Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely"

Átírás

1 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 1 Beköszöntô Tisztelt Olvasó! A munkaügyi szervezet tevékenységét a társadalmi és a gazdasági élet jelentôs területeit érintôen végzi, szoros kapcsolatban a munkaerôpiac más szervezeteivel. Ez megköveteli, hogy azok folyamatos változásaihoz dinamikusan tudjon igazodni, illetve a maga területén indukálója legyen a fejlôdésnek. Az EQUAL, mint az Európai Unió innovatív munkaerô-piaci kezdeményezéseket ösztönzô és finanszírozó közösségi kezdeményezése keretet és lehetôséget adott számunkra ahhoz, hogy kipróbálhassuk és megvalósíthassuk azokat az elképzeléseket, amelyeket ügyfeleink jobb és hatékonyabb segítése érdekében terveztünk. A projekt megvalósításában különlegességet jelentett a széleskörû partnerség keretében történt megvalósítás, amelyet a végrehajtás teljes idôtartama alatt a korrekt és hatékony együttmûködés jellemzett. A partnerek mindannyian képesek voltak a maguk szakterületén teljesíteni a kitûzött célokat és ebbôl közösen egy egészet alkotni. A további közös tevékenységekre nézve is példamutatónak tartom ezt az aktív és segítô együttmûködést. Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Említésre méltó az a nemzetközi partneri kapcsolat Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely ebben a projektben jött létre. A nemzetközi A projekt vége felé már elmondható, hogy közös együttmûködést nagyon sok nehézség és buktató munkánk nem volt hiábavaló. A tervezetteknek kísérte, ami adódott a kulturális, munkaszervezési és megfelelôen sikerült végrehajtanunk az elképzelt támogatási rendszerek közötti különbözôségekbôl. feladatokat és a kialakult eredmények, illetve a kísérleti megvalósítás is visszaigazolta tervezéskori A különbségek ellenére sokat adott ez a partnerség is: megismertük egymás munkáját, problémáit, sikereit, és a nehézségek ellenére sikerrel végeztük el a Remélem, hogy a projekt eredményeivel hatékonyan elképzeléseinket. tervezetteket. Úgy tûnik a végére sikerült valóban hozzájárulunk a munkaerôpiac fejlôdéséhez, elsôsorban a hátrányos helyzetû emberek és térségek esély- megtalálni a közös pontokat is, aminek remélhetôleg további együttmûködésben realizálódik a hozadéka. egyenlôségének javításához. AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 3

2 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 2 A Vas Megyei Munkaügyi Központ 1991 óta foglalkozik a munkanélküliség megelôzésével és hátrányos következményeinek enyhítésével Vas megyében. Az EQUAL projekt végrehatása közben szervezetünk átalakult, 2007 január elsejével három megyére - Gyôr-Moson- Sopron, Vas, Zala kiterjedôen Nyugatdunántúli Regionális Munkaügyi Központ néven, Szombathely központtal látja el feladatait. A munkaügyi szervezet által vezetett partnerség sikeres pályázatot nyújtott be az EQUAL, A munkaerôpiac szempontjából hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése elnevezésû intézkedés végrehajtásában való részvételre Integrált munkaerô-piaci szolgáltató rendszer kialakítása címmel. 4 A projekt háttere A Vas Megyei Munkaügyi Központ székhelye Szombathelyen található, a kialakított infrastruktúrája és alkalmazotti köre is elsôsorban ide, valamint részben a megye városaiba koncentrálódik. A földrajzi távolság az álláskeresôk jelentôs köre számára gyakran szempont volt, hogy ezeket a szolgáltatásokat fizikailag is közelebb vigyük a nem teszi lehetôvé, hogy a munkaügyi központ által biztosított szolgáltatásokat igénybe vegyék, az információkhoz módszerei: a teleházakra épülô, hálóza- célcsoporthoz, amelynek lehetséges közvetlenül hozzáférjenek. Emellett a ton keresztül megvalósuló távügyintézés, az e-learning alapú képességfej- képzési szolgáltatások, és a munkalehetôségek is a célcsoporttól távol esnek. lesztés és szakképzés, valamint a távmunka lehetôségének megteremtése. A projektötlet kidolgozásakor alapvetô INTEGRÁLT MUNKAERÔ-PIACI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

3 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 3 A projekt általános célja: A projekt célja az elektronikus szolgáltatás, az e- learning- és a távmunka eszközeire építve egy integrált szolgáltatási rendszer kialakítása, amely a megyében mûködô teleházak és e-magyarország pontok hálózatán keresztül közelebb viszi, s ezáltal elérhetôvé teszi a szolgáltatásokat (segítô szolgáltatások, szakmai képzések, munkahely) az elmaradott, vidéki térségekben élô inaktívak számára. Közvetlen célunk a hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiacra való belépésének, illetve visszailleszkedésének segítése, esélyegyenlôségük javítása Vas megyében, amit az alábbi részcélokon és tevékenységeken keresztül kívántunk elérni: Felmérettük, hogy a munkaügyi központ szolgáltatásai mennyiben nyújtanak adekvát megoldást a hátrányos helyzetû álláskeresôk segítésére, milyen módosításokra, egyéb szolgáltatásokra van igény. A munkaadók bekapcsolásával a piaci igényekre (távmunka) alapozott szolgáltatásokat kívántunk elindítani. Kidolgoztuk a készségek- és ismeretek fejlesztésének e-learning alapú rendszerét (tananyagok kifejlesztése, képzések). A teleház és az e-magyarország pont rendszerére, infrastruktúrájára építve biztosítottuk a szolgáltatások teljes körû elérését. Az e-szolgáltatás, e-learning és távmunka alapú szolgáltatási rendszert kísérleti jelleggel elindítottuk a vasvári kistérségben. Közvetett célok: igényalapú, költség-hatékony szolgáltatási rendszer megteremtése, a távmunka, az e-szolgáltatás és az e-learning meghonosításának elôsegítése, a társadalmi, gazdasági és térségi hátrányok halmozódásából fakadó egyéni munkaerô-piaci problémák csökkentése, a megyén belüli térségi különbségek mérséklése. A projekt célcsoportja: A projekt célcsoportjára jellemzô hátrányos helyzetet túlnyomórészt az adott térség gazdasági és társadalmi elmaradottsága termeli ki. Vas megyében és különösen a Hegyhát térségében - a megye déli- és keleti peremvidékén az aprófalvas településszerkezet jellemzô, ahol komoly problémát jelent a városok elérhetôsége a távolság és a rossz közlekedés miatt. Ezekben a térségekben jóval magasabb a hátrányos helyzetû emberek aránya, és súlyosabbak a problémáik is. A projekt célcsoportjának tekintettük a térségben élôket, kiemelten: GYES-en, GYED-en lévôket, onnan visszatérni akarókat, 45 év felettieket, inaktívakat, alacsony iskolai végzettségû munkanélküli embereket, elavult vagy nem piacképes szakképzettséggel rendelkezô munkanélküli embereket, pályakezdôket. AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 5

4 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 4 A tevékenységek szintjén a projekt az alábbi részekbôl állt: Felmérések és elemzések. Szolgáltatásfejlesztés és hálózatépítés. A rendszer kísérleti megvalósítása a vasvári kistérségben. Az EQUAL program alapelveire építve nemzetközi e- gyüttmûködés. Nemzetközi partnereink: Anglia, Franciaország, Belgium. A projekt elvárt eredménye: A Vas Megyei Munkaügyi Központ szolgáltatásai a célcsoport számára könynyebben elérhetôek lesznek, hozzájárulva a szervezet pozitívabb megítéléséhez. A távmunka, mint reális foglalkoztatási forma meghonosodik, lehetôvé téve a helyben foglalkoztatottságot vidéki térségek számára is. A projekt idôtartama: január augusztus INTEGRÁLT MUNKAERÔ-PIACI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

5 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 5 A hazai partnerség tagjai, a partnerek feladatai: Vas Megyei Munkaügyi Központ meghatározta a teleházakra átalakítandó szolgáltatások körét, az elérhetô inaktív munkaerô mennyiségét és típusát, koordinálta a projekt végrehajtását. Vállalkozói Központ meghatározta a távmunkában elvégezhetô tevékenységek körét, kapcsolatot vett fel a munkáltatókkal, és fórumokon keresztül toborzást végzett. Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Szombathelyi Regionális Képzô Központ kiképezte a teleházakban dolgozó szolgáltató munkatársakat, felkészítette a távmunkára a kiválasztott munkaerôt, tevékenysége a tréning-anyagok kifejlesztésétôl a végrehajtáson keresztül az utánkövetésig tartott. kapcsolatrendszere révén információval szolgált a helyi munkaerôrôl, visszajelzést adott a kiválasztott tevékenységek kivitelezhetôségérôl a kapacitások ismeretében. Hegypásztor Kör mint aktív teleház biztosította a helyszínt, további teleházak közremûködését vonta be (összesen tizet), foglalkoztatatta a kiválasztott munkaerô-piaci távügyintézôket. AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 7

