46:36 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Amy Winehouse - Tears Dry On Their Own 07:46:36 07:49:39 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés Kovács Krisztiánnal, a Fish együttes vezetőjével 07:49:39 07:55:20 00:05:41 00:05:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Fish! - Mi vagyunk itt 07:55:20 07:58:46 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 kh reklám 07:58:46 08:00:37 00:01:51 00:01:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 08:00:37 08:03:50 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 08:03:50 08:05:00 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 08:05:00 08:05:21 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Alien Ant Farm - Smooth Criminal 08:05:21 08:08:44 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 kh

16 élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Nagy Sándor Tiborral, a debreceni Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával 08:08:44 08:25:05 00:16:21 00:16:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Nickelback - This Afternoon (promo only clean edit) 08:25:05 08:29:08 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 kh reklám 08:29:08 08:31:20 00:02:12 00:02:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Lana Del Rey - National Anthem 08:31:20 08:34:44 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Gesztelyi Tamással, az Egészséges Fiatalokért Egyesület elnökével 08:34:44 08:44:39 00:09:55 00:09:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Mrs.Columbo - Játszd újra! 08:44:39 08:47:21 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 kh műsorelőzetes 08:47:21 08:47:59 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Anastacia - Im Outta Love 08:47:59 08:51:26 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés a résztvevő fiatalokkal 08:51:26 08:53:53 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Irie Maffia - Slow Down Chale 08:53:53 08:57:06 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 kh reklám 08:57:06 09:00:05 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 09:00:05 09:03:16 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 09:03:16 09:03:46 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 09:03:46 09:04:01 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 09:04:01 09:04:30 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh AC/DC - Rock n Roll Train 09:04:30 09:08:48 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 09:08:48 09:15:02 00:06:14 00:06:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Rasmus - Livin In A World Without You 09:15:02 09:18:33 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Elvis Predatorral zenésszel 09:18:33 09:27:35 00:09:02 00:09:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Beatles - Lady Madonna 09:27:35 09:29:44 00:02:09 00:00:00 00:02:09 00:00:00 00:02:09 00:00:00 kh reklám 09:29:44 09:30:41 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Maszkura és a Tücsökraj - Zenét vagy zajt 09:30:41 09:33:38 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 kh műsorelőzetes 09:33:38 09:34:36 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Dire Straits - Walk Of Life 09:34:36 09:38:10 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés a 2 Joints egüttes tagjával 09:38:10 09:46:00 00:07:50 00:07:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Joints - Te Vagy 09:46:00 09:49:45 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 kh műsorelőzetes 09:49:45 09:50:22 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Anselmo Crew - Mesélj a Nőkről 09:50:22 09:52:47 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 kh Sting - You Still Touch Me 09:52:47 09:55:50 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 kh reklám 09:55:50 10:00:24 00:04:34 00:04:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 10:00:24 10:03:26 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 10:03:26 10:04:00 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 10:04:00 10:04:16 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Doors - Road House Blues 10:04:16 10:08:15 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Rákosy Annamáriával, a Debreceni Egyetem molekuláris biológia hallgatójával 10:08:15 10:17:15 00:09:00 00:09:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Tom Jones - If I Only Knew 10:17:15 10:21:05 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Halmos Lászlóval, a Civil Agora koordinátorával 10:21:05 10:28:11 00:07:06 00:07:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh reklám 10:28:11 10:30:40 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Jimmy Eat World - A Praise Chorus 10:30:40 10:34:31 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - programajánló 10:34:31 10:35:13 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Aljas Kúszóbab - Dokk Rock 10:35:13 10:39:06 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00:00 kh Red Hot Chili Peppers - Save The Population 10:39:06 10:43:05 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 kh

17 élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 10:43:05 10:47:16 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Killers - Human 10:47:16 10:51:14 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 10:51:14 10:55:42 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Hobo Blues Band - Rock & roll rádió 10:55:42 10:58:02 00:02:20 00:00:00 00:02:20 00:02:20 00:00:00 00:00:00 kh reklám 10:58:02 11:00:10 00:02:08 00:02:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 11:00:10 11:07:22 00:07:12 00:07:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 11:07:22 11:07:50 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 11:07:50 11:08:01 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Magyar Tarka - zenei műsor 11:08:01 11:59: dal konferálás 11:08:01 11:09:13 00:01:12 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Mókus és a Fabula Rasa - Van Vuman Show 11:09:13 11:12:34 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 k Ghymes - Smaragdváros 11:12:34 11:18:39 00:06:05 00:00:00 00:06:05 00:06:05 00:00:00 00:00:00 k Jazzékiel - Az utolsó lemezlovag 11:18:39 11:23:01 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 11:23:01 11:23:45 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Jamie Winchester/Hrutka Róbert - Take Me Home 11:23:45 11:28:07 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 k Vidámpark - Mindenki táncol 11:28:07 11:31:25 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 k PG Csoport - Vádolom 11:31:25 11:35:20 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 11:35:20 11:36:00 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kerekes Band - Rekicsini Reloaded 11:36:00 11:40:01 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 k Republic - Utánam srácok!!! 11:40:01 11:43:26 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 k Szabad Európa Rádió - Közeledem 11:43:26 11:47:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 11:47:00 11:48:23 00:01:23 00:01:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Pura Vida - Másnap 11:48:23 11:52:30 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:04:07 00:00:00 00:00:00 k Ákos - Vertigo 11:52:30 11:56:04 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 k Yonderboi - Badly Broken Butterflies 11:56:04 11:59:19 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 k music promó 11:59:19 12:00:05 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 12:00:05 12:07:07 00:07:02 00:07:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 12:07:07 12:07:45 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 12:07:45 12:07:53 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Magyar Tarka Extra - zenei műsor 12:07:53 13:57: dal konferálás 12:07:53 12:08:10 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k P.Box - Valami rock and roll 12:08:10 12:11:35 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 k The Carbonfools - The Line 12:11:35 12:15:20 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 k dal konferálás 12:15:20 12:15:37 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Jamie Winchester - Utilise 12:15:37 12:18:17 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 k P.Mobil - Piros metál zöld 12:18:17 12:21:18 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 12:21:18 12:21:37 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Paddy The Rats - Sailor Sally 12:21:37 12:24:25 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 k Tátrai Band - Miért múlik 12:24:25 12:28:31 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00:00 00:00:00 k music promó 12:28:31 12:29:19 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 12:29:19 12:29:28 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hooligans - Félember 12:29:28 12:32:35 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 k Sing Sing - Halál a májra 12:32:35 12:36:29 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 12:36:29 12:36:44 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Tankcsapda - Lejárt Lemez 12:36:44 12:41:02 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00:00 k Intim Torna Illegál - Ha belehalna 12:41:02 12:44:38 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 k

18 dal konferálás 12:44:38 12:44:55 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Edda - Álmodtam egy világot 12:44:55 12:48:35 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 k Karthago - Keleti éj 12:48:35 12:51:23 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:02:48 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 12:51:23 12:51:38 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k The Moog - Everybody Wants 12:51:38 12:54:18 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 k Compact Disco - Feel The Rain 12:54:18 12:58:04 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 k reklám 12:58:04 13:00:06 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 13:00:06 13:07:08 00:07:02 00:07:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 13:07:08 13:07:26 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 13:07:26 13:07:34 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh dal konferálás 13:07:34 13:07:46 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Esti Kornél - Panodrama 13:07:46 13:09:56 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 k Hiperkarma - Sosem voltunk senkik 13:09:56 13:12:18 00:02:22 00:00:00 00:02:22 00:02:22 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 13:12:18 13:12:36 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Lord - Az Utca Kövén 13:12:36 13:16:50 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00:00 k Frenk - Szívzörejek 13:16:50 13:21:49 00:04:59 00:00:00 00:04:59 00:04:59 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 13:21:49 13:22:16 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k NO - A folyónál 13:22:16 13:26:11 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 k Vidámpark - Nincs csoki 13:26:11 13:29:27 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 13:29:27 13:29:44 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Bikini - A Mennyország felé 13:29:44 13:33:17 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 k Roy Ádám - Visszasírom 13:33:17 13:36:53 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 13:36:53 13:37:23 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Quimby - Ajjajjaj 13:37:23 13:40:58 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 k Zanzibar - Lehetek a... 13:40:58 13:45:02 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 13:45:02 13:45:13 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k LGT - Engedj el 13:45:13 13:48:40 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 k Keresztes Ildikó - Nem tudod elvenni a kedvem... 13:48:40 13:53:11 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 k Suhancos - Legotest 13:53:11 13:57:57 00:04:46 00:00:00 00:04:46 00:04:46 00:00:00 00:00:00 k reklám 13:57:57 14:00:16 00:02:19 00:02:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 14:00:16 14:07:24 00:07:08 00:07:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 14:07:24 14:07:42 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 14:07:42 14:07:54 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés Nagy Sándor Tiborral, a debreceni Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával 14:07:54 14:24:09 00:16:15 00:16:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Florence The Machine - Howl 14:24:09 14:27:36 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 kh reklám 14:27:36 14:30:01 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 14:30:01 14:37:18 00:07:17 00:07:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 14:37:18 14:37:50 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 14:37:50 14:38:01 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés Halmos Lászlóval, a Civil Agora koordinátorával 14:38:01 14:45:00 00:06:59 00:06:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Egy Másik Zenekar - Jó reggelt, Élet! 14:45:00 14:48:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés Gesztelyi Tamással, az Egészséges Fiatalokért Egyesület elnökével 14:48:00 14:57:52 00:09:52 00:09:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism reklám 14:57:52 14:59:58 00:02:06 00:02:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:

19 Hírek 14:59:58 15:07:15 00:07:17 00:07:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 15:07:15 15:07:56 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 15:07:56 15:08:06 00:00:10 00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 15:08:06 15:08:51 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Frank Popp Ensemble - Hey Mr Innocent 15:08:51 15:12:41 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00: Friss Café 15:12:41 19:00: élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés a fesztivál legfiatalabb látogatójával 15:12:41 15:15:51 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Magna Cum Laude - Pálinka dal 15:15:51 15:19:10 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - tegnapi koncert élmények 15:19:10 15:23:11 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kiss - Crazy Crazy Nights 15:23:11 15:26:47 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - koncert ajánló 15:26:47 15:29:16 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh reklám 15:29:16 15:31:14 00:01:58 00:01:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Foundations - Build Me Up Buttcup 15:31:14 15:34:01 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Szalka Anitával, a Fehér Bot Alapítvány munkatársával 15:34:01 15:42:06 00:08:05 00:08:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Eleven Hold - Sehol 15:42:06 15:45:49 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - koncert ajánló 15:45:49 15:50:55 00:05:06 00:05:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Tankcsapda - A Rock & Roll rugója 15:50:55 15:54:01 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 kh Queen - Scandal 15:54:01 15:58:05 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 kh reklám 15:58:05 15:59:59 00:01:54 00:01:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 15:59:59 16:03:19 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 16:03:19 16:03:36 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 16:03:36 16:03:53 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Jason Mraz - The Remedy 16:03:53 16:07:50 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Süli Andrással, a fesztivál egyik szervezőjével 16:07:50 16:16:11 00:08:21 00:08:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Republic - Szép Álmokat! 16:16:11 16:20:07 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 kh Jan Delay - Oh Jonny 16:20:07 16:23:01 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 16:23:01 16:27:05 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh reklám 16:27:05 16:29:08 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Aktuális Hangulat - Rombol már az idő 16:29:08 16:33:18 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés A játék határokkal nevű helyszín munkatársával 16:33:18 16:41:56 00:08:38 00:08:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Dionne Bromfield - Ouch That Hurt 16:41:56 16:44:33 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00:00 kh Vad Fruttik - Szerelmes Dal 16:44:33 16:48:02 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - koncertajánló 16:48:02 16:52:51 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Placebo - Every You Every Me 16:52:51 16:56:10 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 kh Heaven Street Seven - Szia 16:56:10 16:57:38 00:01:28 00:00:00 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 kh reklám 16:57:38 17:00:09 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 17:00:09 17:03:28 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 17:03:28 17:04:05 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 17:04:05 17:04:18 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 17:04:18 17:04:47 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Killers - Runaways 17:04:47 17:08:13 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - Civil Falu programja 17:08:13 17:11:57 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

20 Bikini - A Mennyország felé 17:11:57 17:15:30 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 kh Gnarls Barkley - Crazy 17:15:30 17:18:24 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés fesztiválozó fiatalokkal 17:18:24 17:23:41 00:05:17 00:05:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Noisettes - Never Forget You 17:23:41 17:26:43 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 kh reklám 17:26:43 17:29:23 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Kálloy Molnár Péter - Zongorán kísért a múlt 17:29:23 17:32:57 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - programajánló 17:32:57 17:37:22 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Szabó Balázs Bandája - Utazásaim 17:37:22 17:40:55 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés a Szeg zenekar tagjaival 17:40:55 17:45:17 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Szeg - Téged Is Felráz 17:45:17 17:48:02 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Miklósvölgyi Péterrel, a fesztivál főszervezőjével és Bágy Zolánnal, a Debreceni Egyetem gazdasági igazgatójával 17:48:02 17:57:57 00:09:55 00:09:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh reklám 17:57:57 18:00:22 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Napzárta - hírösszefoglaló 18:00:22 18:08:13 00:07:51 00:07:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 18:08:13 18:08:55 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 18:08:55 18:09:12 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 18:09:12 18:10:00 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Santana/Tina Turner - The Game Of Love 18:10:00 18:14:10 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Zurbó Zoltánnal, a Test együttes tagjával 18:14:10 18:20:56 00:06:46 00:06:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Hobo Blues Band - Szabad a szó 18:20:56 18:27:37 00:06:41 00:00:00 00:06:41 00:06:41 00:00:00 00:00:00 kh Anouk - Save Me 18:27:37 18:29:18 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - programajánló 18:29:18 18:30:51 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Tina Turner - Steamy Windows 18:30:51 18:34:34 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés az Ed Philips and the Memphis Patrol zenekar tagjaival 18:34:34 18:46:43 00:12:09 00:12:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Elvis Presley - A Little Less Conversation 18:46:43 18:48:47 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:00:00 kh Ocho Macho - No Esta Bien 18:48:47 18:52:14 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - műsorvezető búcsú 18:52:14 18:54:58 00:02:44 00:02:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Péterfy Bori Love Band - Csodaidő 18:54:58 18:56:28 00:01:30 00:00:00 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 kh The Donnas - Drive My Car 18:56:28 19:00:10 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00: Hírek 19:00:10 19:03:38 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 19:03:38 19:03:56 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 19:03:56 19:04:12 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Peter Gabriel - Digging In The Dirt 19:04:12 19:09:02 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:00: Jövőnéző Extra - tudományos ismeretterjesztő magazin 19:09:02 20:58: műsorelőzetes 19:09:02 19:10:19 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Cure - Love Song 19:10:19 19:13:38 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 kh világszínvonalú sugárterápiás berendezést helyeznek üzembe a Debreceni Egyetemen - beszélgetés Dr. Horváth Zsolttal, az Onkológiai Intézet igazgatójával 19:13:38 19:25:22 00:11:44 00:11:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Roy Ádám - Több mint nő 19:25:22 19:29:02 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 kh megtalálták III. Richárd király sírját - beszélgetés Dr. Bárány Attilával, a Debreceni Egyetem történésze 19:29:02 19:41:08 00:12:06 00:12:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Blur - Country House 19:41:08 19:44:41 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 kh megtalálták III. Richárd király sírját - beszélgetés Dr. Bárány Attilával, a 19:44:41 19:49:44 00:05:03 00:05:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 436/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 436/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/34917-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1128/2014. (XI.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1128/2014. (XI.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23018-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Szegedi Ifjúsági Napok 2010 fellépői ABC sorrendben:

A Szegedi Ifjúsági Napok 2010 fellépői ABC sorrendben: A Szegedi Ifjúsági Napok 2010 fellépői ABC sorrendben: 30Y (aug. 28. szombat - Nagyszínpad 18:30-20:00). Adam Breaks (aug. 26. csütörtök - Vodafone Aréna 00:00-01:00). Akkezdet Phiai (aug. 26. csütörtök

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com Magyar dalok Punnany Massif Élvezd Élvezd ByeAlex Kedvesem Kedvesem irie Maffia Nagyon Jó lesz Nagyon Jó Lesz irie Maffia Zene zeng Zene zeng Radics Gigi Vadonatúj érzés Simogat egy érzés Hősök Enyém Enyém

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 4. heti ülésszakának napirendjére 2012. január 25. (szerda)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 4. heti ülésszakának napirendjére 2012. január 25. (szerda) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 4. heti ülésszakának napirendjére 202. január 25. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató: A

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18060-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 38. heti ülésszakának napirendjére. 2013. szeptember 18.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 38. heti ülésszakának napirendjére. 2013. szeptember 18. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 203. évi 38. heti ülésszakának napirendjére 203. szeptember 8. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére. 2015. június 16. (kedd)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére. 2015. június 16. (kedd) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére 2015. június 16. (kedd) Kezdési időpont: 14 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató: A

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére 2013. május 22. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22605-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18068-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/72599--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 570/2015. (V.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 570/2015. (V.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5785-7/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben