A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4."

Átírás

1 A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP

2 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és szervezeti keretei Iskolánk, a Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1987 óta működik. Fenntartónk Budapest Főváros Önkormányzata. Képzés: Általános középfokú oktatás Alap szakfeladat: Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Feladatellátási hely neve Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Feladatellátási hely címe 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. Intézmény neve Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Intézmény címe 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. Fenntartó megnevezése Budapest Főváros Önkormányzata Működés kezdete (év) 1987 A pályázatba vont további feladatellátási - helyek neve A kéttannyelvű oktatás legújabb kori története Magyarországon iskolánkkal egyidős. Gimnáziumunkban, az ország hosszú ideig egyetlen magyar-spanyol két tanítási nyelvű középiskolájában az 1988/89-es tanévben 72 tanulóval kezdődött meg az ötéves gimnáziumi képzés. Kezdetben a kéttannyelvű osztály mellett általános tantervű osztályok is indultak, majd a 1998/99-es tanévtől gimnáziumunk fokozatosan áttért a teljes kéttannyelvű képzésre. A 9. évfolyamon három párhuzamos magyar-spanyol kéttannyelvű osztályt indítottunk. Így 2002-től már csak 5 éves képzésű kéttannyelvű osztályok érettségiznek. Jelenleg iskolánk az egyetlen olyan spanyol-magyar tannyelvű iskola az országban, és Közép Európában, ahol csak ilyen képzésben részt vevő osztályok indulnak. A feladatellátási helyen ellátott közoktatási feladatok Ellátott közoktatási feladatok* Óvoda Óvodai gyógypedagógiai nevelés Általános iskola 1-4. Általános iskola 5-8. Gyógypedagógiai oktatás Ellátott gyerekek száma Integráltan: Szegregáltan: Integráltan: Szegregáltan: Férőhelyek száma Napközi Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola 2

3 *: Az adott intézmény szempontjából releváns sorokat kell kitölteni Gyereklétszám változása a feladatellátási helyen Ellátott közoktatási feladatok* 2005/2006 tanév Ellátott gyerekek/tanulók száma 2006/2007 tanév 2007/2008 tanév 2008/2009 tanév Óvoda Óvodai I**: Sz***: I: Sz: I: Sz: I: Sz: gyógypedagógiai nevelés Általános iskola 1-4. Általános iskola 5-8. Gyógypedagógiai I: Sz: I: Sz: I: Sz: I: Sz: oktatás Napközi Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola *: Az adott intézmény szempontjából releváns sorokat kell kitölteni **I: Integráltan ***Sz: Szegregált gyógypedagógiai csoportban/osztályban Tanév A tanulói összetétel változása a feladatellátási helyen Összlétszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek 2005/ / / /

4 Évfolyam és/vagy óvodai csoport foka Gyermekek, tanulók száma évfolyamonként (feladatellátási helyenként) Kérjük, hogy az évfolyamokat a legalacsonyabb életkorú csoporttól/osztálytól kiindulva tüntessék fel. Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. Gyermek és/vagy tanulólétsz ám az évfolyamon Gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint (óvoda vonatkozásában amennyiben releváns, pl. gyógypedagógiai csoport) Általános tanterv Emelt szintű oktatás* és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai csoport, tagozat Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH * Az emelt szintű oktatás tárgyát kérjük megjelölni! 2.2. Infrastrukturális háttér: eszköz; ingatlan, és a humán erőforrás Az oktatás tárgyi feltételeiről elmondható, hogy az épületben 15 nagyterem, 9 nyelvi foglalkoztató, 1 tornaterem, 1 számítástechnika-terem, 6 szaktanterem (kémia, biológia, fizika, technika, rajz és ének) és könyvtár működik. Intézményünk átlagos szinten rendelkezik az oktatáshoz szükséges audiovizuális technikai és szemléltető eszközökkel. Az épület teljes egészében akadálymentes, minden része könnyen megközelíthető kerekes székkel, a gyengénlátók tájékozódását hangos térkép és braile írással készült feliratok segítik. Az iskola tantermei minimális átalakítással megfelelnek a kompetencia alapú oktatás bevezetése során jelentkező új tanításszervezési módszerek által generált igényeinek. (2 tanterem kivételével a padok mozgathatók, több teremben két ellentétes oldalról is van tábla.) Némelyik tanterem azonban nem biztosít elég ingergazdag környezetet a tanulók számára. Nagy hátrányt jelent számunkra az új tanításszervezési eljárások ösztönzéséhez, hogy nem rendelkezünk virtuális táblával, az egyéb IKT-eszközökkel való ellátottságunk is alacsonynak mondható, bár folyamatosan igyekszünk azt fejleszteni. Három tanterem van felszerelve tanári számítógéppel és hozzákapcsolt kivetítővel, a többi teremben mobil rendszerrel tudjuk ezt megoldani. A nagy tantermek (17) mindegyike felszerelt helyi videóhálózatra kapcsolható televízióval, munkaközösségenként van DVD-lejátszó. 4

5 Az eszközt / létesítményt használó Eszköz/létesítmény darab építés/ felújítás/ beszerzés éve gyermekek tanulók száma HH / HHH gyermekek, tanulók száma sajátos nevelési igényű gyermek ek, tanulók száma logopédiai foglalkoztató, 0 egyéni fejlesztő szoba nyelvi labor számítástechnikai szaktanterem számítógép (min. P4 szintű) ebből internet hozzáféréssel interaktív tábla* 0 0 tornaterem tornaszoba / öltöző / étkező vagy ebédlő vízöblítéses wc /2007 szükségtanterem/csoportsz 0 oba tanári szoba *Beleszámítva a TIOP keretében esetlegesen beszerzés alatt álló interaktív táblákat Az intézmény részt vett a TIOP pályázatban: igen nem Ha igen, a pályázaton elnyert eszközök felsorolása: eszköz megnevezése darabszám Az intézmény részt vett a ROP infrastukturális beruházás pályázatban: igen nem Ha igen, a pályázat céljának bemutatása (milyen fejlesztésre irányult a pályázat, eszközbeszerzés esetén tételes eszközlista, a vásárolt eszközök felsorolása): Az 525 fős tanulói létszám oktatását 50 fős, felkészült tanári gárda végzi, akik közül 9 anyanyelvi tanár, végzettségüket tekintve pedig mindenki egyetemet végzett. A tantestületből 2 fő országos szakértő, 2 fő vezetőtanár (spanyol, portugál), 6 fő pedig országos érettségi vizsgaelnök. Az iskolában két PMS munkakört betöltő kolléga segíti a pedagógusok munkáját: egy teljes állású szabadidőszervező és egy félállású ifjúságvédelmi felelős. Mindketten jól ismerik iskolánk tanulóit, és a tantestületnek is több éve tagjai, ami jelentősen javítja munkájuk hatékonyságát. Valamint heti két órában iskolapszichológust is 5

6 felkereshetnek diákjaink, akinek a jelenlétét az iskolai alapítvány biztosítja. 4-5 éve, egy-egy esetben előfordul, hogy van olyan probléma a tanulók között, akiknek feltétlenül ilyen jellegű segítségre van szüksége. Pszichiátriai kezelést igénylő eset azonban csak kettő fordult eddig elő. A zavartalan tanulást 22 technikai dolgozó munkája segíti, közülük az oktatástechnikus és a könyvtárasszisztens áll közvetlen munkakapcsolatban a tanári karral. Tantestületünkről elmondható, hogy érdeklődő, nyitott az új módszertani megoldásokra Humán-erőforrás az intézményben Tantestület létszáma 50 Nem megfelelő képesítéssel 0 oktatók/nevelők száma Ebből akinek a képesítés megszerzése 0 folyamatban van Humán-erőforrás hiánya az intézményben tantárgyak évfolyamok összes tanuló HH / HHH tanulók SNI tanulók 2.3. Az intézmény pedagógusainak módszertani képzettsége (kiemelten a kompetencia alapú oktatást támogató módszertani képzések, pl.: projektoktatás, kooperatív tanulási technikák, stb.) A speciális képzés szempontjából meghatározó, hogy gimnáziumunk munkáját a spanyol Oktatási Minisztérium (MECSyD) támogatja. Ennek keretében spanyol vendégtanárokat biztosít számunkra, és biztosítja a tanárok illetve a diákok továbbképzését. Ezen túlmenően azzal is támogatja munkánkat, hogy a Spanyol Királyság magyarországi Nagykövetségével együttműködve egy spanyol nyelvi tanácsadó állandó jelenlétét biztosítja iskolánkban, akinek feladata a spanyol nyelvű oktatással kapcsolatos ügyek felügyelete, a spanyol kultúra terjesztése. A kompetencia alapú oktatást először a spanyol nyelvórákon vezettük be, felmenő rendszerben, kapcsolódva az OM Európai Nyelvtanulási Napló továbbképzéseihez: 2 fő koordinálta ezt a feladatot Bátki Piroska és Gergelyi Ágnes. Összesen 5 fő vett részt ezeken a képzéseken, ami a spanyol munkaközösség 20%-a, a teljes tantestület 10%-a. Sajnos, azonban már nem mindenki tagja a tantestületünknek, ezért jelenleg elmondható, hogy igen csekély a kompetencia alapú oktatáshoz szükséges továbbképzéssel rendelkező kollegák aránya. A továbbképzéseket eddig más irányelvek (a kétszintű érettségire való átállás, a folyamatos nyelvi és módszertani képzések, szociális- és ifjúságvédelem, minőségbiztosítás) kondicionálták. 6

7 A kompetenciaalapú oktatás bevezetésének az igénye két szempontból merült fel, az egyik a tanulók motiváltsága (véleményünk szerint a társadalmi változások, a tanulókra hatással levő új információszerzési lehetőségek vannak erre a témára nagy hatással). A tanulók motiválásának erősítésével célunk volt az iskolai kudarcok és a lemorzsolódás problémájának orvosolása is. A másik a későbbiekben a spanyol nyelven tanított tantárgyak tanulói kudarcainak a kivédése, amennyiben az az idegen nyelv tudásának hiányosságai miatt keletkezik. Ebben az időszakban például a legtöbb bukást a történelem tantárgy produkálta. A fentiek miatt, először a spanyol nyelv oktatásában indultak meg a változások, hiszen a későbbiekben több tantárgy is erre épül (spanyol nyelven oktatott tantárgyak). Az előkészítő évfolyamon folyamatosan megindult az idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. Első eleme a szövegértés óra bevezetése volt heti két órában. A spanyol munkaközösség saját tananyagot dolgozott ki rá, a mai nappal ezzel az anyaggal fejlesztjük ezt a nyelvi készséget. Jellemzői az önálló tanulási stratégiák erősítése, így a tanulók önálló ritmusban sajátíthatják el a tananyagot. Több spanyol kéttannyelvű szekció átvette tőlünk ezt az anyagot. Egy-egy évvel később megindult a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését célzó tanóra, ahol szintén új módszerek jelentkeznek a tanórán, itt elsősorban a dramatizáció bizonyult hatékonynak. A negyedik eleme az íráskészség óra bevezetése volt, szintén saját magunk által kidolgozott tananyagokkal. A multimédiás óra elindítása az, amelyik az IKT eszközök alkalmazását biztosítja a 9. évfolyamon spanyol nyelv tantárgyból. Szintén saját anyagokat dolgoztunk ki, elsődleges célunk az volt, hogy a többi spanyol nyelvi órát támogassuk egy olyan jellegű órán, ahol azok a diákok is sikerélményhez jutnak, akik esetleg nem, vagy ritkábban tapasztalják meg ezt más spanyolórákon. Ezekről az órákról teljesen eltűnt a frontális módszer, a diákokat nagyon motiválja az IKT-eszközök használatának lehetősége, az interaktív feladatok. Szintén átalakítottuk a munkaközösség mérés-értékelési rendszerét. Az Európai nyelvtanulási napló bevezetésével párhuzamosan a diákok maguk is részt vesznek az értékelési folyamatban, saját, egyéni terveket fogalmaznak meg bizonyos lemaradások pótlására a pedagógussal közösen. A feladatok, tipológiájukat tekintve, sokkal jobban motiválnak, inkább azt mérik, hogy mit tud a diák, és nem azt, hogy mit nem. Jelenleg a fent említett tantárgymodulokat ismét egy tantárgyként oktatjuk, de megtalálható benne az összes kompetenciának a célzott fejlesztése. A 9. évfolyamon zajló munka jó alapot biztosít a felsőbb évfolyamokhoz, mint már említettem, nem csak spanyol, mint idegen nyelv szempontjából. Az óraszámok drasztikus eltérése azonban projekt-szinten teszi lehetővé a már megkezdett kompetenciafejlesztést, kísérleti szinten zajlanak ezek jelenleg az iskolában. Tanáraink többségét az új módszerek iránti nyitottság jellemzi, meghatározó szempont volt mindig is a fejlődésre képes, a legmodernebb pedagógiai módszerek alkalmazására és kidolgozására fogékony oktató gárda kiépítése. Nemcsak a kötelezően kidolgozandó helyi tantervet készítettük el mások számára is példaértékűen és adaptálható módon, de rengeteg energiát fordítunk évek óta új megközelítésű tantervek és tankönyvek kiválasztására és néhány éve saját fejlesztésére is. Jelenleg a kompetencia alapú oktatás megismerésére önképzőkört alakítottak a kollegák 13 fővel (ez a tantestület 25%-a). 7

8 A spanyol nyelv oktatásában megindult folyamatok és a kétszintű érettséginek a bevezetése a tantestület többi tagját is ösztönözte a változtatásra, elsősorban a mérés-értékelés, másodsorban a feladattipológiák területén. Ez leginkább jellemző a humán műveltségterületeket oktató munkaközösségekre. További változásokra van szükség a frontális módszer visszaszorítására (elsősorban a természettudományi területeken), erre az igény egyre magasabb a tantestületben. Ezért nem is okozott jelentősebb gondot a pályázatban részvevő team kialakítása. Pedagógusok módszertani képzettsége az intézményben Módszertani terület (min 30 órás képzés; pl.: kooperatív tanulás, differenciált tanulásszervezés, projektpedagógia, drámapedagógiai, stb.) Képzése k ideje (év) Résztvevő főállású pedagógusok Új tanítási módszerek Spanyol módszertani Európai Nyelvtanulási Napló Résztvevő pedagógusok által tanított tanulócsoportok Résztvevő pedagógusok által tanított tantárgyak spanyol nyelv, célnyelvi civilizáció, portugál nyelv 4 spanyol nyelv spanyol nyelv 20 5 Pedagógiai munkát segítő szakemberek rendelkezésre állása* az intézményben Szakemberek száma Heti órakeret Ellátott tanulók száma Ellátásban érintett évfolyamok gyógypedagógus logopédus fejlesztőpedagógus iskolapszichológus gyermekvédelmi felelős roma pedagógiai asszisztens/dajka egyéb * a főállású, vagy részmunkaidőben, ill. megbízással foglalkoztatott szakembereket és munkavégzésük heti órakeretét fel kell tüntetni 2.4. Az intézményben az elmúlt 3 évben lezajlott fejlesztések, programok, eredmények összegzése Az Európai Nyelvtanulási Napló (melynek a továbbképzésein az OM pályázatának köszönhetően vett részt 4 fő) alkalmazásával párhuzamosan kompetenciafejlesztő projekteket vezettünk be a spanyol idegen nyelvi órák keretében (Íráskészség, Szövegértés, Kiejtés, Multimédia órák). Ez gyakorlatilag a teljes spanyol munkaközösség munkáját érinti, ami a tantestület 40%-a. A többi idegen nyelv még nem csatlakozott ehhez a programhoz, itt ennek a munkaközösségnek a motiválására van szükség. 8

9 Három éve elsősorban a tanulók motiválása volt a célunk multimédiás spanyol nyelvórát vezettünk be (más kompetencia-fejlesztő projektekkel párhuzamosan) előkészítő évfolyamon, ennek keretében digitális tananyagok és a tanmenet kidolgozására került sor. Több kollegánk nyert a spanyol oktatási iroda tananyagok kiadását támogató pályázatán, ennek keretében jelentek meg, a diákok számára (az összes spanyol kéttannyelvűben) ingyenesen hozzáférhetően, spanyol nyelvű tananyagok a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére. (4 fő vett ebben részt, ez a tantestület 8%-a). Valamint elkészítettük, ugyancsak a fenti pályázati lehetőségen belül a történelem munkaközösség spanyol nyelvű, magyar történelemkönyvet készített, ennek a munkának nagy sikere van az iskolákon túlmutatóan is. Az elmúlt három évben, bár többször pályáztunk, a pedagógiai fejlesztést magával vonó, sikeres pályázatunk nem volt. Az elmúlt évben elnyertük az Ökoiskola címet, melynek keretében jelentős környezettudatos fejlesztés indult meg az iskolában. Ennek jelentős pedagógiai eredménye, hogy a tanórán túlmutató munkakapcsolat alakult ki tanár- és diák között. Pályázati kiírás száma, pályázat címe Pályázat tárgya, eredménye (max. 2 mondat) Pályázott támogatás összege Megvalósítás ideje Érintett tanulócsoportok Benyújtott pályázatok HEFOP PMKK ÖKO Iskola Kompetencia alapú képzés bevezetése Digitális tananyagfejlesz tés Környezettudat os nevelés 13 millió Forint Ft Ebből a támogatást nyert pályázatok MFPPTI színjátszó Főv. Polgármesteri Hivatal - Adidas ÖKO Iskola MFPPTI színjátszó Főv. Polgármesteri Hivatal - Adidas Drámapedagógi a Sportélet támogatása Környezettudat os nevelés Drámapedagógi a Sportélet támogatása Ft Ft Ft Ft 2.5. Az intézmény programkínálatának rövid bemutatása A kéttannyelvű képzés öt évig tart. A nyelvi előkészítő (9.) évfolyamon 12 fős csoportbontásban tanítjuk a spanyol nyelvet, amelynek eredményeként a tanulók elsajátítják a köznyelv mellett a szakszókincset is, olyan szinten, hogy a gimnáziumi első (10.) 9

10 évfolyamtól kezdve az előírt tantárgyakat is képesek spanyolul tanulni: ezek a történelem, földrajz, matematika, fizika, célnyelvi civilizáció. A 9. évfolyamon tanulóink magyar nyelvtan, második idegen nyelv, matematika, informatika, ének, rajz és testnevelés tárgyakat is tanulnak. A 10. évfolyamtól az általános gimnáziumi tananyagot oktatjuk, amely a évfolyamon spanyol civilizáció tantárggyal egészül ki. A kéttannyelvű irányelveknek megfelelően (a közoktatási törvény 94. -a, valamint az egyes jogszabályokat módosító OM 8/2001 (III. 9.) rendelet) biztosítjuk, hogy a 10. évfolyamtól a célnyelv és a célnyelvű órák aránya a tanulók kötelező tanítási órájának legalább 35%-át kitegye. A 13. év végén kéttannyelvű érettségi vizsgát tesznek a tanulók, ami azt jelenti, hogy a spanyol nyelv mellett két szaktárgyból is spanyol nyelven érettségiznek. A kéttannyelvű érettségi egyben állami nyelvvizsgát is ad: ha a spanyol osztályzat jeles vagy jó, felsőfokút, ha gyengébb, középfokút. Kellő számú jelentkező esetén arra is van lehetőség, hogy végzős diákjaink itt helyben felvételizzenek spanyol állami egyetemekre. Intézményünkben nagy hagyományai vannak olyan programoknak, melyek más szemszögből mutatnak be az órán megtanult feladatokat, melyek más helyzetben hoznak együttműködésbe tanár-, diák- és tanár-diák csoportokat. Helyi rendezvényeink a Latin Amerikai Nap, mely egyrészt ellensúlyozza a Spanyolországra koncentráló tanulás-tanítási folyamatokat, másrészt jó alapja lesz a jövőben megszervezendő témaheteknek, hiszen a tanórán túlmutató helyzetben és módszerekkel ad új ismeretet diákjainknak, akik cselekvő részesei ennek a programnak a szervezésének és lebonyolításának. A rendszeresen megrendezésre kerülő diákcserék is kiváló alkalmat adnak arra, hogy diákjaink más szemszögből kerüljenek kapcsolatba a spanyol kultúrával, a nyelvvel és az emberekkel. Hasonló, bár a diákoknak nagyobb önállóságot biztosít iskolanapunk, a Károlyi nap. Az egészséges életmód nevelését az évente megrendezendő Egészségnap segíti, amit iskolánk védőnőjével közösen szervezünk. Többször nyertünk már drogprevenciót elősegítő pályázatokon is. Ezen a napon szerepet kap a környezeti nevelés is. Külön programunk van az iskolába érkező diákok beilleszkedésének segítésére (Békabál), valamint a már elballagott diákokkal való kapcsolattartásra (Öregdiák találkozó). A többi spanyol kéttannyelvű iskolával való kapcsolattartást teszi lehetővé, nemzeti szinten az ENIBE, melyet iskolánk már kétszer szervezett meg, és nemzetközi szinten a Spanyol Nyelvű Színjátszó Fesztivál, aminek már háromszor adtunk otthont. Ehhez kapcsolódóan rendszeres színházi műhely működik az iskolában. A nemzetközi bemutatkozás lehetősége nagyon jól motiválja a diákokat. Javítani szeretnénk még a szülőkkel, és a kéttannyelvű általános iskolákkal való kapcsolattartást, erre vannak különböző kezdeményezések nálunk, mint például a Nyitott Kapuk lehetősége. Szakkörkínálatunk mindig igyekszik igazodni diákjaink igényeihez, nagy hagyományai vannak a már említett spanyol nyelvű színjátszó szakkör mellett a rajz-, fotó-, természetjáró szakköröknek, az énekkarnak (többször volt az év kórusa, nyert nemzetközi versenyeket). 10

11 3. Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok infokommunikációs eszközhasználatára, módszertani felkészültségére vonatkozó elemzés 3.1 Az intézmény hardver illetve szoftver feltételei A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kéttannyelvű Gimnázium informatikai infrastruktúrája két fő területre bontható fel: - gerinchálózat - számítógép park Gerinchálózat Az intézmény gerinchálózata egy 100 Mbit/s sebességű hálózatból áll. Az eszközök meghibásodási hajlama jelentősen magas, mivel több éves, nem modern eszközökről van szó. Az intézmény 127-es számú informatika termében a munkaállomások két darab 16 portos, 10 Mbit/s sebességű hálózati aktív eszközhöz kapcsolódnak, ezzel jelentős mértékben torlódnak az adatok a hallgatói munkaállomások és a fájl szerver között. Elkezdődött egy vezeték nélküli hálózat kiépítése is, wi-fi átjárók segítségével. A vezeték nélküli hálózat elméleti 108 Mbit/s sebessége a jelenlegi kor követelményeinek megfelelő, monitorozható. Internetre csatlakozás lehetősége Az intézmény rendelkezik Internet csatlakozási lehetőséggel a Sulinet hálózatán keresztül. A csatlakozás típusa ADSL jellegű, a kapcsolat sávszélessége 1 Mbit/s jelenleg. Az intézmény átlagos Internetes forgalma naponta letöltés irányából 600 Mbyte. A jelenlegi csatlakozás szinte mindig szűk keresztmetszetnek számít, mert egyre több az olyan interaktív tartalom, mely folyamatos kapcsolatot épít fel az alkalmazás és a kliens gép között. Nagyobb tartalmak (pl. Ms-Windows frissítések) letöltése Interneten keresztül nem valósítható meg, mert az zavarná a napi munkát. Jövőbeni fejlesztési lehetőségek - Modern, hardware szintű tűzfal - Hálózati aktív eszközök cseréje menedzselhető eszközökre, eszközök egységesítése - A gerinc hálózat sebességének legalább 1 Gbit/s sebességre történő fejlesztése. - Patch kábelezés korszerűsítése - Kábelezés a gyenge áramú szabványok szerinti lefektetése, a hálózati zavarok elkerülése végett. - Vezeték nélküli hálózati technológiák magasabb szintű alkalmazása az intézmény egész területén - Hálózat monitorozó eszközök használata - Virtuális magánhálózatok létrehozása a különböző munkacsoportok számára - Új Internetes csatlakozás kialakítása a sávszélesség elosztása és - emelése végett. 11

12 3.1.2 Számítógép-park Az intézmény számítógépes parkja három fő területre bontható fel - szerver(ek) - hallgatói munkaállomások adminisztratív/pedagógus dolgozói munkaállomások Szerver(ek) - Az intézmény jelenleg egy darab fájl szervert működtet. nem egy gyártói certifikációval ellátott szerver, hanem a rendszergazda által összeszerelt átlagosnál erősebb munkaállomás. Megfelelve a Tiszta szoftver projekt keretében kiadott szoftver verzióknak, szeptembere óta bevezettük rajta a Ms-Windows 2008 Server verziót. Minden hálózat kezelő funkció ezen az egy instancián lett implementálva, tehát itt található az active directory, a dhcp szerver, a dns forwarder szerver, fájl szerver. A felhasználók be vannak léptetve az active directory-ba, group policy-vel vannak a jogosultságaik kezelve. Már ezek a funkciók is sok esetben meghaladják a számítógép teljesítményét, nincs lehetőség új funkciók bevezetésére. Az intézmény alkalmazza a főváros üzemeltetésével a FŐKIR szervert is, mely az idők során szintén elavulttá vált. Jövőbeni fejlesztési lehetőségek - Szerverek beszerzése, szerver park egységesítése o 1 db fájlszerver o 1 db active directory szerver, dhcp/dns szerver funkciókkal, group policy o 1 db Ms-Exchange master szerver o 1 db slave szerver, ami a következő funkciókat látja el: Ms-Exchange slave Active directory; gpo slave Dhcp/dns slave o 1 db fájlszerver slave a load balancing végett o 1 db Web- és Share Point Portal szerver o 1 db FŐKIR szerver - Hálózati tárolóegység - Közös, biztonsági mentő eszköz mind a szerverekről, mind a hálózati munkaállomásokról - System Management Server bevezetése a hálózat kezelésére és az eszközök hardware és software leltár nyilvántartására - Minimum 1 Gbit/s hálózati interfészek alkalmazása mindenhol, ahol lehetőség van, ott optikai interfészek bevezetése - Szerver terem klimatizálása - Szerver terem automata tűzoltó berendezésekkel történő felszerelése - Rack szekrény beszerzése a szerverek és az aktív eszközök optimális elhelyezésére Hallgatói munkaállomások A hallgatói munkaállomások szintén a rendszergazda által összeszerelt munkaállomások. A hallgatók két helyen tudnak jelenleg dolgozni a munkaállomásokkal, a 127. számú tanteremben és a könyvtárban. A munkaállomások felépítése a következő: 12

13 - A könyvtárban található 3 db hallgatói munkaállomás, 2 db adminisztrátori munkaállomás. Az intézmény nem rendelkezik interaktív táblákkal. Ezt áthidalandóan a tanórákon munkaállomásokra csatlakoztatott projektorokkal történő kivetítés keretében tudják a pedagógusok interaktívabbá tenni a tanórák anyagát. Lehetőség van még a digitális zsúrkocsi használatára is, de mivel az intézmény csak 1 darab ilyen eszközzel rendelkezik, így magas az eszköz kihasználtsága. Jövőbeni fejlesztési lehetőségek - munkaállomások hardware komponensei mind elavultak, vagy erősen elavulófélben vannak. Indokolt lenne a 127. számú tanteremben lévő számítógép park cserélése, mert a jelenlegi számítógépek kapacitása nem megfelelő az oktatás színvonalához - mikrofonnal ellátott head-set eszközök alkalmazása - monitorok cseréje modern eszközökre, figyelembe véve az egészségügyi és ergonómiai szabályozásokat - interaktív táblák beszerzése - saját használatú notebook a pedagógus kollégáknak, mellyel csatlakozhatnak az intézményben működő WIFI hálózatra - a 127. számú tanterem klimatizálása figyelembe véve a nagyszámú eszközparkot Adminisztratív/pedagógus dolgozói munkaállomások A dolgozói munkaállomások szintén a már említett rendszergazda által összeszerelt munkaállomások. Korukat, felszereltségüket tekintve jelentősen hasonlóak. A tanári szobában 3 darab munkaállomást tudtunk berendezni, mely sok esetben szűk keresztmetszetnek számít a pedagógusok tanórákra történő készülésében, adminisztrációjában. Sajnos ebbe a körbe esik a titkárság és az igazgatóság számítógépei is, ahol a nagymennyiségű adatfeldolgozás ezekkel az eszközökkel csak nehezen és lassan valósítható meg. Notebook eszközpark Az intézmény rendelkezik 11 darab hordozható számítógéppel, melyből 9 darab elavult, nem felel meg a kor követelményeinek. 2 darab újszerű állapotban lévő eszköz, melyeken Ms- Windows Vista operációs rendszer fut Ms-Office 2007 irodai programcsomaggal. Az eszközök projekt jelleggel lettek beállítva, hogy a jövőben átállást elősegítse az eszközöket használó pedagógus kollégák tapasztalata Az intézmény pedagógusainak informatikai felkészültsége Az alapfokú informatikai ismeretekkel a tantestület minden tagja rendelkezik, a tantestület egy része (kb. 15 fő) tudása alkalmas modern informatikai eszközök használatára a tanórán. A közeljövő egyik elsődleges célkitűzése, hogy növeljük a modern informatikai tudással rendelkező pedagógusok számát a tantestületben. A tantestületnek van egy magja, amelyik nagyon nyitott az új módszerekre, és az informatika nyújtotta lehetőségekre. Ezt a magot az új módszerek iránti nyitottság jellemzi, de iskolai szinten elmondható, hogy meghatározó szempont volt mindig is a fejlődésre képes, a legmodernebb pedagógiai módszerek alkalmazására és kidolgozására fogékony oktató gárda kiépítése. Rengeteg energiát fordítunk saját fejlesztésére. Ezek közül kiemelkedik a néhány 13

14 éve előkészítő évfolyamon bevezetett spanyol idegen nyelvi multimédiás óra, melynek bevezetésekor szem előtt tartottuk, hogy olyan minőségi elvárásoknak feleljünk meg, amelyeket a társadalom igényei fogalmaznak meg. Az is döntő szempont volt, hogy a mai fiatalok szívesen dolgoznak az IKT-eszközökkel, erre a motiváltságra is alapoztunk. A projekt sikere nagymértékben megnövelte a tantestület egy jelentős részének a motiváltságát az IKT-eszközök alkalmazására, sokat tanultunk egymástól. Az új módszerek, eszközök megismerésére önképzés szintjén munkacsoport jött létre a spanyol munkaközösségben, de más tantárgyak oktatói is többször bekapcsolódnak az ilyen jellegű fejlesztésekbe, ezáltal ezeknek az eszközöknek az alkalmazása egyre szélesebb körben terjed, ehhez viszont a jelenlegi ellátottságunk egyre többször bizonyul elégtelennek. Másik projektünk ugyan nemzetközi együttműködés eredménye (Comenius 2.1), mely során létrehoztuk a spanyol kéttannyelvű oktatás virtuális platformját (www.ticcal.org), ez mégis elszigetelt maradt, mert kevéssé tudott megfelelni nemzeti sajátosságainknak. A fentiek értelmében összességében elmondhatjuk, hogy a tantestület összességében nyitott az informatikai eszközökre, hogy egy jelentős részének empirikus tapasztalata is van ezeknek a használatában, és szinte az egész tantestület motivált újabb ismeretek megszerzésére, ami nagy részben az egymástól való tanulás szintjén valósul meg a tantestületben. A jelenlegi helyzetben a digitális írástudás megalapozott ugyan, de a jelenlegi kor követelményei és a piac diktálta verseny szükségszerűvé teszi a pedagógusok, s rajtuk keresztül a diákok digitális kompetenciaszintjének emelését Az informatika alkalmazása a tanítási órákon Az IKT eszközöket, a tárgyi feltételek korlátait figyelembe véve, elsősorban spanyol nyelv, történelem és fizika órákon használjuk, az órák nem számottevő részében. A 9. évfolyam spanyol nyelvóráin heti egy órában ún. Multimédia órát tartunk az iskola számítógéptermében. Az órákra interaktív, játékos feladatokat készítettünk elsősorban a Hot Potatoes programmal. Interneten hozzáférhető nyelvi szintekre lebontott olvasmányokhoz előkészítő és gyakoroltató, interaktív feladatokat készítettünk. Az órák a kiegészülnek audioés audiovizuális elemekkel is, melyeknek célja elsősorban az, hogy közelebb hozzuk a diákokhoz a spanyol nyelvi kultúrákat. Rendszeres időközönként a kulturális ismereteket ellenőrző játékos vetélkedőket rendezünk a csoporton belül. A tanév pedig önálló felkészülést, önálló kutatómunkát igénylő projektfeladattal zárul. A kísérletileg bevezetett multimédiás órák ma már a tanterv és az oktatási program szerves részét képezi. Bevezetésének sikere különösen fontos a mai gyerekeknél, akik otthon már lényegesen kevesebbet gyakorolnak, mint a korábbi generációk. Másik előnye, hogy sikerorientálttá válnak, ami a jelenlegi társadalmat jellemző versenyszellemben előnyére válhat. A multimédiás órákat felsőbb évfolyamokon is kipróbáltuk, félévenkénti projekt keretében. Terveinkben szerepel, hogy minden évfolyam számára kidolgozzunk olyan félévenként minimum 5-10 órás önálló multimédiás projektmunkákat, mely a nyelvi fejlesztésen túlmenően a nevelésünk legfontosabb alapelveinek is teret ad. A spanyol civilizáció tanítása taneszköz szinten több nehézségbe ütközik. Egyrészt unikumnak számít ez a műveltségterület, másrészt a tanítandó ismereteket állandóan aktualizálni kell. Ehhez nyújt számunkra nagy segítséget az Internet, és az egyéb IKTeszközök használata az órák közel felében jelen van. Aktuális és interaktív ismeretanyagot tudunk nyújtani így a diákok számára, akik a féléves projektek bemutatásához szintén előszeretettel használják ezeket az ismerteket/eszközöket. 14

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Komplex intézményi és IKT helyzetelemzés

Komplex intézményi és IKT helyzetelemzés Komplex intézményi és IKT helyzetelemzés TÁMOP 3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Pályázó: Komplex helyzetelemzési szaktanácsadó: Liptákné Czakó Ildikó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015.

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. 1. BEVEZETÉS Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához Közoktatási intézmény: NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény éves beszámolója az éves munkaterv alapján készül, melyet a 20/2012. (VIII.

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2009/2010-ES TANÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2009/2010-ES TANÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2009/2010-ES TANÉVRŐL Intézmény neve: Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. STATISZTIKA Tanulólétszám: 669 Közülük HH tanulók száma: 63 Közülük

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT 10. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Szeged 2010

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A tanuló és a tanulás

A tanuló és a tanulás A tanuló és a tanulás Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés Ez a mutató azt tárja fel, hogy milyen lehetőségei vannak a tanulóknak a tanulás során az IKT-eszközök használatára, és azt is

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola IKT Stratégia Nyíregyháza 2012 1. Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

IKT stratégiai terv 2010-2015. Készítette: Koháry Orsolya szakmai vezető, igazgató. Fenntartó: Isaszeg Város Önkormányzata

IKT stratégiai terv 2010-2015. Készítette: Koháry Orsolya szakmai vezető, igazgató. Fenntartó: Isaszeg Város Önkormányzata IKT stratégiai terv 2010-2015 Készítette: Koháry Orsolya szakmai vezető, igazgató Fenntartó: Isaszeg Város Önkormányzata Bevezetés A stratégia célja a fenti időszakra az intézmény informatikai állapotfelmérése

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

IKT stratégia József Attila Általános Iskola

IKT stratégia József Attila Általános Iskola IKT stratégia József Attila Általános Iskola Az intézményi informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA - INFORMATIKAI STRATÉGIA A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános Iskolákban. TIOP -1.1.1-07/1-2008-0941 Vörösmarty

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008/2009. TANÉV 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A tanulási környezet módosítása

A tanulási környezet módosítása Internetes portál kialakítása Iskolai tartalomszolgáltató adatbázisok építése A tanulási környezet módosítása A projekt alapú tanulás erősítése Személyi fejlesztések - Központi szerver működtetése, fejlesztése

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Aktuális pályázatok. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem Aktuális pályázatok Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem TÁMOP-3.1.4.C-14 Pályázat célja: A magyar köznevelési rendszer megújítása, kiemelt célja: a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test,

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA INFORMATIKAI STRATÉGIA A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános Iskolákban. TIOP -1.1.1-07/1-2008-0941 2 0

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben