Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl"

Átírás

1 Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl

2

3 Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl CsalÆdakadØmia- budavær Egyes let budavær, 2000

4 A mß eredeti c me: Tilmann Beller: Du bist mir wichtig; Vom Sinn der Sexualit t Herausgeber: Sekretariat der Sch nstatt-familienbewegung, Sch nstatt, 1997 Ford totta: HÆmori Zita C mlapfot : Varga Kata Kiadja a Magyar Sch nstatti CsalÆdmozgalom CsalÆdakadØmia- budavær Egyes lete 8272 budavær, Fı u. 14. Tel./fax: 87/ Felelıs kiad : az Egyes let eln ke Nyomdai elıkøsz tøs: PalÆsthy Imre, Balatonfßzfı KØsz lt a Letter-Print Kft. nyomdæjæban, Budapesten Felelıs vezetı: Czak Gyızı

5 TartalomjegyzØk BevezetØs SzexualitÆs Øs hæzassæg A hæzassæg felbonthatatlan A test beszøde GyengØdsØg Szellemi sszetartozæs Lelki k zelsøg Belemegy nk egymæs k vænsægaiba nmagunk maradunk rzøki szerelem A testi szerelem Isten jelen van szerelm nkben Szerelm nk gy m lcse: a gyermek TermØszetes fogamzæsszabælyzæs: œt a møg nagyobb szeretethez A hæzastærsi szexualitæs mint a szentsøg œtja

6

7 BevezetØs A szexualitæs napjaink nagy tømæihoz, de egyben nagy problømæihoz is tartozik. Arra a kørdøsre, hogy mi is val jæban Isten terve, egøsz k l nb zı vælaszokat hallhatunk. Semmi køtsøg, a rænk maradt hagyomænyos elkøpzeløs sszeomlæsæval Isten nk szændøka vælik nyilvænval væ elıtt nk. Figyelm nket vatosan, de energikusan a realitæs felø szeretnø iræny tani. A val sæg felø, melyet hosszœ idın Æt homæly fedett. Mit mond nek nk Isten gondolatvilægunk Ætt røse Æltal az Ølet e fontos ter letørıl? Kentenich atya, a Sch nstatt lelkisøgi mozgalom alap t ja gy hatærozza meg a hæzassæg Øs a szexualitæs ØrtelmØt: a hæzastærsi aktus (Ørtve ezalatt nı Øs førfi intim kapcsolatæt a hæzassægban) t køletes Øs k lcs n s odaajændøkozæs Øs elfogadæs. A szexualitæs Kentenich atya szerint tulajdonkøppen k zvetlen sszef ggøsben Æll emberi løt nk ØrtelmØvel. s emberi løt nk Ørtelme a szeretet. Az elk vetkezendıkben Ørtelmezz k Kentenich atya iskolæjæban a szexualitæs mibenløtøt, Øs utat mutatunk a gyakorlati Øletben. 7

8

9 1. SzexualitÆs Øs hæzassæg A nemisøg minden idıben az emberisøg fontos tømæi k zø tartozott. Voltak olyan idıszakok, amikor a nemisøgre csekøly figyelmet ford tottak. Akkoriban a nemi r m- ben valami sz ksøges rosszat lættak, melyet szabad volt elfogadniuk, hogy elejøt vegyøk a møg nagyobb bajnak. Bizonyos idıszakokban az emberi szexualitæs teljes elvadulæsæt tapasztalhatjuk, mint pl.: a R mai Birodalomban. Voltak olyan idıszakok is, melyekben az ember nemisøge færadsægos munkæval mølyre szor tott tßzhæny volt a felsz n alatt, mely megterhelte Øs gy t rte az embereket, mint pøldæul a XIX. szæzad vøgøn. Napjainkban ez a hullæm szabad utat nyert. Az emberi nemisøg legitim eszk zkønt szolgæl, hogy emberkønt minden lehetsøges m don r mben Øs gy ny rben røszes l- j nk, eltekintve a szabælyszerß bßn s kisiklæsokt l. ManapsÆg a szexuælis forradalom utæni idıben Øl nk. Az egyhæz is Ætgondolta az ember nemi kapcsolatær l alkotott køpøt, Øs œjra felfedezte ØrtØkØt. Kentenich atya mær a harmincas Øvek elejøn a hæzassægpedag giai elıadæssorozatæban felvæzolt egy œj køpet az ember nemi kapcsolatær l; egy køpet, mely az dv s- søg zenete. A hæzassægr l val megfontolæsait nem a førfi Øs nı pærkapcsolatænak ØrtelmezØsØvel kezdi, hanem a hæzassæg testi aktusænak ØrtelmØvel. Az ı gondolkodæsæban a hæzassægnak tulajdonkøppen elsısorban a nemi kapcsolat az alapja. Igen, Kentenich atya a hæzassægon bel li nemi aktusban minden dolog szimb lumæt lætja, amely a hæzas- 9

10 sægban t rtønik Øs ami a hæzassægr l elmondhat. Ez figyelemfelkeltı a szæmunkra. Kentenich atya a hæzastærsak testi talælkozæsæt t køletes, køtoldalœ egymæsnak ajændøkozæsnak Øs k lcs n s elfogadæsnak nevezi. A hæzastærsi aktusban, a teljes nemi egyes løsben a førfi Øs a nı t køletesen odaajændøkozza magæt a mæsiknak, Øs egyben t køletesen elfogadjæk egymæst. Ebben az egyszerß megfogalmazæsban egy tt læthat a nemi kapcsolatnak Øs tulajdonkøppen a hæzassægnak az Ørtelme. Itt elsısorban nem a testrıl van sz, hanem køt emberrıl, akik nmagukat a mæsiknak ajændøkozzæk, Øs egymæst elfogadjæk. gy gondolunk erre az esemønyre, mint køt ember k z tt lejætsz d folyamatra, akik szellemi lønyek, szabadok, egyønisøgek, Øs akik køpesek szabadon rendelkezni nmaguk felett. Egyik k azt mondja a mæsiknak: odaajændøkozom magam Neked; elfogadlak TØged teljesen olyannak, amilyen vagy, fenntartæs Øs korlætok nølk l. Nem szabad feltøteleket szabni! Nem mondom: akkor fogadlak el, ha... Hanem elfogadlak egyszerßen olyannak, amilyen vagy! Boldog vagyok, hogy løtezel! Az ember ØletØben a legszebb megtapasztalæsok egyike, amikor tudjuk, hogy elfogadnak minket, ha Ørezz k, hogy r me telik bennem a mæsiknak; hogy sokat jelent nk valaki szæmæra. Ez a kincset Ørı emberi kapcsolat nyilvænul meg a hæzastærsak k z tt. Az egyik Ørezteti a mæsikkal, hogy fontos vagy nekem. 10

11 2. A hæzassæg felbonthatatlan A hæzastærsak k z tti nemi aktushoz tartozik a førfi ivarsejtjønek Ætvitele a nı møhøbe. A hæzastærsi nemi Ølettel van kapcsolatban az œj emberi Ølet løtrej tte az anyamøhben. Az œj emberi Øletnek ØlettØrre van sz ksøge. A gyereket nemcsak nemzik Øs vilægra hozzæk, hanem a gyereknek sz ksøge van a csalædi føszekre is. Ezt a føszket a førfi Øs a nı kettıs egysøge alkotja. A hæzastærsak egymæs irænti odaajændøkozæsa Øs elfogadæsa tehæt egyben azt is jelenti, hogy køszen Ællnak Øletteret biztos tani egy gyermek szæmæra. A sz lık ezzel azt is tudtæra adjæk gyermek knek: egymæs mellett maradunk rted. Vagyis a t køletes k lcs n s odaajændøkozæs Øs elfogadæs nemcsak tærsunk szemølyøre terjed ki, hanem ennek a kapcsolatnak a gy m lcsøre, a gyermekre is. Urunk JØzus Krisztus ezt a hæzastærsak k z tti felbonthatatlan egysøget jellø tette. Ahogy køt ember odaajændøkozza magæt a hæzassæg szentsøgøben egymæsnak, œgy k tik ssze magukat sajæt egyhæzukkal is: teljesen Øs vøgørvønyesen. A hæzassæg a hatærtalan igen jelkøpe lesz; az r minket embereket egyhæzæba sz l t. Ez az igen r kørvønyß, nem ismer idıbeli hatærokat. Ez Æltal vælik r kkøval væ a hæzassægon alapul Ølet Øs szeretetk z s- søg is. r kkø szeretlek TØged! HozzÆd tartozom, bærmi is t rtønjøk! Semmi sem szak that el minket egymæst l, mert Krisztus, az r jelet adott szæmunkra, r k szeretete jeløt, melyet nem von vissza; mondjuk ki mi is azørt a hæzassæg szentsøgøben az r kkø tart igent egymæsnak. M g a halæl el nem vælaszt. 11

12 A koræbbi idıkben, amikor a hæzassæg az egøsz tærsadalomban felbonthatatlan volt, ennek a folyamatnak kisebb jelentısøget tulajdon tottak. Akkoriban ez gy volt: meghæzasodott az ember, Øs tudta, hogy ki kell tartania a mæsik mellett. Ez napjainkban mæskøpp van. Olyan korban Øl nk, amelyben az ember rvønybe sodr dik, mint homokszemcse a viharban. A k zøpkorban, egy kis faluban vagy værosban mindenkinek Øs mindennek megvolt a maga helye. Az ember szorosra fßz tt szociælis kapcsolatrendszerben Ølt, Øs sszek ttetøsekkel rendelkezett. Nemcsak a hæzastærsæt kapta egøsz ØletØre. Ez ØrvØnyes volt a szomszødokra is. Ez vonatkozott egy pøk esetøben a vevık røre is Øppen œgy, mint a f ldmßves ismeretsøgi k røre. KevØs dolog væltozott, amelyeknek aztæn megfelelıen nagy figyelmet szenteltek Øs regisztræltæk. Pl.: hosszœ ideig tartott, mire egy idegent befogadtak egy værosban vagy faluban. ManapsÆg mobilisak vagyunk. Napjainkban egy adott lak t mbben a lak k, szomszødok gyors temben væltoznak. A køpek is væltoznak. A szemølyek, akiket a tv køpernyıjøn lætunk, vagy akikkel a sajt ban talælkozunk, csak r pke pillanatra jelennek meg a szem nk elıtt, aztæn eltßnnek Øs œjabbak k vetik ıket. Az emberek sszevissza keverednek, kavarognak napjainkban. Ma a hæzassægban val egymæsra talælæs œj, møly Ørtelmet nyer: r kre a Tied vagyok; elfogadlak TØged az r kkøval sægra. MØg nem szoktuk meg, hogy ebbıl a val sægb l nyeresøget vigy nk Æt a gyakorlati Ølet nkbe. Pr bæljuk meg egyszerßen. Mondjuk gyengød gesztussal a tærsunknak: r kre, Øs Ølvezz k, hogy a mi k z ssøg nk r kkøval. 12

13 3. A test beszøde A testbeszød egy œjabb felfedezøs. Nem a tøny œj, hogy az ember mimikæjæval, gesztusaival is beszøl. Hanem a testbeszød vizsgælata Øs tudomænyos felfogæsa szæm t œjdonsægnak. Aki megtanulta, Ørti a testbeszødet, annak a vele szemben Æll szemøly anølk l is sokat mond, hogy akær egy sz t is sz lt volna. Leolvashatjuk az arcær l, hogy szomorœ, mørges vagy elhagyatott. Megfigyelhetj k hogyan mozgatja a kezøt, Øs mi az, amit ezæltal kifejezøsre juttat. Azzal is beszøl, hogy milyen tævolsægot tart a t bbi emberrel, vagy mennyire k zel ti meg a mæsikat. NØha a testbeszød meghazudtolja a kimondott sz t. Felvettek egy jelenetet, az amerikai eln k egyetemi hallgat kkal val talælkozæsæt. Az egyetemistæk hevesen, indulatosan tæmadtak. Az eln k mindkøt kezøt f lemelve, tenyerøt a hallgat k felø ford tva mondta: Semmi bajom sincs az egyetemistækkal! A testtartæsa azonban direkt ellentmondott szavainak. Az ember testøn, tartæsæn Æt is beszøl. A testbeszød lehetsøges, mivel az emberi testben lølek lakozik. Ez azt jelenti, hogy a lølek, a szemølyisøg a test nk n kereszt l kifejezøsre jut. Ez nemcsak a tartæsra, a mimikæra, a gesztikulæci ra ØrvØnyes, hanem magæra a testre is. A test jellø vælik. Egy-egy pøldæval tæmasztom alæ az Æll tæsokat. Karjaink azt mondjæk: Mi, emberek, Æt tudunk lelni valakit. A kezeink azt sugalljæk: cselekedni tudunk. TÆrsamat gyengøden meg is Ørinthetem. Meg tudok fogni valakit vagy valamit. A k lsı folyamat, hogy valamit 13

14 megfogunk, tartunk, a szellem nket, lelk nket is meg- Ørinti. Azt mondhatom gy egy embernek: Tartalak TØged. Az ÆllÆs is jellø vælhat. Az ember stabilan Ællhat a val sæg talajæn, vagy azt is mondhatjuk valakinek, hogy a f ld n Æll, tısgy keres. Azt is kifejezem gy a tærsamnak: melletted Ællok. A hætunk is beszøl. Valakinek a hætæra, vællæra terhet rakhatunk. A hæt azt is kifejezheti: hordozlak TØged. Ha az ember egyenesen tartja a hætæt, a gerincøt, azt jelenti: nem engedem, hogy legyßrjenek. A test jellø vælik. Ez azon mœlik, hogy van-e egy kis gyakorlatunk abban, hogy a testben a lelket Øs a szemølyisøget egysøgben læssuk. Ez ØrvØnyes a nemi jellegre is. A førfi nemi szervei alkot termøkenysøgrıl vallanak, az odaadæsr l sz lnak. A nı ivarszervei azt hozzæk a tudomæsomra: akkor leszek termøkeny, ha magamba fogadlak TØged. A nıi mell k z- vetlen Ørtelme a gyermek tæplælæsa. Lelki nyelven pedig azt sugallja: odaajændøkozom magam Neked. Kentenich atya a nı belsı lønyegøt, løtøt a termøkeny elfogad nætadæs, odaadæs jelkøpønek tartja. A testet ÆtlÆtsz væ tudjuk tenni, vagyis felfedezhetj k a testben a lelki tartalmat. `m nemcsak az emberi szellem fedezhetı fel a testben. Isten nk maga is megmutatkozik benne, kinyilatkoztat valamit lønyøbıl teremtmønyeiben. Ez megør egy kitørıt. A Szent ræs arr l beszøl, hogy Isten erıs køzzel vezette ki Izrael nøpøt az egyiptomi fogsægb l. Arr l olvashatunk a BibliÆban, hogy Isten megmutatta az arcæt, f løj k tartotta kezøt, melløj k Ællt. Arr l is olvashatunk a SzentrÆsban, hogy Isten œgy hordozza a nøpøt, mint ahogy egy Ødesanya hordozza gyermekøt a karjaiban. 14

15 Az ember nemi szerveiben is jelet, utalæst læthatunk magæra Istenre. Ha az asszony le, møhe arr l beszøl, hogy magæba fogadja a førfit Øs ezæltal termøkennyø vælik, akkor itt arra is gondolhatunk, hogy Isten is gy fogad be, gy zær magæba benn nket. Ha a førfi nemi szervei k zvetlen l az odaadæsr l Øs a nemzøsrıl, ill. a teremtøsrıl sz lnak, akkor itt a SzenthÆromsÆgra is gondolhatunk: az r k Atya a SzenthÆromsÆgban megalkotja a Fiœt, akinek odaajændøkozza nmagæt a szeretetnek egy olyan impulzusæban, melybıl a SzentlØlek ered. A gyakorlati Øletben Kentenich atya feladatkønt elønk Æll tja az egøsz teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøteløt. TehÆt egy nnevelı feladatot ad nek nk. Arr l van sz, hogy mi magunk tegy nk szert itt gyakorlatra az egøsz teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøteløben, hogy a nemisøg mølyebb ØrtelmØt, isteni vonatkozæsait felfedezhess k. Ekkor vælik nyilvænval væ, hogy a nemisøgnek k l n s jelentısøge van. Ha Kentenich atya azt mondja: az egøsz teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøtele, akkor ez val jæban egy megkettızøs, hiszen a nemisøg is røsze a teremtøsnek. De gy kiemeli, hogy a nemisøgnek nagy sajæt sœlya van, Øs erıs tendenciæja, hogy rabul ejtsen benn nket. ManapsÆg igen erısen ez a helyzet, mivel az emberi test Ærucikk lett. Itt az a feladata a førfinak, hogy a nı testøt ÆtlÆtsz væ tegye, Øs meglæssa benne a lelket. Van az emberi testnek egy olyan røsze, mely az ÆtlÆtsz væ tøtelt k l n skøppen megk nny ti. Ez a szem. Ha a szemøbe nøz nk valakinek, a szemølyisøgøvel talælkozunk. rezz k, hogy valami kisugærzik a szemøbıl: a szemølyes Te; valami szellemi Øs isteni val sæg. Ha tehæt gyakorolni akarjuk a teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøteløt, ÆtvilÆg tæsæt, akkor sokat seg thet, ha belenøz nk az emberek szemøbe. 15

