A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség jellemzői 7 Intézményi mutatók 9 Humán erőforrás, pedagógusok Intézményünk nevelési programja 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A nevelő-oktatómunka pedagógiai elvei, céljai, feladatai, eszközei,eljárásai Az intézményben folyó pedagógiai munka céljai Az intézményben folyó pedagógiai munka feladatai,eszközei,eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A beilleszkedési,tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekkel,tanulóval összefüggő pedagógiai tevékenység Sajátos nevelési igényű tanulók Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség(btmn) A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő feladatok ellátása Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek Cigány etnikai kisebbségi oktatás Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 48 2

3 1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A szülőkkel való együttműködés A tanulók és pedagógusok együttműködése Segítő kapcsolatok A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Helyi tanterv 65 Bevezetés A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A magasabb évfolyamba lépés feltételei A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai folyamatok megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai folyamatának megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai folyamatának megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai folyamatának megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai folyamatának megvalósítása A mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és pedagógusválasztás szabályai Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 89 3

4 2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei A szorgalom értékelésének és minősítésének elvei Az iskolai jutalmazás formái Az iskolai büntetések formái 115 Záró rendelkezések 116 Jóváhagyási Nyilatkozat 120 Véleményezési Nyilatkozatok 121 Mellékletek 128 4

5 Bevezető A XXI: század elején, a változások időszakában új normák, értékek fogalmazódnak meg az iskolát használók részéről. Fontos feladat hárul az intézményre, hiszen nem mindegy, hogy mit tesz a felnövekvő ifjúság jövőjének alakításában. Tudatos munkával, tanulással érhető el a társadalom igényeinek való megfelelés, és nem utolsó sorban az elfogadható életszínvonal. Intézményünk jó útravalót kíván adni tanulóinknak: ami nem más, mint a tudás. Mindannyian valljuk, hogy a tanulás a legjobb befektetés, amelynek minden könnye és verítéke, pénzben ki nem fejezhető fáradsága előbb vagy utóbb kamatostul megtérül. A tudás hatalom, a tudást csak tanulással lehet elérni. Gyergyai Albert szavainál szebben nem lehet intézményünk hitvallását megfogalmazni: A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak a tudást közvetíti, hanem példát ad, jellemet formál, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba. Éltető erőforrása, hogy a fiatalsággal van dolga, a szülők rábízták legfőbb kincsüket, folytatóikat az időben. 5

6 Küldetésnyilatkozat Mi, a Bátonyterenyei Kossuth Lajos Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói valljuk, munkánk akkor lesz eredményes, ha egy gyermekbarát, partnerközpontú, a változásokhoz alkalmazkodni tudó intézményben, jó iskolai légkörben végezzük a ránk bízott gyermekek nevelését, oktatását. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy: meglévő hagyományainkra építve, programjainkat magas színvonalon szervezzük, rendezzük meg; a szülőkkel való jó kapcsolatunkkal továbbra is a gyermekek fejlődését segítsük; szakmailag felkészült nevelőink segítségével az egyéni bánásmódot, kompetencia alapú oktatást alkalmazva biztosítsuk tanítványaink továbbtanulási lehetőségét, versenyeken való szereplését, a tehetségek kibontakoztatását. 6

7 Helyzetelemzés Családi háttér A családok stabilitását veszélyezteti egyrészt a bizonytalan szociális helyzet, másrészt a családi szerepek felcserélődése. Sajnálatos módon sok családban inkább az anya talál munkalehetőséget, így ő válik családfenntartóvá. A dolgozó szülők igen jelentős része ingázó. A munkanélküliség, mint krízishelyzet rizikófaktort jelent mind a felnőtt, mind a gyerek fizikai és mentális állapotára. Ez az állapot, amely sajnos igen lassan javul, nem kedvez a gyermekkel való törődésnek. Kevés figyelem jut a gyermekre, fejlődésére, tanulására. Sok a széthulló család, ennél is több a rossz párkapcsolat. A tanulóközösség jellemzői Tanulólétszámunk lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Ugyanakkor a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek aránya növekszik. Ez a helyzet alapvetően a tartós munkanélküliségre vezethető vissza, hiszen ebből eredően romlott a családok életminősége. A pénztelenség, sok esetben a szegénység állandósult, nőtt a kilátástalanságból az alkoholizmusba menekülők száma, sok család felbomlott. Ezek a körülmények, valamelyik típusú családi válság gyermekeink felét közelről érinti. A tanulási karriert meghatározó világ iránti kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy ezeknél a gyerekeknél az iskolába lépés idejére nem alakul ki. A felnőtt világgal szemben bizalmatlanok, mert a fejlődésüket alapvetően meghatározó kora-gyermekkorukat bizonytalan felnőttek között élik. 7

8 Mindennapi munkánk kritikus halmazát képezi az ingerszegény környezetben élő, halmozottan hátrányos szociokulturális élettérrel sújtott gyermekek magas aránya, akiknél sok esetben a szocializációs retardáltság mellett súlyos magatartászavar is mutatkozik. Ezek a gyerekek hagyományos iskolai módszerekkel kezelhetetlenek. Esetükben a pedagógusnak hosszú időre és szakember segítségére van szüksége annak tisztázásához, hogy a gyermek mentálisan sérült, tanulásban akadályozott, vagy csupán a családi modellt képezi le a csoportban, konfliktusaiban az agresszió otthon tanult megoldási mód. Problémáik kezeléséhez az osztályfőnök, a pszichológus, a gyermekvédelmi felelős szoros együttműködése szükséges, időnként a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügy segítsége is. Jelentős azon gyermekeink száma is, akik nem csak szociálisan, de erkölcsileg is veszélyeztetettek, vannak éhezők, és olyanok is, akiket a szülők fizikailag is veszélyeztetnek. Miután a koragyermekévekben sok sérelem éri őket, zárkózottá válnak, a jó szándékú közeledés mögött is bántást sejtenek. A tanulás, a közösség felé fordulás szempontjából ezek a gyerekek hatalmas hátránnyal indulnak. Speciális helyzetet teremtenek az arányukat tekintve ugyancsak növekvő magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő gyermekeink. Az ő másságuk oka többféle, kezelésük is speciális feladatokat jelent az iskolának. Tanulóink nagy hányada a roma kisebbségből kerül intézményünkbe. Tudatosan úgy szervezzük az iskolában folyó tevékenységeket, hogy a kisebbségi és a többségi társadalomból jövő tanulók együtt nevelése, oktatása megtörténjen, hiszen a lakóközösségeinkben együtt, egymás mellett élnek, az élet minden területét át- meg átszövik kapcsolataik. Hiszen az iskola döntő szerepet játszik abban, hogy a bikulturális szocializációs folyamat sikeres legyen, amellyel lehetővé teszi a roma gyerekek számára a kisebbségi és a többségi kultúrában is az önmegvalósítást. Ez a folyamat már az óvodában elkezdődik, mivel a gyermekek első közösségi nevelése ekkor indul. 8

9 Tanulóink közül nagyon sokan szorulnak iskolaorvos által diagnosztizáltan gyógytestnevelésre. Sok a beszédhibás tanuló. A fent nevezett tanulók fejlesztését szakszolgálat keretei között láttatjuk el. Mindezen problémák mellett tanulóink között sok a jó képességű, tehetséges gyermek. Éppen a helyi társadalom jelenlegi nehézségei miatt nagy iskolánk felelőssége abban, hogy valóban minden gyerekünkről kiderüljön, milyen egyéni adottságai vannak, miben tehetséges, milyen területen lehet tehetségét kibontakoztatni. Gyermekeink eredményei bizonyítják, hogy a következetes, türelmes, egyénre szabott bánásmód mellett a hátrányos helyzet és a tehetség nem egymást kizáró fogalmak. Pedagógiai munkánk legnagyobb értéke, hogy a hátrányból induló tehetséges gyerekek további életkarrierjükhöz az iskola befejezésével megfelelő esélyt kapnak. Intézményeink Bátonyterenyei Kossuth Lajos Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyintézménye Kossuth Térségi Általános Iskola Bartók Béla Tagintézménye Kossuth Térségi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Térségi Általános Iskola Nagybárkányi Tagintézménye Kossuth Térségi Általános Iskola Fekete István Tagintézménye Kossuth Térségi Általános Iskola Móra Ferenc Tagintézménye Kossuth Térségi Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye Tanulólétszámunk lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Az elköltözés is nagyobb a beköltözéstől, a létszámcsökkenésben a születések számának csökkenése mellett ez is szerepet játszik. 9

10 Alapító okiratunknak megfelelően a speciális foglalkozást, felzárkóztatást igénylő gyermekeink számára kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat szükséges biztosítanunk. Az iskolai létszámcsökkenés ellenére néhány osztályban magas a tanulólétszám. Általános Iskola tanulólétszám 2010/11. tanév /12. tanév /13. tanév 1221 fiú lány tanulócsoport Egy 20,4 18,3 19,1 tanulócsoportra jutó létszám Alapfokú Művészetoktatás Tanulólétszám fiú lány Speciális csoportját képezik tanulóinknak a magántanulók, akiknek az iskola tanulólétszámához viszonyított aránya igen kicsi. A magántanulóvá nyilvánítás a törvényi előírások alapján történik. Tagintézményeinkben a tanítási órák 60%-ban IKT eszközök használatával folyik az oktatás/ kivétel a nagybárkányi intézmény/. Pedagógusaink a továbbképzések folyamán elsajátították az interaktív tábla használatát, megismerkedtek a modern tanítási módszerekkel: projektoktatás, kooperatív munka. Az ismeretek elsajátíttatását interaktív tananyagok segítik. 10

11 Humán erőforrás, pedagógusok Pedagógus létszám Általános iskola 107 Alapfokú Művészetoktatás 7 Szakos ellátottságunk jónak mondható. Munkaközösségeink tagintézményi szinten szerveződnek. Nagyobb tanulólétszámmal rendelkező tagintézmények esetén 3 munkaközösség,/alsós, reál, humán/, a kisebb tagintézményeknél 1 munkaközösség működik. Tevékenységüket a tagok által választott munkaközösség-vezetők irányítják. A helyi tanterv kidolgozásában, illetve a tantervek, tankönyvek kiválasztásában meghatározó a szerepük. Ily módon az egész iskolai munka minőségi meghatározóivá válnak. A jövőben olyan minőségi elvárásoknak kell megfelelniük, amelyeket egyfelől a társadalom igényei fogalmaznak meg, másrészt pedig az iskolák közötti verseny kényszerít ki. A fentiek alapján pedagógusaink joga, hogy a nevelőtestület tagjaként részt vegyenek az intézmény pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, és hogy annak alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválasszák. Intézményünk egyik alapfeladata a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása. E feladatok ellátását speciális szakemberek segítik: - gyógypedagógus - iskolapszichológus - fejlesztő pedagógus - logopédus 11

12 Az intézmény továbbképzési tervének elkészítése során kiemelt feladatként kezeljük, hogy pedagógusaink olyan akkreditált képzésben vegyenek részt, amely felkészíti őket arra, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott alapelveket, feladatokat hatékonyabban tudják megvalósítani. Az iskolai nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók Általános iskola Alapfokú művészetoktatás 4 fő iskolatitkár 2 fő portás 3 fő pedagógiai munkát segítő 2 fő karbantartó 7 takarító 1 fő iskolatitkár Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Kapcsolat a fenntartóval Kapcsolat más intézményekkel Nyitottak vagyunk más intézmények számára jó gyakorlatok vagy referenciaintézményi szolgáltatást nyújtani. Az iskola kapcsolatrendszerét olyan értékek mentén kívánjuk folytonosan erősíteni, fejleszteni, mint a tolerancia, a nyitottság/óvodák, középiskolák, művelődési házak, egyéb intézmények/. Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel való kooperáció kialakítására nagy energiákat fordítunk, melynek eredményei a rendszeresebb pedagógus szülő kapcsolattartás, valamint a nagyobb partnerkapcsolati támogatottság (a külső kapcsolatok intenzitásának növelése, horizontális kapcsolatok kiépülése, pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolattartás, a fenntartó bevonása az intézményben zajló innovációkba). 12

13 1. Intézményünk nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai elvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A gyermekek nevelésében a család mellett az iskolának van kiemelt szerepe, hisz a napnak nagy részét intézményünk falai között töltik. Olyan iskolai munkát kell folytatnunk, amelyben a gyermekek megtanulhatják és gyakorolhatják azt, hogyan lehet értékes, boldog emberré válni. Pedagógiai programunk egyik legfontosabb alapelve az esélyegyenlőség biztosítása minden tanulónk számára: indulási hátrányok csökkentése, és a szociális hátrányok kiküszöbölése, illetve csökkentése. (Később részletesen.) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében egyes tagintézményeinkben integrációs programot vezettünk be. Valamennyi tagintézményünkben minden gyereknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy képességeit kibontakoztassa/szakkörök, tanulmányi versenyek, sportfoglalkozások, pályázatokban való részvétel/. Intézményünk nevelő-oktató munkáját az egyetemes és nemzeti, ezen belül a palóc kultúra, palóc hagyományok művészeti értékeinek megismerése, az európai humanista értékrend hatja át. Kiemelt figyelmet fordítunk a különböző kultúrák iránti nyilvánosságra. Fontosnak tartjuk, hogy a nevelés-oktatás két alapvető tényezője, a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vegyen részt a pedagógiai folyamatban. A tanuló a nevelési-oktatási folyamatnak nem tárgya, hanem alanya. 13

14 A tanuló mindig szűkebb (család, iskola, osztály) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagja. Ezek a közösségek biztosítanak színteret a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. Ez azonban csak a pedagógus vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett válhat eredményessé. Bizalommal, megértéssel, tisztelettel kell lennünk a tanuló személyisége iránt, törekszünk a személyes kapcsolatok kialakítására. A gyerekekben meg kell keresni az értéket és egyéni adottságaikat továbbfejlesztve kell sikerélményhez, elismerést kiváltó teljesítményhez juttatni. A tehetségek kibontakoztatására igen nagy gondot fektetünk. Vállaljuk a tanulmányi versenyekre való felkészítést, figyelemmel kísérjük a pályázatokat, lehetőségeink szerint tehetséggondozó szakköröket működtetünk. Fontos alapelvünk a tanulók érdeklődésének felkeltése a befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazásával. Támaszkodunk mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyeket tanulóink iskolán kívül a mindennapi életükben szereznek be. Biztosítjuk az ehhez szükséges eszközöket, hogy tanulóink segítséget kapjanak a modernkori társadalmunk felgyorsult információ szerzésében, információ szelektálásában és felhasználásában. Szeretnénk, ha programunk az életkori sajátosságok figyelembevételével teret adna a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának. A játékos oktatás feszültséget oldó, megnyugtató hatású, a testi, lelki, szociális egészségkultúra egyensúlyának biztosítására. A pedagógusok személyes kapcsolataikkal, egyéni bánásmóddal teremtik meg a feltételeket az egyéni fejlődéshez. 14

15 Az együttműködések sokszoros szintjének megalkotásával, ösztönzésével hatékonyabb munkafolyamatokat szeretnénk beindítani. Ez alatt az intézményben zajló kapcsolatok minden szintjén hatékonyabb és rendszeresebb együttműködést kívánunk megvalósítani. Ösztönözni kívánjuk a team munkát, a belső továbbképzések szerveződését, a tagintézmények közötti munkacsoportok alakítását. Ennek részét képezik a megszervezendő közös programok, tapasztalatcserék, a horizontális együttműködések kialakulása. Fejlesztési célunk a folyamatok dokumentálásának tervezése, előkészítése, elkészítése és rugalmas betartása Az intézményben folyó pedagógiai munka céljai Célunk azoknak az emberi, művészeti, intellektuális és erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. Intézményünk nevelési célkitűzései közül kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy tanulóink megismerjék az egymás tiszteletén és megbecsülésén alapuló együttélés szabályait, életkoruknak megfelelően. Az ember, mint érték, jelenjen meg számukra. Tanulóinkat empátiára, toleranciára, a másság elfogadására neveljük. Törekszünk elfogadtatni a demokratizmus alapszabályaként, hogy az ember szabadsága addig terjed, ahol a másiké kezdődik. Biztosítjuk a kötelességek és jogok harmóniájára épülő tevékenységi formákat. 15

16 Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi higiéné fontosságával. Váljanak az egészséges életmód híveivé, legyenek tisztában a drog, a cigaretta, az alkohol egészségkárosító hatásaival. Környezetvédelemre neveléssel ökologikus szemléletet alakítunk ki tanulóinkban. Fontos célunk a tanulók műveltségének megalapozása és fejlesztése oly módon, hogy tanítványainkat az alapvető ismeretek birtokába juttassuk, felkeltsük bennük az állandó önművelés igényét, képessé tegyük őket a specializálódásra és váltani tudásra. Külön gondot fordítunk a tehetségek felismerésére, azok megfelelő fejlesztésére, valamint a hátrányos helyzetű tanulók speciális megsegítésére. Tanítványaink feleljenek meg a mai kor elvárásainak, ezért különös gondot fordítunk az idegen nyelvi kommunikációs képzés felmenő rendszerben történő folytatására. Tanítványaink szerezzék meg a fogékonyságot a művészetek befogadására, és művelése iránt. Kulturális értékeink, szülőföldünk, népünk (szűkebb értelemben a palóc nép), gyökereink megismertetése; kötődések, azonosulások kiépítése. Az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése. A szocializációs folyamatban minden gyermeknek lehetőségeihez mérten a legmagasabb szintre való eljuttatását kell megkísérelni. Célunk egy olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes bekapcsolódni az egész világon kiterjedő információs kommunikációs társadalomba. 16

17 Célunk, hogy az iskolahasználók elvárásait, igényeit figyelembe véve törekedjünk az elfogadásra, elégedettségre. Célunk az újszerű tanulásszervezési eljárások, digitális írástudás elterjesztése Az esélyegyenlőség érvényesítése, szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása Az intézményben folyó pedagógiai munka feladatai Feladatok az alapfokú nevelés első szakaszára (1-2. osztály) A gyermek életének döntő állomása az iskolakezdés időszaka, hiszen először találkozik azzal a szabályrendszerrel, amely korlátozza a gyermek spontaneitását. Az ebben az időszakban szerzett élmények végigkísérik az iskolához, a tanuláshoz, ismeretszerzéshez való viszonyát, motivációs bázisának alakulását. Ebben a kezdő iskolai szakaszban igyekszünk megvalósítani egy olyan modellt, ahol hangsúlyos az örömteli tanulás, mely igazodik a gyermek életkori sajátosságaihoz és egyéni képességeihez. Ennek fontos eleme a játékosság elve, a cselekvéses tanulás, ahol a gyermek nem kínzó kötelességként, hanem természetes kíváncsiságát kielégítő foglalkozásként éli meg a tanórákat. Fontosnak tartjuk a gyermek fejlődésének nyomon követését, önmagukhoz, előzetesen feltérképezett készségszintjükhöz való hasonlítást. A felmenő rendszerben bevezetett integrációs program lehetőséget biztosít arra, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeinek javítására. Ebben a szakaszban a kíváncsiságra és érdeklődésre építünk. A pedagógiai munka középpontjában a gyermek megismerése, személyre szóló törekvés áll. 17

18 Kiemelt figyelmet fordítunk és törődünk a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyerekek hátrányainak csökkentésére. Támogatjuk az egyéni képességek kibontakoztatását, közreműködünk a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában (tanórák, napközis, iskolaotthonos foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, logopédiai foglalkozások szakképzett logopédussal, Dr. Tímár Éva által összeállított mérési anyag használata, DIFER mérőeszköz, az eredmények kiértékelése, elemzése szakképzett pszichológussal, a mérés segítségével kiszűrt tanulási zavar veszélyét mutató gyermekek tervszerű, kiscsoportos formában történő fejlesztése speciális módszerek segítségével, lehetőleg szakképzett fejlesztő pedagógusokkal). Feladatunk, hogy a tanítási órák keretei között megismertessük a gyerekeket azokkal a kompetenciákkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kultúrtechnikai eszközöket a későbbiek folyamán rendeltetésszerűen tudják használni. 18

19 Feladat Eszköz, eljárás Gyermek megismerése, személyre szóló fejlesztés. Átmenet biztosítása óvodából A tanulói érdeklődésre épített munka fejlessze a gyermek felelősségtudatát, kitartását. Családlátogatás oszt.fő., gyermekvéd. felelős, pszichológus, mérések Játékos módszerek, nyugodt, biztonságos keretek között. Integrációs program Tanórai légkör,higgadt tanári kommunikáció. Megfelelő motiváció az érdeklődés mentén. A közösségben végzett munka értékeinek megtanítása. Egyéni kibontakoztatása. képességek Közös játékos tevékenységek során a gyermek közösségben elfoglalt helyének erősítése. Tevékenységeken keresztül lehetőséget biztosítunk a tehetség megmutatkozására. Nyelvi fejlesztés az idegen nyelvi kommunikációs képzés keretei között. Elemi együttélési szabályok ismeretére tanítjuk a gyereket. Formáljuk jellemét, erősítsük emberi értékeit, a türelmet, elfogadást, együttérzést. Szabadidő keretében és a tanórákon biztosítjuk a játékés mozgáslehetőséget. Egymás megbecsülését erősítő játékok, közös munkát igénylő feladatok. Közös feladatok során biztosítjuk a fontosság, egymásrautaltság érzésének kialakulását. A pozitív tulajdonságokat megerősítjük, bátorító nevelést alkalmazunk. Differenciált feladatok az órán, a fáradást játékkal oldjuk. Biztosítjuk a mindennapos testnevelést, a néptánc lehetőségét. 19

20 Feladataink az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakaszára (3-4. osztály) Fejlesztjük gyermekeinkben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítjuk érzelemviláguk gazdagodását. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megerősítjük a tanulási szokásokat, megismertetjük a tanulási technikákat. Tudatosan alakítjuk ki a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, megismertetjük és gyakoroltatjuk a humánus magatartásformákat, szokásokat. Jellemüket formálva segítjük a személyiség fejlődését. Feladatunk, hogy az iskolai foglalkozások keretei között megismertessük a gyerekeket azokkal a kompetenciákkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kultúrtechnikai eszközöket a későbbiek folyamán rendeltetésszerűen tudják használni, továbbá olyan életvezetési ismereteket adunk át a gyerekeknek, amelyek segítségével lehetőségük lesz arra, hogy a későbbiek folyamán az iskolából kikerülve életvezetésük megfelelő legyen. 20

21 Feladat Mozgásigény kielégítése, mozgáskultúra megalapozása Érzelmi élet gazdagítása Közösségben végzett munka értékeinek megtanítása, kortárscsoportok megerősítése; helyes magatartásformák megismertetése, gyakoroltatása Megteremtjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és alapvető képességek, készségek elsajátításához szükséges feltételrendszert Célirányosan fejlesztjük az ismeret-szerzésen és tapasztalaton alapuló képességek, készségek fejlesztését Megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést Eszköz, eljárás Testnevelési órák, szünetek, úszás, néptánc, du. foglalkozások, iskolaotthonosfoglalkozások A művészeti tevékenységek közben fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás érzését, empátiáját. Választott művészeti szakterületen értékteremtés, értékalkotás. Mozi, színházlátogatás, tanulmányi kirándulás, szavalóversenyek, színjátszás, zene Tanórák, napközi otthon, iskolaotthon, rendezvények, ünnepélyek, mozi, színházlátogatás, kirándulás Magyar nyelv és irodalom órák, napközi otthon, iskolaotthon, szavalóversenyek, idegen nyelvi kommunikációs órák. Of. órák, természetismeret, magyar irodalom, napközi, iskolaotthon, kommunikációs kiscsoportos tréningek Tanórák, napközi otthon, iskolaotthon, könyvtári órák. 21

22 Feladatok az alapfokú nevelés alapozó szakaszára (5-6. osztály) Az itt folyó munka szervesen folytatja a bevezető és kezdő szakasz nevelőoktató munkáját, a készségek, képességek fejlesztését. A éves korban képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, mivel ebben az életkorban a tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Különös gondot fordítunk arra, hogy a helyes tanulási szokások és tanulási technikák rögződjenek a gyermekekben, hiszen ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az 5-6. osztályra jellemző megnövekedett ismeretanyaggal meg tudjanak birkózni. Feladat Az ötödik osztályban folyó munka szervesen épüljön az első szakaszra. A nevelők ismerjék az alsóban folyó munkát és követelményeket. Fejlesszük tovább a gyermekek már ismert képességeit tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon osztályban a tanítás-tanulás folyamatában minden lehetőséget megragadunk a gyerekek érzékeken alapuló tapasztalatszerzésének biztosítására. Továbbépítjük az alapműveltséget. Eszköz, eljárás Tanév elején megbeszélés az alsós és felsős nevelők között az eredmények, módszerek, problémák terén. Felsős nevelők részére alsóban bemutató órák. A felsős kollégák részt vesznek az alsósok rendezvényein. Segítik a gyerekek tehetségének megfelelő érdeklődési körök szervezését. A tantárgy adta lehetőségeket felhasználva kísérletezési lehetőségeket biztosítunk, önálló ismeretszerzésre ösztönözzük a gyerekeket (könyvtár, Internet). Lehetőség szerint a környező természetes közegben tartunk órákat (erdő, vízpart, múzeum, erdei iskola). Differenciálódó tantárgyi rendszerben a mentális képességek céltudatos fejlesztése (tanóra, könyvtár, tanulószoba). 22

23 Feladat Fejlesztjük a gyermekek önismeretét, együttműködési, konfliktusmegoldó képességét. Az országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek javítása Eszköz, eljárás Önálló feladatok biztosítása, közös ismeretszerzésre építő tevékenységek szervezése. Osztályfőnöki órák életvezetési ismeretek módszerrel. Kiscsoportos önismereti foglalkozások, játékok, konfliktuskezelés pszichológus segítségével. Nevelők részéről minta: higgadt, magabiztos, egyértelmű kommunikáció, probléma-tisztázó osztálybeszélgetések. Diákönkormányzat Tanévente 3 alkalommal belső kompetenciamérés szövegértés és matematikai logika fejlesztése Feladataink az alapfokú nevelés-oktatás fejlesztő rendszerében (7-8. osztály) A éves korban előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. Ebben az életkorban felerősödnek a gyermekeknél azok az eltérések, amelyek oka a különböző érdeklődés, eltérő értelmi, érzelmi fejlettség, eltérő motivációs bázis és különböző szintű szocializáció. Pedagógusaink fontos feladata ezen különbségek felismerése, s a megfelelő nevelési eszköz megválasztása, a gyerekek toleranciájának fejlesztése, s a helyes konfliktuskezelési módok alkalmaztatása. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy végzős diákjaink rendelkezzenek azokkal a kommunikációs és metakommunikációs eszközökkel, melyek segítségével megfelelően ki tudják fejezni magukat, ezáltal a társadalomba való beilleszkedésük zavartalanabbá válik. 23

24 A fejlesztő szakasz egyik legfontosabb feladata a megfelelő pályaválasztás előkészítése. A továbbtanulási lehetőségek pontos ismertetése. Ennek egyik feltétele az, hogy gyermekeink rendelkezzenek önismerettel. Mindenki azt a lehetőséget válassza, amiben a legsikeresebb lehet. Megalapozzuk a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. A demokratikus normarendszert kiterjesztjük a természeti és az épített környezet iránti felelősségre. Kiemelt feladatunk a nemzeti és etnikai hagyományok ápolására való nevelés. Erősítjük az Európához tartozás tudatát és szorgalmazzuk más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerését, megbecsülését. Figyelmet fordítunk az emberiség közös problémáinak bemutatására. Olyan fiatalokat szeretnénk a 8. osztály végén a szakiskolákba, középiskolákba indítani, akik tudják: A csúcsokra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni. Feladatunk, hogy az intézményünkből kikerült gyerekek életvezetési kompetenciái meglegyenek, továbbá rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyek a későbbiek folyamán alapot nyújtanak arra, hogy képesek legyenek az élethosszig tartó tanulásra. 24

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben