A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: I. és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a FRISS RÁDIÓ Műsorkészítő és Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (4028 Debrecen, Kassai u. 26., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Friss Rádió (Debrecen 90,0 MHz) állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatás július e közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Friss Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának július e

2 között sugárzott műsorát, amely során felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésében, a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében szeptember 18-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 1410/2013. (IX.18.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint szeptember 25-én vette át a hatósági eljárás megindításáról értesítő, valamint a nyilatkozattételi és iratbetekintési jogáról tájékoztató, 1410/2013. (IX.18.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú médiatanácsi végzést, de határozat meghozataláig nyilatkozatot nem tett. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Debrecen 90,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására szeptember 12-én kiírt pályázattal indított pályázati eljárás nyertesének 369/2013. (III.6.) számú határozatával a Médiaszolgáltatót ismerte el, és ennek alapján a június 5-én létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: hatósági szerződés) közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel. A hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjaiban a Médiaszolgáltató az egyes műsorszámtípusok arányára vonatkozóan a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek közzétételére szánt műsoridő legalább ötven (50) százalékát magyar zenei művek bemutatására fordítani. Az Mttv. 21. (2) bekezdése alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok legalább huszonöt (25) százalékát öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételnek kell alkotnia A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; 5.5. A médiaszolgáltatás központi elemei: reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) központi elemek interaktív információs műsor, interjúk, hírek, információk tematikus magyar zenei összeállítás, interjúk, magazinműsor tematikus magazinműsorok 5.6. Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 67% 67% 60,6% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, 29,8% 29,8% 25,4% a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 5,4%- 5,4%- 5,4% 2

3 A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - 0,1% 5.7. Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként havi heti napi 10% 10% 14,3% 5.8. A magyar zenei művek A zenei művek közzétételére szánt A zenei művek közzétételére szánt minimális aránya heti teljes műsoridőben napi teljes műsoridőben A magyar zenei művek 60% 60% 5.9. Az egyes műsorszámok, -műsorelemek aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 62,1% 62,1% 56,8% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a 32,8% 33,5% 29% helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 7,3%- 7,3% 7,3% A nemzetiségi vagy más 0,1% kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.6. pontban megjelölt célcsoportnak szóló műsorszámok aránya % Az ismétlések aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi 3,7% 3,7% 7,9% Az Mttv. 66. (6) bekezdése értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, az alábbiak szerint: 1. A Médiaszolgáltató médiaszolgáltatásában a szöveg aránya a teljes műsoridőben 31,2-43,4% között mozgott, ez a vizsgált hét viszonylatában 37,9%-ot tett ki, míg az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 40,4-50,7% közötti, és heti szinten 45,3% volt. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (55%/nap és hét), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (55%/nap és hét), a szövegarányra tett vállalását sem napi, sem heti szinten nem teljesítette, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. és II. táblázat 2. és 2. a. pontjai szerint. 3

4 2. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten 6256 percben tett közzé zenei műsorszámot, melynek 51,9%-a volt magyar zenei műsorszám. Ezzel a Médiaszolgáltató a vizsgált héten teljesítette ugyan az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában meghatározott, a magyar zenei művek közzétételi arányára vonatkozó legalább 50%-os kvótát, azonban a hatósági szerződés 5.8 pontjában tett 60%-os vállalását nem, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. táblázat 3. és 3. a., 3.b., 3.c. pontjai szerint. 3. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten a teljes műsoridő maximális százalékaként július 24-én 20%, 25-én 17,3% arányban sugárzott ismételt műsorszámot, túllépve ezzel a hatósági szerződésben vállalt napi 14,3% arányt, míg heti viszonylatban ez az arány 10,6% volt, ami 0,6%-kal meghaladta a Médiaszolgáltató 10%-os heti vállalását. Az ismétlések aránya az éjszakai órák nélkül számított időszakban július 21-én 8,8%, 22-én 14,5%, 24-én 13,9% és 25-én 11,7% volt, így ezeken a napokon a Médiaszolgáltató túllépte napi szinten vállalt 7,9%-os arányt, valamint a heti viszonylatra vonatkozó 3,7%-os vállalását is meghaladta, tekintettel arra, hogy ez az arány a vizsgált héten 9,2% volt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. és II. táblázat 6. és 6. a. pontjai szerint. 4. Az Mttv a szerinti közszolgálati kategóriák valamelyikébe besorolható elemek időtartama a teljes műsoridő tekintetében napi szinten 60,2-75,6% között mozgott, heti szinten pedig 66,4% volt, míg ez az arány az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 65,6-85,8% között alakult, heti szinten 74,8% volt. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (60,6%/nap) tett vállalásától július 23-án és 24-én 0,4% és 0,1%-kal, míg heti viszonylatban tett (67%/hét) vállalásától 2,6%-kal maradt el, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. táblázat 7. és 7. a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai szerint. A fentiek alapján a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdését, melynek értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a közszolgálati műsorszámok arányára vonatkozó törvényi rendelkezést is, ugyanis ezen műsorszámok aránya nem érte el az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt, a közszolgálati műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridő legalább 67%-át, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. táblázat 7. és 7. a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai szerint. Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás:, g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 4

5 A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az alábbi esetekben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésben és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését: jogsértést megállapító jogsértés időpontja jogkövetkezmény jogkövetkezmény határozat száma 1269/2012. (VII. 11.) január Mttv (3) bb) ,-Ft bírság 436/2013. (III.13.) október Mttv (3) bb) ,-Ft bírság A következetes joggyakorlat kialakítása érdekében, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglaltakat harmadik alkalommal sértette meg, illetve mivel a hatósági szerződésben tett vállalásaitól jelentősen eltért, jelen jogsértések nem tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 5

6 A Médiatanács a Médiaszolgáltató vonatkozásában jelen jogsértéseket megelőző 365 napon belül egy alkalommal, a 436/2013. (III.13.) számú határozatában állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését, mely kapcsán Ft bírság megfizetésére kötelezte a Médiaszolgáltatót, tehát jelen jogsértések kapcsán az ismételtség Mttv (4) bekezdésében meghatározott fogalmi elemei nem állnak fent, azonban jogsértések súlyára figyelemmel nem alkalmazhatta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése értelmében: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl a folyamatosságát is figyelembe vette, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált héten a teljes és az éjszakai órák nélkül számított műsoridő minimális százalékaként a zene-szöveg arányára, a magyar zene arányára tett vállalásait a hét minden napján folyamatosan alulteljesítette, a fentiekben részletesen kifejtettek szerint. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: ( ) b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. ( ) A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv. 3. rögzíti, hogy a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt, figyelemmel a Médiaszolgáltató helyi közösségi jellegére az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,12 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. 6

7 A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, november 6. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 1. számú melléklet a Médiatanács 1583/2013. (XI. 6.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Friss Rádió állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatás július e között sugárzott műsorára vonatkozó vizsgálat során megállapította a hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjaiban szereplő adatoktól eltérés kapcsán az Mttv. 63. (12) bekezdésében; az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését. A Médiatanács a Debrecen 90,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására szeptember 12-én kiírt pályázattal indított pályázati eljárás nyertesének 369/2013. (III.6.) számú határozatával a Médiaszolgáltatót ismerte el, és ennek alapján a június 5-én létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: hatósági szerződés) közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel e médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. A hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjaiban a Médiaszolgáltató az egyes műsorszámtípusok arányára vonatkozóan a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek közzétételére szánt műsoridő legalább ötven (50) százalékát magyar zenei művek bemutatására fordítani. Az Mttv. 21. (2) bekezdése alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok legalább huszonöt (25) százalékát öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételnek kell alkotnia A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; 5.5. A médiaszolgáltatás központi elemei: reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) központi elemek interaktív információs műsor, interjúk, hírek, információk tematikus magyar zenei összeállítás, interjúk, magazinműsor tematikus magazinműsorok 5.6. Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 67% 67% 60,6% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, 29,8% 29,8% 25,4% a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 5,4%- 5,4%- 5,4% A nemzetiségi vagy más - - 0,1% kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 5.7. Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként havi heti napi 10% 10% 14,3% 8

9 5.8. A magyar zenei művek A zenei művek közzétételére szánt A zenei művek közzétételére szánt minimális aránya heti teljes műsoridőben napi teljes műsoridőben A magyar zenei művek 60% 60% 5.9. Az egyes műsorszámok, -műsorelemek aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 62,1% 62,1% 56,8% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a 32,8% 33,5% 29% helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 7,3%- 7,3% 7,3% A nemzetiségi vagy más 0,1% kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.6. pontban megjelölt célcsoportnak szóló műsorszámok aránya % Az ismétlések aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi 3,7% 3,7% 7,9% A hatósági ellenőrzés eredménye: Az alábbi táblázat a Médiaszolgáltató heti műsorfolyamának lekódolása után született megállapításokat tartalmazza: I. Időtartam/arány július 19. július 20. július 21. július 22. július 23. július 24. július 25. Összesen Vállalás (%) a. 3.b. 3.c. (perc) péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök (óó:pp:mp) nap hét Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 43,4% 37,4% 39,6% 31,2% 37,2% 39,6% 37,3% 37,9% 55% 55% Zene Zene (%) 56,6% 62,6% 60,4% 68,8% 62,8% 60,4% 62,7% 62,1% Magyar zene Magyar zene (%) 58,8% 49,7% 35,5% 54,4% 58,7% 53,8% 52% 51,9% 60% Külföldi zene Külföldi zene (%) 41,2% 50,3% 64,5% 45,6% 41,3% 46,2% 48% 48,1% 4. 4.a. Helyi közéleti műsor Helyi közéleti, műsor (%) % 49,5% 39,7% 39,2% 36,5% 43,1% 37,2% 42,7% 25,4% 29,8% 5. 5.a. Hírműsor Hírműsor (%) 6,6% 6,25% 5,8% 5,9% 6,5% 6,6% 6,2% 6,3% 5,4% 5,4% 9

10 6. 6.a. Ismételt műsor Ismételt műsor (%) 2,3% 4% 6,6% 12,2% 12,2% 20% 17,3% 10,6% 14,3% 10% 7. 7.a. Közszolgálati tartalom Közszolgálati tartalom (%) ,4% 70,7% 75,6% 61,2% 60,2% 60,5% 69,4% 66,4% 60,6% 67% Időtartam (perc) 1. Műso ridő július 19. péntek II. Az éjszakai órák nélkül ( ) között mért eredmények: július július 21. július 22. július 23. július 24. július 25. Teljesítés Vállalás 20. szomba vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök Összesen nap hét t Szöveg (perc) a. Szöveg (%) 50,7% 46,4% 44,9% 40,4% 43,5% 46,9% 44,2% 45,3% 55% 55% 3. Helyi, közéleti műsorszámok (perc) 3.a.Helyi, közéleti műsorszámok (%) ,7% 63% 53% 51,4% 33,9% 49,1% 49,5% 52,4% 29% 33,5% 4. Hírműsor a. Hírműsor (%) 8,8% 8,3% 7,5% 7,9% 8,7% 8,8% 8,2% 8,3% 7,3% 7,3% 5. Közszolgálati műsorszámok (perc) 5.a. Közszolgálati műsorok (%) 6. Ismétlés (perc) 6.a. Ismétlés (%) ,1% 85,8% 68,1% 74,8% 65,6% 72,1% 75,8% 74,8% 56,8% 62,1% ,1% 5,4% 8,8% 14,2% 7% 13,9% 11,7% 9,2% 7,9% 3,7% A fenti táblázatok alapján a Médiaszolgáltató július e közötti médiaszolgáltatása során a hatósági szerződésben tett vállalásait az alábbiak szerint teljesítette: 1. A Médiaszolgáltató a műsoridőre tett vállalását betartotta. 2. A Médiaszolgáltató műsorában 3824 percnyi szöveg került közzétételre, amelynek aránya napi szinten 31,2-43,4% között mozgott, míg a vizsgált adáshét viszonylatában 37,9%-ot tett ki. Az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 40,4-50,7% közötti, és heti szinten 45,3% volt a szöveg aránya. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (55%/nap és hét), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (55%/nap és hét), vállalását sem napi, sem heti szinten nem teljesítette. (ld. a hatósági szerződés 5.6. és 5.9. pontjai, fenti I. és II. táblázat 2. és 2. a. pontjai) 3. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten 6256 percben sugárzott zenei műsorszámot, melynek ugyan 51,9%-a volt magyar zenei műsorszám. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten teljesítette a magyar zenei művek közzététele vonatkozásában az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában meghatározott legalább 10