16 Urunk pøldæt ad nek nk a teremtøs ÆtvilÆg tæsær l, amikor a szemrıl beszøl. Azt mondja: A tested vilæga a szemed. (Lk 11,34) 4. GyengØdsØg Kentenich atya azt mondja, hogy a gyengødsøg a lelki kapcsolat testi kifejezıdøse. Ha gyengøden megørint nk valakit, akkor nem egy testet Ørint nk meg, hanem egy szemølyt. Az ØrintØssel k zl nk valamit. A gyengød ØrintØs mæs, mint a vizsgælatot vøgzı orvos tapintæsa. A gyengødsøgben odafordulunk a mæsik ember felø. TudtÆra adjuk, hogy szeretj k, hogy keress k a vele val kapcsolatot Øs sszetartozæst. NÆlad szeretnøk lenni, sszek ttetøsben Veled! A hæzastærsi nemi egyes løs maga is gyengødsøg. r- tøsøre adom a tærsamnak, hogy szeretnøm odaajændøkozni magamat neki; hogy ıhozzæ tartozom; hogy akarom ıt Øs hogy boldoggæ szeretnøm tenni. A veszøly itt abban Æll, hogy az ØlmØny, melyben a nemi egyes løskor røsz nk van, teljesen bet lt minket. gy mær nem odaajændøkozni akarjuk magunkat a tærsunknak, hanem ezt az ØlmØnyt, nmagunk r møt keress k. EzØrt fontos, hogy a nemi Øletben a lelki-szellemi sszetartozæsunk jeløt fedezz k fel œjra meg œjra. Ebben nagy seg tsøg lehet, ha a tærsunkkal gyengøden bænunk. Persze ez nemcsak a nemi egyes - løs pillanataira, hanem mindig œjra a teljes høtk znapi Ølet nkre is vonatkozik. 16

17 NØhÆny Øvvel ezelıtt vøgigvonult az orszægon egy hullæm, mely nagyra ØrtØkelte a gyengødsøget. A kemøny szexszel zletelık ekkøpp panaszkodtak egy foly irat c mlapjæn: Ne hagyjætok a szexet a gyengødsøg Æltal t nkretenni! Ezt mi mæskøpp lætjuk. A szexualitæst a gyengødsøg seg ti csak igazæn hozzæ igazi ØrtelmØhez, tartalmæhoz. A gyengødsøg sokføløt jelenthet. KibØk løskor a gyengødsøg Æltal azt mondom a mæsik embernek: Minden rendben van. A gyengødsøg Æltal bætorsægot is nthetek a mæsikba: Megbirk zol a feladattal! GyengØdsØggel kifejezhetem: Sz ksøgem van ræd; j hozzæd k tıdn m. A gyengødsøg az r mrıl is sz lhat, melyet egymæsban talælunk: J, hogy vagy! A gyengødsøggel a j kedv nket is kifejezøsre juttathatjuk: Sz rnyß vagy! A gyengødsøg megmutathatja az Istennel val kapcsolatunkat is, aki mindkettınket hordoz. Egy hæzaspærnak az volt a szokæsa, hogy napjæban t bbsz r is keresztet rajzoltak egymæs homlokæra. Reggel, mielıtt elvæltak egymæst l; kora este, amikor œjra talælkoztak, Øs køsı este, mielıtt elaludtak, megjel ltøk egymæst a kereszt jeløvel. me a gyengødsøg, mely arra hivatott, hogy Isten szeretetøt kørje a mæsik ember szæmæra. A gyengødsøg sz ban benne foglaltatik a gyenge sz. ppen ezæltal fejezz k ki, nevezz k meg a tulajdonkøppeni esemønyt, folyamatot. Egyszerßen nem enged nk a test nknek, a test erejønek szabad utat. Megk tj k Øs a szellem, a lølek szolgælatæba Æll tjuk. Ezen Æll vagy bukik a dolog. Ez a d ntı kørdøs: hogyan siker l megval s tanunk azt, hogy a hæzasøletben ne a testek, hanem a szemølyek egyes ljenek egy t køletes køtoldalœ odaajændøkozæsban Øs elfogadæsban? 17

18 EzØrt gondosan fegyelmezz k a kez nket Øs egøsz test nket. Hiszen k nnyen kialakulhat benn nk egy olyan vonzalom is, hogy valaki mæssal is gyengødsøget cserølj nk. Ha a førfi egy nı munkatærsæval j l tud egy tt dolgozni, akkor minden bizonnyal lelki sszetartozæs is van k z tt k. Ha aztæn a nı valamilyen bajba ker l, a førfiban feløbred az oltalmaz, vigasztal szerep. Ekkor nagy a veszølye annak, hogy a røszvøt a kezøt nyœjtja, ahogy Kentenich atya mondja. Egyszerßen lætnunk kell, hogy fennæll annak a veszølye, hogy a mæsiknak ajændøkozott vigasztalæsb l k nnyen szenvedøly lesz. Most elsısorban nem a veszølyekre gondolunk, hanem arra, hogy a hæzastærsak szæmæra nagy dolog egy olyan k z ssøg, mely egyed l csak az vøkø. A gyengødsøg vilæga csak a miønk, csak a kettınkø. Egy asszony, aki førje følreløpøse miatt szenvedett, arr l szæmolt be, hogy az volt a legrosszabb, amikor a førje a barætnıjøvel egy tt olvasni kezdte ugyanazokat a verseket, melyeket szerelm k kezdetøn egy tt olvastak; amikor ugyanazokra a helyekre jærtak kirændulni, ahovæ annak idejøn ık is jærtak. MiØrt volt mindez szæmæra rosszabb møg a hæzassægt røsnøl is? Mert ezek a jelek a lelki sszetartozæst juttattæk vilægosan kifejezøsre. A mi feladatunk tehæt a jelek vilægænak løtrehozæsa, mellyel kifejezøsre juttatjuk lelki sszetartozæsunkat. Ez egy olyan vilæg, mely csak a kettınkø, mely sszek t benn nket. 18

19 5. Szellemi sszetartozæs J t tesz az embernek, ha van valakije, aki ismeri Øs j - nak talælja ıt. A mæsik szellemi k zelsøge Øp ti a szemølyisøg nket. BeszØlget nk, meghallgatjuk egymæst. A mæsik szavai felfedik gondolatait. Befogadjuk a mæsikat n- magunkba. Egy szellemi egysøg alakul ki gy k z tt nk. Ha hæzastærsak vagyunk, akkor ez a szellemi sszetartozæs valami k l n set is rejt magæban. Ekkor a mæsik ember azørt ØrtØkes a szæmomra, mert kiegøsz t engem. Akkor vælunk teljesen nmagunkkæ, amikor a tærsunkat magunk mellett tudjuk; amikor az ı gondolatai kiegøsz tik az enyøimet; amikor abban a hitben Ølhetek, hogy ı szeret engem. Ha ezt a szellemi sszetartozæst itt egy kicsit jobban megfigyelj k, k nnyen felfedezhetj k nøhæny sajætossægæt. Az elsı: A mæsik ember fontos, egy ØrtØk a szæmomra. rtøk az, ami utæn t reksz nk, Øs ami ha elørt k boldoggæ tesz minket. Az r m annyit jelent, mint megpihenøs abban a j ban, ami utæn vægyakoztunk, ami felø t - rekedt nk. Azt mondjuk a tærsunknak: J t tesz nekem, hogy Te vagy. Mindez egøsz egyszerßen megt rtønik, amikor beszøl nk egymæssal. A mæsikat befogadjuk magunkba. Kentenich atya gyakran gy mondta: Felvettem ıt magamba. Ezen a tøren bizonyos gyakorlatra van sz ksøg nk. Az ember el is sz rakozgathat a mæsikkal az idı elt ltøse vøgett. De ØrdeklıdØssel meg is hallgathatjuk ıt, Øs magunkøvæ tehetj k, el is sajæt thatjuk, amit mond. Ekkor a teljesen normælis beszølgetøs egymæs gazdag tæsæt szolgælja. Ezt a magatartæst Ætvissz k a hæzastærsunkkal val egy ttløtekre: rtøkes vagy a szæmomra, Æt lellek, teljesen elfogadlak TØged. 19

20 A mæsodik, amit ki akarunk dolgozni a szellemi sszetartozæsunk ÆtgondolÆsakor: a szemøly felø val odafordulæs. Az ember kimondhat valamit, vagy valaki szæmæra mondhat valamit. Ha valakihez beszøl nk, akkor ræhangol dunk a mæsikra. gy beszøl egy j sz nok. Olyan szavakat mond, mely mindig vælasz arra, amit a mæsik kørdøskønt hordoz magæban. Ha tehæt beszøl nk a tærsunkkal, megkørdezz k, hogy mi mozgatja, mi Ørdekli ıt? Mik a sz v gyei? gy egyszerßen ræhangoljuk magunkat a tærsunkra, feløje fordulunk a bensınkkel. Ezt akkor is megtehetj k, ha tærsunknak hosszasan, røszletesen mesøl nk arr l, amit aznap ÆtØlt nk. Mindezt akkor nemcsak kibeszølj k magunkb l, hanem valakinek elmesølj k. Egy apa, aki gyermekønek mesøl, a mesemondæs minden pillanatæban a gyermekøhez sz l. gy adjuk Æt magunkat egymæsnak. A harmadik m dja a szellemi talælkozæsnak a szellemek egyes løse. Ez akkor val sulhat meg, amikor csendben, elmøly lten egymæssal vagyunk; egyszerßen egymæs felø fordulunk Øs azt mondjuk a mæsiknak: Te! Ebben az egysøgben el lehet idızni. Ebben a Te! mondæsban a køt dolog sszeolvad: OdaajÆndØkozzuk magunkat a mæsiknak Øs elfogadjuk ıt olyannak, amilyen. Odaadjuk magunkat Øs felfedezz k a mæsik ØrtØkØt. Egy ilyen szellemi egysøgbıl gyermekek sz lethetnek. Olyan gondolatok j nnek løtre, amikre egyed l nem gondoltunk volna, amikre nmagunkt l nem j tt nk volna ræ. EszmØk Øs gondolatok, melyek eredet ket a førfi Øs nı szellemi egysøgønek k sz nhetik. Hasonl t ez ahhoz, amikor egy j munkacsoport egy tt gondolkodik. A vøgøn mær nem lehet kider teni, melyik gondolat kitıl is szærmazott. HÆzaspÆrkØnt mi is egy ilyen munkacsoportot alkotunk. Ez azt jelenti, hogy egyes tj k gondolatainkat Øs 20

21 olyan szellemi alkotæst hozunk løtre, melyre egyed l nem lett nk volna køpesek. A praktikus gyakorlathoz Øs begyakorlæshoz sz ksøges lehet, ha Ætgondoljuk: Hol Øs mikor Ørezt k magunkat lelkileg egynek? Hol Øs mikor voltunk az egymæssal val beszølgetøsben igazæn termøkenyek? Hol Øs mikor Ørezt k magunkat k zel egymæshoz a szemølyes Te kimondæsæban; hogy az az ØrzØs nk tæmadt, mær nem kettı, hanem csak egy ember vagyunk: egy kettıs egysøg. Ez egøszen egyszerß! Mindig œjra idıt szak tunk ræ, egy pillanatra odafordulunk a tærsunkhoz Øs megsz l tjuk: Te! Ezt megtehetj k a legk l nføløbb Øletk r lmønyek k z tt. Megtehetj k, amikor boldogok vagyunk. LehetsØges, hogy mindketten bosszankodunk valami miatt, aztæn mindketten egy møly lølegzetet vesz nk, odafordulunk egymæshoz Øs megsz l tjuk a tærsunkat: Te! Az is elıfordulhat, hogy mindketten kedvetlenek vagyunk vagy valami nagy gond nehezedik a vællunkra. A folyamat ekkor is egøszen egyszerß: a bensınkben odafordulunk a tærsunkhoz Øs megsz l tjuk: Te! 6. Lelki k zelsøg Ami egy ØlılØnyt Øletben tart, azt nevezz k løleknek. Az Ølet princ piuma. Ebben az Ørtelemben egy fænak is lehet lelke. Egy fa, melynek meghalt a lelke, halott. Nem nı tovæbb. MÆr nem ford tja t bbø a leveleit a føny felø. A gy kerek sem dolgoznak tovæbb. 21

22 Az ember lelke mæs mint a fæø, de møgis van benn k valami k z s vonæs. Az ember szellemi lelke Ølteti, eleven ti meg a testet. TehÆt mindent ı tesz, amit a test Øletelve, Øletprinc piuma tesz. gondoskodik arr l, hogy a sz v verjen, hogy az agy dolgozzon, hogy a vørkeringøs mßk dj n Øs az emøsztırendszer funkcionæljon. Az a pont, ahol Øszrevessz k a test Øs lølek kapcsolatæt, a meg- ØrzØs. J l vagy rosszul Ørezz k magunkat. Olykor r m- Ørzet nk van, nøha pedig bænatot, szomorœsægot Ørz nk. Az ØrzØseink lehetnek izgatottak vagy higgadtak. Az emberi lølek egyœttal szellemi termøszetß. TovÆbb terjed a hatæsa. A lelk nkkel mæs ØlılØnyeket is megørinthet nk. A megørzøsem jelzøst ad, ha megørintek egy mæsik embert. Lehet, hogy ezt csak egyed l Øn Ørzem. Pl.: van valaki, aki irænt hælæt Øs r met Ørzek. Megmozdul bennem valami a szøpsøge lættæn vagy megd bbenek a fæjdalmæt l, bænatæt l. Ha azonban olyan ember k zeløben vagyok, akit szeretek, Øs ha a vonzalmam viszonzæsra talæl, nagyon is megeshet, hogy a k z s Ørzelmek røvøn kettınk k z tt Øszrevehetı kapcsolat alakul ki. Egy olyan lelki ÆramlÆs, mely tønylegesen ØrzØkelhetı. Amirıl tehæt koræbban mint szellemi egysøgrıl beszølt nk, a szeretet egysøgørıl, amelyben sz vesen elidız nk, az most mint Ørezhetı Ørzelmi egysøg Æll elıtt nk. Ezt a tartomænyt røgebben erotikænak neveztøk. Ma az erotika sz t lefoglalta a kemøny testi szexualitæs. Most tehæt arr l beszøl nk, amit røgen Ørtettek az erotika alatt: a nemek k z tti, Ørzelmekkel Æthatott szerelmi jætøkr l, az egymæs irænti Ørezhetı tetszøsrıl. r l k Neked! A k zelsøged boldoggæ tesz engem! A szemølyes megsz - l tæsb l kiindulva egy Øszlelhetı Ørzelmi Æramlat j n løtre k zt nk, mely sszekapcsol Øs amelyet a reakci k sokasæga k sør. 22

23 Ez az Æramlat ØrzØkelhetı. Olyan, mint egy Æramlat, mely a mæsik felıl Ørkezik, melyet sz vesen viszonzunk, Øs gy møly lelki egysøget Øl nk Æt. Ebben az egysøgben sz vesen elidız nk. TulajdonkØppen ekkor mær nem is olyan fontos, hogy mit mondunk. Egyszerßen szøp, hogy a szeretett mæsik løny k zeløben lehet nk. Idıt szak tunk magunknak, hogy egymæssal lehess nk. Nem beszøl nk sokat. Egyszerßen csak egy tt vagyunk, Øs ÆtØlj k a mæsik k zelsøgøt. A lelk nk ek zben nem feltøtlen l igønyli a k lsı k zelsøget is. Elıfordulhat, hogy telefonon løp nk kapcsolatba, Øs gy tapasztaljuk meg a lelki k zelsøget. A nagy k lsı tævolsæg ellenøre is løtrej het a lelki kapcsolat azzal az Æramlattal, mely køt ember k z tt kialakul. Idıt szak tunk ræ, Øs odaajændøkozzuk a tærsunknak a teljes j akaratunkat. J t akarok Neked! Azt szeretnøm, hogy j dolgokban legyen røszed! r l k, hogy itt vagy! J t teszel nekem! Fontos vagy nekem! Maradj velem! Ahogy szavaink hangzanak, melyeket sz v nk sugall, Ørezz k az Æramlatot, mely a mæsikt l j n. s elidız nk næla. Ezen a ter leten a nık ÆltalÆban erısebbek, mint a førfiak. EzØrt egy nı szæmæra nagy jelentısøge van annak, ha a hæzastærsi nemi talælkozæs egy intenz v lelki sszekapcsol dæssal is pærosul. Egy nınek fontos, hogy a førje idıt szak tson a szæmæra, hogy hosszasan elidızz n næla, gyengødsøgben vele maradjon. A gyengødsøg a lelki sszekapcsol dæs kifejezı eszk ze. s a gyengødsøg a gyenge sz b l szærmazik. Sok asszony a hæzasøletben kieløg letlen marad, mert a førje a gyors testi egyes løsre t rekszik. Az Ællatok egyes løse a pærzæsi idıszakban az szt n k t rvønyøt k veti. Egy Ællat nem tehet semmit se rosszul. FØrfi Øs nı 23

24 hæzastærsi egyes løsøt Isten azonban a lølek t rvønyeire b zta. Ez azt jelenti, hogy az ember køpes sajæt magæt iræny tani, mert szabad. Az ember, ha j t akar tenni valakivel, køpes sajæt szt ne k vænsægæt visszatartani. Egy hegymæsz meg tudja osztani utols korty iv v zøt is szomjaz tærsæval, bær maga is szomjas. Erre az Ællat køptelen. Az Ællat az szt neire hallgat. Az szt n s k vænsægokr l val lemondæs tipikusan emberi magatartæs. A hæzastærsi talælkozæs helyes megval s tæsæhoz Isten terve szerint ezt a tipikusan emberi magatartæst kell alkalmazni. A hæzas egy ttløt akkor szøp, ha mindketten elfogadjæk egymæst. Ezt meg lehet tanulni, csak akarni kell. Akarnunk kell a mæsik boldogsægæt. Akkor a lemondæs is r met okoz. r mmel t lt el, ha lemondok valamirıl, amikor tudom, hogy ezzel a szeretetett tærsamnak r met okozok. Ez engem is boldoggæ tesz. AzØrt nagyon fontos, hogy a hæzastærsak el tudjæk mondani egymæsnak a hæzasølet ter letein is a k vænsægaikat. Ezzel adom meg a mæsiknak a lehetısøget, hogy elfogadjon engem. 7. Belemegy nk egymæs k vænsægaiba Az engedelmessøg egy sajætos folyamat. Belemegyek a k vænsægodba, mert szeretlek, Øs Øppen ez nekem is r - met okoz. Ezen a pontos hasonl ak vagyunk Istenhez. Isten akkor boldog, ha valakit boldoggæ tehet. Az r kkø- 24

25 val mennyei Atya boldogsæga abban Æll, hogy a fiæt boldoggæ teszi, hogy szeretetben feløje fordul. Az AtyÆnak a Fiœhoz val odafordulæsæb l sz letik a SzentlØlek. Az Atya azt k vænja, hogy a Fiœ boldog legyen, Øs ford tva, a Fiœ szeretnø AtyjÆt megajændøkozni. EgymÆs k lcs n s megajændøkozæsa. Ebbıl szærmazik a SzentlØlek. Erre mi, hæzaspærok is køpesek vagyunk. Mi is bele tudunk menni a tærsunk k vænsægæba, ha elmondja, hogy mit szeretne. s mert hasonl ak vagyunk Istenhez, ez a szæmunkra is a boldogsæg forræsa. Annak a tudata, hogy a rendelkezøsedre bocsætom magamat, hogy rted dolgozom, rted Ølek, hogy felırl m magam retted, boldoggæ tesz. JØzus azt mondja JÆnos evangøliumæban: Az Atya nem hagyott el engem, mert mindig azt teszem, ami a tetszøsøre van. (Jn 8,29) TermØszetesen feltøtelezhetj k JØzusr l is, hogy ez az engedelmessøg nehøz volt, de ez is az r m egyik forræsa volt. BizonyÆra nehøz volt az OlajfÆk hegyøn vøgigk zdeni a harcot, amit az Atya elvært tıle: AtyÆm, ha lehetsøges, ker lj n el ez a kehely, de ne az Øn akaratom teljes l- j n, hanem a TiØd! (Lk 22,42) Belemegyek a k vænsægodba, mert hatærtalanul b zom Benned. Amikor mi, hæzastærsak, teljes tj k egymæs kørøsøt nem azørt, mert valamilyen okunk van ræ, hanem egyszerßen azørt, mert b zunk a mæsikban, akkor bizonyos m don megølhetj k egymæsban Isten køpmæsæt. Amit elıbb a lelki sszekapcsol dæsr l mondtunk, itt megint ØlıvØ, ØletszerßvØ vælik: megølhetj k, hogy jelent nk valamit a mæsik szæmæra. Amikor engedelmesked nk a mæsiknak, megølj k, hogy nemcsak mint ember, mint szemøly, hanem a tetteink Æltal is boldoggæ tudjuk tenni ıt. 25

26 Ez az engedelmessøg titka. Ezt az engedelmessøg irænti szeretetet illesztette be Isten mint tipikusan emberi folyamatot a nemi talælkozæsba. Az emberi szexualitæs a hæzassægban akkor vælik szøppø, ha belemegy nk a mæsik k - vænsægæba, ha kiolvassuk egymæs szemøbıl a mæsik k - vænsægæt. AzØrt vagyok tehæt, hogy boldoggæ tegyelek TØged. gy, ahogy Isten is az Ørzelmi, Ørtelmi beteljes løsøt abban talælja meg, hogy fiæt boldoggæ teszi. Itt talælhat egy kapcsol dæsi pont JØzus halæla Øs feltæmadæsa k z tt. JØzus halæla azt jelentette: AtyÆm, ne œgy legyen, ahogy Øn akarom, hanem ahogyan Te! s ebben a folyamatban ott volt az œj Ølet cs ræja, melyet Isten neki ajændøkozott. JØzus abban a tudatban tæmadt fel, hogy r met szerzett az AtyÆnak. Isten beteljes lt akarata feletti r m alkotja a FeltÆmadott boldogsægæt. A hæzastærsi talælkozæsban Øs egy ttøløsben hasonl væ vælhatunk Krisztushoz, amikor belemegy nk egymæs k vænsægæba, Øs f lældozzuk magunkat egymæsørt. s Øppen ez lesz a boldogsæg forræsa. 8. nmagunk maradunk A hæzassægban, a hæzasølet aktusæban t køletesen k l- cs n sen egymæsnak ajændøkozzuk magunkat Øs elfogadjuk egymæst. Most elgondolkozunk ezen a piciny sz cskæn: magunkat. Az ember csak akkor tudja elajændøkozni magæt, ha birtokolja nmagæt. Csak akkor tudja elajændøkozni magæt, ha nmaga k zøppontjæb l Øl, Øs ebbıl a k zøppontb l kifelø fordulva œjra Øs œjra ajændøk- 26

27 kæ teszi nmagæt. Vagy mæskønt kifejezve: az ember el is vesz theti nmagæt. K l n skøppen akkor Æll fenn ennek a veszølye, ha a partnerek nagyon k l nb znek egymæst l. EzØrt a k vetkezıkben egy kicsit utænajærunk a nehøzsøgeknek, amelyek a t køletes odaajændøkozæsb l szærmazhatnak. PØldÆul itt van egy olyan ember, akinek a lelke finom, gyengød, Øs aki egy erıs emberrel k t tt hæzassægot. A partnerønek tehæt erıs kisugærzæsa van. Sz vesen terjeszti ki maga k r l a j kl mæjæt, Øs magæt l Ørtetıdı termøszetessøggel mindenhol ØrvØnyre juttatja nmagæt. Kezdetben a pær talæn csodælatos lelki kiegøsz tettsøg køpøt mutatja: ami a kapcsolatukban az egyiknøl hiænyzik, p tolja a mæsik. A finoman hangolt, kimßvelt føl sz vesen elfogadja a tærsæt. Az erıs ember sz vesen tesz a tærsa kedvøre, mert j ØrzØssel t lti el, hogy maga mellett tudhat egy ilyen finom embert. Az erıs emberben azonban idıvel bizonyos hiænyørzet alakulhat ki. IdınkØnt sz ksøge lenne valakire, akivel sszemørhetnø erejøt. Nemcsak olyan valakire van sz ksøge, aki elfogadja, hanem olyanra is, aki ellenkezik vele, aki erısen ellenæll neki. s ezt nem talælja meg a hæzassægæban. Egy hßsøges, szeretetteljes felesøg, vagy egy finom lelkß førj nem tudja mindazt nyœjtani, amire a mæsiknak sz ksøge van: szeretetben megnyilvænul higgadt, nyugodt ellenællæst, tiltakozæst, vitalitæst, dinamikæt Øs møg sok minden mæst. FennÆll termøszetesen annak a veszølye is, hogy ezørt az erıs føl valaki mæs utæn nøz. A nemes, kimßvelt føl pedig egyre jobban elvesz ti nmagæt. MÆr olyan dolgokban is elfogadja a mæsikat, amiben nem lenne szabad. Nem mer tiltakozni, engedelmeskedik mær ott is, ahol pedig tiltakoznia kellene. Olyan dolgokat is tetszøssel elfogad, melyeket nem lenne sza- 27

M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn

M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn M. Nurit Stosiek M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn CsalÆdok a CsalÆdØrt Egyes

Részletesebben

TAN`CS. (InformÆció) (2005/C 58 E/01)

TAN`CS. (InformÆció) (2005/C 58 E/01) 2005.3.8. C 58 E/1 I (InformÆció) TAN`CS 10/2005/EK KÖZÖS `LL`SPONT a TanÆcs Æltal 2004. december 21-Øn elfogadva a szakmai køpesítøsek elismerøsørıl szóló, ð-i 2005/ð/EK európai parlamenti Øs tanæcsi

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A SI FOKI 320 O M V SZETI, KULTUR`LIS, OKTAT`SI S TECHNIKAI K ZPONT TERVP`LY`ZATA

A SI FOKI 320 O M V SZETI, KULTUR`LIS, OKTAT`SI S TECHNIKAI K ZPONT TERVP`LY`ZATA M LE R`S A SI FOKI 320 O M V SZETI, KULTUR`LIS, OKTAT`SI S TECHNIKAI K ZPONT TERVP`LY`ZATA TARTALOMJEGYZÉK TERVJEGYZÉK: 01 HELYSZÍNRAJZ, KÖRNYEZETRENDEZÉS, KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 02 FUNKCIÓSÉMA-PINCESZINT,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI

TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI A TISZA-T T RS G TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI PROBL M`I EMLA Alap tvæny a K rnyezeti OktatÆs TÆmogatÆsÆra 1998. TartalomjegyzØk EL SZ A T RS G K I. R SZ RNYEZETI ADOTTS`GAI F LDTANI S V ZRAJZI

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT Sokan imádkoznak ma Isteni vezetért Hazánkért, az összefogásért. A KÖRÖK gondolata az összefogásra való törekv tudatos elhatározásaként, a szórványos egyéni imák összefogásáért született, mert minden sóhaj,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Internet alapok IL3970

Internet alapok IL3970 Internet alapok IL3970 sszeæll totta: VÆrady Lajos /98 mærcius/ Tartalom MI AZ INTERNET, R VID T RT NETE... 3 AZ INTERNET... 3 ARPANET-T L NAPJAINKIG... 3 HOZZ`F R S AZ INTERNETHEZ... 3 KAPCSOLT VONALI

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Mindent elemészt? Benedek Miklós. Dragomán György: Máglya. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2014

Mindent elemészt? Benedek Miklós. Dragomán György: Máglya. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2014 Benedek Miklós Mindent elemészt? Dragomán György: Máglya. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2014 Dragomán Györgynek a 2005-ben megjelent A fehér király című nagy sikerű regénye után, amelyet számos nyelvre lefordítottak,

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről A rend elnevezése: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni? A purgatoire szót a

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

1. Érvelések. Az élet kezdete mint etikai probléma. 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3.

1. Érvelések. Az élet kezdete mint etikai probléma. 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3. Az élet kezdete mint etikai probléma 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3. Mai álláspontok 1. Érvelések Bioetikai kérdés, de nem csupán Az abortusz kérdése filozófiai, jogi

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

A házassági eskü III. rész

A házassági eskü III. rész A házassági eskü III. rész Én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy -t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

III. Testi fejlıdés. Szeptember 25., péntek, 20 óra

III. Testi fejlıdés. Szeptember 25., péntek, 20 óra III. Testi fejlıdés Szeptember 25., péntek, 20 óra László lépett be utoljára a közösségi terembe, amely hatalmas boltíves helyiség volt, bútorzatául pedig egy nagy asztal szolgált, körülötte néhány paddal

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és az FVM KÖZPONTI ÉLELMISZERIPARI KUTATÓ INTÉZET által 2001. szeptember 28-án tartott 304. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok...

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... III. évfolyam 6. szám 2016. június Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 16 óráig az imádkozóknak nyitva van a templomunk. Az elmúlt évben

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

Jarabin Kinga. Kedves Olívia!

Jarabin Kinga. Kedves Olívia! Jarabin Kinga Kedves Olívia! Kedves Olívia! Mire levelem megérkezik hozzád, már biztosan újra nyugodt leszek és békés, de most pipa vagyok, haragos és mérges! Már megint hadat üzent nekem az a makacs és

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben