Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl"

Átírás

1 Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl

2

3 Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl CsalÆdakadØmia- budavær Egyes let budavær, 2000

4 A mß eredeti c me: Tilmann Beller: Du bist mir wichtig; Vom Sinn der Sexualit t Herausgeber: Sekretariat der Sch nstatt-familienbewegung, Sch nstatt, 1997 Ford totta: HÆmori Zita C mlapfot : Varga Kata Kiadja a Magyar Sch nstatti CsalÆdmozgalom CsalÆdakadØmia- budavær Egyes lete 8272 budavær, Fı u. 14. Tel./fax: 87/ Felelıs kiad : az Egyes let eln ke Nyomdai elıkøsz tøs: PalÆsthy Imre, Balatonfßzfı KØsz lt a Letter-Print Kft. nyomdæjæban, Budapesten Felelıs vezetı: Czak Gyızı

5 TartalomjegyzØk BevezetØs SzexualitÆs Øs hæzassæg A hæzassæg felbonthatatlan A test beszøde GyengØdsØg Szellemi sszetartozæs Lelki k zelsøg Belemegy nk egymæs k vænsægaiba nmagunk maradunk rzøki szerelem A testi szerelem Isten jelen van szerelm nkben Szerelm nk gy m lcse: a gyermek TermØszetes fogamzæsszabælyzæs: œt a møg nagyobb szeretethez A hæzastærsi szexualitæs mint a szentsøg œtja

6

7 BevezetØs A szexualitæs napjaink nagy tømæihoz, de egyben nagy problømæihoz is tartozik. Arra a kørdøsre, hogy mi is val jæban Isten terve, egøsz k l nb zı vælaszokat hallhatunk. Semmi køtsøg, a rænk maradt hagyomænyos elkøpzeløs sszeomlæsæval Isten nk szændøka vælik nyilvænval væ elıtt nk. Figyelm nket vatosan, de energikusan a realitæs felø szeretnø iræny tani. A val sæg felø, melyet hosszœ idın Æt homæly fedett. Mit mond nek nk Isten gondolatvilægunk Ætt røse Æltal az Ølet e fontos ter letørıl? Kentenich atya, a Sch nstatt lelkisøgi mozgalom alap t ja gy hatærozza meg a hæzassæg Øs a szexualitæs ØrtelmØt: a hæzastærsi aktus (Ørtve ezalatt nı Øs førfi intim kapcsolatæt a hæzassægban) t køletes Øs k lcs n s odaajændøkozæs Øs elfogadæs. A szexualitæs Kentenich atya szerint tulajdonkøppen k zvetlen sszef ggøsben Æll emberi løt nk ØrtelmØvel. s emberi løt nk Ørtelme a szeretet. Az elk vetkezendıkben Ørtelmezz k Kentenich atya iskolæjæban a szexualitæs mibenløtøt, Øs utat mutatunk a gyakorlati Øletben. 7

8

9 1. SzexualitÆs Øs hæzassæg A nemisøg minden idıben az emberisøg fontos tømæi k zø tartozott. Voltak olyan idıszakok, amikor a nemisøgre csekøly figyelmet ford tottak. Akkoriban a nemi r m- ben valami sz ksøges rosszat lættak, melyet szabad volt elfogadniuk, hogy elejøt vegyøk a møg nagyobb bajnak. Bizonyos idıszakokban az emberi szexualitæs teljes elvadulæsæt tapasztalhatjuk, mint pl.: a R mai Birodalomban. Voltak olyan idıszakok is, melyekben az ember nemisøge færadsægos munkæval mølyre szor tott tßzhæny volt a felsz n alatt, mely megterhelte Øs gy t rte az embereket, mint pøldæul a XIX. szæzad vøgøn. Napjainkban ez a hullæm szabad utat nyert. Az emberi nemisøg legitim eszk zkønt szolgæl, hogy emberkønt minden lehetsøges m don r mben Øs gy ny rben røszes l- j nk, eltekintve a szabælyszerß bßn s kisiklæsokt l. ManapsÆg a szexuælis forradalom utæni idıben Øl nk. Az egyhæz is Ætgondolta az ember nemi kapcsolatær l alkotott køpøt, Øs œjra felfedezte ØrtØkØt. Kentenich atya mær a harmincas Øvek elejøn a hæzassægpedag giai elıadæssorozatæban felvæzolt egy œj køpet az ember nemi kapcsolatær l; egy køpet, mely az dv s- søg zenete. A hæzassægr l val megfontolæsait nem a førfi Øs nı pærkapcsolatænak ØrtelmezØsØvel kezdi, hanem a hæzassæg testi aktusænak ØrtelmØvel. Az ı gondolkodæsæban a hæzassægnak tulajdonkøppen elsısorban a nemi kapcsolat az alapja. Igen, Kentenich atya a hæzassægon bel li nemi aktusban minden dolog szimb lumæt lætja, amely a hæzas- 9

10 sægban t rtønik Øs ami a hæzassægr l elmondhat. Ez figyelemfelkeltı a szæmunkra. Kentenich atya a hæzastærsak testi talælkozæsæt t køletes, køtoldalœ egymæsnak ajændøkozæsnak Øs k lcs n s elfogadæsnak nevezi. A hæzastærsi aktusban, a teljes nemi egyes løsben a førfi Øs a nı t køletesen odaajændøkozza magæt a mæsiknak, Øs egyben t køletesen elfogadjæk egymæst. Ebben az egyszerß megfogalmazæsban egy tt læthat a nemi kapcsolatnak Øs tulajdonkøppen a hæzassægnak az Ørtelme. Itt elsısorban nem a testrıl van sz, hanem køt emberrıl, akik nmagukat a mæsiknak ajændøkozzæk, Øs egymæst elfogadjæk. gy gondolunk erre az esemønyre, mint køt ember k z tt lejætsz d folyamatra, akik szellemi lønyek, szabadok, egyønisøgek, Øs akik køpesek szabadon rendelkezni nmaguk felett. Egyik k azt mondja a mæsiknak: odaajændøkozom magam Neked; elfogadlak TØged teljesen olyannak, amilyen vagy, fenntartæs Øs korlætok nølk l. Nem szabad feltøteleket szabni! Nem mondom: akkor fogadlak el, ha... Hanem elfogadlak egyszerßen olyannak, amilyen vagy! Boldog vagyok, hogy løtezel! Az ember ØletØben a legszebb megtapasztalæsok egyike, amikor tudjuk, hogy elfogadnak minket, ha Ørezz k, hogy r me telik bennem a mæsiknak; hogy sokat jelent nk valaki szæmæra. Ez a kincset Ørı emberi kapcsolat nyilvænul meg a hæzastærsak k z tt. Az egyik Ørezteti a mæsikkal, hogy fontos vagy nekem. 10

11 2. A hæzassæg felbonthatatlan A hæzastærsak k z tti nemi aktushoz tartozik a førfi ivarsejtjønek Ætvitele a nı møhøbe. A hæzastærsi nemi Ølettel van kapcsolatban az œj emberi Ølet løtrej tte az anyamøhben. Az œj emberi Øletnek ØlettØrre van sz ksøge. A gyereket nemcsak nemzik Øs vilægra hozzæk, hanem a gyereknek sz ksøge van a csalædi føszekre is. Ezt a føszket a førfi Øs a nı kettıs egysøge alkotja. A hæzastærsak egymæs irænti odaajændøkozæsa Øs elfogadæsa tehæt egyben azt is jelenti, hogy køszen Ællnak Øletteret biztos tani egy gyermek szæmæra. A sz lık ezzel azt is tudtæra adjæk gyermek knek: egymæs mellett maradunk rted. Vagyis a t køletes k lcs n s odaajændøkozæs Øs elfogadæs nemcsak tærsunk szemølyøre terjed ki, hanem ennek a kapcsolatnak a gy m lcsøre, a gyermekre is. Urunk JØzus Krisztus ezt a hæzastærsak k z tti felbonthatatlan egysøget jellø tette. Ahogy køt ember odaajændøkozza magæt a hæzassæg szentsøgøben egymæsnak, œgy k tik ssze magukat sajæt egyhæzukkal is: teljesen Øs vøgørvønyesen. A hæzassæg a hatærtalan igen jelkøpe lesz; az r minket embereket egyhæzæba sz l t. Ez az igen r kørvønyß, nem ismer idıbeli hatærokat. Ez Æltal vælik r kkøval væ a hæzassægon alapul Ølet Øs szeretetk z s- søg is. r kkø szeretlek TØged! HozzÆd tartozom, bærmi is t rtønjøk! Semmi sem szak that el minket egymæst l, mert Krisztus, az r jelet adott szæmunkra, r k szeretete jeløt, melyet nem von vissza; mondjuk ki mi is azørt a hæzassæg szentsøgøben az r kkø tart igent egymæsnak. M g a halæl el nem vælaszt. 11

12 A koræbbi idıkben, amikor a hæzassæg az egøsz tærsadalomban felbonthatatlan volt, ennek a folyamatnak kisebb jelentısøget tulajdon tottak. Akkoriban ez gy volt: meghæzasodott az ember, Øs tudta, hogy ki kell tartania a mæsik mellett. Ez napjainkban mæskøpp van. Olyan korban Øl nk, amelyben az ember rvønybe sodr dik, mint homokszemcse a viharban. A k zøpkorban, egy kis faluban vagy værosban mindenkinek Øs mindennek megvolt a maga helye. Az ember szorosra fßz tt szociælis kapcsolatrendszerben Ølt, Øs sszek ttetøsekkel rendelkezett. Nemcsak a hæzastærsæt kapta egøsz ØletØre. Ez ØrvØnyes volt a szomszødokra is. Ez vonatkozott egy pøk esetøben a vevık røre is Øppen œgy, mint a f ldmßves ismeretsøgi k røre. KevØs dolog væltozott, amelyeknek aztæn megfelelıen nagy figyelmet szenteltek Øs regisztræltæk. Pl.: hosszœ ideig tartott, mire egy idegent befogadtak egy værosban vagy faluban. ManapsÆg mobilisak vagyunk. Napjainkban egy adott lak t mbben a lak k, szomszødok gyors temben væltoznak. A køpek is væltoznak. A szemølyek, akiket a tv køpernyıjøn lætunk, vagy akikkel a sajt ban talælkozunk, csak r pke pillanatra jelennek meg a szem nk elıtt, aztæn eltßnnek Øs œjabbak k vetik ıket. Az emberek sszevissza keverednek, kavarognak napjainkban. Ma a hæzassægban val egymæsra talælæs œj, møly Ørtelmet nyer: r kre a Tied vagyok; elfogadlak TØged az r kkøval sægra. MØg nem szoktuk meg, hogy ebbıl a val sægb l nyeresøget vigy nk Æt a gyakorlati Ølet nkbe. Pr bæljuk meg egyszerßen. Mondjuk gyengød gesztussal a tærsunknak: r kre, Øs Ølvezz k, hogy a mi k z ssøg nk r kkøval. 12

13 3. A test beszøde A testbeszød egy œjabb felfedezøs. Nem a tøny œj, hogy az ember mimikæjæval, gesztusaival is beszøl. Hanem a testbeszød vizsgælata Øs tudomænyos felfogæsa szæm t œjdonsægnak. Aki megtanulta, Ørti a testbeszødet, annak a vele szemben Æll szemøly anølk l is sokat mond, hogy akær egy sz t is sz lt volna. Leolvashatjuk az arcær l, hogy szomorœ, mørges vagy elhagyatott. Megfigyelhetj k hogyan mozgatja a kezøt, Øs mi az, amit ezæltal kifejezøsre juttat. Azzal is beszøl, hogy milyen tævolsægot tart a t bbi emberrel, vagy mennyire k zel ti meg a mæsikat. NØha a testbeszød meghazudtolja a kimondott sz t. Felvettek egy jelenetet, az amerikai eln k egyetemi hallgat kkal val talælkozæsæt. Az egyetemistæk hevesen, indulatosan tæmadtak. Az eln k mindkøt kezøt f lemelve, tenyerøt a hallgat k felø ford tva mondta: Semmi bajom sincs az egyetemistækkal! A testtartæsa azonban direkt ellentmondott szavainak. Az ember testøn, tartæsæn Æt is beszøl. A testbeszød lehetsøges, mivel az emberi testben lølek lakozik. Ez azt jelenti, hogy a lølek, a szemølyisøg a test nk n kereszt l kifejezøsre jut. Ez nemcsak a tartæsra, a mimikæra, a gesztikulæci ra ØrvØnyes, hanem magæra a testre is. A test jellø vælik. Egy-egy pøldæval tæmasztom alæ az Æll tæsokat. Karjaink azt mondjæk: Mi, emberek, Æt tudunk lelni valakit. A kezeink azt sugalljæk: cselekedni tudunk. TÆrsamat gyengøden meg is Ørinthetem. Meg tudok fogni valakit vagy valamit. A k lsı folyamat, hogy valamit 13

14 megfogunk, tartunk, a szellem nket, lelk nket is meg- Ørinti. Azt mondhatom gy egy embernek: Tartalak TØged. Az ÆllÆs is jellø vælhat. Az ember stabilan Ællhat a val sæg talajæn, vagy azt is mondhatjuk valakinek, hogy a f ld n Æll, tısgy keres. Azt is kifejezem gy a tærsamnak: melletted Ællok. A hætunk is beszøl. Valakinek a hætæra, vællæra terhet rakhatunk. A hæt azt is kifejezheti: hordozlak TØged. Ha az ember egyenesen tartja a hætæt, a gerincøt, azt jelenti: nem engedem, hogy legyßrjenek. A test jellø vælik. Ez azon mœlik, hogy van-e egy kis gyakorlatunk abban, hogy a testben a lelket Øs a szemølyisøget egysøgben læssuk. Ez ØrvØnyes a nemi jellegre is. A førfi nemi szervei alkot termøkenysøgrıl vallanak, az odaadæsr l sz lnak. A nı ivarszervei azt hozzæk a tudomæsomra: akkor leszek termøkeny, ha magamba fogadlak TØged. A nıi mell k z- vetlen Ørtelme a gyermek tæplælæsa. Lelki nyelven pedig azt sugallja: odaajændøkozom magam Neked. Kentenich atya a nı belsı lønyegøt, løtøt a termøkeny elfogad nætadæs, odaadæs jelkøpønek tartja. A testet ÆtlÆtsz væ tudjuk tenni, vagyis felfedezhetj k a testben a lelki tartalmat. `m nemcsak az emberi szellem fedezhetı fel a testben. Isten nk maga is megmutatkozik benne, kinyilatkoztat valamit lønyøbıl teremtmønyeiben. Ez megør egy kitørıt. A Szent ræs arr l beszøl, hogy Isten erıs køzzel vezette ki Izrael nøpøt az egyiptomi fogsægb l. Arr l olvashatunk a BibliÆban, hogy Isten megmutatta az arcæt, f løj k tartotta kezøt, melløj k Ællt. Arr l is olvashatunk a SzentrÆsban, hogy Isten œgy hordozza a nøpøt, mint ahogy egy Ødesanya hordozza gyermekøt a karjaiban. 14

15 Az ember nemi szerveiben is jelet, utalæst læthatunk magæra Istenre. Ha az asszony le, møhe arr l beszøl, hogy magæba fogadja a førfit Øs ezæltal termøkennyø vælik, akkor itt arra is gondolhatunk, hogy Isten is gy fogad be, gy zær magæba benn nket. Ha a førfi nemi szervei k zvetlen l az odaadæsr l Øs a nemzøsrıl, ill. a teremtøsrıl sz lnak, akkor itt a SzenthÆromsÆgra is gondolhatunk: az r k Atya a SzenthÆromsÆgban megalkotja a Fiœt, akinek odaajændøkozza nmagæt a szeretetnek egy olyan impulzusæban, melybıl a SzentlØlek ered. A gyakorlati Øletben Kentenich atya feladatkønt elønk Æll tja az egøsz teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøteløt. TehÆt egy nnevelı feladatot ad nek nk. Arr l van sz, hogy mi magunk tegy nk szert itt gyakorlatra az egøsz teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøteløben, hogy a nemisøg mølyebb ØrtelmØt, isteni vonatkozæsait felfedezhess k. Ekkor vælik nyilvænval væ, hogy a nemisøgnek k l n s jelentısøge van. Ha Kentenich atya azt mondja: az egøsz teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøtele, akkor ez val jæban egy megkettızøs, hiszen a nemisøg is røsze a teremtøsnek. De gy kiemeli, hogy a nemisøgnek nagy sajæt sœlya van, Øs erıs tendenciæja, hogy rabul ejtsen benn nket. ManapsÆg igen erısen ez a helyzet, mivel az emberi test Ærucikk lett. Itt az a feladata a førfinak, hogy a nı testøt ÆtlÆtsz væ tegye, Øs meglæssa benne a lelket. Van az emberi testnek egy olyan røsze, mely az ÆtlÆtsz væ tøtelt k l n skøppen megk nny ti. Ez a szem. Ha a szemøbe nøz nk valakinek, a szemølyisøgøvel talælkozunk. rezz k, hogy valami kisugærzik a szemøbıl: a szemølyes Te; valami szellemi Øs isteni val sæg. Ha tehæt gyakorolni akarjuk a teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøteløt, ÆtvilÆg tæsæt, akkor sokat seg thet, ha belenøz nk az emberek szemøbe. 15

16 Urunk pøldæt ad nek nk a teremtøs ÆtvilÆg tæsær l, amikor a szemrıl beszøl. Azt mondja: A tested vilæga a szemed. (Lk 11,34) 4. GyengØdsØg Kentenich atya azt mondja, hogy a gyengødsøg a lelki kapcsolat testi kifejezıdøse. Ha gyengøden megørint nk valakit, akkor nem egy testet Ørint nk meg, hanem egy szemølyt. Az ØrintØssel k zl nk valamit. A gyengød ØrintØs mæs, mint a vizsgælatot vøgzı orvos tapintæsa. A gyengødsøgben odafordulunk a mæsik ember felø. TudtÆra adjuk, hogy szeretj k, hogy keress k a vele val kapcsolatot Øs sszetartozæst. NÆlad szeretnøk lenni, sszek ttetøsben Veled! A hæzastærsi nemi egyes løs maga is gyengødsøg. r- tøsøre adom a tærsamnak, hogy szeretnøm odaajændøkozni magamat neki; hogy ıhozzæ tartozom; hogy akarom ıt Øs hogy boldoggæ szeretnøm tenni. A veszøly itt abban Æll, hogy az ØlmØny, melyben a nemi egyes løskor røsz nk van, teljesen bet lt minket. gy mær nem odaajændøkozni akarjuk magunkat a tærsunknak, hanem ezt az ØlmØnyt, nmagunk r møt keress k. EzØrt fontos, hogy a nemi Øletben a lelki-szellemi sszetartozæsunk jeløt fedezz k fel œjra meg œjra. Ebben nagy seg tsøg lehet, ha a tærsunkkal gyengøden bænunk. Persze ez nemcsak a nemi egyes - løs pillanataira, hanem mindig œjra a teljes høtk znapi Ølet nkre is vonatkozik. 16

17 NØhÆny Øvvel ezelıtt vøgigvonult az orszægon egy hullæm, mely nagyra ØrtØkelte a gyengødsøget. A kemøny szexszel zletelık ekkøpp panaszkodtak egy foly irat c mlapjæn: Ne hagyjætok a szexet a gyengødsøg Æltal t nkretenni! Ezt mi mæskøpp lætjuk. A szexualitæst a gyengødsøg seg ti csak igazæn hozzæ igazi ØrtelmØhez, tartalmæhoz. A gyengødsøg sokføløt jelenthet. KibØk løskor a gyengødsøg Æltal azt mondom a mæsik embernek: Minden rendben van. A gyengødsøg Æltal bætorsægot is nthetek a mæsikba: Megbirk zol a feladattal! GyengØdsØggel kifejezhetem: Sz ksøgem van ræd; j hozzæd k tıdn m. A gyengødsøg az r mrıl is sz lhat, melyet egymæsban talælunk: J, hogy vagy! A gyengødsøggel a j kedv nket is kifejezøsre juttathatjuk: Sz rnyß vagy! A gyengødsøg megmutathatja az Istennel val kapcsolatunkat is, aki mindkettınket hordoz. Egy hæzaspærnak az volt a szokæsa, hogy napjæban t bbsz r is keresztet rajzoltak egymæs homlokæra. Reggel, mielıtt elvæltak egymæst l; kora este, amikor œjra talælkoztak, Øs køsı este, mielıtt elaludtak, megjel ltøk egymæst a kereszt jeløvel. me a gyengødsøg, mely arra hivatott, hogy Isten szeretetøt kørje a mæsik ember szæmæra. A gyengødsøg sz ban benne foglaltatik a gyenge sz. ppen ezæltal fejezz k ki, nevezz k meg a tulajdonkøppeni esemønyt, folyamatot. Egyszerßen nem enged nk a test nknek, a test erejønek szabad utat. Megk tj k Øs a szellem, a lølek szolgælatæba Æll tjuk. Ezen Æll vagy bukik a dolog. Ez a d ntı kørdøs: hogyan siker l megval s tanunk azt, hogy a hæzasøletben ne a testek, hanem a szemølyek egyes ljenek egy t køletes køtoldalœ odaajændøkozæsban Øs elfogadæsban? 17

18 EzØrt gondosan fegyelmezz k a kez nket Øs egøsz test nket. Hiszen k nnyen kialakulhat benn nk egy olyan vonzalom is, hogy valaki mæssal is gyengødsøget cserølj nk. Ha a førfi egy nı munkatærsæval j l tud egy tt dolgozni, akkor minden bizonnyal lelki sszetartozæs is van k z tt k. Ha aztæn a nı valamilyen bajba ker l, a førfiban feløbred az oltalmaz, vigasztal szerep. Ekkor nagy a veszølye annak, hogy a røszvøt a kezøt nyœjtja, ahogy Kentenich atya mondja. Egyszerßen lætnunk kell, hogy fennæll annak a veszølye, hogy a mæsiknak ajændøkozott vigasztalæsb l k nnyen szenvedøly lesz. Most elsısorban nem a veszølyekre gondolunk, hanem arra, hogy a hæzastærsak szæmæra nagy dolog egy olyan k z ssøg, mely egyed l csak az vøkø. A gyengødsøg vilæga csak a miønk, csak a kettınkø. Egy asszony, aki førje følreløpøse miatt szenvedett, arr l szæmolt be, hogy az volt a legrosszabb, amikor a førje a barætnıjøvel egy tt olvasni kezdte ugyanazokat a verseket, melyeket szerelm k kezdetøn egy tt olvastak; amikor ugyanazokra a helyekre jærtak kirændulni, ahovæ annak idejøn ık is jærtak. MiØrt volt mindez szæmæra rosszabb møg a hæzassægt røsnøl is? Mert ezek a jelek a lelki sszetartozæst juttattæk vilægosan kifejezøsre. A mi feladatunk tehæt a jelek vilægænak løtrehozæsa, mellyel kifejezøsre juttatjuk lelki sszetartozæsunkat. Ez egy olyan vilæg, mely csak a kettınkø, mely sszek t benn nket. 18

19 5. Szellemi sszetartozæs J t tesz az embernek, ha van valakije, aki ismeri Øs j - nak talælja ıt. A mæsik szellemi k zelsøge Øp ti a szemølyisøg nket. BeszØlget nk, meghallgatjuk egymæst. A mæsik szavai felfedik gondolatait. Befogadjuk a mæsikat n- magunkba. Egy szellemi egysøg alakul ki gy k z tt nk. Ha hæzastærsak vagyunk, akkor ez a szellemi sszetartozæs valami k l n set is rejt magæban. Ekkor a mæsik ember azørt ØrtØkes a szæmomra, mert kiegøsz t engem. Akkor vælunk teljesen nmagunkkæ, amikor a tærsunkat magunk mellett tudjuk; amikor az ı gondolatai kiegøsz tik az enyøimet; amikor abban a hitben Ølhetek, hogy ı szeret engem. Ha ezt a szellemi sszetartozæst itt egy kicsit jobban megfigyelj k, k nnyen felfedezhetj k nøhæny sajætossægæt. Az elsı: A mæsik ember fontos, egy ØrtØk a szæmomra. rtøk az, ami utæn t reksz nk, Øs ami ha elørt k boldoggæ tesz minket. Az r m annyit jelent, mint megpihenøs abban a j ban, ami utæn vægyakoztunk, ami felø t - rekedt nk. Azt mondjuk a tærsunknak: J t tesz nekem, hogy Te vagy. Mindez egøsz egyszerßen megt rtønik, amikor beszøl nk egymæssal. A mæsikat befogadjuk magunkba. Kentenich atya gyakran gy mondta: Felvettem ıt magamba. Ezen a tøren bizonyos gyakorlatra van sz ksøg nk. Az ember el is sz rakozgathat a mæsikkal az idı elt ltøse vøgett. De ØrdeklıdØssel meg is hallgathatjuk ıt, Øs magunkøvæ tehetj k, el is sajæt thatjuk, amit mond. Ekkor a teljesen normælis beszølgetøs egymæs gazdag tæsæt szolgælja. Ezt a magatartæst Ætvissz k a hæzastærsunkkal val egy ttløtekre: rtøkes vagy a szæmomra, Æt lellek, teljesen elfogadlak TØged. 19

20 A mæsodik, amit ki akarunk dolgozni a szellemi sszetartozæsunk ÆtgondolÆsakor: a szemøly felø val odafordulæs. Az ember kimondhat valamit, vagy valaki szæmæra mondhat valamit. Ha valakihez beszøl nk, akkor ræhangol dunk a mæsikra. gy beszøl egy j sz nok. Olyan szavakat mond, mely mindig vælasz arra, amit a mæsik kørdøskønt hordoz magæban. Ha tehæt beszøl nk a tærsunkkal, megkørdezz k, hogy mi mozgatja, mi Ørdekli ıt? Mik a sz v gyei? gy egyszerßen ræhangoljuk magunkat a tærsunkra, feløje fordulunk a bensınkkel. Ezt akkor is megtehetj k, ha tærsunknak hosszasan, røszletesen mesøl nk arr l, amit aznap ÆtØlt nk. Mindezt akkor nemcsak kibeszølj k magunkb l, hanem valakinek elmesølj k. Egy apa, aki gyermekønek mesøl, a mesemondæs minden pillanatæban a gyermekøhez sz l. gy adjuk Æt magunkat egymæsnak. A harmadik m dja a szellemi talælkozæsnak a szellemek egyes løse. Ez akkor val sulhat meg, amikor csendben, elmøly lten egymæssal vagyunk; egyszerßen egymæs felø fordulunk Øs azt mondjuk a mæsiknak: Te! Ebben az egysøgben el lehet idızni. Ebben a Te! mondæsban a køt dolog sszeolvad: OdaajÆndØkozzuk magunkat a mæsiknak Øs elfogadjuk ıt olyannak, amilyen. Odaadjuk magunkat Øs felfedezz k a mæsik ØrtØkØt. Egy ilyen szellemi egysøgbıl gyermekek sz lethetnek. Olyan gondolatok j nnek løtre, amikre egyed l nem gondoltunk volna, amikre nmagunkt l nem j tt nk volna ræ. EszmØk Øs gondolatok, melyek eredet ket a førfi Øs nı szellemi egysøgønek k sz nhetik. Hasonl t ez ahhoz, amikor egy j munkacsoport egy tt gondolkodik. A vøgøn mær nem lehet kider teni, melyik gondolat kitıl is szærmazott. HÆzaspÆrkØnt mi is egy ilyen munkacsoportot alkotunk. Ez azt jelenti, hogy egyes tj k gondolatainkat Øs 20

21 olyan szellemi alkotæst hozunk løtre, melyre egyed l nem lett nk volna køpesek. A praktikus gyakorlathoz Øs begyakorlæshoz sz ksøges lehet, ha Ætgondoljuk: Hol Øs mikor Ørezt k magunkat lelkileg egynek? Hol Øs mikor voltunk az egymæssal val beszølgetøsben igazæn termøkenyek? Hol Øs mikor Ørezt k magunkat k zel egymæshoz a szemølyes Te kimondæsæban; hogy az az ØrzØs nk tæmadt, mær nem kettı, hanem csak egy ember vagyunk: egy kettıs egysøg. Ez egøszen egyszerß! Mindig œjra idıt szak tunk ræ, egy pillanatra odafordulunk a tærsunkhoz Øs megsz l tjuk: Te! Ezt megtehetj k a legk l nføløbb Øletk r lmønyek k z tt. Megtehetj k, amikor boldogok vagyunk. LehetsØges, hogy mindketten bosszankodunk valami miatt, aztæn mindketten egy møly lølegzetet vesz nk, odafordulunk egymæshoz Øs megsz l tjuk a tærsunkat: Te! Az is elıfordulhat, hogy mindketten kedvetlenek vagyunk vagy valami nagy gond nehezedik a vællunkra. A folyamat ekkor is egøszen egyszerß: a bensınkben odafordulunk a tærsunkhoz Øs megsz l tjuk: Te! 6. Lelki k zelsøg Ami egy ØlılØnyt Øletben tart, azt nevezz k løleknek. Az Ølet princ piuma. Ebben az Ørtelemben egy fænak is lehet lelke. Egy fa, melynek meghalt a lelke, halott. Nem nı tovæbb. MÆr nem ford tja t bbø a leveleit a føny felø. A gy kerek sem dolgoznak tovæbb. 21

22 Az ember lelke mæs mint a fæø, de møgis van benn k valami k z s vonæs. Az ember szellemi lelke Ølteti, eleven ti meg a testet. TehÆt mindent ı tesz, amit a test Øletelve, Øletprinc piuma tesz. gondoskodik arr l, hogy a sz v verjen, hogy az agy dolgozzon, hogy a vørkeringøs mßk dj n Øs az emøsztırendszer funkcionæljon. Az a pont, ahol Øszrevessz k a test Øs lølek kapcsolatæt, a meg- ØrzØs. J l vagy rosszul Ørezz k magunkat. Olykor r m- Ørzet nk van, nøha pedig bænatot, szomorœsægot Ørz nk. Az ØrzØseink lehetnek izgatottak vagy higgadtak. Az emberi lølek egyœttal szellemi termøszetß. TovÆbb terjed a hatæsa. A lelk nkkel mæs ØlılØnyeket is megørinthet nk. A megørzøsem jelzøst ad, ha megørintek egy mæsik embert. Lehet, hogy ezt csak egyed l Øn Ørzem. Pl.: van valaki, aki irænt hælæt Øs r met Ørzek. Megmozdul bennem valami a szøpsøge lættæn vagy megd bbenek a fæjdalmæt l, bænatæt l. Ha azonban olyan ember k zeløben vagyok, akit szeretek, Øs ha a vonzalmam viszonzæsra talæl, nagyon is megeshet, hogy a k z s Ørzelmek røvøn kettınk k z tt Øszrevehetı kapcsolat alakul ki. Egy olyan lelki ÆramlÆs, mely tønylegesen ØrzØkelhetı. Amirıl tehæt koræbban mint szellemi egysøgrıl beszølt nk, a szeretet egysøgørıl, amelyben sz vesen elidız nk, az most mint Ørezhetı Ørzelmi egysøg Æll elıtt nk. Ezt a tartomænyt røgebben erotikænak neveztøk. Ma az erotika sz t lefoglalta a kemøny testi szexualitæs. Most tehæt arr l beszøl nk, amit røgen Ørtettek az erotika alatt: a nemek k z tti, Ørzelmekkel Æthatott szerelmi jætøkr l, az egymæs irænti Ørezhetı tetszøsrıl. r l k Neked! A k zelsøged boldoggæ tesz engem! A szemølyes megsz - l tæsb l kiindulva egy Øszlelhetı Ørzelmi Æramlat j n løtre k zt nk, mely sszekapcsol Øs amelyet a reakci k sokasæga k sør. 22

23 Ez az Æramlat ØrzØkelhetı. Olyan, mint egy Æramlat, mely a mæsik felıl Ørkezik, melyet sz vesen viszonzunk, Øs gy møly lelki egysøget Øl nk Æt. Ebben az egysøgben sz vesen elidız nk. TulajdonkØppen ekkor mær nem is olyan fontos, hogy mit mondunk. Egyszerßen szøp, hogy a szeretett mæsik løny k zeløben lehet nk. Idıt szak tunk magunknak, hogy egymæssal lehess nk. Nem beszøl nk sokat. Egyszerßen csak egy tt vagyunk, Øs ÆtØlj k a mæsik k zelsøgøt. A lelk nk ek zben nem feltøtlen l igønyli a k lsı k zelsøget is. Elıfordulhat, hogy telefonon løp nk kapcsolatba, Øs gy tapasztaljuk meg a lelki k zelsøget. A nagy k lsı tævolsæg ellenøre is løtrej het a lelki kapcsolat azzal az Æramlattal, mely køt ember k z tt kialakul. Idıt szak tunk ræ, Øs odaajændøkozzuk a tærsunknak a teljes j akaratunkat. J t akarok Neked! Azt szeretnøm, hogy j dolgokban legyen røszed! r l k, hogy itt vagy! J t teszel nekem! Fontos vagy nekem! Maradj velem! Ahogy szavaink hangzanak, melyeket sz v nk sugall, Ørezz k az Æramlatot, mely a mæsikt l j n. s elidız nk næla. Ezen a ter leten a nık ÆltalÆban erısebbek, mint a førfiak. EzØrt egy nı szæmæra nagy jelentısøge van annak, ha a hæzastærsi nemi talælkozæs egy intenz v lelki sszekapcsol dæssal is pærosul. Egy nınek fontos, hogy a førje idıt szak tson a szæmæra, hogy hosszasan elidızz n næla, gyengødsøgben vele maradjon. A gyengødsøg a lelki sszekapcsol dæs kifejezı eszk ze. s a gyengødsøg a gyenge sz b l szærmazik. Sok asszony a hæzasøletben kieløg letlen marad, mert a førje a gyors testi egyes løsre t rekszik. Az Ællatok egyes løse a pærzæsi idıszakban az szt n k t rvønyøt k veti. Egy Ællat nem tehet semmit se rosszul. FØrfi Øs nı 23

24 hæzastærsi egyes løsøt Isten azonban a lølek t rvønyeire b zta. Ez azt jelenti, hogy az ember køpes sajæt magæt iræny tani, mert szabad. Az ember, ha j t akar tenni valakivel, køpes sajæt szt ne k vænsægæt visszatartani. Egy hegymæsz meg tudja osztani utols korty iv v zøt is szomjaz tærsæval, bær maga is szomjas. Erre az Ællat køptelen. Az Ællat az szt neire hallgat. Az szt n s k vænsægokr l val lemondæs tipikusan emberi magatartæs. A hæzastærsi talælkozæs helyes megval s tæsæhoz Isten terve szerint ezt a tipikusan emberi magatartæst kell alkalmazni. A hæzas egy ttløt akkor szøp, ha mindketten elfogadjæk egymæst. Ezt meg lehet tanulni, csak akarni kell. Akarnunk kell a mæsik boldogsægæt. Akkor a lemondæs is r met okoz. r mmel t lt el, ha lemondok valamirıl, amikor tudom, hogy ezzel a szeretetett tærsamnak r met okozok. Ez engem is boldoggæ tesz. AzØrt nagyon fontos, hogy a hæzastærsak el tudjæk mondani egymæsnak a hæzasølet ter letein is a k vænsægaikat. Ezzel adom meg a mæsiknak a lehetısøget, hogy elfogadjon engem. 7. Belemegy nk egymæs k vænsægaiba Az engedelmessøg egy sajætos folyamat. Belemegyek a k vænsægodba, mert szeretlek, Øs Øppen ez nekem is r - met okoz. Ezen a pontos hasonl ak vagyunk Istenhez. Isten akkor boldog, ha valakit boldoggæ tehet. Az r kkø- 24

25 val mennyei Atya boldogsæga abban Æll, hogy a fiæt boldoggæ teszi, hogy szeretetben feløje fordul. Az AtyÆnak a Fiœhoz val odafordulæsæb l sz letik a SzentlØlek. Az Atya azt k vænja, hogy a Fiœ boldog legyen, Øs ford tva, a Fiœ szeretnø AtyjÆt megajændøkozni. EgymÆs k lcs n s megajændøkozæsa. Ebbıl szærmazik a SzentlØlek. Erre mi, hæzaspærok is køpesek vagyunk. Mi is bele tudunk menni a tærsunk k vænsægæba, ha elmondja, hogy mit szeretne. s mert hasonl ak vagyunk Istenhez, ez a szæmunkra is a boldogsæg forræsa. Annak a tudata, hogy a rendelkezøsedre bocsætom magamat, hogy rted dolgozom, rted Ølek, hogy felırl m magam retted, boldoggæ tesz. JØzus azt mondja JÆnos evangøliumæban: Az Atya nem hagyott el engem, mert mindig azt teszem, ami a tetszøsøre van. (Jn 8,29) TermØszetesen feltøtelezhetj k JØzusr l is, hogy ez az engedelmessøg nehøz volt, de ez is az r m egyik forræsa volt. BizonyÆra nehøz volt az OlajfÆk hegyøn vøgigk zdeni a harcot, amit az Atya elvært tıle: AtyÆm, ha lehetsøges, ker lj n el ez a kehely, de ne az Øn akaratom teljes l- j n, hanem a TiØd! (Lk 22,42) Belemegyek a k vænsægodba, mert hatærtalanul b zom Benned. Amikor mi, hæzastærsak, teljes tj k egymæs kørøsøt nem azørt, mert valamilyen okunk van ræ, hanem egyszerßen azørt, mert b zunk a mæsikban, akkor bizonyos m don megølhetj k egymæsban Isten køpmæsæt. Amit elıbb a lelki sszekapcsol dæsr l mondtunk, itt megint ØlıvØ, ØletszerßvØ vælik: megølhetj k, hogy jelent nk valamit a mæsik szæmæra. Amikor engedelmesked nk a mæsiknak, megølj k, hogy nemcsak mint ember, mint szemøly, hanem a tetteink Æltal is boldoggæ tudjuk tenni ıt. 25

26 Ez az engedelmessøg titka. Ezt az engedelmessøg irænti szeretetet illesztette be Isten mint tipikusan emberi folyamatot a nemi talælkozæsba. Az emberi szexualitæs a hæzassægban akkor vælik szøppø, ha belemegy nk a mæsik k - vænsægæba, ha kiolvassuk egymæs szemøbıl a mæsik k - vænsægæt. AzØrt vagyok tehæt, hogy boldoggæ tegyelek TØged. gy, ahogy Isten is az Ørzelmi, Ørtelmi beteljes løsøt abban talælja meg, hogy fiæt boldoggæ teszi. Itt talælhat egy kapcsol dæsi pont JØzus halæla Øs feltæmadæsa k z tt. JØzus halæla azt jelentette: AtyÆm, ne œgy legyen, ahogy Øn akarom, hanem ahogyan Te! s ebben a folyamatban ott volt az œj Ølet cs ræja, melyet Isten neki ajændøkozott. JØzus abban a tudatban tæmadt fel, hogy r met szerzett az AtyÆnak. Isten beteljes lt akarata feletti r m alkotja a FeltÆmadott boldogsægæt. A hæzastærsi talælkozæsban Øs egy ttøløsben hasonl væ vælhatunk Krisztushoz, amikor belemegy nk egymæs k vænsægæba, Øs f lældozzuk magunkat egymæsørt. s Øppen ez lesz a boldogsæg forræsa. 8. nmagunk maradunk A hæzassægban, a hæzasølet aktusæban t køletesen k l- cs n sen egymæsnak ajændøkozzuk magunkat Øs elfogadjuk egymæst. Most elgondolkozunk ezen a piciny sz cskæn: magunkat. Az ember csak akkor tudja elajændøkozni magæt, ha birtokolja nmagæt. Csak akkor tudja elajændøkozni magæt, ha nmaga k zøppontjæb l Øl, Øs ebbıl a k zøppontb l kifelø fordulva œjra Øs œjra ajændøk- 26

27 kæ teszi nmagæt. Vagy mæskønt kifejezve: az ember el is vesz theti nmagæt. K l n skøppen akkor Æll fenn ennek a veszølye, ha a partnerek nagyon k l nb znek egymæst l. EzØrt a k vetkezıkben egy kicsit utænajærunk a nehøzsøgeknek, amelyek a t køletes odaajændøkozæsb l szærmazhatnak. PØldÆul itt van egy olyan ember, akinek a lelke finom, gyengød, Øs aki egy erıs emberrel k t tt hæzassægot. A partnerønek tehæt erıs kisugærzæsa van. Sz vesen terjeszti ki maga k r l a j kl mæjæt, Øs magæt l Ørtetıdı termøszetessøggel mindenhol ØrvØnyre juttatja nmagæt. Kezdetben a pær talæn csodælatos lelki kiegøsz tettsøg køpøt mutatja: ami a kapcsolatukban az egyiknøl hiænyzik, p tolja a mæsik. A finoman hangolt, kimßvelt føl sz vesen elfogadja a tærsæt. Az erıs ember sz vesen tesz a tærsa kedvøre, mert j ØrzØssel t lti el, hogy maga mellett tudhat egy ilyen finom embert. Az erıs emberben azonban idıvel bizonyos hiænyørzet alakulhat ki. IdınkØnt sz ksøge lenne valakire, akivel sszemørhetnø erejøt. Nemcsak olyan valakire van sz ksøge, aki elfogadja, hanem olyanra is, aki ellenkezik vele, aki erısen ellenæll neki. s ezt nem talælja meg a hæzassægæban. Egy hßsøges, szeretetteljes felesøg, vagy egy finom lelkß førj nem tudja mindazt nyœjtani, amire a mæsiknak sz ksøge van: szeretetben megnyilvænul higgadt, nyugodt ellenællæst, tiltakozæst, vitalitæst, dinamikæt Øs møg sok minden mæst. FennÆll termøszetesen annak a veszølye is, hogy ezørt az erıs føl valaki mæs utæn nøz. A nemes, kimßvelt føl pedig egyre jobban elvesz ti nmagæt. MÆr olyan dolgokban is elfogadja a mæsikat, amiben nem lenne szabad. Nem mer tiltakozni, engedelmeskedik mær ott is, ahol pedig tiltakoznia kellene. Olyan dolgokat is tetszøssel elfogad, melyeket nem lenne sza- 27

A hegy növényzete A hegy növényzete 19

A hegy növényzete A hegy növényzete 19 A hegy növényzete A hegy növényzete 19 A Csirke-hegy természeti értékei is, ahol a termıhelyi viszonyok ezt nem gætoljæk. LegØrtØkesebb k z l k a kontinentælis sztyepcserjøsek (Prunion spinosae) csoportjæt

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV M dszertani aj nl sok A sz mok 200-ig Kompetenci k, fejleszt si feladatok: gazdas gi nevel

Részletesebben

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4.

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4. Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár Matematika 4. PROGRAM általános iskola 4. osztály számára Átdolgozott kiadás MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak (Récsei Norbert) 1. Jézust halálra ítélik Olyan könnyen ítélkezzünk mások felett, olyan könnyû véleményt formálni valakirõl, anélkül, hogy különösebben törekedtem volna

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

Végre nem dohányzom!

Végre nem dohányzom! ALLEN CARR Végre nem dohányzom! Az egyszerő módszer, amellyel le lehet szokni a dohányzásról Fordította: Kövesdi Árpád Tartalomjegyzék Elıszó Miért is fordítottam le ezt a könyvet? Bevezetés 1. Javíthatatlan

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Hogyan sikerült megırizni? Tényleg, hogyan? Eddig ezen nem is gondolkoztunk, hiszen rohannak az évek és egyszer csak azt vettük észre, hogy túl vagyunk az arany lakodalmon.

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig könnyedén. Pedig nagyon vágyunk rá, hogy megszabaduljunk

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá

Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá Családakadémia JÓL VÁLASZTASZ? Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá Női lelkinap 2014 M. Nurit Stosiek, M. Gertraud Evanzin, Ursula-Maria Bitterli M. Nurit Stosiek M. Gertraud Evanzin Ursula-Maria

Részletesebben