11 50%-os kvótát, ugyanakkor a hatósági szerződésben vállalt 60%-os arányt nem. (ld. a hatósági szerződés és 5.8. pontjai, fenti I. táblázat 3. és 3. a., 3.b. pontjai) 4. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokban dominált a zene, ezért ezen műsorszámokból csupán a szöveges, informatív részek kerültek elfogadásra e kategóriába tartozó műsorszámként. Azon műsorszámok, amelyekben a közszolgálati és helyi szöveges tartalom volt túlsúlyban, teljes egészében közszolgálatiként és helyi, közéleti tartalmúként kerültek minősítésre. A teljes műsoridő tekintetében a Médiaszolgáltató által sugárzott, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya napi szinten 36,5-54% között mozgott, ez heti szinten 42,7% volt, míg az éjszakai órák nélkül számított időszakban ez az arány napi szinten 33,9-66,7% között alakult, azaz heti szinten 52,4% volt. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként tett (29,8%/hét, 25,4%/nap), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (33,5%/hét, 29%/nap), vállalását teljesítette. (ld. a hatósági szerződés 5.6. és pontjai, fenti I. táblázat 4. és 4. a., valamint a II. táblázat 3. és 3. a. pontjai) 5. A teljes műsoridő tekintetében a Médiaszolgáltató által sugárzott hírműsorszámok aránya napi szinten 5,8-6,6% között mozgott, heti szinten 6,3% volt míg az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 7,5-8,8% között alakult, mely heti szinten 8,3%-ot tett ki. A Médiaszolgáltató a napi híradás tekintetében a teljes műsoridőre (5,4%/nap/hét), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra (7,3%/nap/hét) vonatkozó vállalásait teljesítette. (ld. a hatósági szerződés 5.6. és pontjai, fenti I. táblázat 5. és 5. a., valamint a II. táblázat 4. és 4. a. pontjai) 6. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten a teljes műsoridő maximális százalékaként július 24-én 20%, 25- én 17,3% arányban sugárzott ismételt műsorszámot, a hét többi napján pedig ez az arány a hatósági szerződésben vállalt napi 14,3% alatt maradt, míg heti viszonylatban 10,6% volt, ami 0,6%-kal meghaladta a Médiaszolgáltató által tett 10%-os heti vállalását. Az ismétlések aránya az éjszakai órák nélkül számított időszakban július 21-én 8,8%, 22-én 14,5%, 24- én 13,9% és 25-én 11,7% volt, így ezeken a napokon a Médiaszolgáltató túllépte az általa napi szinten vállalt 7,9%-os arányt, míg a vizsgált hét többi napján ez az arány 7,9% alatt maradt, valamint a heti viszonylatra vonatkozó 3,7%-os vállalását is meghaladta, tekintettel arra, hogy ez az arány a vizsgált héten 9,2% volt. (ld. a hatósági szerződés 5.7. és pontjai, fenti I. és II. táblázat 6. és 6. a. pontjai) 7. A Médiaszolgáltató által közzétett, az Mttv a szerinti közszolgálati kategóriák valamelyikébe besorolható műsorszámok, műsorelemek időtartama 6697 percet tett ki a vizsgált héten, amely aránya a teljes műsoridő tekintetében napi szinten 60,2-75,6% között mozgott, heti szinten pedig 66,4% volt. Ez az arány az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 65,6-85,8% között alakult, heti szinten 74,8% tett ki. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (60,6%/nap) tett vállalásától július 23-án és július 24-én 0,4% és 0,1%-kal, míg heti viszonylatban tett (67%/hét) vállalásától 2,6%-kal maradt el. 11

12 Az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (56,8%/nap és 62,1%/hét), a közszolgálati műsorszámok tekintetében tett vállalását a Médiaszolgáltató mind napi, mind heti szinten teljesítette.(ld. a hatósági szerződés 5.6. és pontjai, fenti I. táblázat 7. és 7. a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai.) Budapest, november 6. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag 12

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33262-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/6437-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt időtartamban és műsoridőben, valamint a műsoridőbeosztás szerint vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24109-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni követelmények betartására, valamint a reklámok közzétételének módjára

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/72190-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: N/1949-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20199-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/46732-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13012-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzási, a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozó ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: 1. A hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15476-8/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24340-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3992-10/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségek, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1519/2013. (X.16.) számú

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/33827-8/2012. Tárgy: a gyermekekre és kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 348/2013. (II.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6597-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21104-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben