M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer. BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn"

Átírás

1 M. Nurit Stosiek - M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn

2

3 M. Nurit Stosiek M. Kornelia Fischer BELS MEGNYUGV`S Kilenc løpøs Kentenich atya utæn CsalÆdok a CsalÆdØrt Egyes let budavær, 2001

4 A mß eredeti c me: Mein inneres Gleichgewicht finden Neun Schritte nach Pater Kentenich Ford totta: KondorosynØ Varga Erika Øs Kondorosy Elıd LektorÆlta: CsermÆk KÆlmÆn Kiadja a CsalÆdok a CsalÆdØrt Egyes let 8272 budavær, Fı u. 14., tel./fax: 87/ Felelıs kiad : az Egyes let eln ke Nyomdai elıkøsz tøs: PalÆsthy Imre, Balatonfßzfı NyomÆs: OOK-Press Nyomda, VeszprØm Felelıs vezetı: SzathmÆry Attila

5 TartalomjegyzØk BevezetØs Hagyom, hogy a pillanat megørintsen Felszabadulok a t køletessøg kønyszere al l Napirendem œj sœlypontjai Nem csinælunk a bolhæb l elefæntot Erı a kitartæshoz A tœlterheltsøg gyengødsøggø alak tæsa A felszabadult mosoly ereje A szeretet legyızi az ellenællæst A kedvessøg egyøni m dja BefejezØs

6 BevezetØs n kezøbe vette ezt a f zetet, Øs ezzel azt a vægyæt k veti, hogy belsı higgadtsæggal Øs r mmel Ælljon az Ølet forgatagæban olyan esetekben is, ahol a k r lmønyeket nem lehet lek zdeni, a nehøzsøgeket nem lehet az œtb l eltævol tani, ahol a tœlterheløs elker lhetetlen. Ez a f zet a nıh z sz l, legyen bærmilyen korœ Øs bærmilyen Ølethelyzetben. Egy œtnak az elemeit tartalmazza, melyet Kentenich J zsef atya, Sch n- statt alap t ja, a nemzetk zi Sch nstatt-mozgalom nık z ssøgeivel Øvtizedeken Æt kipr bælt. Az ta a legk l nb zıbb kultœrækb l a legk l nb zıbb ØletfÆzisœ Øs ØletformÆjœ nık ezrei jærjæk ezt az utat. Mi, nık, az identitæsunk, az nazonossægunk tekintetøben radikælis ÆtalakulÆst Øl nk meg. A nıkørdøs, a XX. szæzad egyik nagy kørdøse, az ezredfordul tæjøkæn ismeretlen kimenetelß k sørlettø fejlıdik. Gyakran tapasztalhatjuk k rnyezet nkben, hogy szinte nincs olyan Øletforma, amit a nık ne pr bælnænak ki. Korunkban a nıket a nıi magazinok Øs mæs mødiæk egyre œjabb Øs œjabb k sørletekre biztatjæk test k Øs lelk k, kapcsolataik Øs tevøkenysøgeik terøn. Ilyen hættør mellett fogalmazza meg Kentenich atya a programjæt. A sch nstatti nımozgalomban 6

7 az œj t pusœ nırıl van sz, aki nem a foltmunkæk (patchwork) mintæjæra mindenføle lehetsøges k sørletbıl Æll ssze, hanem szemølyisøgønek legbelsı erıforræsaib l kiindulva bontakozik ki. A harmadik Øvezredben a nık nagyon sok tekintetben mæsok lesznek Øs mæskønt fognak Ølni, mint a røgebbi korok asszonyai. De nıvø kell lennie ahhoz, hogy megtalælja Øs beteljes tse cøljæt! mondja Kentenich atya. Sch nstatt alap t ja ehhez az œj f ldre vezetı exped ci hoz egy irænytßt talælt, mely a nıi kørdøsekben biztosan megmutatja az irænyt, anølk l, hogy røszletekbe menne: ez MÆria, a nı, aki tœl azon, amit a kultœræk Øs a korok rærøtegeztek, a nı eredeti, Isten Æltal kigondolt t pusa. Kentenich atya elvezette a nıket a MÆriÆval val Øletk z ssøgre a szeretetsz vetsøgre, mely Æltal a kibontakozæs szøles lehetısøgeit biztos totta szæmukra mindenkinek a jelleme Øs a szemølyes køpessøgei alapjæn. Egyesek a csalædban talæljæk meg a boldogsægukat, mæsok a politikæban. Egyesek szeretik, ha nyugalom Øs rend van k r l tt k, mæsok akkor virulnak ki, ha konvenci k nølk l, avantgærd m don zajlanak a dolgok. Sch nstatt alap t ja felfedezte, hogy a legk l nb zıbb asszonyt pusok kivæl - an ki tudnak bontakozni anølk l, hogy egyoldalœvæ vælnænak, ha megvan ez az irænytß: az Øletk z ssøg MÆriÆval. Mi, nık, akik otthon Ørezz k magunkat a Sch n- statt-mozgalomban, a lehetı legt bb nınek szeretnønk a nıi mivolt feletti r met k zvet teni. Ezzel a 7

8 cøllal j tt løtre ez a f zet. Ez nem elmølet akar lenni, hanem minøl k zvetlenebb l akarja azt tovæbbadni, ami szemøly szerint nek nk seg t. EzØrt a k - vetkezı kilenc løpøshez egy olyan utat vælasztunk, amelyen talælkozunk egy nıvel, aki ezt az utat jærta, Øs akit ezen az œton Kentenich atya teljesen tudatosan vezetett. Sch nstatt alap t ja azt mondta r la, hogy ez a nı nagy mørtøkben elørte azt, amit ı a mai kor asszonyainak ezen az œton k zvet teni akar. Ez a nı Emilie Engel. lete a XX. szæzad elsı feløben jætsz dik. FoglalkozÆsa szerint tan t nı, aki a Kentenich atya Æltal alap tott Sch nstatti MÆrianıvØrek vilægi intøzetønek kezdı generæci jæhoz tartozik. A belsı egyensœlyra vonatkoz kørdøs nk szempontjæb l az teszi fontossæ szemølyisøgøt, hogy sok minden olyat hordozott magæban, ami megnehez tette, hogy ezt az utat jærja. A szæzadfordul n nıtt fel, amikor az igehirdetøsben a szigorœ Øs tølkezı Isten tœl erısen elıtørbe ker lt. MÆr gyermekkoræban, mint egy s tøt ÆrnyØk k sørte ıt møly, belsı følelme ettıl az Istentıl, aki mindent læt Øs mindent meg is b ntet. Belsı lelkiismereti gond nyomasztotta, hogy Istent mindig œjra megbæntja. KØsıbb, felnıtt koræban sœlyos betegsøget kapott, amely testi erejøt egyre jobban cs kkentette. lete alkonyæn teljesen tol kocsihoz volt k tve, nem tudott mær beszølni Øs csak nagy nehøzsøgek ÆrÆn tudott rni. Meg kellene itt møg nøhæny dolgot eml teni, de majd køsıbb visszatør nk ræ. 8

9 Kentenich atya ezt a nıt azon az œton vezette, amelyrıl itt sz lesz: næll an eløbe menni a n vekvı terheknek, egøszen a køpessøgeinket meghalad k vetelmønyekig, Øs a hiænyz termøszetes erıt t bbsz r sen megnyerni az Isten erejøre val n - vekvı ræhagyatkozæs Æltal. Ez alak totta ki a szemølyisøgøt. Azok, akik køsıbb talælkoztak vele, azt mesølik, hogy nem ØreztØk, hogy bærmi aggodalom is lett volna benne. ElmondÆsuk szerint kiegyensœlyozott Øs vidæm szemølyisøg volt, aki oda tudott fordulni az emberekhez, Øs az egyes emberek problømæit j l Æt tudta Ørezni. lete vøgøn œgy Æll elıtt nk, mint egy szokatlan kisugærzæssal rendelkezı erıs nı. jra bele kell nøzzek sugærz szemeibe. Akkor megint minden rendben lesz velem mondja valaki, aki azørt keresi fel ıt, hogy feltankoljon næla. Ez akkor volt, amikor Emilie nıvør a lætogat it mær csak tol kocsiban tudta fogadni, feje erısen oldalra billent, nagyon megg rnyedt Øs Ælland fæjdalmai voltak. Egy fiatal nı, aki r viddel a halæla elıtt talælkozott vele, ezt mondta: gy tßnt, mintha az egøsz helyisøg ragyogott volna Æltala. Nagy testi gyengesøge szinte eltßnt a lelkøbıl Ærad Øs az arcæn læthat szæmomra felejthetetlen møly ragyogæs m g tt. Kentenich atya nem hagyott køtsøget afelıl, hogy Emilie Engel lelki Ællapota szokatlanul nagy følelme fiatal koræban Isten k l nleges vezetøsøre utal. Lelki Ællapota nem elsısorban eset vagy probløma, hanem elhivatottsægænak titka. Isten azørt adott neki ilyen korlætokat az ØletØhez, hogy 9

10 nek nk, mai embereknek megmutassa: Istennek mæs mørcøje van. Nem a t køletessøgen mœlik, hogy minket boldoggæ Øs az Ølet nket gy m lcs - zıvø tegye. Ez r mteli zenet a szæmunkra, olyan emberek szæmæra, akiknek gyakran møg az nørtøkeløsøt is a teljes tmønyorientælt gondolkozæs hatærozza meg, mely szerint mindenki annyit Ør, amennyit teljes t. Emilie Engel szemølyisøge azt mutatja: aki ræhagyatkozik Istenre, megengedheti magænak, hogy mæs mørtøkek szerint Øljen. Ez oldja a g rcs ket Øs megszabad t szæmos lelki tehertıl. Ezennel megh vjuk nt, vægjon neki ennek az œtnak. Azt ajænljuk, hogy ne olvassa vøgig az egøsz f - zetet egyszerre, hanem a kilenc løpøs mindegyikøt nyugodtan gyakorolja be. Mindegyik løpøsnek ugyanaz a feløp tøse: egy r vid pillantæs Emilie Engelre, onnan ÆttekintØs a nælunk felfedezhetı rokon lelkiællapotokra Øs Ølethelyzetekre, Øs vøg l gyakorlati javaslatok a belsı egyensœly konkrøt elsajæt tæsæhoz. 10

11 1. Hagyom, hogy a pillanat megørintsen RÆtekint nk Emilie Engelre 1942 karæcsonya van. MÆr høt Øve, hogy Emilie nıvør sœlyos betegsøgben szenved: tuberkul zisban. Ez azt jelentette, hogy Øveket kellett klinikækon Øs szanat riumokban elt ltenie. Most œjra Sch nstattban van, Øs k z ssøgønek vezetı k røhez tartozik. EbØdidı van, a pihenøs ideje. r asztalænæl l, Øs egy kis f zetbe jegyzetel. Ekkor j n valaki, egy nıvørtærsa, Øs Emilie nıvør mosolyogva kørdi: TalÆld ki, mit csinælok Øppen! jabban van egy kedvteløsem. AztÆn mindjært maga megadja a vælaszt. Az volt az elkøpzeløse, hogy az 50. sz letøsnapjæt k l n - sen j l elıkøsz ti 50 napon kereszt l. Minden nap visszatekint ØletØnek egy ØvØre, Øs megk sørli benne Isten k l n s szeretetøt felfedezni az egøszen konkrøt esemønyekben., aki a betegsøg nehøz Øveit tudja maga m - g tt, aki a følelem, a s tøtsøg, a fæjdalmak szæmos ræjæt szenvedte Æt, a føny napl jæt rja: Isten gyengød szeretetønek jeleit kutatja az ØletØben. KØsıbb egyszer azt mondja: BoldogsÆgunk titka abban rej- 11

