Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl"

Átírás

1 Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl

2

3 Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl CsalÆdakadØmia- budavær Egyes let budavær, 2000

4 A mß eredeti c me: Tilmann Beller: Du bist mir wichtig; Vom Sinn der Sexualit t Herausgeber: Sekretariat der Sch nstatt-familienbewegung, Sch nstatt, 1997 Ford totta: HÆmori Zita C mlapfot : Varga Kata Kiadja a Magyar Sch nstatti CsalÆdmozgalom CsalÆdakadØmia- budavær Egyes lete 8272 budavær, Fı u. 14. Tel./fax: 87/ Felelıs kiad : az Egyes let eln ke Nyomdai elıkøsz tøs: PalÆsthy Imre, Balatonfßzfı KØsz lt a Letter-Print Kft. nyomdæjæban, Budapesten Felelıs vezetı: Czak Gyızı

5 TartalomjegyzØk BevezetØs SzexualitÆs Øs hæzassæg A hæzassæg felbonthatatlan A test beszøde GyengØdsØg Szellemi sszetartozæs Lelki k zelsøg Belemegy nk egymæs k vænsægaiba nmagunk maradunk rzøki szerelem A testi szerelem Isten jelen van szerelm nkben Szerelm nk gy m lcse: a gyermek TermØszetes fogamzæsszabælyzæs: œt a møg nagyobb szeretethez A hæzastærsi szexualitæs mint a szentsøg œtja

6

7 BevezetØs A szexualitæs napjaink nagy tømæihoz, de egyben nagy problømæihoz is tartozik. Arra a kørdøsre, hogy mi is val jæban Isten terve, egøsz k l nb zı vælaszokat hallhatunk. Semmi køtsøg, a rænk maradt hagyomænyos elkøpzeløs sszeomlæsæval Isten nk szændøka vælik nyilvænval væ elıtt nk. Figyelm nket vatosan, de energikusan a realitæs felø szeretnø iræny tani. A val sæg felø, melyet hosszœ idın Æt homæly fedett. Mit mond nek nk Isten gondolatvilægunk Ætt røse Æltal az Ølet e fontos ter letørıl? Kentenich atya, a Sch nstatt lelkisøgi mozgalom alap t ja gy hatærozza meg a hæzassæg Øs a szexualitæs ØrtelmØt: a hæzastærsi aktus (Ørtve ezalatt nı Øs førfi intim kapcsolatæt a hæzassægban) t køletes Øs k lcs n s odaajændøkozæs Øs elfogadæs. A szexualitæs Kentenich atya szerint tulajdonkøppen k zvetlen sszef ggøsben Æll emberi løt nk ØrtelmØvel. s emberi løt nk Ørtelme a szeretet. Az elk vetkezendıkben Ørtelmezz k Kentenich atya iskolæjæban a szexualitæs mibenløtøt, Øs utat mutatunk a gyakorlati Øletben. 7

8

9 1. SzexualitÆs Øs hæzassæg A nemisøg minden idıben az emberisøg fontos tømæi k zø tartozott. Voltak olyan idıszakok, amikor a nemisøgre csekøly figyelmet ford tottak. Akkoriban a nemi r m- ben valami sz ksøges rosszat lættak, melyet szabad volt elfogadniuk, hogy elejøt vegyøk a møg nagyobb bajnak. Bizonyos idıszakokban az emberi szexualitæs teljes elvadulæsæt tapasztalhatjuk, mint pl.: a R mai Birodalomban. Voltak olyan idıszakok is, melyekben az ember nemisøge færadsægos munkæval mølyre szor tott tßzhæny volt a felsz n alatt, mely megterhelte Øs gy t rte az embereket, mint pøldæul a XIX. szæzad vøgøn. Napjainkban ez a hullæm szabad utat nyert. Az emberi nemisøg legitim eszk zkønt szolgæl, hogy emberkønt minden lehetsøges m don r mben Øs gy ny rben røszes l- j nk, eltekintve a szabælyszerß bßn s kisiklæsokt l. ManapsÆg a szexuælis forradalom utæni idıben Øl nk. Az egyhæz is Ætgondolta az ember nemi kapcsolatær l alkotott køpøt, Øs œjra felfedezte ØrtØkØt. Kentenich atya mær a harmincas Øvek elejøn a hæzassægpedag giai elıadæssorozatæban felvæzolt egy œj køpet az ember nemi kapcsolatær l; egy køpet, mely az dv s- søg zenete. A hæzassægr l val megfontolæsait nem a førfi Øs nı pærkapcsolatænak ØrtelmezØsØvel kezdi, hanem a hæzassæg testi aktusænak ØrtelmØvel. Az ı gondolkodæsæban a hæzassægnak tulajdonkøppen elsısorban a nemi kapcsolat az alapja. Igen, Kentenich atya a hæzassægon bel li nemi aktusban minden dolog szimb lumæt lætja, amely a hæzas- 9

10 sægban t rtønik Øs ami a hæzassægr l elmondhat. Ez figyelemfelkeltı a szæmunkra. Kentenich atya a hæzastærsak testi talælkozæsæt t køletes, køtoldalœ egymæsnak ajændøkozæsnak Øs k lcs n s elfogadæsnak nevezi. A hæzastærsi aktusban, a teljes nemi egyes løsben a førfi Øs a nı t køletesen odaajændøkozza magæt a mæsiknak, Øs egyben t køletesen elfogadjæk egymæst. Ebben az egyszerß megfogalmazæsban egy tt læthat a nemi kapcsolatnak Øs tulajdonkøppen a hæzassægnak az Ørtelme. Itt elsısorban nem a testrıl van sz, hanem køt emberrıl, akik nmagukat a mæsiknak ajændøkozzæk, Øs egymæst elfogadjæk. gy gondolunk erre az esemønyre, mint køt ember k z tt lejætsz d folyamatra, akik szellemi lønyek, szabadok, egyønisøgek, Øs akik køpesek szabadon rendelkezni nmaguk felett. Egyik k azt mondja a mæsiknak: odaajændøkozom magam Neked; elfogadlak TØged teljesen olyannak, amilyen vagy, fenntartæs Øs korlætok nølk l. Nem szabad feltøteleket szabni! Nem mondom: akkor fogadlak el, ha... Hanem elfogadlak egyszerßen olyannak, amilyen vagy! Boldog vagyok, hogy løtezel! Az ember ØletØben a legszebb megtapasztalæsok egyike, amikor tudjuk, hogy elfogadnak minket, ha Ørezz k, hogy r me telik bennem a mæsiknak; hogy sokat jelent nk valaki szæmæra. Ez a kincset Ørı emberi kapcsolat nyilvænul meg a hæzastærsak k z tt. Az egyik Ørezteti a mæsikkal, hogy fontos vagy nekem. 10

11 2. A hæzassæg felbonthatatlan A hæzastærsak k z tti nemi aktushoz tartozik a førfi ivarsejtjønek Ætvitele a nı møhøbe. A hæzastærsi nemi Ølettel van kapcsolatban az œj emberi Ølet løtrej tte az anyamøhben. Az œj emberi Øletnek ØlettØrre van sz ksøge. A gyereket nemcsak nemzik Øs vilægra hozzæk, hanem a gyereknek sz ksøge van a csalædi føszekre is. Ezt a føszket a førfi Øs a nı kettıs egysøge alkotja. A hæzastærsak egymæs irænti odaajændøkozæsa Øs elfogadæsa tehæt egyben azt is jelenti, hogy køszen Ællnak Øletteret biztos tani egy gyermek szæmæra. A sz lık ezzel azt is tudtæra adjæk gyermek knek: egymæs mellett maradunk rted. Vagyis a t køletes k lcs n s odaajændøkozæs Øs elfogadæs nemcsak tærsunk szemølyøre terjed ki, hanem ennek a kapcsolatnak a gy m lcsøre, a gyermekre is. Urunk JØzus Krisztus ezt a hæzastærsak k z tti felbonthatatlan egysøget jellø tette. Ahogy køt ember odaajændøkozza magæt a hæzassæg szentsøgøben egymæsnak, œgy k tik ssze magukat sajæt egyhæzukkal is: teljesen Øs vøgørvønyesen. A hæzassæg a hatærtalan igen jelkøpe lesz; az r minket embereket egyhæzæba sz l t. Ez az igen r kørvønyß, nem ismer idıbeli hatærokat. Ez Æltal vælik r kkøval væ a hæzassægon alapul Ølet Øs szeretetk z s- søg is. r kkø szeretlek TØged! HozzÆd tartozom, bærmi is t rtønjøk! Semmi sem szak that el minket egymæst l, mert Krisztus, az r jelet adott szæmunkra, r k szeretete jeløt, melyet nem von vissza; mondjuk ki mi is azørt a hæzassæg szentsøgøben az r kkø tart igent egymæsnak. M g a halæl el nem vælaszt. 11

12 A koræbbi idıkben, amikor a hæzassæg az egøsz tærsadalomban felbonthatatlan volt, ennek a folyamatnak kisebb jelentısøget tulajdon tottak. Akkoriban ez gy volt: meghæzasodott az ember, Øs tudta, hogy ki kell tartania a mæsik mellett. Ez napjainkban mæskøpp van. Olyan korban Øl nk, amelyben az ember rvønybe sodr dik, mint homokszemcse a viharban. A k zøpkorban, egy kis faluban vagy værosban mindenkinek Øs mindennek megvolt a maga helye. Az ember szorosra fßz tt szociælis kapcsolatrendszerben Ølt, Øs sszek ttetøsekkel rendelkezett. Nemcsak a hæzastærsæt kapta egøsz ØletØre. Ez ØrvØnyes volt a szomszødokra is. Ez vonatkozott egy pøk esetøben a vevık røre is Øppen œgy, mint a f ldmßves ismeretsøgi k røre. KevØs dolog væltozott, amelyeknek aztæn megfelelıen nagy figyelmet szenteltek Øs regisztræltæk. Pl.: hosszœ ideig tartott, mire egy idegent befogadtak egy værosban vagy faluban. ManapsÆg mobilisak vagyunk. Napjainkban egy adott lak t mbben a lak k, szomszødok gyors temben væltoznak. A køpek is væltoznak. A szemølyek, akiket a tv køpernyıjøn lætunk, vagy akikkel a sajt ban talælkozunk, csak r pke pillanatra jelennek meg a szem nk elıtt, aztæn eltßnnek Øs œjabbak k vetik ıket. Az emberek sszevissza keverednek, kavarognak napjainkban. Ma a hæzassægban val egymæsra talælæs œj, møly Ørtelmet nyer: r kre a Tied vagyok; elfogadlak TØged az r kkøval sægra. MØg nem szoktuk meg, hogy ebbıl a val sægb l nyeresøget vigy nk Æt a gyakorlati Ølet nkbe. Pr bæljuk meg egyszerßen. Mondjuk gyengød gesztussal a tærsunknak: r kre, Øs Ølvezz k, hogy a mi k z ssøg nk r kkøval. 12

13 3. A test beszøde A testbeszød egy œjabb felfedezøs. Nem a tøny œj, hogy az ember mimikæjæval, gesztusaival is beszøl. Hanem a testbeszød vizsgælata Øs tudomænyos felfogæsa szæm t œjdonsægnak. Aki megtanulta, Ørti a testbeszødet, annak a vele szemben Æll szemøly anølk l is sokat mond, hogy akær egy sz t is sz lt volna. Leolvashatjuk az arcær l, hogy szomorœ, mørges vagy elhagyatott. Megfigyelhetj k hogyan mozgatja a kezøt, Øs mi az, amit ezæltal kifejezøsre juttat. Azzal is beszøl, hogy milyen tævolsægot tart a t bbi emberrel, vagy mennyire k zel ti meg a mæsikat. NØha a testbeszød meghazudtolja a kimondott sz t. Felvettek egy jelenetet, az amerikai eln k egyetemi hallgat kkal val talælkozæsæt. Az egyetemistæk hevesen, indulatosan tæmadtak. Az eln k mindkøt kezøt f lemelve, tenyerøt a hallgat k felø ford tva mondta: Semmi bajom sincs az egyetemistækkal! A testtartæsa azonban direkt ellentmondott szavainak. Az ember testøn, tartæsæn Æt is beszøl. A testbeszød lehetsøges, mivel az emberi testben lølek lakozik. Ez azt jelenti, hogy a lølek, a szemølyisøg a test nk n kereszt l kifejezøsre jut. Ez nemcsak a tartæsra, a mimikæra, a gesztikulæci ra ØrvØnyes, hanem magæra a testre is. A test jellø vælik. Egy-egy pøldæval tæmasztom alæ az Æll tæsokat. Karjaink azt mondjæk: Mi, emberek, Æt tudunk lelni valakit. A kezeink azt sugalljæk: cselekedni tudunk. TÆrsamat gyengøden meg is Ørinthetem. Meg tudok fogni valakit vagy valamit. A k lsı folyamat, hogy valamit 13

14 megfogunk, tartunk, a szellem nket, lelk nket is meg- Ørinti. Azt mondhatom gy egy embernek: Tartalak TØged. Az ÆllÆs is jellø vælhat. Az ember stabilan Ællhat a val sæg talajæn, vagy azt is mondhatjuk valakinek, hogy a f ld n Æll, tısgy keres. Azt is kifejezem gy a tærsamnak: melletted Ællok. A hætunk is beszøl. Valakinek a hætæra, vællæra terhet rakhatunk. A hæt azt is kifejezheti: hordozlak TØged. Ha az ember egyenesen tartja a hætæt, a gerincøt, azt jelenti: nem engedem, hogy legyßrjenek. A test jellø vælik. Ez azon mœlik, hogy van-e egy kis gyakorlatunk abban, hogy a testben a lelket Øs a szemølyisøget egysøgben læssuk. Ez ØrvØnyes a nemi jellegre is. A førfi nemi szervei alkot termøkenysøgrıl vallanak, az odaadæsr l sz lnak. A nı ivarszervei azt hozzæk a tudomæsomra: akkor leszek termøkeny, ha magamba fogadlak TØged. A nıi mell k z- vetlen Ørtelme a gyermek tæplælæsa. Lelki nyelven pedig azt sugallja: odaajændøkozom magam Neked. Kentenich atya a nı belsı lønyegøt, løtøt a termøkeny elfogad nætadæs, odaadæs jelkøpønek tartja. A testet ÆtlÆtsz væ tudjuk tenni, vagyis felfedezhetj k a testben a lelki tartalmat. `m nemcsak az emberi szellem fedezhetı fel a testben. Isten nk maga is megmutatkozik benne, kinyilatkoztat valamit lønyøbıl teremtmønyeiben. Ez megør egy kitørıt. A Szent ræs arr l beszøl, hogy Isten erıs køzzel vezette ki Izrael nøpøt az egyiptomi fogsægb l. Arr l olvashatunk a BibliÆban, hogy Isten megmutatta az arcæt, f løj k tartotta kezøt, melløj k Ællt. Arr l is olvashatunk a SzentrÆsban, hogy Isten œgy hordozza a nøpøt, mint ahogy egy Ødesanya hordozza gyermekøt a karjaiban. 14

15 Az ember nemi szerveiben is jelet, utalæst læthatunk magæra Istenre. Ha az asszony le, møhe arr l beszøl, hogy magæba fogadja a førfit Øs ezæltal termøkennyø vælik, akkor itt arra is gondolhatunk, hogy Isten is gy fogad be, gy zær magæba benn nket. Ha a førfi nemi szervei k zvetlen l az odaadæsr l Øs a nemzøsrıl, ill. a teremtøsrıl sz lnak, akkor itt a SzenthÆromsÆgra is gondolhatunk: az r k Atya a SzenthÆromsÆgban megalkotja a Fiœt, akinek odaajændøkozza nmagæt a szeretetnek egy olyan impulzusæban, melybıl a SzentlØlek ered. A gyakorlati Øletben Kentenich atya feladatkønt elønk Æll tja az egøsz teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøteløt. TehÆt egy nnevelı feladatot ad nek nk. Arr l van sz, hogy mi magunk tegy nk szert itt gyakorlatra az egøsz teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøteløben, hogy a nemisøg mølyebb ØrtelmØt, isteni vonatkozæsait felfedezhess k. Ekkor vælik nyilvænval væ, hogy a nemisøgnek k l n s jelentısøge van. Ha Kentenich atya azt mondja: az egøsz teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøtele, akkor ez val jæban egy megkettızøs, hiszen a nemisøg is røsze a teremtøsnek. De gy kiemeli, hogy a nemisøgnek nagy sajæt sœlya van, Øs erıs tendenciæja, hogy rabul ejtsen benn nket. ManapsÆg igen erısen ez a helyzet, mivel az emberi test Ærucikk lett. Itt az a feladata a førfinak, hogy a nı testøt ÆtlÆtsz væ tegye, Øs meglæssa benne a lelket. Van az emberi testnek egy olyan røsze, mely az ÆtlÆtsz væ tøtelt k l n skøppen megk nny ti. Ez a szem. Ha a szemøbe nøz nk valakinek, a szemølyisøgøvel talælkozunk. rezz k, hogy valami kisugærzik a szemøbıl: a szemølyes Te; valami szellemi Øs isteni val sæg. Ha tehæt gyakorolni akarjuk a teremtøs Øs a nemisøg ÆtlÆtsz væ tøteløt, ÆtvilÆg tæsæt, akkor sokat seg thet, ha belenøz nk az emberek szemøbe. 15

16 Urunk pøldæt ad nek nk a teremtøs ÆtvilÆg tæsær l, amikor a szemrıl beszøl. Azt mondja: A tested vilæga a szemed. (Lk 11,34) 4. GyengØdsØg Kentenich atya azt mondja, hogy a gyengødsøg a lelki kapcsolat testi kifejezıdøse. Ha gyengøden megørint nk valakit, akkor nem egy testet Ørint nk meg, hanem egy szemølyt. Az ØrintØssel k zl nk valamit. A gyengød ØrintØs mæs, mint a vizsgælatot vøgzı orvos tapintæsa. A gyengødsøgben odafordulunk a mæsik ember felø. TudtÆra adjuk, hogy szeretj k, hogy keress k a vele val kapcsolatot Øs sszetartozæst. NÆlad szeretnøk lenni, sszek ttetøsben Veled! A hæzastærsi nemi egyes løs maga is gyengødsøg. r- tøsøre adom a tærsamnak, hogy szeretnøm odaajændøkozni magamat neki; hogy ıhozzæ tartozom; hogy akarom ıt Øs hogy boldoggæ szeretnøm tenni. A veszøly itt abban Æll, hogy az ØlmØny, melyben a nemi egyes løskor røsz nk van, teljesen bet lt minket. gy mær nem odaajændøkozni akarjuk magunkat a tærsunknak, hanem ezt az ØlmØnyt, nmagunk r møt keress k. EzØrt fontos, hogy a nemi Øletben a lelki-szellemi sszetartozæsunk jeløt fedezz k fel œjra meg œjra. Ebben nagy seg tsøg lehet, ha a tærsunkkal gyengøden bænunk. Persze ez nemcsak a nemi egyes - løs pillanataira, hanem mindig œjra a teljes høtk znapi Ølet nkre is vonatkozik. 16

17 NØhÆny Øvvel ezelıtt vøgigvonult az orszægon egy hullæm, mely nagyra ØrtØkelte a gyengødsøget. A kemøny szexszel zletelık ekkøpp panaszkodtak egy foly irat c mlapjæn: Ne hagyjætok a szexet a gyengødsøg Æltal t nkretenni! Ezt mi mæskøpp lætjuk. A szexualitæst a gyengødsøg seg ti csak igazæn hozzæ igazi ØrtelmØhez, tartalmæhoz. A gyengødsøg sokføløt jelenthet. KibØk løskor a gyengødsøg Æltal azt mondom a mæsik embernek: Minden rendben van. A gyengødsøg Æltal bætorsægot is nthetek a mæsikba: Megbirk zol a feladattal! GyengØdsØggel kifejezhetem: Sz ksøgem van ræd; j hozzæd k tıdn m. A gyengødsøg az r mrıl is sz lhat, melyet egymæsban talælunk: J, hogy vagy! A gyengødsøggel a j kedv nket is kifejezøsre juttathatjuk: Sz rnyß vagy! A gyengødsøg megmutathatja az Istennel val kapcsolatunkat is, aki mindkettınket hordoz. Egy hæzaspærnak az volt a szokæsa, hogy napjæban t bbsz r is keresztet rajzoltak egymæs homlokæra. Reggel, mielıtt elvæltak egymæst l; kora este, amikor œjra talælkoztak, Øs køsı este, mielıtt elaludtak, megjel ltøk egymæst a kereszt jeløvel. me a gyengødsøg, mely arra hivatott, hogy Isten szeretetøt kørje a mæsik ember szæmæra. A gyengødsøg sz ban benne foglaltatik a gyenge sz. ppen ezæltal fejezz k ki, nevezz k meg a tulajdonkøppeni esemønyt, folyamatot. Egyszerßen nem enged nk a test nknek, a test erejønek szabad utat. Megk tj k Øs a szellem, a lølek szolgælatæba Æll tjuk. Ezen Æll vagy bukik a dolog. Ez a d ntı kørdøs: hogyan siker l megval s tanunk azt, hogy a hæzasøletben ne a testek, hanem a szemølyek egyes ljenek egy t køletes køtoldalœ odaajændøkozæsban Øs elfogadæsban? 17

18 EzØrt gondosan fegyelmezz k a kez nket Øs egøsz test nket. Hiszen k nnyen kialakulhat benn nk egy olyan vonzalom is, hogy valaki mæssal is gyengødsøget cserølj nk. Ha a førfi egy nı munkatærsæval j l tud egy tt dolgozni, akkor minden bizonnyal lelki sszetartozæs is van k z tt k. Ha aztæn a nı valamilyen bajba ker l, a førfiban feløbred az oltalmaz, vigasztal szerep. Ekkor nagy a veszølye annak, hogy a røszvøt a kezøt nyœjtja, ahogy Kentenich atya mondja. Egyszerßen lætnunk kell, hogy fennæll annak a veszølye, hogy a mæsiknak ajændøkozott vigasztalæsb l k nnyen szenvedøly lesz. Most elsısorban nem a veszølyekre gondolunk, hanem arra, hogy a hæzastærsak szæmæra nagy dolog egy olyan k z ssøg, mely egyed l csak az vøkø. A gyengødsøg vilæga csak a miønk, csak a kettınkø. Egy asszony, aki førje følreløpøse miatt szenvedett, arr l szæmolt be, hogy az volt a legrosszabb, amikor a førje a barætnıjøvel egy tt olvasni kezdte ugyanazokat a verseket, melyeket szerelm k kezdetøn egy tt olvastak; amikor ugyanazokra a helyekre jærtak kirændulni, ahovæ annak idejøn ık is jærtak. MiØrt volt mindez szæmæra rosszabb møg a hæzassægt røsnøl is? Mert ezek a jelek a lelki sszetartozæst juttattæk vilægosan kifejezøsre. A mi feladatunk tehæt a jelek vilægænak løtrehozæsa, mellyel kifejezøsre juttatjuk lelki sszetartozæsunkat. Ez egy olyan vilæg, mely csak a kettınkø, mely sszek t benn nket. 18

19 5. Szellemi sszetartozæs J t tesz az embernek, ha van valakije, aki ismeri Øs j - nak talælja ıt. A mæsik szellemi k zelsøge Øp ti a szemølyisøg nket. BeszØlget nk, meghallgatjuk egymæst. A mæsik szavai felfedik gondolatait. Befogadjuk a mæsikat n- magunkba. Egy szellemi egysøg alakul ki gy k z tt nk. Ha hæzastærsak vagyunk, akkor ez a szellemi sszetartozæs valami k l n set is rejt magæban. Ekkor a mæsik ember azørt ØrtØkes a szæmomra, mert kiegøsz t engem. Akkor vælunk teljesen nmagunkkæ, amikor a tærsunkat magunk mellett tudjuk; amikor az ı gondolatai kiegøsz tik az enyøimet; amikor abban a hitben Ølhetek, hogy ı szeret engem. Ha ezt a szellemi sszetartozæst itt egy kicsit jobban megfigyelj k, k nnyen felfedezhetj k nøhæny sajætossægæt. Az elsı: A mæsik ember fontos, egy ØrtØk a szæmomra. rtøk az, ami utæn t reksz nk, Øs ami ha elørt k boldoggæ tesz minket. Az r m annyit jelent, mint megpihenøs abban a j ban, ami utæn vægyakoztunk, ami felø t - rekedt nk. Azt mondjuk a tærsunknak: J t tesz nekem, hogy Te vagy. Mindez egøsz egyszerßen megt rtønik, amikor beszøl nk egymæssal. A mæsikat befogadjuk magunkba. Kentenich atya gyakran gy mondta: Felvettem ıt magamba. Ezen a tøren bizonyos gyakorlatra van sz ksøg nk. Az ember el is sz rakozgathat a mæsikkal az idı elt ltøse vøgett. De ØrdeklıdØssel meg is hallgathatjuk ıt, Øs magunkøvæ tehetj k, el is sajæt thatjuk, amit mond. Ekkor a teljesen normælis beszølgetøs egymæs gazdag tæsæt szolgælja. Ezt a magatartæst Ætvissz k a hæzastærsunkkal val egy ttløtekre: rtøkes vagy a szæmomra, Æt lellek, teljesen elfogadlak TØged. 19

20 A mæsodik, amit ki akarunk dolgozni a szellemi sszetartozæsunk ÆtgondolÆsakor: a szemøly felø val odafordulæs. Az ember kimondhat valamit, vagy valaki szæmæra mondhat valamit. Ha valakihez beszøl nk, akkor ræhangol dunk a mæsikra. gy beszøl egy j sz nok. Olyan szavakat mond, mely mindig vælasz arra, amit a mæsik kørdøskønt hordoz magæban. Ha tehæt beszøl nk a tærsunkkal, megkørdezz k, hogy mi mozgatja, mi Ørdekli ıt? Mik a sz v gyei? gy egyszerßen ræhangoljuk magunkat a tærsunkra, feløje fordulunk a bensınkkel. Ezt akkor is megtehetj k, ha tærsunknak hosszasan, røszletesen mesøl nk arr l, amit aznap ÆtØlt nk. Mindezt akkor nemcsak kibeszølj k magunkb l, hanem valakinek elmesølj k. Egy apa, aki gyermekønek mesøl, a mesemondæs minden pillanatæban a gyermekøhez sz l. gy adjuk Æt magunkat egymæsnak. A harmadik m dja a szellemi talælkozæsnak a szellemek egyes løse. Ez akkor val sulhat meg, amikor csendben, elmøly lten egymæssal vagyunk; egyszerßen egymæs felø fordulunk Øs azt mondjuk a mæsiknak: Te! Ebben az egysøgben el lehet idızni. Ebben a Te! mondæsban a køt dolog sszeolvad: OdaajÆndØkozzuk magunkat a mæsiknak Øs elfogadjuk ıt olyannak, amilyen. Odaadjuk magunkat Øs felfedezz k a mæsik ØrtØkØt. Egy ilyen szellemi egysøgbıl gyermekek sz lethetnek. Olyan gondolatok j nnek løtre, amikre egyed l nem gondoltunk volna, amikre nmagunkt l nem j tt nk volna ræ. EszmØk Øs gondolatok, melyek eredet ket a førfi Øs nı szellemi egysøgønek k sz nhetik. Hasonl t ez ahhoz, amikor egy j munkacsoport egy tt gondolkodik. A vøgøn mær nem lehet kider teni, melyik gondolat kitıl is szærmazott. HÆzaspÆrkØnt mi is egy ilyen munkacsoportot alkotunk. Ez azt jelenti, hogy egyes tj k gondolatainkat Øs 20

21 olyan szellemi alkotæst hozunk løtre, melyre egyed l nem lett nk volna køpesek. A praktikus gyakorlathoz Øs begyakorlæshoz sz ksøges lehet, ha Ætgondoljuk: Hol Øs mikor Ørezt k magunkat lelkileg egynek? Hol Øs mikor voltunk az egymæssal val beszølgetøsben igazæn termøkenyek? Hol Øs mikor Ørezt k magunkat k zel egymæshoz a szemølyes Te kimondæsæban; hogy az az ØrzØs nk tæmadt, mær nem kettı, hanem csak egy ember vagyunk: egy kettıs egysøg. Ez egøszen egyszerß! Mindig œjra idıt szak tunk ræ, egy pillanatra odafordulunk a tærsunkhoz Øs megsz l tjuk: Te! Ezt megtehetj k a legk l nføløbb Øletk r lmønyek k z tt. Megtehetj k, amikor boldogok vagyunk. LehetsØges, hogy mindketten bosszankodunk valami miatt, aztæn mindketten egy møly lølegzetet vesz nk, odafordulunk egymæshoz Øs megsz l tjuk a tærsunkat: Te! Az is elıfordulhat, hogy mindketten kedvetlenek vagyunk vagy valami nagy gond nehezedik a vællunkra. A folyamat ekkor is egøszen egyszerß: a bensınkben odafordulunk a tærsunkhoz Øs megsz l tjuk: Te! 6. Lelki k zelsøg Ami egy ØlılØnyt Øletben tart, azt nevezz k løleknek. Az Ølet princ piuma. Ebben az Ørtelemben egy fænak is lehet lelke. Egy fa, melynek meghalt a lelke, halott. Nem nı tovæbb. MÆr nem ford tja t bbø a leveleit a føny felø. A gy kerek sem dolgoznak tovæbb. 21

22 Az ember lelke mæs mint a fæø, de møgis van benn k valami k z s vonæs. Az ember szellemi lelke Ølteti, eleven ti meg a testet. TehÆt mindent ı tesz, amit a test Øletelve, Øletprinc piuma tesz. gondoskodik arr l, hogy a sz v verjen, hogy az agy dolgozzon, hogy a vørkeringøs mßk dj n Øs az emøsztırendszer funkcionæljon. Az a pont, ahol Øszrevessz k a test Øs lølek kapcsolatæt, a meg- ØrzØs. J l vagy rosszul Ørezz k magunkat. Olykor r m- Ørzet nk van, nøha pedig bænatot, szomorœsægot Ørz nk. Az ØrzØseink lehetnek izgatottak vagy higgadtak. Az emberi lølek egyœttal szellemi termøszetß. TovÆbb terjed a hatæsa. A lelk nkkel mæs ØlılØnyeket is megørinthet nk. A megørzøsem jelzøst ad, ha megørintek egy mæsik embert. Lehet, hogy ezt csak egyed l Øn Ørzem. Pl.: van valaki, aki irænt hælæt Øs r met Ørzek. Megmozdul bennem valami a szøpsøge lættæn vagy megd bbenek a fæjdalmæt l, bænatæt l. Ha azonban olyan ember k zeløben vagyok, akit szeretek, Øs ha a vonzalmam viszonzæsra talæl, nagyon is megeshet, hogy a k z s Ørzelmek røvøn kettınk k z tt Øszrevehetı kapcsolat alakul ki. Egy olyan lelki ÆramlÆs, mely tønylegesen ØrzØkelhetı. Amirıl tehæt koræbban mint szellemi egysøgrıl beszølt nk, a szeretet egysøgørıl, amelyben sz vesen elidız nk, az most mint Ørezhetı Ørzelmi egysøg Æll elıtt nk. Ezt a tartomænyt røgebben erotikænak neveztøk. Ma az erotika sz t lefoglalta a kemøny testi szexualitæs. Most tehæt arr l beszøl nk, amit røgen Ørtettek az erotika alatt: a nemek k z tti, Ørzelmekkel Æthatott szerelmi jætøkr l, az egymæs irænti Ørezhetı tetszøsrıl. r l k Neked! A k zelsøged boldoggæ tesz engem! A szemølyes megsz - l tæsb l kiindulva egy Øszlelhetı Ørzelmi Æramlat j n løtre k zt nk, mely sszekapcsol Øs amelyet a reakci k sokasæga k sør. 22

23 Ez az Æramlat ØrzØkelhetı. Olyan, mint egy Æramlat, mely a mæsik felıl Ørkezik, melyet sz vesen viszonzunk, Øs gy møly lelki egysøget Øl nk Æt. Ebben az egysøgben sz vesen elidız nk. TulajdonkØppen ekkor mær nem is olyan fontos, hogy mit mondunk. Egyszerßen szøp, hogy a szeretett mæsik løny k zeløben lehet nk. Idıt szak tunk magunknak, hogy egymæssal lehess nk. Nem beszøl nk sokat. Egyszerßen csak egy tt vagyunk, Øs ÆtØlj k a mæsik k zelsøgøt. A lelk nk ek zben nem feltøtlen l igønyli a k lsı k zelsøget is. Elıfordulhat, hogy telefonon løp nk kapcsolatba, Øs gy tapasztaljuk meg a lelki k zelsøget. A nagy k lsı tævolsæg ellenøre is løtrej het a lelki kapcsolat azzal az Æramlattal, mely køt ember k z tt kialakul. Idıt szak tunk ræ, Øs odaajændøkozzuk a tærsunknak a teljes j akaratunkat. J t akarok Neked! Azt szeretnøm, hogy j dolgokban legyen røszed! r l k, hogy itt vagy! J t teszel nekem! Fontos vagy nekem! Maradj velem! Ahogy szavaink hangzanak, melyeket sz v nk sugall, Ørezz k az Æramlatot, mely a mæsikt l j n. s elidız nk næla. Ezen a ter leten a nık ÆltalÆban erısebbek, mint a førfiak. EzØrt egy nı szæmæra nagy jelentısøge van annak, ha a hæzastærsi nemi talælkozæs egy intenz v lelki sszekapcsol dæssal is pærosul. Egy nınek fontos, hogy a førje idıt szak tson a szæmæra, hogy hosszasan elidızz n næla, gyengødsøgben vele maradjon. A gyengødsøg a lelki sszekapcsol dæs kifejezı eszk ze. s a gyengødsøg a gyenge sz b l szærmazik. Sok asszony a hæzasøletben kieløg letlen marad, mert a førje a gyors testi egyes løsre t rekszik. Az Ællatok egyes løse a pærzæsi idıszakban az szt n k t rvønyøt k veti. Egy Ællat nem tehet semmit se rosszul. FØrfi Øs nı 23

24 hæzastærsi egyes løsøt Isten azonban a lølek t rvønyeire b zta. Ez azt jelenti, hogy az ember køpes sajæt magæt iræny tani, mert szabad. Az ember, ha j t akar tenni valakivel, køpes sajæt szt ne k vænsægæt visszatartani. Egy hegymæsz meg tudja osztani utols korty iv v zøt is szomjaz tærsæval, bær maga is szomjas. Erre az Ællat køptelen. Az Ællat az szt neire hallgat. Az szt n s k vænsægokr l val lemondæs tipikusan emberi magatartæs. A hæzastærsi talælkozæs helyes megval s tæsæhoz Isten terve szerint ezt a tipikusan emberi magatartæst kell alkalmazni. A hæzas egy ttløt akkor szøp, ha mindketten elfogadjæk egymæst. Ezt meg lehet tanulni, csak akarni kell. Akarnunk kell a mæsik boldogsægæt. Akkor a lemondæs is r met okoz. r mmel t lt el, ha lemondok valamirıl, amikor tudom, hogy ezzel a szeretetett tærsamnak r met okozok. Ez engem is boldoggæ tesz. AzØrt nagyon fontos, hogy a hæzastærsak el tudjæk mondani egymæsnak a hæzasølet ter letein is a k vænsægaikat. Ezzel adom meg a mæsiknak a lehetısøget, hogy elfogadjon engem. 7. Belemegy nk egymæs k vænsægaiba Az engedelmessøg egy sajætos folyamat. Belemegyek a k vænsægodba, mert szeretlek, Øs Øppen ez nekem is r - met okoz. Ezen a pontos hasonl ak vagyunk Istenhez. Isten akkor boldog, ha valakit boldoggæ tehet. Az r kkø- 24

25 val mennyei Atya boldogsæga abban Æll, hogy a fiæt boldoggæ teszi, hogy szeretetben feløje fordul. Az AtyÆnak a Fiœhoz val odafordulæsæb l sz letik a SzentlØlek. Az Atya azt k vænja, hogy a Fiœ boldog legyen, Øs ford tva, a Fiœ szeretnø AtyjÆt megajændøkozni. EgymÆs k lcs n s megajændøkozæsa. Ebbıl szærmazik a SzentlØlek. Erre mi, hæzaspærok is køpesek vagyunk. Mi is bele tudunk menni a tærsunk k vænsægæba, ha elmondja, hogy mit szeretne. s mert hasonl ak vagyunk Istenhez, ez a szæmunkra is a boldogsæg forræsa. Annak a tudata, hogy a rendelkezøsedre bocsætom magamat, hogy rted dolgozom, rted Ølek, hogy felırl m magam retted, boldoggæ tesz. JØzus azt mondja JÆnos evangøliumæban: Az Atya nem hagyott el engem, mert mindig azt teszem, ami a tetszøsøre van. (Jn 8,29) TermØszetesen feltøtelezhetj k JØzusr l is, hogy ez az engedelmessøg nehøz volt, de ez is az r m egyik forræsa volt. BizonyÆra nehøz volt az OlajfÆk hegyøn vøgigk zdeni a harcot, amit az Atya elvært tıle: AtyÆm, ha lehetsøges, ker lj n el ez a kehely, de ne az Øn akaratom teljes l- j n, hanem a TiØd! (Lk 22,42) Belemegyek a k vænsægodba, mert hatærtalanul b zom Benned. Amikor mi, hæzastærsak, teljes tj k egymæs kørøsøt nem azørt, mert valamilyen okunk van ræ, hanem egyszerßen azørt, mert b zunk a mæsikban, akkor bizonyos m don megølhetj k egymæsban Isten køpmæsæt. Amit elıbb a lelki sszekapcsol dæsr l mondtunk, itt megint ØlıvØ, ØletszerßvØ vælik: megølhetj k, hogy jelent nk valamit a mæsik szæmæra. Amikor engedelmesked nk a mæsiknak, megølj k, hogy nemcsak mint ember, mint szemøly, hanem a tetteink Æltal is boldoggæ tudjuk tenni ıt. 25

26 Ez az engedelmessøg titka. Ezt az engedelmessøg irænti szeretetet illesztette be Isten mint tipikusan emberi folyamatot a nemi talælkozæsba. Az emberi szexualitæs a hæzassægban akkor vælik szøppø, ha belemegy nk a mæsik k - vænsægæba, ha kiolvassuk egymæs szemøbıl a mæsik k - vænsægæt. AzØrt vagyok tehæt, hogy boldoggæ tegyelek TØged. gy, ahogy Isten is az Ørzelmi, Ørtelmi beteljes løsøt abban talælja meg, hogy fiæt boldoggæ teszi. Itt talælhat egy kapcsol dæsi pont JØzus halæla Øs feltæmadæsa k z tt. JØzus halæla azt jelentette: AtyÆm, ne œgy legyen, ahogy Øn akarom, hanem ahogyan Te! s ebben a folyamatban ott volt az œj Ølet cs ræja, melyet Isten neki ajændøkozott. JØzus abban a tudatban tæmadt fel, hogy r met szerzett az AtyÆnak. Isten beteljes lt akarata feletti r m alkotja a FeltÆmadott boldogsægæt. A hæzastærsi talælkozæsban Øs egy ttøløsben hasonl væ vælhatunk Krisztushoz, amikor belemegy nk egymæs k vænsægæba, Øs f lældozzuk magunkat egymæsørt. s Øppen ez lesz a boldogsæg forræsa. 8. nmagunk maradunk A hæzassægban, a hæzasølet aktusæban t køletesen k l- cs n sen egymæsnak ajændøkozzuk magunkat Øs elfogadjuk egymæst. Most elgondolkozunk ezen a piciny sz cskæn: magunkat. Az ember csak akkor tudja elajændøkozni magæt, ha birtokolja nmagæt. Csak akkor tudja elajændøkozni magæt, ha nmaga k zøppontjæb l Øl, Øs ebbıl a k zøppontb l kifelø fordulva œjra Øs œjra ajændøk- 26

27 kæ teszi nmagæt. Vagy mæskønt kifejezve: az ember el is vesz theti nmagæt. K l n skøppen akkor Æll fenn ennek a veszølye, ha a partnerek nagyon k l nb znek egymæst l. EzØrt a k vetkezıkben egy kicsit utænajærunk a nehøzsøgeknek, amelyek a t køletes odaajændøkozæsb l szærmazhatnak. PØldÆul itt van egy olyan ember, akinek a lelke finom, gyengød, Øs aki egy erıs emberrel k t tt hæzassægot. A partnerønek tehæt erıs kisugærzæsa van. Sz vesen terjeszti ki maga k r l a j kl mæjæt, Øs magæt l Ørtetıdı termøszetessøggel mindenhol ØrvØnyre juttatja nmagæt. Kezdetben a pær talæn csodælatos lelki kiegøsz tettsøg køpøt mutatja: ami a kapcsolatukban az egyiknøl hiænyzik, p tolja a mæsik. A finoman hangolt, kimßvelt føl sz vesen elfogadja a tærsæt. Az erıs ember sz vesen tesz a tærsa kedvøre, mert j ØrzØssel t lti el, hogy maga mellett tudhat egy ilyen finom embert. Az erıs emberben azonban idıvel bizonyos hiænyørzet alakulhat ki. IdınkØnt sz ksøge lenne valakire, akivel sszemørhetnø erejøt. Nemcsak olyan valakire van sz ksøge, aki elfogadja, hanem olyanra is, aki ellenkezik vele, aki erısen ellenæll neki. s ezt nem talælja meg a hæzassægæban. Egy hßsøges, szeretetteljes felesøg, vagy egy finom lelkß førj nem tudja mindazt nyœjtani, amire a mæsiknak sz ksøge van: szeretetben megnyilvænul higgadt, nyugodt ellenællæst, tiltakozæst, vitalitæst, dinamikæt Øs møg sok minden mæst. FennÆll termøszetesen annak a veszølye is, hogy ezørt az erıs føl valaki mæs utæn nøz. A nemes, kimßvelt føl pedig egyre jobban elvesz ti nmagæt. MÆr olyan dolgokban is elfogadja a mæsikat, amiben nem lenne szabad. Nem mer tiltakozni, engedelmeskedik mær ott is, ahol pedig tiltakoznia kellene. Olyan dolgokat is tetszøssel elfogad, melyeket nem lenne sza- 27

M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn

M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn M. Nurit Stosiek M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn CsalÆdok a CsalÆdØrt Egyes

Részletesebben

TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI

TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI A TISZA-T T RS G TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI PROBL M`I EMLA Alap tvæny a K rnyezeti OktatÆs TÆmogatÆsÆra 1998. TartalomjegyzØk EL SZ A T RS G K I. R SZ RNYEZETI ADOTTS`GAI F LDTANI S V ZRAJZI

Részletesebben

Internet alapok IL3970

Internet alapok IL3970 Internet alapok IL3970 sszeæll totta: VÆrady Lajos /98 mærcius/ Tartalom MI AZ INTERNET, R VID T RT NETE... 3 AZ INTERNET... 3 ARPANET-T L NAPJAINKIG... 3 HOZZ`F R S AZ INTERNETHEZ... 3 KAPCSOLT VONALI

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és az FVM KÖZPONTI ÉLELMISZERIPARI KUTATÓ INTÉZET által 2001. szeptember 28-án tartott 304. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

Részletesebben

GYAKORLAT. sszeæll totta: VÆrady Lajos varadyl@math.klte.hu

GYAKORLAT. sszeæll totta: VÆrady Lajos varadyl@math.klte.hu SZ`M T G PI GRAFIKA GYAKORLAT sszeæll totta: VÆrady Lajos varadyl@math.klte.hu TARTALOM. HASZNÁLT ADATSZERKEZETEK...4. RASZTERES ALGORITMUSOK...5. SZAKASZ RAJZOLÁSA...5.. Egyszerû növekményes algoritmus...5..

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer Őstermelői bevallás készítése Őstermelői bevallások készítése A Számvitel modulon belu l a 3. Lekérdezések menu ben ke szı thetju k el az o stermelo i bevalla

Részletesebben

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13 RA-N t pus termosztatikus szelepek elñobe ll t ssal EN 215-1 HD 1215-2 Alkalmaz s Egyenes szelep Sarokszelep Tér-sarok UK sarokszelep Az RA-N t pus szeleptesteket k tcs ves, szivatty s t vhñoell t vagy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A hegy növényzete A hegy növényzete 19

A hegy növényzete A hegy növényzete 19 A hegy növényzete A hegy növényzete 19 A Csirke-hegy természeti értékei is, ahol a termıhelyi viszonyok ezt nem gætoljæk. LegØrtØkesebb k z l k a kontinentælis sztyepcserjøsek (Prunion spinosae) csoportjæt

Részletesebben

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke ELŐTERJESZTÉS 1102-7/2010 Baranya Megyei

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. október 2011. IV. negyedév Tartalomjegyzék Számvitel modul ÁFA bevallás automatikus kitöltése... 3. Általános

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11.

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11. DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K Telefon: 0652/411267 Fax: 0652/411267 Email: abigeltodebrecen@gmail.com Honlap: www.abigelsuli.hu 11. Isk et, angol : / 18 idegen nyelvi informatika,

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

Hírlevél. 2010. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. III. negyedév

Hírlevél. 2010. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. III. negyedév 2010. július Tartalom Elő izetés és tagdíjnyilvántartó modul Kimeno elo leg- e s ve gsza mla

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván:

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: A ház poklosságának megtisztítása Mózes Ill. könyve 14. 15. 33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: 34. mikor bementek majd a Kánaán földjére, amel yet én ado k né ktek birtokul és a ti birtokotokban

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV M dszertani aj nl sok A sz mok 200-ig Kompetenci k, fejleszt si feladatok: gazdas gi nevel

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T29. NAV csoportos adószám ellenőrzés 2012. április Tartalomjegyzék

Részletesebben

Milyen ma egy tudatos vállalkozó?

Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Érdekes lesz ez a kis tanulmány, hiszen sokéves tapasztalataimat próbálom összefoglalni egyetlen cikkben, legalábbis azokat, melyeket a vállalkozók jellemzıivel kapcsolatban

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa

dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa Kódelméletlet dolás dolás o Kódolás o Betőnk nkénti nti kódolk dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa o A kódok k hosszának alsó korlátja McMillan-egyenlıtlens tlenség Kraft-tételetele o Optimális

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.)

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.) ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK BOTH Mindig KÉT dologra vonatkozik. Mindig többes számú az állítmány mellette. pl. Both ends of the candle are burning. (A gyertya mindkét vége ég.) a) both and = is és is ; mind, mind

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft.

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI IA? C N A GAR BIZT O? JOGSZABÁL ÁR/ÉRTÉK Y KÖVETÉS?

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen A CLEAN-PRECIZ Integra lt u gyvitel rendszer alape rtelmezett PDF kimenete t 2009 o ta a da n BioPDF fejleszto ce

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Alapszabály. Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom. Kiskunhalas, 2000. április. 15.

Alapszabály. Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom. Kiskunhalas, 2000. április. 15. Alapszabály Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom Kiskunhalas, 2000. április. 15. 1. Név, székhely 1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA REFORMÁTUS DIÁKMOZ- GALOM. 2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu

SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu MIRŐL IS LESZ SZÓ? A mai ella to rendszer feszültse gpontjai. Merre tova bb? Lehetse ges ira ny: u j struktu

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár 2011

Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár 2011 Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár Megrendelhetı: HÍRÖS GUIDE Utazási Iroda, 6000 Kecskemét, Lórántffy u. 2. Tel./Fax: 76/499-814, Mobil: +36/30/265-1970 E-mail: hirosguide@freemail.hu

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL A hazai szakképzés fejlıdésének jelentıs mérföldköve a szemléletében és tartalmában egyaránt megújult és 2006-tól folyamatosan

Részletesebben

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com)

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Wednesday, April 27, 2011 Néhány egyszerű példa azzal kapcsolatosan, hogy egy átlagos lakásban milyen elektromos sugárzás

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Szavazzatok ránk, nyerjünk együtt. Hajrá 11. b. 11b ódája

Szavazzatok ránk, nyerjünk együtt. Hajrá 11. b. 11b ódája Pár szó rólunk. A 11.b egységesen úgy döntött, hogy az egész osztályt nevezi a diáknapon és nem állít fel igazgató jelöltet, mert több jelöltünket is elutasították. Így maga az osztály szeretné felvenni

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 8 9 7 1 6 4-2 - 1 8. Bankszámlaszám: 1 2 0 9 9 0 0 7-0 1 1 5 1 9 8 7-0 0 1 0 0 0 0 9. Érsek István.

Sportiskola. Adószám: 1 8 8 9 7 1 6 4-2 - 1 8. Bankszámlaszám: 1 2 0 9 9 0 0 7-0 1 1 5 1 9 8 7-0 0 1 0 0 0 0 9. Érsek István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület A Körmendi Kosárlabdáért

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben