VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 17. évfolyam 1. szám 2010.augusztus VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség belsı információs kiadványa A Vííz Kerrettiirrányellv évii moniittorriing erredményeii A vízminıségi szabályozás a közeljövıben, az Európai Uniós irányelveinek átvételével, új alapokra helyezıdik. A mostani kibocsátás (emissziós) szempontú szabályozás áttér befogadó szempontú (imissziós) szabályozásra, vagyis a már megszokott fogalmakat használva a víztest jó ökológiai állapotának elérését, vagy megtartását kell szem elıtt tartani, a kibocsátások szabályozásával. További változás az, hogy az eddigi vizsgálatok során mért kémiai paraméterekrıl a hangsúly áttevıdik a biológiai paraméterekre, vagy azok kiegészülnek biológiai állapotot jellemzı paraméterekkel. Egy vízfolyás biológiai állapota jelentıs mértékben függ a víztest kémiai állapotától, kémiai környezetétıl, sıt mi több egy kibocsátás biológiai kihatásai a kibocsátott szennyvíz, vagy bevezetett víz szennyezıanyag (kémiai) összetételétıl, minıségi, mennyiségi paramétereitıl függ. Vagyis egy víztest ökológiai állapotának szabályozásához elengedhetetlenek a kémiai paraméterek vizsgálata, illetve azok várható víztestre gyakorolt biológiai változásoknak meghatározása, vizsgálata és végsı soron ismerete. A vízkeret irányelv nem határoz meg terhelhetıségi kritériumokat, azonban elıírja a kiváló és a jó állapot, vagy potenciál megtartását (ahol az már fennáll), és a jó állapot, vagy potenciál elérését (ahol az még nem áll fenn). Ez csak a terhelhetıség vizsgálat alapján lehetséges. A befogadó ökológiai állapotát szem elıtt tartó szabályozási rendszer bevezetése a jogszabályok megfelelı módosítását is feltételezi, elsı sorban a felszíni vizek minısége védelmérıl szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet módosítására van szükség. A jogszabály hívatott számszerősíteni azokat a környezetminıségi és vízminıségi határértékeket, melyek a víz jó állapotának az eléréséhez és megırzéséhez szükségesek. Ezen a ponton kell szólni egy pár szót a vízgazdálkodási tervekrıl is, melyek az egyik eszközt hivatottak biztosítani a célállapotok megvalósításához, vagy megtartásához december 22. volt az a határidı amikorra véglegesíteni kellett a vízgyőjtı gazdálkodási terveket, csatolva hozzá egy intézkedési programot, mely a VKI célkitőzésinek teljesülését biztosíthatja. A vízgyőjtı gazdálkodási terv illetékességi területünkre esı részvízgyőjtık és alegységekre vonatkozó részének elıkészítése, a KÖTI-KÖVIZIG feladatkörébe volt utalva, melyhez Felügyelıségünk a rendelkezésre álló adatokat átadta. A részvízgyőjtı területeinkre összeállított tervek egységes szerkezetben összeállított változata alkotja Magyarország vízgazdálkodási tervét. A 1127/2010.(V.21.) Kormány határozattal a kormány közzétette az ország vízgazdálkodási tervét azzal a (2) pontban meghatározott szándékkal, hogy, az átfogó gazdaságfejlesztési stratégiákat fel kell mérni és azoknak a vízgyőjtı-gazdálkodási tervvel való összhangját A SZÁM TARTALMÁBÓL 1 Bevezetı 2 Megfigyelés, monitorozás 3 Milyen állapotban vannak vizeink? Tisza folyó Zagyva folyó Tó víztestek holtágak vízminısége Belvízcsatornák vízminısége Összefoglaló biztosítani kell. A vízgyőjtı gazdálkodási tervek tartalmazzák a jelenlegi vízminıségi és mennyiségi állapot felmérését, a háttér-információt a víztestek jelenlegi állapotáról, milyen kifogásolható minıségi és mennyiségi problémák jelentkeznek, ennek milyen okai azonosíthatók, továbbá, hogy milyen környezeti célkitőzések fogalmazhatóak meg és ezek eléréséhez milyen mőszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzésekre van 1

2 szükség. Szükséges megjegyezni, a terv maga egy keretet ad, melynek figyelembe vételével meg kell teremteni azt a jogi környezetet, és társadalmi megegyezést, mely lehetıvé teszi, hogy a meghatározott határidıre (2015. és 2027.) a kitőzött cél elérhetı legyen. A felszíni vizek minısége védelmérıl szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet módosításának tervezete elkészült. A tervezet tartalmazza az elsıbbségi és egyéb veszélyes anyagok környezetminıségi határértékeit, illetve, a felszíni vizek (álló- és folyó) ökológiai állapotát befolyásoló vízminıségi határértékeket, melyek éves átlag értékre vonatkoznak. Az új rendszer életbe lépésével lezárul egy közel éves szabályozási szemlélet. Addig is lássuk a évi kémiai vizsgálati eredmények alapján, a vízszennyezettségi határértékekrıl és azok alkalmazási szabályairól szóló rendelet tervezetben foglaltak figyelembe vételével, milyen besorolással jellemezhetıek a területünkön kijelölt víztestek. Megfigyelés, monitorozás Az új szabályozási rendszer bevezetése érdekében, illetve az egyes víztestek ökológiai állapotának meghatározása érdekében évek óta folyik egy megalapozó mintavétel, mely az állapotmeghatározás mellett a kockázatot jelentı anyag meghatározására is irányul. A mintavételi szelvények kijelölésére évente kerül sor, a laborokkal és az érintett társfelügyelıségekkel egyeztetett módon. A hosszú távú megfigyelés alatt álló víztestek (10 db) vizsgálatára rendszeresen minden évben sor kerül. A monitorozás a VKI keretében, I. feltáró,- (nemzeti megfigyelı hálózat), II. feltáró megfigyelési helyeken, illetve operatív megfigyelı helyeken történik. A II. feltáró megfigyelési helyek az I. kiegészítéseként jöttek létre és célja a vízgyőjtı szintő specifikus terhelések hosszú távú megfigyelése. Az operatív megfigyelı program célja azoknak a víztesteknek a vizsgálata, melyek esetében fennáll annak kockázata, hogy az esetükben kitőzött célkitőzések nem teljesülnek, és ez által szükséges az intézkedési program eredményeinek a nyomon követése. A Közép-Tisza vidéken kijelölt víztestek monitorozására 2009-ban 29 mintavételi hely került meghatározásra, melyek közül 10 db feltáró, illetve 19 operatív megfigyelı hely. Az operatív kategóriába sorolt mintavételi helyek esetében a kockázatosságot részben a veszélyes anyagok, a táp- és szerves anyagok, esetenként a hidromorfológiai kockázat jelenti. Nevesítve, a feltáró és operatív megfigyelési pontok a Tisza folyón (4), a Zagyva folyón (2), a holtágakon (9), belvízcsatornákon (14), a Hortobágy-Berettyón (1) helyezkednek el. Milyen állapotban vannak a területünk vizei? A felszíni vizeink VKI szerinti teljes körő minısítésére nem vállalkozhatunk, tekintettel arra, hogy egy összetett minısítési rendszerrıl van szó és talán erre még kidolgozott, bejáratott módszer nincs kidolgozva. Erre való tekintettel csak a kémiai állapot vizsgálatára teszünk kísérletet, vizsgálva egyaránt a veszélyes és nem veszélyes anyagokat. Tisza folyó A Tisza folyó Felügyelıségünk illetékességi területére esı részén, négy (megszokott) szelvényben kerül sor rendszeresen vízmintavételre, mint feltáró mintavételi helyen: Tiszafüred, Kisköre, Szolnok fölött és Tiszaugon. Kijelölt víztest szempontjából a Tiszafüredi szelvény a HU_RW_AAA506_ EU kóddal ellátott víztest alsó szelvénye, a Kiskörei a Szolnoki és a Tiszaugi mintavételi helyek a HU_RW_AAA506_ EU kóddal ellátott 2

3 víztest felsı harmadában helyezkednek el. A Tiszafüredi szelvényben tárgyi évben 3 mintavételre került sor, a többi szelvényben havi gyakorisággal történt mintavétel. Az alábbi táblázatban az éves számtani átlag értékeket tüntettük fel, illetve határértékként a jogszabálytervezetbıl a 20. típusú Síkvidéki közepes és nagy folyók -ra vonatkozó határértékeket: Komponens Vízminıségi Tisza - Tisza - Tisza - Tisza - határérték Tiszafüred Kisköre Szolnok Tiszaug Víz hımérséklet C 16,77 12,75 13,27 13,06 ph(laboratórium) 6,5-9,0 8,03 8,03 7,98 8,04 Klorid mg/l <60 0,00 27,25 KOIcr er mg/l <25 14,67 14,58 14,00 11,58 Oldott oxigén mg/l >7 7,83 8,84 8,21 9,57 Oxigén telítettség % ,00 81,58 85,67 89,58 BOI5 mg/l <4 5,37 2,18 2,29 2,84 Ammónium-nitrogén mg/l <0,4 0,06 0,09 0,09 0,09 Nitrát mg/l <2 3,93 4,18 4,19 4,44 Nitrit mg/l <0,06 0,05 0,08 0,05 0,06 O,foszfát µg/l < ,00 175,00 127,50 157,50 foszfor µg/l < ,67 116,67 39,17 92,50 a-klorofill mg/m3 <2,9 1,76 3,6 1,88 6,20 A vizsgálati eredmények alapján a víz minısége a tápanyagok vonatkozásában nem elégíti ki a jó állapothoz tartozó szennyezettségi határértéket, nevezetesen az nitrát és az ortofoszfát esetében. Hosszszelvényben vizsgálva megállapítható, hogy a nitrát kisebb ingadozással mindvégig a 4,0-4,40 mg/l érték között váltakozik és már a felsı szelvényben is hasonló nagyságrendő, vagyis a terhelés a felsı vízfolyás szakaszon következik be. Szintén megfigyelhetı a nitrit határérték közeli koncentrációja, ami elméletileg a jó állapothoz tartozó határértékhez viszonyított telítettséget jelent. Az ortofoszfát tartalom magasabb értéket mutat a Tiszafüred-i szelvényben és csökkenı tendenciát a Szolnok fölötti szelvényig, majd ismételten egy növekedést mutat, mindvégig határérték fölötti értéktartományban maradva. Az eredmény sorból, a Tiszafüredi szelvény alatti szakaszon végbemenı természetes lebomlási folyamatok mértékére lehet következtetni, és a Szolnok és alatta bekövetkezı szennyezıanyag terhelésre, növekedésre. A klorofill-a 5,9 µg/l alatti (kívánatos érték) értéke, megfelel a hasonló típusú síkvidéki vizeknél elvárt értéknek. A vízkémiai adatok alapján történı minısítés nem tekinthetı teljesnek, csak következtetések levonására alkalmas. Ugyanis ezeket az eredményeket szembe kell állítani az ökológiai,- és mindenekelıtt a biológiai vizsgálatok eredményével és összefüggésében vizsgálni a kémiai hatást a biológiai állapotra. Ez alapján lehet talán meghatározni a kémia-biológia kölcsönhatást kifejtı paramétert, melynek a korlátozására, kiküszöbölésére kell intézkedéseket meghatározni. Amint a fenti értékelésbıl is kiderül egyes paraméterek vonatkozásában szükségessé válható intézkedések nem biztos, hogy a vizsgált víztestre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy már az a felsı jellemzı szelvényben is kimutatható, mint limitáló tényezı. Ez erısíti meg a vízgyőjtı szemlélető szabályozás szükségességét, és nem utolsó sorban a határokon átnyúló vízgazdálkodási tervek, monitoring meglétét. Szennyezı és elsıbbségi és egyéb veszélyes anyagféleségek meghatározására a Tiszafüredi és Szolnok fölötti szelvényekben került sor. Jellemzıen a mért komponensek - kevés kivétellel - a kimutathatósági határérték alatt voltak, kivéve a 4-nonil-fenol tartalmat két esetben a Szolnok fölötti szelvényben melynek értéke 0,240-0,250 µg/l volt, átlagértékben viszont a jogszabálytervezetben meghatározott környezetminıségi határérték alatt (0,3 µg/l). Zagyva folyó A kijelölt víztest szempontjából az általunk megfigyelt víztest EU kódja HU_RW_AAB074_ , a besorolás szerint nem minısül erısen módosítottnak, vagy mesterséges víztestnek, szerves anyag terhelés szempontjából nem kockázatos, ellenben tápanyagterhelés alapján kockázatosnak minısül. Ez utóbbinak oka a pontszerő bevezetések lehetnek. A veszélyes-anyag terhelés alapján a diffúz bevezetések okán lehetséges a kockázat. A vízminıség vizsgálatára két szelvényben került sor: a Jásztelki,- és a torkolatközeli Újszászi szelvényben. A jásztelki szelvényben 4 minta/év gyakorisággal,- az újszászi szelvényben pedig 12 (havi egy) 3

4 mintavételre került sor. A szennyezı és elsıbbségi és egyéb veszélyes anyagféleségek közül a fenolok meghatározására került sor az újszászi szelvényben. A melléklet táblázatban a vizsgált paraméterek közül csak azokat tüntettük fel, amelyekre a jogszabálytervezetben van meghatározva határérték. Látható, hogy a határérték fölötti vizsgálati eredmények túlsúlyban vannak, csak a szerves anyag tartalmat jellemzı komponensek és a ph értéke illeszkedik a jó állapothoz tartozó szennyezettségi határértékekhez. Ugyan a biológiai vizsgálatok nem állnak rendelkezésre, de feltehetıen a jó állapothoz szükséges határértékekhez viszonyítottan minden területen jelentkezı jelentıs túllépés a biológiai állapotban is megmutatkozik. A Zagyva-Tarna vízgyőjtı utóbbi évek vizsgálati eredményét áttekintve megállapítható, hogy a szentlırinckátai és a Tarna jászdózsai szelvényében vett minták vizsgálati eredményei a foszforformák esetében egy nagyságrenddel kedvezıbbek, de így is meghaladják a jó állapothoz szükséges határértékeket. Ennek alapján feltételezhetı, hogy a szennyezés növekedés a Jászberény és térségében bevezetett szennyvizek Komponens Vízminıségi Zagyva Zagyva - Újszász határérték Jásztelek ph(laboratórium) 6,5-9,0 8,12 8,16 - Fajlagos vezetıképesség µs/cm < , ,17 - KOIcr er mg/l <25 20,00 20, Oldott oxigén mg/l >7 7,20 7,73 8,8-10 Oxigén telítettség % ,25 69, BOI5 mg/l <4 3,63 2,40 2,8-3,4 Ammónium-nitrogén mg/l <0,4 1,08 0,12 0,18-0,3 Nitrát mg/l <2 12,18 11,36 2,5-3,2 Nitrit mg/l <0,06 0,33 0,07 0,02-0,04 O,foszfát µg/l < , , foszfor µg/l < ,50 707, nitrogén mg/l <3 4,35 3,19 - a-klorofill mg/m3 <2,9 7,4 3, eredményeként jön létre, melynek felülvizsgálatára, korlátozására van szükség. Ugyanakkor az utolsó oszlopban feltüntetett utóbbi évek átlagértéke alapján megállapítható, hogy a korábbi években egy kedvezıbb állapot állt fenn, mely arra enged következtetni, hogy a vízminıségi állapot részben javítható. A sokéves átlag érték alapján szintén megállapítható, hogy az utóbbi év vizsgálati eredményei tápanyag háztartás szempontjából egyetlen évben sem feleltek meg a jó állapot eléréséhez szükséges határértékeknek. Azt is szükséges kiemelni, hogy a Zagyva-Tarna vízgyőjtı egyike azoknak a vízgyőjtıknek, melynek területe teljes egészében hazánk területén helyezkedik el, ezért a vízminıség szabályozása csak rajtunk múlik. Tó víztestek holtágak vízminısége 2009-ban 9 db holtág vízminıségének vizsgálatára került sor, változatosan 3-12 mintavétel/év gyakorisággal. Komponenskör vonatkozásában minden esetben sor került az általánosnak tekinthetı vízkémiai vizsgálatokra. Veszélyes anyagok vizsgálatára nem került sor. A tó víztestek kategóriába tartozó holtágak jellemzése alapján megállapítható, hogy felület szempontjából kicsinek tekinthetıek, mesterségesen létrejött víztestek de jellegük jelentıs módosítások nélküli, természetesnek tekinthetı. Vízminıség szempontjából szerves,- és tápanyagterhelés szerinti kockázatosság lehetséges, de inkább kockázatosnak tekinthetıek. A vizsgálati eredmények átlag értékeit a könnyebb áttekinthetıség kedvéért az alábbi táblázatban összesítettük: Komponens, Határérték, Holtág megn. Oldott oxigén Oxigén telített. (%) KOIk BOI5 nitrogén foszfor (µg/l) Ortofosz fát (µg/l) > <40 <4 <3 <400 <200 Halásztelki HK 7,63 74,33 17,92 3,59 0,97 115,25 205,0 Peresi HK 10,93 110,75 44,25 8,13 2,21 240,0 217,5 Harcsási HK 9,29 77,33 31,83 5,61 0,86 135,83 197,5 Túrtıi HK 9,10 85,92 19,83 4,02 0,35 122,5 209,92 Cibaki HT 7,6 80,67 51,33 7,70 2, ,67 Szajoli HT 7,98 76,67 47,5 8,58 2,0 163,33 95,83 Alcsi HT 8,18 75,75 26,25 3,10 0, Fegyverneki HT 9,93 88,2 14,75 3,6 0,68 72,5 120 Cserıközi HT 2,15 18,7 61,5 13,47 1,

5 A holtágakba jellemzıen nem kerül közvetlenül tisztított szennyvíz, elıfordulhat esetlegesen strandokról származó használt termálvíz bevezetése, melynek a szerves anyag tartalma nem számottevı, só tartalomban okozhat némi növekedést. Általában véve a vizsgált holtágak tápanyag háztartása megfelelı, az eseti határérték túllépések kismértékőek. A határérték feletti értéket egy-egy kiugróan magas érték okozza, de az év legnagyobb részében a koncentrációk megfelelnek a jó állapotra meghatározottnak. Határérték túllépés többnyire a szerves anyag tartalmat jellemzı komponensek esetében tapasztalunk, mely egyaránt megmutatkozik a biológiailag lebontható részben is ami arra enged következtetni, hogy a szennyezés feltehetıen természetes eredető, könnyen bontható. Az oxigénháztatás mutatói a Cserıközi kivételével szintén a kívánatos érték tartományba helyezkedik el, ami örvendetesnek mondható. A Cserıközi Holt-Tisza jellemzıen kedvezıtlen állapota egy alaposabb vizsgálatot igényel. Belvízcsatornák vízminısége A mőködési területünk síkvidéki jellegébıl adódóan a területen számtalan olyan belvízcsatorna van melynek nyomvonala természetes úton alakult ki, de némi korrekcióval, módosított jellegőnek tekinthetı. Ennek megfelelıen a belvízcsatornák víztestként történı jellemzése, általában nem tekinti mesterséges víztestnek, de az erısen módosított jellegét valószínősíti. A belvízcsatornák a belvízelvezetı funkciójuk mellett, az utóbbi idıben jellemzıen nagyobb település tisztított szennyvíz elvezetı funkcióját is betöltik, ezért szerves,- és tápanyag terhelés szempontjából a rá települt pontszerő szennyvíz bevezetések hatására kockázatosnak minısülnek, illetve legtöbb esetben a veszélyes-anyag terhelés is mint kockázati tényezı lép fel. Ennek tükrében tekintsük át az egyes belvízcsatornák vízminıségét jellemzı vizsgálati eredményeket: Komponens, Határérték, Holtág Oldott oxigén Oxigén telítetts. (%) KOIk BOI5 nitrogén foszfor (µg/l) Ortofosz fát (µg/l) megnevezése > <40 <4 <3 <400 <200 Perje fcs. 3,33 27,0 82,25 23,08 33, Gerje fcs. 7,83 62,0 37,0 4,53 1,88 876, Közös fcs. 5,25 44,50 57,0 16,13 19, ,5 Németh-éri fcs. 4,50 46,0 116,33 28,67 1,61 773, ,67 Tiszabıi fcs. 4, ,75 2,68 2,38 230,0 440,0 Karcag-I. fcs. 3, ,75 9,65 15,9 1342,5 3890,0 Sajfoki fcs. 9,0 82,5 61,0 8,55 1,66 502,5 1012,5 Hanyi-ér 7,38 68,58 26,0 2,75 1,20 905, ,33 Mirhó-Gyócsi fcs. 9,63 90,17 26,67 4,73 3, , ,5 Harangzugi fcs. 7,68 67,5 28,5 6,0 4,05 205,0 432,5 Szajoli fcs. 4,88 40,75 28,5 4,45 2, ,5 7002,5 Pejtsik fcs. 5,57 47,0 43,0 4,43 0,42 170,0 356,67 Tiszaderzsi 3 bcs. 8,68 81,25 54,0 7,60 0,97 535,0 485,0 Körös-ér 4,85 39,25 155,5 26,43 14, , ,5 Nagyfoki I. bcs. 4,65 38,5 42,75 9,55 2,09 197,5 555,0 A belvízcsatornák többsége 16. és 17. típusú víztest, ezért határértéként a síkvidéki pangó viző vízfolyások esetében megállapított határértékeket vettük. A vizsgálati eredmények zöme a megállapított határérték fölött van. Ennek oka elsısorban az a tény, hogy az Alföldön kevés állandó vízfolyást találunk, mely a települések tisztított szennyvizeinek elvezetését biztonságosan, vízminıség romlást kizáró módon, megoldaná. Belvízelvezetı csatornáink mindegyike idıszakos vízfolyásnak minısül. Az idıszakos vízfolyás meghatározása is utal annak befogadói minıségének kedvezıtlen tulajdonságaira: olyan állandó vízhozammal, illetve vízborítással nem rendelkezı vízfolyás (így különösen ér, patak, belvízcsatorna), amely idıszakosan kiszárad tisztított szennyvíz, 5

6 illetve használt víz bevezetése nélkül. Az idıszakosság társulva a tisztított szennyvíz befogadói funkcióval eredményezi a nyári idıszakban bekövetkezı rendkívüli vízminıségi állapotot. Mint látható a vizsgálati eredményekbıl a belvízcsatornák vizének igen magas a szerves anyag tartalma, és rendkívül magas a tápanyagháztartást jellemzı komponensek értéke. Az igen szennyezett belvízcsatornák általában társíthatóak egy településsel, melynek a tisztított szennyvizeinek a befogadója, mint pl. Perje Abony; Körös-ér Nagykörös; Szajoli fcs. Törökszentmiklós, vagy Karcag I. fcs. Karcag város. Összefoglaló A fentiekben bemutatott vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy legrosszabb kémiai állapotban a belvízcsatornák és a Zagyva folyó van, mely természetes módon eredményezi a rossz biológiai állapotot is. A Zagyva folyó vonatkozásában visszatekintve az 1970-es évek közepén- és az azt követıen mért eredményekre megállapíthatjuk, hogy már abban az idıben sem beszélhetünk a Zagyva jó minıségi állapotáról. Azt követıen a vízfolyás állapota csak romlott, az iparosodás eredményeként megnövekedett mennyiségő - és csak részben tisztított - bevezetett szennyvizek hatására. Ennek eredményeként a vízminıségben 1990-ig egy igen markáns kedvezıtlen változás következett be, majd fokozatosan a ig egy kismértékő javulás állt be, majd többnyire stagnált a víz minısége. A jó ökológiai állapot elérésére kitőzött idıpont (Zagyva alsó), illetve (Zagyva felsı), vagyis mindössze év áll rendelkezésre a jó állapot eléréséhez. Ez feltehetıen nem azt jelenti, hogy a kitőzött határidıre minden kémiai paraméternek meg kell feleljen a meghatározott határértékeknek, hanem ezen határértékekhez való közelítés megvalósítása, azzal a feltétellel, hogy a jó biológiai állapot is létrejöjjön. A határértékeket vizsgálva ide kívánkozik az a megjegyzés, hogy a BOI5 esetében a 16. és 17. típusú víztestek esetében elıírt <4 mg/l igen alacsony értéknek tekinthetı, - sıt talán elérhetetlen -, tekintettel arra, hogy ez az érték a Tisza folyóra jellemzı átlag értéknek felel meg. Az idıszakos vízfolyásnak minısülı belvízcsatornáink esetében az elméleti jó ökológiai állapot elérése igen nehéz feladatnak bizonyulhat, tekintettel arra, hogy a csatorna idıszakonként kiszáradhat (ekkor nem beszélhetünk biológiai állapotról), illetve belvizes idıszakban a mezıgazdasági területekrıl meglehetısen rossz minıségő víz érkezik, továbbá folyamatosan szennyvízzel terhelt, és a tisztított szennyvíz bevezetés is jelentıs szerves,- szennyezıanyag terhelést jelent. A fentiekben ismertetett, határértékhez viszonyított kémiai paraméterek egyes víztípusoknál elırevetítik a jó ökológiai állapot elérésének komplexitását. A feladat végrehajtására vállalt év, egy rendkívül magas szennyezettségi állapotra beállt biológiai állapot megváltoztatásához nem tekinthetı hosszúnak, ezért mihamarabb meg kell teremteni a - meghatározott intézkedések végrehajtásához - szükséges jogi és gazdasági környezetet, hogy elkezdıdhessen az átfogó környezetvédelmi-, vízgazdálkodási intézkedés sorozat és hozzá tartozó szemléletváltás, melynek eredményeként 2027-ben majd elmondhatjuk, hogy vizeink jó ökológiai állapotba kerültek. A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség belsı információs kiadványa Szerkesztıség: Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) Felelıs szerkesztı: Petráss András Felelıs kiadó: Dr. Háfra István július Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Címzett Város : Utca, házszám : Irányítószám : 6

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor

Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor TECHNOLÓGIAI MÓDSZEREGYÜTTES, AZ OPTIMÁLIS BIOTECHNOLÓGIÁHOZ TARTOZÓ PARAMÉTEREK: KABA, KUTRICAMAJOR...

Részletesebben

VÍZKEZLÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

VÍZKEZLÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS VÍZKEZLÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2008. A környezetgazdálkodási mérnöki, illetve a természetvédelmi és vadgazda mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

Készítette: Varga Mátyás Holtág rehabilitációs szakreferens. 2010. december 6.

Készítette: Varga Mátyás Holtág rehabilitációs szakreferens. 2010. december 6. A Cibakházi-Holt-Tisza jó vízminıségének, és jó ökológiai állapotának szükségessége az intézkedésekkel, és cselekvésekkel megvalósítható beavatkozások szükséges feladatai valamint a holtág komplex hasznosításra

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. -2012. április - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:... 4 A FELÜLVIZSGÁLAT JOGSZABÁLYI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4 Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata V. A 27-213-as idıszak operatív programjainak módosítására vonatkozó környezeti jelentés elkészítése Budapestt,, 211.. decemberr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc.

VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc. VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc. A 2000/60/EK VKI VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS, A FELSZÍNI VIZEK MINŐSÍTÉSÉVEL ÉS JELLEMZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK, A FELSZÍNI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 16. évfolyam 2. szám 2009.augusztus VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség belsı információs kiadványa A Vííz Kerrettiirrányellv 2008..

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése

Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI ZRT. Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése 1013. Budapest. Attila út 16. I. 3. 1253. Budapest. Pf. 7.;

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Verzió: 3.0 Készítette: Vialto Consulting Dátum: 2011. 05. 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 92. szakaszának 2. bekezdése (A Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10., 101/10., 101/11., 93/2012., 62/13.,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 147-154. Darabos Enikı 1 Lénárt László

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 147-154. Darabos Enikı 1 Lénárt László Darabos Enikı 1 Lénárt László A 2006-OS ÉS A 2010-ES BÜKKI KARSZTÁRVIZET OKOZÓ KARSZTVÍZSZINT VÁLTOZÁSOK A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELİ RENDSZER (BKÉR) MÉRİHELYEIN 2 BEVEZETÉS A Bükki Karsztvízszint Észlelı

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

3. ábra. A Szegedi kistérség elhelyezkedése és áttekintı térképe (Firbás Térképstúdió)

3. ábra. A Szegedi kistérség elhelyezkedése és áttekintı térképe (Firbás Térképstúdió) 2. A KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Szegedi kistérség Csongrád megye déli felének középsı harmadán, az Alsó-Tisza, illetve a déli országhatár mentén helyezkedik el. Mintegy 753 km 2 -es kiterjedése az ország

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Iktatószám: 1035-6/2011. Tárgy: Balatonboglár, Jankovich telepi és Bólyaközi strandok fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet:

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A sztratoszférikus ózonnal kapcsolatos probléma és

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet

A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról A környezet védelmének

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

Jankó Krisztina Egy kistérség oktatási anomáliái Euroharmonizált mechanizmusok a hátrányos helyzet leküzdésében

Jankó Krisztina Egy kistérség oktatási anomáliái Euroharmonizált mechanizmusok a hátrányos helyzet leküzdésében Jankó Krisztina Egy kistérség oktatási anomáliái Euroharmonizált mechanizmusok a hátrányos helyzet leküzdésében A társadalmi egyenlıség-egyenlıtlenség kérdése a leggyakrabban vitatott témák egyike társadalmunkban.

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2011 2015)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2011 2015) TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2011 2015) Készítette: Nagyalföldi Környezetvédő és Térségfejlesztő Egyesület 5000 Szolnok, Szapáry út 19. Törökszentmiklós 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4 egyes festékek, lakkok és jármővek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének e) pontjában

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ. 1.

JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ. 1. JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ 1. Bevezetésül E tanulmány középpontjában az Európai Unió Rendıri Missziójának (EUPM)

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. TARNA. közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. TARNA. közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. TARNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

Duna és egyéb folyók szabályozásáról

Duna és egyéb folyók szabályozásáról 8. évfolyam 5. szám 2001.október VÍZMINŐSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség belső információs kiadványa AZ ALCSI HOLT-TISZA Az Alcsi Holt-Tisza mint tartalék ivóvízbázis

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.. A prioritások

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Pécs, 2003. február 14. Dr. Iványi Ildikó igazgató Tartalomjegyzék I. A JELENTÉS ÉRTÉKELİ TÁBLÁZATAI II. EGYES TÁBLÁZATOKHOZ FŐZÖTT

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Országgyőlése ötpárti munkacsoportjának tagjai, dr. Biki Angelika, MSZP. dr. Farkas Attila Erik, Fidesz. dr. Vincze Ildikó, SZDSZ

A Magyar Köztársaság Országgyőlése ötpárti munkacsoportjának tagjai, dr. Biki Angelika, MSZP. dr. Farkas Attila Erik, Fidesz. dr. Vincze Ildikó, SZDSZ A Magyar Köztársaság Országgyőlése ötpárti munkacsoportjának tagjai, dr. Biki Angelika, MSZP dr. Farkas Attila Erik, Fidesz dr. Vincze Ildikó, SZDSZ Scherer Zsolt, KDNP dr. Jen Sándor, MDF szakértık és

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

8.B 8.B. 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok

8.B 8.B. 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok Értelmezze az unipoláris tranzisztorok felépítését, mőködését, feszültség- és áramviszonyait, s emelje ki a térvezérlés szerepét! Rajzolja fel a legfontosabb

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIRİL SZÓLÓ ELİTERJESZTÉS SZÖVEGÉHEZ ÉS TARTALMÁHOZ 1 Fleischer Tamás 2 BEVEZETÉS A jelzett Elıterjesztés a következı érdemi részekbıl

Részletesebben

A HASZNÁLT HÉVÍZ SZIKKADÁS HATÁSAI

A HASZNÁLT HÉVÍZ SZIKKADÁS HATÁSAI SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék A HASZNÁLT HÉVÍZ SZIKKADÁS HATÁSAI A TALAJ-TALAJVÍZ RENDSZERRE,

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben