TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON"

Átírás

1 AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és az FVM KÖZPONTI ÉLELMISZERIPARI KUTATÓ INTÉZET által szeptember 28-án tartott 304. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON elhangzó elõadások rövid kivonata 277. füzet FVM KÖZPONTI ÉLELMISZERIPARI KUTATÓ INTÉZET (Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága Kutatás-fejlesztési Pályázati Iroda támogatásával)

2 2 PULZÁLÓ ELEKTROMOS TÉRERÕ HATÁSA GYÜMÖLCSLEVEK FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAIRA A nem hıkezeløsen alapul minimæl kezeløsek csoportjæba tartoz PulzÆl Elektromos TØrerıs (PEF) (Pulsed Electric Field) technika az egyik leg gøretesebb, jellemzıen folyøkony halmazællapotœ Ølelmiszerek tart s tæsæra szolgæl eljæræs, amely a k zel j vıben felvælthatja a hagyomænyos tart s tæsi folyamatot. A technika nagyon r vid idejß nagyfesz ltsøgß impulzusokkal dolgozik Øs a mikroorganizmusok inaktivælæsa, valamint az enzimek aktivitæsænak cs kkentøse røvøn az Ølelmiszerek eltarthat sægi idejøt azok fizikai Øs kømiai tulajdonsægainak jelentısebb væltoztatæsa nølk l meghosszabb tja. K sørleti munkæk soræn OSU 4B t pusœ laborat riumi PEF rendszerrel dolgoztak a szerzık, Øs vizsgæltæk a PEF kezeløs hatæsæt gy m lcslevek (almalø, narancslø, szılılø, fekete ribizli- Øs meggy nektær) fizikai Øs kømiai tulajdonsægaira. A mintæk kezeløsøt a PEF rendszer adottsægainak, valamint a mintæk sajætossægainak (ph, vezetıkøpessøg) f ggvønyøben a maximælisan alkalmazhat tørerı intenzitæssal (20-25 kv/cm) Øs impulzusszæmmal (8.3, 10.4) vøgeztøk. A kezeløsek soræn 2 s szølessøgß nøgysz ghullæmœ impulzusokkal dolgoztak. VizsgÆltÆk a kezeletlen Øs PEF kezelt mintæk ph Øs refrakci ØrtØkØt, vezetıkøpessøgøt, sz nøt, nem-enzimes barnulæsi indexøt (NEBI), hidroximetilfurfurol (HMF) tartalmæt, almasav-, citromsav-, borkısav- Øs C-vitamin tartalmæt, valamint illøkony aroma komponenseit. A kezeløs soræn a mintæk refrakci Øs ph ØrtØke, valamint vezetıkøpessøge nem væltozott. A mintæk hidroxilmetilfurfurol tartalmæban, valamint a narancslø Øs meggy nektær mintæk nem-enzimes barnulæsi ØrtØkØben nem tapasztaltak jelentıs væltozæst. Az alma- Øs szılılø, valamint a fekete ribizli nektær esetøben azonban a kezelt mintæk NEBI ØrtØke a kezeletlen mintækønæl kissø nagyobb volt. A gy m lcslevek citrom- Øs borkısav tartalma a kezeløs soræn gyakorlatilag nem væltozott. A szılılø Øs ribizli nektær mintæk almasav tartalma cs kkent, az alma-, narancslø Øs meggy nektær esetøben gyakorlatilag nem volt væltozæs. A kezeløs eredmønyekønt a mintæk C-vitamin tartalmænak cs kkenøse kevesebb, mint 10 % volt. A mßszeres sz nmørøs a narancslø minta kivøteløvel alig Øszrevehetı k l nbsøget mutatott a kezelt Øs kezeletlen mintæk k z tt. A teljes læthat føny tartomænyban felvett sz nabszorbancia spektrumok œgyszintøn alig Øszrevehetı k l nbsøget mutattak a kezelt Øs kezeletlen mintæk k z tt. A vizsgælt gy m lcslø mintæk, k l n sen az almalø, Øszter komponensei jelentısen cs kkentek a PEF kezeløs hatæsæra. Az egyøb aroma komponensek gyakorlatilag nem væltoztak, bær a meggy nektær esetøben a kezeløs eredmønyekønt a benzaldehid mennyisøge, val sz nßleg a glikozid k tøsek felbomlæsa k vetkeztøben, n vekedett. A vizsgælati eredmønyek tovæbbi adatokat szolgæltattak annak megerıs tøsøhez, hogy a PEF kezeløs soræn a gy m lcslevek fizikai tulajdonsægai nem, a kømiai tulajdonsægok pedig csupæn kis mørtøkben væltoznak. A technol gia ipari szintß biztonsægos alkalmazæshoz azonban tovæbbi kutatæsok sz ksøgesek. A tøma k ltsøgvetøsi, OTKA (T ) tæmogatæs, valamint Magyar-DØl-Koreai KormÆnyk zi T T Egy ttmßk døs keretøben ker lt kidolgozæsra. Dr. Cserhalmi Zsuzsanna tud. osztælyvezetı* Dr. Czukor Bálint tudomænyos fımunkatærs* Dr. Tóth Mariann tud. fımunkatærs** Dr. Daood Hussein tud. fımunkatærs*** *FVM K zponti lelmiszeripari Kutat IntØzet, Technol giafejlesztøsi FıosztÆly, TÆplÆlkozÆsi OsztÆly, ** FVM K zponti lelmiszeripari Kutat IntØzet, lelmiszertudomænyi FıosztÆly, KØmiai Analitikai OsztÆly, *** FVM K zponti lelmiszeripari Kutat IntØzet, Biotechnol giai FıosztÆly, Enzimol giai OsztÆly,

3 3 SZARVASMARHÁK TESTFOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA NIT TECHNIKÁVAL 1996-ban a JapÆn MezıgazdasÆgi, HalÆszati Øs ErdØszeti MinisztØrium (MAFF), az OktatÆsi, TudomÆnyos, Sport Øs KulturÆlis (Monbusho), valamint a Nemzetk zi Kereskedelmi MinisztØrium t Øves alapkutatæsokat tæmogat programokat ind tott œtjæra. Ettıl az Øvtıl kezdve minden Øvben, minisztøriumonkønt hœsz projektet tæmogattak. A projektek k z l az egyik a "NIRS: EgysØges MØrØstechnika a Fenntarthat TejtermelØsi RendszerekØrt", melyet a MezıgazdasÆgi Kutat tanæcs Finansz rozott, Øs a JapÆn Innovat v Bio-tudomÆnyok AlapkutatÆsi TevØkenysØgØt TÆmogat Program røszekønt mßk d tt. A kutatæsok t k l nb zı egyetem Øs intøzet k zremßk døsøvel folytak. Ezek k z l az egyik a Dr. Sumio Kawano Æltal vezetett RoncsolÆsmentes Laborat rium a Nemzeti lelmiszer Kutat IntØzetben. A projekt cølja, hogy kritøriumokat hatærozzon meg a fenntarthat tejtermeløs iræny tæsæørt automatikus, val s idejß megfigyeløsek Øs k l nb zı, eltørı biorendszerek Øs biol giai folyamatok spektrælis adatait felhasznælva. Egy koræbban elvøgzett tanulmæny azt mutatta, hogy a NIR technikæt sikeresen Øs f ggetlen l hasznæltæk fel a tejfarmon elıfordul legt bb biol giai anyag (BA) vizsgælatæra. A NIR spektrum lehetıvø teszi, hogy "læssuk" a BA-k sszetøteløt Øs szerkezetøt. A spektrum egy olyan egyedi œjlenyomatot jelent, amely val s idıben væltozik a biol giai anyagban bek vetkezett væltozæssal. A NIR technikæt, mint "k z s nyelvet" lehetne hasznælni a k l nb zı elemek Øs alrendszerek k z tti informæci cserøhez. A Nemzeti lelmiszer Kutat IntØzet, ahol vendøgkutat kønt dolgozott a szerzı a projekt utols kilenc h napja alatt, on-line ØrzØkelıket Øs œj mørøstechnikækat alkalmazott a tehenek bio-folyadøkainak vizsgælatæra. Ezek a k vetkezık voltak: tej, teljes vør, vørplazma, vizelet gyomornedv. Tej esetøben a zs r, fehørje, tejcukor, karbamid (MUN), ssz-szærazanyag (TS), zs rmentes szærazanyag (NFS) Øs szomatikus sejtszæmot vizsgæltæk (SCC). VØr Øs vørplazma esetøben NIT technikæval vizsgæltæk a hematokrit (Ht), hemoglobin (Hb), szabad koleszterin (Fcho), sszkoleszterin (Tcho), foszfo-lipidek (PL), sszfehørje (TP), gl k z mennyisøgøt (Glc). A vizeletet az MUN meghatærozæsæhoz hasznæltæk fel, mivel a koræbbi eredmønyek azt mutattæk, hogy szoros sszef ggøs van a vør karbamid (BUN) tartalma Øs a vizelet spektruma k z tt. A gyomornedvet, ami talæn a legt bb informæci t hordozza a tæplæløkot illetıen, on-line m don szæloptika seg tsøgøvel vizsgæltæk ecetsavra (C2), propionsavra (C3), vajsav (C4), izo-vajsavra (i-c4), valeriæn savra (C5), izo-valeriæn savra (i-c5), ssz savra, - ami az elızı hat sszege -, karbamidra (N 3 H- N), mely vegy letek fontos jelzıi az Ællat tæplæltsægi ÆllapotÆnak. A k sørleteket NIRSystems 6500-as monokromætorokkal (Foss-NIRSystems) vøgeztøk, melyeket speciælisan kifejlesztett szæloptikæval Øs termosztælt alum nium mintatart val hasznæltak. Az anal zishez hasznælt szoftverek k z tt volt az NSAS, Uncrambler, Grams. A felsorolt alkot k mindegyikøre regresszi s modelleket hoztak løtre T bbvæltoz s LineÆris Regresszi (MLR) Øs ParciÆlis Legkisebb NØgyzetek (PLS) m dszerøvel. A felæll tott modell egyenleteket a mintaszæmt l f ggıen k l n, f ggetlen mintakøszlettel vagy teljes kereszt-validæci val ellenıriztøk. Az eredmønyek arr l tanœskodnak, hogy a NIR/NIT technikæt sikeresen hasznælhatjuk fel a tehenek, Øs mæs hæzias tott Ællatok bio-folyadøkainak monitorozæsæra. Turza Sándor tudomænyos segødmunkatærs* Dr. Sumio Kawano osztælyvezetı, egyetemi tanær** *FVM K zponti lelmiszeripari Kutatat IntØzet, **Nemzeti lelmiszer Kutat IntØzet, JapÆn, Tsukuba

4 4 FÛSZERPAPRIKÁNAK TELÍTETT GÕZZEL ÉS IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL VALÓ KEZELÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ KOMPLEX VIZSGÁLATA A fßszerpaprika ırlemønyek (amelyeknek jellegzetes ze Øs sz ne nem helyettes thetı mæs anyaggal) mikrobiol giai tisztasægænak biztos tæsæra a cs rætlan tæsra az ionizæl kezeløs, ill. besugærzæs helyett a hazai gyært k az ut bbi idıben elsısorban a tel tett gızzel val kezeløst alkalmazzæk. A szerzık munkæjuk soræn cølul tßztøk ki az ionizæl sugærzæssal, a nagynyomæsœ tel tett gızzel Øs ezek kombinæci ival kezelt fßszerpaprika ırlemønyek tart s tæsindukælt væltozæsainak (a melløkhatæsoknak) a vizsgælatæt az elnyelt gamma d zis Øs a tærolæsi idı f ggvønyøben. MØrtØk az ırlemønyek sz nezøktartalmæt, a fel leti sz nøt jellemzı sz nkoordinætækat, azok szuszpenzi jænak reol giai tulajdonsægait, a szabad gy k k væltozæsait analitikai (sz nmørøs, reol giai, ESR) m dszerekkel, amelyeket mikrobiol giai vizsgælatokkal egøsz tettøk ki. Az alábbi fontosabb eredményeket kapták: Az adott nagynyomæsœ tel tett gızzel val kezeløs 5 kgy 60 Co-elnyelt gamma d zisnak felel meg. A sz nezøktartalom Øs a fel leti sz n jelentıs væltozæsa k zvetlen l a kezeløs utæn egyik kezeløsnøl sem mutathat ki. HÆrom h napos tærolæs utæn a tel tett gızzel kezelt mintæk sz nønek bomlæsa Øs fel leti sz nvæltozæsa 30 %-kal nagyobb, mint a kontroll mintæø. a sugærkezeløs viszont nem okoz intenz vebb sz nezøkbomlæst Øs sz nromlæst a kontroll mintænæl. A reol giai jellemzık mindkøt kezeløsnøl jelentısen megvæltoztak; ionizæl kezeløsnøl ez a væltozæs reverzibilis, a nagynyomæsœ tel tett gıznøl azonban maradand. ESR mørøsek azt mutattæk, hogy a tel tett gızzel val kezeløs mindkøt specifikus Øs nem specifikus sugærzæs indukælt szabadgy k jellemzıket cs kkenti. A tærolæs soræn a specifikus szabad gy k k ESR intenzitæsai gyorsan lecsengenek. Dr. Kispéter József egyetemi tanær Dr. Pál Tibor osztælyvezetı tudomænyos fımunkatærs* Bajuszné dr. Kabók Katalin fıiskolai docens Halászné dr. Fekete Mária fıiskolai docens Dr. Fehér László fıiskolai docens SZTE Szegedi lelmiszeripari Fıiskolai Kar *MTA Szegedi Biol giai K zpont

5 5 NYÚLTÁP KIEGÉSZÍTÉSÉRE ALKALMAS ENZIM KIVÁLASZTÁSA A nagy zemi ÆllattartÆs soræn hasznælt takarmænykiegøsz tık k z l napjainkban az enzimkøsz tmønyek ker ltek a figyelem k zøppontjæba. A tæphoz kevert emøsztıenzimekkel jav thatjuk az Ællatok takarmænyhasznos tæsæt. Az eddigi vizsgælatok soræn pozit v eredmønyt Ørtek el baromfi, sertøs Øs szarvasmarha esetøben. A szerzı nem talælt azonban irodalmi forræst nyulak takarmænyænak enzimkiegøsz tøsørıl. MunkÆja soræn siker lt bizony tani, hogy Ørdemes a koræn vælasztott nyulak tæpjænak alfa-amilæzos kiegøsz tøsøvel foglalkozni. VizsgÆlatai soræn nyœlon vizsgælta egy elızıleg Æltala kivælasztott bakteriælis alfa-amilæz, a BAN 480 L enzimkøsz tmøny hatæsæt. Az etetøsi k sørlet elıtt in vitro modellezte azokat a k r lmønyeket, amelyeket a kivælasztott enzimkøsz tmønynek minøl kisebb aktivitæsvesztøssel kellett viselnie. A tæpra a takarmænyozæsi szakemberek Æltal javasolt, szærazanyagra nøzve 1,5%-ban vitte fel az enzimet, permetezøssel. MØrØsei alapjæn az enzimkiegøsz tøs azonban 1% alattira siker lt. Az enzimkiegøsz tett tæpot fogyaszt Ællatok takarmænyørtøkes tøse val ban javult, bær az eltørøs nem mondhat szignifikænsnak, val sz nßleg a kontrollcsoport adatainak nagy sz ræsa miatt. Fontos megjegyezni, hogy a tesztcsoportban elhullott Ællatok k z l egyikben sem tapasztalt emøsztıszervi megbetegedøsre utal t netet, m g a kontrollcsoportban køt ilyen Ællat is volt. TehÆt a hæzinyœl tenyøsztøs soræn kedvezı eredmønyt værhatunk az enzimkiegøsz tøstıl a napos kor k z tt. Fokozta az Ællatok sœlygyarapodæsæt, jav totta a takarmænyørtøkes tøst, Øs nem befolyæsolta negat van az Ællatok emøsztøsøt, nem terhelte a tæp szønhidrættartalma a vøkonybøl mikrofl ræjæt. A tovæbbiakban Ørdemes lenne az optimælis enzimd zist kik sørletezni, esetleg egy, a gyomor erısen savas ph-jæt jobban tßrı enzimkøsz tmønyt vælasztani az etetøsi k sørlet elvøgzøsøhez. Az enzim bekeverøsønek technol giæjæn is lehet væltoztatni, esetleg a hidegen ragasztæs, vagy egy hıtßrı enzimkøsz tmønnyel a granulælæs elıtti bekeverøs is vælaszthat. A tesztællatok løtszæmæt mindenkøppen Ørdemes n velni, Øs homogønebb csoportokat kialak tani, hogy az adatok statisztikailag jobban ØrtØkelhetıek legyenek. Faigl Zsófia* Dr. Bersényi András** Dr. Réczey Istvánné egyetemi docens* *i Mßszaki Øs GazdasÆgtudomÆnyi Egyetem, MezıgazdasÆgi KØmiai Technol gia TanszØk **SZIE AOT Kar,`llattenyØsztØsi, TakarmÆnyozÆstani- Øs LaborÆllattudomÆnyi TanszØk

TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI

TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI A TISZA-T T RS G TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI PROBL M`I EMLA Alap tvæny a K rnyezeti OktatÆs TÆmogatÆsÆra 1998. TartalomjegyzØk EL SZ A T RS G K I. R SZ RNYEZETI ADOTTS`GAI F LDTANI S V ZRAJZI

Részletesebben

Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl

Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl CsalÆdakadØmia- budavær Egyes let budavær, 2000 A mß eredeti c me: Tilmann Beller: Du

Részletesebben

M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn

M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn M. Nurit Stosiek M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn CsalÆdok a CsalÆdØrt Egyes

Részletesebben

A hegy növényzete A hegy növényzete 19

A hegy növényzete A hegy növényzete 19 A hegy növényzete A hegy növényzete 19 A Csirke-hegy természeti értékei is, ahol a termıhelyi viszonyok ezt nem gætoljæk. LegØrtØkesebb k z l k a kontinentælis sztyepcserjøsek (Prunion spinosae) csoportjæt

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és az FVM KÖZPONTI ÉLELMISZERIPARI KUTATÓ INTÉZET által 2001. október 26-án tartandó 305. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

Részletesebben

Tartalom. lett, amely haz nk egyetlen rocksulijakžnt. Az rveržsen befolyt šsszeg egy stœdi kialak - Az EgyesŸlet 2005-ben megkapta a Magyar

Tartalom. lett, amely haz nk egyetlen rocksulijakžnt. Az rveržsen befolyt šsszeg egy stœdi kialak - Az EgyesŸlet 2005-ben megkapta a Magyar III. Žvfolyam 3. sz m / 2006. okt ber H rlevžl Tartalom ãpink mobillal" a h tr nyos helyzetž, tehetsžges gyermekekžrt Ne vedd, vždd! Ð mit tehetÿnk a vždett fajok tšrvžnytelen kereskedelme ellen? Kurat

Részletesebben

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIX. VÁNDORGYŐLÉSE. Hajdúszoboszló 2014. október 9-11.

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIX. VÁNDORGYŐLÉSE. Hajdúszoboszló 2014. október 9-11. A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIX. VÁNDORGYŐLÉSE PROGRAMFÜZET ÉS ELİADÁSÖSSZEFOGLALÓK Hajdúszoboszló 2014. október 9-11. Felelıs kiadó: Szerkesztık: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest,

Részletesebben

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4.