12 lik, hogy mindent ÆttetszıvØ tegy nk Isten felø, aki minket figyelmes szeretettel szeret. RÆtekint nk magunkra Egy csoport fiatal nı sszej n este. Van egy k - l n s m dszer k, hogy nagy k ltekezøs nølk l megajændøkozzæk egymæst: mindegyik elmesøl valamit, ami szæmæra a k zelmœltban szøp volt. Nekem mindig k l n sen szøp az, ha megfigyelem a termøszetben a sz nek jætøkæt mesøli egy 20 Øv k r li egyetemista læny. Egy t k zeløben lakom. NØha egyszerßen ott l k Øs csodælom a sz nek jætøkæt, ahogy a v z Ærnyalata a nap mozgæsa Æltal væltozik, ahogy a fæk t kr zıdnek a v zben, ahogy a szøl fodrozza a vizet. NemrØg egy nagy esı utæn hirtelen kis t tt a nap Øs csodælatos sziværvæny keletkezett. Felt rt bennem a csodælat: mit lehet v zbıl Øs fønybıl løtrehozni. Elbßv lt: milyen hatalmas is kell legyen az, aki ilyen egyszerß dolgokb l ilyen csodælatosat tud alkotni. RÆnØztem a sziværvænyra, Øs egyszer csak nagyon nagy r m Øledt fel bennem Isten irænt, aki ilyenre køpes. R vid talælkozæs az igazi szøpsøggel Van valami k l n s benn nk, emberekben: ott vagyunk egy felfordulæs k zepøn, belsıleg kiegyensœlyozatlanul, talæn hajszolva a sok tennival Æltal, amelyeket mind egyszerre kellene elintøzni. s akkor væratlanul talælkozunk valakinek a pillantæsæval, akit nagyon szeret nk: væratlanul sszefutunk vele a værosban vagy felnøz nk egy nehøz 12

13 munkæb l, Øs azt vessz k Øszre, hogy Øppen ez a valaki nøz rænk, Øs a tekintet nk talælkozik. NØha az is eløg, ha ilyen pillanatokban a mæsik az esz nkbe jut, az arcvonæsai vagy egy szøp emløk. Ekkor valami k l n s dolog t rtønik, a lelk nk fesz ltsøge enged, fellølegzik, a fønybe tekint. A k lsı zßrzavar Øs a tœl sok tennival egyszerre csak vesz t a sœlyæb l, mert itt van egy arc, aki egy pillanatra kiemel benn nket a høtk znapi feladatok t - megøbıl, Øs Æltala kapcsolatba ker l nk azzal, ami val jæban szøp az Ølet nkben. Ilyet nemcsak emberek k zti viszonylatban tapasztalhatunk meg. LehetsØges ez az Isten nkkel val talælkozæsban is: ott az a fiatal nı, aki egyszerßen figyeli a termøszetet Øs elbßv li ıt a sziværvæny. AztÆn egyszer csak Øszreveszi m g tte Istent. Emilie Engel tven napon kereszt l, sıt egøsz ØletØn Æt ezt gyakorolta: szreveszem Øletemben a ræm tekintı Istent. A boldogsæg titka Aki gy tud nøzni, annak a dolgok elkezdenek vilæg tani. Isten megørint benn nket a mindennapok forgataga k zepette, Øs egyszerre sok minden nem is olyan sz rnyß mær. Akkor k nnyedebben Øl nk. A boldogsægkutatæs a tart s boldogsæg egyik legfontosabb elemønek azt tartja: tanulj meg a pillanatban boldog lenni! BoldogtalannÆ tessz k magunkat, ha mintegy alagœtba nøzve mindig csak a nagy r mforræsokørt Øl nk: a nyæri vakæci Ørt a Karib-szigeteken; a karrierløtra legfelsı fokæørt; az 13

14 œj hæzørt, Øs nem vessz k Øszre a mindennapi Øletben a boldogsæg-lehetısøgeket. MinØl g rcs sebben kapaszkodunk ezekbe a nagy cølokba, annæl csal dottabbak vagyunk, amikor elørt k. Egy k nai k zmondæs szerint: Ha r kre boldog akarsz lenni, legyøl kertøsz. A kertøsz tekintete Øszreveszi a kis dolgokat, a n vekedøs ritmusa Æltal mindig a pillanatra koncentræl, œjra Øs œjra oda kell fordulnia a n vønyeihez, Øs gondoznia kell ıket. Ez a figyelmessøgnek egy olyan magatartæsæt fejleszti ki, melynek ez a lønyege: Most Ølek. A boldogsæg œtja: tanulj meg a pillanatban boldog lenni. Kentenich atya hozzæteszi: Erre minden szempillantæsban lehetısøg van. A d ntı az, hogy milyen szemekkel pillantunk. A jadez ld zak Hogy nøz ki egy ilyen pillantæs, amely lehetıvø teszi, hogy a fønybe tekints nk? BevÆsÆrl k rœton vagyok, nagyon sietek, møg az ABC-be meg a cipøszhez is el kell mennem. s akkor vøletlen l egy kirakatra esik a pillantæsom: egy csodælatos zak, jadez ld, pontosan az Øn zløsem. Beleszeretek ebbe a zak ba, mær j l Ørzem magam benne. s k zben møg mindig a kirakat elıtt Ællok. E pillantæsnak k vetkezı a folyamata: j Ørtelemben megragad benn nket egy dolog, egy megtapasztalæs, egy pillanat, szinte meg vagyunk bßv lve. A jadez ld zak megpillantæsakor megfeledkez nk a k r l tt nk levı aut kr l, az ABC-rıl, 14

15 a cipøszrıl, nøha møg magunkr l is, a gondjainkkal egy tt. Teljesen a pillanatban Øl nk. A szøp dolgokkal Øs tapasztalatokkal val ilyen ØrintkezØsek œj erıket Øs Ølet r met Øbresztenek benn nk. Ahol ezek hiænyoznak, ott færadsægossæ vælik az Ølet. Ezek a szøp dolgok gyakran nem is hiænyoznak az Ølet nkbıl, hanem sokszor csak egyszerßen nem nøz nk eløg tudatosan Øs mølyen oda, Øs nem fedezz k fel ıket. `ttetszıvø tenni: A pillanat, mint a szem pillantæsa A kis hercegnek van a bolyg jæn egy r zsæja, amelyet nagyon szeret. Mindenben, amit csak læt, a r zsæt fedezi fel. A csillagok azørt szøpek, mert egy virægra emløkeztetnek, amelyet nem lehet lætni mondja a k sørıjønek. BoldogsÆgunk titka abban Æll, hogy mindenben t læssuk; hogy mindent ÆttetszıvØ tegy nk Isten felø, aki minket figyelmes szeretettel szeret! mondja Emilie Engel. Ez pontosan ugyanaz a folyamat, mint a kis hercegnøl. A læthat dolgok m g tt ı a r zsæjæt lætja Øs ezørt minden dolog vilæg tani kezd. Emilie nıvør minden m g tt egy arcot læt, aki ræmosolyog, Øs minden vilæg tani kezd. BoldoggÆ teszi ıt ennek az arcnak, Isten nk arcvonæsænak megtalælæsa, aki minket minden tt meleg ØrdeklıdØssel keres, aki minden embernøl mølyebbre nøz, Øs aki minket minden pillanatban nagy figyelemmel k sør. Sok ember 15

16 vægy dik egy ilyen talælkozæsra. s ha nem talæljæk meg t, akkor valamiføle instant istenhez menek lnek. Egyesek a gy gy t kristælyokban keresik, mæsok a szemølyre sz l horoszk pban, megint mæsok pedig vakon hisznek azokban az Øletb l- csessøgekben, melyek nıi magazinjuk problømarovatæban valamiføle tanæcsad nıtıl olvashat k. K zben pedig egyæltalæn nem olyan nehøz az Ølı Istennel k zelrıl talælkozni. Csak meg kell tanulnunk az Ølet nket ÆttetszıvØ tenni. Ehhez sz ksøg nk van arra, hogy az Ølet nket tudatosabban Ølj k. Aki az egyik ØlmØny utæn hajszolja a mæsikat, az mindent csak t redøkesen fog fel. Ahhoz azonban, hogy megørintsen benn nket egy szøp ØlmØny, el kell idızn nk næla. A vallæsossæg nem valami g rcs s dolog, hanem egy olyan folyamat, amit az a fiatal nı a sziværvænnyal megølt. Vagyis nøz nk Øs egyszerßen hagyjuk, hogy a szøp dolgok Øs ØlmØnyek megsz l tsanak benn nket. s akkor nøha szinte magæt l megy vøgbe ez a løpøs: Isten arcæba nøz nk. Mert Isten az esemønyek, az emberek Øs az Ølet nk tapasztalatai Æltal Ælland an keres benn nket. Ha Istent mølyen meg akarjuk Ølni, akkor gyakran ebben a teljesen termøszetes k zegben kell elısz r œjra megtanulnunk a szøpet megfigyelni. Erre idıt kell szak tanunk, k l nben boldogtalannæ tessz k magunkat. Krisztus mibenn nk: a lætæs œj minısøge A pillanatban Ølni, œj szemekkel nøzni. Ez egy olyan folyamat, amelyet a JØzussal ØrintkezØsbe ke- 16

17 r lı emberek megøltek. BeszØlik a vak ember t rtønetøt, aki csak egy valamit k vænt: Uram, add, hogy læssak! Krisztus teljes tette neki ezt a nagy vægyæt. Egy dal gy rja ezt le: Uram, Te megajændøkoztæl a szereteteddel, megørintetted a szememet. KivezettØl a s tøtsøgbıl a fønyre, læt væ tettøl engem. Ahol a sz v nkben ezt a vægy dæst megtalælja Krisztus, ott œjra mßk døsbe løp: kivezet benn nket a s tøtsøgbıl a fønyre. Az embereket læt væ teszi, hogy meglæssæk az igazi szøpet az Ølet kben: az ember szøpsøgøt, amelyet bensıjøben hordoz; hogy meglæssæk az Ølet szøpsøgøt a megtapasztalt Øs odaajændøkozott szeretet teljessøgøben; hogy meglæssæk Isten k zelsøgønek szøpsøgøt, amely meg tud dicsı teni egy Øletet a mindennapi Ølet poræban is. Minden pillanat vilæg tani kezdhet a szæmunkra, ha a megfelelı szemmel nøzz k: ez a kegyelem ajændøka, de vægy dæs kørdøse is. Ezt az utat jærja Emilie Engel, amikor arr l beszøl, hogy az Øletet ÆttetszıvØ kell tenni. Gyakorlat a lelki egyensœly elørøsøre Ezt a gyakorlatot bærmikor elkezdhetj k: Krisztus a lelk nkben Øl, Øs be akar vezetni benn nket az vilægossægæba. Csak Æpolnunk kell magunkban az erre val vægyakozæst, akkor Szent Lelke Æltal vezetni fog benn nket. EzØrt j, ha ennek a gyakorlatnak a kezdetekor sz v nkben sszekapcsol dunk az rral. Ezt megtehetj k egy egøsz r vid fohæsszal akær gy is: Uram, Ørintsd meg sz vem szemøt, Øs engedd, hogy a Te fønyedben meglæssam 17

18 a fønyt az Øletemben! Vagy a vak ember szavaival: Uram, lætni szeretnøk! Engedd, hogy most a Te szemeiddel læssak! EzutÆn megpr bæljuk megnøzni a napunkat. Az este k l n sen alkalmas erre, mert ekkor ÆltalÆban nagyobb nyugalom van a bensınkben. De az is lehet, hogy nnek az este a legmegerıltetıbb idıszak. Akkor keresse meg azt a helyet a napirendjøben, amikor a leginkæbb meg tud nyugodni. Nem feltøtlen l sz ksøges, hogy teljes nyugalom legyen, lehet ez egy olyan tevøkenysøg k zben is, amely bensıleg nem vesz minket nagyon igønybe, pøldæul vasalæs vagy kerti munka k zben, ha k zben csak magunk vagyunk. Akkor aztæn megnøzz k a napunkat. A nøzøs a lætæsnak egy meghatærozott m dja: nem akarok semmit elørni, megællap tani vagy bebizony tani. Egyszerßen kiny lunk, Øs engedj k, hogy a nap esemønyei hassanak rænk: a tærgyak, amelyekkel ØrintkezØsbe ker lt nk, az emberek, akikkel dolgunk volt, az ØrzØsek, amelyek mozgattak benn nket Øs a gondolatok, amelyek tæmadtak benn nk. AztÆn, ha valami k l n sen megørint benn n- ket, mert szokatlan volt szokatlanul szøp vagy nehøz, akkor a tekintet nkkel elidız nk ott: meg- Ællunk, nem hagyjuk magunkat a k vetkezı benyomæs vagy egy hirtelen j tt ØrzØs Æltal innen elragadni, hanem megnøzz k ezt az ØlmØnyt. Nem eløg csak visszaemløkezni ræ. jra Æt kell Øln nk a helyzetet, hogy jelenval væ væljøk benn nk. s akkor ebben a megtapasztalæsban keress k, hogy Isten fe- 18

19 lønk fordul. Amikor ezt a pillanatot megnøzz k, Isten nøz meg minket, mert akart vel nk ebben az esemønyben talælkozni. Hagyjuk tehæt, hogy megnøzzen benn nket Øs kipihenj k magunkat abban a tudatban, hogy van valaki, akit val ban Ørdekel a lønyem, aki engem szemølyesen szeret, aki az Øletem soræn keres engem. Egyes napokon nagyon gyorsan fogunk olyat talælni, ahol Isten meg akart Ørinteni benn nket. De vannak olyan napok is, amikor œgy jærunk, mint a menyasszony az nekek ØnekØben: jszaka Ægyamban kerestem, akit szeret a lelkem. De hiæba kerestem, nem talæltam. ( n 3,1) NØha Isten a mi eset nkben is megengedi ezt az ØjszakÆt, amikor nøzz k az elmœlt nøhæny ræt Øs lætsz lag sehol sem talæljuk t. Ekkor Isten azt akarja, hogy egyszerßen csak næla legy nk, ugyanœgy, mint ahogy s tøtben is tudunk egy szeretett embernøl lenni, amikor nem lætjuk ıt, de tudjuk, hogy ott van. Sokszor mær ez eløg. Ilyen napokon, amikor lætsz lag sehol nincs semmi k l n s meglætni val, j lehet, ha Istennek egyszerßen megk sz nj k minden odafordulæsæt, amivel mær megajændøkozott benn nket. K sz netet mondhatunk szeretetønek jeleiørt is, amelyeket idık zben termøszetesnek vesz nk, hogy egøszsøgesek vagyunk, vagy ha betegek vagyunk hogy nem møg nehezebb a betegsøg. Megk sz nhetj k, hogy vannak emberek, akik szeretnek benn nket, vagy ha Øppen senkink sincs hogy van erınk az egyed lløtet elfogadni. Aki nyitott sz vvel jær az Øletben, mindig talæl valamit, amit megk sz nhet. 19

20 Amikor ezt a gyakorlatot elkezdik, ne engedjøk magukat gyorsan elcs ggedni: mi mindannyian a gyors køpekhez Øs a folytonos væltakozæshoz vagyunk szokva. Gondoljunk csak arra, mennyi minden Æramlik felønk egyetlen tøvønøzøssel t lt tt estøn! s ez a napnak csak egy kis røsze! HozzÆszoktunk, hogy mindig œj benyomæsokkal stimulælnak, izgatnak benn n- ket. EzØrt færadsægos lehet egøszen elgondolkodva a napunkat vøgignøzni. Meglehet, hogy sajæt bensınk sokæig hallgatni fog. Ekkor fontos, hogy ne adjuk f l, ne szaladjunk vøgig fel letesen a napunkon, hanem egyszerßen nøzz nk tovæbbra is befelø, nøzz k a napunkat. EgØszen lassan œjra meg kell tanulnunk ezt a bensınkbe val nøzøst, ehhez idı kell Øs erı. MegnØzz k a napunkat, hagyjuk, hogy a lelk nk elidızz n egy esemønynøl, ami ebben a pillanatban legjobban foglalkoztat benn nket. s akkor œjra Ølj k mindazt, amit akkor megølt nk, most azonban Isten vilægossægæban: Isten itt megnøzett engem, tehæt Øn szemølyesen fontos vagyok neki. `tølj k, ahogy Isten megørintett benn nket, egøszen szemølyes Isten-ØlmØnyeink vannak. Ez egy elsı løpøs a belsı egyensœlyhoz: kørj k Krisztust, aki a keresztsøg Æltal a lelk nkben Øl, hogy Ørintse meg sz v nk szemøt Øs tegye læt væ. MegnØzz k az Ølet nket Øs felfedezz k benne Isten szemølyes hozzænk fordulæsæt. Ugyanezt Ørti Emilie nıvør, amikor azt mondja: BoldogsÆgunk titka abban rejlik, hogy mindent ÆttetszıvØ tegy nk Isten felø, aki minket figyelmes szeretettel szeret. 20

21 2. Felszabadulok a t køletessøg kønyszere al l RÆtekint nk Emilie Engelre Ha kisgyerekek valami rosszat tettek, nøha elbœjnak egy s tøt sarokban, az Ægyban vagy a kertben. Azt szeretnøk, ha ez utæn a neveletlensøg utæn nem lætnæ ıket senki, læthatatlannæ akarnak vælni, elszaladni. A kis Emilie Engel œjra Øs œjra elbœjik a sz lıi hæz løpcsıje alæ, egy s tøt sz gletbe. Olykor anølk l is, hogy neveletlen lett volna vagy valami rosszat tett volna. Elbœjik, nem akarja, hogy læssa ıt egy olyan Isten, akinek szigorœ tøletøtıl føl, nem akar a szeme elø ker lni gy. Ezek sokszor csak semmisøgek, elker lhetetlen t køletlensøgek, amelyek bøn t følelmet væltanak ki belıle: MÆr megint megbæntottam ezt a szigorœ Istent, aki elıtt t køletesnek kell lennem? BÆrmit tesz is, mindig megrohanjæk ezek a bøn t gondolatok. Egy pillanatfelvøtel: a kis Emilie a s tøtben, a nagy løpcsı alatt. Egy mæsik felvøtelen, az Ølete csœcsæn bensıleg oldott Øs vidæm nıt læthatnænk, aki azt mondja magær l: Noha tudatæban vagyok sajæt silænysægomnak, de mindig szæmolok Isten irgalmas szeretetøvel. 21

22 E køt Ællapot k z tt sok kis løpøsbıl Æll hosszœ œt hœz dik szæmtalan visszaesøssel. Kentenich atya nevelıiskolæjænak œtja, a Sch nstatt-szentøly kegyelmi erejønek az œtja. RÆtekint nk magunkra Vannak olyan helyzetek, amelyek egy meghatærozhatatlan nyomæsørzetet keltenek benn nk; helyzetek, amelyek elıl legsz vesebben elmenek lnønk. Aki higgadtan elgondolkodik rajtuk, nem tehet nek nk szemrehænyæst. A lelkiismeret nk azonban nem tud megnyugodni: ilyennek velem nem lett volna szabad megt rtønnie. Egy k zøpkorœ nı vatosan, løpøsben megy az aut jæval egy 30 km-es sebessøgkorlætozæsœ lak - vezetben. Hirtelen egy kisgyerek szalad az aut ja elø. Teljes erejøbıl føkez, de ez sem eløg. A gyereket elkapja az aut, sœlyosan megsør l. A sofır maga is hærom gyermek Ødesanyja. ElØg lassan Øs vatosan hajtott. A gyerek hirtelen kiszak totta magæt az Ødesanyja kezøbıl. A b r sæg elıtt feltehetıleg nem fogjæk el tølni, de a sz vøben a b ræskodæs mær røg a tærgyalæs elıtt lezajlik: Ez a gyerek nem fek dne a k rhæzban, ha... n vagyok a hibæs, ha maradand kærosodæsa lesz... Amikor nøhæny nappal køsıbb sajæt gyermeke vidæman ugrændozva tombolt a kertben, ı k nnyeivel k szk dve szaladt be a hæzba. Egy szemølyzeti fın knınek el kell bocsætania egy dolgoz t. T bbsz r is k z lte mær vele, hogy nagyon megb zhatatlanul dolgozik. Most meg ez a 22

23 førfi szemrehænyæsokat tesz neki, hogy a csalædja, a gyerekei a felmondæs miatt sœlyos helyzetbe ker l- nek. KØtsØgbeesettnek tßnik. A beszølgetøs utæn a fın knınek nyomaszt ØrzØsei vannak. Tudja, hogy a cøg ØrdekØben ezt kellett tennie. De belsı meg- ØrintettsØget is Ørez: Mi lesz most ezzel az emberrel, ezzel a csalæddal? Egy ÆltalÆnos iskolai tan t nı mær harmadik alkalommal sz l a szæmolæsb l gyenge Katinak, hogy megint tœl sok hibæt vøtett az egyszeregyben. Megpr bælja szeretetteljesen Øs serkentıen mondani, de Kati a sok piros hibajel lættæn csillap thatatlan s ræsban t r ki. Pedig meg gørtem a mamænak, hogy most jobb lesz, pedig annyit gyakoroltam... Az utæna k vetkezı torna ræn a kis esetlen, pufi TamÆst l mæszæst, futæst Øs bukfencezøst kell szæmon kørnie. A bukfenc-k sørletnøl TamÆs olyan mulatsægosan kalimpæl k vør kis kezeivel a levegıben, hogy a tan t nı hangosan felnevet. A kicsi abban a pillanatban mørhetetlen csal dæssal a szemøben nøz ræ. Kinevettem... Olyan rosszul Ørzi magæt, mint møg soha, Øs elker li a gyereket... HazafelØ menet keserß szemrehænyæsokat tesz magænak Øs azt gondolja, jobb lett volna, ha nem lesz tan t nı. KorlÆtaink megtapasztalæsænak sz rke z næi Ami a belsı egyensœlyunkat œjra Øs œjra megingatja, az a lelki Ølet nk œgynevezett sz rke z næja. Sok dologban mondhatjuk j zanul Øs tærgyilagosan, hogy nem vagyunk hibæsak. s møgsem tud a sz - v nk megnyugodni, nøha el is tøl benn nket. 23

24 Kentenich atya ezt a sajætsægos ØlmØnyt gy magyaræzza: a nık a korlætokat, a gyengesøgeket, a hiænyossægokat egysøgesen, differenciælatlanul vøtkessøgkønt Ølik meg, ami mindig sszek ttetøsben van a sajæt szemølyisøggel. Objekt ven nøzve szemølyes, felelıs hiba csak akkor Æll fenn, ha Øn egy szituæci - ban vilægosan felismerem, hogy mit kell helyesebben, jobban tenni vagy nem tenni, Øs tudatosan eld nt m, hogy ennek ellenøre mæskønt cselekszem. A nyomaszt ØrzØs, hogy œgy, ahogy van vagy ahogy t rtønt, nem lett volna szabad, a belsı nyomæs, hogy a sajæt elværæsunknak nem felelt nk meg, akkor is felløp, ha korlætokba tk z nk, sajæt termøszet nk, lehetısøgeink, sajæt ØrzØkelØs nk korlætaiba. Sok nı sajæt termøszetønek korlætait œgy Øli meg, mint aminek nem szabadna lenni: Tœl færadt voltam, fæjt a fejem, ezørt nem tudtam olyan j l dolgozni, Øs most felhænytorgatom magamnak, hogy semmire se jutottam. A kis esetlen pufi mulatsægos køpe spontæn nevetøsi ingert væltott ki, Øs vædolom magam, hogy egy gyermeket megbæntottam azzal, hogy kinevettem. Tehetetlen l Ællunk egy igazsægtalansæg, egy fæjdalmas szituæci, mæsok gyengesøgei Øs korlætai elıtt, Øs sajæt lehetısøgeink korlætaiba tk z nk, nem tudunk semmit væltoztatni, nem tudjuk elørni, hogy minden Ørintett szæmæra j legyen. A munkanølk li ismerıs mnek kieszk z ltem egy bemutatkoz elbeszølgetøst, bevetve magam az ØrdekØben; nem vettøk fel Øs emiatt szemrehænyæsokat teszek magamnak. 24

25 jra Øs œjra megfigyelhetj k, hogy hibæztatjuk magunkat a køpessøgeink korlætai miatt is, mintha tehetnønk r la, hogy egyszerßen nem igazodunk el a szæm t gøpen, vagy hogy a s temøny mindig rosszul siker l, vagy hogy nem tudunk emberekkel olyan gyesen bænni, mint a kolløganı. Sokszor felelıssø tessz k magunkat møg lelki indulatokørt is. Elutas t ØrzØseink vannak valaki irænt Øs most azt szeretnønk, ha eltßnnønek; nem szabadna lenni k. Ehhez j n møg a sok helyzet, amikor tønyleg hibæsak vagyunk. Engedt nk az ellenszenv nknek Øs valakirıl a hæta m g tt rosszat mondtunk; a foglalkozæsunk gyakorlæsa soræn hanyagok voltunk Øs egyæltalæn nem t rekedt nk ræ, hogy j munkæt vøgezz nk. A kis Emilie Engel erıs bßntudatænak, amely mindig œjra a løpcsısz glet s tøtjøbe hajtja ıt, mindenkøppen van ØrintkezØsi pontja a mi sajæt megtapasztalæsainkkal. Hogyan tudunk gy k nnyedebben Ølni? KorlÆtaink kezeløsønek køt zsækutcæja Legt bbsz r megpr bælunk elıremenek lni. T - køletesek akarunk lenni, egyszerßen nem Øszrevenni, hogy œjra Øs œjra bele tk z nk a korlætainkba. Ez az elıremenekvøs t pust l f ggıen køt egymæst l eltørı lelki folyamatban nyilvænul meg, amelyeket ha ıszintøk vagyunk nmagunkhoz mindenkøppen Øszrevehet nk. Az egyikben elfojtjuk sajæt hibæinkat, korlætainkat, gyengesøgeinket, egyidejßleg nagyon ØrzØke- 25

26 nyek lesz nk mæsok gyengesøgei irænt, Øs ıket hibæztatjuk a mi (møg t køletesen ØrzØkelt) hiænyossægaink miatt. A pszichol gusok ezt projekci - nak nevezik. Akkor nem azt mondjuk, hogy: Inger lt voltam, hanem azt: A t bbiek agressz vek voltak velem szemben. Nem azt, hogy: Ottragadtam este a tv elıtt, noha møg dolgozni akartam, hanem: A csalædom mær megint feltartott. Nem azt, hogy: Tœl ØrzØkeny vagyok, hanem: A kolløgæim durvæk Øs nincs benn k semmi egy ttørzøs. Vagyis Øppen azon a ponton, ahol benn nk valami nem t køletes, mindig valaki mæst hibæztatunk, ezzel akarvæn felmenteni magunkat. Kentenich atya erre az esetre a selyemkabæt køpet alkalmazza, amelyet motivæci inkra Øs korlætainkra ter t nk. K vetkezmønykønt egyre kevøsbø lesz nk tudatæban korlætainknak, de ettıl møg azok megvannak. Egy nı, aki a hibæit ilyen m don pr bælja Øszre nem venni, ıszintøtlennø vælik. MegtØveszti magæt Øs mæsokat, Øs egyre fokoz d an vesz ti el az sszek ttetøst eredeti erıivel, amelyek: az erı a szeretethez, a szenvedøshez Øs a teljes nætadæshoz. SajÆt gyengesøgeink elt ntetøsønek vægya egy mæsik lelki folyamatban is megmutatkozhat. Egyre t bb olyan dolog lesz, amit nem tudunk magunknak megbocsætani. Ezek gyakran banælis dolgok. Nem tudom megbocsætani magamnak, 26

27 hogy vesz tettem a teniszben, hogy a fogy kœræt mær megint megszak tottam, hogy a kolløgæk elıtt gy blamæltam magam, hogy a menetjegy-automatænæl olyan nevetsøgesen viselkedtem, hogy a tolatæsnæl az aut t sszet rtem... A nem tudok magamnak megbocsætani, nem hagy nyugodni, hogy tehettem ilyet, ez bosszant, ezek azt a lelki folyamatot t kr zik, mely szerint nem tudok igent mondani arra, hogy vannak gyengøim, nem tudom magamat gy elfogadni. El tølem magam a gyengesøgeim miatt, mert gyengesøgeknek nem szabadna lenni. Az ilyen nel tøløs egyre t bb lelki energiæt k t le. A terhelhetısøg lecs k- ken, minden munka, amit tesz nk, nehezebb lesz. Mindenekelıtt azonban œrræ lesz benn nk egy sajætos kemønysøg. Ekkor fennæll a veszølye, hogy nehezebb lelki megterheløskor sszeroppanunk. Kentenich atya a k vetkezı køpet hasznælja erre: goly tıdik egy kemøny tærgyhoz, egy cserøpedønyhez, egy deszkafalhoz, egy t k rh z. A goly az erısebb, a tærgy elt rik. Ez a køpe egy olyan asszonynak, akinek azæltal, hogy sajæt magæt eltøli lelki ereje tœl van fesz tve Øs egy œjabb nehøz megterheløs sszeroppantja. Az ellentøte ennek a køpnek, amikor a goly vattæval talælkozik, ruganyosan felfogja a goly tøsøt, Øs fogva marad benne a goly anølk l, hogy a vattæt szøtrombolta volna. A vatta køpe fesz ltsøgmentes, oldott lelkiællapotot jelkøpez, amely nagyobb megræzk dtatæsokat is køpes felfogni. 27

Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl

Beller Tilmann. FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl Beller Tilmann FONTOS VAGY NEKEM A szexualitæs ØrtelmØrıl CsalÆdakadØmia- budavær Egyes let budavær, 2000 A mß eredeti c me: Tilmann Beller: Du

Részletesebben

TAN`CS. (InformÆció) (2005/C 58 E/01)

TAN`CS. (InformÆció) (2005/C 58 E/01) 2005.3.8. C 58 E/1 I (InformÆció) TAN`CS 10/2005/EK KÖZÖS `LL`SPONT a TanÆcs Æltal 2004. december 21-Øn elfogadva a szakmai køpesítøsek elismerøsørıl szóló, ð-i 2005/ð/EK európai parlamenti Øs tanæcsi

Részletesebben

A SI FOKI 320 O M V SZETI, KULTUR`LIS, OKTAT`SI S TECHNIKAI K ZPONT TERVP`LY`ZATA

A SI FOKI 320 O M V SZETI, KULTUR`LIS, OKTAT`SI S TECHNIKAI K ZPONT TERVP`LY`ZATA M LE R`S A SI FOKI 320 O M V SZETI, KULTUR`LIS, OKTAT`SI S TECHNIKAI K ZPONT TERVP`LY`ZATA TARTALOMJEGYZÉK TERVJEGYZÉK: 01 HELYSZÍNRAJZ, KÖRNYEZETRENDEZÉS, KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 02 FUNKCIÓSÉMA-PINCESZINT,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A házassági eskü III. rész

A házassági eskü III. rész A házassági eskü III. rész Én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy -t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI

TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI A TISZA-T T RS G TER LETHASZN`LATI S K RNYEZETV DELMI PROBL M`I EMLA Alap tvæny a K rnyezeti OktatÆs TÆmogatÆsÆra 1998. TartalomjegyzØk EL SZ A T RS G K I. R SZ RNYEZETI ADOTTS`GAI F LDTANI S V ZRAJZI

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Internet alapok IL3970

Internet alapok IL3970 Internet alapok IL3970 sszeæll totta: VÆrady Lajos /98 mærcius/ Tartalom MI AZ INTERNET, R VID T RT NETE... 3 AZ INTERNET... 3 ARPANET-T L NAPJAINKIG... 3 HOZZ`F R S AZ INTERNETHEZ... 3 KAPCSOLT VONALI

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Kulcsszavak: különleges bánásmód, játék Diszciplinák: pszichológia, pedagógia, gyógypedagógia

Kulcsszavak: különleges bánásmód, játék Diszciplinák: pszichológia, pedagógia, gyógypedagógia JÁTÉKKAL A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEKÉRT (RECENZIÓ) A recenzió szerzője: Varga Gréta Debreceni Egyetem Lektorok: Mező Katalin Debreceni Egyetem Schéder Veronika Debreceni Egyetem Szilágyi

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT Sokan imádkoznak ma Isteni vezetért Hazánkért, az összefogásért. A KÖRÖK gondolata az összefogásra való törekv tudatos elhatározásaként, a szórványos egyéni imák összefogásáért született, mert minden sóhaj,

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Családakadémia Hírlevél

Családakadémia Hírlevél Családakadémia Hírlevél 57. szám digitális változat Tartalom: Csak 9 februári hétvége Csak 8 Visszatekintés Csak 6 Jegyesoktatás Elnökségi ülés Szervezői tapasztalatcsere Közérdekű hirdetmények Bizalompedagógia

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

Illem és illemszabályok

Illem és illemszabályok Általános viselkedéskultúra Illem és illemszabályok Illem és etikett Munkahelyi szituációk illemtana Illem, illemszabályok Minden civil társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete, amelynek gyökerei

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok...

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... III. évfolyam 6. szám 2016. június Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 16 óráig az imádkozóknak nyitva van a templomunk. Az elmúlt évben

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5.b osztály Résztvevők száma: 20 fő Időpont: 2008. május 28. június 4. Osztály / csoport rövid bemutatása: A 2007/2008 as tanévtől

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége 7 Születés és halálfélelem 10 Az élet iskolája 14 Kibékülni a halandósággal 15 A félelem általános kezeléséről 20 Lefagyás és menekülés 20 Rámenősség

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával enessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5 észült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával Tanulási képességek fejlesztése Adaptáció A bátai általános

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által Isten Szelleme által történı vezetésünkrıl hallotok tanítást, ennek a tanításnak a harmadik részét fogjátok hallani. A mai

Részletesebben

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól Azonosító Önkéntes adatszolgáltatás KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól A kérdezőbiztos neve:... A kérdezés időpontja: 1984....hó... nap A kérdezés időtartama:... A kitöltött kérdőívet ellenőrizte:...

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Ficánkoló óvoda - Oviújság, 2011, tél

Ficánkoló óvoda - Oviújság, 2011, tél Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok érkeznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok. Adhattok nekik szeretetet, de

Részletesebben

Harmadik katekézis: Mirco Agerde 2003. Mária anyasága

Harmadik katekézis: Mirco Agerde 2003. Mária anyasága Mirco Agerde 2003 Harmadik katekézis: Mária anyasága Az elızı katekézis során azt elemeztük, milyen választ kell adnunk Mária azon kérésére, hogy szenteljük magunkat az İ Szeplıtlen Szívének, és megértettük,

Részletesebben