V. Differenciálegyenletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Differenciálegyenletek"

Átírás

1 V. Differenciálegyenletek A differenciálegyenletek megoldásának ismerete az élet nagyon sok területén, beleértve a fizikát, a kvantumkémiát, a fizikai kémiát és a kémiai reakciókinetikát is elsőrendű fontosságú. Nagyon sok törvény differenciálegyenletek megoldását igényli, vagy azon alapul. A fizikában például minden, a mozgásegyenletben fellépő erő differenciálegyenletre vezet és ennek megoldását igényli. A kvantummechanika alapegyenletei, az időtől függő, illetve az időtől független Schrödinger-egyenlet is differenciálegyenlet. Mi egyelőre alapvetően a fizikai kémián belül is a reakciókinetikára koncentrálunk a feladatválasztásoknál. Előfordulnak a másodrendűnél magasabb rendű differenciálegyenletek is (pl. 0 ), de ritkán, így elsősorban az első- és másodrendű differenciálegyenletekkel és azok megoldási lehetőségeivel kell megismerkednünk. Fogalmak A differenciálegyenlet (DE) olyan függvényegyenlet, amely az ismeretlen (meghatározandó) függvény deriváltjait is tartalmazza a független változó egyazon értékénél (kivételt képeznek a késleltetett differenciálegyenletek, pl. a szaporodási egyenletek). Differenciálegyenletek különböző osztályozási szempontjai: (a) közönséges parciális (egy több független változó) (b) állandó ill. függvény együtthatós (ha a függvényt és deriváltjait tartalmazó tagok együtthatói állandók, akkor a DE állandó együtthatós) (c) rend szerinti (egyenletben szereplő legmagasabb derivált rendűsége) (d) lineáris ill. nemlineáris (y és deriváltjai hatványai szerint, lineáris esetben az ismeretlen függvény és annak deriváltjai legfeljebb első hatványon fordulnak elő és szorzatuk nem szerepel) (e) homogén inhomogén (állandó vagy a független változó szerinti tagot tartalmaz-e) ( n) Az y, y, y,..., y kifejezéseket gyakran alkalmazzuk az y függvény független változója szerinti, első, második, harmadik,, n-edik derivált (differenciálhányados) jelölésére. A zárójel alkalmazása szükséges, hogy a deriváltat a hatványtól megkülönböztethessük. Amennyiben a független változó az idő (általában t), úgy többnyire y, y, y jelöli 3 3 a dy dt, d y dt, illetve d y dt deriváltakat. Amennyiben a differenciálegyenlet egyetlen változótól függ, közönséges differenciálegyenletről (ODE, ordinary differential equation) beszélünk. Gyakoribb eset, hogy a differenciálegyenletek két vagy több változótól függenek és az ezek szerinti parciális deriváltakat is tartalmazzák, ekkor parciális differenciálegyenletről (PDE, partial differential equation) beszélünk. Az n-edrendű, állandó együtthatós, lineáris DE általános alakja ( n) ( n) f an f a f... a0 f b, ahol f a keresett (ismeretlen) függvény és a DE (n) rendjét az egyenletben szereplő legmagasabb derivált ( f ) határozza meg. 6

2 n n d y d y A lineáris homogén DE-kre (a lineáris f(... f ( y g( n n n ODE-k dx dx esetében a g( = 0 választás mellett beszélünk homogén DE-ről; ahogy látható, minden derivált illetve a függvény maga is csupán első rendben szerepel az egyenletben) fennáll a szuperpozíció elve: az egyedi megoldások tetszőleges lineárkombinációja is megoldás. Nemlineáris DE-kre (pl. y y x ) a szuperpozíció elve nem áll fenn. 6

3 VI. Közönséges differenciálegyenletek Nevezetesebb közönséges differenciálegyenlet (ODE) típusok: dy n (a) Bernoulli-egyenlet: P( y y Q(, n 0 vagy, nemlineáris ODE dx dy (b) Riccati-egyenlet: p( y q( y r( dx Az ODE-k főbb megoldási technikái: (a) Egyszerű integrálás: legegyszerűbb eset, észre kell venni, hogy a függő és független változót tartalmazó tagok egymástól azonnal elkülöníthetők. (b) Változók szeparálása: amennyiben a kiválasztott differenciálegyenlet f ( g( dx f( g( dy 0 alakú, úgy osszunk g( f( -szel és integráljunk, f ( g( az eredményt dx dy C adja. f ( g ( (c) Egzakt differenciállá átalakítás: amennyiben az ODE M ( x, dx N ( x, dy 0 M N alakú, ahol fennáll, hogy, úgy alakítsuk át az egyenletet az alábbi alaknak y x megfelelően: Mdx Ndy du ( x, 0, azaz U ( x, C. (d) Integrálási tényező alkalmazása: amennyiben a differenciálegyenlet alakja M N M ( x, dx N ( x, dy 0, ellenben, úgy az egyenletet át lehet írni egzakt y x differenciállá a integrálási tényezővel, Mdx Ndy 0, és itt már ( M ) ( N ) fennáll, azaz az előző mgoldási technika alkalmazható. y x érdemes az egyenletet a dy (e) Inhomogén lineáris differenciálegyenletek, P( y Q( : általában igaz, hogy dx exp P ( dx integrálási tényezővel megszorozni a megoldás elősegítése érdekében, hiszen ekkor az egyenlet y Q így a megoldás y Qdx C alakú. d dx alakba írható és 63

4 Vannak speciális alakú ODE-k, melyek főbb megoldási technikáit a következőkben foglalhatjuk össze: (a) Amennyiben az elsőrendű, lineáris, állandó együtthatós, inhomogén y py q 0 ODE esetében a homogén (q( = 0) ODE megoldását már ismerjük (ez integrálási tényező segítségével oldható meg), úgy az inhomogén egyenletet az u y q / p helyettesítéssel homogénre vezetjük vissza. (b) Az y py q 0 másodrendű ODE megoldása során célszerű az u( : y( helyettesítés alkalmazásával azt visszavezetni egy elsőrendű DE megoldására. (c) Amennyiben y ( az inhomogén y py qy f ( differenciálegyenlet egy tetszőleges megoldása, akkor az összes megoldás y y C y C y alakú, ahol C y C az y py qy 0 homogén ODE általános megoldása. y Az integrálási tényező megtalálásánál hasznosak lehetnek az alábbi összefüggések: xdy ydx y d x x xdy ydx y d y x xdy ydx y d tan x y x xdy ydx x y dln x y x y xdy ydx dln x y x y 64

5 Mintafeladatok Oldjuk meg az x differenciálegyenletet. Az y( x cx c függvény megoldása a fenti másodrendű közönséges differenciálegyenletnek, mint arról behelyettesítéssel könnyen megbizonyosodhatunk. Jellemezzük az f ( differenciálegyenletet, majd keressük meg azon x megoldásait, melyekre f ( 0). A felírt közönséges differenciálegyenlet (ODE) ( f ( xf ( 0 ) elsőrendű, inhomogén, függvény együtthatós. A megoldást egyszerű integrálással df kereshetjük: df dx f ln x C az általános megoldás. dx x x A megadott feltételből következik, hogy f ( 0) ln C C, azaz C =. A partikuláris megoldás ekkor f ( ln x. Jellemezzük és oldjuk meg a f ( f ( sin x differenciálegyenletet. x Közönséges, lineáris, elsőrendű, függvény együtthatós, inhomogén differenciálegyenlet. A DE megoldásához vegyük észre, hogy az átírható az xf ( f ( x sin x alakba, ahol a bal oldal nyilvánvalóan ( xf ) alakú. Ekkor xf ( x sin xdx, melyet parciális integrálás segítségével számíthatunk: C sin x xf ( x sin xdx x cos x sin x C, azaz f ( cos x. x dy cos y Oldjuk meg a változók szeparálásával a differenciálegyenletet. dx x dy f ( x, Általában a ODE nem lineáris, de lehet szeparábilis, ami nagy dx g( x, dx előny. Jelen esetben sec ydy C, melyből C = ln A mellett tan y ln x ln A x y arctan ln( A., azaz Oldjuk meg a 3 x / differenciálegyenletet. y xy x e Az integrálási tényező ezen inhomogén DE megoldásánál exp x / azaz 3 e x x 3 x 3, 3 e y xe y x. A bal oldal most már teljes differenciállá alakítható, x 4 3 y x x. Ennek alapján az ODE általános megoldása y( e C. 4 65

6 Egy csónak v0 kezdeti sebességgel halad. Mozgásegyenlete, ahol m a csónak tömege, k a súrlódási tényező, v a sebesség és t az idő. Írjuk fel a v(t) függvényt! ln 0 vagyis. Így. Egy áramkörben sorba kapcsolunk egy L önindukciójú tekercset és egy R ellenállást. Ekkor, ha E egyenfeszültséget kapcsolunk be és I az áram,. Mi az I(t) függvény alakja, ha kezdetben nem volt áram? a differenciál egyenlet inhomogén, így a megoldásnak két része van. a. homogén megoldás 0 ln b. inhomogén megoldás, ekkor c=c(t). Visszahelyettesítjük az eredeti egyenletbe az I-re és I -re kapott kifejezést: = 66

7 Ezt visszaírjuk az I-re kapott kifejezésbe: Kezdeti érték: 0 0 0, vagyis. Egy halállomány m(t) időbeli változása / ; ahol,. Mi az m(t) függvény alakja, ha m(0)=0? / / 3 / 3 / Átrendezve: Kezdeti érték: Ez alapján a keresett függvény: Magasról elejtünk egy golyót v0 kezdősebességgel. Mozgásegyenlete, ahol g a közegellenállási tényező, m a tömeg és g a gravitációs állandó. Mi a v(t) és az s(t) függvény alakja, ha s(0) = 0? lineáris differenciálegyenlet 67

8 a) homogén megoldás 0 b) inhomogén megoldás c = c(t) Visszahelyettesítve az eredeti egyenletbe: Kezdő érték 0 s(t) alakjának meghatározása: Kezdeti érték: 0 0 A keresett s(t) függvény alakja:

9 Newton II. törvénye szerint. Mi az s(t) függvény alakja, ha?. Egy gitárhúr rezgését a " 5 0 differenciálegyenlet írja le. Mi az y(t) függvény alakja? és " , így , Egy részecske x irányú mozgását a 36 differenciálegyenlet írja le. Mi az u( függvény alakja? ln63 3 ln

10 Egy gáz x irányú diffúzióját a differenciálegyenlet írja le, ahol p a gáz parciális nyomása. Mi a p( függvény alakja? A keresett jobb oldali integrál a parciális integrálás szabályai szerint határozható meg az és választás mellett: Az ; típusú egymás utáni revezibilis reakciókra az A komponens koncentrációjának időbeli változását a " kinetikus egyenlet adja meg. Mi a koncentráció időfüggése? " és " , így 860,

11 Egy gyorsan szaporodó baktérium számának (N) időbeli változására két modellt alkottak a kutatók. Ez első szerint a baktériumok számának napban mért változását a 3 egyenlet írja le, míg a második szerint Melyik modell a helyes, ha az első napon 00 baktériumot számoltak, míg 30 nap múlva több mint milliót? a. homogén megoldások I. 0 II b. inhomogén megoldások I. ln ln 3 0 ln 3 0 Visszahelyettesítve az eredeti egyenletbe:

12 Ezek alapján: II. 3 0 Visszahelyettesítve az eredeti egyenletbe: Most megnézzük, hogy a mérési eredményeket melyik modell adja vissza reális integrálási konstans mellett. t = 30 nap, 0 db baktérium. I. II A számítások szerint a második modell jobb leírást ad. Az egyetem segítségét kérte Superman, aki szeretné megmenteni volt középiskolás évfolyamtársát. A mára gonosszá vált Canduit gyerekkorában egy szörnyűséges kryptonit mérgezésnek lett kitéve, melynek hatására mutálódott. Megmentése érdekében kísérleteket végeztünk a vérében található mutáns sejtekkel. Úgy találtuk, hogy a megfelelő szérum hozzáadása során a mutálódott sejtek egészségessé változnak az 6 dc 3 alábbi kinetika szerint: kc, ahol k = 7 (dm) 0,5 0. Sajnos a szérum rendkívül drága, így csak akkor adjuk be Canduit-nak, ha még élete során biztosan meggyó- dt mol s gyul tőle. Feladatunk tehát annak megállapítása, hogy nagyjából mennyi idő múlva gyógyul meg Canduit a szérumtól (azaz mikor csökken a vérében lévő mutáns sejtek 7

13 alá), ha vérében jelenleg a mutálódott sejtek koncent- 4 koncentrációja c = 0 moldm 3 rációja c0 = moldm év. 73

14 Gyakorló feladatok Jellemezze és oldja meg az f x f f 0 differenciálegyenletet. Oldja meg az y sin x differenciálegyenletet! Adja meg az általános megoldását a következő közönséges differenciálegyenletnek: 4x xy dx y x y dy. 0 3 Mutassa meg, hogy 3 y cos xdx sin x 4y dy 0 x egy egzakt differenciálegyenlet. Adja meg az ODE általános megoldását. dy y Oldja meg változó szeparálás segítségével a ODE-t. dx x y x Oldja meg integrálási faktor bevezetésével az y a y e ODE-t. Oldja meg integrálási faktor bevezetésével a 3 ydx x y xdy 0 xy ODE-t. Oldja meg a következő differenciálegyenletet: r cos dr tg d 0. Mutassa meg, hogy a ydx xdy 0 differenciálegyenlet egzakttá tehető mind a ( y, mind a ( x, ( x integrálási tényezővel. A szimpatikusabb választás segítségével oldja meg az ODE-t. Sorolja be a tanult szempontok alapján az alábbi differenciálegyenleteket, majd oldja meg a (c) feladatot: 4 du t ( xt, ) ( xt, ) ( a) sin u e, ( b) c 0, cr 4 dt x t () c y x y 0, ( d) y x3y 0. Amint azt jól ismerjük, az x koordináta mentén vertikálisan, a gravitáció ellenében fellőtt m tömegű golyó mozgását leíró egyenlet alakja m x mg. Milyen egyenlet vonatkozik x(t)-re, amennyiben x(0) = x0 és v(0) = v0? dy Egy kémiai reakció sebességét a k( a ( b egyenlet jellemzi. Oldja meg ezt dt az ODE-t. Egy víztisztító-berendezés működése során a szennyezőanyag y(t) mennyiségét az y ( t) ky( t) M differenciálegyenlet írja le, ahol k és M > 0 állandók, míg t az eltelt idő. (a) Adja meg ODE általános megoldását (y(t) > M minden t esetén). (b) Egy adott anyag esetén k = 0,05 és M = 0,08, valamint a szennyezőanyag kezdeti mennyisége y(0) =,8 m 3 és az időt percben mérjük. Mennyi szennyezőanyag lesz 40 perc múlva? 74

15 Egy tekercs-kondenzátor rezgőkörében az I(t) áramerősséget a t idő függvényében az LI ( t) RI( t) I( t) f ( t) differenciálegyenlet írja le. Legyen L =, R = 5 és C = C 0,5. Adja meg (a) f(t) 0 esetén az I(0) = 0, I (0) = kezdeti feltételeket teljesítő 4t megoldást, és (b) f ( t) e esetén az általános megoldást. A Newton-féle hűtési törvény kimondja, hogy egy test hőmérsékletének változási sebessége arányos a test és alacsonyabb hőmérsékletű környezete hőmérséklet különbségével. Ha megfigyeljük, hogy egy test 0 perc alatt hűl le 80C-ról 60C-ra 0C-os környezeti hőmérséklet mellett, állapítsa meg a test hőmérsékletét 40 perc múlva. A folyadékcsepp a felszínével arányos sebességgel párolog el. Határozza meg a gömb alakú folyadékcsepp sugarát az idő függvényében. A rádium bomlási sebessége minden időpillanatban egyenesen arányos a jelen lévő tömegével. Határozza meg, hogy az m0 kezdeti tömegű rádium hány százaléka bomlik el 00 év alatt, ha tudjuk, hogy a rádium felezési ideje (az az idő, ami alatt a rádium fele elbomlik) 590 év. A rádium bomlásának sebessége arányos a pillanatnyilag jelen levő minta mennyiségével. Ha a rádium felezési ideje t / év, adja meg, hogy mekkora mennyiség lesz jelen a mintában t év múlva. 5 dkg cukrot szórunk nagy mennyiségű vízbe. Amennyiben az oldódás sebességét arányosnak tekintjük a még fel nem oldódott cukor mennyiségével, úgy mennyi lesz a fel nem oldott cukor mennyisége t másodperc múlva? Írja fel a szabadon eső m tömegű test mozgásegyenletét és jellemezze, majd oldja meg az így kapott differenciálegyenletet. Egy élesztőgomba-tenyészetben az aktív fermentum mennyisége a pillanatnyi mennyiséggel arányosan növekszik. Ha 40 perc alatt ez a mennyiség megkétszereződik, hányszorosa lesz a fermentum mennyisége a jelenleginek 3 óra múlva? Egy 00 literes teli víztartályban 4 gramm klórmész van oldott állapotban. A tartályba 5 l/perc sebességgel tiszta víz folyik be és az oldat ugyanilyen sebességgel folyik ki a túlfolyón. Mennyi lesz a víz klórmésztartalma fél óra múlva, amennyiben a klórmész egyenletes eloszlását állandó keveréssel biztosítjuk? Egy kémiai reakció melléktermékét szeretnénk a lehető leggyorsabban elbontani (a koncentrációját 0 5 mol dm 3 alá csökkenteni). Erre két lehetőségünk is van. Az első dc reakció esetében nulladrendű a kinetika ( k, k = mol dm 3 s ), a második dt dc esetben pedig másodrendű ( k c, k = mol dm 3. s ). Melyik reakciót dt válasszuk, ha kezdetben c0 = mol dm 3 a melléktermék koncentrációja? 75

16 Egy kémiai reaktorba két reaktánst adagolunk, koncentrációjukat jelölje x és y. Mi csak y értékét tudjuk befolyásolni, x nagyságát egy korábbi vegyipari folyamat határozza meg. A végtermék koncentrációja x kis dx változására e x y xy dx módon, míg y kis dy változására e x y x dy módon változik. Keresse meg, hogy milyen összefüggés szerint állítsuk be y-t x változása során, hogy a kijövő végtermék koncentrációja állandó maradjon. Egy kétállapotú, E és E energiaszintekkel rendelkező kvantumrendszer esetén a stimulált abszorpció sebessége ahol az ún. sebességi együttható (abszorpciós Einstein-koefficiens B), N az -es állapot populációja, pedig az energiasűrűség eloszlási függvénye, azaz hogy mennyi adott frekvenciájú sugárzás éri a rendszert. A -es állapotból -be történő visszatérés (stimulált emisszió) sebessége. A spontán emisszió sebessége. Egyensúlyt feltételezve a változási sebességek összege nulla kell legyen. Mutassa meg, hogy a Planck-féle sugárzási formula, érvényessége, esetén egyensúlyban fenn kell állnia, hogy, valamint. 76

17 VI. Parciális differenciálegyenletek Amint azt Lagrange megmutatta, a két független változót tartalmazó elsőrendű u u parciális, kvázilineáris differenciálegyenlet (mely felírható a P Q R, illetve a x y Pp Qq R alakokban, ahol P, Q és R az x és y független és az u függő változó dx dy du függvényei) megoldása visszavezethető a közönséges differenciálegyenletrendszer (DER) megoldására. A DER megoldása általában úgy történik, hogy a három P Q R felírható egyenletből alkalmas rendezéssel két integrálható változatot keresünk. A másodrendű PDE-k három fő osztályát különítjük el: (a) elliptikus PDE, melyben vagy a vagy a c / t operátorok vannak jelen; (b) parabolikus PDE, melyben megjelenik az a / t operátor; és (c) hiperbolikus PDE, mely tartalmazza a c / t operátort. Ezek a kanonikus operátorok (az egyszerűség kedvéért két dimenzióban tárgyalva) az alábbi lineáris operátor kapcsán jönnek létre, L a b c d e f, s mely a kanonikus alakokra redukálódik x xy y x y amennyiben a D ac b diszkrimináns a >0, 0, <0 értékeket veszi fel. A hiperbolikus eset egyik iskolapéldája a hullámegyenlet, mely az egyszerűség kedvéért + dimenzióban felírva 0 alakú. c t x Nevezetesebb parciális differenciálegyenlet (PDE) típusok: (a) Laplace-egyenlet: ( x ) 0, mely fellép például az elektromágneses jelenségek, a hidrodinamika, a hőáramlás, vagy a gravitációs jelenségek tárgyalása kapcsán (b) Poisson-egyenlet (elektrosztatika): / 0, ahol skalárpotenciál, a töltéssűrűség; a homogén Laplace-egyenlettel ellentétben a DE inhomogén és a / 0 forrástagot tartalmazza (c) Helmholtz (hullám) egyenlet és az időfüggetlen diffúziós egyenlet: k 0, ezek az egyenletek például a hullámmozgásoknál, az akusztikában, az elektromágneses hullámoknál, valamint a magkémiában (atomerőművek) fordulnak elő (d) időfüggő diffúziós egyenlet: a t Megoldási típusok: általános partikuláris szinguláris. A másodrendű PDE-k (melyekben a több változótól függő megoldásfüggvény legfeljebb második parciális deriváltjai szerepelnek), mint a fenti példák is mutatják, megkülönböztetett fontosságúak a fizikában és a fizikai kémiában. 77

18 Mintafeladatok f f Oldjuk meg a 0 másodrendű parciális differenciálegyenletet. x y Ismerjük, hogy az y ( ky( másodrendű ODE általános megoldása k x k x C e kt Ce, míg az y ( t) ky( t) elsőrendű ODE általános megoldása C e. Keressük most a megadott PDE analitikus megoldását a változók szeparálásának segítségével, azaz legyen a keresett megoldásfüggvény f ( x, ( ( alakú. A PDE ( ( új alakja 0, azaz. Minthogy a bal oldal csak x-től és a jobb ( ( oldal csak y-tól függ, így a legáltalánosabb eset az, hogy a két oldal egy azonos C skalárral Cx lesz egyenlő. Ekkor két ODE-t kapunk, ezek megoldásai alapján ( e és C y ( e, tehát a megoldásfüggvényt ezek szorzatai adják. A konkrét megoldás függ C értékétől, amennyiben C = 0, csak triviális megoldást kapunk, míg C < 0 esetében x-ben periodikus megoldásokat kapunk. Gyakorló feladatok u( x, Jellemezze és oldja meg a x 3y parciális differenciálegyenletet. x u Keressük meg azokat az u ( x, függvényeket, melyek eleget tesznek a x parciális differenciálegyenletnek. Javasolt irodalom Scharnitzky Viktor: Differenciálegyenletek, Műszaki Könyvkiadó,

, illetve. f = b, ahol f a keresett (ismeretlen) függvény és a DE rendjét az egyenletben szereplő legmagasabb derivált ( f ) határozza meg.

, illetve. f = b, ahol f a keresett (ismeretlen) függvény és a DE rendjét az egyenletben szereplő legmagasabb derivált ( f ) határozza meg. VI. Differenciálegyenletek A differenciálegyenletek megoldásának ismerete az élet nagyon sok területén, beleértve a fizikát, a kvantumkémiát, a fizikai kémiát és a kémiai reakciókinetikát is elsőrendű

Részletesebben

Meghatározás: Olyan egyenlet, amely a független változók mellett tartalmaz egy vagy több függvényt és azok deriváltjait.

Meghatározás: Olyan egyenlet, amely a független változók mellett tartalmaz egy vagy több függvényt és azok deriváltjait. Közönséges differenciálegyenletek Meghatározás: Olyan egyenlet, amely a független változók mellett tartalmaz egy vagy több függvényt és azok deriváltjait. Célunk a függvény meghatározása Egyetlen független

Részletesebben

Differenciálegyenletek

Differenciálegyenletek DE 1 Ebben a részben I legyen mindig pozitív hosszúságú intervallum DE Definíció: differenciálegyenlet Ha D n+1 nyílt halmaz, f:d folytonos függvény, akkor az y (n) (x) f ( x, y(x), y'(x),..., y (n-1)

Részletesebben

Differenciálegyenletek. Vajda István március 4.

Differenciálegyenletek. Vajda István március 4. Analízis előadások Vajda István 2009. március 4. Függvényegyenletek Definíció: Az olyan egyenleteket, amelyekben a meghatározandó ismeretlen függvény, függvényegyenletnek nevezzük. Függvényegyenletek Definíció:

Részletesebben

DIFFERENCIÁLEGYENLETEK. BSc. Matematika II. BGRMA2HNND, BGRMA2HNNC

DIFFERENCIÁLEGYENLETEK. BSc. Matematika II. BGRMA2HNND, BGRMA2HNNC 016.03.1. BSC MATEMATIKA II. ELSŐ ÉS MÁSODRENDŰ LINEÁRIS DIFFERENCIÁLEGYENLETEK BSc. Matematika II. BGRMAHNND, BGRMAHNNC AZ ELSŐRENDŰ LINEÁRIS DIFFERENCIÁLEGYENLET FOGALMA Az elsőrendű közönséges differenciálegyenletet

Részletesebben

(1 + (y ) 2 = f(x). Határozzuk meg a rúd alakját, ha a nyomaték eloszlás. (y ) 2 + 2yy = 0,

(1 + (y ) 2 = f(x). Határozzuk meg a rúd alakját, ha a nyomaték eloszlás. (y ) 2 + 2yy = 0, Feladatok az 5. hétre. Eredményekkel és kidolgozott megoldásokkal. Oldjuk meg az alábbi másodrend lineáris homogén d.e. - et, tudva, hogy egy megoldása az y = x! x y xy + y = 0.. Oldjuk meg a következ

Részletesebben

3. Lineáris differenciálegyenletek

3. Lineáris differenciálegyenletek 3. Lineáris differenciálegyenletek A közönséges differenciálegyenletek két nagy csoportba oszthatók lineáris és nemlineáris egyenletek csoportjába. Ez a felbontás kicsit önkényesnek tűnhet, a megoldásra

Részletesebben

Matematika III. harmadik előadás

Matematika III. harmadik előadás Matematika III. harmadik előadás Kézi Csaba Debreceni Egyetem, Műszaki Kar Debrecen, 2013/14 tanév, I. félév Kézi Csaba (DE) Matematika III. harmadik előadás 2013/14 tanév, I. félév 1 / 13 tétel Az y (x)

Részletesebben

I. Fejezetek a klasszikus analízisből 3

I. Fejezetek a klasszikus analízisből 3 Tartalomjegyzék Előszó 1 I. Fejezetek a klasszikus analízisből 3 1. Topológia R n -ben 5 2. Lebesgue-integrál, L p - terek, paraméteres integrál 9 2.1. Lebesgue-integrál, L p terek................... 9

Részletesebben

Differenciálegyenletek numerikus integrálása április 9.

Differenciálegyenletek numerikus integrálása április 9. Differenciálegyenletek numerikus integrálása 2018. április 9. Differenciálegyenletek Olyan egyenletek, ahol a megoldást függvény alakjában keressük az egyenletben a függvény és deriváltjai szerepelnek

Részletesebben

Baran Ágnes, Burai Pál, Noszály Csaba. Gyakorlat Differenciálegyenletek

Baran Ágnes, Burai Pál, Noszály Csaba. Gyakorlat Differenciálegyenletek Matematika Mérnököknek 2. Baran Ágnes, Burai Pál, Noszály Csaba Gyakorlat Differenciálegyenletek Baran Ágnes, Burai Pál, Noszály Csaba Matematika Mérnököknek 2. 1.-2. Gyakorlat 1 / 42 Numerikus differenciálás

Részletesebben

6. Differenciálegyenletek

6. Differenciálegyenletek 312 6. Differenciálegyenletek 6.1. A differenciálegyenlet fogalma Meghatározni az f függvény F primitív függvényét annyit jelent, mint találni egy olyan F függvényt, amely differenciálható az adott intervallumon

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA II 8 VIII Elsőrendű DIFFERENCIÁLEGYENLETEk 1 Alapvető ÖSSZEFÜGGÉSEk Elsőrendű differenciálegyenlet általános és partikuláris megoldása Az vagy (1) elsőrendű differenciálegyenlet

Részletesebben

Differenciálegyenletek december 13.

Differenciálegyenletek december 13. Differenciálegyenletek 2018. december 13. Elsőrendű DE Definíció. Az elsőrendű differenciálegyenlet általános alakja y = f (x, y), ahol f (x, y) adott kétváltozós függvény. Minden y = y(x) függvény, amire

Részletesebben

valós számot tartalmaz, mert az ilyen részhalmazon nem azonosság.

valós számot tartalmaz, mert az ilyen részhalmazon nem azonosság. 2. Közönséges differenciálegyenlet megoldása, megoldhatósága Definíció: Az y függvényt a valós számok H halmazán a közönséges differenciálegyenlet megoldásának nevezzük, ha az y = y(x) helyettesítést elvégezve

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA II 9 IX Magasabbrendű DIFFERENCIÁLEGYENLETEk 1 Alapvető ÖSSZEFÜGGÉSEk n-ed rendű differenciálegyenletek Az alakú ahol n-edrendű differenciálegyenlet általános megoldása tetszőleges

Részletesebben

5. fejezet. Differenciálegyenletek

5. fejezet. Differenciálegyenletek 5. fejezet Differenciálegyenletek 5.. Differenciálegyenletek 5... Szeparábilis differenciálegyenletek 5.. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket, és ábrázoljunk néhány megoldást. a) y = x. b) y

Részletesebben

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS BIOMATEMATIKA ELŐADÁS 6. Differenciálegyenletekről röviden Debreceni Egyetem, 2015 Dr. Bérczes Attila, Bertók Csanád A diasor tartalma 1 Bevezetés 2 Elsőrendű differenciálegyenletek Definíciók Kezdetiérték-probléma

Részletesebben

Differenciálegyenletek megoldása próbafüggvény-módszerrel

Differenciálegyenletek megoldása próbafüggvény-módszerrel Differenciálegyenletek megoldása próbafüggvény-módszerrel Ez még nem a végleges változat, utoljára módosítva: 2012. április 9.19:38. Elsőrendű egyenletek Legyen adott egy elsőrendű lineáris állandó együtthatós

Részletesebben

Feladatok a Diffrenciálegyenletek IV témakörhöz. 1. Határozzuk meg következő differenciálegyenletek általános megoldását a próba függvény módszerrel.

Feladatok a Diffrenciálegyenletek IV témakörhöz. 1. Határozzuk meg következő differenciálegyenletek általános megoldását a próba függvény módszerrel. Feladatok a Diffrenciálegyenletek IV témakörhöz 1 Határozzuk meg következő differenciálegyenletek általános megoldását a próba függvény módszerrel (a) y 3y 4y = 3e t (b) y 3y 4y = sin t (c) y 3y 4y = 8t

Részletesebben

Feladatok az 5. hétre. Eredményekkel és teljesen kidolgozott megoldásokkal az 1,2,3.(a),(b),(c), 6.(a) feladatokra

Feladatok az 5. hétre. Eredményekkel és teljesen kidolgozott megoldásokkal az 1,2,3.(a),(b),(c), 6.(a) feladatokra Feladatok az 5. hétre. Eredményekkel és teljesen kidolgozott megoldásokkal az 1,,3.(a),(b),(), 6.(a) feladatokra 1. Oldjuk meg a következő kezdeti érték feladatot: y 1 =, y(0) = 3, 1 x y (0) = 1. Ha egy

Részletesebben

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor . Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor Vizsgálja meg a következő végtelen sorokat konvergencia szempontjából. Tétel. (Cauchy-féle belső konvergenciakritérium) A a n végtelen sor akkor és csakis

Részletesebben

Differenciálegyenletek

Differenciálegyenletek Differenciálegyenletek Losonczi László Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Debrecen, 2011/12 tanév, I. félév Losonczi László (DE) Differenciálegyenletek 2011/12 tanév, I. félév 1 /

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

Reakciókinetika és katalízis

Reakciókinetika és katalízis Reakciókinetika és katalízis 5. előadás: /22 : Elemi reakciók kapcsolódása. : Egy reaktánsból két külön folyamatban más végtermékek keletkeznek. Legyenek A k b A kc B C Írjuk fel az A fogyására vonatkozó

Részletesebben

DIFFERENCIÁLEGYENLETEK. BSc. Matematika II. BGRMA2HNND, BGRMA2HNNC

DIFFERENCIÁLEGYENLETEK. BSc. Matematika II. BGRMA2HNND, BGRMA2HNNC BSC MATEMATIKA II. MÁSODRENDŰ LINEÁRIS DIFFERENCIÁLEGYENLETEK BSc. Matematika II. BGRMAHNND, BGRMAHNNC MÁSODRENDŰ DIFFERENCIÁLEGYENLETEK Egy explicit közönséges másodrendű differenciálegyenlet általános

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA II 10 X PARCIÁLIS DIFFERENCIÁLEGYENLETEk 1 Elsőrendű kvázilineáris parciális DIFFERENCIÁLEGYENLETEk Elméleti alapok Elsőrendű kvázilineáris parciális differenciálegyenlet általános

Részletesebben

Matematika A3 1. ZH+megoldás

Matematika A3 1. ZH+megoldás Matematika A3 1. ZH+megoldás 2008. október 17. 1. Feladat Egy 10 literes kezdetben tiszta vizet tartalmazó tartályba 2 l/min sebesséeggel 0.3 kg/l sótartalmú víz Áramlik be, amely elkeveredik a benne lévő

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Feladatok a Matematika II. tárgy gyakorlataihoz. Határozatlan integrál

Debreceni Egyetem. Feladatok a Matematika II. tárgy gyakorlataihoz. Határozatlan integrál Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Feladatok a Matematika II. tárgy gyakorlataihoz Határozatlan integrál. z alapintegrálok, elemi átalakítások és lineáris helyettesítések segítségével számítsuk

Részletesebben

Feladatok matematikából 3. rész

Feladatok matematikából 3. rész Debreceni Egyetem Matematikai Intézet Feladatok matematikából 3. rész fizika és villamosmérök alapszakos hallgatók részére Debrecen, 6 ősz Határozatlan integrál. Számítsuk ki a következő integrálokat!

Részletesebben

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Reakciókinetika 9-1 A reakciók sebessége 9-2 A reakciósebesség mérése 9-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 9-4 Nulladrendű reakció 9-5 Elsőrendű reakció 9-6 Másodrendű reakció 9-7 A reakciókinetika

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai 1.

Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai 1. Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai.). Feladat. Határozzuk meg az alábbi integrálokat: a) x x + dx d) xe x dx b) c)

Részletesebben

6. feladatsor: Inhomogén lineáris differenciálegyenletek (megoldás)

6. feladatsor: Inhomogén lineáris differenciálegyenletek (megoldás) Matematika Ac gyakorlat Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 017/18 ősz 6. feladatsor: Inhomogén lineáris differenciálegyenletek (megoldás) 1. Írjunk fel egy olyan legalacsonyabbrendű valós,

Részletesebben

HÁZI FELADATOK. 2. félév. 1. konferencia Komplex számok

HÁZI FELADATOK. 2. félév. 1. konferencia Komplex számok Figyelem! A feladatok megoldása legyen áttekinthet és részletes, de férjen el az arra szánt helyen! Ha valamelyik HÁZI FELADATOK. félév. konferencia Komple számok Értékelés:. egység: önálló feladatmegoldás

Részletesebben

sin x = cos x =? sin x = dx =? dx = cos x =? g) Adja meg a helyettesítéses integrálás szabályát határozott integrálokra vonatkozóan!

sin x = cos x =? sin x = dx =? dx = cos x =? g) Adja meg a helyettesítéses integrálás szabályát határozott integrálokra vonatkozóan! Matematika előadás elméleti kérdéseinél kérdezhető képletek Analízis II Határozatlan integrálszámítás g) t = tg x 2 helyettesítés esetén mivel egyenlő sin x = cos x =? g) t = tg x 2 helyettesítés esetén

Részletesebben

Parciális dierenciálegyenletek

Parciális dierenciálegyenletek Parciális dierenciálegyenletek 2009. május 25. A félév lezárásaként néhány alap-deníciót és alap-példát szeretnék adni a Parciális Dierenciálegynletek (PDE) témaköréb l. Épp csak egy kis izelít t. Az alapfeladatok

Részletesebben

Matematika II. 1 sin xdx =, 1 cos xdx =, 1 + x 2 dx =

Matematika II. 1 sin xdx =, 1 cos xdx =, 1 + x 2 dx = Matematika előadás elméleti kérdéseinél kérdezhető képletek Matematika II Határozatlan Integrálszámítás d) Adja meg az alábbi alapintegrálokat! x n 1 dx =, sin 2 x dx = d) Adja meg az alábbi alapintegrálokat!

Részletesebben

y + a y + b y = r(x),

y + a y + b y = r(x), Definíció 1 A másodrendű, állandó együtthatós, lineáris differenciálegyenletek általános alakja y + a y + b y = r(x), ( ) ahol a és b valós számok, r(x) pedig adott függvény. Ha az r(x) függvény az azonosan

Részletesebben

Differenciálegyenletek

Differenciálegyenletek a Matematika mérnököknek II. című tárgyhoz Differenciálegyenletek Példák differenciálegyenletekre Newton második törvénye Egy tömegpont gyorsulása egyenesen arányos a rá ható erővel és fordítottan arányos

Részletesebben

Fizikai kémia 2 Reakciókinetika házi feladatok 2016 ősz

Fizikai kémia 2 Reakciókinetika házi feladatok 2016 ősz Fizikai kémia 2 Reakciókinetika házi feladatok 2016 ősz A házi feladatok beadhatóak vagy papír alapon (ez a preferált), vagy e-mail formájában is az rkinhazi@gmail.com címre. E-mail esetén ügyeljetek a

Részletesebben

Utolsó el adás. Wettl Ferenc BME Algebra Tanszék, Wettl Ferenc (BME) Utolsó el adás / 20

Utolsó el adás. Wettl Ferenc BME Algebra Tanszék,   Wettl Ferenc (BME) Utolsó el adás / 20 Utolsó el adás Wettl Ferenc BME Algebra Tanszék, http://www.math.bme.hu/~wettl 2013-12-09 Wettl Ferenc (BME) Utolsó el adás 2013-12-09 1 / 20 1 Dierenciálegyenletek megoldhatóságának elmélete 2 Parciális

Részletesebben

Matematika II képletek. 1 sin xdx =, cos 2 x dx = sh 2 x dx = 1 + x 2 dx = 1 x. cos xdx =,

Matematika II képletek. 1 sin xdx =, cos 2 x dx = sh 2 x dx = 1 + x 2 dx = 1 x. cos xdx =, Matematika II előadás elméleti kérdéseinél kérdezhető képletek Matematika II képletek Határozatlan Integrálszámítás x n dx =, sin 2 x dx = sin xdx =, ch 2 x dx = sin xdx =, sh 2 x dx = cos xdx =, + x 2

Részletesebben

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

2. (b) Hővezetési problémák. Utolsó módosítás: február25. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

2. (b) Hővezetési problémák. Utolsó módosítás: február25. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék 2. (b) Hővezetési problémák Utolsó módosítás: 2013. február25. A változók szétválasztásának módszere (5) 1 Az Y(t)-re vonakozó megoldás: Így: A probléma megoldása n-re összegzés után: A peremfeltételeknek

Részletesebben

Segédanyag az A3 tárgy gyakorlatához

Segédanyag az A3 tárgy gyakorlatához Segédanyag az A3 tárgy gyakorlatához Sáfár Orsolya Szeparábilis dierenciálegyenletek A megoldásról általában: A szeparábilis dierenciálegyenlet álatlános alakja: y (x) = f(x)g(y). Ebben az esetben g(y)-al

Részletesebben

Közönséges differenciálegyenletek megoldása Mapleben

Közönséges differenciálegyenletek megoldása Mapleben Közönséges differenciálegyenletek megoldása Mapleben Differenciálegyenlet alatt egy olyan egyenletet értünk, amelyben a meghatározandó ismeretlen egy függvény, és az egyenlet tartalmazza az ismeretlen

Részletesebben

Elhangzott gyakorlati tananyag óránkénti bontásban. Mindkét csoport. Rövidítve.

Elhangzott gyakorlati tananyag óránkénti bontásban. Mindkét csoport. Rövidítve. TTK, Matematikus alapszak Differenciálegyenletek 1 (BMETE93AM15) Elhangzott gyakorlati tananyag óránkénti bontásban Mindkét csoport Rövidítve 1 gyakorlat 017 szeptember 7 T01 csoport Elsőrendű közönséges

Részletesebben

Közönséges differenciálegyenletek

Közönséges differenciálegyenletek Szegedi Tudományegyetem Fizikus Tanszékcsoport Elméleti Fizikai Tanszék Közönséges differenciálegyenletek Segédlet Készítette: Szaszkó-Bogár Viktor PhD hallgató Szeged 2013 Tartalomjegyzék Előszó.......................................

Részletesebben

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE PÉLÁ ERŐTÖRVÉNYERE Szabad erők: erőtörvénnyel megadhatók, általában nem függenek a test mozgásállapotától (sebességtől, gyorsulástól) Példák: nehézségi erő, súrlódási erők, rugalmas erők, felhajtóerők,

Részletesebben

Határozatlan integrál

Határozatlan integrál Határozatlan integrál Boros Zoltán Debreceni Egyetem, TTK Matematikai Intézet, Anaĺızis Tanszék Debrecen, 207. február 20 27. Primitív függvény, határozatlan integrál A továbbiakban legyen I R intervallum.

Részletesebben

3. Elsőrendű differenciálegyenletek

3. Elsőrendű differenciálegyenletek 32 MAM143A előadásjegyzet, 2008/2009 3. Elsőrendű differenciálegyenletek 3.1. Alapvető fogalmak Differenciálegyenleten egy olyan egyenletet értünk, amelyben a keresett ismeretlen egy függvény, és a függvény

Részletesebben

2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések

2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések . REZGÉSEK.1. Harmonikus rezgések: Harmonikus erő: F = D x D m ẍ= D x (ezt a mechanikai rendszert lineáris harmonikus oszcillátornak nevezik) (Oszcillátor körfrekvenciája) ẍ x= Másodrendű konstansegyütthatós

Részletesebben

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII.

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII. Egyenletek, egyenlőtlenségek VII. Magasabbfokú egyenletek: A 3, vagy annál nagyobb fokú egyenleteket magasabb fokú egyenleteknek nevezzük. Megjegyzés: Egy n - ed fokú egyenletnek legfeljebb n darab valós

Részletesebben

SCHRÖDINGER-EGYENLET SCHRÖDINGER-EGYENLET

SCHRÖDINGER-EGYENLET SCHRÖDINGER-EGYENLET SCHRÖDINGER-EGYENLET A Scrödinger-egyenlet a kvantummecanika mozgásegyenlet, Newton II. törvényével analóg. Nem vezetető le korábbi elvekből, de intuitívan bevezetető. Egy atározott energiával és impulzussal

Részletesebben

JPTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

JPTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak JPTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) (Összeállította: Kis Miklós) Tankönyvek Megegyeznek az 1. félévben használtakkal.

Részletesebben

Definíció Függvényegyenletnek nevezzük az olyan egyenletet, amelyben a kiszámítandó ismeretlen egy függvény.

Definíció Függvényegyenletnek nevezzük az olyan egyenletet, amelyben a kiszámítandó ismeretlen egy függvény. 8. Differenciálegyenletek 8.1. Alapfogalmak Korábbi tanulmányaink során sokszor találkoztunk egyenletekkel. A feladatunk általában az volt, hogy határozzuk meg az egyenlet megoldását (megoldásait). Az

Részletesebben

Differenciálegyenletek megoldása Laplace-transzformációval. Vajda István március 21.

Differenciálegyenletek megoldása Laplace-transzformációval. Vajda István március 21. Analízis előadások Vajda István 2009. március 21. A módszer alkalmazásának feltételei: Állandó együtthatós, lineáris differenciálegyenletek megoldására használhatjuk. A módszer alkalmazásának feltételei:

Részletesebben

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg

Részletesebben

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 5-4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5-5 Gáz halmazállapotú reakciók

Részletesebben

Feladatok Differenciálegyenletek II. témakörhöz. 1. Határozzuk meg a következő elsőrendű lineáris differenciálegyenletek általános megoldását!

Feladatok Differenciálegyenletek II. témakörhöz. 1. Határozzuk meg a következő elsőrendű lineáris differenciálegyenletek általános megoldását! Feladatok Differenciálegyenletek II. témakörhöz 1. Határozzuk meg a következő elsőrendű lineáris differenciálegyenletek általános megoldását! (a) (b) 2. Tekintsük az differenciálegyenletet. y y = e x.

Részletesebben

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis Biofizika szeminárium Diffúzió, ozmózis I. DIFFÚZIÓ ORVOSI BIOFIZIKA tankönyv: III./2 fejezet Részecskék mozgása Brown-mozgás Robert Brown o kísérlet: pollenszuszpenzió mikroszkópos vizsgálata o megfigyelés:

Részletesebben

Kémiai reakciók sebessége

Kémiai reakciók sebessége Kémiai reakciók sebessége reakciósebesség (v) = koncentrációváltozás változáshoz szükséges idő A változás nem egyenletes!!!!!!!!!!!!!!!!!! v= ± dc dt a A + b B cc + dd. Melyik reagens koncentrációváltozását

Részletesebben

Matematikai háttér. 3. Fejezet. A matematika hozzászoktatja a szemünket ahhoz, hogy tisztán és világosan lássa az igazságot.

Matematikai háttér. 3. Fejezet. A matematika hozzászoktatja a szemünket ahhoz, hogy tisztán és világosan lássa az igazságot. 3. Fejezet Matematikai háttér A matematika hozzászoktatja a szemünket ahhoz, hogy tisztán és világosan lássa az igazságot René Descartes Számtalan kiváló szakirodalom foglalkozik a különféle differenciálegyenletek

Részletesebben

Polinomok maradékos osztása

Polinomok maradékos osztása 14. előadás: Racionális törtfüggvények integrálása Szabó Szilárd Polinomok maradékos osztása Legyenek P, Q valós együtthatós polinomok valamely x határozatlanban. Feltesszük, hogy deg(q) > 0. Tétel Létezik

Részletesebben

2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve trigonometrikus alakban vannak megadva?

2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve trigonometrikus alakban vannak megadva? = komolyabb bizonyítás (jeleshez) Ellenőrző kérdések 2006 ősz 1. Definiálja a komplex szám és műveleteinek fogalmát! 2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve

Részletesebben

Megoldások MATEMATIKA II. VIZSGA (VK) NBT. NG. NMH. SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE (Kérjük, hogy a megfelelő szakot jelölje be!

Megoldások MATEMATIKA II. VIZSGA (VK) NBT. NG. NMH. SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE (Kérjük, hogy a megfelelő szakot jelölje be! MATEMATIKA II. VIZSGA (VK) NBT. NG. NMH. SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE (Kérjük, hogy a megfelelő szakot jelölje be!) 2016. JANUÁR 21. Elérhető pontszám: 50 pont Megoldások 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. Össz.:

Részletesebben

Feladatok a Gazdasági matematika II. tárgy gyakorlataihoz

Feladatok a Gazdasági matematika II. tárgy gyakorlataihoz Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Feladatok a Gazdasági matematika II tárgy gyakorlataihoz a megoldásra ajánlott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottnak tekintjük a nehezebb

Részletesebben

Differenciálegyenletek a mindennapokban

Differenciálegyenletek a mindennapokban Differenciálegyenletek a mindennapokban Csizmadia László Bolyai Intézet, Szegedi Tudományegyetem Kutatók éjszakája Szeged, SZTE L. Csizmadia (Szeged) Kutatók éjszakája 2011. 2011.09.23. 1 / 15 Pénz, pénz,

Részletesebben

4. Laplace transzformáció és alkalmazása

4. Laplace transzformáció és alkalmazása 4. Laplace transzformáció és alkalmazása 4.1. Laplace transzformált és tulajdonságai Differenciálegyenletek egy csoportja algebrai egyenletté alakítható. Ennek egyik eszköze a Laplace transzformáció. Definíció:

Részletesebben

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gázegyenlet és általánosított gázegyenlet 5-4 A tökéletes gázegyenlet alkalmazása 5-5 Gáz reakciók 5-6 Gázkeverékek

Részletesebben

2 (j) f(x) dx = 1 arcsin(3x 2) + C. (d) A x + Bx + C 5x (2x 2 + 7) + Hx + I. 2 2x F x + G. x

2 (j) f(x) dx = 1 arcsin(3x 2) + C. (d) A x + Bx + C 5x (2x 2 + 7) + Hx + I. 2 2x F x + G. x I feladatsor Határozza meg az alábbi függvények határozatlan integrálját: a fx dx = x arctg + C b fx dx = arctgx + C c fx dx = 5/x 4 arctg 5 x + C d fx dx = arctg + C 5/ e fx dx = x + arctg + C f fx dx

Részletesebben

Matematika mérnököknek 2. Ismétlés Numerikus dierenciálás Diegyenletek Fourier Matlab Projekt Desc Linkek

Matematika mérnököknek 2. Ismétlés Numerikus dierenciálás Diegyenletek Fourier Matlab Projekt Desc Linkek Matematika mérnököknek 2 Ismétlés Numerikus dierenciálás Diegyenletek Fourier Matlab Projekt Desc Linkek 1 Ismétlés Di-számítás Határozatlan integrál Matematika mérnököknek 2 2 Di-számítás Desc Summa Fa

Részletesebben

Bevezetés az algebrába 2 Differencia- és differenciálegyenlet-rendszerek

Bevezetés az algebrába 2 Differencia- és differenciálegyenlet-rendszerek Bevezetés az algebrába 2 Differencia- és differenciálegyenlet-rendszerek Algebra Tanszék B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E

Részletesebben

A brachistochron probléma megoldása

A brachistochron probléma megoldása A brachistochron probléma megoldása Adott a függőleges síkban két nem egy függőleges egyenesen fekvő P 0 és P 1 pont, amelyek közül a P 1 fekszik alacsonyabban. Azt a kérdést fogjuk vizsgálni. hogy van-e

Részletesebben

Tanulási cél Szorzatfüggvényekre vonatkozó integrálási technikák megismerése és különböző típusokra való alkalmazása. 5), akkor

Tanulási cél Szorzatfüggvényekre vonatkozó integrálási technikák megismerése és különböző típusokra való alkalmazása. 5), akkor Integrálszámítás Integrálási szabályok Tanulási cél Szorzatfüggvényekre vonatkozó integrálási technikák megismerése és különböző típusokra való alkalmazása Motivációs feladat Valószínűség-számításnál találkozhatunk

Részletesebben

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Kinetika 15-1 A reakciók sebessége 15-2 Reakciósebesség mérése 15-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 15-4 Nulladrendű reakció 15-5 Elsőrendű reakció 15-6 Másodrendű reakció 15-7 A reakció kinetika

Részletesebben

Többváltozós függvények Feladatok

Többváltozós függvények Feladatok Többváltozós függvények Feladatok 2. szeptember 3. Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét illetve torlódási pontjait!. ( n n2 + n n 3 2. ( n + n n5 n2 +2n+ 5 n n+ 3. ( sin(nπ/2 n n! Határozzuk

Részletesebben

λx f 1 (x) e λx f 2 (x) λe λx f 2 (x) + e λx f 2(x) e λx f 2 (x) Hasonlóan általában is elérhető sorműveletekkel, hogy csak f (j)

λx f 1 (x) e λx f 2 (x) λe λx f 2 (x) + e λx f 2(x) e λx f 2 (x) Hasonlóan általában is elérhető sorműveletekkel, hogy csak f (j) Matematika A3 gyakorlat Energetika és Mechatronika BSc szakok, 016/17 ősz 10 feladatsor: Magasabbrendű lineáris differenciálegyenletek (megoldás) 1 Határozzuk meg az e λx, xe λx, x e λx,, x k 1 e λx függvények

Részletesebben

Elhangzott tananyag óránkénti bontásban

Elhangzott tananyag óránkénti bontásban TTK, Matematikus alapszak Differenciálegyenletek (Előadás BMETE93AM03; Gyakorlat BME TE93AM04) Elhangzott tananyag óránkénti bontásban 2016. február 15. 1. előadás. Közönséges differenciálegyenlet fogalma.

Részletesebben

Differenciaegyenletek a differenciálegyenletek

Differenciaegyenletek a differenciálegyenletek Differenciaegyenletek a differenciálegyenletek tükrében Guzsvány Szandra Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Újvidék E-mail: g.sandra@citromail.hu 1. Bevezetés 1.1. Történeti áttekintés Dolgozatom

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 1.(a) Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 1.(a) Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 1.(a) Rugalmas hullámok Utolsó módosítás: 2012. szeptember 28. 1 A deformálható testek mozgása (1) A Helmholtz-féle kinematikai alaptétel: A deformálható test elegendően

Részletesebben

7. feladatsor: Laplace-transzformáció (megoldás)

7. feladatsor: Laplace-transzformáció (megoldás) Matematika Ac gyakorlat Vegyésmérnöki, Biomérnöki, Környeetmérnöki sakok, 017/18 ős 7. feladatsor: Laplace-transformáció (megoldás) 1. A definíció alapján sámoljuk ki a követkeő függvények Laplace-transformáltját.

Részletesebben

Matematika A2 vizsga mgeoldása június 4.

Matematika A2 vizsga mgeoldása június 4. Matematika A vizsga mgeoldása 03. június.. (a (3 pont Definiálja az f(x, y függvény határértékét az (x 0, y 0 helyen! Megoldás: Legyen D R, f : D R. Legyen az f(x, y függvény értelmezve az (x 0, y 0 pont

Részletesebben

1. Bevezetés Differenciálegyenletek és azok megoldásai

1. Bevezetés Differenciálegyenletek és azok megoldásai . Bevezetés.. Differenciálegyenletek és azok megoldásai Differenciálegyenlet alatt olyan függvény egyenleteket értünk, melyekben független változók, függvények és azok deriváltjai szerepelnek. Legegyszerűbb

Részletesebben

Matematika I. Vektorok, egyenesek, síkok

Matematika I. Vektorok, egyenesek, síkok Matematika előadás elméleti kérdéseinél kérdezhető képletek Matematika I Vektorok, egyenesek, síkok a) Hogyan számítjuk ki az a = (a 1, a 2, a 3 ) és b = (b 1, b 2, b 3 ) vektorok szögét? a) Hogyan számítjuk

Részletesebben

Példatár Lineáris algebra és többváltozós függvények

Példatár Lineáris algebra és többváltozós függvények Példatár Lineáris algebra és többváltozós függvények Simonné Szabó Klára. február 4. Tartalomjegyzék. Integrálszámítás.. Racionális törtek integrálása...................... Alapfeladatok..........................

Részletesebben

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások november

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások november IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások 009. november Határozatlan integrálás.05. + C + C.06. + C + C.07. ( ( 5 5 + C.08. ( ( + 5 5 + + C.09. + ( + ln + + C.. ( + ( + ( + 5 5 + + C.. + ( + ( + ( + + ( + ( + +

Részletesebben

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben TARTALOM JEGYZÉK 1. Egyenergiatárolós áramkörök átmeneti függvényeinek meghatározása Példák az egyenergiatárolós áramkörök átmeneti függvényeinek meghatározására 1.1 feladat 1.2 feladat 1.3 feladat 1.4

Részletesebben

Euleri és Lagrange szemlélet, avagy a meteorológia deriváltjai

Euleri és Lagrange szemlélet, avagy a meteorológia deriváltjai Euleri és Lagrange szemlélet, avagy a meteorológia deriváltjai Mona Tamás Időjárás előrejelzés speci 3. előadás 2014 Differenciál, differencia Mi a különbség f x és df dx között??? Differenciál, differencia

Részletesebben

A képzetes számok az isteni szellem e gyönyörű és csodálatos hordozói már majdnem a lét és nemlét megtestesítői. (Carl Friedrich Gauss)

A képzetes számok az isteni szellem e gyönyörű és csodálatos hordozói már majdnem a lét és nemlét megtestesítői. (Carl Friedrich Gauss) Gyakorló feladatok (Ép. matek). Komple számok: A képzetes számok az isteni szellem e gyönyörű és csodálatos hordozói már majdnem a lét és nemlét megtestesítői. (Carl Friedrich Gauss) ) Számítsa ki a következő

Részletesebben

Hurokegyenlet alakja, ha az áram irányával megegyező feszültségeséseket tekintjük pozitívnak:

Hurokegyenlet alakja, ha az áram irányával megegyező feszültségeséseket tekintjük pozitívnak: Első gyakorlat A gyakorlat célja, hogy megismerkedjünk Matlab-SIMULINK szoftverrel és annak segítségével sajátítsuk el az Automatika c. tantárgy gyakorlati tananyagát. Ezen a gyakorlaton ismertetésre kerül

Részletesebben

15. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK

15. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 15 LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 151 Lineáris egyenletrendszer, Gauss elimináció 1 Definíció Lineáris egyenletrendszernek nevezzük az (1) a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a

Részletesebben

1 1 y2 =lnec x. 1 y 2 = A x2, ahol A R tetsz. y =± 1 A x 2 (A R) y = 3 3 2x+1 dx. 1 y dy = ln y = 3 2 ln 2x+1 +C. y =A 2x+1 3/2. 1+y = x.

1 1 y2 =lnec x. 1 y 2 = A x2, ahol A R tetsz. y =± 1 A x 2 (A R) y = 3 3 2x+1 dx. 1 y dy = ln y = 3 2 ln 2x+1 +C. y =A 2x+1 3/2. 1+y = x. Mat. A3 9. feladatsor 06/7, első félév. Határozzuk meg az alábbi differenciálegenletek típusát (eplicit-e vag implicit, milen rendű, illetve fokú, homogén vag inhomogén)! a) 3 (tg) +ch = 0 b) = e ln c)

Részletesebben

Folytonos rendszeregyenletek megoldása. 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja

Folytonos rendszeregyenletek megoldása. 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja Folytonos rendszeregyenletek megoldása 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja A folytonos rendszeregyenletek megoldásakor olyan rendszerekkel foglalkozunk, amelyeknek egyetlen u = u(t)

Részletesebben

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot Reakiókinetika aktiválási energia kiindulási állapot energia nyereség felszabaduló energia végállapot Reakiókinetika kinetika: mozgástan reakiókinetika (kémiai kinetika): - reakiók időbeli leírása - reakiómehanizmusok

Részletesebben

x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx

x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx Integrálszámítás II. Parciális integrálás. g) i) l) o) e ( + )(e e ) cos h) e sin j) (sin 3 cos) m) arctg p) arcsin e (3 )e sin f) cos ( )(sin cos 3) e cos k) e sin cos ln n) ( + ) ln. e 3 e cos 3 3 cos

Részletesebben

FIZIKAI KÉMIA II. házi dolgozat. Reakciókinetikai adatsor kiértékelése (numerikus mechanizmusvizsgálat)

FIZIKAI KÉMIA II. házi dolgozat. Reakciókinetikai adatsor kiértékelése (numerikus mechanizmusvizsgálat) FIZIKAI KÉMIA II. házi dolgozat Reakciókinetikai adatsor kiértékelése (numerikus mechanizmusvizsgálat) Készítette: () Kémia BSc 2008 évf. 2010 1 A numerikus mechanizmusvizsgálat feladatának megfogalmazása

Részletesebben

Nemlineáris programozás 2.

Nemlineáris programozás 2. Optimumszámítás Nemlineáris programozás 2. Többváltozós optimalizálás feltételek mellett. Lagrange-feladatok. Nemlineáris programozás. A Kuhn-Tucker feltételek. Konvex programozás. Sydsaeter-Hammond: 18.1-5,

Részletesebben

Reakciókinetika és katalízis

Reakciókinetika és katalízis Reakciókinetika és katalízis k 4. előadás: 1/14 Különbségek a gázfázisú és az oldatreakciók között: 1 Reaktáns molekulák által betöltött térfogat az oldatreakciónál jóval nagyobb. Nincs akadálytalan mozgás.

Részletesebben