6 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 6 Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ ( ban Vas Megyei Munkaügyi Központ) 8 A pályázat beadásakor és a projekt végrehajtásának döntô részében szervezetünk tevékenysége Vas megyére terjedt ron, Vas és Zala megyét foglalja magánek három megyéjét, Gyôr-Moson-Sop- ki. Ekkor a Vas Megyei Munkaügyi Központ és hét kirendeltsége foglalkozott településen 1 millióan élnek. A telepüba. A régió 21 kistérségében 655 a munkanélküliség megelôzésével és lések közül öt megyei jogú városi, 22 hátrányos következményeinek enyhítésével. A társadalom széles rétegeinek kivételével településhálózatát a törpe városi ranggal rendelkezik. A Kisalföld álláskeresôknek, munkáltatóknak, képzô intézményeknek, civil szervezetek- is bizonyítja, hogy helyes volt a és aprófalvak magas száma jellemzi. Ez nek, megváltozott munkaképességûeknek nyújtott támogatásaink és szol- kell vinni az emberekhez a szolgáltatá- ben kitûzött cél, amely szerint közelebb gáltatásaink mellett már akkor is nagy sainkat, a régió minél több pontján hangsúlyt fektettünk új módszerek, lehetôséget kell biztosítani az érdeklôdôk számára, hogy információhoz jus- eszközök megismerésére és azok adaptálásárasanak támogatásainkról, szolgáltatásainkról, valamint egy olyan új rend január elsejével megalakult a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely székhellyel. módon segíti ôket az önálló álláskeszert kell létrehozni, amely interaktív Ez a régió az ország nyugati határszéléresésben, élethelyzetük javításban. INTEGRÁLT MUNKAERÔ-PIACI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

7 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 7 Tevékenységünk az EQUAL projektben Hazai szakmai tevékenységek: Felmérések, elemzések A projekt tervezésekor azt a célt tûztük magunk elé, hogy a munkaügyi szervezet szolgáltatásait és információit szélesebb körben tegyük szabadon elérhetôvé, ezáltal az elzártabb térségben élôk, illetve a hátrányos helyzetû rétegek munkaerô-piaci esélyegyenlôségét javítsuk. Ennek elérése érdekében a meglévô hipotézis mellett szükségünk volt a tényleges helyzet felmérésére, illetve a szolgáltatással célzott személyek és szervezetek tényleges véleményének és igényeinek megismerésére. E tevékenységünk a projektben ezt a célt szolgálta. A feltételek, lehetôségek és igények felmérése három fô területet ölelt fel. Vizsgáltuk az álláskeresôk véleményét a munkaügyi szervezet tevékenységérôl, valamint a távmunkához való viszonyukról. A munkáltatók és magánszemélyek véleményét szervezetünk szolgáltatásait és a távmunkába való bekapcsolódásuk lehetôségét illetôen, valamint a szervezetünkben dolgozó munkatársak véleményét meglévô szolgáltatási tevékenységünk, illetve annak továbbfejlesztési lehetôségeit illetôen. E felmérések és elemzések eredményeként három elemzô és értékelô dokumentum készült, ami alapját képezte a szolgáltatás fejlesztés szakmai koncepciója kialakításának. Távszolgáltatás fejlesztési terv A szolgáltatás fejlesztés következô lépése egy jövôbe mutató koncepció kialakítása és megvalósítási terv összeállítása volt. A munkaügyi szervezet néhány munkatársának részvételével és külsô szakértôk bevonásával fejlesztô team állt fel a feladat elvégzésére. A fejlesztési terv kialakítása során többirányú behatást és megközelítést kellett figyelembe venni. A tervkészítés alapját a felmérések és elemzô anyagok adták, amelyek alapján meghatároztuk a fô irányvonalakat. De figyelembe vettünk más, hasonló jellegû kezdeményezéseket, a munkaügy szervezet várható átalakítását, a jogszabályok várható változásait, illetve a technikai fejlôdés adta lehetôségeket. Ennek a fázisnak eredményeként egy fejlesztési terv készült el. Távszolgáltatás fejlesztés A szolgáltatás fejlesztés következô, egyben utolsó fázisaként a távszolgáltatás fejlesztés, vagyis a megvalósítás következett. Ez a fázis tartalmazta az e- lektronikus szolgáltatás tartalmi és technikai megvalósítását a fejlesztési tervben megfogalmazott alapelveknek és szakmai terveknek megfelelôen. A megvalósításban részben a munkaügyi szervezet szakemberei, részben pedig külsô szervezetek és azok szakértôi vettek részt. Erre az idôszakra esett a munkaügyi szervezet regionalizálása, ami jelentôsen nehezítette a feladatot. Az addig elsôsorban megyei szintûre tervezett rendszert regionális szintûre kellett AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 9

8 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 8 átalakítani és megvalósítani, amit elsôsorban a megyék között meglévô szakmai és eljárásbeli különbségek nehezítettek. Ennek ellenére a feladatot sikerült elvégezni, és a tervezettekhez képest plusz eredményként regionális szintû rendszerré fejleszteni. A fejlesztés eredményeként egy interaktív elekronikus szolgáltató felület készült. Ez egy honlapon képes biztosítani a munkaügyi szervezet teljes szolgáltatási rendszerének nyilvánosságát és részben interaktív kapcsolódását, szakmai kapcsolatot a szervezet és szerzôdött szolgáltató partnerei között, valamint a munkaügyi szervezet szakmai és területi egységei közötti kommunikációt és együttmûködést. Nyilvánosság: Tájékoztató fórumok szervezése A projekt szakmai megvalósításának része volt a folyamatos nyilvánosság biztosítása a fejlesztés különbözô fázisaiban. Ezt a feladatot részben sajtótájékoztatók szervezésével, cikkek megjelentetésével láttuk el. A legfontosabb elemek azonban a tájékoztató fórumok voltak. E fórumok célja nem csupán a fejlesztési fázisok, vagy a tervek bemutatása volt, hanem a meghívotti kör részérôl véleményeket, visszajelzéseket is vártunk a fejlesztés tartalmát, lehetséges irányát tekintve. Ezeket igyekeztünk felhasználni arra, hogy elkészültét követôen megalapozzuk a továbbélését, továbbvitelét más térségekbe. Záró konferencia szervezése A projekt zárásaként, annak eredményeinek, tapasztalatainak bemutatására konferenciát szervezünk. Célja, hogy a meglehetôsen széleskörû partnerség keretében végrehajtott projekt résztvevôinek összefoglalóan bemutassuk az eredményeket és tapasztalatokat. Nemzetközi tevékenység A tevékenység nagyságrendje és az Equal céljaihoz kapcsolódó jelentôsége miatt külön fejezetben található részletes bemutatása. Egyéb tevékenység A távügyintézôk foglalkoztatásához a technikai feltételek biztosítása A projektben tervezett távszolgáltatás egyik meghatározó része volt a távügyintézôi rendszer kialakítása. Ennek a távügyintézôk foglalkoztatása (Hegypásztor Kör) és képzése (ReMeK) mellett a technikai feltételek biztosítása is elengedhetetlen része volt, hiszen e- lektronikus szolgáltatás fejlesztés mellett valósult meg. Ehhez a technikai feltételeket a munkaügyi szervezet biztosította. 10 INTEGRÁLT MUNKAERÔ-PIACI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

9 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 9 A szervezésben közremûködô munkatársak: Doktoricsné Machinek Krisztina Dominek Judit Gelle Mária Németh Zsolt Serman Lajosné Tancsics Ferenc Varga Péter Távmunkás képzés keretében a résztvevôk számára megélhetési támogatás biztosítása A projektben megvalósult a távmunkás képzési program kidolgozása és képzés megvalósítása. A munka nélkül lévô emberek számára a különbözô képzések jellemzôen komoly esélyjavítást jelentenek a munkaerô-piaci érvényesülésük szempontjából. A részvétel azonban még a képzés ingyenessége mellett is nehézséget jelent az érintetteknek, ha mellette semmilyen forrásuk nincs a megélhetésre. Emiatt a projekt részeként megélhetési támogatást finanszíroztunk a képzésen résztvevôk számára a képzés idôtartama alatt. AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 11

10 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 10 Hegypásztor Kör 12 Egyesületünk több mint húsz éve alakult hagyományôrzés, értékmentés céllal. A térség elsô társadalmi szervezeteként járatlan utakon ösvényeket tapostunk az utánunk következô kezdeményezéseknek. A világ ez idô alatt nagyon sokat változott, fejlôdött. A társadalmi igényeknek megfelelôen számos új feladatot, célt tûztünk ki magunk elé, jelentôs számú tagságunk támogatásával. Az ezredforduló után sok pályázati lehetôség nyílt meg a civil szervezetek számára, amelyek kihasználásával forrást tudtunk teremteni terveinkhez. Tevékenységi palettánk ennek megfelelôen évrôl évre színesedett, gazdagodott. Valamennyi kezdeményezésünk célja, hogy közvetlen térségünk életét felpezsdítsük, az itt lakó vidéki emberek A 2001-es év nagy változást hozott egyesületünk életében. Ekkor nyílt elôször módunk arra, hogy az önkéntes munkán túl, fizetett alkalmazottaink is legyenek. Ebben az évben nyitottuk meg teleházunkat is, amely azóta a hét minden napján, napi hat órában várja ügyfeleit. A teleház számos olyan technikai eszközzel rendelkezik, amelyek segítik kis falunk lakóit ügyes-bajos dolgaik elintézésben. Meglévô infrastrukturális hátterünkre, évek óta mûködô Foglalkoztatási Információs Pontunk tapasztalataira, valamint a széleskörû életminôségén javítsunk. Mint tapasztaltuk, kapcsolati hálózatunkra alapozva igény és szükség van mun- kánkra a turizmus-fejlesztés területén Fejlesztési Partnerként csatlakoztunk az EQUAL programhoz. éppúgy, mint a közösségi-, ifjúsági programszervezésben. INTEGRÁLT MUNKAERÔ-PIACI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

11 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 11 Tevékenységünk az EQUAL projektben Az EQUAL program keretében a partnerek - összehangolva tevékenységüket - azt tûzték ki célul, hogy a munkaerôpiac szempontjából hátrányos helyzetû (fôleg inaktív) emberek számára az e-learning és a távmunka eszközeire építve egy integrált szolgáltatási rendszert alakítsanak ki. Ebben aktív partnerként egyesületünk feladataként megyénk déli részében mûködô teleházak és e-magyarország pontok bevonása szerepelt. Ennek megfelelôen a projektben fô feladatként vállaltuk, hogy az ôriszentpéteri, körmendi, ôrségi, vasvári kistérségekben található teleházakon, e- Magyarország pontokon keresztül segítünk közelebb vinni a munkaügyi szolgáltatásokat a térségben élô munkanélküliekhez. Ezek a térségek a megyén belül, a déli és a keleti peremvidéken elhelyezkedô aprófalvas, hátrányos helyzetû területeken helyezkednek el. ismereteket sajátítottak el a ReMeK szervezésében, valamint megismerkedtek a munkaügyi központ szervezeti felépítésével, honlapjának szerkezetével, szolgáltatásaival. A távügyintézôk tájékoztatása Elsô és talán legfontosabb lépésként azoknak a teleházaknak a kiválasztására került sor, amelyek infrastruktúrájukat tekintve alkalmasak voltak szolgáltatások nyújtására, valamint egy-egy fô távügyintézô nincsenek hagyományai és igazán tapasztalatai sem, Mivel a távfoglalkoztatásnak térségünkben még befogadására. Együttmûködési megállapodást kötöttünk az ôriszentpéteri, gersekaráti, olaszfai, szent- vállalkozásunkkal. A foglalkoztatás megkezdésekor ezért e téren is úttörôknek számítottunk merész péterfai, táplánszentkereszti, nádasdi, gyôrvári, bejcgyertyánosi, valamint a rábahídvégi teleházakat bizonyultak. Már a legelsô munkaértekezleten felmerült aggályaink szerencsére feleslegesnek fenntartó szervezetekkel, intézményekkel. A megállapodás keretében a fenntartók vállalták, hogy 14 ségteljes csapatmunkát várunk tôlük. A gyors és megértették távügyintézôink, hogy önálló, felelôs- hónapon keresztül irodát biztosítanak a programhoz. A számítástechnikai eszközök beszerzését a megtanulták alkalmazni az MSN üzenetküldô prog- hatékony információcsere érdekében mindannyian munkaügyi központ, mint fôpályázó vállalta. ramot, valamint címet is hoztak létre maguknak. Ezek segítségével az egyes távügyintézôk közti A telephelyek kiválasztása után kerülhetett sor a távolságok lerövidültek, egy-egy probléma megoldásában szinte azonnal tudtak egymásnak segítséget távügyintézôk kiválasztására. A kiválasztás során fô szempont volt, hogy a leendô távügyintézô a projekt nyújtani. célcsoportjába tartozzon. A munkaügyi kirendeltségek aktív segítségével az elmúlt év áprilisában alkalommal egyesületünk székhelyén, amelyen meg- Munkamegbeszéléseket tartottunk havonta egy kiválasztottuk a tíz leendô alkalmazottat, akik közül vitattuk a tapasztalatokat, hiányosságokat, feladatokat. A személyes találkozók közben pedig Interne- hatan saját lakhelyükön nyújtottak munkaügyi információkat az érdeklôdôknek. A foglalkoztatás ideje ten, telefonon kommunikáltunk. Az alkalmazottakkal közvetlen, jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk. alatt a távügyintézôk számítástechnikai, munkajogi AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 13

12 Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page A távügyintézôk foglalkoztatásuk ni, vagy olyan oktatásokat keresni számukra, amelyekkel szakmai ismerete- során szerzett tapasztalataikat így látják: iket, képességeiket bôvíthetik. Örültem, hogy a faluban élôk hamar elfogadták Nagy Gábor, Oszkó: segítségemet, és nagy lelkesedéssel Az elmúlt egy év, amit távmunka ügyintézôként kicsiny falunkban, Oszkóban írás, akár álláskeresés tekintetében. kértek tôlem tanácsokat akár önéletrajz- töltöttem nemcsak falunk tanácstalan álláskeresôi számára, de nekem is sok Molnár Tibor, Rábahídvég: hasznos élménnyel, ismerettel szolgált. Az elmúlt bô egy év tapasztalatai Mindamellett, hogy a képzés során meglátásom szerint - azt támasztják alá, rengeteg hasznos információval lettem hogy a teleházaknak fontos szerepe lehet a munkaerô-piaci szolgáltatások kie- gazdagabb - amiket természetesen az élet bármely területén hasznosítani gészítésében. tudok a továbbiakban - rengeteg embernek is segíthettem az álláskeresés néha internetes álláskeresési lehetôségek, Az ide betérô ügyfelek általában az elkeserítô és kilátástalan útvesztôjében. külföldi munkavállalással kapcsolatos A jogi frázisok és jogszabályok ismertetése helyett szerintem nekünk leginkább lözhetetlen feltétele volt az Internet információk miatt érkeztek. Ezek nélkü- az emberrel kellett foglalkozni, aki segítségért, tanácsért fordult hozzánk. segítséggel tudták ezt megoldani. Állás- használata. Némelyek önállóan, mások Átérezni problémájukat és gondjaikat, kereséseknél igen hasznos segítséget mert pontosan amiatt fordulnak hozzánk, mert régóta ismernek minket, és A másik legjelentôsebb terület, ahol se- nyújtott a munkaügyi központ honlapja. személyünkben nem egy arctalan hivatalnokot, bürokratát látnak, hanem egy rajz elkészítése volt. Ezt a képzésünkön gíteni tudtam az ügyfeleknek, az önélet- régi ismerôst, vagy akár barátot, akire szerzett tudásanyag felhasználásával nyugodt szívvel bízzák kétségeiket, problémáikat. Ez utóbbi az Equal program Összegzésképpen úgy látom, hogy a szakszerûen meg tudtuk valósítani. legfôbb erénye, természetesen a mi foglalkoztatásunk mellett. nagy haszonnal forgathattam, míg egy képzésen szerzett tudásanyag egy részét másik részének kevésbé vettem hasznát. Kurimai Hajnalka, Olaszfa: A konkrét, hivatalos ügyek intézése egyértelmûen a kirendeltségeken történik, Pályakezdô, hátrányos helyzetû munkanélküliként nagyon örültem az álláslehetôségnek. A munka nemcsak azért kozott. Ezért számomra, a jogi, törvény- ezek kiváltására nálam igény nem mutat- tetszett, mert lehetôségem adódott kezési ismeretek a napi munkában nem elhelyezkedni, hanem azért is, mert számos olyan dolgot tanultam meg, ami jelentettek komoly segítséget. hasznos a mindennapi életemben. A Tímár Adrienn, Szentpéterfa: megszerzett munkajogi, számítástechnikai ismereteket fel tudtam használni, kaügyi szolgáltatásokról szóló tanfolyam A munkaügyi központ által tartott mun- hogy másoknak is segítsek elhelyezked- sikeres elvégzése kellôképpen felkészí- INTEGRÁLT MUNKAERÔ-PIACI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

13 Equal oldalak 1 8/13/07 3:36 PM Page 13 megírni a szükséges papírokat. Jó a kezdeményezés, egy kicsit emberarcú lett tôle a munkaügy, de igazán eredményt csak mint folyamat képes produkálni, mert a jó munkához, a bizalom elnyeréséhez, a megismeréshez, a mi saját tájékozottságunkhoz, tudásunkhoz idô kell. Kívánom, ha már elindult és mûködik, legyen folytatása, és mielôbb, mielôtt ismereteink elavulnak, és újra képezhetnek bennünket ezen az életen át tartó tanulási folyamatban. Horváth Péterné, Bejcgyertyános: A pályázat keretében képzéseken vettem részt, ami tett minket arra, hogy az adott térségben segítsük a hasznos volt, így az ügyfeleket a legjobb tudásom hátrányos helyzetû emberek elhelyezkedési esélyeit, szerint tudtam tájékoztatni. Az ügyfelek elôször a valamint munkaügyi témákkal kapcsolatos információkkal lássuk el ôket. Ennek megfelelôen leggyakrab- és utána keresték fel a teleházat. Segítettem ôket munkaügyi kirendeltségen regisztráltatták magukat, ban az alábbi megoldandó feladatokkal találkoztam. önéletrajzírásban, a munkaügyi honlapon állások, képzések keresésében, szociális ellátások igénybevételérôl Ügyfeleim között sok olyan volt, aki segítséget igényelt az önéletrajz megírásához, a technikai eszközök tájékoztattam ôket. Intéztem egyéb dolgaikat, például használatához. Állásinterjúra készítettem fel hátrányos fax-küldés, fénymásolás, számítógépen való munkavégzés. helyzetû embereket, felhívtam érdekükben az adott munkáltatót, és idôpontot egyeztettem részükre egy A faluban hamar elterjedt a hír, hogy van ilyen lehetôség. Sokan felkeresték a teleházat, segítséget kértek. személyes találkozó céljából. A tartósan munkanélküli személyeknek segítettem eligazodni a különféle segélyezési formákban. A konkrét távügyintézôi feladataitek megkérdezni, találtam-e számukra munkalehetô- Voltak olyan ügyfelek, akik hetente többször is bejötmon túl beleláthattam a teleházat fenntartó szervezet séget. Hasznos volt ez a program annak ellenére, mûködésébe, életébe, amelyek további tapasztalatokkal gazdagítottak. Bízom benne, hogy a program be- a betérô ügyfeleket. hogy nincs folytatása. A mi teleházunk ezután is segíti fejezésekor egy másik munkahelyen, a tizennégy hónap tapasztalatait mind kamatoztatni tudom. Pintérné Nagy Éva, Gersekarát: A legnagyobb siker mégis az volt, hogy az én segítségemmel sikerült munkát találni néhány ügyfelem- szolgáltatások minél közelebbi elérésére. A vasvári Gersekaráton is nagy szükség lenne a munkaügyi nek. Sikeres tizennégy hónap áll mögöttem az Equal kirendeltség elérése tömegközlekedési eszközökkel támogatása által. nagyon nehezen oldható meg. Az Internet elterjedésével házhoz hozhatóak bizonyos szolgáltatások. Kemencei Ilona, Ôriszentpéter: A képzésen megismert szakmai anyag elsajátításával, Azt tapasztaltam, hogy valóban információszegények a gyakorlaton személyes kapcsolatok kialakításával segítséget tudok nyújtani a hozzám forduló munka- az emberek, valóban nem találnak állást, valóban sokan küszködnek létbizonytalanságban, és mintegy nélkülieknek, álláskeresôknek, pályakezdô fiataloknak. mentôövet ragadnak meg minden segítséget, tájékoztatást, amire maguk és családjuk megélhetéséért be a teleházba, hogy ellátásuk letelte után is A GYES-en, GYED-en lévô kismamák gyakran térnek rátalálnak. Ebben igyekeztem segíteni, megoldásokat naprakész információkkal rendelkezzenek. A fiatalok, keresni, vagy akár adminisztratív módon kitölteni, akik nagy számban látogatják a teleházat, szintén AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 15

14 Equal oldalak 1 8/13/07 3:36 PM Page igénybe vették munkaügyi szolgáltatásainkat. Ôk voltak azok, akiken keresztül a szülôket, hozzátartozókat is meg tudtuk keresni, információt tudtunk eljuttatni hozzájuk. Így és a községben kihelyezett szórólapok segítségével vált viszonylag rövid idôn belül ismertté a szolgáltatás. A program lezárását követôen is szeretnénk folytatni a munkaügyi szolgáltatások nyújtását. könyvtár és teleház látogatói. Ô általuk aztán tovább terjedt család, barátok ismerôsök felé is. Népszerûnek bizonyult a szakmai önéletrajzok megírásában tett segítségnyújtás, valamint az internetes álláskeresési lehetôség is. A program folyamán heti rendszerességgel kialakultak kisebb nagyobb csoportos beszélgetések is, ahol a téma természetesen a munkaügyi helyzet volt. Az elmúlt több mint egy évet a távmunka információinak Horváth Anita Mónika, Nádasd: ismertetése, állás keresôk Pozitívum, hogy kistelepülések bekapcsolódhattak ilyen jellegû feladatokba. Emelkedô tendenciát mutatott az érdeklôdô emberek száma és a segítség igénybevételének ideje. Köztudottak lettek a szolgáltatások. Az álláskeresôk legnagyobb százaléka segítség nélkül nem tud mit kezdeni a munkaügy honlapjával, sem elérhetôség, sem technikai hozzáértés igényeinek kiszolgálása adandó alkalommal a Vas Megyei Munkaügyi Központtal együttesen tette ki. Összességében elmondható, hogy eredményesen zárult ez a tizennégy hónap, hiszen ismertté tette embereknél a távmunkát, mint munkalehetôséget, és információkkal szolgálhatott állásügyi kérdésekben. szempontjából. Az álláskeresôk nagy része, sajnos nem tud kommunikációs eszközöket alkalmazni, még verbálisat sem! Írásbelit és informatikait még kevésbé! A teleházzal való együttmûködés rendkívül hasznos. Szerettem ezt az elfoglaltságot, hasznosnak éreztem magam, köszönöm a lehetôséget, bízom a folytatásban! Molnár Krisztina, Gyôrvár: Örülök, hogy részt vehettem ebben a programban, mert a képzés során nagyon hasznos ismeretekre tettem szert. A tanfolyam, valamint a vasvári kirendeltségen eltöltött gyakorlat által betekintést nyerhettem a munkaügyi központ munkájába. Napjaink nagy feladata a munkanélküliség Poprócsi Barnabás, Táplánszentkereszt: A település lakosságának viszonylagosan alacsony hányada vette igénybe a teleházban nyújtott munkaerô-piaci információnyújtást, mint szolgáltatást. Érdeklôdôk szinte az egész aktív korosztályból akadtak a 16 évestôl az 55 évesig. Elsô lépésként fontosnak tartottam a szolgáltatás minél szélesebb körû reklámozását problémájának megoldása, a mun- kanélküliek visszajuttatása a munka világába, s ezért jó dolognak tartom, hogy a teleházakban is lehetôség nyílt a munkanélküliekkel való foglalkozásra. A Gyôrvári Teleházban fôleg a munkaügyi központ honlapján lévô állásajánlatok, képzések lekérdezését, valamint az önéletrajzírásban való segítségnyújtást vették igénybe a munkanélküliek. Ez a lakosság körében. Már rögtön az utóbbi leginkább a pályakezdô indulásnál mutattak érdeklôdést a álláskeresôkre volt jellemzô. Sokan INTEGRÁLT MUNKAERÔ-PIACI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

15 Equal oldalak 1 8/13/07 3:36 PM Page 15 érdeklôdtek az idénymunkák, az otthon végezhetô és a részmunkaidôs állások iránt. A program nagy elônye az volt, hogy a munkanélküliek helyben is igénybe vehették ezeket a szolgáltatásokat. lehetôvé teszi a Vas megyei teleházak és e- Magyarország pontok minôségi szolgáltatásának megalapozását a távmunka-lehetôség nyújtására és a munkaügyi szolgáltatások igénybevételére a távügyintézôkön keresztül. Minôségbiztosítás Rendszerterv A projekt keretében a távügyintézôk segítségével felmérést végeztettünk a helyi célcsoportról. A felmérés célja a célcsoport demográfiai viszonyainak, munkaerô-piaci helyzetének számítógépes ismereteinek feltérképezése volt. Kutatási eredményeinket a távmunka elterjesztéséhez kívántuk kiindulási alapnak felhasználni. Kétszáz kérdôívet küldtünk ki. A felmérés eredményébôl arra következtethetünk, hogy a magasabb iskolai végzettségû, számítástechnikai ismeretekkel rendelkezô emberek, valamint az eldugott falvakban élôk (a tömegközlekedés hiányosságai miatt) nyitottabbak az internetes ügyintézésre, e-learningre és távmunkára, mint lehetôségre. A távügyintézôk megbeszélése A célcsoport felmérésével párhuzamosan a teleházak Eredményeink és e-magyarország pontok felmérésére is sor került, A kitûzött célokat, a projektben vállalt feladatunkat érzéseink szerint sikeresen teljesítettük. hogy képet kapjunk az egyes végpontok felszereltségérôl, kapacitásáról. A felmérés célja volt, hogy Távügyintézôink gondolatait összegezve bízunk abban, hogy a program a munkanélküliek szempontjából megvizsgáljuk, alkalmasak-e vagy alkalmassá tehetôke ezek a helyek a távmunka végzésére, illetve az egyes is hasznos és hatékony volt. Ha pedig az elôkészítô végpontokon milyen típusú távmunkát lehet végezni. szakasszal együtt több mint két évet dolgoztunk azért, A felmérés eredményeként harmincból huszonnyolc hogy idáig eljussunk, akkor folytatnunk kell a megkezdett feladatot. Pályázati források hiányában a jövôben elérési pontot találtunk alkalmasnak a távmunkás feladatok megvalósítására. Azonban ezek nagy részében is szükség lenne valamilyen eszközre (általában tatni. Információink szerint néhány esetben sikerül a a távügyintézôket sajnos nem tudjuk tovább foglalkoz- számítógépekre, szoftverekre), hogy a jelenlegi színvonalukat fenn tudják tartani. Megállapítottuk, hogy fenntartó szervezeteknek, felvállalva a megkezdett továbbfoglalkoztatást megoldania a teleházakat szinte valamennyi teleház tudna segítséget nyújtani. szolgáltatás folytatását. A nehéz anyagi körülmények A felmérések eredményeire támaszkodva, valamint a között tengôdô teleházak azonban nem tudják vállalni a munkáltatói terheket, ezért ezeken a helyeken a programban résztvevô valamennyi partner (munkaügyi központ, ReMeK, Vállalkozói Központ, Vasi szolgáltatást is szüneteltetik. Az így munkanélkülivé Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás) tevékenységét váló távügyintézôket remélhetôleg mielôbb újból az figyelembe véve egyesületünk vállalta egy Minôségbiztosítási Rendszerterv elkészíttetését. A Rendszer- aktív munkavállalók között tudhatjuk. terv elkészítésével célunk volt, hogy egy olyan A szervezésben közremûködô munkatársak: minôségbiztosítási rendszert dolgoztassunk ki, amely Zágorhidi Czigány Ákos, Takács Márta AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 17

16 Equal oldalak 1 8/13/07 3:36 PM Page 16 Szombathelyi Regionális Képzô Központ 18 A Szombathelyi Regionális Képzô Központot közismert nevén ReMeKet 1994-ben a Munkaügyi Minisztérium és Szombathely Megyei Jogú Város alapította. Intézményünk Nyugat- nagyobb szerepet kapnak a térség gaz- intézményünk ügyfelei között egyre Magyarország három megyéjének dasági kihívásaira dinamikus választ Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala adni kívánó vállalatok. meghatározó képzési szereplôjévé vált Büszkék vagyunk arra, hogy a több az elmúlt években. Intézményünk mint száz szakma képzési programjai életében jelentôs lépés volt, hogy 2006 mellett vizsgaközponti szerepünk is februárjában megnyitottuk a Gyôr- erôsödött az elmúlt idôszakban. Az Moson-Sopron megyei és a Zala megyei képviseletünket. államilag elismert közép- és felsôfokú Országos Képzési Jegyzékben szereplô, Az Európai Unió csatlakozási folyamatában hazánknak egyik legnagyobb érvényes számítástechnika, nyelvi, üzle- vizsgák mellett az Európai Unióban is ütôkártyája a kvalifikált munkaerô. ti és hegesztési vizsgákat is szervezünk. Ennek érdekében képzô központunk olyan versenyképes képzési formákat Intézményünk ISO 9001:2000 szabványnak megfelelô minôségirányítási kínál - mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak, amellyel a munkaerôpiacon komoly elônyhöz juthatnak. rendszer szerint mûködik. Így a munkanélküliek mellett - INTEGRÁLT MUNKAERÔ-PIACI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

17 Equal oldalak 1 8/13/07 3:36 PM Page 17 Elérhetôségeink: Szombathely, Akacs M. u Tel./fax: 94/ , 94/ honlap: OKÉV nyilvántartási számunk: Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0028 Tevékenységünk az EQUAL projektben A Képzô Központ feladata a projektben a célcsoportok képzésének megvalósítása volt. Ez a Foglalkoztatási távügyintézô és a Távmunkás tanfolyamok képzési tematikájának és képzési programjának kidolgozását, illetve a tanfolyamok és vizsgák lebonyolítását jelentette. A Képzô Központ munkatársai dolgozták ki a képzések tematikáját, majd képzési programját. A fejlesztési partnerség tagjaival történô többszörös egyeztetés után készült el a Foglalkoztatási távügyintézô képzés oktatási tematikája az alábbiak szerint: Foglalkoztatási távügyintézôk képzése - oktatási tematika Elôzetes tudásszint felmérés 1. Csoportépítô tréning és készségfejlesztés 6 óra 2. Kommunikáció: tanulástechnikai tréning, tárgyalási technikák, a tanácsadás elemei 18 óra 3. Számítástechnika: Operációs rendszer, Word, Excel, internet 54 óra 4. Jogi ismeretek: munkajog, támogatási rendszerek, jogszabályismeret, személyiségi jogok, esélyegyenlôség 6 óra 5. Munkaerô-piaci helyzetkép 6 óra 6. Munkavállalási tanácsadás - karriertervezés álláskeresés 10 óra 8. Álláskeresôk ellátási és támogatási rendszere 10 óra 9. Irodai adminisztráció és eszközkezelés: fax, fénymásoló, digitális fényképezôgép, SMS, nyomtatók 2 óra 10. A Vas Megyei Munkaügyi Központ honlapjának használata 12 óra 11. E-learning, a távmunka elmélete és gyakorlata 6 óra 12. Gyakorlat: gyakorlat és betanulás a munkaügyi kirendeltségen 10 óra Belépési feltétel: érettségi Csoportlétszám: 2 x 6 fô Összes óraszám: 150 óra. Intenzitás: 25 nap, heti 3 nap, napi 6 óra Hiányzás: összes óra 20 %-a. Modulzárók, házi vizsga Bizonyítvány: témakörök és óraszámok feltüntetésével. A két tanfolyam résztvevôi (öt-öt fô) a projekt keretében a teleházakban foglalkoztatott személyek Távmunkás képzés voltak. A hallgatók földrajzi elhelyezkedése szerint két csoportban történt a képzés Vasváron / Oszkón és Szombathelyen. A tanfolyamok résztvevôivel a Képzô Központ minôségirányítási rendszerének AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 19

18 Equal oldalak 1 8/13/07 3:36 PM Page 18 Anyakönyvi szám: 022/621/06/ megfelelôen Képzési szerzôdést kötöttünk. A Foglalkoztatási Távügyintézô képzés 2006 tavaszán kezdôdött, majd a nyári szabadságolásokat követôen ôsszel folytatódott. November végén sikeresen levizsgáztak a résztvevôk. A Távügyintézô képzés 150 órás volt, a tanfolyam befejeztével a témaköröket és azok óraszámát feltüntetô bizonyítványt kaptak a hallgatók. BIZONYÍTVÁNY Kakukk Márton részére sz.: Hahota, 1988 november 07. aki az évi LXXVI. törvény 53. (1) bekezdésben foglaltak szerint szervezett, a SZOMBATHELYI REGIONÁLIS KÉPZÔ KÖZPONT által felkért szakmai bizottság elôtt Foglalkoztatási távügyintézô vizsgát tett eredménnyel Szombathely, november 29. P.H. szakmai vizsgabizottság igazgató elnöke 150 órás képzés után a hallgatók bizonyítványt kaptak A képzési program moduljai: 1. Csoportépítô tréning 6 óra 2. Kommunikációs tréning 18 óra 3. Számítástechnika 54 óra 4. Jogi ismeretek 6 óra 5. Álláskeresôk ellátási és támogatási rendszere 12 óra 6. Munkaerô-piaci helyzetkép 6 óra 7. A Vas Megyei Münkaügyi Központ honlapjának használata 12 óra 8. Munkavállalási tanácsadás 10 óra 9. Karriertervezés álláskeresés 10 óra 10. Munkaügyi kirendeltségi gyakorlat 10 óra 11. E learning 6 óra A tanfolyam befejezése után a hallgató képes: A hallgató a tanfolyam sikeres elvégzése után képes lesz munkaügyi és egyes humán távszolgáltatási feladatok elvégzésére. A tanfolyamon végzett hallgatót az alábbi munkakörök betöltésére javasoljuk: Foglalkoztatási távügyintézô Távmunkás képzés A Távmunkás képzés elôkészítése a munkáltatói fórumokkal párhuzamosan történt. A Foglalkoztatási távügyintézô képzéshez hasonlóan ebben az esetben is a Fejlesztési partnerségben résztvevôk véleményének figyelembe vételével készült el az oktatási tematika. A tanfolyam idôtartama 220 óra, heti négy oktatási nappal, naponta ötöt órával. A képzés lebonyolítása egy felhívás megfogalmazásával kezdôdött. A tájékoztatót a Fejlesztési Partnerség tagjai megjelentették saját honlapjaikon. A INTEGRÁLT MUNKAERÔ-PIACI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

19 Equal oldalak 1 8/13/07 3:36 PM Page 19 képzési lehetôség széles körû megismerése érdekében terjesztették a munkaügyi kirendeltségeken, továbbá a Vas Népében megjelent hirdetésben és a helyi rádióban riport formájában lehetett hallani róla. A jelentkezések alapján 2007 március 1-én logikai és személyiség teszt kitöltésével történt meg a felvételi eljárás. Ezt követôen döntöttek a Fejlesztési partnerség tagjai a hallgatók felvételérôl és a képzési helyszínekrôl. A képzés célja: A távmunka egyre nagyobb teret hódít a világban és Magyarországon is. Végezhetô fôállásban otthonról, teleházakból, távmunka-központokból, de akár másodállásban is. A képzés elvégzése után a távmunkás alkalmas és képes lesz távmunka végzésére a következô feladatkörökben: adatrögzítô, távtitkárnô, távügyintézô, telemarketinges munkatárs, ügyfélszolgálati munkatárs, call-center operátor, e-ügyintézô, elektronikus bedolgozó. A szerzôdésben rögzített negyven fôhöz képest több hallgatót vettünk fel a tanfolyamokra. Ez helyes döntésnek bizonyult, mert idôközben többen meggondolták magukat, és visszaléptek a képzésen való részvételtôl. A szombathelyi és a sárvári tanfolyamon még így is további hallgató felvételérôl kellett gondoskodni a létszám feltöltése érdekében. A projektszerzôdésben leírtaknak megfelelôen ben a következô tanfolyamok indultak: március 1. Szombathelyen két tanfolyam öt, illetve hat hallgatóval, március 19. Szombathelyen két tanfolyam, öt-öt hallgatóval, április 1. Szombathelyen egy tanfolyam, öt hallgatóval, április 1. Bobán egy tanfolyam, öt hallgatóval, április 16. Körmenden egy tanfolyam, hat hallgatóval, április 16. Sárváron egy tanfolyam, hat hallgatóval. Oktatási tematika 1. Elôzetes tudásszint felmérés (számítástechnika, marketing, kommunikáció) 2. Csoportépítô tréning 6 óra 3. Tanulástechnikai tréning 6 óra 4. Kommunikáció (kiemelten telefonos kommunikáció) 15 óra 5. Pszichológia (ügyfélkezelés, nehéz emberek) 12 óra 6. A marketing alapjai 24 óra 7. Üzleti ismeretek, az értékesítés elmélete és gyakorlata 20 óra 8. Számítástechnika (kiemelten: adatbázisok felhasználása, internet, új elektronikus technológiák) 60 óra 9. Termékismeret 6 óra 10. Jogi ismeretek 6 óra 11. Irodai adminisztráció és eszközkezelés (fax, fénymásoló, digitális fényképezôgép, SMS, nyomtatók, stb.) 5 óra 12. Gyakorlat (gyakorlat és betanulás a lehetséges munkahelyeken) 60 óra Betölthetô munkakörök: értékesítô, e-kereskedelem, ügyfélszolgálat, Csoportlétszám: 5 15 fô / csoport (Összesen 40 fô) Óraszám: 220 óra. Intenzitás: 37 nap, heti 4 nap, napi 5 óra Hiányzás: összes óra 20 %-a. Vizsga: ReMeK vizsga (szóbeli és gyakorlati) ReMeK bizonyítvány: témakörök és óraszámok feltüntetésével. AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 21

20 Equal oldalak 1 8/13/07 3:36 PM Page 20 Megszerezhetô képesítés: TÁVMUNKÁS Felvételi követelmény: érettségi Egyéb: A képzés idejére megélhetési támogatást kapnak a hallgatók. A képzések lebonyolítása ezután komoly szervezési feladatot jelentett a sok, egy idôben futó tanfolyam miatt. Az oktatók elsôsorban a Képzô Központ munkatársai voltak, de a munkaügyi központból is felkértünk oktatókat. A gyakorlati képzés megvalósításában hatékonyan közremûködött a projekt menedzsmentje. Segítségükkel Szombathelyen tíz, Bobán három, Sárváron négy, Körmenden pedig két munkahelyen volt gyakorlati képzés. Május, június végén és július elején a modulbeosztásnak megfelelô idôpontokban megtörténtek a vizsgák. Valamennyi hallgató eredményesen fejezte be a képzést és bizonyítványt kapott a témakörök valamint az óraszámok feltüntetésével. A projekt megvalósításával a Képzô Központ nemcsak képzési programokkal gyarapodott, hanem folyamatosan együttmûködött a Fejlesztési Partnerség tagjaival. Tapasztalataink alapján más projektek megvalósításában is szívesen dolgozunk együtt a továbbiakban jelenlegi partnereinkkel. A szervezésben közremûködô munkatársak: Varga András Piroska László Távügyintézôi tanfolyam és vizsga a ReMeK -ben 22 INTEGRÁLT MUNKAERÔ-PIACI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

21 Equal oldalak 1 8/13/07 3:36 PM Page 21 Vállalkozói Központ A Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Szombathelyen 1993-ban alapították huszonegy szervezet összefogásával, a mikro- kis és középvállalkozások támogatására, versenyképességük növelésére. Az alapítók között Vas megye és Szombathely Város Önkormányzata mellett bankok, érdekképviseleti séghez, amely a céljainak eléréséhez az EQUAL programot találta megfelelônek. szervek és magánvállalkozások is felsorakoztak. A Vállalkozói Központ már a projekt elôkészítô szakaszában is aktívan részt vállalt a partnerség mun- Tevékenységünk az EQUAL projektben A Vállalkozói Központ mindig is fontos célként kezelte a munkaerôpiac szereplôi között a kommuniká- valamint a Központ által a projektben megvalósítani kájában, ahol körvonalazódtak a projekt részletei, ciót, az együttmûködést és a munkanélküliség csökkentésére irányuló kezdeményezések támogatását. ta a végrehajtási szakaszban, hogy meghatározza a kívánt tevékenységek. A Vállalkozói Központ felada- A 2004 májusában aláírt szombathelyi foglalkoztatási paktum menedzsment szervezetének feladatát is vegye a kapcsolatot a munkáltatókkal, felmérést vé- távmunkában elvégezhetô tevékenységek körét, fel- felvállalta a Vállalkozói Központ, így még szorosabb gezzen körükben, tájékoztató fórumokat szervezzen, majd elkészítse a távmunka-szolgáltatás fejlesz- kapcsolat alakult ki a munkavállalókkal, a munkáltatókkal, képzô intézményekkel, valamint az érdekképviseleti szervekkel. Örömmel vette azt a kezdemétési tervet. nyezést is, amely a megye elmaradott térségeiben Eredményeink: próbálná javítani a foglalkoztatottságot, fôként alternatív munkavállalási formák elterjesztésével. Munkáltatói felmérés Ezért 2005 folyamán csatlakozott a Vas Megyei A munkáltatói felmérés célcsoportja gazdasági szereplôk, szakértôk, gazdasági fejlesztôk voltak. A Munkaügyi Központ által összefogott partner- AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 23

22 Equal oldalak 1 8/13/07 3:36 PM Page felmérés elôkészítéseként egy közel Munkáltatói fórumok: ezer céget tartalmazó adatbázis került A munkáltatói felmérés eredményeit kialakításra, ahol feltételezhetô a távmunka, mint alternatív foglalkoztatási tek, fôként munkáltatók felé. Hat fóru- fórumokon is közvetítettük az érintet- forma alkalmazása. Ebbôl az adatbázisból egy hatvan céget tartalmazó lista lyen, egyet-egyet Budapesten és Gyôrmot tartottunk, négyet Szombathe- készült, amely vállalkozásoknál - alvállalkozó segítségével - személyes inter- novemberében a Magyar Távmunka ben, valamint részt vettünk 2006 júra került sor egy elôre összeállított Szövetség országos konferenciáján, kérdôív alapján. A kérdôívek és interjúk ahol ismertettük Equal projektünket, révén megtörtént a potenciális távmunkahelyek számának, valamint a ményeit. valamint a távmunka felmérés ered- betöltésükhöz szükséges szakmai-, és egyéb képességeknek a meghatározása. Ezután húsz cégnél személyes prezentációt szerveztünk, ahol a felmérés eredményeit ismertettük a vállalatvezetôkkel, valamint a további együttmûködés kereteit fogalmaztuk meg. A felméréskor egy nemzetközi benchmark is készült a távmunkában betölthetô lehetséges feladatkörökre. A témával kapcsolatos külföldi tapasztalatokat is összegeztük egy tanulmány keretében. A célunkat megvalósítottuk, a munkáltatók széles körét ismertettük meg a távmunka lehetôségeivel, az elérhetô Az elsô két fórumunkat 2006 októberében tartottuk Budapesten és Szom- elônyökkel. bathelyen, ezek széles munkáltatói kört szólítottak meg. A fórumokon azonban azt tapasztaltuk, hogy célszerûbb szû- INTEGRÁLT MUNKAERÔ-PIACI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

23 Equal oldalak 1 8/13/07 3:36 PM Page 23 kebb, egy-egy területhez tartozó munkáltatókat megszólítani, és kisebb létszámú rendezvényen ismertetni az eredményeket, ezek után kötetlen beszélgetést kezdeményezni a résztvevôk között. Azt is tapasztaltuk, hogy a cégek szívesen hallanának pályázati lehetôségekrôl, aminek segítségével csökkenthetnék a távmunkahely kialakításának önköltségeit. Így a 2007 februárjában megrendezésre kerülô fórumokon már magas szakmai színvonalú elôadások hangzottak el errôl a témáról is. A harmadik fórumra a call centereket üzemeltetô, e- kereskedelemmel, illetve informatikával foglalkozó vállalkozásokat hívtuk meg. A negyedik fórumot Gyôrben rendeztük a média területén mûködô és piackutatással foglalkozó vállalkozások számára. Mivel a média is érintett volt, így jelentôs publicitást kapott a projekt ezzel a rendezvénnyel. Az utolsó két fórumra Szombathelyen került sor az oktatási, képzési területen tevékenykedô, illetve tanácsadással foglalkozó cégek bevonásával. Az utolsó alkalomra meghívást kapott minden cég, mely részt vett a felmérésben. Ezek a vállalkozások pozitív visszajelzést adtak mind a felmérésben való részvételrôl, mind pedig a távmunka létjogosultságáról. Távmunka fejlesztési terv: A fejlesztési tervbe bevont szervezetek közé a partnerszervezetek, a projektben résztvevô többi partnerszervezet szakemberei, azon munkáltatók tartoztak, akik potenciálisan érdekeltek lehetnek a távmunka elindításában. Megalapozó koncepció készült, majd a nemzetközi Best Practice-k összegyûjtésére került sor. Ez alapján kidolgozásra került egy javaslat a hazai adaptációra. A fejlesztési terv részletesen kitér a nemzetközi jogi, valamint munkajogi szabályozásra, valamint a nemzetközi gyakorlatra. A fejlesztési terv jövôképet fogalmaz meg a nemzetközi tapasztalatok alapján. Megtörtént a Távmunka Kézikönyv összeállítása, amely tartalmazza a távmunka bevezetésének lépéseit munkavállalói és munkáltatói oldalról, valamint feltárja a lehetôségeket és feltételeket az alkalmazási formával kapcsolatosan. Procedúrákat policy-kat, szabályzatokat dolgoztunk ki a munkajogi, infoáramlás technikai és a pénzügyi garanciák tekintetében. A magyarországi Távmunka Projekt-eken sikeresen pályázó cégek tapasztalatainak összegzését is tartalmazza a fejlesztési terv, szakmaterületenkénti fejlesztési javaslatokkal, kidolgozott projektekkel. A fejlesztési terv egyeztetése az érintettekkel egyeztetô fórumokon történt. A szervezésben közremûködô munkatársak: Babos Csaba Babos Eszter AZ EQUAL PROGRAMOT AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR KORMÁNY FINANSZÍROZZA. 25

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK... 4 2. MUNKANÉLKÜLIEK SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT... 6

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK... 4 2. MUNKANÉLKÜLIEK SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT... 6 Tartalom KÖSZÖNTÔ...................................................................................... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK.....................................................

Részletesebben

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. HOGY AZONOS ESÉLYEKKEL INDULJANAK AZ ÉLETBE... 4 2. FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A KEMENESALJÁN... 6

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. HOGY AZONOS ESÉLYEKKEL INDULJANAK AZ ÉLETBE... 4 2. FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A KEMENESALJÁN... 6 Tartalom KÖSZÖNTÔ...................................................................................... 3 1. HOGY AZONOS ESÉLYEKKEL INDULJANAK AZ ÉLETBE...................................................

Részletesebben

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre 1 A kiadvány az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Együtt velünk az Önök sikeréért!

Együtt velünk az Önök sikeréért! Együtt velünk az Önök sikeréért! Tisztelt Partnerünk! A Perfekt több mint fél évszázada meghatározó szereplôje a magyar felnôttképzésnek. Vitathatatlanul piacvezetôk vagyunk a pénzügyi és gazdasági képzések

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról B E S Z Á M O L Ó a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ munkájáról 25-21 Bevezető A Vas Megyei Közgyűlés 29. december 11-i ülésén elfogadott 21. évi munkatervében foglaltak szerint április 3-i ülésén

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

79900 Ft helyett csak 71 910 Ft 14 983 Ft/hó helyett csak 13 485 Ft/hó

79900 Ft helyett csak 71 910 Ft 14 983 Ft/hó helyett csak 13 485 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: Ütemezés: Időtartam: 2016-06-18 A tanfolyam elindult, becsatlakozási lehetőség. Még 3 szabad hely! 2 hetente 6 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.)

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) 2013. szeptember 1-jén indult a projekt, melynek címe A hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 29. június 15. június 19. Készítette: Gosztonyi Enikő 29. augusztus Előzmények Az utóbbi évek országos könyvtári stratégiáiban kiemelkedően

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl 2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ Fekete Balázzsal, a Nestlé Hungária Kft. toborzási specialistájával HR CSEMEGÉK A Munkaügyi Közvetítôi és Döntôbírói Szolgálat belülrôl Interjú Rigler Diánával,

Részletesebben

Paktum Hírlevél. Tisztelt Olvasó! STRATÉGIAKÉSZÍTÉS ELÕTT

Paktum Hírlevél. Tisztelt Olvasó! STRATÉGIAKÉSZÍTÉS ELÕTT Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadványa p 2007. június p 4. szám p Tisztelt Olvasó! Hírlevelünk mostani száma sokszínû és változatos események krónikája. Nagy elõrelépések

Részletesebben

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából 1. Bevezető Már a szakfelügyeletről szóló 2001. évi rendeletben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

169 900 Ft helyett csak 152 910 Ft 18 990 Ft/hó helyett csak 17 091 Ft/hó

169 900 Ft helyett csak 152 910 Ft 18 990 Ft/hó helyett csak 17 091 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: Ütemezés: Időtartam: 2016-06-11 A tanfolyam elindult, becsatlakozási lehetőség. Még 3 szabad hely! 2 hetente 10 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy

Részletesebben

179900 Ft helyett csak 161 910 Ft 18 173 Ft/hó helyett csak 16 355 Ft/hó

179900 Ft helyett csak 161 910 Ft 18 173 Ft/hó helyett csak 16 355 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-08-27 Ütemezés: Időtartam: 2 hetente 11 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei ATIPIKUS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI ALAPJAI Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt

Részletesebben

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2009/2. Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Mint, ahogy arról már többször hírt adtunk szervezetünk választott tisztségviselôin keresztül tavaly

Részletesebben

64 900 Ft helyett csak 58 410 Ft 23 300 Ft/hó helyett csak 20 970 Ft/hó

64 900 Ft helyett csak 58 410 Ft 23 300 Ft/hó helyett csak 20 970 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-24 Ütemezés: Időtartam: 2 hetente 3 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja. Bevezető A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012.

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012. Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Gyomaendrőd, 2012. 1 Várfi András Gyomaendrőd Város

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

A Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Herendi Általános Iskola és AMI keretében

A Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Herendi Általános Iskola és AMI keretében A Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Herendi Általános Iskola és AMI keretében A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. ÚMFT

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE 2016 Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely MUNKATERV A BERZSENYI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

179900 Ft helyett csak 161 910 Ft 16 658 Ft/hó helyett csak 14 993 Ft/hó

179900 Ft helyett csak 161 910 Ft 16 658 Ft/hó helyett csak 14 993 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: Ütemezés: Időtartam: 2016-06-04 A tanfolyam elindult, becsatlakozási lehetőség. Még 3 szabad hely! 2 hetente 12 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2014. MAGYARORSZÁG

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2014. MAGYARORSZÁG 1 ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2014. MAGYARORSZÁG ITNET Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal www.nebih.gov.hu Köszöntő 1 Tisztelt Olvasó! Az élelmiszerlánc-felügyelet

Részletesebben

Változó, alakuló (mobil) szakma. Partneri kapcsolatokra épített szakma.

Változó, alakuló (mobil) szakma. Partneri kapcsolatokra épített szakma. képzők képzése felsőfokon 71 Balogh Andrásné A KÉPZŐK KÉPZÉSÉNEK DIMENZIÓI Az Egyesült Államokban ma úgy tartják, hogy a dolgozók többsége élete során átlagosan hét különböző, egymástól eléggé távol eső

Részletesebben

Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége

Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége Dr. Orosz Bálint okl. építészmérnök, okl. mûemlékvédelmi szakmérnök (1953 2014) Sorozatunkban most olyasvalakit mutatunk be Dr.

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

Apedagóguskutatás nagy állomásai: a pedagógus tulajdonságainak személyiségének, A kezdõ pedagógus. Szivák Judit

Apedagóguskutatás nagy állomásai: a pedagógus tulajdonságainak személyiségének, A kezdõ pedagógus. Szivák Judit Szivák Judit A kezdõ pedagógus Az elsõ és legfontosabb dolog: legyen bátorságunk elkezdeni. Clemenceau Új címszó jelent meg a pedagóguskutatás nemzetközi szakirodalmában a hatvanas hetvenes években: a

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Értékeink velünk élnek. LEADER+ Program a Vasi Hegyháton II. füzet

Értékeink velünk élnek. LEADER+ Program a Vasi Hegyháton II. füzet Értékeink velünk élnek LEADER+ Program a Vasi Hegyháton II. füzet Az együttmûködésben a Vezetô Szervezet a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás lett. A Társulás elnöke az Akciócsoport képviselete

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-10 Ütemezés: Időtartam: Hetente 10 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

A tartalomból: Választási különszámhoz. Választási hirdetmény 2. oldal. Polgármester jelöltek bemutatkozása 3-5 oldal

A tartalomból: Választási különszámhoz. Választási hirdetmény 2. oldal. Polgármester jelöltek bemutatkozása 3-5 oldal RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszámhoz Tisztelt Olvasóink! Havilapunk szerkesztósége egy felhívással fordult településünk polgárai felé, miszerint egy

Részletesebben

EXPRESSZ 59. VASUTASNAP

EXPRESSZ 59. VASUTASNAP EXPRESSZ A MÁV-START Zrt. vállalati újságja 10. szám 2009. július 20. Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünnepeltük a Vasutasnapot. Péntek délelôtt vasutas tisztek avatása

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

119900 Ft helyett csak 107 910 Ft 16 863 Ft/hó helyett csak 15 176 Ft/hó

119900 Ft helyett csak 107 910 Ft 16 863 Ft/hó helyett csak 15 176 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-08-27 Ütemezés: Időtartam: 2 hetente 8 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató PÁLYÁZAT a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete Pályázó

Részletesebben

Reform után A kistérségi közszolgáltatási reform hatásai a Téti kistérség szociális szolgáltatási rendszerére

Reform után A kistérségi közszolgáltatási reform hatásai a Téti kistérség szociális szolgáltatási rendszerére SOÓS ZSOLT Reform után A kistérségi közszolgáltatási reform hatásai a Téti kistérség szociális szolgáltatási rendszerére A tanulmányban arra próbáltam választ keresni, hogy a kormányzat által 2004-ben,

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Az Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában című oktatási program továbbfejlesztése *

Az Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában című oktatási program továbbfejlesztése * Tanulmányok 53 Vighné Arany Ágnes Benkéné Kiss Valéria Tárkányi Ferencné Az Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában című oktatási program továbbfejlesztése * Bevezetés A tanulmány egy egészségtan

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

Miért az EFEB által szervezett kereskedő tanfolyam a legjobb választás az Ön számára?

Miért az EFEB által szervezett kereskedő tanfolyam a legjobb választás az Ön számára? Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-10 Ütemezés: 2 hetente Időtartam: 6 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2007/1. Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Elõször is köszönetnyilvánítással kívánom kezdeni Kamaránk hivatalos tájékoztató kiadványának második

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei

Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei Miniszterelnöki Hivatal Kormánymegbízott Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei Ingatlan 1. Pillér és szabályozás építési 2. Pillér ösztönzés Építési és befektetési és Mûszaki Államigazgatási

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 196. 208. MEGHÍVÓ. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2009. évi közgyûlésére

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 196. 208. MEGHÍVÓ. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2009. évi közgyûlésére kozgyules_k2jav 4/8/09 13:49 Page 1 NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 196. 208. 2009. április MEGHÍVÓ a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2009. évi közgyûlésére 2009. április 25., szombat 9.30

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG Kriskó Edina GDF, krisko@gdf.hu Muhari Csilla GDF, muhari@gdf.hu Kivonat: A Szerzk mindenekeltt bemutatják az esélyteremt informatika és informatikai eszközökkel támogatott

Részletesebben

Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban

Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban Nyilas Orsolya Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban A tanulás iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása, a megfelelő tanulási

Részletesebben

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK A Levegô Munkacsoport tanulmánya Írta: Beliczay Erzsébet Közremûködött: Pavics Lázár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVII. Küldöttgyűlésén 2010. december 14-én 16.00 órakor a Tó vendéglőben (9700 Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.) a mellékelt

Részletesebben

Beszámoló a magyarországi Jövőképalkotó Műhelymunkáról. 2016. január 9., Budapest

Beszámoló a magyarországi Jövőképalkotó Műhelymunkáról. 2016. január 9., Budapest Beszámoló a magyarországi Jövőképalkotó Műhelymunkáról 2016. január 9., Budapest Összefoglaló Az alábbiakban a Magyarországon, Budapesten (Paulay Ede u. 7.), a szervezésében 2016. január 9-én, 9.00 és

Részletesebben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben Pedagógus továbbképzések a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás intézményeiben A képzések hatékonyságának felmérése, javaslattétel a pedagógus kompetencia fejlesztési terv aktualizálására Készítette:

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

209900 Ft helyett csak 188 910 Ft 19 158 Ft/hó helyett csak 17 243 Ft/hó

209900 Ft helyett csak 188 910 Ft 19 158 Ft/hó helyett csak 17 243 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-06-11 Ütemezés: Időtartam: 2 hetente 12 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

214900 Ft helyett csak 193 410 Ft 19 158 Ft/hó helyett csak 17 243 Ft/hó

214900 Ft helyett csak 193 410 Ft 19 158 Ft/hó helyett csak 17 243 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-06-18 Ütemezés: Időtartam: Hetente 12 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19 Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

1.2. A program általános értékelése szakmai és szervezési szempontból egyaránt

1.2. A program általános értékelése szakmai és szervezési szempontból egyaránt Erasmus+ beszámoló Margate, Egyesült Királyság 2015. július 10-július 25. Készítette: Farkasné Bozorádi Anita 1. A tanulmányút általános értékelése 1.1 Szakmai egyeztetések a tanulmányutat megelőző időszakban

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL Intézményi fejléc (neve stb.) és arculat: az intézmény adja meg! I.1/a. Hogyan kapcsolódik ehhez az intézményhez? LÉNYEGES SZŰRŐ KÉRDÉS! Ha a válasz 1 HALLGATÓI ÉS VÉGZETT

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás Szakmai életutam Bevezető és bemutatkozás Nehezen írok magamról. (Az a nemzedék vagyok, aki még ezt nem tanulta.) Ezért jó, hogy portfólióm elején megtalálható az önéletrajzom, mely kiindulópontja lehet

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában.

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3892/2012. Tárgy: Az önkormányzat által adott költségvetési támogatások és a támogatott médiumok helyzetének

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Esettanulmány: Az e-scola Képzési Rendszer alkalmazása egy KKV-nél

Esettanulmány: Az e-scola Képzési Rendszer alkalmazása egy KKV-nél Hogyan használja belső képzési céljaira egy KKV az e-scola Képzési Rendszert, miért választotta ezt a megoldást, hogyan vezette be, és milyen hasznokat nyer ki a képzési programból?! A cégről röviden A

Részletesebben

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai. Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai. Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1 A magyar lakosság borfogyasztási szokásai Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1 Az utazási élményhez szorosan kapcsolódik a bor és a gasztronómia. A gazdag kínálattal rendelkezô hazai úti célok számára a

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Miért az EFEB által szervezett adótanácsadó tanfolyam a legjobb választás az Ön számára?

Miért az EFEB által szervezett adótanácsadó tanfolyam a legjobb választás az Ön számára? Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-04-16 Ütemezés: Hetente Időtartam: 10 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben