Tartalom KÖSZÖNTÔ SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK MUNKANÉLKÜLIEK SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK... 4 2. MUNKANÉLKÜLIEK SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT... 6"

Átírás

1 Tartalom KÖSZÖNTÔ SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK MUNKANÉLKÜLIEK SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT GANDHI-PROGRAM A ZALAI ROMÁKÉRT HARMINC NÔNEK SEGÍT AZ ALAPÍTVÁNY JOB(B) A NÔKNEK VÁLLALKOZÓI KLUBBAN KIUGRÁS KÉPZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM EGYÜTTMÛKÖDÔ NÔI VÁLLALKOZÓK HÁLÓZATA A SIKERES MUNKAERÔ-PIACI INTEGRÁCIÓÉRT MUNKANÉLKÜLI FIATALOKNAK NYÚJTANAK SEGÍTSÉGET LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE ÉRNEK EL EREDMÉNYT

2 TISZTELT OLVASÓ! A magyar pályázók szorgalmának köszönhetôen több mint 1700 magyar városban és községben valósul meg az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatott fejlesztés. Minden második településen készül, vagy már el is készült olyan program, beruházás, amely az Európai Unió és a magyar adófizetôk támogatásával hozzájárul jobb, európai minôségû életfeltételeink megteremtéséhez. Több mint 14 ezren nyertek március végéig az I. Nemzeti Fejlesztési Terv különféle pályázatain. Ezek európai mércével mérve is sikeres, példaértékû fejlesztési programok! Pályázóink érdeklôdésének, tehetségének és kitartó munkájának köszönhetôen 630 milliárd forint európai uniós fejlesztési forrás már a tagság elsô két évében gazdára talált. Ez pedig a 2006 végéig elosztható, teljes keret több mint kilenctizede! Hatezer sikeres pályázó bankszámlájára pedig márciusig megérkezett összesen 160 milliárd forint fejlesztési célú támogatás. Eddig 40 ezer új munkahely létrejöttéhez és 110 ezer munkahely megtartásához, vagyis 150 ezer család biztos megélhetéséhez járultak hozzá az Európai Unió támogatásával a magyar vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek programjai. Utak, iskolák épülnek szerte az országban, fejlesztenek, bôvítenek és versenyképesebbé válnak vállalkozásaink, napról napra lesznek élhetôbbek a településeink. Az európai uniós társfinanszírozású programok természetesen a civil szférában is éreztetik a hatásukat. A hazai civil szervezetek tenni akaró elkötelezettsége, fontos és nagyszerû programjai hozzájárulnak sok száz, sok ezer honfitársunk életminôségének javításához, fogyatékkal élô, vagy más okból hátrányos helyzetû, segítségre szoruló embertársaink életének jobbá tételéhez, szerte az országban. Több uniós tagországot megelôztünk az uniós források felhasználásában. Bebizonyítottuk: pályázóink szorgalmának eredményeként, az itt is olvasható programoknak köszönhetôen képesek vagyunk élni a tagság nyújtotta lehetôségekkel! Elért eredményeink biztatást jelentenek, hogy képesek leszünk a 2007-tôl a mostani háromszorosára növekvô uniós támogatások hatékony felhasználására. Magyarország mára sikeres, teljes jogú tagja az Európai Uniónak. Budapest, április Dr. Szaló Péter a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke 3

3 Szakmát adni a hátrányos helyzetû ifjaknak A magyar iskolák pedagógiai eszközökkel többnyire nem képesek ellensúlyozni a társadalmi hátrányok tanulási eredményekre gyakorolt hatásait. Össztársadalmi érdek tehát a hátrányok felszámolását eredményesen szolgáló új iskolai modellek kifejlesztése és elterjesztése, különös tekintettel az oktatás és a munka világa közötti átmenetet segítô új oktatási formákra. Ilyen iskola mûködik már több éve sikeresen a Csepel-sziget déli csücskében. A szigetszentmiklósi 1000 Mester Alapítványi Iskolában ebben a dán típusú termelô iskolák mintájára mûködô intézményben a térség hátrányos helyzetû fiataljait képezik önálló életvezetésre. Az itt tanuló gyermekek az általános iskolai képzésen túl megtanulhatják a kômûves, bôrdíszmûves vagy varrószakmát. A program kibôvítéséhez a Humánerôforrásfejlesztési Operatív Program pályázatával 107 millió forint uniós támogatást kapott az iskola. Projektünk március 1-jén kezdôdött a támogatási szerzôdés aláírásával mondja Juhász Ildikó, az iskola igazgatója. A pályáztatás és a felkészülés nem okozott nagyobb gondot, ugyanis az elmúlt években komoly tapasztalatokat Jó hangulatban, nagyon lendületes kezdéssel, jó szakembergárdával sikerült elindítani a programot. JUHÁSZ ILDIKÓ 4

4 szereztünk. Egyesületünk 1998-óta mûködik Szigetszentmiklós és Ráckeve térségében a hátrányos helyzetû fiatalok társadalmi reintegrációját elôsegítendô. Az iskolarendszeren kívüli gyakorlati képzésünkben olyan célcsoporttal foglalkozunk, amely pedagógiai és szociális értelemben egyaránt halmozottan hátrányos helyzetû. A hagyományos szakképzési rendszerbôl lemorzsolódtak, iskolai kudarcaik következtében a tanulást megtagadták, a családi háttér hiánya az emberi értékek további devalválódásához vezetett. Az alapítványi iskola megteremti azokat a feltételeket, amelyek sikeresen hozzájárulnak a fiatalok önálló életvezetéséhez. A foglalkoztatással egybekötött szakképzés eredményességét az állami szakmai vizsgák igazolják. A fiatalok személyisége megváltozik, korábbi kudarcaik helyett a sikerorientáció válik számukra természetessé. A szakmai vizsga után a fiatalok elhelyezkedésében is segítséget nyújtanak, további foglalkoztatásukról is gondoskodnak. Jó hangulatban, nagyon lendületes kezdéssel, jó szakembergárdával sikerült elindítani a programot. Az eddigi eredmények nagyon biztatóak, a szakképzésben 92 százalékos volt a hatékonysági mutató, a foglalkoztatásban pedig teljesítették a 78 százalékot. A szakemberekre is nagy feladat hárul, mivel nagy önfegyelmet, reagálóképességet, empátiát és nagyon sokszor lemondást követel ez a pedagógiai munka ben 37 munkanélküli fiatal (köztük 18 fô fogyatékkal élô) szerzett OKJ-s szakképzettséget az iskolában. További 24 munkanélküli szakképzését kezdték meg, akik közül 22-en 2005-ben szereztek szakmát. Szakmáikat kimondottan a Csepel-szigeti munkaerô-piaci viszonyokhoz igazították, az utolsó évben nagy sikere volt a turisztikai ágazathoz kötôdô szakmáknak, valamint a kômûves és a szakács szakmának, illetve a gyorsétkeztetési eladónak. A legnehezebb a célcsoportnak megfelelô, piacképes szakma megtalálása. A projekt július 30-án fejezôdik be szakmai vizsgáztatással, majd a nyomonkövetéssel. Az évek során sikerült jó kapcsolatot kiépíteni a térségbeli cégekkel és vállalkozásokkal, amelyek folyamatosan fogadják az iskolából kikerült fiatalokat. Ez jól illeszkedik az iskola fô céljához, vagyis ahhoz, hogy ne csak szakmát adjanak a tanulók kezébe, ne csak a foglalkoztatás szabályos elemeit ismertessék meg, hanem a nyílt munkaerôpiacon is legyen lehetôségük elhelyezkedni. SZIGETSZENTMIKLÓS EU- és hazai támogatás: 107 millió forint Projekt összköltsége: 107 millió forint Projekt befejezésének dátuma: július 30. Fejlesztés helyszíne: Szigetszentmiklós 5

5 Munkanélküliek segítik a rászorulókat Ettôl az évtôl a Székesfehérvár és a Mezôföld között elterülô Sárvíz kistérségben egy kis falu, Aba szociális gondozó központja látja el a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a család- és idôsgondozási feladatokat. A kilenc települést tömörítô kistérségben sokan hátrányos helyzetûek. Az itt élôk helyzetének javítását a bakonyi falvakban az utóbbi években e téren komoly sikereket elérô Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány tûzte ki célul. A nonprofit szervezet a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be a munkanélküliek képzésére és négyéves foglalkoztatására szociális ápolóként. Az Európai Unió támogatásával létrejött program a roma családoknak is segít, hogy a közösség részévé válhassanak. Hosszú ideje foglalkozunk családgondozással, például Bodajkon komoly sikereket értünk el. Sárvíz kistérség felkérésére vállaltuk, hogy szakmai tapasztalatainkat összegyûjtve A tanfolyamot elvégzôk a szociális ápoló és gondozó szakma elsajátítása után gyakorlati tapasztalatokat gyûjthetnek. ZSIGMOND ÁGNES 6 kialakítunk egy integrált rendszert, amellyel közvetlenül eljuthatunk a térség településeire mondta Zsigmond Ágnes, az alapítvány titkára. A szervezet a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatán csaknem 114 millió forintot nyert, amit elsôsorban a térségben élô munkanélküliek képzésére és foglalkoztatására fordítanak. A program a megvalósítás küszöbén áll, a szervezet szakértôi az önkormányzatokkal együttmûködve kiválogatták azt a 20 munkanélkülit, akik részt vehetnek a képzésben. Erre a feladatra nagyfokú szociális érzékenységgel rendelkezô embereket kerestek. A képzés 2005 decemberében indult, s erre a szervezôk olyan oktató intézményt kerestek, amely azt is vállalta, hogy helybe hozza a képzést, így a tanfolyamon résztvevôk a gondozási központban sajátíthatják el az elméleti ismereteket. Mivel a kétéves programban a tízhónapos képzés mellett a tanulók foglalkoztatását is vállalta az alapítvány, az oktatással egyidôben a tanulókkal munkaszerzôdést is kötöttek. A tanfolyamot elvégzô hallgatók a szociális ápoló és gondozó szakma

6 elsajátítása után gyakorlati tapasztalatokat gyûjthetnek Abán és a környezô településeken. E tudásukat miután az uniós pályázatban az alapítvány vállalta, hogy két év lejárta után további négy évig foglalkoztatja a programban résztvevôket késôbb a mindennapi munkájukban is kamatoztathatják. A pályázattal az volt a céljuk, hogy a résztvevôk életkörülményeinek javítására adjanak lehetôséget. Másodlagos, mégis fontos célkitûzés, hogy szeretnék kiépíteni a kistérségben a szociális hálózatot. Egy-egy településen van ugyan idôsgondozás, családsegítô szolgálat, de a rendszer lényegében kidolgozatlan. Bár a szervezôk ügyeltek arra, hogy a települések igényeinek megfelelôen mindenütt legyen gondozó, aki ott él, óhatatlanul elôfordul, hogy valaki nem tudja ellátni feladatát. A települések önkormányzatai jól együttmûködnek, de hiányos az infrastruktúra, nehéz közvetlenül eljutni egyik településrôl a másikra, ezért a program megvalósításához a civilek robogót, kerékpárt, ételszállító autót és egy kilencszemélyes kisbuszt is vásároltak. A program egyik legnehezebb feladata lesz a kistérségben népes számú roma család bevonása a közösségbe vélik a program gazdái, akik e munkában a gyerekeket iskoláztatása mellett legalább ilyen fontosnak tartják, hogy a felnôtteknek munkahelyet tudjanak találni. ABA EU- és hazai támogatás: 113,8 millió forint Projekt összköltsége: 120,3 millió forint Projekt befejezésének dátuma: július Fejlesztés helyszíne: Aba 7

7 Gandhi-program a zalai romákért A nagykanizsai Magyar utcában a régi kisvárosi házak közé illeszkedik a Zala Megyei Cigányok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének helyet adó épület, amelyben a fél megyére kiterjedô sikeres projekt, a Gandhi-program született. A fennállásuk óta legnagyobb jelentôségû program a jelenlegi, amelyet már az Európai Unió strukturális alapjai is támogatnak. A Gandhi-programban kistérségi roma közösségfejlesztô referensek képzése és foglalkoztatása valósul meg. Ennél persze jóval több történik, hiszen leendô referenseinknek és nekünk is az a célunk, hogy a program lezárulása után önállóan is folytatni tudják a megkezdett munkát. A jelenleg képzésen részt vevô 18 térségi koordinátort tehetséges roma származású, munkanélküli fiatalokból választottuk ki. Szempont volt, hogy legalább nyolcosztályos általános iskolai Azt szeretnénk, hogy a programba bevont fiatalok képzésüket követôen tanúságot adjanak felkészültségükrôl, humanista hozzáállásukról. DALNOKI JÓZSEF 8 végzettségük legyen, de érettségizettek is vannak közöttük. Feladatuk lesz, hogy segítséget nyújtsanak a térségben élô romáknak. Ez a segítség az általános felvilágosításon kívül jogi és munkaügyi tanácsadásban nyilvánul meg. Oktatásuk kiterjed pályázatírásra is, amelynek segítségével és lakókörnyezetük, a romák életének ismeretével részt vehetnek majd uniós esélyegyenlôségi programok kidolgozásában mondja lelkesen Dalnoki József. Az érdekvédelmi és kulturális egyesület pályázatát ben fogadták be a Regionális Fejlesztés Operatív Programba. A 23 hónapos programból 2005 elején négy hónapot jelentett az elôkészítô szakasz, amely során 40 fiatalból választották ki azt a 18-at, akikkel május 19-én megindították Nagykanizsán a képzéseket. A fiatalok kiválasztásában a rátermettségen kívül szerepet játszott az is, hogy lakóhelyük az a 15 település, amely a körülöttük levô falvak közt alközpontokká válnak, s így összesen 73 településen fejhetik ki tevékenységüket. Szeptembertôl négy hónapig tartott a közösségfejlesztô képzés, heti három napon át, a hét két napján pedig terepgyakorlaton vettek részt leendô koordinátoraink. Ezalatt közösség- és szervezetfejlesztést, pályázatírást, konfliktuskezelést,

8 projektmenedzsmentet, felhasználói szintû számítástechnikai ismereteket tanultak. A képzés után ugyanis egy-egy hordozható számítógépet kap mindegyikük, azzal végzik a helyszíneken a munkát. A program 15 hónapig foglalkoztatja majd ôket mondja az egyesület elnöke, hozzátéve, hogy a tanulással párhuzamosan, azokon a bizonyos kétnapos terepgyakorlatokon már értékes munkát is végeztek a koordinátor-jelöltek. A programban vállaltak része egy felmérés elkészítése is a roma lakosság körében. Dalnoki József 8-10 oldalas adatlapokat mutat, amelyen az identitástól az anyagi helyzetig, a képzettségtôl a lakáshelyzetig sok szempontból felmérik a lakosságot. Azt szeretnék, hogy a programba bevont fiatalok a négy hónapos képzést követôen a kistelepüléseken adjanak tanúságot felkészültségükrôl és humanista hozzáállásukról. Nyújtsanak segítséget mindazoknak függetlenül attól, hogy romák vagy nem romák, akik hozzájuk fordulnak segítségért fogalmazott Dalnoki József. EU- és hazai támogatás: 64,2 millió forint Projekt összköltsége: 64,2 millió forint Projekt befejezésének dátuma: április Fejlesztés helyszíne: Zala megye (Becsehely, Bocska, Esztergályhorváti, Garabonc, Kiscsehi, Letenye, Murakeresztúr, Muraszemenye, Nagykanizsa, Orosztony, Pusztamagyaród, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, Zalakomár) 9

9 Harminc nônek segít az alapítvány Harminc nônek nyújt lehetôséget a munkaerôpiacra való visszatérésre az a program, amelyet a füzesgyarmati Ösvény Esélynövelô Alapítvány indított májusban. A másfél éves képzés során a résztvevôk gyógymasszôrnek, illetve szociális asszisztensnek tanulnak. A füzesgyarmati Ösvény Esélynövelô Alapítvány uniós támogatással azokat a nôket kívánja segíteni, akik harmonikus családi élet mellett szeretnének igényes munkát végezni, karriert építeni és érvényesülni. A Mi nôk is állást keresünk címû, május 1. és augusztus 31. között megvalósu- A karitatív szervezeteknek, alapítványoknak, családsegítô szolgálatoknak egyre több képzett szociális munkásra van szükségük! CSONTOSNÉ LAKATOS GABRIELLA 10 ló program célcsoportja a gyesen, gyeden vagy gyeten lévô kisgyermekes nôk, munkahelyüket gyermekvállalás miatt elvesztôk, kiszolgáltatott helyzetükön változtatni akarók mondta Makra Péter, az alapítvány kuratóriumának elnöke. A programot lebonyolító konzorcium tagjai az Ösvény Esélynövelô Alapítvány, a Gara Hotel, Gara Mozgás Centrum Gyógyászati Központ, a Békéscsabai Regionális Képzô Központ, illetve a Regionális Tudáshálózatért Alapítvány. Az egész sárréti térségre kiterjesztett program tárgya: gyógymasszôr és szociális asszisztensképzés kisgyermekes édesanyák részére. A program célja piacképes, akár hivatásszerûen ûzhetô szakmát nyújtani sajátos felnôttképzési módszerekkel, kiegészítô szolgáltatásokkal. A programot eredetileg fô részére tervezték, de a gyógymasszôrök iránt ennél nagyobb munkaerô-piaci igény mutatkozott, amely az induló létszámot az eredeti költség mellett 18 fôre változtatta. Szociális asszisztensnek 12-en kezdtek tanulni. Az együttmûködô önkormányzatok vállalták a szociális munkások szakmai gyakorlatának lebonyolítását, a Gara Mozgás Centrum gyógyászati részlege pedig a masszôrök gyakorlati képzését szervezi. Igen magasak a követelmények a programban résztvevôkkel szemben. A választott szakterülethez szükséges a személyes vonzódás, az egészségügyi alkalmasság, a mentális eltökéltség, és elengedhetetlen a rendszeres tanulásra való hajlandóság.

10 A résztvevôk cserébe piacképes szakmát, a tanulás idôtartamára képzési támogatást, ingyenes tankönyveket, utazási és gyermekelhelyezési támogatást kapnak. A program részét képezi a hallgatók munkába állásának segítése. A gyógymasszôrök a záróvizsgáig leendô munkahelyükön gyakorolhatnak, bizonyíthatnak, kapcsolatokat építhetnek. Speciális szaktudásuk akár egy jól mûködô vállalkozás alapjait is képezheti, különösen akkor, ha a gyógyturizmus fejlôdése töretlen marad. A karitatív szervezeteknek, alapítványoknak, családsegítô szolgálatoknak egyre több képzett szociális munkásra van szükségük, sokan szívesen fizetnék meg az idôs szüleikrôl való gondoskodást. Adott a lehetôség a szociális asszisztenseknek is, ha az oklevél megszerzése mellett az önmegvalósítás képességét is sikerül fejleszteniük. Leendô állásuk ma betöltött állás akár képesítés nélkül, esetükben a program csak ahhoz nyújthat segítséget, hogy kitalálják magukat, magasabb minôségû teljesítményt kínáljanak fel a munkaerôpiacon. A program háromnegyedének elteltével mindenkinek reális esélye van az elhelyezkedésre. A hallgatók egy részét a volt munkahelye visszavárja, a többieket egyházi, alapítványi, önkormányzati helyekre ajánlják majd. Makra Péter a sikeres programban kiemelte Bere Károly projektfelelôs, szociálpolitikus, valamint Csontosné Lakatos Gabriella nonprofit ügyintézô szerepét is. A kuratóriumi elnök mottóként a következôt fogalmazta meg: Ha nem tetszik, amit a (munkaerô)piac kínál, növeljük magunk a kínálatot! Akár úgy is, hogy megmondjuk felnôtt fejjel is, mik szeretnénk lenni! Találd ki, készülj fel, valósítsd meg! FÜZESGYARMAT EU- és hazai támogatás: 30 millió 600 ezer forint Projekt összköltsége: 30 millió 600 ezer forint A projekt befejezésének dátuma: augusztus 31. Fejlesztés helyszíne: Füzesgyarmat 11

11 Job(b) a nôknek vállalkozói klubban Mit gondolhat az ember egy nôi klubról? Ott biztosan lehet egy jó kévét vagy teát inni, aprósüteményt majszolni, s közben izgalmas dolgokról tereferélni. A Job(b) a nôknek! elnevezésû a szójáték az angol job, azaz munka szót is magában rejti program keretében természetesen erre is van lehetôség, de a cél egy stabil nôi vállalkozói klub kialakítása Hajdú-Bihar megyében. Akik az elsô pillanattól kezdve részt vesznek a programban, azok már a saját gyermeküknek érzik azt, hiszen tapasztalják, hogy folyamatosan az ô igényeik szerint alakul mondta el Karikás Beáta projektvezetô, aki egyébként a programgazda debreceni Lépéselôny Egyesület elnöke. A klubtevékenységet csapatépítô kommunikációs, önismereti és személyiségfejlesztô tréning elôzi meg, ahol megismerik egymást, összeszoknak az emberek, s már úgy érkeznek a klubba, hogy nem idegenek egymás számára, sôt jó ismerôsök, esetleg barátnôk is lettek. Az elsô klubfoglalkozást 2005 októberében hölgy részvételével tartották. A rendszeres látogatók létszáma december közepére 43-ra gyarapodott, s a cél összesen 120 ember bevonása a programba. Ma már öt kör Volt olyan vállalkozó hölgy, aki egy itt megismert társának munkát adott, és vannak, akik közösen fognak vállalkozásba. KARIKÁS BEÁTA 12

12 mûködik a klubban. A Praxis kör célja a vállalkozói tapasztalatátadás: foglalkoznak például a vállalkozási ötletek megvalósíthatóságával, az üzleti stratégiával és tervvel, a reklám, a marketing, a logisztika kérdéseivel, a tôkeszerzés lehetôségeivel, számviteli és jogi ismeretek szerzésével. A Szakma körben az egyes szakterületekre vonatkozó legfrissebb információkat cserélik ki egymással a hölgyek, s ennek jegyében a szakmai információforrások használatát is gyakorolják. Az Informatikai klub elsôsorban az internetes ügyintézés rejtelmeivel ismerteti meg a résztvevôket. Folyamatosan figyelik a pályázati lehetôségeket, s a legfrissebb adózási tudnivalókat. A Nyelvi klub két csoporttal kezdô és haladó szinten mûködik. A projekt futamideje alatt három egymásra épülô képzési modult indítanak. A heti egy alkalommal zajló oktatások egyenként két-három hónapon át tartanak, vizsgával. Az elsô modulban általános vállalkozási ismereteket kapnak a résztvevôk, a másodikban az üzleti tervezés rejtelmeivel ismerkednek, a harmadik modul pedig a már megszerzett vállalkozói ismeretek gyakorlati alkalmazásával, valamint a képességek fejlesztésével foglalkozik. Ez a képzés teljesíti ki a programnak azt a törekvését, hogy ismerjék fel, milyen készségek, képességek birtokában lehetnek sikeres vállalkozók, hogyan alkalmazkodhatnak minél jobban a gazdasági, jogi és társadalmi környezethez. A végsô cél az, hogy a projekt zárása után fennmaradjon a nôi vállalkozói klub melynek anyagi alapjait is remélhetôleg sikeres vállalkozásaik révén maguk a klubtagok teremtik majd meg, a szakmai hátteret pedig továbbra is a Lépéselôny Egyesület kívánja adni. A továbblépésre van igény, mert sok nô számára szinte ez az egyetlen lehetôség, hogy saját mozgásterét megtalálja. Több együttmûködés is született már a klubtagok között. Volt olyan vállalkozó hölgy, aki egy itt megismert társának munkát adott, vannak, akik közösen fognak vállalkozásba, s más üzleti kapcsolatok is alakulnak mondta el Karikás Beáta, aki a nagyon pozitív fejlemények ellenére kifejtette: a vállalkozóvá válni kívánó hölgyek üzleti sikereit természetesen a klub nem tudja garantálni, de segít nekik, hogy sikeres vállalkozóvá váljanak. A támogatott résztvevôk számára ingyenes a projekt. Feltétel, hogy legyen érettségijük, valamilyen szakképesítésük, legyenek vállalkozási szándékaik vagy vállalkozási kapcsolataik. DEBRECEN EU- és hazai támogatás: 13,5 millió forint Projekt összköltsége: 13,5 millió forint Projekt befejezésének dátuma: május 31. Fejlesztés helyszíne: Debrecen 13

13 Kiugrás képzési és foglalkoztatási program Hátrányos helyzetû emberek alternatív munkaerô-piaci képzésére és foglalkoztatására vállalkozott a Kunszentmiklósi Szülôk Egyesülete és partnere, a Közösségi Információs Térség Alapítvány. Programjuk célja 27 hátrányos helyzetû ember képzéssel egybekötött foglalkoztatása Kunszentmiklóson és kistérségében, valamint a projekthez kapcsolódó szervezetfejlesztés. A szervezetfejlesztés célja a menedzsment, az adminisztráció és a forrásteremtés hatékonnyá tétele. Ennek megfelelôen fôbb tevékenységeik: részletes helyzetfeltárás, célmeghatározás, önértékelés, a vezetés professzionálissá tétele, az innová- A programban résztvevôk versenyképes szakmához jutnak, amely segíti elhelyezkedésüket a munkaerôpiacon. JÓZANNÉ SIPOS ETELKA 14 ció serkentése, alkalmazkodás a változó környezethez, tudásbôvítés, az együttmûködés erôsítése, a forrásteremtés támogatása, az adminisztráció gyorsítása, szupervízió. A szervezetfejlesztés során 8 fô vett részt a folyamatban, ezzel is nôtt a szervezet szakmai színvonala, ami lehetôvé tette, hogy az együttmûködés a térség civil szférájának meghatározó tagjává váljon. A munka 2004 februárjában kezdôdött el. A program célkitûzései a hátrányos helyzetû, köztük roma munkanélküli emberek tartós munkába állásának, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elôsegítése, valamint az alacsony iskolai végzettségûek számára a lehetôség megteremtése az állam által elismert szakképesítés megszerzésére május 1-jén 27 fô kezdhette meg a munkát és egyben a tanulást is. Célcsoportjukat az alacsony iskolai végzettségû vagy elavult szakképesítéssel rendelkezô munkanélküliek alkották. A kiválasztási folyamatban a helyi kisebbségi önkormányzat segítségét is igénybe vették. A programban partnerként bevonták a Kunszentmiklósi Fogyatékosokért Alapítványt, amely a kiválasztásban is nagy segítséget jelentett. A programban 12 férfi és 15 nô vett részt, s közülük 23-an szereztek végzettséget. A program elemei közé tartoztak az újratanulásra felkészítô, képzéssel egybekötött foglalkoztatások, a folyamatos pszichoszociális támogatás, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kulcsképességek fejlesztése, valamint az elhelyezés az elsôdleges munkaerôpiacon.

14 A képzés sajátossága, hogy speciális tananyaggal, pszichológus, fejlesztô pedagógus, szociális munkás szakemberek segítségével minimálisra csökkentették a képzésbôl való lemorzsolódást. Három képzésük közül a fôs kômûves-, illetve számítógép-kezelôi képzést sikerrel zárták. A kertimunkás-képzés viszont újra indul kiegészített csoporttal, mert a nyolc osztályt nem végzettek közül kevesen tudnak munkában lépni, még szakemberek segítsége mellett is. Bár a munkában kevés ember állt helyt, az ô szerzôdésüket szívesen meghosszabbították. KUNSZENTMIKLÓS EU- és hazai támogatás: 80 millió forint Projekt összköltsége: 80 millió forint Projekt befejezésének dátuma: november. 11. Fejlesztés helyszíne: Kunszentmiklós és kistérsége 15

15 Együttmûködô nôi vállalkozók hálózata A nemzetközi és hazai tapasztalatok és tanulmányok azt mutatják, hogy a vállalkozó nôk meghatározó része tôke nélküli vagy igen szerény anyagi lehetôségekkel rendelkezô önfoglalkoztató, illetve kényszervállalkozó, aki napi nyolc óránál is többet tölt vállalkozásával, miközben ôrlôdik hagyományos családi szerepe és munkája között. A nôk késôbbi életkorban fognak önálló vállalkozásokba, mint a férfiak: gyakran csak éves kor között kezdenek. Az idôsebben kezdô nôk vállalkozásai sikeresebbek, köszönhetôen élettapasztalatuknak, kapcsolati tôkéjüknek, elmélyültebb szaktudásuknak. A vállalkozni szándékozó nôk fele sem megrendelésekkel, sem vevôkörrel nem rendelkezett induláskor, nem voltak vállalkozási ismeretei. Alig egyötödük vett részt szervezett vállalkozóképzô programokban. A vállalkozó, illetve a vállalkozni szándékozó nôknek tehát szükségük van speciális tréningekre és hálózatépítésre. Ez vezérelte a MINôk Egyesületét és annak pályázatíróját, Csapó Idát aki maga is egyéni vállalkozó, hogy 2004-ben európai uniós támogatást A projektben nagy szerepe van annak, hogy egymással együttmûködô nôi vállalkozói körök jöjjenek létre. CSAPÓ IDA 16

16 igényeljen a Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program pályázatán a vállalkozó nôk ismeretbôvítésérôl és hálózatépítésérôl szóló elképzeléseikhez. A program indulásakor pályázati felhívást tettünk közzé a vállalkozó, illetve a vállalkozni szándékozó nôknek mondta Csapó Ida. Az augusztus végi határidôre több mint 170 jelentkezés futott be, s végül csaknem 120 nô kapcsolódott be a projektbe. Öt vidéki helyszínen indult csoport: Hódmezôvásárhelyen, Jászfényszarun, Mezôkövesden, Szegeden és Székesfehérváron. A résztvevôk számára a képzés tandíjmentes, a tanácsadás és a kiegészítô szolgáltatás ingyenes. A program célja a mûködô, illetve induló nôi vállalkozások támogatása személyre szabott szolgáltatásokkal, átfogó kommunikációs tevékenységgel, valamint a vállalkozó, illetve vállalkozni szándékozó nôk megerôsítése szakmailag meglévô vagy tervezett vállalkozásaik önértékelésével, vállalkozási ismereteik bôvítésével. A projektben nagy szerepe van annak, hogy egymással együttmûködô nôi vállalkozói körök jöjjenek létre helyi, regionális és országos szinten, továbbá üzleti célú együttmûködések, partnerségek alakuljanak ki. A program keretében a képzett, vállalkozást vezetô nôk, illetve a vállalkozás indítását tervezô nôk hálózatba tömörülhetnek, és ennek eredményeként tapasztalataik átadásával, szorosabb szakmai és emberi együttmûködéssel nagyobb erôvé válnak a vállalkozói szférában ben havi egy képzési napon valamennyi résztvevô elmélyülhetett a következô témákban: vállalkozó nôi önismeret, EU-alapismeretek, marketingismeretek ban a fôbb képzési témák: adó- és pénzügyi, jogi ismeretek, közösségi vállalkozás, e-business, pályázatírás. A képzés végére, június 15-ére a résztvevôknek üzleti tervet kell készíteniük. Ezt a projekt szakemberei oktatással, kiscsoportos tanácsadással, egyéni mentorálással és végsô írásos értékeléssel segítik. A programot sikeresen befejezô vállalkozó, illetve vállalkozni szándékozó nôk tanúsítványt kapnak nyarán a program kedvezményezettjei e-learning segítségével mélyíthetik tovább tudásukat, majd 2006 szeptemberében zárókonferenciával fejezôdik be a program. SZÉKESFEHÉRVÁR BUDAPEST JÁSZFÉNYSZARU MEZÔKÖVESD HÓDMEZÔVÁSÁRHELY SZEGED EU- és hazai támogatás: 15,3 millió forint Projekt összköltsége: 15,3 millió forint Projekt befejezésének dátuma: június 15. Fejlesztés helyszíne: Budapest, Hódmezôvásárhely, Jászfényszaru, Mezôkövesd, Szeged, Székesfehérvár 17

17 A sikeres munkaerô-piaci integrációért A Konszenzus Alapítvány Heves Megyei Szervezete kiemelten közhasznú szervezet, 1997-tôl végez széles körû tevékenységet a szociálpolitika, a szociális munka fejlesztése, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megoldásának elôsegítése, valamint a szociálpolitikában érdekelt állami, önkormányzati és civil szervezetek együttmûködésének fejlesztése érdekében. A szervezet által kidolgozott, komplex és integrált módszer figyelembe veszi a kliensek sajátos egyéni képességeit, Ingyenes számítástechnikai tanfolyamot szervezünk, a tanulók, továbbtanulók pedig korrepetálást kérhetnek. JÉKLI SÁNDOR 18 végzettségét, tapasztalatait, és egyéni szolgáltatásokat nyújt, amelyek középpontjában egy fejlesztési folyamat áll a sikeres munkaerô-piaci integráció, reintegráció érdekében. Erre a módszerre épül az a projekt is, melyre a Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program keretébôl több mint 78 millió forintos, nagyrészt európai uniós támogatás nyert el a Konszenzus Alapítvány Heves Megyei Szervezete. A program a Perspektíva nevet viseli, célcsoportját pedig az Egerbôl, valamint a környezô 21 településrôl érkezô, elsôsorban 25 év alatti vagy 45 év fölötti tartós munkanélküliek adják. Külön figyelmet fordítanak a speciális élethelyzetû leszázalékolt, volt szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg vagy éppen büntetett elôéletû munkavállalói korú, de állással nem rendelkezô ügyfelekre is. A projekt 2005 januárjában indult, és összességében 18 hónap idôtartamú. Az alapítvány 8 fôállású munkatársa mellett iskolák, képzôintézmények, kisebbségi önkormányzatok, családsegítô és gyermekjóléti intézmények munkatársai, valamint pszichológus, pályaorientációs szakember, roma közösségfejlesztô is segíti a minél szélesebb körû szolgáltatást, illetve azt, hogy a valóban rászorulókhoz eljussanak az információk. Munkatársaik az egri bázisirodán kívül jelenleg 3 településen Kerecsenden, Szomolyán és Verpeléten heti rendszerességgel kihelyezett ügyfélfogadást is tartanak. A

18 Perspektíva-projekt egyik sajátossága, hogy a programba bekerülôk a fejlesztési szakaszban tehát amíg a munkavállalásra, továbbtanulásra, szakmaszerzô képzésre felkészítés folyik ösztöndíjat kaphatnak. Az eltelt 11 hónap alatt több mint 210 fô számára nyílt lehetôség belépni a projektbe ismerteti Bene Balázsné programvezetô, 65 százalékuk roma származású, többségükben alacsony iskolai végzettségûek. Közülük november végéig 92 fô került képzésbe vagy vállalt tartósan munkát. A rendkívüli igényt mutatja, hogy eddig közel 400 fô kereste fel a programirodát. Számukra az alapítvány munkaerô-közvetítô irodájának adatbázisa is rendelkezésre áll, valamint igénybe vehetik a teljes infrastruktúrát: telefonálhatnak, elkészíthetik önéletrajzukat, hozzáférhetnek az internethez. Azok számára, akik még nem értenek a számítógéphez, ingyenes számítástechnikai tanfolyamot szerveznek, a tanulók, továbbtanulók pedig korrepetálást kérhetnek, amelyhez a helyi fôiskola hallgatóit vonták be. A Perspektíva-projekt minden szolgáltatása ingyenes, nemcsak a munkavállalóknak, hanem a munkaadóknak is. A cél, hogy a program végére minimum 40 fô szakmát szerezzen és ebben elhelyezkedjen, illetve hogy minimum 60 fô tartósan, legalább fél évig folyamatosan és legálisan munkát vállaljon és végezzen. A projekthez kutatási elem is kapcsolódik a munkaadók bevonásával, amely a munkaerô-piaci készségigényeket szándékozik felmérni, ezzel is azt célozva, hogy a program folytatásához minél pontosabb képet kapjanak az elvárásokról és lehetôségekrôl. EU- és hazai támogatás: 80 millió forint Projekt összköltsége: 88 millió forint Projekt befejezésének dátuma: június 30. Fejlesztés helyszíne: Heves megye 19

19 Munkanélküli fiataloknak nyújtanak segítséget A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programjának (HEFOP) keretén belül alternatív szolgáltatási program megvalósítását tûzték ki célul Salgótarjánban. A program céljai között szerepel a többszörösen hátrányos helyzetû roma lakosság lehetôségeinek javítása is, ezért a bevont emberek között jelentôs arányban, mintegy negyven százalékban képviseltetik magukat a romák. A szakképzetlen, regisztrált és nem regisztrált munkanélküli fiataloknak, fogyatékkal élô vagy megváltozott munkaké- A program céljai között szerepel az olykor többszörösen hátrányos helyzetû roma lakosság lehetôségeinek javítása is. URAMECZ JÁNOS 20 pességû embereknek nyújtunk segítséget helyzetük javításához jelentette ki Uramecz János, a projekt vezetôje. A projekt gesztora, a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítôk Egyesülete, a program megvalósításában részt vevô konzorciumi partnerei pedig a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselôk és Szószólók Szövetsége, a József Attila Mûvelôdési Központ, a Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, valamint a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület. A program találó címet kapott: Lépésrôl lépésre. Az akció február elsején kezdôdött és 2006 nyarán fejezôdik be. Célja nemes: a munkanélküliség csökkentése és a hátrányos helyzetû emberek foglalkoztathatóságának javítása Salgótarjánban és kistérségében. Ennek érdekében a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítô Egyesülete százötven személyt, köztük nyolcvan, 16 és 25 esztendô közötti fiatalt, ötven fogyatékkal élô embert, valamint húsz tartósan munkanélkülit vont be a programba. Azt szeretnék elérni, hogy legalább ötven embert képezzenek és huszonötöt munkába helyezzenek, vagyis visszavezessék ôket a munka világába. A program céljai között szerepel az olykor többszörösen hátrányos helyzetû roma lakosság lehetôségeinek javítása is folytatta Uramecz János projektmenedzser, ezért a bevont emberek között jelentôs arányban, mintegy negyven százalékban képviseltetik magukat a romák. A megvalósítás során a

20 nôket nagyjából ötven százalékban vonják be, mivel a program célcsoportjába tartozó hölgyek fokozottabban hátrányos helyzetben vannak a foglalkoztatottság terén. A résztvevôk számára az információszolgáltatáson túl mentori támogatást nyújtanak, a személyre szóló fejlesztéshez, a képzésbe és munkába helyezéshez, a felzárkóztatáshoz, a hiányzó ismeretek pótlásához adnak segítséget, valamint pályaorientációs foglalkozásokat és különféle tanácsadásokat szerveznek. A programban részt vevôknek lehetôségük van arra, hogy bekapcsolódjanak zenei, táncos és kézmûves tevékenységekbe, többnapos intenzív, bentlakásos fejlesztésbe, mivel a mûvészet eszközét felhasználva könnyebb javítani a kommunikációs és együttmûködô képességeken. A projekt eddigi eredményei a számok tükrében: a bevontak száma 215 fô, közülük a nôk aránya 47, a romák aránya 44, a fogyatékkal élôk aránya pedig 34 százalékos. A résztvevôknek eddig 30 százalékát munkába helyezték, 21 százalékukat pedig valamilyen képzési programban helyezték el. A programot megvalósító, nyolcfôs stábban három megváltozott munkaképességû munkatárs dolgozik. SALGÓTARJÁN EU- és hazai támogatás: 60 millió forint Projekt összköltsége: 64 millió forint Projekt befejezésének dátuma: július 31. Fejlesztés helyszíne: Salgótarján és kistérsége 21

21 Lépésrôl lépésre érnek el eredményt Egyedülálló programot indított útjára a Savorrengi Egyesület munkanélküli fiatalok és környezetük foglalkoztatási problémáinak megoldására, amelyben közösségi facilitátorok segítségével az elmaradott térségekben élô, halmozottan hátrányos helyzetû, illetve roma lakosság esélyteremtését tûzték ki célul. A Roma évtized facilitátorképzése és -foglalkoztatása elnevezésû program megvalósítására a Regionális Fejlesztés Oparatív Programra beadott pályázatukkal 122 millió forint európai uniós társfinanszírozású támogatást nyertek el. Ilyen program nemcsak Magyarországon, de Európában sem volt még mondja Vámosi Gyula, a Savorrengi Egyesület projektmenedzsere. Brüsszelben az Európai Parlament elnökének is bemutattuk, az Európai Tanács is fontosnak tartja más országokba történô kiterjesztését. A Brüsszelben elsô alkalommal megtartott Roma Diplomáciai Konferencián nagy érdeklôdés kísérte a program ismertetését, több ország is jelentkezett már, hogy szintén megvalósítaná. Mint Vámosi Gyula elmondta: Somogy, Tolna és Baranya megyébôl azokat a munkanélküliséggel az országos átlagnál sokkal inkább sújtott településeket vonták be a programba, amelyekben nemcsak az egyes emberek kerülnek a társada- A program elsôdleges célja az elmaradott térségekben élô, halmozottan hátrányos helyzetû, illetve roma munkanélküli fiatalok és környezetük foglalkoztatási problémáinak megoldása. VÁMOSI GYULA 22

22 lom perifériájára, hanem az egész falu. Ezek az emberek nem rendelkeznek semmilyen végzettséggel, a település infrastruktúrája elmaradott, képtelenek kimozdulni, máshol munkát találni, ezért helyben kell számukra megoldást keresni helyzetük javítására. A facilitátorok képzésének elsôdleges célja, hogy helyben adják át azt a tudást, amelyet a koordinációs központokban szereztek folytatja Vámosi Gyula. A halmozottan hátrányos helyzetû embereket (hajléktalanokat, állami gondozásból kikerült fiatalokat, gyógyult szenvedélybetegeket, börtönviselteket) nem lehet azonnal visszailleszteni a társadalomba, csak lépésrôl lépésre lehet velük eredményt elérni. A roma munkanélküliség csökkentése is helyi kezdeményezésekkel, az integrációt elôsegítô programokkal érhetô el. A program célja az aktív korú, nem foglalkoztatott emberek munkaerô-piaci reintegrációjának elôsegítése új munkahelyek teremtésével, elsôsorban a szociális ágazatban. A nonprofit alapon foglalkoztatott facilitátorok szolgáltatásaira nagy a kereslet a hátrányos helyzetben lévô településeken. A Roma évtized facilitátorok képzése és foglalkoztatása elnevezésû program keretében másfél éven át 48 roma közösségi vezetô képzése és foglalkoztatása valósul meg. A képzés részeként kommunikációs, foglalkoztatási és tanácsadási tréningen vesznek részt, vállalkozói, számítógép-kezelôi ismereteket szereznek, nyelveket romanit vagy beást, valamint angolt vagy németet tanulnak. Részmunkaidôs foglalkoztatásuk 2006 februárjától indult, emellett májustól szakmai továbbképzéseket tartanak részükre. Az elsô kilenc hónapban legjobban teljesítô négy facilitátort a tizedik hónaptól fôállásban foglalkoztatják a projektet megvalósító szervezetek. A programban legjobban teljesítô facilitatornak pedig 2006-ban a Savorrengi Egyesület egy új számítógép-konfigurációt ajándékoz. EU- és hazai támogatás: 122,7 millió forint Projekt összköltsége: 122,7 millió forint Projekt befejezésének dátuma: január Fejlesztés helyszíne: Somogy, Tolna és Baranya megye 23

23 NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Telefon: 06 (1) Információs kék szám: 06 (40) Honlap: Nyomdai elôkészítés: PERJÉSI GRAFIKAI STÚDIÓ KFT. Nyomdai munkák: KOMÁROMI NYOMDA ÉS KIADÓ KFT. Felelôs vezetô: KOVÁCS JÁNOS ügyvezetô igazgató Felelôs kiadó: DR. SZALÓ PÉTER a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre 1 A kiadvány az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. HOGY AZONOS ESÉLYEKKEL INDULJANAK AZ ÉLETBE... 4 2. FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A KEMENESALJÁN... 6

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. HOGY AZONOS ESÉLYEKKEL INDULJANAK AZ ÉLETBE... 4 2. FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A KEMENESALJÁN... 6 Tartalom KÖSZÖNTÔ...................................................................................... 3 1. HOGY AZONOS ESÉLYEKKEL INDULJANAK AZ ÉLETBE...................................................

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net KIEGÉSZÍTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 1 Beköszöntô Tisztelt Olvasó! A munkaügyi szervezet tevékenységét a társadalmi és a gazdasági élet jelentôs területeit érintôen végzi, szoros kapcsolatban a munkaerôpiac

Részletesebben

Együtt velünk az Önök sikeréért!

Együtt velünk az Önök sikeréért! Együtt velünk az Önök sikeréért! Tisztelt Partnerünk! A Perfekt több mint fél évszázada meghatározó szereplôje a magyar felnôttképzésnek. Vitathatatlanul piacvezetôk vagyunk a pénzügyi és gazdasági képzések

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban

Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban Nyilas Orsolya Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban A tanulás iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása, a megfelelő tanulási

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 Zárókiadvány TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja ésaz intenzív utógondozás modellje Nemzetgazdasági Minisztérium TETT-program az áldozatokért

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-10 Ütemezés: Időtartam: Hetente 10 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán 2016. április 25., hétfő A 11. Életút Nap rendezvény kapcsán ez idáig összesen 69 megjelenést regisztráltunk. A megjelenések közel ötöde elektronikus médiumokban

Részletesebben

MK-gyõztes a Vasas Óbuda nõi röplabda-csapata

MK-gyõztes a Vasas Óbuda nõi röplabda-csapata XXI. évfolyam 4. szám Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban 2015. február 27. Nem csak nõknek! A fenti címmel folytatódik ingyenes szûrésekkel az Egészségkörút Óbudán március 14-én a Békásmegyeri

Részletesebben

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. BELVÍZ HELYETT HALÁSZVÍZ A SZIKEN... 4 2. ÚJ FALUKÖZPONTOT ALKOTNAK ÚJKENÉZBEN... 6 3. NEM BETAKARÍT, HANEM MEGTAKARÍT...

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. BELVÍZ HELYETT HALÁSZVÍZ A SZIKEN... 4 2. ÚJ FALUKÖZPONTOT ALKOTNAK ÚJKENÉZBEN... 6 3. NEM BETAKARÍT, HANEM MEGTAKARÍT... Tartalom KÖSZÖNTÔ...................................................................................... 3 1. BELVÍZ HELYETT HALÁSZVÍZ A SZIKEN...............................................................

Részletesebben

EXPRESSZ 59. VASUTASNAP

EXPRESSZ 59. VASUTASNAP EXPRESSZ A MÁV-START Zrt. vállalati újságja 10. szám 2009. július 20. Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünnepeltük a Vasutasnapot. Péntek délelôtt vasutas tisztek avatása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

I I. É v f o l y a m, 1. s z á m, 2 0 0 9

I I. É v f o l y a m, 1. s z á m, 2 0 0 9 I I. É v f o l y a m, 1. s z á m, 2 0 0 9 Tartalom 04 Interjú Milliárdos Bajnai Gordonnal12 21 fejlesztések a közlekedésben Regio Star 06 Legfontosabb a munkahelyek megôrzése 08 14 Beruházások 21 az egészséges

Részletesebben

A pápai Jókai Mór Művelődési Központ TUDÁS-HÁLÓ projektjének bemutatása

A pápai Jókai Mór Művelődési Központ TUDÁS-HÁLÓ projektjének bemutatása A pápai TUDÁS HÁLÓ projekt 65 A pápai Jókai Mór Művelődési Központ TUDÁS-HÁLÓ projektjének bemutatása 1. Intézményünk a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 2004/3.5.4. A felnőttképzés hozzáférésének

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Kiss János Tamás vezérigazgató

Tisztelt Partnerünk! Kiss János Tamás vezérigazgató Tisztelt Partnerünk! A Perfekt több mint 60 éve meghatározó szereplője a magyar felnőttképzésnek. Piacvezető a pénzügyi, gazdasági és társadalombiztosítási képzések területén. Az országos hálózattal rendelkező,

Részletesebben

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság elemzés XI. évf.. szám Dr. Tóth Tibor Spiesz Tamás Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság AKépzési Igazgatóság a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézeten belül. szeptember jén alakult meg. Szervezeti egységei

Részletesebben

Közel negyedmilliárd a Tolna megyei szakképzésnek

Közel negyedmilliárd a Tolna megyei szakképzésnek Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TOLNAI 9. évfolyam 7. szám A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági havilapja 2008. augusztus Közel negyedmilliárd a Tolna megyei szakképzésnek Fotó:

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2008-as üzleti évérôl. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt

Fenntarthatósági jelentés a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2008-as üzleti évérôl. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt Fenntarthatósági jelentés a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2008-as üzleti évérôl Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt 1 A Generali-Providencia Biztosító Zrt. számokban, tényekben: A Generali CSR-tevékenysége

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Előadó: dr. Haidegger Marianna dr. Lux Ágnes Az eljárás megindulása 2011 júliusában a 1257/2011. Korm.határozat fogadta el a Kormány

Részletesebben

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás, monitoring/ellenőrzés;

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG Kriskó Edina GDF, krisko@gdf.hu Muhari Csilla GDF, muhari@gdf.hu Kivonat: A Szerzk mindenekeltt bemutatják az esélyteremt informatika és informatikai eszközökkel támogatott

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Számítógépes tanfolyamok a paksi városi könyvtárban

Számítógépes tanfolyamok a paksi városi könyvtárban mélyrétegérõl, a tudáshordozók egyik legfontosabbikáról. A cseh-zsidó lángelme, a prágai Franz Kafka németül írt, de ez kényszerzubbony volt a számára. Nem volt az anyanyelve, nem volt a Mameloschen. Amikor

Részletesebben

Fejlesztések nyomában

Fejlesztések nyomában Fejlesztések nyomában Tisztelt Partnerünk! Az európai uniós források mára egyre inkább mindennapi életünk részévé váltak - egy önkormányzat, vagy vállalkozás sem hagyhatja figyelmen kívül ezeket a lehetőségeket.

Részletesebben

Miért az EFEB által szervezett adótanácsadó tanfolyam a legjobb választás az Ön számára?

Miért az EFEB által szervezett adótanácsadó tanfolyam a legjobb választás az Ön számára? Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-04-16 Ütemezés: Hetente Időtartam: 10 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

III. Best Practice dokumentálás és publikálás

III. Best Practice dokumentálás és publikálás Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA A jó gyakorlatok megosztása kiscsoportos munka keretében történt, az alábbi előre megadott témák mentén: Munkaerő-piaci igények, vállalati együttműködés, gyakorlati képzés Tanulási

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. E-befogadás. című kiemelt projekt támogatásához

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. E-befogadás. című kiemelt projekt támogatásához RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló E-befogadás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.1.16 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében 1 Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében Somogy megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete régiós és országos viszonylatban is kedvezıtlen, az utóbbi években

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE 5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf.: 118 Telefon: 66/441-156 Telefax: 66/441-609 Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

Jó döntés - sikeres jövő

Jó döntés - sikeres jövő Jó döntés - sikeres jövő Pályaválasztási tájékoztató a 2016/2017 tanévre Baranya megye Érettségizők és felnőttoktatásba bekapcsolódók részére készült kiadvány az állami fenntartású intézmények szakmai

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12.

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról Székesfehérvár, 2007. május 12. Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8000

Részletesebben

Tisztelt Kamarai Tagtársaim!

Tisztelt Kamarai Tagtársaim! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2010/1. Tisztelt Kamarai Tagtársaim! TARTALOM Csupán néhány hét telt el a tavaszi parlamenti választások óta, de szakdolgozói kérdésekben bíztató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

AKTUÁLIS. RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás. Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák

AKTUÁLIS. RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás. Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák AKTUÁLIS RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák Cserényi Iván õrsparancsnok jelentése alapján: Január 1-jén egy Virág úti lakossal szemben garázdaság

Részletesebben

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TÁMOP 5.3.1. Munkába lépés Zárókonferencia A SZOCIÁLIS MUNKA TAPASZTALATAI

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TÁMOP 5.3.1. Munkába lépés Zárókonferencia A SZOCIÁLIS MUNKA TAPASZTALATAI Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TÁMOP 5.3.1. Munkába lépés Zárókonferencia A SZOCIÁLIS MUNKA TAPASZTALATAI Célcsoport Aktív korú, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, nem foglalkoztatott

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

erôsítésére. Mindkettô helyes cél, csak az a kérdés, hogy melyiknek

erôsítésére. Mindkettô helyes cél, csak az a kérdés, hogy melyiknek Készült az Európai Unió társfinanszírozásával a ROP 3.4.1 központi program keretében 2007. NOVEMBER A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÜLÖNSZÁM

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai. Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai. Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1 A magyar lakosság borfogyasztási szokásai Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1 Az utazási élményhez szorosan kapcsolódik a bor és a gasztronómia. A gazdag kínálattal rendelkezô hazai úti célok számára a

Részletesebben

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.29 Záró dátum: 2010.07.28 A projekt megvalósításának

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

Az Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában című oktatási program továbbfejlesztése *

Az Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában című oktatási program továbbfejlesztése * Tanulmányok 53 Vighné Arany Ágnes Benkéné Kiss Valéria Tárkányi Ferencné Az Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában című oktatási program továbbfejlesztése * Bevezetés A tanulmány egy egészségtan

Részletesebben

Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége

Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége Dr. Orosz Bálint okl. építészmérnök, okl. mûemlékvédelmi szakmérnök (1953 2014) Sorozatunkban most olyasvalakit mutatunk be Dr.

Részletesebben

EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig

EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig Simon Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pedagógiai fejlesztő EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig A világszerte terjedő esélyegyenlőségi mozgalmak

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012.

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012. Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Gyomaendrőd, 2012. 1 Várfi András Gyomaendrőd Város

Részletesebben

MÁSODIK ESÉLY. Falugondnok és beteggondozó képző program a bihari kistérség foglalkoztatási és népességmegtartó helyzetének javítása érdekében

MÁSODIK ESÉLY. Falugondnok és beteggondozó képző program a bihari kistérség foglalkoztatási és népességmegtartó helyzetének javítása érdekében MÁSODIK ESÉLY Falugondnok és beteggondozó képző program a bihari kistérség foglalkoztatási és népességmegtartó helyzetének javítása érdekében TÁMOP- 1.4.1-07/1-2008-0105 MÁSODIK ESÉLY Falugondnok és beteggondozó

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program A Kapu Program kifejlesztője a Béthel Alapítvány amelynek jogelődje 1994-ben kezdte meg működését. Az Alapítvány fő célja a kezdetektől fogva a

Részletesebben

A jövő tudósai A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEI ÉS TOVÁBBI TERVEI. A jövő tudósai. Magyar Tudomány 2013/5

A jövő tudósai A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEI ÉS TOVÁBBI TERVEI. A jövő tudósai. Magyar Tudomány 2013/5 Tisztelt Olvasó! 610 A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEI ÉS TOVÁBBI TERVEI A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/ 2008. (VI.13. OGY-határozat elfogadásával az Országgyűlés 2008-tól kezdődően

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget 2008 / Tavasz F o g a d ó a K a r n a g y o k h o z Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget Ki ne ismerné Erdôs Jenôt, a népmûvelô pedagógust, karnagyot, a hangversenyélet

Részletesebben

Zöld Óvoda Országos Forrásközpont. 3. Részjelentés

Zöld Óvoda Országos Forrásközpont. 3. Részjelentés 3. Részjelentés ok tevékenységek tárgyban az SH/4/5 kódszámú, -, Ökoiskola programok kiszélesítése című projekthez. Szerződés száma: Jelentéstételi időszak: Vállalkozó: Vállalkozó képviselője: 2014/2.

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével

Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével SLO-HU-CRO 2006/01/113/HU 2 A projekt bemutatása A projekt

Részletesebben

Találkozó rendori vezetokkel a Vas megyei fokapitányságon, részvétel a megyei konfliktuskezelo csoport létrehozásában.

Találkozó rendori vezetokkel a Vas megyei fokapitányságon, részvétel a megyei konfliktuskezelo csoport létrehozásában. TÁJÉKOZTATÓ Szombathely Megyei Jogú Város Roma Kisebbségi Önkormányzata testületének az elmúlt idoszakban (2003-2004. év) végzett munkájáról, a kisebbségi önkormányzattal kapcsolatos legfontosabb eseményekrol.

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 értékeink Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat,

Részletesebben

A tartalomból: Választási különszámhoz. Választási hirdetmény 2. oldal. Polgármester jelöltek bemutatkozása 3-5 oldal

A tartalomból: Választási különszámhoz. Választási hirdetmény 2. oldal. Polgármester jelöltek bemutatkozása 3-5 oldal RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszámhoz Tisztelt Olvasóink! Havilapunk szerkesztósége egy felhívással fordult településünk polgárai felé, miszerint egy

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

HÍRLEVÉL. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja HÍRLEVÉL Munkáltatói tájékoztatás a könnyebb eligazodás tükrében Tisztelt Munkáltatók! 2014. február A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a Partnerei

Részletesebben

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Mindig van választás Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Hallgatói jegyzet SZERZŐ: CSUJA ZSUZSA LEKTOR: KALMÁR ANDRÁS NYELVI LEKTOR: HORVÁTH SÁNDOR SZERKESZTŐ:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK SÁRÁND, 2014. 08. 29. TÁMOP-5.1.1-11/1/B- NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK Konzorciumi partnerek: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Sáránd Község Önkormányzata Projektmegvalósítás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

A TERC Kft. két évtizede áll az építőipar szolgálatában!

A TERC Kft. két évtizede áll az építőipar szolgálatában! A TERC Kft. két évtizede áll az építőipar szolgálatában! A TERC Kft.-t 1990-ben 3 barát ( TERC ) alakította, 1 millió forintos törzstőkével. Jelenleg a kft. törzstőkéje 113 millió forint, amelyen túlmenően

Részletesebben

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY)

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), CSALÁDBAN ÉLŐ SÉRÜLT FIATALOK MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJA (CSMHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) Polyacskó

Részletesebben

Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17.

Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Jelen vannak: Végh Péter elnök, Bognárné Orbán Andrea, Kósáné Kalmár

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára A Budapesti Békéltető Testület 2014-es éve Értékelés, tapasztalatok Majdnem négyezer beérkezett és 3720 lezárt ügy, mintegy

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális Városrehabilitáció Alsózsolcán című ÉMOP 3.1.1-12-2013-0009 kódszámú Szociális célú városrehabilitáció projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0046

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0046 PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY A Dél-Cserehát és a Szuha-völgyi Akcióterület közösségi összefogása a mélyszegények integrációja és az együttműködés fejlesztése érdekében TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0046 A projekt időtartama

Részletesebben

GAP YEAR Hasznos tanácsok évkihagyóknak és évhalasztóknak

GAP YEAR Hasznos tanácsok évkihagyóknak és évhalasztóknak GAP YEAR Hasznos tanácsok évkihagyóknak és évhalasztóknak Euroguidance Hungary Kedves Érdeklődő! A Euroguidance Magyarország az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

OLVASÁS, MEGÉRTÉS, ÉRVÉNYES TUDÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI ESZKÖZÖKKEL ZALA MEGYÉBEN

OLVASÁS, MEGÉRTÉS, ÉRVÉNYES TUDÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI ESZKÖZÖKKEL ZALA MEGYÉBEN OLVASÁS, MEGÉRTÉS, ÉRVÉNYES TUDÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI ESZKÖZÖKKEL ZALA MEGYÉBEN Projekt előkészítés szükségletfelmérés Készítették: Kovácsné Pacsai Edit (DFMVK) Nitsch Erzsébet (DFMVK) Sebestyénné Horváth

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 MISSZIÓNK... 2 SZOLGÁLTATÁSAINK... 2 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIACOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK Frey Mária frey mária A magyarországi munkaerőpiacot érintő jogszabályi és intézményi változások Bevezetés 1. A munkanélküliek

Részletesebben