A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség jellemzői 7 Intézményi mutatók 9 Humán erőforrás, pedagógusok Intézményünk nevelési programja 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A nevelő-oktatómunka pedagógiai elvei, céljai, feladatai, eszközei,eljárásai Az intézményben folyó pedagógiai munka céljai Az intézményben folyó pedagógiai munka feladatai,eszközei,eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A beilleszkedési,tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekkel,tanulóval összefüggő pedagógiai tevékenység Sajátos nevelési igényű tanulók Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség(btmn) A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő feladatok ellátása Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek Cigány etnikai kisebbségi oktatás Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 48 2

3 1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A szülőkkel való együttműködés A tanulók és pedagógusok együttműködése Segítő kapcsolatok A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Helyi tanterv 65 Bevezetés A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A magasabb évfolyamba lépés feltételei A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai folyamatok megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai folyamatának megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai folyamatának megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai folyamatának megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai folyamatának megvalósítása A mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és pedagógusválasztás szabályai Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 89 3

4 2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei A szorgalom értékelésének és minősítésének elvei Az iskolai jutalmazás formái Az iskolai büntetések formái 115 Záró rendelkezések 116 Jóváhagyási Nyilatkozat 120 Véleményezési Nyilatkozatok 121 Mellékletek 128 4

5 Bevezető A XXI: század elején, a változások időszakában új normák, értékek fogalmazódnak meg az iskolát használók részéről. Fontos feladat hárul az intézményre, hiszen nem mindegy, hogy mit tesz a felnövekvő ifjúság jövőjének alakításában. Tudatos munkával, tanulással érhető el a társadalom igényeinek való megfelelés, és nem utolsó sorban az elfogadható életszínvonal. Intézményünk jó útravalót kíván adni tanulóinknak: ami nem más, mint a tudás. Mindannyian valljuk, hogy a tanulás a legjobb befektetés, amelynek minden könnye és verítéke, pénzben ki nem fejezhető fáradsága előbb vagy utóbb kamatostul megtérül. A tudás hatalom, a tudást csak tanulással lehet elérni. Gyergyai Albert szavainál szebben nem lehet intézményünk hitvallását megfogalmazni: A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak a tudást közvetíti, hanem példát ad, jellemet formál, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba. Éltető erőforrása, hogy a fiatalsággal van dolga, a szülők rábízták legfőbb kincsüket, folytatóikat az időben. 5

6 Küldetésnyilatkozat Mi, a Bátonyterenyei Kossuth Lajos Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói valljuk, munkánk akkor lesz eredményes, ha egy gyermekbarát, partnerközpontú, a változásokhoz alkalmazkodni tudó intézményben, jó iskolai légkörben végezzük a ránk bízott gyermekek nevelését, oktatását. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy: meglévő hagyományainkra építve, programjainkat magas színvonalon szervezzük, rendezzük meg; a szülőkkel való jó kapcsolatunkkal továbbra is a gyermekek fejlődését segítsük; szakmailag felkészült nevelőink segítségével az egyéni bánásmódot, kompetencia alapú oktatást alkalmazva biztosítsuk tanítványaink továbbtanulási lehetőségét, versenyeken való szereplését, a tehetségek kibontakoztatását. 6

7 Helyzetelemzés Családi háttér A családok stabilitását veszélyezteti egyrészt a bizonytalan szociális helyzet, másrészt a családi szerepek felcserélődése. Sajnálatos módon sok családban inkább az anya talál munkalehetőséget, így ő válik családfenntartóvá. A dolgozó szülők igen jelentős része ingázó. A munkanélküliség, mint krízishelyzet rizikófaktort jelent mind a felnőtt, mind a gyerek fizikai és mentális állapotára. Ez az állapot, amely sajnos igen lassan javul, nem kedvez a gyermekkel való törődésnek. Kevés figyelem jut a gyermekre, fejlődésére, tanulására. Sok a széthulló család, ennél is több a rossz párkapcsolat. A tanulóközösség jellemzői Tanulólétszámunk lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Ugyanakkor a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek aránya növekszik. Ez a helyzet alapvetően a tartós munkanélküliségre vezethető vissza, hiszen ebből eredően romlott a családok életminősége. A pénztelenség, sok esetben a szegénység állandósult, nőtt a kilátástalanságból az alkoholizmusba menekülők száma, sok család felbomlott. Ezek a körülmények, valamelyik típusú családi válság gyermekeink felét közelről érinti. A tanulási karriert meghatározó világ iránti kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy ezeknél a gyerekeknél az iskolába lépés idejére nem alakul ki. A felnőtt világgal szemben bizalmatlanok, mert a fejlődésüket alapvetően meghatározó kora-gyermekkorukat bizonytalan felnőttek között élik. 7

8 Mindennapi munkánk kritikus halmazát képezi az ingerszegény környezetben élő, halmozottan hátrányos szociokulturális élettérrel sújtott gyermekek magas aránya, akiknél sok esetben a szocializációs retardáltság mellett súlyos magatartászavar is mutatkozik. Ezek a gyerekek hagyományos iskolai módszerekkel kezelhetetlenek. Esetükben a pedagógusnak hosszú időre és szakember segítségére van szüksége annak tisztázásához, hogy a gyermek mentálisan sérült, tanulásban akadályozott, vagy csupán a családi modellt képezi le a csoportban, konfliktusaiban az agresszió otthon tanult megoldási mód. Problémáik kezeléséhez az osztályfőnök, a pszichológus, a gyermekvédelmi felelős szoros együttműködése szükséges, időnként a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügy segítsége is. Jelentős azon gyermekeink száma is, akik nem csak szociálisan, de erkölcsileg is veszélyeztetettek, vannak éhezők, és olyanok is, akiket a szülők fizikailag is veszélyeztetnek. Miután a koragyermekévekben sok sérelem éri őket, zárkózottá válnak, a jó szándékú közeledés mögött is bántást sejtenek. A tanulás, a közösség felé fordulás szempontjából ezek a gyerekek hatalmas hátránnyal indulnak. Speciális helyzetet teremtenek az arányukat tekintve ugyancsak növekvő magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő gyermekeink. Az ő másságuk oka többféle, kezelésük is speciális feladatokat jelent az iskolának. Tanulóink nagy hányada a roma kisebbségből kerül intézményünkbe. Tudatosan úgy szervezzük az iskolában folyó tevékenységeket, hogy a kisebbségi és a többségi társadalomból jövő tanulók együtt nevelése, oktatása megtörténjen, hiszen a lakóközösségeinkben együtt, egymás mellett élnek, az élet minden területét át- meg átszövik kapcsolataik. Hiszen az iskola döntő szerepet játszik abban, hogy a bikulturális szocializációs folyamat sikeres legyen, amellyel lehetővé teszi a roma gyerekek számára a kisebbségi és a többségi kultúrában is az önmegvalósítást. Ez a folyamat már az óvodában elkezdődik, mivel a gyermekek első közösségi nevelése ekkor indul. 8

9 Tanulóink közül nagyon sokan szorulnak iskolaorvos által diagnosztizáltan gyógytestnevelésre. Sok a beszédhibás tanuló. A fent nevezett tanulók fejlesztését szakszolgálat keretei között láttatjuk el. Mindezen problémák mellett tanulóink között sok a jó képességű, tehetséges gyermek. Éppen a helyi társadalom jelenlegi nehézségei miatt nagy iskolánk felelőssége abban, hogy valóban minden gyerekünkről kiderüljön, milyen egyéni adottságai vannak, miben tehetséges, milyen területen lehet tehetségét kibontakoztatni. Gyermekeink eredményei bizonyítják, hogy a következetes, türelmes, egyénre szabott bánásmód mellett a hátrányos helyzet és a tehetség nem egymást kizáró fogalmak. Pedagógiai munkánk legnagyobb értéke, hogy a hátrányból induló tehetséges gyerekek további életkarrierjükhöz az iskola befejezésével megfelelő esélyt kapnak. Intézményeink Bátonyterenyei Kossuth Lajos Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyintézménye Kossuth Térségi Általános Iskola Bartók Béla Tagintézménye Kossuth Térségi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Térségi Általános Iskola Nagybárkányi Tagintézménye Kossuth Térségi Általános Iskola Fekete István Tagintézménye Kossuth Térségi Általános Iskola Móra Ferenc Tagintézménye Kossuth Térségi Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye Tanulólétszámunk lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Az elköltözés is nagyobb a beköltözéstől, a létszámcsökkenésben a születések számának csökkenése mellett ez is szerepet játszik. 9

