M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn"

Átírás

1 M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn

2

3 M. Nurit Stosiek M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn CsalÆdok a CsalÆdØrt Egyes let budavær, 2001

4 A mß eredeti c me: Mein inneres Gleichgewicht finden Neun Schritte nach Pater Kentenich Ford totta: KondorosynØ Varga Erika Øs Kondorosy Elıd LektorÆlta: CsermÆk KÆlmÆn Kiadja a CsalÆdok a CsalÆdØrt Egyes let 8272 budavær, Fı u. 14., tel./fax: 87/ Felelıs kiad : az Egyes let eln ke Nyomdai elıkøsz tøs: PalÆsthy Imre, Balatonfßzfı NyomÆs: OOK-Press Nyomda, VeszprØm Felelıs vezetı: SzathmÆry Attila

5 TartalomjegyzØk BevezetØs Hagyom, hogy a pillanat megørintsen Felszabadulok a t køletessøg kønyszere al l Napirendem œj sœlypontjai Nem csinælunk a bolhæb l elefæntot Erı a kitartæshoz A tœlterheltsøg gyengødsøggø alak tæsa A felszabadult mosoly ereje A szeretet legyızi az ellenællæst A kedvessøg egyøni m dja BefejezØs

6 BevezetØs n kezøbe vette ezt a f zetet, Øs ezzel azt a vægyæt k veti, hogy belsı higgadtsæggal Øs r mmel Ælljon az Ølet forgatagæban olyan esetekben is, ahol a k r lmønyeket nem lehet lek zdeni, a nehøzsøgeket nem lehet az œtb l eltævol tani, ahol a tœlterheløs elker lhetetlen. Ez a f zet a nıh z sz l, legyen bærmilyen korœ Øs bærmilyen Ølethelyzetben. Egy œtnak az elemeit tartalmazza, melyet Kentenich J zsef atya, Sch n- statt alap t ja, a nemzetk zi Sch nstatt-mozgalom nık z ssøgeivel Øvtizedeken Æt kipr bælt. Az ta a legk l nb zıbb kultœrækb l a legk l nb zıbb ØletfÆzisœ Øs ØletformÆjœ nık ezrei jærjæk ezt az utat. Mi, nık, az identitæsunk, az nazonossægunk tekintetøben radikælis ÆtalakulÆst Øl nk meg. A nıkørdøs, a XX. szæzad egyik nagy kørdøse, az ezredfordul tæjøkæn ismeretlen kimenetelß k sørlettø fejlıdik. Gyakran tapasztalhatjuk k rnyezet nkben, hogy szinte nincs olyan Øletforma, amit a nık ne pr bælnænak ki. Korunkban a nıket a nıi magazinok Øs mæs mødiæk egyre œjabb Øs œjabb k sørletekre biztatjæk test k Øs lelk k, kapcsolataik Øs tevøkenysøgeik terøn. Ilyen hættør mellett fogalmazza meg Kentenich atya a programjæt. A sch nstatti nımozgalomban 6

7 az œj t pusœ nırıl van sz, aki nem a foltmunkæk (patchwork) mintæjæra mindenføle lehetsøges k sørletbıl Æll ssze, hanem szemølyisøgønek legbelsı erıforræsaib l kiindulva bontakozik ki. A harmadik Øvezredben a nık nagyon sok tekintetben mæsok lesznek Øs mæskønt fognak Ølni, mint a røgebbi korok asszonyai. De nıvø kell lennie ahhoz, hogy megtalælja Øs beteljes tse cøljæt! mondja Kentenich atya. Sch nstatt alap t ja ehhez az œj f ldre vezetı exped ci hoz egy irænytßt talælt, mely a nıi kørdøsekben biztosan megmutatja az irænyt, anølk l, hogy røszletekbe menne: ez MÆria, a nı, aki tœl azon, amit a kultœræk Øs a korok rærøtegeztek, a nı eredeti, Isten Æltal kigondolt t pusa. Kentenich atya elvezette a nıket a MÆriÆval val Øletk z ssøgre a szeretetsz vetsøgre, mely Æltal a kibontakozæs szøles lehetısøgeit biztos totta szæmukra mindenkinek a jelleme Øs a szemølyes køpessøgei alapjæn. Egyesek a csalædban talæljæk meg a boldogsægukat, mæsok a politikæban. Egyesek szeretik, ha nyugalom Øs rend van k r l tt k, mæsok akkor virulnak ki, ha konvenci k nølk l, avantgærd m don zajlanak a dolgok. Sch nstatt alap t ja felfedezte, hogy a legk l nb zıbb asszonyt pusok kivæl - an ki tudnak bontakozni anølk l, hogy egyoldalœvæ vælnænak, ha megvan ez az irænytß: az Øletk z ssøg MÆriÆval. Mi, nık, akik otthon Ørezz k magunkat a Sch n- statt-mozgalomban, a lehetı legt bb nınek szeretnønk a nıi mivolt feletti r met k zvet teni. Ezzel a 7

8 cøllal j tt løtre ez a f zet. Ez nem elmølet akar lenni, hanem minøl k zvetlenebb l akarja azt tovæbbadni, ami szemøly szerint nek nk seg t. EzØrt a k - vetkezı kilenc løpøshez egy olyan utat vælasztunk, amelyen talælkozunk egy nıvel, aki ezt az utat jærta, Øs akit ezen az œton Kentenich atya teljesen tudatosan vezetett. Sch nstatt alap t ja azt mondta r la, hogy ez a nı nagy mørtøkben elørte azt, amit ı a mai kor asszonyainak ezen az œton k zvet teni akar. Ez a nı Emilie Engel. lete a XX. szæzad elsı feløben jætsz dik. FoglalkozÆsa szerint tan t nı, aki a Kentenich atya Æltal alap tott Sch nstatti MÆrianıvØrek vilægi intøzetønek kezdı generæci jæhoz tartozik. A belsı egyensœlyra vonatkoz kørdøs nk szempontjæb l az teszi fontossæ szemølyisøgøt, hogy sok minden olyat hordozott magæban, ami megnehez tette, hogy ezt az utat jærja. A szæzadfordul n nıtt fel, amikor az igehirdetøsben a szigorœ Øs tølkezı Isten tœl erısen elıtørbe ker lt. MÆr gyermekkoræban, mint egy s tøt ÆrnyØk k sørte ıt møly, belsı følelme ettıl az Istentıl, aki mindent læt Øs mindent meg is b ntet. Belsı lelkiismereti gond nyomasztotta, hogy Istent mindig œjra megbæntja. KØsıbb, felnıtt koræban sœlyos betegsøget kapott, amely testi erejøt egyre jobban cs kkentette. lete alkonyæn teljesen tol kocsihoz volt k tve, nem tudott mær beszølni Øs csak nagy nehøzsøgek ÆrÆn tudott rni. Meg kellene itt møg nøhæny dolgot eml teni, de majd køsıbb visszatør nk ræ. 8

9 Kentenich atya ezt a nıt azon az œton vezette, amelyrıl itt sz lesz: næll an eløbe menni a n vekvı terheknek, egøszen a køpessøgeinket meghalad k vetelmønyekig, Øs a hiænyz termøszetes erıt t bbsz r sen megnyerni az Isten erejøre val n - vekvı ræhagyatkozæs Æltal. Ez alak totta ki a szemølyisøgøt. Azok, akik køsıbb talælkoztak vele, azt mesølik, hogy nem ØreztØk, hogy bærmi aggodalom is lett volna benne. ElmondÆsuk szerint kiegyensœlyozott Øs vidæm szemølyisøg volt, aki oda tudott fordulni az emberekhez, Øs az egyes emberek problømæit j l Æt tudta Ørezni. lete vøgøn œgy Æll elıtt nk, mint egy szokatlan kisugærzæssal rendelkezı erıs nı. jra bele kell nøzzek sugærz szemeibe. Akkor megint minden rendben lesz velem mondja valaki, aki azørt keresi fel ıt, hogy feltankoljon næla. Ez akkor volt, amikor Emilie nıvør a lætogat it mær csak tol kocsiban tudta fogadni, feje erısen oldalra billent, nagyon megg rnyedt Øs Ælland fæjdalmai voltak. Egy fiatal nı, aki r viddel a halæla elıtt talælkozott vele, ezt mondta: gy tßnt, mintha az egøsz helyisøg ragyogott volna Æltala. Nagy testi gyengesøge szinte eltßnt a lelkøbıl Ærad Øs az arcæn læthat szæmomra felejthetetlen møly ragyogæs m g tt. Kentenich atya nem hagyott køtsøget afelıl, hogy Emilie Engel lelki Ællapota szokatlanul nagy følelme fiatal koræban Isten k l nleges vezetøsøre utal. Lelki Ællapota nem elsısorban eset vagy probløma, hanem elhivatottsægænak titka. Isten azørt adott neki ilyen korlætokat az ØletØhez, hogy 9

10 nek nk, mai embereknek megmutassa: Istennek mæs mørcøje van. Nem a t køletessøgen mœlik, hogy minket boldoggæ Øs az Ølet nket gy m lcs - zıvø tegye. Ez r mteli zenet a szæmunkra, olyan emberek szæmæra, akiknek gyakran møg az nørtøkeløsøt is a teljes tmønyorientælt gondolkozæs hatærozza meg, mely szerint mindenki annyit Ør, amennyit teljes t. Emilie Engel szemølyisøge azt mutatja: aki ræhagyatkozik Istenre, megengedheti magænak, hogy mæs mørtøkek szerint Øljen. Ez oldja a g rcs ket Øs megszabad t szæmos lelki tehertıl. Ezennel megh vjuk nt, vægjon neki ennek az œtnak. Azt ajænljuk, hogy ne olvassa vøgig az egøsz f - zetet egyszerre, hanem a kilenc løpøs mindegyikøt nyugodtan gyakorolja be. Mindegyik løpøsnek ugyanaz a feløp tøse: egy r vid pillantæs Emilie Engelre, onnan ÆttekintØs a nælunk felfedezhetı rokon lelkiællapotokra Øs Ølethelyzetekre, Øs vøg l gyakorlati javaslatok a belsı egyensœly konkrøt elsajæt tæsæhoz. 10

11 1. Hagyom, hogy a pillanat megørintsen RÆtekint nk Emilie Engelre 1942 karæcsonya van. MÆr høt Øve, hogy Emilie nıvør sœlyos betegsøgben szenved: tuberkul zisban. Ez azt jelentette, hogy Øveket kellett klinikækon Øs szanat riumokban elt ltenie. Most œjra Sch nstattban van, Øs k z ssøgønek vezetı k røhez tartozik. EbØdidı van, a pihenøs ideje. r asztalænæl l, Øs egy kis f zetbe jegyzetel. Ekkor j n valaki, egy nıvørtærsa, Øs Emilie nıvør mosolyogva kørdi: TalÆld ki, mit csinælok Øppen! jabban van egy kedvteløsem. AztÆn mindjært maga megadja a vælaszt. Az volt az elkøpzeløse, hogy az 50. sz letøsnapjæt k l n - sen j l elıkøsz ti 50 napon kereszt l. Minden nap visszatekint ØletØnek egy ØvØre, Øs megk sørli benne Isten k l n s szeretetøt felfedezni az egøszen konkrøt esemønyekben., aki a betegsøg nehøz Øveit tudja maga m - g tt, aki a følelem, a s tøtsøg, a fæjdalmak szæmos ræjæt szenvedte Æt, a føny napl jæt rja: Isten gyengød szeretetønek jeleit kutatja az ØletØben. KØsıbb egyszer azt mondja: BoldogsÆgunk titka abban rej- 11

12 lik, hogy mindent ÆttetszıvØ tegy nk Isten felø, aki minket figyelmes szeretettel szeret. RÆtekint nk magunkra Egy csoport fiatal nı sszej n este. Van egy k - l n s m dszer k, hogy nagy k ltekezøs nølk l megajændøkozzæk egymæst: mindegyik elmesøl valamit, ami szæmæra a k zelmœltban szøp volt. Nekem mindig k l n sen szøp az, ha megfigyelem a termøszetben a sz nek jætøkæt mesøli egy 20 Øv k r li egyetemista læny. Egy t k zeløben lakom. NØha egyszerßen ott l k Øs csodælom a sz nek jætøkæt, ahogy a v z Ærnyalata a nap mozgæsa Æltal væltozik, ahogy a fæk t kr zıdnek a v zben, ahogy a szøl fodrozza a vizet. NemrØg egy nagy esı utæn hirtelen kis t tt a nap Øs csodælatos sziværvæny keletkezett. Felt rt bennem a csodælat: mit lehet v zbıl Øs fønybıl løtrehozni. Elbßv lt: milyen hatalmas is kell legyen az, aki ilyen egyszerß dolgokb l ilyen csodælatosat tud alkotni. RÆnØztem a sziværvænyra, Øs egyszer csak nagyon nagy r m Øledt fel bennem Isten irænt, aki ilyenre køpes. R vid talælkozæs az igazi szøpsøggel Van valami k l n s benn nk, emberekben: ott vagyunk egy felfordulæs k zepøn, belsıleg kiegyensœlyozatlanul, talæn hajszolva a sok tennival Æltal, amelyeket mind egyszerre kellene elintøzni. s akkor væratlanul talælkozunk valakinek a pillantæsæval, akit nagyon szeret nk: væratlanul sszefutunk vele a værosban vagy felnøz nk egy nehøz 12

13 munkæb l, Øs azt vessz k Øszre, hogy Øppen ez a valaki nøz rænk, Øs a tekintet nk talælkozik. NØha az is eløg, ha ilyen pillanatokban a mæsik az esz nkbe jut, az arcvonæsai vagy egy szøp emløk. Ekkor valami k l n s dolog t rtønik, a lelk nk fesz ltsøge enged, fellølegzik, a fønybe tekint. A k lsı zßrzavar Øs a tœl sok tennival egyszerre csak vesz t a sœlyæb l, mert itt van egy arc, aki egy pillanatra kiemel benn nket a høtk znapi feladatok t - megøbıl, Øs Æltala kapcsolatba ker l nk azzal, ami val jæban szøp az Ølet nkben. Ilyet nemcsak emberek k zti viszonylatban tapasztalhatunk meg. LehetsØges ez az Isten nkkel val talælkozæsban is: ott az a fiatal nı, aki egyszerßen figyeli a termøszetet Øs elbßv li ıt a sziværvæny. AztÆn egyszer csak Øszreveszi m g tte Istent. Emilie Engel tven napon kereszt l, sıt egøsz ØletØn Æt ezt gyakorolta: szreveszem Øletemben a ræm tekintı Istent. A boldogsæg titka Aki gy tud nøzni, annak a dolgok elkezdenek vilæg tani. Isten megørint benn nket a mindennapok forgataga k zepette, Øs egyszerre sok minden nem is olyan sz rnyß mær. Akkor k nnyedebben Øl nk. A boldogsægkutatæs a tart s boldogsæg egyik legfontosabb elemønek azt tartja: tanulj meg a pillanatban boldog lenni! BoldogtalannÆ tessz k magunkat, ha mintegy alagœtba nøzve mindig csak a nagy r mforræsokørt Øl nk: a nyæri vakæci Ørt a Karib-szigeteken; a karrierløtra legfelsı fokæørt; az 13

14 œj hæzørt, Øs nem vessz k Øszre a mindennapi Øletben a boldogsæg-lehetısøgeket. MinØl g rcs sebben kapaszkodunk ezekbe a nagy cølokba, annæl csal dottabbak vagyunk, amikor elørt k. Egy k nai k zmondæs szerint: Ha r kre boldog akarsz lenni, legyøl kertøsz. A kertøsz tekintete Øszreveszi a kis dolgokat, a n vekedøs ritmusa Æltal mindig a pillanatra koncentræl, œjra Øs œjra oda kell fordulnia a n vønyeihez, Øs gondoznia kell ıket. Ez a figyelmessøgnek egy olyan magatartæsæt fejleszti ki, melynek ez a lønyege: Most Ølek. A boldogsæg œtja: tanulj meg a pillanatban boldog lenni. Kentenich atya hozzæteszi: Erre minden szempillantæsban lehetısøg van. A d ntı az, hogy milyen szemekkel pillantunk. A jadez ld zak Hogy nøz ki egy ilyen pillantæs, amely lehetıvø teszi, hogy a fønybe tekints nk? BevÆsÆrl k rœton vagyok, nagyon sietek, møg az ABC-be meg a cipøszhez is el kell mennem. s akkor vøletlen l egy kirakatra esik a pillantæsom: egy csodælatos zak, jadez ld, pontosan az Øn zløsem. Beleszeretek ebbe a zak ba, mær j l Ørzem magam benne. s k zben møg mindig a kirakat elıtt Ællok. E pillantæsnak k vetkezı a folyamata: j Ørtelemben megragad benn nket egy dolog, egy megtapasztalæs, egy pillanat, szinte meg vagyunk bßv lve. A jadez ld zak megpillantæsakor megfeledkez nk a k r l tt nk levı aut kr l, az ABC-rıl, 14

15 a cipøszrıl, nøha møg magunkr l is, a gondjainkkal egy tt. Teljesen a pillanatban Øl nk. A szøp dolgokkal Øs tapasztalatokkal val ilyen ØrintkezØsek œj erıket Øs Ølet r met Øbresztenek benn nk. Ahol ezek hiænyoznak, ott færadsægossæ vælik az Ølet. Ezek a szøp dolgok gyakran nem is hiænyoznak az Ølet nkbıl, hanem sokszor csak egyszerßen nem nøz nk eløg tudatosan Øs mølyen oda, Øs nem fedezz k fel ıket. `ttetszıvø tenni: A pillanat, mint a szem pillantæsa A kis hercegnek van a bolyg jæn egy r zsæja, amelyet nagyon szeret. Mindenben, amit csak læt, a r zsæt fedezi fel. A csillagok azørt szøpek, mert egy virægra emløkeztetnek, amelyet nem lehet lætni mondja a k sørıjønek. BoldogsÆgunk titka abban Æll, hogy mindenben t læssuk; hogy mindent ÆttetszıvØ tegy nk Isten felø, aki minket figyelmes szeretettel szeret! mondja Emilie Engel. Ez pontosan ugyanaz a folyamat, mint a kis hercegnøl. A læthat dolgok m g tt ı a r zsæjæt lætja Øs ezørt minden dolog vilæg tani kezd. Emilie nıvør minden m g tt egy arcot læt, aki ræmosolyog, Øs minden vilæg tani kezd. BoldoggÆ teszi ıt ennek az arcnak, Isten nk arcvonæsænak megtalælæsa, aki minket minden tt meleg ØrdeklıdØssel keres, aki minden embernøl mølyebbre nøz, Øs aki minket minden pillanatban nagy figyelemmel k sør. Sok ember 15

16 vægy dik egy ilyen talælkozæsra. s ha nem talæljæk meg t, akkor valamiføle instant istenhez menek lnek. Egyesek a gy gy t kristælyokban keresik, mæsok a szemølyre sz l horoszk pban, megint mæsok pedig vakon hisznek azokban az Øletb l- csessøgekben, melyek nıi magazinjuk problømarovatæban valamiføle tanæcsad nıtıl olvashat k. K zben pedig egyæltalæn nem olyan nehøz az Ølı Istennel k zelrıl talælkozni. Csak meg kell tanulnunk az Ølet nket ÆttetszıvØ tenni. Ehhez sz ksøg nk van arra, hogy az Ølet nket tudatosabban Ølj k. Aki az egyik ØlmØny utæn hajszolja a mæsikat, az mindent csak t redøkesen fog fel. Ahhoz azonban, hogy megørintsen benn nket egy szøp ØlmØny, el kell idızn nk næla. A vallæsossæg nem valami g rcs s dolog, hanem egy olyan folyamat, amit az a fiatal nı a sziværvænnyal megølt. Vagyis nøz nk Øs egyszerßen hagyjuk, hogy a szøp dolgok Øs ØlmØnyek megsz l tsanak benn nket. s akkor nøha szinte magæt l megy vøgbe ez a løpøs: Isten arcæba nøz nk. Mert Isten az esemønyek, az emberek Øs az Ølet nk tapasztalatai Æltal Ælland an keres benn nket. Ha Istent mølyen meg akarjuk Ølni, akkor gyakran ebben a teljesen termøszetes k zegben kell elısz r œjra megtanulnunk a szøpet megfigyelni. Erre idıt kell szak tanunk, k l nben boldogtalannæ tessz k magunkat. Krisztus mibenn nk: a lætæs œj minısøge A pillanatban Ølni, œj szemekkel nøzni. Ez egy olyan folyamat, amelyet a JØzussal ØrintkezØsbe ke- 16

17 r lı emberek megøltek. BeszØlik a vak ember t rtønetøt, aki csak egy valamit k vænt: Uram, add, hogy læssak! Krisztus teljes tette neki ezt a nagy vægyæt. Egy dal gy rja ezt le: Uram, Te megajændøkoztæl a szereteteddel, megørintetted a szememet. KivezettØl a s tøtsøgbıl a fønyre, læt væ tettøl engem. Ahol a sz v nkben ezt a vægy dæst megtalælja Krisztus, ott œjra mßk døsbe løp: kivezet benn nket a s tøtsøgbıl a fønyre. Az embereket læt væ teszi, hogy meglæssæk az igazi szøpet az Ølet kben: az ember szøpsøgøt, amelyet bensıjøben hordoz; hogy meglæssæk az Ølet szøpsøgøt a megtapasztalt Øs odaajændøkozott szeretet teljessøgøben; hogy meglæssæk Isten k zelsøgønek szøpsøgøt, amely meg tud dicsı teni egy Øletet a mindennapi Ølet poræban is. Minden pillanat vilæg tani kezdhet a szæmunkra, ha a megfelelı szemmel nøzz k: ez a kegyelem ajændøka, de vægy dæs kørdøse is. Ezt az utat jærja Emilie Engel, amikor arr l beszøl, hogy az Øletet ÆttetszıvØ kell tenni. Gyakorlat a lelki egyensœly elørøsøre Ezt a gyakorlatot bærmikor elkezdhetj k: Krisztus a lelk nkben Øl, Øs be akar vezetni benn nket az vilægossægæba. Csak Æpolnunk kell magunkban az erre val vægyakozæst, akkor Szent Lelke Æltal vezetni fog benn nket. EzØrt j, ha ennek a gyakorlatnak a kezdetekor sz v nkben sszekapcsol dunk az rral. Ezt megtehetj k egy egøsz r vid fohæsszal akær gy is: Uram, Ørintsd meg sz vem szemøt, Øs engedd, hogy a Te fønyedben meglæssam 17

18 a fønyt az Øletemben! Vagy a vak ember szavaival: Uram, lætni szeretnøk! Engedd, hogy most a Te szemeiddel læssak! EzutÆn megpr bæljuk megnøzni a napunkat. Az este k l n sen alkalmas erre, mert ekkor ÆltalÆban nagyobb nyugalom van a bensınkben. De az is lehet, hogy nnek az este a legmegerıltetıbb idıszak. Akkor keresse meg azt a helyet a napirendjøben, amikor a leginkæbb meg tud nyugodni. Nem feltøtlen l sz ksøges, hogy teljes nyugalom legyen, lehet ez egy olyan tevøkenysøg k zben is, amely bensıleg nem vesz minket nagyon igønybe, pøldæul vasalæs vagy kerti munka k zben, ha k zben csak magunk vagyunk. Akkor aztæn megnøzz k a napunkat. A nøzøs a lætæsnak egy meghatærozott m dja: nem akarok semmit elørni, megællap tani vagy bebizony tani. Egyszerßen kiny lunk, Øs engedj k, hogy a nap esemønyei hassanak rænk: a tærgyak, amelyekkel ØrintkezØsbe ker lt nk, az emberek, akikkel dolgunk volt, az ØrzØsek, amelyek mozgattak benn nket Øs a gondolatok, amelyek tæmadtak benn nk. AztÆn, ha valami k l n sen megørint benn n- ket, mert szokatlan volt szokatlanul szøp vagy nehøz, akkor a tekintet nkkel elidız nk ott: meg- Ællunk, nem hagyjuk magunkat a k vetkezı benyomæs vagy egy hirtelen j tt ØrzØs Æltal innen elragadni, hanem megnøzz k ezt az ØlmØnyt. Nem eløg csak visszaemløkezni ræ. jra Æt kell Øln nk a helyzetet, hogy jelenval væ væljøk benn nk. s akkor ebben a megtapasztalæsban keress k, hogy Isten fe- 18

19 lønk fordul. Amikor ezt a pillanatot megnøzz k, Isten nøz meg minket, mert akart vel nk ebben az esemønyben talælkozni. Hagyjuk tehæt, hogy megnøzzen benn nket Øs kipihenj k magunkat abban a tudatban, hogy van valaki, akit val ban Ørdekel a lønyem, aki engem szemølyesen szeret, aki az Øletem soræn keres engem. Egyes napokon nagyon gyorsan fogunk olyat talælni, ahol Isten meg akart Ørinteni benn nket. De vannak olyan napok is, amikor œgy jærunk, mint a menyasszony az nekek ØnekØben: jszaka Ægyamban kerestem, akit szeret a lelkem. De hiæba kerestem, nem talæltam. ( n 3,1) NØha Isten a mi eset nkben is megengedi ezt az ØjszakÆt, amikor nøzz k az elmœlt nøhæny ræt Øs lætsz lag sehol sem talæljuk t. Ekkor Isten azt akarja, hogy egyszerßen csak næla legy nk, ugyanœgy, mint ahogy s tøtben is tudunk egy szeretett embernøl lenni, amikor nem lætjuk ıt, de tudjuk, hogy ott van. Sokszor mær ez eløg. Ilyen napokon, amikor lætsz lag sehol nincs semmi k l n s meglætni val, j lehet, ha Istennek egyszerßen megk sz nj k minden odafordulæsæt, amivel mær megajændøkozott benn nket. K sz netet mondhatunk szeretetønek jeleiørt is, amelyeket idık zben termøszetesnek vesz nk, hogy egøszsøgesek vagyunk, vagy ha betegek vagyunk hogy nem møg nehezebb a betegsøg. Megk sz nhetj k, hogy vannak emberek, akik szeretnek benn nket, vagy ha Øppen senkink sincs hogy van erınk az egyed lløtet elfogadni. Aki nyitott sz vvel jær az Øletben, mindig talæl valamit, amit megk sz nhet. 19

20 Amikor ezt a gyakorlatot elkezdik, ne engedjøk magukat gyorsan elcs ggedni: mi mindannyian a gyors køpekhez Øs a folytonos væltakozæshoz vagyunk szokva. Gondoljunk csak arra, mennyi minden Æramlik felønk egyetlen tøvønøzøssel t lt tt estøn! s ez a napnak csak egy kis røsze! HozzÆszoktunk, hogy mindig œj benyomæsokkal stimulælnak, izgatnak benn n- ket. EzØrt færadsægos lehet egøszen elgondolkodva a napunkat vøgignøzni. Meglehet, hogy sajæt bensınk sokæig hallgatni fog. Ekkor fontos, hogy ne adjuk f l, ne szaladjunk vøgig fel letesen a napunkon, hanem egyszerßen nøzz nk tovæbbra is befelø, nøzz k a napunkat. EgØszen lassan œjra meg kell tanulnunk ezt a bensınkbe val nøzøst, ehhez idı kell Øs erı. MegnØzz k a napunkat, hagyjuk, hogy a lelk nk elidızz n egy esemønynøl, ami ebben a pillanatban legjobban foglalkoztat benn nket. s akkor œjra Ølj k mindazt, amit akkor megølt nk, most azonban Isten vilægossægæban: Isten itt megnøzett engem, tehæt Øn szemølyesen fontos vagyok neki. `tølj k, ahogy Isten megørintett benn nket, egøszen szemølyes Isten-ØlmØnyeink vannak. Ez egy elsı løpøs a belsı egyensœlyhoz: kørj k Krisztust, aki a keresztsøg Æltal a lelk nkben Øl, hogy Ørintse meg sz v nk szemøt Øs tegye læt væ. MegnØzz k az Ølet nket Øs felfedezz k benne Isten szemølyes hozzænk fordulæsæt. Ugyanezt Ørti Emilie nıvør, amikor azt mondja: BoldogsÆgunk titka abban rejlik, hogy mindent ÆttetszıvØ tegy nk Isten felø, aki minket figyelmes szeretettel szeret. 20

21 2. Felszabadulok a t køletessøg kønyszere al l RÆtekint nk Emilie Engelre Ha kisgyerekek valami rosszat tettek, nøha elbœjnak egy s tøt sarokban, az Ægyban vagy a kertben. Azt szeretnøk, ha ez utæn a neveletlensøg utæn nem lætnæ ıket senki, læthatatlannæ akarnak vælni, elszaladni. A kis Emilie Engel œjra Øs œjra elbœjik a sz lıi hæz løpcsıje alæ, egy s tøt sz gletbe. Olykor anølk l is, hogy neveletlen lett volna vagy valami rosszat tett volna. Elbœjik, nem akarja, hogy læssa ıt egy olyan Isten, akinek szigorœ tøletøtıl føl, nem akar a szeme elø ker lni gy. Ezek sokszor csak semmisøgek, elker lhetetlen t køletlensøgek, amelyek bøn t følelmet væltanak ki belıle: MÆr megint megbæntottam ezt a szigorœ Istent, aki elıtt t køletesnek kell lennem? BÆrmit tesz is, mindig megrohanjæk ezek a bøn t gondolatok. Egy pillanatfelvøtel: a kis Emilie a s tøtben, a nagy løpcsı alatt. Egy mæsik felvøtelen, az Ølete csœcsæn bensıleg oldott Øs vidæm nıt læthatnænk, aki azt mondja magær l: Noha tudatæban vagyok sajæt silænysægomnak, de mindig szæmolok Isten irgalmas szeretetøvel. 21

22 E køt Ællapot k z tt sok kis løpøsbıl Æll hosszœ œt hœz dik szæmtalan visszaesøssel. Kentenich atya nevelıiskolæjænak œtja, a Sch nstatt-szentøly kegyelmi erejønek az œtja. RÆtekint nk magunkra Vannak olyan helyzetek, amelyek egy meghatærozhatatlan nyomæsørzetet keltenek benn nk; helyzetek, amelyek elıl legsz vesebben elmenek lnønk. Aki higgadtan elgondolkodik rajtuk, nem tehet nek nk szemrehænyæst. A lelkiismeret nk azonban nem tud megnyugodni: ilyennek velem nem lett volna szabad megt rtønnie. Egy k zøpkorœ nı vatosan, løpøsben megy az aut jæval egy 30 km-es sebessøgkorlætozæsœ lak - vezetben. Hirtelen egy kisgyerek szalad az aut ja elø. Teljes erejøbıl føkez, de ez sem eløg. A gyereket elkapja az aut, sœlyosan megsør l. A sofır maga is hærom gyermek Ødesanyja. ElØg lassan Øs vatosan hajtott. A gyerek hirtelen kiszak totta magæt az Ødesanyja kezøbıl. A b r sæg elıtt feltehetıleg nem fogjæk el tølni, de a sz vøben a b ræskodæs mær røg a tærgyalæs elıtt lezajlik: Ez a gyerek nem fek dne a k rhæzban, ha... n vagyok a hibæs, ha maradand kærosodæsa lesz... Amikor nøhæny nappal køsıbb sajæt gyermeke vidæman ugrændozva tombolt a kertben, ı k nnyeivel k szk dve szaladt be a hæzba. Egy szemølyzeti fın knınek el kell bocsætania egy dolgoz t. T bbsz r is k z lte mær vele, hogy nagyon megb zhatatlanul dolgozik. Most meg ez a 22

23 førfi szemrehænyæsokat tesz neki, hogy a csalædja, a gyerekei a felmondæs miatt sœlyos helyzetbe ker l- nek. KØtsØgbeesettnek tßnik. A beszølgetøs utæn a fın knınek nyomaszt ØrzØsei vannak. Tudja, hogy a cøg ØrdekØben ezt kellett tennie. De belsı meg- ØrintettsØget is Ørez: Mi lesz most ezzel az emberrel, ezzel a csalæddal? Egy ÆltalÆnos iskolai tan t nı mær harmadik alkalommal sz l a szæmolæsb l gyenge Katinak, hogy megint tœl sok hibæt vøtett az egyszeregyben. Megpr bælja szeretetteljesen Øs serkentıen mondani, de Kati a sok piros hibajel lættæn csillap thatatlan s ræsban t r ki. Pedig meg gørtem a mamænak, hogy most jobb lesz, pedig annyit gyakoroltam... Az utæna k vetkezı torna ræn a kis esetlen, pufi TamÆst l mæszæst, futæst Øs bukfencezøst kell szæmon kørnie. A bukfenc-k sørletnøl TamÆs olyan mulatsægosan kalimpæl k vør kis kezeivel a levegıben, hogy a tan t nı hangosan felnevet. A kicsi abban a pillanatban mørhetetlen csal dæssal a szemøben nøz ræ. Kinevettem... Olyan rosszul Ørzi magæt, mint møg soha, Øs elker li a gyereket... HazafelØ menet keserß szemrehænyæsokat tesz magænak Øs azt gondolja, jobb lett volna, ha nem lesz tan t nı. KorlÆtaink megtapasztalæsænak sz rke z næi Ami a belsı egyensœlyunkat œjra Øs œjra megingatja, az a lelki Ølet nk œgynevezett sz rke z næja. Sok dologban mondhatjuk j zanul Øs tærgyilagosan, hogy nem vagyunk hibæsak. s møgsem tud a sz - v nk megnyugodni, nøha el is tøl benn nket. 23

24 Kentenich atya ezt a sajætsægos ØlmØnyt gy magyaræzza: a nık a korlætokat, a gyengesøgeket, a hiænyossægokat egysøgesen, differenciælatlanul vøtkessøgkønt Ølik meg, ami mindig sszek ttetøsben van a sajæt szemølyisøggel. Objekt ven nøzve szemølyes, felelıs hiba csak akkor Æll fenn, ha Øn egy szituæci - ban vilægosan felismerem, hogy mit kell helyesebben, jobban tenni vagy nem tenni, Øs tudatosan eld nt m, hogy ennek ellenøre mæskønt cselekszem. A nyomaszt ØrzØs, hogy œgy, ahogy van vagy ahogy t rtønt, nem lett volna szabad, a belsı nyomæs, hogy a sajæt elværæsunknak nem felelt nk meg, akkor is felløp, ha korlætokba tk z nk, sajæt termøszet nk, lehetısøgeink, sajæt ØrzØkelØs nk korlætaiba. Sok nı sajæt termøszetønek korlætait œgy Øli meg, mint aminek nem szabadna lenni: Tœl færadt voltam, fæjt a fejem, ezørt nem tudtam olyan j l dolgozni, Øs most felhænytorgatom magamnak, hogy semmire se jutottam. A kis esetlen pufi mulatsægos køpe spontæn nevetøsi ingert væltott ki, Øs vædolom magam, hogy egy gyermeket megbæntottam azzal, hogy kinevettem. Tehetetlen l Ællunk egy igazsægtalansæg, egy fæjdalmas szituæci, mæsok gyengesøgei Øs korlætai elıtt, Øs sajæt lehetısøgeink korlætaiba tk z nk, nem tudunk semmit væltoztatni, nem tudjuk elørni, hogy minden Ørintett szæmæra j legyen. A munkanølk li ismerıs mnek kieszk z ltem egy bemutatkoz elbeszølgetøst, bevetve magam az ØrdekØben; nem vettøk fel Øs emiatt szemrehænyæsokat teszek magamnak. 24

25 jra Øs œjra megfigyelhetj k, hogy hibæztatjuk magunkat a køpessøgeink korlætai miatt is, mintha tehetnønk r la, hogy egyszerßen nem igazodunk el a szæm t gøpen, vagy hogy a s temøny mindig rosszul siker l, vagy hogy nem tudunk emberekkel olyan gyesen bænni, mint a kolløganı. Sokszor felelıssø tessz k magunkat møg lelki indulatokørt is. Elutas t ØrzØseink vannak valaki irænt Øs most azt szeretnønk, ha eltßnnønek; nem szabadna lenni k. Ehhez j n møg a sok helyzet, amikor tønyleg hibæsak vagyunk. Engedt nk az ellenszenv nknek Øs valakirıl a hæta m g tt rosszat mondtunk; a foglalkozæsunk gyakorlæsa soræn hanyagok voltunk Øs egyæltalæn nem t rekedt nk ræ, hogy j munkæt vøgezz nk. A kis Emilie Engel erıs bßntudatænak, amely mindig œjra a løpcsısz glet s tøtjøbe hajtja ıt, mindenkøppen van ØrintkezØsi pontja a mi sajæt megtapasztalæsainkkal. Hogyan tudunk gy k nnyedebben Ølni? KorlÆtaink kezeløsønek køt zsækutcæja Legt bbsz r megpr bælunk elıremenek lni. T - køletesek akarunk lenni, egyszerßen nem Øszrevenni, hogy œjra Øs œjra bele tk z nk a korlætainkba. Ez az elıremenekvøs t pust l f ggıen køt egymæst l eltørı lelki folyamatban nyilvænul meg, amelyeket ha ıszintøk vagyunk nmagunkhoz mindenkøppen Øszrevehet nk. Az egyikben elfojtjuk sajæt hibæinkat, korlætainkat, gyengesøgeinket, egyidejßleg nagyon ØrzØke- 25

26 nyek lesz nk mæsok gyengesøgei irænt, Øs ıket hibæztatjuk a mi (møg t køletesen ØrzØkelt) hiænyossægaink miatt. A pszichol gusok ezt projekci - nak nevezik. Akkor nem azt mondjuk, hogy: Inger lt voltam, hanem azt: A t bbiek agressz vek voltak velem szemben. Nem azt, hogy: Ottragadtam este a tv elıtt, noha møg dolgozni akartam, hanem: A csalædom mær megint feltartott. Nem azt, hogy: Tœl ØrzØkeny vagyok, hanem: A kolløgæim durvæk Øs nincs benn k semmi egy ttørzøs. Vagyis Øppen azon a ponton, ahol benn nk valami nem t køletes, mindig valaki mæst hibæztatunk, ezzel akarvæn felmenteni magunkat. Kentenich atya erre az esetre a selyemkabæt køpet alkalmazza, amelyet motivæci inkra Øs korlætainkra ter t nk. K vetkezmønykønt egyre kevøsbø lesz nk tudatæban korlætainknak, de ettıl møg azok megvannak. Egy nı, aki a hibæit ilyen m don pr bælja Øszre nem venni, ıszintøtlennø vælik. MegtØveszti magæt Øs mæsokat, Øs egyre fokoz d an vesz ti el az sszek ttetøst eredeti erıivel, amelyek: az erı a szeretethez, a szenvedøshez Øs a teljes nætadæshoz. SajÆt gyengesøgeink elt ntetøsønek vægya egy mæsik lelki folyamatban is megmutatkozhat. Egyre t bb olyan dolog lesz, amit nem tudunk magunknak megbocsætani. Ezek gyakran banælis dolgok. Nem tudom megbocsætani magamnak, 26

27 hogy vesz tettem a teniszben, hogy a fogy kœræt mær megint megszak tottam, hogy a kolløgæk elıtt gy blamæltam magam, hogy a menetjegy-automatænæl olyan nevetsøgesen viselkedtem, hogy a tolatæsnæl az aut t sszet rtem... A nem tudok magamnak megbocsætani, nem hagy nyugodni, hogy tehettem ilyet, ez bosszant, ezek azt a lelki folyamatot t kr zik, mely szerint nem tudok igent mondani arra, hogy vannak gyengøim, nem tudom magamat gy elfogadni. El tølem magam a gyengesøgeim miatt, mert gyengesøgeknek nem szabadna lenni. Az ilyen nel tøløs egyre t bb lelki energiæt k t le. A terhelhetısøg lecs k- ken, minden munka, amit tesz nk, nehezebb lesz. Mindenekelıtt azonban œrræ lesz benn nk egy sajætos kemønysøg. Ekkor fennæll a veszølye, hogy nehezebb lelki megterheløskor sszeroppanunk. Kentenich atya a k vetkezı køpet hasznælja erre: goly tıdik egy kemøny tærgyhoz, egy cserøpedønyhez, egy deszkafalhoz, egy t k rh z. A goly az erısebb, a tærgy elt rik. Ez a køpe egy olyan asszonynak, akinek azæltal, hogy sajæt magæt eltøli lelki ereje tœl van fesz tve Øs egy œjabb nehøz megterheløs sszeroppantja. Az ellentøte ennek a køpnek, amikor a goly vattæval talælkozik, ruganyosan felfogja a goly tøsøt, Øs fogva marad benne a goly anølk l, hogy a vattæt szøtrombolta volna. A vatta køpe fesz ltsøgmentes, oldott lelkiællapotot jelkøpez, amely nagyobb megræzk dtatæsokat is køpes felfogni. 27