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4. Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár Matematika 4. PROGRAM általános iskola 4. osztály számára Átdolgozott kiadás MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program a szi vműko de s optimaliza la sa ra e s az erek kitiszti ta sa ra E teled legyen az orvossa god! Hippokrate sz A TA PLA LKOZA S EGE SZSE GKA ROSI TO HATA

Részletesebben

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak IV. Žvfolyam 2. sz m / 2007. jœnius H rlevžl Tartalom Amihez hozz adunk... A gy gyul s m sik œtja Ð interjœ Zolnay Antallal Az Žn tšrtžnetem Ð Katona Kl ri r sa Sok kicsi sokra megy Az Žlet apr šršmei,

Részletesebben

IV. Žvfolyam 1. sz m / 2007. m rcius

IV. Žvfolyam 1. sz m / 2007. m rcius IV. Žvfolyam 1. sz m / 2007. m rcius H rlevžl Tartalom Amihez hozz adunké Ð a 2007/I. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei Sz njon egy csepp figyelmet az egžszsžgžre Ð interjœ Er s Ant ni val, az Egy Csepp Figyelem

Részletesebben

Kar csony Telekom m dra

Kar csony Telekom m dra III. Žvfolyam 4. sz m / 2006. december H rlevžl Tartalom Kar csony Telekom m dra Kurat riumi dšntžsek A Telekom Adom nyvonal kedvezmžnyezettjei 2007-ben KŽparchiv l rendszerrel b vÿlt a PŽcsi Gyermekklinika

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET közös rendezésében 2006. március 2-án tartandó 323. TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM A NAIK ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET közös rendezésében 2015. február 27-én tartandó 358.

Részletesebben

A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám 2002.

A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám 2002. KÉKINFO A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám 2002. december Intézetünk nemcsak szervezetileg újult meg, hanem

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM A KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET közös rendezésében 2008. május 30-án tartandó 331. TUDOMÁNYOS

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM A KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET közös rendezésében 2009. március 6-án tartandó 334. TUDOMÁNYOS

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÁLLATHIGIÉNIA, ÁLLATTENYÉSZTÉS, GENETIKA, TAKARMÁNYOZÁSTAN (A pótlólag érkezett beszámolókkal

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19)

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19) MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19) ÁLLATHIGIÉNIA, ÁLLATTENYÉSZTÉS, GENETIKA TAKARMÁYOZÁSTAN 2011. évi 38. füzet ELŐSZÓ

Részletesebben

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÁLLATHIGIÉNIA, ÁLLATTENYÉSZTÉS, GENETIKA, TAKARMÁNYOZÁSTAN

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÁLLATHIGIÉNIA, ÁLLATTENYÉSZTÉS, GENETIKA, TAKARMÁNYOZÁSTAN MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÁLLATHIGIÉNIA, ÁLLATTENYÉSZTÉS, GENETIKA, TAKARMÁNYOZÁSTAN 2009. évi 36. füzet (beszámolók:

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM. Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék Doktori iskola vezet je: Dr. HORN PÉTER az MTA rendes tagja Témavezet : Dr. SZENDR ZSOLT az MTA doktora A HÁZINYÚL VÁGÓÉRTÉKÉNEK

Részletesebben

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011 Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 6 Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora Témavezet : Dr. Béri Béla egyetemi docens, a mez gazdaság-tudományok kandidátusa A HASZNOS

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÉLETTAN, BIOKÉMIA, KÓRÉLETTAN, MORFOLÓGIA 2010. évi 37. füzet 2011. január 24-27. között

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK KLINIKUMOK, GYÓGYSZERTAN, TOXIKOLÓGIA 2008. évi 35.füzet ELİSZÓ Kedves Kolleganık és Kollegák!

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

Projekt Zárójelentés 2011 (előlap)

Projekt Zárójelentés 2011 (előlap) K+F munkaerő megőrz és s fejlesztése se Projekt Zárójelentés 2011 (előlap) Beszámolási időszak 2010.12.31-2011.12.31 Munkaszakasz II (Zárás) A projekt azonosítója SOILPREC Nyilvántartási szám KF-MUNKAERŐ-09-1-2009-0008

Részletesebben