10 Alapító okiratunknak megfelelően a speciális foglalkozást, felzárkóztatást igénylő gyermekeink számára kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat szükséges biztosítanunk. Az iskolai létszámcsökkenés ellenére néhány osztályban magas a tanulólétszám. Általános Iskola tanulólétszám 2010/11. tanév /12. tanév /13. tanév 1221 fiú lány tanulócsoport Egy 20,4 18,3 19,1 tanulócsoportra jutó létszám Alapfokú Művészetoktatás Tanulólétszám fiú lány Speciális csoportját képezik tanulóinknak a magántanulók, akiknek az iskola tanulólétszámához viszonyított aránya igen kicsi. A magántanulóvá nyilvánítás a törvényi előírások alapján történik. Tagintézményeinkben a tanítási órák 60%-ban IKT eszközök használatával folyik az oktatás/ kivétel a nagybárkányi intézmény/. Pedagógusaink a továbbképzések folyamán elsajátították az interaktív tábla használatát, megismerkedtek a modern tanítási módszerekkel: projektoktatás, kooperatív munka. Az ismeretek elsajátíttatását interaktív tananyagok segítik. 10

11 Humán erőforrás, pedagógusok Pedagógus létszám Általános iskola 107 Alapfokú Művészetoktatás 7 Szakos ellátottságunk jónak mondható. Munkaközösségeink tagintézményi szinten szerveződnek. Nagyobb tanulólétszámmal rendelkező tagintézmények esetén 3 munkaközösség,/alsós, reál, humán/, a kisebb tagintézményeknél 1 munkaközösség működik. Tevékenységüket a tagok által választott munkaközösség-vezetők irányítják. A helyi tanterv kidolgozásában, illetve a tantervek, tankönyvek kiválasztásában meghatározó a szerepük. Ily módon az egész iskolai munka minőségi meghatározóivá válnak. A jövőben olyan minőségi elvárásoknak kell megfelelniük, amelyeket egyfelől a társadalom igényei fogalmaznak meg, másrészt pedig az iskolák közötti verseny kényszerít ki. A fentiek alapján pedagógusaink joga, hogy a nevelőtestület tagjaként részt vegyenek az intézmény pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, és hogy annak alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválasszák. Intézményünk egyik alapfeladata a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása. E feladatok ellátását speciális szakemberek segítik: - gyógypedagógus - iskolapszichológus - fejlesztő pedagógus - logopédus 11

12 Az intézmény továbbképzési tervének elkészítése során kiemelt feladatként kezeljük, hogy pedagógusaink olyan akkreditált képzésben vegyenek részt, amely felkészíti őket arra, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott alapelveket, feladatokat hatékonyabban tudják megvalósítani. Az iskolai nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók Általános iskola Alapfokú művészetoktatás 4 fő iskolatitkár 2 fő portás 3 fő pedagógiai munkát segítő 2 fő karbantartó 7 takarító 1 fő iskolatitkár Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Kapcsolat a fenntartóval Kapcsolat más intézményekkel Nyitottak vagyunk más intézmények számára jó gyakorlatok vagy referenciaintézményi szolgáltatást nyújtani. Az iskola kapcsolatrendszerét olyan értékek mentén kívánjuk folytonosan erősíteni, fejleszteni, mint a tolerancia, a nyitottság/óvodák, középiskolák, művelődési házak, egyéb intézmények/. Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel való kooperáció kialakítására nagy energiákat fordítunk, melynek eredményei a rendszeresebb pedagógus szülő kapcsolattartás, valamint a nagyobb partnerkapcsolati támogatottság (a külső kapcsolatok intenzitásának növelése, horizontális kapcsolatok kiépülése, pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolattartás, a fenntartó bevonása az intézményben zajló innovációkba). 12

13 1. Intézményünk nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai elvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A gyermekek nevelésében a család mellett az iskolának van kiemelt szerepe, hisz a napnak nagy részét intézményünk falai között töltik. Olyan iskolai munkát kell folytatnunk, amelyben a gyermekek megtanulhatják és gyakorolhatják azt, hogyan lehet értékes, boldog emberré válni. Pedagógiai programunk egyik legfontosabb alapelve az esélyegyenlőség biztosítása minden tanulónk számára: indulási hátrányok csökkentése, és a szociális hátrányok kiküszöbölése, illetve csökkentése. (Később részletesen.) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében egyes tagintézményeinkben integrációs programot vezettünk be. Valamennyi tagintézményünkben minden gyereknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy képességeit kibontakoztassa/szakkörök, tanulmányi versenyek, sportfoglalkozások, pályázatokban való részvétel/. Intézményünk nevelő-oktató munkáját az egyetemes és nemzeti, ezen belül a palóc kultúra, palóc hagyományok művészeti értékeinek megismerése, az európai humanista értékrend hatja át. Kiemelt figyelmet fordítunk a különböző kultúrák iránti nyilvánosságra. Fontosnak tartjuk, hogy a nevelés-oktatás két alapvető tényezője, a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vegyen részt a pedagógiai folyamatban. A tanuló a nevelési-oktatási folyamatnak nem tárgya, hanem alanya. 13

14 A tanuló mindig szűkebb (család, iskola, osztály) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagja. Ezek a közösségek biztosítanak színteret a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. Ez azonban csak a pedagógus vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett válhat eredményessé. Bizalommal, megértéssel, tisztelettel kell lennünk a tanuló személyisége iránt, törekszünk a személyes kapcsolatok kialakítására. A gyerekekben meg kell keresni az értéket és egyéni adottságaikat továbbfejlesztve kell sikerélményhez, elismerést kiváltó teljesítményhez juttatni. A tehetségek kibontakoztatására igen nagy gondot fektetünk. Vállaljuk a tanulmányi versenyekre való felkészítést, figyelemmel kísérjük a pályázatokat, lehetőségeink szerint tehetséggondozó szakköröket működtetünk. Fontos alapelvünk a tanulók érdeklődésének felkeltése a befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazásával. Támaszkodunk mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyeket tanulóink iskolán kívül a mindennapi életükben szereznek be. Biztosítjuk az ehhez szükséges eszközöket, hogy tanulóink segítséget kapjanak a modernkori társadalmunk felgyorsult információ szerzésében, információ szelektálásában és felhasználásában. Szeretnénk, ha programunk az életkori sajátosságok figyelembevételével teret adna a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának. A játékos oktatás feszültséget oldó, megnyugtató hatású, a testi, lelki, szociális egészségkultúra egyensúlyának biztosítására. A pedagógusok személyes kapcsolataikkal, egyéni bánásmóddal teremtik meg a feltételeket az egyéni fejlődéshez. 14

15 Az együttműködések sokszoros szintjének megalkotásával, ösztönzésével hatékonyabb munkafolyamatokat szeretnénk beindítani. Ez alatt az intézményben zajló kapcsolatok minden szintjén hatékonyabb és rendszeresebb együttműködést kívánunk megvalósítani. Ösztönözni kívánjuk a team munkát, a belső továbbképzések szerveződését, a tagintézmények közötti munkacsoportok alakítását. Ennek részét képezik a megszervezendő közös programok, tapasztalatcserék, a horizontális együttműködések kialakulása. Fejlesztési célunk a folyamatok dokumentálásának tervezése, előkészítése, elkészítése és rugalmas betartása Az intézményben folyó pedagógiai munka céljai Célunk azoknak az emberi, művészeti, intellektuális és erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. Intézményünk nevelési célkitűzései közül kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy tanulóink megismerjék az egymás tiszteletén és megbecsülésén alapuló együttélés szabályait, életkoruknak megfelelően. Az ember, mint érték, jelenjen meg számukra. Tanulóinkat empátiára, toleranciára, a másság elfogadására neveljük. Törekszünk elfogadtatni a demokratizmus alapszabályaként, hogy az ember szabadsága addig terjed, ahol a másiké kezdődik. Biztosítjuk a kötelességek és jogok harmóniájára épülő tevékenységi formákat. 15

16 Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi higiéné fontosságával. Váljanak az egészséges életmód híveivé, legyenek tisztában a drog, a cigaretta, az alkohol egészségkárosító hatásaival. Környezetvédelemre neveléssel ökologikus szemléletet alakítunk ki tanulóinkban. Fontos célunk a tanulók műveltségének megalapozása és fejlesztése oly módon, hogy tanítványainkat az alapvető ismeretek birtokába juttassuk, felkeltsük bennük az állandó önművelés igényét, képessé tegyük őket a specializálódásra és váltani tudásra. Külön gondot fordítunk a tehetségek felismerésére, azok megfelelő fejlesztésére, valamint a hátrányos helyzetű tanulók speciális megsegítésére. Tanítványaink feleljenek meg a mai kor elvárásainak, ezért különös gondot fordítunk az idegen nyelvi kommunikációs képzés felmenő rendszerben történő folytatására. Tanítványaink szerezzék meg a fogékonyságot a művészetek befogadására, és művelése iránt. Kulturális értékeink, szülőföldünk, népünk (szűkebb értelemben a palóc nép), gyökereink megismertetése; kötődések, azonosulások kiépítése. Az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése. A szocializációs folyamatban minden gyermeknek lehetőségeihez mérten a legmagasabb szintre való eljuttatását kell megkísérelni. Célunk egy olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes bekapcsolódni az egész világon kiterjedő információs kommunikációs társadalomba. 16

17 Célunk, hogy az iskolahasználók elvárásait, igényeit figyelembe véve törekedjünk az elfogadásra, elégedettségre. Célunk az újszerű tanulásszervezési eljárások, digitális írástudás elterjesztése Az esélyegyenlőség érvényesítése, szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása Az intézményben folyó pedagógiai munka feladatai Feladatok az alapfokú nevelés első szakaszára (1-2. osztály) A gyermek életének döntő állomása az iskolakezdés időszaka, hiszen először találkozik azzal a szabályrendszerrel, amely korlátozza a gyermek spontaneitását. Az ebben az időszakban szerzett élmények végigkísérik az iskolához, a tanuláshoz, ismeretszerzéshez való viszonyát, motivációs bázisának alakulását. Ebben a kezdő iskolai szakaszban igyekszünk megvalósítani egy olyan modellt, ahol hangsúlyos az örömteli tanulás, mely igazodik a gyermek életkori sajátosságaihoz és egyéni képességeihez. Ennek fontos eleme a játékosság elve, a cselekvéses tanulás, ahol a gyermek nem kínzó kötelességként, hanem természetes kíváncsiságát kielégítő foglalkozásként éli meg a tanórákat. Fontosnak tartjuk a gyermek fejlődésének nyomon követését, önmagukhoz, előzetesen feltérképezett készségszintjükhöz való hasonlítást. A felmenő rendszerben bevezetett integrációs program lehetőséget biztosít arra, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeinek javítására. Ebben a szakaszban a kíváncsiságra és érdeklődésre építünk. A pedagógiai munka középpontjában a gyermek megismerése, személyre szóló törekvés áll. 17

18 Kiemelt figyelmet fordítunk és törődünk a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyerekek hátrányainak csökkentésére. Támogatjuk az egyéni képességek kibontakoztatását, közreműködünk a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában (tanórák, napközis, iskolaotthonos foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, logopédiai foglalkozások szakképzett logopédussal, Dr. Tímár Éva által összeállított mérési anyag használata, DIFER mérőeszköz, az eredmények kiértékelése, elemzése szakképzett pszichológussal, a mérés segítségével kiszűrt tanulási zavar veszélyét mutató gyermekek tervszerű, kiscsoportos formában történő fejlesztése speciális módszerek segítségével, lehetőleg szakképzett fejlesztő pedagógusokkal). Feladatunk, hogy a tanítási órák keretei között megismertessük a gyerekeket azokkal a kompetenciákkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kultúrtechnikai eszközöket a későbbiek folyamán rendeltetésszerűen tudják használni. 18

19 Feladat Eszköz, eljárás Gyermek megismerése, személyre szóló fejlesztés. Átmenet biztosítása óvodából A tanulói érdeklődésre épített munka fejlessze a gyermek felelősségtudatát, kitartását. Családlátogatás oszt.fő., gyermekvéd. felelős, pszichológus, mérések Játékos módszerek, nyugodt, biztonságos keretek között. Integrációs program Tanórai légkör,higgadt tanári kommunikáció. Megfelelő motiváció az érdeklődés mentén. A közösségben végzett munka értékeinek megtanítása. Egyéni kibontakoztatása. képességek Közös játékos tevékenységek során a gyermek közösségben elfoglalt helyének erősítése. Tevékenységeken keresztül lehetőséget biztosítunk a tehetség megmutatkozására. Nyelvi fejlesztés az idegen nyelvi kommunikációs képzés keretei között. Elemi együttélési szabályok ismeretére tanítjuk a gyereket. Formáljuk jellemét, erősítsük emberi értékeit, a türelmet, elfogadást, együttérzést. Szabadidő keretében és a tanórákon biztosítjuk a játékés mozgáslehetőséget. Egymás megbecsülését erősítő játékok, közös munkát igénylő feladatok. Közös feladatok során biztosítjuk a fontosság, egymásrautaltság érzésének kialakulását. A pozitív tulajdonságokat megerősítjük, bátorító nevelést alkalmazunk. Differenciált feladatok az órán, a fáradást játékkal oldjuk. Biztosítjuk a mindennapos testnevelést, a néptánc lehetőségét. 19

20 Feladataink az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakaszára (3-4. osztály) Fejlesztjük gyermekeinkben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítjuk érzelemviláguk gazdagodását. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megerősítjük a tanulási szokásokat, megismertetjük a tanulási technikákat. Tudatosan alakítjuk ki a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, megismertetjük és gyakoroltatjuk a humánus magatartásformákat, szokásokat. Jellemüket formálva segítjük a személyiség fejlődését. Feladatunk, hogy az iskolai foglalkozások keretei között megismertessük a gyerekeket azokkal a kompetenciákkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kultúrtechnikai eszközöket a későbbiek folyamán rendeltetésszerűen tudják használni, továbbá olyan életvezetési ismereteket adunk át a gyerekeknek, amelyek segítségével lehetőségük lesz arra, hogy a későbbiek folyamán az iskolából kikerülve életvezetésük megfelelő legyen. 20

21 Feladat Mozgásigény kielégítése, mozgáskultúra megalapozása Érzelmi élet gazdagítása Közösségben végzett munka értékeinek megtanítása, kortárscsoportok megerősítése; helyes magatartásformák megismertetése, gyakoroltatása Megteremtjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és alapvető képességek, készségek elsajátításához szükséges feltételrendszert Célirányosan fejlesztjük az ismeret-szerzésen és tapasztalaton alapuló képességek, készségek fejlesztését Megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést Eszköz, eljárás Testnevelési órák, szünetek, úszás, néptánc, du. foglalkozások, iskolaotthonosfoglalkozások A művészeti tevékenységek közben fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás érzését, empátiáját. Választott művészeti szakterületen értékteremtés, értékalkotás. Mozi, színházlátogatás, tanulmányi kirándulás, szavalóversenyek, színjátszás, zene Tanórák, napközi otthon, iskolaotthon, rendezvények, ünnepélyek, mozi, színházlátogatás, kirándulás Magyar nyelv és irodalom órák, napközi otthon, iskolaotthon, szavalóversenyek, idegen nyelvi kommunikációs órák. Of. órák, természetismeret, magyar irodalom, napközi, iskolaotthon, kommunikációs kiscsoportos tréningek Tanórák, napközi otthon, iskolaotthon, könyvtári órák. 21

22 Feladatok az alapfokú nevelés alapozó szakaszára (5-6. osztály) Az itt folyó munka szervesen folytatja a bevezető és kezdő szakasz nevelőoktató munkáját, a készségek, képességek fejlesztését. A éves korban képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, mivel ebben az életkorban a tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Különös gondot fordítunk arra, hogy a helyes tanulási szokások és tanulási technikák rögződjenek a gyermekekben, hiszen ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az 5-6. osztályra jellemző megnövekedett ismeretanyaggal meg tudjanak birkózni. Feladat Az ötödik osztályban folyó munka szervesen épüljön az első szakaszra. A nevelők ismerjék az alsóban folyó munkát és követelményeket. Fejlesszük tovább a gyermekek már ismert képességeit tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon osztályban a tanítás-tanulás folyamatában minden lehetőséget megragadunk a gyerekek érzékeken alapuló tapasztalatszerzésének biztosítására. Továbbépítjük az alapműveltséget. Eszköz, eljárás Tanév elején megbeszélés az alsós és felsős nevelők között az eredmények, módszerek, problémák terén. Felsős nevelők részére alsóban bemutató órák. A felsős kollégák részt vesznek az alsósok rendezvényein. Segítik a gyerekek tehetségének megfelelő érdeklődési körök szervezését. A tantárgy adta lehetőségeket felhasználva kísérletezési lehetőségeket biztosítunk, önálló ismeretszerzésre ösztönözzük a gyerekeket (könyvtár, Internet). Lehetőség szerint a környező természetes közegben tartunk órákat (erdő, vízpart, múzeum, erdei iskola). Differenciálódó tantárgyi rendszerben a mentális képességek céltudatos fejlesztése (tanóra, könyvtár, tanulószoba). 22

23 Feladat Fejlesztjük a gyermekek önismeretét, együttműködési, konfliktusmegoldó képességét. Az országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek javítása Eszköz, eljárás Önálló feladatok biztosítása, közös ismeretszerzésre építő tevékenységek szervezése. Osztályfőnöki órák életvezetési ismeretek módszerrel. Kiscsoportos önismereti foglalkozások, játékok, konfliktuskezelés pszichológus segítségével. Nevelők részéről minta: higgadt, magabiztos, egyértelmű kommunikáció, probléma-tisztázó osztálybeszélgetések. Diákönkormányzat Tanévente 3 alkalommal belső kompetenciamérés szövegértés és matematikai logika fejlesztése Feladataink az alapfokú nevelés-oktatás fejlesztő rendszerében (7-8. osztály) A éves korban előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. Ebben az életkorban felerősödnek a gyermekeknél azok az eltérések, amelyek oka a különböző érdeklődés, eltérő értelmi, érzelmi fejlettség, eltérő motivációs bázis és különböző szintű szocializáció. Pedagógusaink fontos feladata ezen különbségek felismerése, s a megfelelő nevelési eszköz megválasztása, a gyerekek toleranciájának fejlesztése, s a helyes konfliktuskezelési módok alkalmaztatása. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy végzős diákjaink rendelkezzenek azokkal a kommunikációs és metakommunikációs eszközökkel, melyek segítségével megfelelően ki tudják fejezni magukat, ezáltal a társadalomba való beilleszkedésük zavartalanabbá válik. 23

24 A fejlesztő szakasz egyik legfontosabb feladata a megfelelő pályaválasztás előkészítése. A továbbtanulási lehetőségek pontos ismertetése. Ennek egyik feltétele az, hogy gyermekeink rendelkezzenek önismerettel. Mindenki azt a lehetőséget válassza, amiben a legsikeresebb lehet. Megalapozzuk a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. A demokratikus normarendszert kiterjesztjük a természeti és az épített környezet iránti felelősségre. Kiemelt feladatunk a nemzeti és etnikai hagyományok ápolására való nevelés. Erősítjük az Európához tartozás tudatát és szorgalmazzuk más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerését, megbecsülését. Figyelmet fordítunk az emberiség közös problémáinak bemutatására. Olyan fiatalokat szeretnénk a 8. osztály végén a szakiskolákba, középiskolákba indítani, akik tudják: A csúcsokra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni. Feladatunk, hogy az intézményünkből kikerült gyerekek életvezetési kompetenciái meglegyenek, továbbá rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyek a későbbiek folyamán alapot nyújtanak arra, hogy képesek legyenek az élethosszig tartó tanulásra. 24

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben