Emberi erıforrás tervezés, kiválasztás tantárgy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberi erıforrás tervezés, kiválasztás tantárgy"

Átírás

1 Kérdéssor: EMBERI ERİFORRÁS TANÁCSADÓ (MA) SZAK - I. évfolyam II. félév Emberi erıforrás tervezés, kiválasztás tantárgy (tárgykód: PF90EET212L kollokvium, 3 kredit) 1. A humán erıforrás menedzsment fogalma, jellemzıi, céljai, feladatai 2. A vállalati/szervezeti struktúra és a személyügyi szervezet kapcsolata 3. Az EEM fontosabb tevékenységcsoportjai, fejlıdés az EEM területén 4. Vállalati stratégia fogalma, típusai, a tervezés alapvetılépései 5. Humán stratégia fogalma, céljai, 5P modell, a stratégiai terv EE fejezetének elemei 6. Emberi erıforrás tervezés fogalma, jellemzıi, fázisai 7. Munkaerı-tervezés jellemzıi, funkciói, folyamata 8. A munkaerı-szükségletet befolyásoló tényezık (5 + ábra) 9. A munkaerı-igény elırejelzése 10. A munkaerı-kínálat elırejelzése (belsı, külsı) 11. Személyzeti leltár és utódlási kártya 12. A belsımunkaerı-kínálat elemzésének mutatószámai 13. Akciótervek (létszámcsökkentés, természetes fogyás is) 14. A leépítési terv típusai 15. Tanácsok az elbocsátás megtervezéséhez, végrehajtásához 16. Az emberi erıforrás áramlás modelljei (külön-külön is kérdezhetem) 17. Outplacement 18. A munkaerı-ellátás fogalma, toborzás jellemzıi 19. A toborzás forrásai, elınyök, hátrányok 20. e-recruitment 21. A kiválasztás fogalma, a felvételi politika elemei 22. A sikeres kiválasztás feltételei 23. A kiválasztás folyamata, lépései 24. Értékelı Központ 25. Az önéletrajz jellemzıi; a hagyományos és az amerikai típusú önéletrajz 26. A kronologikus önéletrajz 27. A funkcionális önéletrajz 28. A kombinált vagy hibrid önéletrajz 29. Az Európai önéletrajz, illetve annak elıdje 30. A kísérılevél jellemzıi, felépítése 31. Tesztek típusai 32. Az interjú jellemzıi, fırészei 33. A kikérdezés formái 34. Az interjúk lefolytatása során alkalmazható stratégiák (külön-külön is kérdezhetem) 35. Interjúk a résztvevık száma szerint (külön-külön is kérdezhetem) 36. Tanácsok interjúk levezetéséhez 37. Gyakran alkalmazott / kerülendı interjúkérdések 38. Munkáltatóktól várható egyéb kérdések 39. Munkavállalóktól várható kérdések 40. Általában mely kvalitások meglétét keresik a munkáltatók (csoportosítás példa) Debrecen, október 2. Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi adjunktus, tantárgyfelelıs Felhasznált irodalom: egyetemi konzultáció diaanyaga és jegyzete (DE szeptember) (Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi adjunktus elıadása)

2 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 1/33 1. A HUMÁN ERİFORRÁS MENEDZSMENT FOGALMA, JELLEMZİI, CÉLJAI, FELADATAI Fogalmi meghatározás: - HumánErıforrás Gazdálkodás - HEG (Labor Economics): a munkaerıpiac ökonómiája a környezet elemei, gazdaságtana. Emberi Erıforrás Gazdálkodásnak (EEG) is nevezik. - A HumánErıforrás Menedzsmentje - HEM (Human Resource Management - HRM), nevezik Emberi Erıforrás Menedzsmentnek is. HEG = HEM = HRM = EEG = EEM: - Tágabb értelemben = vezetés (funkciója) - Szőkebb értelemben = személyzeti munka Emberi Erıforrás Menedzsment (EEM) kontra Személyügyi Menedzsment: - Az EEM korszerő megközelítése annak, amivel korábban a személyügyi menedzsment foglalkozott az embert tartja a legfontosabb erıforrásnak - Az EEM más szemlélető aktívan kívánja befolyásolni a vállalat stratégiáját, saját stratégia és politika jellemzi, alakítja a szervezet strukturális és kulturális változásait. - Az emberi erıforrások biztosításával, fejlesztésével és a különbözı munkakapcsolatok mőködtetésével foglalkozik. - Az EEM a személyes és a szervezeti célok egyidejő maximalizálására tervezett programok, funkciók, tevékenységek összessége. A Humán Erıforrás Menedzsment céljai: - a szervezeti célok elérésének segítése - a megfelelı alkalmazottak biztosítása a szervezet részére - hatékonyan alkalmazni a munkaerıt (szaktudás és képesség) - biztosítani az alkalmazottak elégedettségét, önmegvalósítását - közvetíteni a személyzeti irányelveket, politikát minden alkalmazott felé - segíteni az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását - segíteni a munkaerı vállalathoz történı ragaszkodásának, lojalitásának kialakulását - biztosítani a törvényeknek és jogszabályoknak megfelelı körülményeket A Humán Erıforrás Menedzsment feladatai: - támogatást nyújtson az alkalmazottak menedzselésében - olyan rendszerek létrehozása, mőködtetése, fejlesztése, melyek biztosítják az alkalmazás kereteit: az alkalmazott belépése (toborzás, kiválasztás) az alkalmazott és a szervezet kapcsolatai (jutalmazás, értékelés, fejlesztés, munkavállalói szervezetek, fegyelmi ügyek) a szervezetbıl való kiválás (nyugdíjazás, kilépés, leépítés, elbocsátás) - Fontos: az alkalmazottakkal való megfelelı kommunikáció bevonni ıket a folyamatban lévı dolgokba A humánerıforrás (az ember, a dolgozó) speciális tulajdonságai: - Nem fogy az alkalmazás során, sıt teljesítıképessége fokozható - Nem raktározható, az a kapacitás, amit adott idıpontban nem használunk fel, az elvész - Innovatív - Kreatív - Döntéseket hoz - Nem tulajdona a vállalatnak - Képes tanulni a hibákból - Képes jelentıs mértékben befolyásolni a saját és mások teljesítményét

3 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 2/33 2. A VÁLLALATI/SZERVEZETI STRUKTÚRA ÉS A SZEMÉLYÜGYI SZERVEZET KAPCSOLATA Vállalati struktúra és személyügyi szervezet kapcsolata: KI MENEDZSELI A HUMÁN ERİFORRÁSOKAT? Operatív vezetık - Munkával kapcsolatos mindennapos tevékenység Személyzeti specialisták, HR- menedzserek, -tanácsadók - stratégia, irányelvek kialakítása - kommunikáció fejlesztése - tanácsadás - szolgáltatás Vállalati / szervezeti struktúra: - Alacsony tagozódás: kisebb szervezeteknél jellemzı Személyzeti vezetı Személyzeti ügyek Munkaügyi kapcsolatok - Közepes tagozódás: Személyzeti vezetı Munkaerı felvétel Oktatás, továbbképzés Személyzeti adminisztráció Kompenzáció Munkaügyi kapcsolatok - Erıs tagozódás: Emberi erıforrás alelnök Személyzeti igazgató Munkabiztonsági igazgató Munkaügyi kapcsolatok igazgatója Vezetés és szervezetfejlesztési igazgató Kompenzációs menedzser Toborzási menedzser Biztonsági szakértı Munkaügyi kapcsolatok szakértıje Vezetésfejlesz tési és oktatási menedzser

4 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 3/33 3. AZ EEM FONTOSABB TEVÉKENYSÉGCSOPORTJAI, FEJLİDÉS AZ EEM TERÜLETÉN Az EEM fontosabb tevékenységcsoportjai: (Humán erıforrás menedzsment területei) - Munkaerı tervezés - Munkakörelemzés, - tervezés, - értékelés - Munkaerı-ellátás - Teljesítményértékelés - Ösztönzés - Humán erıforrások fejlesztése: Tudásmenedzsment Karriermenedzsment - Munkaügyi kapcsolatok - Munkavédelem - HEM információs rendszer - Esélyegyenlıségi emberi erıforrás menedzsment Fejlıdés az EEM területén: Perspektívaváltozás jellemzı: elterjedni látszik a hagyományos, funkcionális logikát felváltó általánosabb jellegő rendszerszemlélet. - Munkavégzési rendszerek (Work Systems) - a munkakörök kialakításának és fejlesztésének hagyományos felfogását váltja fel - Emberi erıforrás-áramlás (Human Flow)- toborzás, kiválasztás, karriermenedzsment és az elbocsátás - Teljesítménymenedzsment (Performance Management) - a múlt értékelése helyett a jövıbeni teljesítménynövelés a cél; kompenzáció helyett pedig fejlesztési cél - Kompenzáció és javadalmazás (Compensation and Rewards) - az egyéni és a szervezeti célok viszonya, azok összekapcsolódásának módja - Emberi erıforrás fejlesztés (Training and Development) - szaktudás megszerzése + általánosabb jellegő tanulási képesség megtanítása a dolgozóknak

5 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 4/33 4. VÁLLALATI STRATÉGIA FOGALMA, TÍPUSAI, A TERVEZÉS ALAPVETİ LÉPÉSEI Vállalati stratégia: A jövıkép, a célok rendszere, döntési rendszer, amely meghatározza a szervezet küldetését és hosszabbtávú céljait. Magába foglalja a célok megvalósításához rendelt szervezet-politikát és terveket, az eszközrendszert, valamint a mőködési kört. Vállalati stratégia típusai: 1. Stabilitásra törekvı: az emberi erıforrások tekintetében fı cél a teljesítmény javítás a bıvítés nélküli hatékony belsı allokáció, a teljesítménymenedzselés a személyzeti költségek következetes betartása 2. Növekedést célzó: fı feladatok a munkaerı biztosítás, toborzás, betanítás, menedzserképzés stb. 3. Visszafejlesztést célzó: fı feladata az átszervezés a zökkenımentes leépítés elısegítése A stratégiai tervezés alapvetı lépései: - Cégfilozófia meghatározása és a vállalat küldetésének (missziójának) elkészítése - Célkitőzések kidolgozása: Milyen gazdálkodási célokat kívánunk elérni az emberi erıforrás gazdálkodás terén? Milyen tudás, személyiségjegyek, magatartás jellemzık szükségesek a vállalati stratégiai célok megvalósításához? Mit kívánunk a dolgozóink számára nyújtani? - Helyzet értékelés: hol vagyunk most? Külsı: környezeti feltételek felmérése, ami a vállalkozás terv szerinti mőködését befolyásoló technológiai, gazdasági, politikai és társadalmi erık szisztematikus elemzését jelenti Belsı: a szervezett erısségeinek és gyenge pontjainak értékelése - A szervezet mennyire használja ki az emberi erıforrásokban rejlı adottságait? - Mennyire képes az ezeket érintı környezeti lehetıségekre és veszélyekre reagálni? SWOT analízis Belsıadottságok alapján a személyzeti terület, a vállalat emberi erıforrásainak: ERİSSÉGEI GYENGESÉGEI A külsıkörnyezet alapján a személyzeti terület, a vállalat emberi erıforrásainak, erıforrásfejlesztésének: LEHETİSÉGEI VESZÉLYEI - Feladat azonosítás: hová kívánunk eljutni? Ki kell dolgozni a szervezet stratégiájához kapcsolódóan az emberi erıforrás menedzselés jövıképét, megfogalmazva, hogy az emberi erıforrás-menedzselés különbözıterületein hová kívánunk eljutni, milyen eredményeket akarunk elérni. - Stratégiák kidolgozása: Milyen konkrét irányváltoztatásra van szüksége a vállalatnak? Milyen új vagy módosított szervezeti struktúrát és eljárásmódokat, technológiai fejlesztést, pénzügyi intézkedéseket és humánerıforrás- politikát kell a vállalatnak elfogadni? - Megvalósítás - idınkénti, rendszeres felülvizsgálattal

6 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 5/33 5. HUMÁN STRATÉGIA FOGALMA, CÉLJAI, 5P MODELL, A STRATÉGIAI TERV EMBERI ERİFORRÁS FEJEZETÉNEK ELEMEI Humán stratégia fogalma: Az emberi erıforrással kapcsolatos hosszú távú célok integrált rendszere, amely a vállalati stratégiában foglaltak megvalósítását szolgálja. Humán stratégia fıbb céljai: - az emberi erıforrás-gazdálkodás hozzájárulása a vállalati gazdálkodási célok eléréséhez - a szakmai színvonal, ismeretek, személyiség-jegyek, magatartás jellemzık változtatása - az alkalmazottak fokozott megbecsülése /anyagi-erkölcsi elismerés, juttatások/ - szociális és egészségügyi feltételek javítása, - elımeneteli lehetıségek biztosítása - tájékoztatási rendszer, a döntésekbe való bevonás, fórumok megteremtése 5P modell: Szervezeti stratégia Belsı jellemzık és hatások Külsı jellemzık és hatások emberi erıforrás filozófia (Philosophy) emberi erıforrás politikák (Policies) Az emberi erıforrás menedzsment stratégiai tevékenységei emberi erıforrás programok (Programmes) emberi erıforrás gyakorlat (Practices) emberi erıforrás folyamat (Progress) A szervezet hogyan bánik az emberekkel, hogyan értékeli ıket Az üzleti és emberi erıforrás programok céljait meghatározó politikák Az emberi erıforrás megváltoztatását célzó erıfeszítések, programok A különbözıszerepeket ellátó személyek motiválása A fenti tevékenységek végrehajtásának meghatározása A stratégiai terv emberi erıforrás fejezetének elemei: - a vezetıi utódlás tervezése, figyelembe véve az átfogott idıtáv szervezeti struktúra változását is; - létszámtervezés, ezen belül a teljes állomány változása, valamint annak összetétel változása, a változás tendenciája; - képzési terv, tekintettel a tervezett tevékenység, profil, teljesítményszint, szervezeti és létszámváltozásokra; - teljesítménymutatók és kívánt változásuk; - a vállalati, üzleti célokat támogató ösztönzési formák fejlesztése; - a szociális-egészségügyi és munkabiztonsági rendszer fejlesztése; - költségtervezés.

7 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 6/33 6. EMBERI ERİFORRÁS TERVEZÉS FOGALMA, JELLEMZİI, FÁZISAI Emberi erıforrás tervezés fogalma, jellemzıi: egy folyamat, munkaerı-tervezés, a HEM tevékenység területek egyedi terveinek összessége. Összefoglalja a teljes emberi erıforrás rendszert. Emberi erıforrás tervezés célja: - a szervezet számára kompetens, elkötelezett emberi erıforrás biztosítása, - integrált emberi erıforrás - politika és program - együttes kifejlesztése. Emberi erıforrás tervezés fázisai: I. Emberi erıforrások elemzése: a., A jelenlegi emberi erıforrások megítélése: - jelenlegi személyzeti tevékenység felmérése, vizsgálata - alkalmazottak és a munkák, munkakörök jellemzıinek elemzése: egyéni jellemzık felmérése: a készségek, a gyakorlat, az érdekek, az igények elemzése munkák elemzése: az elvégzendı feladatok, az igényelt szakképzettség, a feladatok, munkakörök javadalmazásának vizsgálat - az alkalmazottak és a teljesítendı feladatok, munka közötti megfelelés elemzése - a hiányok, eltérések feltárása. b., A jövıbeli emberi erıforrás-kondíciók megítélése: - külsı környezet vizsgálata: a törvények, rendeletek, a szakszervezetek, a munkaerıpiac, és a munkaerıpiacot befolyásoló tényezık elemzése - belsıkörnyezet vizsgálata - üzleti terv elemzése: a stratégiai és operatív üzleti tervek által igényelt emberi erıforrások, emberi erıforrás-fejlesztések, struktúraváltozások feltárása. II. Akció tervezés: Tartalma: - különbözı akcióterv-variánsok kidolgozása, - a variánsok értékelése, - az azok közül történı választás. Idıtáv: - stratégiai tervhez kapcsolódó - hosszú távú terv - éves üzleti tervhez kapcsolódó - személyzeti terv Az egyes akcióterv-variánsok összevetése alapvetı szempontok: - valószínősíthetı elınyök, hasznok, - az elırelátott költségek, - a technikai megvalósíthatóság, - a lehetséges (pozitív, negatív) következmények értékelése.

8 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 7/33 7. MUNKAERİ-TERVEZÉS JELLEMZİI, FUNKCIÓI, FOLYAMATA Munkaerı vagy létszám terv: - középpontjában a szervezeti célok eléréséhez szükséges számú és összetételő alkalmazott biztosítása áll - minden szervezet készít formálisan vagy informálisan, tudatosan vagy kevésbé tudatosan - Célja: megfelelıszámú és összetételő munkaerı biztosítása a megfelelı munkakörbe, a kellı idıben - megfelelı ember a megfelelı helyen. Munkaerı-tervezés funkciói: - elemezni a jelen állapotot - meghatározni az igényeket - megszerezni és megtartani a vállalat számára szükséges mennyiségő és minıségő, összetételő munkaerıt - képzéssel, átcsoportosítással biztosítani a meglevı munkaerı-állomány lehetı leghatékonyabb foglalkoztatását - elıre jelezni azokat a problémákat, amelyek a jövıben potenciálisan fellépı munkaerı-többletbıl vagy a munkaerıhiányból adódnak - csökkenteni a külsı munkaerı felvételtıl való függıséget, kialakítva egy jól képzett, jól motivált és rugalmas munkaerıgárdát - olyan feltételek megteremtése, amely javítja a foglalkoztatott munkaerı megelégedettségét, kötıdését, motiváltságát, lojalitását és nem utolsó sorban biztonság és stabilitás érzetét. Munkaerı-tervezés folyamata MUNKAERİIGÉNY MUNKAERİKÍNÁLAT Belsı kínálat Külsı kínálat ÖSSZHANG ELTÉRÉSEK AKCIÓTERVEK Nincs teendı Ha felesleg Ha hiány

9 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 8/33 8. A MUNKAERİSZÜKSÉGLETET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK (5 + ÁBRA) 1. munkafeladat: a feladat struktúrájának komplexitása váltás a feladat felmerülésében a tárolható munkák részaránya a munka volumenén belül a szolgáltatás, illetve a termékfajtája a felmerülı munkamennyiségek 2. munkafolyamat: az egyes folyamat-rutinokból származó gyakorlat mértéke a más munkarendszerekkel folytatott együttmőködés mértéke 3. munkaeszköz: a gép fajtája az anyagmozgató eszközök a gépesítettség mértéke 4. ember az emberre szabott munkakialakítás a munkatársak teljesítményei a munkatársak kvalifikációja a túlórából, vasárnapi és szabadnapi munkából keletkezı többletkapacitás a szabadságolásból, betegségekbıl, ill. más távollétbıl származó kapacitáscsökkenés 5. környezet: a vállalati célkitőzések betartandó jogi normák az üzletbonyolítás fajtája a kollektívszerzıdés szerinti munkaidı a bérmunka és a külsı munkaerık igénybevétele A MUNKAERİIGÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK Stratégiai döntések - technológiai elırejelzések - gazdasági, pénzügyi elırejelzések - piaci elırejelzések - befektetési tervek Szervezeti teljesítmény célok - árbevétel - termelési volumen Termelékenységi célok - operatív üzleti terv - egy fıre jutó árbevétel - egy fıre jutó termelési volumen A munkaerıforrások felhasználásának elemzése Költségvetés Becsült igény (kereslet) az emberi erıforrások (száma, szakképzettsége, foglalkozási kategóriái) iránt

10 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 9/33 9. A MUNKAERİ-IGÉNY ELİREJELZÉSE Közelítés-módok: - top-down - központ - bottom-up - szervezeti egységek - a kettı kombinációja Igény-szempontok: - létszám - iskolázottság - adottságok - készségek, stb. A munkaerıigény elırejelzés objektív módszerei: - Statisztikai elemzés: arányszámok (pl. árbevétel / alkalmazott vagy árbevétel /ügynök) trend (bázisévhez viszonyítás) korrelációelemzés (két, vagy több változó közötti statisztikai kapcsolat meghatározása, melynek segítségével a létszámalakulást befolyásoló tényezık hatását próbáljuk meg meghatározni) - Munkatanulmány: kibocsátási egységhez szükséges munkaóra (alkalmazotti kategóriánként számítják a közvetlen termelılétszámot) A munkaerıigén elırejelzés szubjektív módszerei: - Szakértıi becslés - Delphi-módszer 10. A MUNKAERİKÍNÁLAT ELİREJELZÉSE (BELSİ, KÜLSİ) Belsı munkaerı kínálat: - szakértelemleltár és leltárelemzés - menedzsment-leltár és leltárelemzés - fluktuáció-elemzés kategóriánként és okonként: nyugdíjazás felmondás elbocsátás kilépés - belsımozgások elemzése: elıléptetés visszaminısítés áthelyezés Külsı munkaerı kínálat: - aktív keresık száma, megoszlása - szakképzettség-jellemzık - helyi munkanélküliség - oktatási intézmények kibocsátási számai - a vonzáskörzetben történı felszámolások, üzem bezárások, vállalkozás-indítások - tömegközlekedési változások - múltbeli tapasztalatok a hiányszakmákról

11 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 10/ SZEMÉLYZETI LELTÁR ÉS UTÓDLÁSI KÁRTYA Személyzeti leltár: olyan adatbázis, amely az alkalmazottak legfontosabb adatait tartja nyilván: - név, születési év, - elsı munkába állás idıpontja, - belépési év (az adott céghez), - jelenlegi alkalmazási hely, - gyakorlati tapasztalatok (korábbi munkahelyek), - cégen belüli munkatörténet, - szakképzettség(ek),szakértelem, - szervezeten belüli tanfolyamok, - idegen nyelv ismeret, - közvetlen felettestıl származó teljesítményértékelés, - bér/fizetés fokozat, - saját karriercélok, - földrajzi preferencia, - tervezett nyugdíjba vonulás, stb. Utódlási kártya: - a nyugat-európai vállalati gyakorlatban széleskörően alkalmazott módszer - a rendelkezésre álló menedzseri képességek elemzésére, és elırevetítésére használják - a szervezeti kulcspozíciókat és a jelenlegi foglalkoztatottakat tekintve megjeleníti az elırelépési, utódlási lehetıségeket - karriertervezési módszerként és a képzési, fejlesztési terv alapjául is használható módszer - fıként a közép- és felsıvezetık körében alkalmazott tervezési technika Példa az utódlási kártyára: Életkor Szervezeten belüli munkaviszony Jelenlegi munkakörben töltött évek száma Munkakör megnevezése Munkakört betöltı neve Szervezeti egység Utánpótlás jelöltjei preferencia szerinti sorrendben: 1. Elıléptetési potencia kódok Teljesítmény kódok Elırelépési 2. potenciál- 3. kódok Elıléptetési/elırelépési potenciálkódok pl.: a., azonnal elıléptethetı (esetleg benne F= felfelé, T= területi elıreléptetés) b., kettı, vagy kevesebb év múlva elıléptethetı c., potenciálisan elıléptethetı, az idı bizonytalan d., potenciálisan jó, de most a jelenlegi szinten e., a potenciál és a jövıkérdéses

12 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 11/ A BELSİ MUNKAERİ-KÍNÁLAT ELEMZÉSÉNEK MUTATÓSZÁMAI Távozások: 1. Éves munkaerı-fogyási mutató (fluktuációs index): adott évben a cégtıl távoz ók száma éves átlagos létszám * Stabilitási index: legalább egy éve a szervezetben dolgozók száma éves átlagos létszám * Bowey-féle stabilitási index: két év alatt a cégnél alkalmazottak teljes létszámának hónapszámban megadott szolgálati ideje Ahány hónap szolgálati idıt jelentett volna az, ha a két év alatt alkalmazott összes munkavállaló végig a cégnél maradt volna * Cenzus módszer: Az adott, viszonylag rövid idıszak (év) során távozókra vonatkozó elemzés. Belsı mozgások: 1. Az életkor és a szolgálati idı megoszlása 2. A Markov-analízis (átmeneti valószínőség mátrix) A mátrix celláiban megjelenítendı számok a történeti adatok alapján meghatározott valószínőségeket mutatják a helyben maradásra, illetve különbözıirányú elmozdulásra A jelenlegi kínálat munkaköri kategóriánkénti tényszámaiból álló vektor és az átmeneti valószínőség mátrixának szorzata = a tervidıszakra elıre jelzett kínálat. 3. A fizetésemelkedési görbe

13 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 12/ AKCIÓTERVEK, LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS, TERMÉSZETES FOGYÁS Akciótervek: Ha felesleg van: - létszámstop - természetes fogyás - elınyugdíj ösztönzés - munkaidı csökkentés - átképzés - létszámleépítés Ha hiány van: - felvétel - visszahívás - átképzés - elıléptetés - termelékenység fokozás - alvállalkozói szerzıdés - túlóra - részmunkaidı növelése Létszámcsökkentés módjai: - elbocsátás: felmondás a munkaerı személyére visszavezethetı okok miatt, fegyelmi elbocsátás - létszámleépítés: felmondás gazdasági indokok alapján (egyedi vagy tömeges) - ideiglenes leépítés - önkéntes távozást ösztönzı programok: pl.: korengedményes nyugdíjazás Természetes fogyás: - Határozott idejő munkaszerzıdés lejárta - Öregségi nyugdíjazás - Felmondás a munkavállaló részérıl 14. A LEÉPÍTÉSI TERV TÍPUSAI A leépítési terv lehet: - A leépítés az általa érintett területek alapján: fókuszált (csak egy egységre koncentrált) terített - A leépítés idıbeli hossza alapján: egy lépcsıs - több lépcsıs, egy maghatározott idıpontban történı, meghatározott idıintervallumban történı. - A leépítési terv kiterjed: a leépítendık kiválasztásának elveire, a leépítésben résztvevık kijelölésére és felkészítésére, a leépítést végzık kiválasztására.

14 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 13/ TANÁCSOK AZ ELBOCSÁTÁS MEGTERVEZÉSÉHEZ, VÉGREHAJTÁSÁHOZ 1. Az elbocsátás elıtt: elemezd a leépítés és a szervezeti stratégia és kultúra közötti kapcsolatot figyelmeztess elızetesen és idıben azonosítsd a kulcsembereket, hogy az elbocsátás után az új szervezethez kötıdésük elérhetı legyen készítsd fel a vezetıket az elbocsátásban való közremőködésre 2. A leépítés közben: adj teljes körő információt biztosíts minél több csatornán információt nyújts segítséget kezeld az áldozatot és a túlélıket tisztelettel fokozd a vezetıi hozzáférhetıséget, megközelíthetıséget használj szertartást az átalakulás támogatására 3. Az elbocsátás után: tervezd át a munkaköröket (munkakör gazdagítás) biztosítsd, hogy a túlélık észrevegyék a lehetıségeket kérdd az alkalmazottak segítségét 16. AZ EMBERI ERİFORRÁS ÁRAMLÁS MODELLJEI (külön-külön is kérdezhetem) Az élethosszig tartó alkalmazás modellje: - lényege a munkaadó és a munkavállaló közötti élethosszig tartó szerzıdés - a munkavállalót a hierarchia aljára veszik fel, és a vállalat a magasabb pozíciókat belsı emberekkel tölti be - a japán vállalatokra tartják jellemzınek (ott kb. minden ötödik alkalmazott ilyen) - Európában sem ritka egyes országok államigazgatásában, vagy nagyvállalatinál Fel vagy ki (FVK) modell: - a munkavállaló szintén a hierarchia alján kezdi, és megfelelı teljesítmény, - és persze az adott munkaköri követelmények teljesítése esetén - bejárja a hierarchia lépcsıit - a belsı karrierhez általában nélkülözhetetlen a képzés, és ha a munkavállaló nem tud megfelelni a munkaköri és az elıírt képzési követelményeknek, el kell hagynia a céget Be vagy ki (BVK) modell: - az alkalmazási és elbocsátási döntéseknél kizárólag a teljesítmény a meghatározó tényezı - a munkaerımozgást bármelyik fél kezdeményezheti munkaadó: külsı, vagy belsı gazdasági, és egyéb változások, tervek, elképzelések módosulása miatt munkavállaló: elégedetlenség, egyéb problémája, vagy más, jobb munkaerı-piaci ajánlat miatt - a modell elsısorban az amerikai versenyszférát jellemzi - az Európai Unióban is célkitőzés az ilyen rugalmas munkaerı-piac felé történı elmozdulás Vegyes modell: - a korábbi három modellnek valamilyen kombinációja található meg szinte mindenhol - befolyásolja a vállalatok, szervezetek nagysága, szervezeti kultúrája, ágazati sajátossága, stb.

15 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 14/ OUTPLACEMENT Kitesz a fınök a cégtıl és ezután segítséget ad az álláskeresésben? - Az elbocsátás humánus formája, több mint fél évszázados múltra tekint vissza. Segítség a menesztett alkalmazottak elhelyezkedési esélyeinek javításáért. - USA: segítség a frontról visszatérıknek (Az Egyesült Államokban alakult ki a II. Világháború után, a frontról visszaérkezett és leszerelt katonák integrálására. A háború alatt megváltozott gazdasági környezetbe a cégek segítsége nélkül ugyanis nehezen tudtak volna beilleszkedni a háborút viselt katonák.) - Nyugat-Európa: az 1970-es évekre jelent meg az outplacement és az 1980-as években terjedt el - Magyarország: az 1990-es évek közepén szivárgott be. (1996-ban a debreceni Biogál gyógyszergyárnál történt tömeges leépítés, mely során a cégvezetés szociálisan és részben képzésben gondoskodott az elbocsátottakról - az outplacement kezdeményei ekkor tőntek fel.) Gondoskodás és hírnév: - Alkalmazása kiadással jár a munkaadónak - nem egyszerő kiadási tétel, sok, közvetlenül nem látható haszonnal jár. - A humánus elbocsátás üzenete a cégnél maradottaknak - a munkaadó gondoskodik az minden alkalmazottról. Az outplacement: - nyugodttá teszi a munkahelyi klímát - segít az értékes, de a tömeges elbocsátás láttán megriadó munkavállalói réteg megtartásában, megnyugtatásában, - az elbocsátott munkavállalókban nem okoz rossz szájízt a vezetı döntése - segít a rossz élmény feldolgozásában - nyitva hagyja a kaput, hogy valamikor visszatérjen az egyén a céghez

16 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 15/ A MUNKAERİ-ELLÁTÁS FOGALMA, TOBORZÁS JELLEMZİI A munkaerı-ellátás fogalma: - A munkaerı-ellátás az a folyamat, amely egyrészt biztosítja a szervezet számára a szakképzettséggel rendelkezı munkaerıt, másrészt meghatározza ezek alkalmazási idıpontját, helyét és költségét. - A munkaerı ellátás alapvetıen az emberi erıforrás menedzsmenttel foglalkozó egység és a felsıvezetık feladata. Legtöbbször a megüresedett pozíciók betöltését jelenti. A munkaerı-ellátás részei: - Toborzás: az a tevékenység, amelynek célja megfelelı számú szakképzett jelentkezı biztosítása, potenciális munkavállalók vonzása egy adott álláshelyre. - Kiválasztás: az a folyamat, mely során a szervezet eldönti, hogy kit alkalmaz a jelentkezık közül. A toborzás jellemzıi: - nélkülözhetetlen ismerni a munkaerıpiacot (alapvetıen a szervezet földrajzi elhelyezkedése szerinti helyi munkaerıpiac jellemzıi a meghatározóak) - a piacok nem mindig a bérszintek és a munkaerı-kínálat gazdasági modellje szerint mőködnek - a munkát keresık legtöbbje tájékozatlan a helyi munkaerı-piaci lehetıségeket illetıen, általában csak szubjektív elképzeléseik vannak az aktuális bérekrıl - a munkát keresık még kevésbé ismerik a bérekhez tartozó kiegészítı juttatások értékét, nem látják át azok teljes rendszerét Fizikai dolgozók jellemzıi: - a munkalehetıségekkel kapcsolatos információkat újságokból, barátoktól, ismerısöktıl szerzik - munkájukat elıbb hagyják ott, minthogy újat találnának - már általában az elsı felajánlott állást elfogadják Speciális képességekkel, szakértelemmel rendelkezı munkaerı jellemzıi: - jobban ismerik általában a munkaerıpiacot és az aktuális béreket - jobban ismerik a kiegészítı juttatásokat is és ezeket is jobban beépítik kompenzációs csomagjukba - földrajzi mobilitásuk is nagyobb - munkahelyüket általában addig nem hagyják el amíg nem találtak új állást 19. A TOBORZÁS FORRÁSAI, ELİNYÖK, HÁTRÁNYOK Belsı forrásból: átszervezés elıléptetés átcsoportosítás vezetıi utánpótlás Elınyök: - jelentkezık jobban minısíthetık, több róluk az információ - gyorsabb az üres munkakör betöltése velük - javítja a dolgozók közérzetét, ösztönzı hatású - idı- és költségtakarékos megoldás Külsı forrásból: Kaputól történı felvétel Munkaerı-piaci szolgáltató cégek Saját toborzás (sajtó) Internet: on-line toborzás e-recruitment Hátrányok (külsı forrás elınye) - Peter-elv - konfliktusok - miért éppen ı?? - szokások rabja - nincs ötlet, friss szellem - kevésbé kreatív - nincs új kapcsolata - új seprő - jól seper Munkaügyi Központok Felsıfokú intézmények (állásbörze) Munkatársi ajánlások (pl. USA)

17 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 16/ E-RECRUITMENT (ON-LINE TOBORZÁS) USA: - Az 1990-es évek elejétıl az USA-ban kezdett elterjedni az on-line toborzás (1998-ban 105 millió dollárt költöttek erre, 2003-ban pedig már 2 milliárdot). - Az újsághirdetésre költött keret 15%-kal csökkent, egyrészt a recesszió hatására, másrészt pedig, mert a hirdetık harmada átváltott az Internetre ben 52 millió USA-beli lakos használta az Internetet munkakeresésre, egy nap átlagosan 4 millióan, tipikusan 30 év alatti értelmiségiek és irodai munkások. - A közhiedelem szerint ez a csatorna inkább a képzettebb munkaerıé, tavaly óta viszont a kékgallérosok mutatója pezsgıbb keresletet jelez, mint a diplomásoké. Nagy-Britannia: - A vezetı cégek túlnyomó többsége így hirdeti meg az üres álláshelyeket. Magyarország: - A magyar világhálós toborzás történelme is egy évtizedes, de kevésbé olyan dinamikus. - A Magyar Tartalomszolgáltatók Szövetsége szerint tavaly havonta ezren látogatták a toborzó portálokat. - A statisztikák szerint öt évvel ezelıtt a munkát keresıknek csak 5%-a próbálkozott az Interneten, ma már ez az arány az óvatosabb becslések szerint is jóval 50% fölött van. Az online toborzás hátrányai: - Fokozódó verseny a munkavállalók ezentúl kevésbé lesznek lojálisak jelenlegi munkahelyükhöz, hiszen gyakorlatilag nap mint nap szembesülnek újabb és újabb nyitott pozíciókkal, és a munkaerejük értékével is tisztában vannak. - Könnyebb toborzás az átlagos egy munkahelyen eltöltött idı rövidebb (pl. az USA-ban 1920 és 1990 között 20 évvel lett rövidebb - ma kb. 3 év). 21. A KIVÁLASZTÁS FOGALMA, A FELVÉTELI POLITIKA ELEMEI A kiválasztás fogalma: - A toborzás célja megfelelı számú és megfelelı képzettségő jelentkezı összegyőjtése, ezek közül kell kiválasztani a legjobbat. - A kiválasztás az a szőrı, amely a felkínált munkaposztok követelményeinek és a pályázók tulajdonságainak, illetve elvárásainak megfelelését vizsgálva képes megbízható valószínőséggel rangsorolni az állás betöltésére alkalmas jelölteket. - A kiválasztási eljárás döntés elıkészítési folyamat, felmérik, hogy az állásra jelentkezık közül melyik jelölt, milyen valószínőséggel lesz képes az elvárt teljesítmény elérésére. - A kiválasztási folyamat a munkakörelemzésre, a munkakörtervezésre és a teljesítményértékelésre épül. Alapvetı fontosságú a felvételi politika meghatározása. A felvételi politika elemei: - fizetési szint meghatározása: versenytársak + szervezeti stratégia a lehetı legjobb ember (magas bér) viszonylag kevés bért tudnak / akarnak fizetni - ez a meghatározó szempont - a betölteni kívánt munkakör feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása - a munka-sikerességi kritériumok meghatározása - a munkakör betöltéséhez szükséges képzettség, tudás, képesség, személyiségjegyek meghatározása (munkakör-specifikáció) - a kiválasztási eljárás meghatározása (mi alapján és hogyan döntünk).

18 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 17/ A SIKERES KIVÁLASZTÁS FELTÉTELEI 1. Diszkrimináció-mentesség: a jelentkezık azonos feltételek szerinti megítélése, fontos, hogy senkit ne különböztessenek meg hátrányosan. 2. Az indiszkréció-diszkréció kérdése: a kérdések feltevése közben kerülni kell a személyeskedést, azaz szakmai irányúak legyenek a kérdések (határa technikánként változó, pl.: a személyiségtesztnél elfogadottak a magánjellegő kérdések). 3. Objektivitás: ki kell zárni a szubjektív véleményeket. Az objektív módszer minimalizálja a szelekciós hibákat, ezáltal segít a sikeres kiválasztásban. 4. Az alkalmazott technika költsége: el kell dönteni a toborzásra szánt költséghatárt (ez fıként a pozíciótól függ). Pl.: vezetıi munkakör esetén a megfelelı szakember megtalálására megéri többet fordítani, ugyanis ez késıbb többszörösen megtérül a vállalat számára 5. Érvényesség: a módszer akkor tekinthetı érvényesnek, ha ténylegesen azt méri, amire létrehozták, azaz akkor jó, ha az általa becsült és a tényleges teljesítmény között minél szorosabb összefüggés van. 6. Megbízhatóság: a kiválasztás akkor tekinthetı megbízhatónak, ha az eljárást újra alkalmazva ugyanazt a jelöltet választanák ki. 7. Hatékonyság: ez csak késıbb állapítható meg, a felvett dolgozó teljesítménye alapján. 8. Azonos munkakörök betöltésére azonos módszer alkalmazása 9. Alkalmazkodási valószínőség elırejelzése: a képességek mellett a szervezetbe való beilleszthetıséget is figyelembe kell venni. Fontos, hogy képes lesz-e a jelölt együtt dolgozni a jövıbeli vezetıivel, munkatársaival, be tud-e majd illeszkedni a vállalati kultúrába. 10. A kiválasztási folyamattól függ a vállalat megítélése: az elutasított és a felvett jelentkezık egyaránt kialakítanak a vállalatról egy képet, amennyiben rossz tapasztalatokkal mennek el a fel nem vett álláskeresık a cégtıl, az a késıbbi jelentkezési kedvet csökkentheti a negatív hírverés által. Pl.: nem szabad elıre megbeszélt idıpont esetén megvárakoztatni a jelentkezıt és teret kell hagyni a kibontakozására. 11. Döntésrıl történı kiértesítés: az elutasított jelentkezıket is fontos a döntésrıl indoklással alátámasztva értesíteni - így tudnak ugyanis megbizonyosodni az eredményrıl. Szintén negatív visszhangot kelthet a cégrıl, ha elterjed, hogy ott még annyira sem törıdnek a jelentkezıvel, hogy elutasítás esetén értesítsék. (Ez utóbbi sajnos Magyarországon fıleg a kisebb cégeknél nagyon gyakori.) - Sajnos általában gyakori, nem csak a kis cégeknél (személyes véleményem)

19 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 18/ A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA, LÉPÉSEI 1. Jelentkezések átnézése: az önéletrajzok áttekintése (durva szőrés) 2. Kezdeti szőrés: a munkaköri specifikáció minimum szintjének vizsgálata (az ezzel nem rendelkezık elutasítása) 3. Jelentkezési lap: önéletrajzot és/vagy jelentkezési lap szőrése - a múltbéli munkakörök, tapasztalatok felsorolása, a jelentkezık háttere, jelenlegi beosztása szerint 4. Tesztek, kérdıívek: a tesztek és kérdıívek segítségével a felvételizı testi és pszichés állapota, valamint intelligenciája, képességei és személyiségjegyei mérhetıek fel. Az interjú kiegészítéseként szokták használni a jelöltek közötti további szőrés elısegítésére. Munkakörspecifikusak, éppen ezért sokféle létezik. 5. Interjúk: általában a személyzeti vezetı, illetve szakértı végzi. Az interjú célja annak megállapítása, hogy: a jelentkezı valóban érdeklıdik-e az állás iránt a jelölt rendelkezik-e a munkakör betöltéséhez szükséges képességekkel megfelelı hosszú ideig lesz-e motivált beillik-e a vállalati képbe, illetve a munkacsoportba 6. Háttérvizsgálat: korábbi alkalmazók, munkatársak, felettesek megkérdezése 7. Vezetıi interjúk: a leendı közvetlen felettes által - már szők körő jelölttel - végzett interjú 8. Orvosi vizsgálat: a jelölt egészségügyi alkalmasságának kiderítése 9. Állásajánlat: ajánlattétel a kiválasztott jelöltnek 10. Elhelyezés - Beillesztés: nem könnyő feladat. Ha irányítatlanul zajlik, akkor több veszéllyel lehet számolni. Pl. a beilleszkedés nehézkes, a perem emberekkel alakul ki az elsı kapcsolat, az új munkatárs sokára képes eligazodni mind a munkában, mind a szokásokban, mind a munkahelyen stb. A kiválasztás folyamata: A jelöltek elsı köre A jelöltek szőkített köre (long-list) Szők lista (short list) Elıszőrı a személyzetissel Beszélgetés a szakmai vezetıvel Bizottsági meghallgatás Esetleges További kiválasztási módszerek Referencia ellenırzés Ajánlat a jelöltnek!!!

20 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 19/ ÉRTÉKELİ KÖZPONT (AC) Értékelı Központok jellemzıi: - A munkaerı kiválasztás egyik speciális formája. - A képesség- és személyiségvizsgáló eszközök integrált módszere, amely több képesség- és személyiségvizsgáló eszközt egyesít, és amelynek keretében kiképzett értékelık értékelik a jelöltek képességeit, személyiségét. - A munkaerı-kiválasztási eszközök királynıje - több szempontból, több oldalról, több módszerrel vizsgálja a személyt. A vizsgálati módszerek több, jobb és átfogóbb képet adhatnak a jelöltrıl. Értékelı központok alkalmazása: - Az 1930-as években a német hadseregben kezdték alkalmazni: pszichológusok segítették a kiválasztást, tréningek bevezetését. Fıleg a légierınél és a hadiflottánál szolgáló tisztek kiválogatására alkalmazták. A számukra legfontosabb személyiség jellemzık vizsgálatára különbözı értékelı technikákat fejlesztettek ki: teljesítménytesztek, reakcióvizsgáló módszerek, mélyinterjú, kézírás, arckifejezés (2-3 napos vizsgálatok voltak) tól az ATT Amerikai Távközlési Vállalat alkalmazta az értékelı központot: fıleg vezetı kiválasztás és tehetségkutatás területén használták, leginkább fiatal diplomások körében. 4 évig tartott a vizsgálat és több mint 400 fı vett részt rajta. Az adatok és tapasztalatok alapján számos vizsgálati módszert kidolgoztak (2 óra). İk alkalmazták elıször az úgynevezett irattárca gyakorlatokat, ami a vezetıi munkakör adminisztrációs vonatkozásait vizsgálta. Kiegészítésként: személyiség- és képességfelmérı teszteket is csináltak. Az értékelık: a vállalat vezetıi és speciális tudással rendelkezı pszichológusok voltak. Értékelı Központok elınyei: - objektív értékelés - a döntésekhez több információ áll rendelkezésre, mint egy általános interjú alkalmával - könnyő a jelöltek összehasonlítása, mert mindenkinek hasonló feladatokat kell teljesíteni - a szakmai ismereteken túl elsısorban a csoportos együttmőködés (team-munka) olyan összetevıit kísérlik meg azonosítani, amivel elıre tudják jelezni a késıbbi beválást: empátiás képességet konfliktusmegoldó képességet stressz-tőrıképességet vezetık számára szükséges irányítókészséget - olyan feladatokat alkalmaznak, amelyek speciális szaktudás hiányában, stratégiai gondolkodás segítségével jól megoldhatóak - a közös feladatmegoldás, döntés és eredmények prezentációja mind olyan feladatot jelentenek, ahol a humán beállítódás, kommunikációs készség és széles látókör nagyon fontos - a jelöltek oldaláról nézve elıny, hogy egy nap alatt túl lehetnek a felvételin, és az esetleges hibáikat is megismerhetik Értékelı Központok hátránya: - Költségigényes: szakmai vezetık + külsı szakértı díja

21 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 20/ AZ ÖNÉLETRAJZ JELLEMZİI; A HAGYOMÁNYOS ÉS AZ AMERIKAI TÍPUSÚ ÖNÉLETRAJZ Az önéletrajz jellemzıi: - nem az a célja, hogy minden adat, feladat szerepeljen benne, amit valaha az írója végrehajtott - az önéletrajz egy marketingeszköz, melynek figyelemfelkeltés a célja - el kell dönteni, mi az, aminek feltétlenül szerepelnie kell benne, hibák: kerülni kell az ömlengıs bemutatkozást nem biztos, hogy a nagyon sok információ jó (optimálisra kell törekedni) a kísérılevél és az önéletrajz is túl hosszú Az önéletrajz típusai: - hagyományos önéletrajz - amerikai típusú önéletrajz - kronologikus önéletrajz - funkcionális önéletrajz - kombinált vagy hibrid önéletrajz - Európai önéletrajz A hagyományos önéletrajz: - fogalmazás formájában készül - az átláthatóság érdekében bekezdésekre tagolódik (a szülık adatait is tartalmazza) - napjainkban szinte már alig használatos - lehet kézzel írt is Amerikai típusú önéletrajz: - a karriercélra utaló frappánsan megfogalmazott mondattal indít - egymástól jól elkülönített fejezetekre tagolódik - az olvasó azonnal információt kap az elvégzett tanulmányokról, a betöltött pozíciókról és a hozzá kapcsolódó feladatokról - a készségek, képességek illetve a személyes érdeklıdési kör külön fejezetben jelennek meg

22 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 21/ A KRONOLOGIKUS ÖNÉLETRAJZ A kronologikus önéletrajz jellemzıi: - A jelenbıl kiindulva visszafelé halad az idıben, fordított idırendi sorrend jellemzı. - Leírja az életút fontos állomásait, tanulmányokat, szakmai tapasztalatot, a munkaviszonyokat. - Informálja a leendı munkaadót, hogy hol, mikor, kinél dolgozott eddig az egyén, de nem hangsúlyozza ki, milyen tevékenységeket végzett. (Állásrovatok alatt feladatok, állás neve, rövid leírás) - A személyes információk külön fejezetben vannak. Mikor használjuk a kronologikus önéletrajzot? - Nem javasolt, ha a pályázó pályát változtat, ha az utóbbi idıben nem dolgozott, ha korábban különféle és bizonytalan állásokat töltött be. - Eredményes, ha az egyén hosszú ideig és folyamatosan állt munkaviszonyban, ha olyan képzésben részesült, amely következetesen egy megcélzott állásra irányult, illetve, ha a szakmai pályafutás története stabil és az elıremenetel folyamatos. A kronologikus önéletrajz elınyei és hátrányai: Elınyök - Könnyő elkészíteni - Széles körben elterjedt - A legtöbb munkaadó ismeri ezt a stílust - Hangsúlyozza a kiegyensúlyozott munkaviszonyt. Kronologikus önéletrajz minta: Hátrányok - Felfedi a megszakításokat a munkaviszonyban - Kiemeli a tapasztalatlanságokat - Nehezen érzékelhetık a szakismereti területek - Olyan munkaterületeket emel ki, amelyek nem kapcsolódnak az adott álláshoz Kronologikus önéletrajz Név:... Cím:... Telefonszámok:... Kitőzött állás:... Tapasztalatok és szakismeret: jelenlegi állás neve:... feladatok rövid leírása:... alkalmazó:... korábbi alkalmazók: feladat:... alkalmazó:... feladat:... alkalmazó:... Iskolai végzettség: jelentısebb tanfolyamok: Személyes információk:... Ajánlók:...

23 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 22/ A FUNKCIONÁLIS ÖNÉLETRAJZ A funkcionális önéletrajz jellemzıi: - Teljesítmény önéletrajz: a képességekre, készségekre, valamint az eddigi felelısségi körökre helyezi a hangsúlyt. - Nem sorolja fel az összes korábbi munkaadót és munkaviszonyt. Összefoglalja milyen állásokat töltött be anélkül, hogy kiemelné hol, mikor és kinél. Mikor használjuk a funkcionális önéletrajzot? - Akkor ajánlott, ha olyan állásra pályáz az egyén, mely nem kapcsolódik szorosan eddigi karrierjéhez, jelenleg betöltött pozíciójához, iskolai végzettségéhez, vagy ha hosszabb ideje munkanélküli, illetve még nem állt alkalmazásban (pályakezdı). A funkcionális önéletrajz elınyei és hátrányai: Elınyök - Az eddigi állásairól szóló információk funkcionális késségek szerint fejleszthetı. - A hangsúly a teljesítményekre és a kiválasztott területre esik. - Segít elfedni a hézagos munkaviszonyt. - Jelentéktelennek tüntethetık fel azok a területek, amelyeket nem akarunk hangsúlyozni. Funkcionális önéletrajz minta: Hátrányok - Számos munkaadó konkrétabb információkat akar a pályázó eddigi tapasztalatairól. - Azt a látszatot kelti, hogy az egyén eltitkol valamit. - Hagyományos munkaadók normáinak nem felel meg. Funkcionális önéletrajz Név:... Cím:... Telefonszámok:... A kitőzött cél: (A megpályázott állással kapcsolatos elképzelések, tervek, feladatok rövid felvázolása.) Eddigi teljesítmények: (Az álláshoz kapcsolódó képességek és teljesítmények rövid összegzése.) Személyi adatok: Érdeklıdési kör: Beszélt nyelvek:... Személyes jellemzık: Ajánlók:...

24 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 23/ A KOMBINÁLT VAGY HIBRID ÖNÉLETRAJZ A kombinált vagy hibrid önéletrajz jellemzıi: - Célja, hogy kiküszöbölje a kronologikus és a funkcionális önéletrajzok hátrányait. - Olyan, mint egy funkcionális önéletrajz, amelyben az álláskeresı sorba rendezi a megcélzott álláshoz kapcsolódó munkatapasztalatai idıtartamát. - Tetszés szerint bevehetık az iskolai végzettségek, a munkaviszony idıpontjai és személyes információk is (pl. a foglalkozáshoz kapcsolódó érdeklıdési körök). - A képességeket emeli ki. - Akkor szerepelnek benne az iskolai végzettségek, korábbi állások, és az érdeklıdési kör speciális oldalai, ha a célokat alátámasztják. Mikor használjuk a kombinált önéletrajzot? - Akkor célszerő, ha az egyén szakmai életútja folyamatos, nincsenek benne törések vagy kiugrások és nem is akar benne semmit hangsúlyozni, minden pontot egyformán lényegesnek tart. - Akkor is javasolt ez a forma, ha az egyén széleskörő tapasztalatokkal rendelkezik, de új irányba tekint, vagy ha különféle állásai voltak, illetve, ha a munkaviszonya többször megszakadt és képességeit most egy adott cél szerint kell elrendeznie. A kombinált önéletrajz elınyei és hátrányai: Elınyök - Kiemeli a kiegyensúlyozott munkaviszonyt. - Elegendı munkaviszonyt sorol fel ahhoz, hogy kielégítse a hagyományos munkaadókat is. - Az álláskeresınek azokat a képességeit hangsúlyozza, melyek a megpályázott álláshoz kapcsolódnak. - Könnyen igazítható a különféle állásokhoz. Kombinált önéletrajz minta: Hátrányok - Elıfordulhat, hogy hosszabb önéletrajzra van szükség. - Akadnak olyan munkaadók, akinek ez összeférhetetlen az ízlésével. Kombinált (hibrid) önéletrajz Név:... Cím:... Telefonszámok:... A kitőzött cél: Iskolai végzettség: Képességek: Eddigi állások (fordított kronológiai sorrend): Egyéb tapasztalatok: Személyi adatok: Beszélt nyelvek:... Ajánlók:...

25 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 24/ AZ EURÓPAI ÖNÉLETRAJZ, ILLETVE ANNAK ELİDJE (Ehhez a kérdéshez nem volt szöveges anyag a dián, így a netrıl szedtem össze pár infót!) Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató egységes rendszer, amelynek alapja az Europass portfolió, ami egy személyi dokumentumcsomag, melyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik, oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására. (Az Európai Parlament január 1-tıl vezette be az Europass keretrendszert.) Az Europass dokumentumcsalád öt dokumentumból áll, ebbıl kettıt - az önéletrajzot és a nyelvi útlevelet - az egyén tölti ki, készíti el, a további hármat - oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítı, mobilitási igazolvány - pedig különbözı intézmények bocsátanak az egyén rendelkezésére. Ezek segítségével átláthatóvá válik, hogy az egyén mit tanult, milyen eredménnyel, milyen készségeket sajátított el és milyen munkatapasztalattal rendelkezik. A képzı intézmények és a munkaadók így könnyebben értelmezhetik a különbözı országokból érkezı pályázók anyagát. Az Europass önéletrajzzal lehetıség van arra, hogy az egyén láthatóvá tegye képességeit és végzettségeit. Az Europass önéletrajz felváltja az Európai önéletrajzot. Célja, hogy megkönnyítse a pályázók önéletrajz írását, az Interneten elérhetı egy kitöltı sablon, melynek segítségével mindenki könnyedén elkészítheti a saját Europass önéletrajzát. ( Az Europass önéletrajz egy rugalmas formanyomtatvány, amely a megszokott önéletrajzi formátumot követi, kiegészítve azt további információk lehetıségével. Nyolc pontból áll, amely pontok - vagy azok részei - szükség szerint törölhetıek, vagy bıvíthetık: - Személyes adatok - Betölteni kívánt munkakör, foglalkozási terület - Szakmai tapasztalat - Tanulmányok - Nyelvtudás - Egyéni készségek és kompetenciák - További információk (pl.: referenciák) - Mellékletek Europass önéletrajz minta: Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) (ek) Állampolgárság Születési dátum Neme Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Fénykép helye (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Utónév Vezetéknév (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Mobil: (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.)

26 E m b e r i e rıforrás tervezés, kiválasztás I. évfolyam, 2. félév (2009) 25/33 Szakmai tapasztalat Idıtartam Foglalkozás / beosztás Fıbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Külön tüntessen fel minden a pályázat szempontjából fontos betöltött állást, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Tanulmányok Idıtartam Végzettség / képesítés Fıbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Országos / nemzetközi besorolás Külön tüntesse fel a pályázat szempontjából fontos tanulmányait, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) Nevezze meg anyanyelvét (ha több van, mindet sorolja fel, ld.: kitöltési útmutató.) Egyéb nyelv(ek) Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Nyelv Nyelv (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei Társas készségek és kompetenciák Szervezési készségek és kompetenciák Mőszaki készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Mővészi készségek és kompetenciák Egyéb készségek és kompetenciák Jármővezetıi engedély(ek) Kiegészítı információk Mellékletek Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el ıket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el ıket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el ıket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el ıket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el ıket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el ıket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Itt tüntesse fel, rendelkezik-e jármővezetıi engedéllyel, és ha igen, nevezze meg a kategóriáját. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Itt tüntesse fel az egyéb fontos információkat, pl. kontaktszemélyek, referenciák, stb. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) Sorolja fel a csatolt mellékleteket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.)

1. Bevezetı gondolatok

1. Bevezetı gondolatok Emberierıforrás- gazdálkodás 1. Bevezetı gondolatok Korén Andrea koren@ktk.nyme.hu EMBERI ERİFORRÁS GAZDÁLKODÁS: EEG EMBERI ERİFORRÁS MENEDZSMENT: EEM HUMÁN ERİFORRÁS MENEDZSMENT: HEM HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR MTA doktora Témavezető: DR. BERTALAN

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei ATIPIKUS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI ALAPJAI Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

Elıterjesztés. A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére.

Elıterjesztés. A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére. A hátrányos helyzető települések legnagyobb problémája a munkanélküliek és a szociális ellátást igénylık

Részletesebben

NKTH Konferencia 2007. november 14. Richterben. dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit Richter Gedeon Nyrt.

NKTH Konferencia 2007. november 14. Richterben. dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit Richter Gedeon Nyrt. A REÁLIS LÉT L T A TÉTT NKTH Konferencia 2007. november 14. Karrierlehetıségek a Richterben dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit Richter Gedeon Nyrt. A REÁLIS LÉT L T A TÉTT NKTH Konferencia 2007. november

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata Vámosi Tamás Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző

Részletesebben

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. november 17. 1 Tartalom 1. Menedzsment irányzatok 2. Fogalmak

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Ajánlott irodalmak. A felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés. Esettanulmány 1. Témakörök: Az előadás vázlata, témakörei

Ajánlott irodalmak. A felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés. Esettanulmány 1. Témakörök: Az előadás vázlata, témakörei Ajánlott irodalmak A felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés Matiscsákné dr. Lizák Marianna adjunktus http://www.hrm.hu/ www.hrportal.hu http://www.matarka.hu- Humánpolitikai Szemle http://www.munkaugyiszemle.hu/

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0011

Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0011 Munkaerő-piaci integrációt segítő módszer Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0011 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat Munkaasszisztensi tevékenység...

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Május

HR HÍRLEVÉL. 2010. Május HR HÍRLEVÉL 2010. Május MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői MAKROGAZDASÁGI HELYZETKÉP A távmunka és a távdolgozók jellemzői A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni, hogy elterjedtebb, mint általában gondolják. A cikk szerzői hat ország adatai

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben. (Kivonat) 1

Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben. (Kivonat) 1 Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben (Kivonat) 1 Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2015 tavaszán átfogó vizsgálatát folytatott

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 2.

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 2. InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS munkaerő-piaci helyzetéről 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2012. január 1-jén Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 383 ezer fő volt, 3600 fővel volt kevesebb az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés 1 A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés A hároméves kutatómunka eredményeként elvárt tudományos monográfia kézirattömege mind terjedelmileg, mind tematikailag jóval meghaladja a tervezettet,

Részletesebben

Tantárgyi útmutató. 1. A tantárgy helye a szaki hálóban. 2. A tantárgyi program általános célja. Statisztika 1.

Tantárgyi útmutató. 1. A tantárgy helye a szaki hálóban. 2. A tantárgyi program általános célja. Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 1. A tantárgy helye a szaki hálóban Gazdálkodási és menedzsment szakirány áttekintő tanterv Nagyításhoz kattintson a képre! Turizmus - vendéglátás szakirány áttekintő tanterv Nagyításhoz

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010

Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 SORSZÁM: MEGYE KÓDJA: Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 Kérdezı aláírása:... [Kérdezı neve]* kérdezı kódja*: A kérdezés kezdete: 2010. hónap....nap..óra.perc

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Készítette:

Részletesebben

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran EZREDFORDULÓ * m m. TflnuLmánvDK LOSONCZI AGNES / UTAK ES KORLATOK HZ EGES2SEGUGYBER Az egészségügy a jelentkező gazdasági, politikai, erkölcsi válságoknak szinte gyűjtőterepe. Itt sűrűsödnek azok a társadalmi

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Szakirány-tájékoztató Külgazdasági-vállalkozási szakirány EU integrációs szakirány Világgazdasági szakirány 2008. március 1 Kedves Hallgatónk! os hallgatóként három (Külgazdasági-vállalkozási, EU integrációs,

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉS A 2007-BEN ÉS 2009-BEN VÉGZETT FRISSDIPLOMÁSOK KÖRÉBEN Készítették: Fortuna Zoltán Karcsics Éva Kırösligeti Zsuzsa

Részletesebben

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON?

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? JÖVŐKUTATÁSI KUTATÓKÖZPONT Témavezető: Kovács Géza DSc Professor Emeritus Bíráló Bizottság névsora: Sulokné Anwar

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés 2008/1/XII. számú MAB határozat 2008. január 25. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA A MAGYARKANIZSAI REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAHELYI ÉS SZERVEZETI BESOROLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA MAGYARKANIZSA 1

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Petrovics Zoltán Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás (A jogi szabályozás munkacsoport zárótanulmánya) ISBN 978-615-5269-60-8 Á ÁROP-2.2.17

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI, FOGORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOKON Bevezető A felsőoktatási intézmények pályakövetési

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL BESZÁMOLÓ A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2012. évi beszámolója A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2012. évi beszámolója I. A Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

A TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL KÍNÁLT TEMPO EGÉSZSÉGPROGRAMOK ISMERTETÉSE

A TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL KÍNÁLT TEMPO EGÉSZSÉGPROGRAMOK ISMERTETÉSE TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár 1025 Budapest Nagybányai út 92. Levélcím: 1538 Budapest, Pf. 550. Bankszámlaszám: 12100011-10091058 Ügyfélszolgálat: 06-1-463-4603 Fax: 06-1-463-4604

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

CREATING STANDARD A HIGHER. 6 Lépés a Legjobb Munkahely felé

CREATING STANDARD A HIGHER. 6 Lépés a Legjobb Munkahely felé CREATING A HIGHER STANDARD 6 Lépés a Legjobb Munkahely felé 6 lépés a Legjobb Munkahely felé Hogyan csábítsuk el és tartsuk meg a legtehetségesebb embereket? Míg sok munkáltató panaszkodik, hogy milyen

Részletesebben

Beszámoló a Kristianstad Egyetemen töltött Erasmus Staff Week-ről

Beszámoló a Kristianstad Egyetemen töltött Erasmus Staff Week-ről Beszámoló a Kristianstad Egyetemen töltött Erasmus Staff Week-ről Ahogy korábbi Erasmus beszámolóimban is írtam, az Erasmus Staff Week-re mint szakmai és nemzetközi tapasztalatszerzést elősegítő lehetőségre

Részletesebben

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Horváth

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Személyzet-beszerzés (toborzás, kiválasztás, Emberi erőforrás gazdálkodás

Személyzet-beszerzés (toborzás, kiválasztás, Emberi erőforrás gazdálkodás Személyzet-beszerzés (toborzás, kiválasztás, alkalmazás, beillesztés) 1 AZ ELŐADÁS VÁZLATA, TÉMAKÖREI Toborzás Kiválasztás Alkalmazás Beillesztés 2 Előzmények Munkakör kialakítás Munkakörelemzés Munkakör

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban

Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises MKIK GVI Kutatási Füzetek 2004/2 Info-kommunikációs technológiák a vállalati

Részletesebben

ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében

ZÁRÓ TANULMÁNY a FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében Készítette: Civil Support Nonprofit Kft 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. II. 19. 96

Részletesebben