TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI"

Átírás

1 A TISZA-T T RS G TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI PROBL M`I EMLA Alap tvæny a K rnyezeti OktatÆs TÆmogatÆsÆra 1998.

2

3 TartalomjegyzØk EL SZ A T RS G K I. R SZ RNYEZETI ADOTTS`GAI F LDTANI S V ZRAJZI VISZONYOK (KUN VA) 1. Geol giai jellemvonæsok A ter let negyedidıszak elıtti f ldtana A fedıkøpzıdmønyek, ill. a medence ledøkek kifejlıdøse A miocøn A pannon Az Alf ld negyedidıszaki t rtønete A l sz kialakulæsa A holocøn A K zøp-tisza-v lgy v zrajzi viszonyai A v z szerepe a szabælyozæsok elıtt A Tisza szabælyozæsænak r vid t rtønete V zløpcsık kialak tæsa a TiszÆn A Kisk rei V zløpcsı feladata Øs t rtønete r viden A K zøp-tisza-vidøk høv zkincse A Tisza-t v zminısøgi problømæi...8 IrodalomjegyzØk...9 MellØkletek...9 A T RS G TERM SZETI F LDRAJZA S F LDTANI FEL P T SE (DOBOS ANNA S T L`SZL ) 1. Ter letlehatærolæs A K zøp-tisza-vidøk kainoz os fejlıdøst rtønete A ter let f ldtani feløp tøse A t k rnyøkønek geomorfol giai køpe ghajlati viszonyok Hidrol giai adottsægok V zfolyæsok a ter leten `ll vizek Felsz n alatti vizek Talajviszonyok...19 IrodalomjegyzØk...22 MellØkletek...22 N V NY KOL GIAI VIZSG`LATOK (KOV`CS G`BOR) 1. `ltalænos m dszertani felvetøsek a t vegetæci jænak vizsgælatæhoz A kutatæsok elsı szakasza A kutatæsok mæsodik szakasza A kutatæsok harmadik szakasza...33

4 IrodalomjegyzØk...38 II. R SZ A TER LETHASZN`LAT S A K RNYEZETV DELEM RT KEL SE A TER LETHASZN`LAT S A K RNYEZETV DELEM KAPCSOLATA (MOLN`R EMESE) 1. A ter lethasznælati problømæk ÆltalÆnos megk zel tøse A Tisza program Øs a Tisza-t RegionÆlis TÆjrendezØsi Terv ajænlæsai A Tisza-tavi tørsøg fejlıdøsønek forgat k nyvi væltozatai A. szcenæri B. szcenæri C. szcenæri...45 IrodalomjegyzØk...47 A TISZA-T HAT`SA A K RNYEZET RE (DOBOS ANNA S T L`SZL ) 1. V zhasznos tæs, v z gyi beavatkozæsok a ter leten A v zløpcsı hatæsai a K zøp-tisza-vidøk termøszeti adottsægaira Alapfeladatok a fejlesztøs soræn...53 IrodalomjegyzØk...55 MellØkletek...55 A K RNYEZETI ALAP`LLAPOT RT KEL SE (SOML EDINA ROM`N REN`TA) 1. A problømæk tømak r nkønti ÆttekintØse Az AbÆdszal ki- b l hasznos tæsi Øs fejlesztøsi lehetısøgei A t k rnyøki telep løsek jelenlegi k rnyezeti Ællapota HelyzetfelmØrØs K zlekedøsi adottsægok V zellætæs, szennyv zkezeløs HulladØkelhelyezØs ZajterhelØs LevegıminısØg Ipar A Tisza-t v zminısøge A k rnyezeti Ællapot ØrtØkelØsØnek sszegzøse...68 IrodalomjegyzØk...69 A MEZ GAZDAS`G HELYZETE S LEHET S GEI (MOLN`R EMESE) 1. A mezıgazdasæg fejlıdøse a tørsøgben A k rnyøk mezıgazdasægi cølœ ter lethasznælata Az Øsszerßs tøs lehetısøgei A mezıgazdasæg helyzete Øs fejlesztøsi lehetısøgei Sarud pøldæjæn Sarud bemutatæsa MezıgazdÆlkodÆs Sarudon MezıgazdasÆgi fejlesztøsi program A Teampannon Kft. Æltal javasolt z narendszer...79

5 `rtøri ter letek vezete VØdett tæjak vezete A Tisza-t Øs a Tisza pufferz næja kol giai rendszerek hæl zata TanyÆs gazdælkodæs vezete A z narendszer alakulæsa Sarud esetøben Piros z na: a fokozott vødelem ter letei KØk z na: az kol giai gazdælkodæs ter letei Z ld z na: a biot phæl zat ter letei SÆrga z na: az intenz v mezıgazdasægi termeløs ter letei...85 IrodalomjegyzØk...87 Riportok...88 MellØkletek...88 A T RS G HULLAD KGAZD`LKOD`SA (VARGA EDINA) 1. A tørsøg k rnyezeti Ællapota A hulladøkgazdælkodæs problømæi A telep løsi kommunælis hulladøkok kezeløse Øs elhelyezøse Az 1993-t l kialakult hulladøkkezeløsi Øs Ærtalmatlan tæsi lehetısøgek HulladØkok kæros hatæsa elleni vødelem A K zponti K rnyezetvødelmi Alap A regionælis telep løsi hulladøklerak rendszerek fejlesztøse...96 IrodalomjegyzØk...98 A T RS G GAZDAS`GA S FEJLESZT SI LEHET S GEI (SALAMON ANDR`S) 1. A Tisza-t k rnyøkønek gazdasægf ldrajza NØpessØgf ldrajzi viszonyok A termøszetes szaporodæs Øs a vændorlæsok alakulæsa Kor sszetøtel alakulæsa A k zoktatæs Ællapota, a humæn erıforræsok fejlesztøsi lehetısøgei A jelenlegi køpzettsøgi szint ØrtØkelØse VÆllalkoz k Øs vællalkozæsok Kereskedelem, kiskereskedelmi vællalkozæsok ØrtØkelØse KisvÆllalkozÆsok pønz gyi folyamatai, lehetısøgei VÆllalkozÆsok helyzete Kisk røn Øs AbÆdszal kon Munka gy, foglalkoztatottsæg Øs munkanølk lisøg A tørsøg munkaerıpiacænak jelenlegi helyzete Az nkormænyzatok Øs a munkaerıpiaci szervezetek foglalkoztatæspolitikai feladatai A tørsøgi infrastruktœra Ællapota A jelenlegi idegenforgalom Øs a fejlesztøshez kapcsol d javaslatok A turizmusb l szærmaz elıny k Øs hætrænyok a tørsøg ØletØben A falusi turizmus sszefoglalæs IrodalomjegyzØk A T RS G RT KEL SE K RNYEZETGAZDAS`GTANI ESZK Z KKEL (PO R BENEDEK)

6 1. A Tisza-t, mint part menti koszisztøma ÆltalÆnos ØrtØkelØse K rnyezetørtøkeløsi m dszerek a rekreæci s cølœ hasznos tæs lehetısøgeinek elemzøsøhez UtazÆsi k ltsøg m dszer A rekreæci s tıke pozit v j vedelemrugalmassægænak problømak re EgyØb m dszerek a Tisza-t termøszeti k rnyezetønek ØrtØkelØsØre Hedonikus ÆrØrtØkelØs, Øs a fizetøsi hajland sæg m dszerønek alkalmazhat sæga125 IrodalomjegyzØk A TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETI PROBL M`K JOGI SZEMPONT RT KEL SE (SZILV`CSKU ZSOLT) 1. A jogi Øs ter lethasznælati problømæk ÆltalÆnos megk zel tøse Az ÆtalakulÆsi folyamat jelenlegi ÆllÆsa Az ÆtalakulÆsi folyamat szereplıi Jogi keretek a ter lethasznos tæs esetøn Hazai alapelvek a k rnyezet vødelmøre NØhÆny ter lethasznælattal kapcsolatos alkotmænyb r sægi d ntøs A termøszeti k rnyezet vødelmøt Ørintı d ntøsek Az Øp tett k rnyezet vødelmøt Ørintı d ntøsek Szakter leti szabælyozæs a ter lethasznælat Øs ter letrendezøs esetøn A Tisza-t tørsøg ter lethasznælati problømæi szabælyozæsi oldalr l A szabælyozæs kørdøse a telep løsek beøp tett ter letein A k lter leti szabælyozæs kørdøse `ltalænos szabælyozæsi kørdøsek a tørsøgben Az ÆllampolgÆri røszvøtel lehetısøge Øs gyakorlata a ter letfelhasznælæs alak tæsæban Egy kis kitekintøs: tapasztalatok az Egyes lt `llamokb l sszegzøs IrodalomjegyzØk Riportok...152

7 I. rész A térség környezeti adottságai

8 Földtani és vízrajzi viszonyok Kun va hidrogeol gus-mørn kgeol gus hallgat Miskolci Egyetem

9 1. Geol giai jellemvonæsok 1.1. A ter let negyedidıszak elıtti f ldtana A medencealjzat (alaphegysøg) kifejlıdøse ismeretlen, csak feltevøseink vannak. A paleoz os køpzıdmønyek gneiszbıl, kristælyos palæb l, vagy csillæmpalæb l Ællnak. A mezoz os køpzıdmønyek ÆltalÆban krøta idıszakiak A fedıkøpzıdmønyek, ill. a medence ledøkek kifejlıdøse A mølyfœræsok adataib l ismeretes, hogy a legidısebb køpzıdmøny a felsıeocøn agyagmærga, melyet a debreceni Øs a nædudvari fœræsokban mutattak ki mintegy m mølysøgben. Az oligocøn køpzıdmønyek k z l jelentıs a homokos agyagmærga Øs a konglomerætum A miocøn A miocøn eleji køpzıdmønyeket szærazf ldi jellegß væltozatos sszetøtelß, nagy vastagsægœ vulkæni sszlet køpviseli. Az ezt k vetı tengeri ledøkek mindig vulkæni køpzıdmønyekre telep ltek, vagy k zvetlen l a kristælyos alaphegysøgre transzgredæltak. A TiszÆntœlon ebben az idıszakban nagyobb szærazulatok alakultak ki a Ny rsøgben, kisebbek Kunmadaras, Hajdœszoboszl Øs J zsa ter letøn, valamint a konyær-derecskei Ærok K-i oldalæn A pannon A pann niai kor bek sz ntøvel meggyorsult a medence s llyedøse, amire a keletkezett lerak dæsok nagy vastagsægæb l lehet k vetkeztetni. A vizsgælt ter leten a pann niai røteg sszlet m k z tti vastagsægœ. Az egøsz KÆrpÆt-medencØben a legjelentısebb s llyedøs a mak i Ærok mentøn zajlott le, ahol a medencealjzat 5000 m- nøl is mølyebben talælhat. Nagyobb mølysøgß ter letek a BØkØsi S llyedøk, a JÆszsÆg Øs a Tisza-v lgy. Az als pannon elejøn az addig kiemelkedett ter leteken konglomerætum keletkezett, melyekre gyakran %-os møsztartalmœ møszmærga telep lt. Ez a røtegcsoport az als -pannonban møg elk l n lı røszmedencøkben terjedt el, a tørsøg tovæbbi s llyedøsøvel szærmazæsi helyei eltßntek, Øs nagy ter leteken finomszemcsøs agyagmærga keletkezett. Az Alf ld mølyebb s llyedøkeiben a mærgæk k zø homokrøtegek telep ltek. A felsıpannon ledøkek mær sokkal vastagabbak, az als -pannonban køpzıd ttekhez køpest. Az ledøkkøpzıdøs elsı ciklusænak fı Øp tıelemei a finom-, k zøpszemß homokok Øs agyagos homokok. A T rteli Homokkı FormÆci is val sz nßleg ebbıl Æll. Ez a szint a jelentısebb høv ztærol az Alf ld n, Øs helyenkønt kivæl ak a kıolaj- Øs f ldgæztærozæsi tulajdonsægai is. A pann niai køpzıdmønyek mai felsz nøn megtalælhat ak a negyedidıszaki mozgæsok nyomai. Az ebben az idıszakban keletkezett røtegek a Duna vonalæval pærhuzamosan haladnak, 100 m-nøl nem mølyebben. A Tisza v lgyønøl mær m-rel a felsz n alatt talælhat ak, a TiszÆntœl -i røszøn (Ny rsøg, HajdœsÆg, HortobÆgy) pedig

10 ismøt kiemelkednek. A pliocøn-pleisztocøn hatær meghatærozæsa ÆltalÆban eløggø bizonytalan. MeghatÆrozÆsa ott lehetsøges, ahol a finomszemß tavi-szærazf ldi agyagos ledøket durva foly v zi homok, ill. kavics væltja fel. Ilyen ter letek az Alf ld peremvidøke, a Ny rsøg Øs a HajdœsÆg Az Alf ld negyedidıszaki t rtønete A Pann niai-beltenger felt ltıdøse utæn a KÆrpÆt-medencØben egy viszonylag egyenletes felsz nß nagy s ksæg maradt hætra. A magyar f ldtani irodalom innen szæm tja a negyedidıszakot. Az idıszak t rtønetøt a pliocønt l elsıdlegesen az eltørı køregmozgæsok Øs az ØghajlatvÆltozÆsok befolyæsoltæk. A pann niai, viszonylag egyenletes s llyedøssel szemben ebben az idıszakban jellemzıbb volt a kisebb ter letek izosztatikus mozgæsa. Ebben az idıszakban az Alf ld ter letøn hærom jelentısebb fi kmedence alakult ki. A legmølyebb a Tisza-Maros torkolatænæl, a mæsodik a mai K r s k vidøkøn, a harmadik pedig a Tisza-Zagyva k z tt. A DØl-alf ldi-s llyedøk uralkod anyaga durva homok Øs kavics, m g a mæsik kettıben csak finomszemcsøs ledøkek, kızetliszt Øs agyag halmoz dott fel. A pleisztocøn legjelentısebb felsz nalak t folyamata az Alf ld n a foly v zi felt ltøs, a hordaløkkœpok Øp løse, amelyben az Alf ldre eljut valamennyi v zfolyæs røszt vett. A legjelentısebbek k zø tartozik az s-duna Æltal kialak tott, a mai Duna- Tisza k zønek DK-i røszøn kivastagod hordaløkkœp (a Duna-Tisza-k zønek Ny-i røsze nem tartozik ide, de pl. a Tiszazug igen). A k vetkezı, a fıleg az s-tisza-szamos Æltal a Ny rsøg ter letøn løtrehozott, Øs jelentıs kiterjedøsß møg a Maros Æltal a DØl-Alf ld n Øp tett hordaløkkœp is. A K zøp-tisza-vidøk fejlıdøsøben is fontos szerepet jætszott a nagy vastagsægœ s-saj -HernÆd hordaløkkœp, a b kki patakok Øs a Lask -Eger hordaløkkœpja. A pleisztocøn utols harmadæban alakultak ki a fut homokos ter letek. MØg a felsı-pleisztocøn hideg idıszakæra jellemzı køpzıdmønyeket kell kiemeln nk. Ezek a felsz nk zeli agyagrøtegek. A hideg idıszakban a felsz ni agyagok megrepedeztek, køsıbb megteltek v zzel, majd ismøtelten megfagytak, gy repedezettek, morzsaløkosak lettek. Ennek az lett az egyik legfontosabb k vetkezmønye, hogy sok ter leten ez a repedezett agyag sokkal nagyobb mæsodlagos sziværgæsi tønyezıvel rendelkezik, mint a finom homokok A l sz kialakulæsa Az Alf ld n a domborzat kialak tæsa mellett a pleisztocøn legnagyobb jelentısøgß esemønye a l sz køpzıdøse volt. A periglaciælis ter leteken a hideg, szæraz idıszakok kedvezı hatæssal voltak a finomszemcsøs poranyag keletkezøsøre, Øs azok nagy ter leten val szøtter tøsøre. A KÆrpÆt-medencØn bel l az utols køt nagy eljegesedøs idejøn volt a legintenz vebb a l szkøpzıdøs (kb Øs Øvvel ezelıtt). Az Alf ld Ærmentes foltjain alakult csak ki tipikus l sz, m g az alacsonyabb tørsz neken a foly v zi ledøkekkel val keveredøs miatt œn. ÆrtØri l sz k alakultak ki a diagenezis soræn. T pusos l sz a HajdœhÆt, a NagykunsÆg Øs a Duna-Tisza k zønek egyes ter letein van, m g az Alf ld t bbi røszøn ÆrtØri l sz ket, homokos l sz ket talælunk A holocøn

11 A holocøn kor kb Øve kezdıd tt. Ekkor mær nem voltak jelentısek a vertikælis mozgæsok, de az Alf ld ter lete nagyon sokat væltozott. Ez leginkæbb a Dunav lgy Budapest-EszØk szakaszæn volt jelentıs, de ekkor s llyedt meg œjra a Taktak z, a RØtk z, a Bodrogk z, Øs a SzatmÆri-s ksæg is. A Tisza riæsi væltozæsokat okozott Ærterein, ahol 4-6 m vastagsægban holocøn ledøkeket rakott le. A vizsgælt ter leten az uralkod f ldtani køpzıdmøny az m vastagsægœ, erısen røtegzett negyedidıszaki foly v zi ledøksor. A k l nb zı minısøgß Øs vastagsægœ v zvezetı røtegek felett væltakoz vastagsægœ fedırøteg helyezkedik el. A Tisza bal partjæn a fedırøteg vøkonyabb, ÆltalÆban 2-5 m vastagsægœ, alatta m mølysøgig egy viszonylag egysøges v zvezetı sszlet talælhat, melynek fek je 3-6 m vastag agyag. A terephez køpest a Tisza a felsı v zvezetı sszlettel kommunikæl. A v zvezetı røtegek felsı røsze finomabb homok, alatta durvæbb homok, ill. homokos kavics talælhat nagyobb arænyban. 2. A K zøp-tisza-v lgy v zrajzi viszonyai 2.1. A v z szerepe a szabælyozæsok elıtt A K zøp-tisza-v lgy v zrajzi køpe az idık folyamæn fıleg az elmœlt mæsføl ØvszÆzad szabælyozæsai soræn nagyot væltozott. A Tisza Ærvizei Æltal az egyes * fokokon, a kisebb ereken vagy nagyobb melløkægakon, v zfolyæsokon Æt tæplælt tavak, mocsarak eltßntek, de a XVIII-XIX. szæzad folyamæn køsz lt tørkøpek alapjæn nyomaik a tæjban møg ma is k nnyen felismerhetıek. E v zfolyæsok nagyrøszt szæzadokon kereszt l gazdasægilag hasznos tott, elsısorban halæszott vizek voltak. * Foknak neveztøk a foly t kisørı hætakon (f ldrajzi terminol giæval: vzætonyokon) keletkezett kiszakadæsokat, a magas partokat megszak t ny læsokat, amelyeken Æt a foly (t ) ( Ærvize az anyamederbıl az ÆrtØrre kiløpett, majd a k rnyezı laposokat az ereken kereszt l felt ltve, apadæskor ugyanezeken a ny læsokon Æt visszaæramlott, legalæbbis røszben a foly ba. E ny læsok alakja Øs mørete væltoz lehetett. A fok azonban nemcsak f ldrajzi kateg ria, hanem gazdasægt rtøneti fogalom is. Az ember ugyanis felismerve annak termøszetes funkci jæt, igyekezett azt hasznos tani s a maga cøljainak megfelelıen alak tani. A foki gazdælkodæs az ısi ÆrtØri gazdælkodæs alapjævæ vælt. A fokon kiløpı vizek fıleg a kit røseknøl, szøles medrß v zfolyæsokkæ fajultak, majd elveszve a v zin vønyekkel benıtt mocsarak k z tt, lassan feliszapol dtak, medr k Øs Ærter let k felt ltıd tt, s idıszakos v zfolyæsokkæ, erekkø zsugorodtak. A fokok sokoldalœ gazdasægi hasznos tæsænak a feltøtele egyrøszt a feliszapol dæs, mæsrøszt az er zi s elfajulæsok megakadælyozæsa volt. A fokokon kiløpı erek v zi jærmßveket is hordoztak, sıt olykor malmokat is hajtottak. Erre utalnak a v zfolyæsok melletti malomfok, malomzug, malomhæz elnevezøsek is. A Tisza, mint v zi œt is Ørdekelte az itt Ølıket. IdıszÆm tæsunk elıtt GyulafehØrvÆr helyøn, az egykori Appulumban mær r mai haj s cøh mßk d tt. A cøh tagjai szæll tottæk a TiszÆn a hegyvidøk termøkeit: a s t, az Ørcet, a gyapjœt a r mai birodalomba. A s szæll tæsa køsıbb is meghatæroz jelentısøgß volt. Innen ered Szolnok neve is. A v zierı hasznos tæsa is k zel føl Øvezredes mœltra tekint vissza. Ennek elsı køpviselıi a v zi majd køsıbb a haj malmok voltak. A XVII-XVIII. szæzadban a Tisza v zrendszerøn mintegy 5000 malom mßk d tt A Tisza szabælyozæsænak r vid t rtønete A Tisza kedvezı adottsægai ellenøre r k veszølyforræs volt a k rnyøkøn Ølık

12 szæmæra. Az Ærmentes tøsi mßvek elsı køpviselıi a f ldværak voltak. Ezeket az Øp tmønyeket nemcsak hadi cølokra, hanem az Ællatok Ærv zi idıszaki ÆtmentØsØre, a takarmæny meg væsæra is hasznæltæk ban tv. intøzkedett az Ærmentes tøsrıl, amely mær akkor belesz lt a megyøk næll sægæba ban megalakult a Temesi BÆnsÆg, mely az Alf ld œjb li benøpes tøse mellett riæs jelentısøggel b rt a sz ksøges v zi munkæk tervezøsøben Øs elvøgzøsøben. SzØchenyi az elızı ØvszÆzadok Øs a sajæt Ærv zi tapasztalatait felismerve køsz tette el a Tisza szabælyozæsi tervøt VÆsÆrhelyi PÆllal, aminek megval s tæsæra januær k z tt megalak tottæk a Tisza-v lgyi TÆrsulatot. A Tisza vidøk mai arculatænak kialakulæsæt ettıl az idıpontt l szæm thatjuk. `rmentes tøs mellett a mœlt szæzad tvenes Øveitıl a belv zrendezøs is idıszerßvø vælt. Az aszælyos esztendık egyre inkæbb s rgetıbb kørdøskønt vetettøk fel az nt zøs sz ksøgessøgøt. Eleinte nt zıcsatornæk kialak tæsæt; a felsı szakaszokon v lgyzær gætak kiøp tøsøt terveztøk, de a ter letelcsatolæsok k vetkeztøben elıtørbe ker ltek a s kvidøki tærozæssal kapcsolatos elkøpzeløsek V zløpcsık kialak tæsa a TiszÆn A v zgazdælkodæssal szemben tæmasztott k vetelmønyszint emelkedøse, a v zigønyek rohamos n vekedøse miatt 1954-ben zembe helyeztøk az elsı hazai tiszai v zløpcsıt Tiszal knøl a Tisza 518,2 fkm-es szelvønyøben. Majd ezt k vetıen ker lt sor a Kisk rei V zløpcsı Øp tøsøre a Tisza 403,2 fkm szelvønyøben, a Heves megyei Kisk re k zsøg hatæræban k z tt. A Tisza k zøpsı Øs als szakaszæn sszesen t v zløpcsıt terveztek, ezek k z l az elızı kettın k v l a CsongrÆdi V zløpcsınek køsz ltek el a kutatæsi tervei, de az Øp tkezøs pønz hiænyæban leællt. MØg ebbe a stædiumba se jutottak el a Komor næl Øs az egykori JugoszlÆvia ter letøn T r kbecsønøl kialak tand v zløpcsık tervei A Kisk rei V zløpcsı feladata Øs t rtønete r viden A Kisk rei V zløpcsıt, mint minden mæs, ilyen hatalmas nagysægrendß beruhæzæst t bb funkci kieløg tøsøre terveztøk k z tt felduzzasztott Kisk rei v ztæroz (mai nevøn: Tisza-t ) kb. 127 km 2 ter letß, a tærozott v z mennyisøge 124 milli m 3 ; a v zerımß 28 MW teljes tmønyß. A rendszer røszei møg a jæszsægi Øs nagykunsægi fıcsatornæk rendszere ( ha nt zøse), tovæbbæ a duzzaszt mß, a haj zsilip, a tøli kik tı Øs a hullæmtøri duzzaszt. A v zløpcsı tervezett feladatai: az Ærvizek biztonsægos levezetøse az nt zı- Øs ipari v zszolgæltatæs k zel Ælland haj œt biztos tæsa Kisk re Øs Tiszal k k z tt a haj zæs biztonsægos lebonyol tæsa a haj zsilipen kereszt l f l s v z hasznos tæsa villamos energia termeløsre a rendelkezøsre Æll esøs mellett az Ølıv z tovæbbengedøse az als szakaszra d løsi, j løti cølok kieløg tøsøre A Kisk rei V zløpcsı alapløtes tmønyeinek, valamint a tæroz tørnek az zembe

13 helyezøsøre 87,50 maf.-i v zszint elıæll tæsæval ker lt sor. Ezt k vetıen a fejlesztøs elırehaladtæval, a duzzasztæs t bbsz ri m dos tæsæval alak tottæk ki a jelenlegi zemv zszinteket, melyek a k vetkezı ØrtØkekkel jellemezhetık: Idıszak DuzzasztÆs mørtøke DuzzasztÆsi szint cm 87,50 maf cm 89,00 maf cm 89,25 maf A K zøp-tisza-vidøk høv zkincse 1. tæblæzat: A duzzasztæs mørtøkønek væltozæsa A Pannon-medence legmølyebb røsze a Tisza-t k rnyøkøre esett, gy az als - pannonra ledøkfolytonossæggal telep l a felsıpannon røteg sszlet. A felsıpannon alja ezørt gyenge v zvezetı tulajdonsægokkal rendelkezik. A legjobb høv ztærol røtegek a felsıpannon als harmadæn talælhat k. A tørsøgben a høvizek alkæli-hidrogønkarbonætos jellegßek, hasonl an a Hajdœszoboszl n kitermeltekhez. Az 1994-ben kiadott høv zkœt kataszter adatai szerint a (1. Æbra) a Tisza-t k zvetlen k rnyezetøben az alæbbi telep løsek rendelkeznek høv zkœttal: Tiszaf red: B-65 sz. kœt p tøsi Øve: 1959.; a cs vezett kœt talpmølysøge: 946,8 m a kifoly v z hımørsøklete: 48,0 0 C, zemi v zhozam 420 l/p hasznos tæs m dja: f rdı, szabad tœlfolyæsœ B-99 sz. kœt p tøsi Øve: 1981.; a cs vezett kœt talpmølysøge: 1306,0 m a kifoly v z hımørsøklete: 49,0 0 C, hasznos tæs m dja: f rdı + kommunælis, szivattyœs zemm d Egyek: K-71 sz. kœt M`FI figyelı kœtja, Poroszl : B-29 sz. kœt a kœt hasznos tæsænak m dja: v zmß, a kifoly v z hımørsøklete: 33 0 C B-34 sz. kœt a kœt lezærva NØgyes: K-5 sz. kœt a kœt lezærva Kisk re: K-22 sz. kœt KHVM d lı kœtja, lezærva TiszanÆna: K-22 sz. kœt Petıfi Mgtsz; a kœt hasznos tæsænak m dja: mezıgazdasægi K-27 sz. kœt Petıfi Mgtsz, a kœt lezærva Mint læthat fejlesztøsre van lehetısøg, akær a lezært kutak zembe helyezøsøvel, akær œjak fœræsæval. LeginkÆbb Tiszaf reden hasznos tjæk a høvizet, melynek oldott s tartalma mg/l. A Tisza-t tehermentes tøsønek egyik j alternat væja lehet melegvizß strand løtes tøse pl. az AbÆdszal ki-medence k rnyøkøn.

14 2.6. A Tisza-t v zminısøgi problømæi A Tisza beløpøsekor a t ba jelentısen cs kken a v zmozgæs sebessøge, ami feliszapol dæshoz vezet. A Tisza gazdag foszfor- Øs nitrogøntartalma nagy terheløs a tæroz nak, n veli az eutrofizæl dæs mørtøkøt. SzennyezıforrÆsok: a Tisza (Saj, Szamos), Eger patak, belvizek (beemelik a t ba), kommunælis szennyvizek stb. K l n probløma, hogy a tøli zemeltetøskor leengedik a tavat Øs a visszamarad kis vizekben, lefßzıdı bl cskøkben mivel ezek k z l sok fenøkig befagy a halak nem tudnak Ættelelni.

15 IRODALOMJEGYZ K IHRIG D. /et al./ 1973.: A Kisk rei V zløpcsı. V z gyi K zlemønyek Øvi k l nszæm. 342 p. MagyarÆz MagyarorszÆg es f ldtani tørkøpsorozatæhoz: Debrecen. OFGI, Budapest, MagyarÆz MagyarorszÆg es f ldtani tørkøpsorozatæhoz: Eger. OFGI, Budapest, NEMES G. /et al./ 1975.: A K zøp-tisza-vidøk v z gyi mœltja I-III. R NAI A : Az Alf ld negyedidıszaki f ldtana. Geologica Hungarica. MELL KLETEK 1. Æbra: A tæroz k rnyøkønek tørkøpe a høv zkutak felt ntetøsøvel

16 A Térség természeti földrajza és földtani felépítése Dobos Anna geogræfus PhD hallgat EszterhÆzy KÆroly TanÆrkØpzı Fıiskola S tı LÆszl f ldrajz-geogræfus hallgat Kossuth Lajos TudomÆnyegyetem

17 1. Ter letlehatærolæs A Tisza-szabÆlyozÆs røszekønt Øp lt meg a kisk rei v zløpcsı, Øs m g tte j tt løtre a Tisza-t. A v ztæroz k rnyøkøn kialakult Ællapot megørtøsøhez sz ksøg van a kialak tæs elıtti termøszeti Ællapot Ætfog le ræsæra, hiszen az sszef ggøsek ismeretøben lehet csak problømamegold m don tovæbbløpni. Mivel a tanulmæny elkøsz tøsønek hatærideje eløg szßkre szabott volt, ezørt elsısorban a szakirodalomra Øs adattæri-, hat sægi-, nkormænyzati anyagokra tæmaszkodtunk. Ezt egøsz tett k ki terepi megfigyeløsekkel. A v zløpcsı Øs a tæroz a f l tte megøp lt tiszal ki løtes tmønyig befolyæsolja a termøszeti viszonyokat. A t mintegy 40 km-es szakaszæn, nøhæny km szølessøgß ter leten bel l, a tavat kisørı 1-1 telep løssorig beszølhet nk k zvetlen hatæster letrıl (T TH A. 1997). Ha azonban azt a ter letet k vænjuk lehatærolni ahonnan møg a termøszetben bek vetkezı væltozæsok hatæssal vannak a Tisza-t ra, akkor a tæroz v zgyßjtı ter letøt kell megnøzn nk. Ez pedig -on felnyœlik egøszen a Lask Øs az Eger-patak forræsæig, a B kk-fenns k D-i elıterøig (1. Æbra). Sıt ha figyelembe vessz k a Tisza-v lggyel t rtønelmileg is k lcs n s f ggısøgi viszonyban levı ter leteket, œgy k zøptæj-egy ttesekben kell gondolkodnunk (T TH A. 1997). BÆr e tanulmænyban a Tisza-t k zvetlen hatæster letønek termøszeti viszonyait jellemezt k, a szakembereknek a gyakorlati problømæk kezeløsøhez a v zgyßjtı teljes ter letøn bek vetkezett esemønyekre Øs a k zøptæji k lcs nkapcsolatokra is feltøtlen l tekintettel kell lenni k. A Tisza-t a K zøp-tisza-vidøk røsze, az Alf ld k zpontjæban helyezkedik el. Maga a tæroz a Hevesi-, Øs a Borsodi-ÆrtØren ter l el. A k zvetlen hatæster let Ætnyœlik møg a foly jobb partjæn a Hevesi-s kra, a bal parton a Tiszaf red-kunhegyesi-s k ter letøre (2. Æbra). sszessøgøben a K zøp-tisza-vidøk rendk v l szøles, lapos, enyhe lejtøsß felt lt tt s ksæg, amelynek homogenitæsæt az Øghajlat Øs a n vønyzet egyveretßsøge is megerıs ti. A foly v zi felt ltøs teme, a szerkezet, a domborzat, a foly k Øs a szøl munkavøgzı køpessøgønek k l nbsøgei miatt azonban a kistæjak mezo- Øs mikroformækban væltozatosak. 2. A K zøp-tisza-vidøk kainoz os fejlıdøst rtønete Az ısf ldrajzi køpet a tektonikus mozgæsok hatæroztæk meg. Ennek f ggvønyekønt alakultak a hordaløkkœpok mølyfœræsaiban kimutathat ledøkritmusok Øs a foly medrek vændorlæsai. A lepusztulæst Øs az ledøkek minısøgøt a mindenkori Øghajlat hatærozta meg. A negyedidıszak elıtti esemønyekbıl a mai køp kialak tæsæban a k l nb zı f ldt rtøneti korokban kialakult tektonikus s llyedøkek jætszottak szerepet, mivel ezek a kainozoikum soræn felœjulva magukhoz vonzottæk a v zfolyæsokat, Øs meghatæroztæk a lefolyæsi irænyokat (MIKE K. 1991) (3. Æbra). A Tisza mai jobb Øs bal partja k z tt a potenciælis szeizmicitæsban is k l nbsøgek mutatkoznak. A Hevesi-ÆrtØr szerkezeti vonalnyalæbokon fekszik, ezørt szeizmicitæsa erısebb. Ez a røsz a miocønt l a holocøn elejøig rendk v l erısen s llyedt. Azonban a s llyedøs fokozatosan Øs rendk v l egyenetlen l ment vøgbe, ami a lerak dott ledøk vastagsægæban Øs minısøgøben is megfigyelhetı væltozæsokat okozott.

18 A hegysøgkeret gyors kiemelkedøse miatt -r l D felø kivastagod, durva, foly v zi Øs tengeri, majd tavi ledøkekbıl Æll røtegsor keletkezett. A Pannon-t felt ltıdøse fokozatosan t rtønt, Øs adta Æt helyøt a pliocøn vøgøre a szærazf ldi v zfolyæsoknak. Az als -pannon ısmaradvænyok møg nyugodt, medencebelseji ØlettØrre utalnak (BARAB`S I. 1997). A rodæniai tektonikai fæzis alatt megnıtt a s llyedøsek mørtøke, Øs ezzel a foly vizek energiæja is. MØg nem a Tisza, hanem K-rıl Ny-ra haladva az s-saj -HernÆd, a b kki patakok, a Lask -Eger, valamint a Tarna voltak azok amelyek hordaløkukat a ter leten leraktæk (P CSI M. szerk. 1969, MARTONN ERD S K. 1995). Ettıl -ra a Saj -torkolati- Øs a DØl-Hevesis llyedøk volt az elsıdleges er zi bæzisa az idetart foly knak. Ez felfogta a hegysøgbıl szærmaz durva hordaløkot, gy dølebbre t bbek k z tt a K zøp-tiszavidøkre finomabb, homokos-iszapos-agyagos hordaløkanyag jutott le. A Lask -Eger k zøp- Øs finom szemß anyagæb l feløp lt hordaløkkœp a Hevesi- Øs a Borsodi-s kon egøszen TiszanÆnÆig nyomozhat (BARAB`S I. 1997). Az s-saj -HernÆd -r l D felø finomod anyagæb l az Alf ld egyik legt køletesebb hordaløkkœpja Øp lt fel (FRANY F. 1966). riæsi foly delta alakult ki, t bb helyen elzært, elmocsarasod lagœnækkal. Erre bizony tøkot adnak pl. a tiszaf redi ledøkekben talælt szenes zsin rok. A legvastagabb kavicsos sszlet Øppen a mai Tisza foly mentøn jutott el a legdølebbre, gy a kutatæsi ter leten is megtalælhat a felsz n alatt. A felsı-pannon soræn az Egyek-Tiszaigar-Tiszaszentimre Æltal k r lhatærolt ter leten t bb 100 m magas szærazulat emelkedett, amit az ide Ørkezı s-saj -HernÆd køt oldalr l megker lt, Øs gy jutott el a kavicsos hordaløk az egyik oldalon AbÆdszal kon Æt egøszen TiszagyendÆig (BARAB`S I. 1997). A pleisztocøn viszonylag nyugodtabb idıszakkal kezdıd tt, amit a messzebbrıl Ørkezett agyagos ledøkek tanœs tanak. A hegysøgkeret gyors emelkedøse miatt (pasadønai tektonikai fæzis) œjra elırenyomultak a foly k. Az ledøkek a K zøp-tiszavidøken is durvæbbak lesznek, mivel az s-saj -HernÆd hordaløkkœpja oldalirænyban kiterjed, Øs elørte Poroszl -Sarud-Karcag vonalæt. A hordaløk lerak dæsæban ekkor jelentıs væltozæs k vetkezett be. A Tiszaf redtıl Tiszaderzsig egyenletesen s llyedı tørsz nen felœjult egy røgi t røsrendszer, gy AbÆdszal knæl az als -pleisztocøn ledøkek mær k zel 70 m-rel mølyebben talælhat k (BARAB`S I. 1997). A kisebb s llyedøkekhez igazodva a patakok gyakran væltoztattæk futæsirænyukat, sıt a w rm glaciælisban bevægtak hordaløkkœpjukba Øs fi k-hordaløkkœpok Øp tøsøt kezdtøk meg (MARTONN ERD S K. 1995). A w rm felsı-pleniglaciælisa alatt mindkøt a v zfolyæsokat befolyæsol tønyezı megvæltozott. EgyrØszt a TiszanÆna-Tiszas ly vonalæban kialakult vælyœ magæhoz vonzotta a vizeket, mæsrøszt az Øghajlat szærazabbra Øs hidegebbre fordult. Ennek hatæsæra a szærazra ker lt hordaløkkœpokon eolikus felsz nformæl dæs ment vøgbe. A kialakult szølbaræzda-garmada-maradøkgerinc formaegy ttes ma is megtalælhat a Tisza bal partjæn a K zøp-tisza-vidøk nagykunsægi ter letøn. A Øvvel ezelıtt bek vetkezett kl mavæltozæs hatæsæra, a periglaciælis Øghajlat alatt, a foly k ÆradÆsakor felsz nre ker lt igen finomszemß agyag, iszap egy røsze l szszerß szerkezetet vett fel, azaz ÆrtØri l sz k keletkeztek. A fut homok-buckæk pedig l sz s homok-, ill. homokos l sztakar t kaptak (BORSY Z. 1993). A holocøn idıszakæban a legfontosabb esemøny a ter leten Tisza megjelenøse, amely a szubboreælis fæzis legelejøre, mintegy 5000 Øvvel ezelıttre tehetı. Ekkor vette fel a Tokaj-Szolnok irænyt, Øs megkezdte a K zøp-tisza-vidøken is alluviælis s kjænak kidolgozæsæt (MIKE K. 1991, MARTONN ERD S K. 1995). Ahol a foly az erısebben s llyedı tørsz nek k z tti k sz b k n ÆtvÆgta magæt, letarolta a felsz nt. Az ilyen szakaszokon pl. Tiszaf rednøl, vagy PusztataskonynÆl a meder alatt k zvetlen l a

19 pleisztocøn ledøkek k vetkeznek (R NAI A. 1975). Az egykor sszef ggı homokter leteket a foly røszekre szabdalta, sıt a NagykunsÆgot teljesen elvægta a hordaløkkœp hegylæbi ter letøtıl. Ezzel a Tisza a mai jobb oldali v zfolyæsokat amelyek eddig eljutottak a NagykunsÆg Øs a HortobÆgy ter letøre kapturælta. Az elhagyott holtmedrek feldarabolva ma is megtalælhat k a Tisza bal partjæn (P CSI M. szerk. 1969). A felsz nmozgæsok tovæbb tartottak a holocøn folyamæn is. Poroszl k rnyøkønek megs llyedøse osztotta meg pl. a TiszÆt (Kis-Tisza kialakulæsa) Øs vonzotta magæhoz a Lask Øs az Eger patakot (P CSI M. szerk. 1969). Napjainkban a szintvæltozæsok t bb elsısorban K-Ny-i irænyœ pæsztæban eltørı mørtøket Ørnek el. A felsz nmozgæsok mozaikossægæt talæn ØrthetıbbØ teszi, hogy a mølyben a M rægyi Migmatit Komplexum Øs a Mecseki TriÆsz aljzat k z tt Øppen a kutatæsi ter letet metszi kettø DNy- K irænyban egy III. rendß vetırendszer (F L P J. 1989). 3. A ter let f ldtani feløp tøse Az ledøkeken elvøgzett anyagvizsgælatok eredmønyei t bb szempontb l is fontosak. EgyrØszt k nnyebben megørthetj k a felsz n mai formakincsønek kialakulæsæt. MÆsrØszt a gyakorlati tervezøsnøl is jelentıs a szerepe, eløg ha pl. a fejlesztendı turizmus n vekvı v zigønyøre, vagy a ter leten oly nagy problømæt okoz belvizesedøsre gondolunk. Emellett meghatæroz szerepe van az Øp tkezøseknøl, vagy a mezıgazdasægban. Mindezt a ter leten kereszt l felvett szelvønyek (4. Æbra) Øs a tematikus f ldtani tørkøpek (5. Æbra) seg tik. A pannon ledøkek a mær eml tett okokb l -r l D felø egyre mølyebben hœz dnak. M g Tiszaf red k rnyøkøn 2000 m-en, addig AbÆdszal kon 2500 m-en talæltæk meg. Az als - Øs a felsı-pannon hatæræt az elıbbi fœræsaiban 800 m-re, az ut bbiban 1300 m-re teszik (BARAB`S I. 1997). Ez az 1200 m vastag homoksor csillæmos, finom-, apr szemcsøs szintekbıl Æll, amelyeket agyag Øs møszmærga vælaszt el egymæst l. Az s-saj -HernÆd jelenløtøre utalnak a nehøzæsvænytani vizsgælatok Æltal az ledøkekben kimutatott alkot røszei (biotit-klorit-apatit-grænæt-cirkon-staurolit), valamint a røtegek tørbeli elhelyezkedøse (R NAI A. 1975). Az a tøny, hogy ez a røteg a felsı-pannonhoz hasonl an tœlnyom røszt homokos, a v znyerøsnøl mær okozott problømækat. Ugyanis ezek kevøs vizet tartalmaznak eltørı, de ugyanakkor magas oldott anyagtartalommal, ami a gazdasægos hasznos tæsukat meggætolja. M g a fel letes szemlølı a fœræsmintækb l azt a k vetkeztetøst vonhatja le, hogy a j v zad køpessøgß felsıpannon røtegekben jær (BARAB`S I. 1997). A felsı-pannon als tagozata fokozatosan vælt Æt (a mær jellemzett okokb l) az iszapos-homokos sszletbıl a k zøp- Øs durvaszemcsøs, homokos delta ledøkekre. Ezek a k rzet høv ztærol røtegei. A Tiszaf rednøl ill. Kisk rønøl Ødesvizet tærol vastag homokrøtegek AbÆdszal knæl cs kkents sv zi ledøkeknek adjæk Æt a hely ket. Az als - tagozat m-es homokrøtegeibe møly lı tiszaf redi kutak l/s v zadæsra køpesek, a kisk reiek l/s v zhozamot tudnænak biztos tani, m g az abædszal ki 2-3 m-es zsin rok szinte semmit (BARAB`S I. 1997). Ez a v z hımørsøklete szerint t bbføle felhasznælæsi lehetısøget rejt magæban. veghæzak fßtøsøre a C -os, az altalaj fßtøsøre a C -os, m g strandf rdıbe vagy iv v zkønt az ennøl alacsonyabb hımørsøkletß javasolt (BARAB`S I. 1997). A hasznos tæsnæl køt dologra kell figyelni. Ne legyenek a kœtba bekapcsolva als -pannon røtegek a v zk vesedøs miatt. MÆsrØszt a kifoly v z ne jusson k zvetlen l a talajba, mert magas Na-tartalma miatt szikesedøst idøzne elı.

M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn

M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn M. Nurit Stosiek M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn CsalÆdok a CsalÆdØrt Egyes

Részletesebben

Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl

Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl CsalÆdakadØmia- budavær Egyes let budavær, 2000 A mß eredeti c me: Tilmann Beller: Du

Részletesebben

A hegy növényzete A hegy növényzete 19

A hegy növényzete A hegy növényzete 19 A hegy növényzete A hegy növényzete 19 A Csirke-hegy természeti értékei is, ahol a termıhelyi viszonyok ezt nem gætoljæk. LegØrtØkesebb k z l k a kontinentælis sztyepcserjøsek (Prunion spinosae) csoportjæt

Részletesebben

A hulladé kgazdálkodás problé mái a Rákos-patak vízgyű jtőjé n, kü lö nö s tekintettel az illegális hulladé klerakó k kö rnyezeti hatásaira

A hulladé kgazdálkodás problé mái a Rákos-patak vízgyű jtőjé n, kü lö nö s tekintettel az illegális hulladé klerakó k kö rnyezeti hatásaira A hulladé kgazdálkodás problé mái a Rákos-patak vízgyű jtőjé n, kü lö nö s tekintettel az illegális hulladé klerakó k kö rnyezeti hatásaira EMLA Alapítvány a Kö rnyezeti Oktatás Támogatására EMLA Kö rnyezeti

Részletesebben

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4.

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4. Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár Matematika 4. PROGRAM általános iskola 4. osztály számára Átdolgozott kiadás MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak IV. Žvfolyam 2. sz m / 2007. jœnius H rlevžl Tartalom Amihez hozz adunk... A gy gyul s m sik œtja Ð interjœ Zolnay Antallal Az Žn tšrtžnetem Ð Katona Kl ri r sa Sok kicsi sokra megy Az Žlet apr šršmei,

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV M dszertani aj nl sok A sz mok 200-ig Kompetenci k, fejleszt si feladatok: gazdas gi nevel

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. E-mail: varsasbt@freemail.hu Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182, 30/ 4516-927 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2010/2 3 TELEPÜLÉS TERÜLET FEJLESZTÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA A TÉRSZERKEZET MEGJELENÍTÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program a szi vműko de s optimaliza la sa ra e s az erek kitiszti ta sa ra E teled legyen az orvossa god! Hippokrate sz A TA PLA LKOZA S EGE SZSE GKA ROSI TO HATA

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 72-80

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 72-80 Buró Botond 1 A BAKTALÓRÁNTHÁZI FELTÁRÁS RÉTEGTANI VIZSGÁLATA 2 BEVEZETÉS: Magyarországon számos kutató végzett rétegtani elemzéseket hazai mintaterületeken. Ilyen rétegtani vizsgálatok, olyan feltárásokban

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása Dr. Führer Ernı 1. A fatermesztés ökológiai alapjai Ökológiai szempontból a szárazföldi ökoszisztémák legfontosabb

Részletesebben

AZ ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Cholnoky Jenı Karszt- és Barlangkutatási pályázat KÉZIRAT Szerkesztette: Szolga Ferenc Kincsesbánya 2012.

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS KESZTHELY 2009 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növény- és Környezettudományi Intézet ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Enying Város Fenntarthatósági programja 2009-2014 "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük,

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag -

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - Szabó József: A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - 1. Fogalommagyarázat 1.1. Bevezetés Talán nem felesleges felidézni, hogy

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 15-2 évben Biró Marianna, Bölöni János, Molnár Zsolt, Czúcz Bálint és Horváth Ferenc (mariann@botanika.hu, jboloni@botanika.hu, molnar@botanika.hu,

Részletesebben