A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4."

Átírás

1 A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP

2 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és szervezeti keretei Iskolánk, a Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1987 óta működik. Fenntartónk Budapest Főváros Önkormányzata. Képzés: Általános középfokú oktatás Alap szakfeladat: Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Feladatellátási hely neve Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Feladatellátási hely címe 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. Intézmény neve Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Intézmény címe 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. Fenntartó megnevezése Budapest Főváros Önkormányzata Működés kezdete (év) 1987 A pályázatba vont további feladatellátási - helyek neve A kéttannyelvű oktatás legújabb kori története Magyarországon iskolánkkal egyidős. Gimnáziumunkban, az ország hosszú ideig egyetlen magyar-spanyol két tanítási nyelvű középiskolájában az 1988/89-es tanévben 72 tanulóval kezdődött meg az ötéves gimnáziumi képzés. Kezdetben a kéttannyelvű osztály mellett általános tantervű osztályok is indultak, majd a 1998/99-es tanévtől gimnáziumunk fokozatosan áttért a teljes kéttannyelvű képzésre. A 9. évfolyamon három párhuzamos magyar-spanyol kéttannyelvű osztályt indítottunk. Így 2002-től már csak 5 éves képzésű kéttannyelvű osztályok érettségiznek. Jelenleg iskolánk az egyetlen olyan spanyol-magyar tannyelvű iskola az országban, és Közép Európában, ahol csak ilyen képzésben részt vevő osztályok indulnak. A feladatellátási helyen ellátott közoktatási feladatok Ellátott közoktatási feladatok* Óvoda Óvodai gyógypedagógiai nevelés Általános iskola 1-4. Általános iskola 5-8. Gyógypedagógiai oktatás Ellátott gyerekek száma Integráltan: Szegregáltan: Integráltan: Szegregáltan: Férőhelyek száma Napközi Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola 2

3 *: Az adott intézmény szempontjából releváns sorokat kell kitölteni Gyereklétszám változása a feladatellátási helyen Ellátott közoktatási feladatok* 2005/2006 tanév Ellátott gyerekek/tanulók száma 2006/2007 tanév 2007/2008 tanév 2008/2009 tanév Óvoda Óvodai I**: Sz***: I: Sz: I: Sz: I: Sz: gyógypedagógiai nevelés Általános iskola 1-4. Általános iskola 5-8. Gyógypedagógiai I: Sz: I: Sz: I: Sz: I: Sz: oktatás Napközi Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola *: Az adott intézmény szempontjából releváns sorokat kell kitölteni **I: Integráltan ***Sz: Szegregált gyógypedagógiai csoportban/osztályban Tanév A tanulói összetétel változása a feladatellátási helyen Összlétszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek 2005/ / / /

4 Évfolyam és/vagy óvodai csoport foka Gyermekek, tanulók száma évfolyamonként (feladatellátási helyenként) Kérjük, hogy az évfolyamokat a legalacsonyabb életkorú csoporttól/osztálytól kiindulva tüntessék fel. Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. Gyermek és/vagy tanulólétsz ám az évfolyamon Gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint (óvoda vonatkozásában amennyiben releváns, pl. gyógypedagógiai csoport) Általános tanterv Emelt szintű oktatás* és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai csoport, tagozat Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH * Az emelt szintű oktatás tárgyát kérjük megjelölni! 2.2. Infrastrukturális háttér: eszköz; ingatlan, és a humán erőforrás Az oktatás tárgyi feltételeiről elmondható, hogy az épületben 15 nagyterem, 9 nyelvi foglalkoztató, 1 tornaterem, 1 számítástechnika-terem, 6 szaktanterem (kémia, biológia, fizika, technika, rajz és ének) és könyvtár működik. Intézményünk átlagos szinten rendelkezik az oktatáshoz szükséges audiovizuális technikai és szemléltető eszközökkel. Az épület teljes egészében akadálymentes, minden része könnyen megközelíthető kerekes székkel, a gyengénlátók tájékozódását hangos térkép és braile írással készült feliratok segítik. Az iskola tantermei minimális átalakítással megfelelnek a kompetencia alapú oktatás bevezetése során jelentkező új tanításszervezési módszerek által generált igényeinek. (2 tanterem kivételével a padok mozgathatók, több teremben két ellentétes oldalról is van tábla.) Némelyik tanterem azonban nem biztosít elég ingergazdag környezetet a tanulók számára. Nagy hátrányt jelent számunkra az új tanításszervezési eljárások ösztönzéséhez, hogy nem rendelkezünk virtuális táblával, az egyéb IKT-eszközökkel való ellátottságunk is alacsonynak mondható, bár folyamatosan igyekszünk azt fejleszteni. Három tanterem van felszerelve tanári számítógéppel és hozzákapcsolt kivetítővel, a többi teremben mobil rendszerrel tudjuk ezt megoldani. A nagy tantermek (17) mindegyike felszerelt helyi videóhálózatra kapcsolható televízióval, munkaközösségenként van DVD-lejátszó. 4

5 Az eszközt / létesítményt használó Eszköz/létesítmény darab építés/ felújítás/ beszerzés éve gyermekek tanulók száma HH / HHH gyermekek, tanulók száma sajátos nevelési igényű gyermek ek, tanulók száma logopédiai foglalkoztató, 0 egyéni fejlesztő szoba nyelvi labor számítástechnikai szaktanterem számítógép (min. P4 szintű) ebből internet hozzáféréssel interaktív tábla* 0 0 tornaterem tornaszoba / öltöző / étkező vagy ebédlő vízöblítéses wc /2007 szükségtanterem/csoportsz 0 oba tanári szoba *Beleszámítva a TIOP keretében esetlegesen beszerzés alatt álló interaktív táblákat Az intézmény részt vett a TIOP pályázatban: igen nem Ha igen, a pályázaton elnyert eszközök felsorolása: eszköz megnevezése darabszám Az intézmény részt vett a ROP infrastukturális beruházás pályázatban: igen nem Ha igen, a pályázat céljának bemutatása (milyen fejlesztésre irányult a pályázat, eszközbeszerzés esetén tételes eszközlista, a vásárolt eszközök felsorolása): Az 525 fős tanulói létszám oktatását 50 fős, felkészült tanári gárda végzi, akik közül 9 anyanyelvi tanár, végzettségüket tekintve pedig mindenki egyetemet végzett. A tantestületből 2 fő országos szakértő, 2 fő vezetőtanár (spanyol, portugál), 6 fő pedig országos érettségi vizsgaelnök. Az iskolában két PMS munkakört betöltő kolléga segíti a pedagógusok munkáját: egy teljes állású szabadidőszervező és egy félállású ifjúságvédelmi felelős. Mindketten jól ismerik iskolánk tanulóit, és a tantestületnek is több éve tagjai, ami jelentősen javítja munkájuk hatékonyságát. Valamint heti két órában iskolapszichológust is 5

6 felkereshetnek diákjaink, akinek a jelenlétét az iskolai alapítvány biztosítja. 4-5 éve, egy-egy esetben előfordul, hogy van olyan probléma a tanulók között, akiknek feltétlenül ilyen jellegű segítségre van szüksége. Pszichiátriai kezelést igénylő eset azonban csak kettő fordult eddig elő. A zavartalan tanulást 22 technikai dolgozó munkája segíti, közülük az oktatástechnikus és a könyvtárasszisztens áll közvetlen munkakapcsolatban a tanári karral. Tantestületünkről elmondható, hogy érdeklődő, nyitott az új módszertani megoldásokra Humán-erőforrás az intézményben Tantestület létszáma 50 Nem megfelelő képesítéssel 0 oktatók/nevelők száma Ebből akinek a képesítés megszerzése 0 folyamatban van Humán-erőforrás hiánya az intézményben tantárgyak évfolyamok összes tanuló HH / HHH tanulók SNI tanulók 2.3. Az intézmény pedagógusainak módszertani képzettsége (kiemelten a kompetencia alapú oktatást támogató módszertani képzések, pl.: projektoktatás, kooperatív tanulási technikák, stb.) A speciális képzés szempontjából meghatározó, hogy gimnáziumunk munkáját a spanyol Oktatási Minisztérium (MECSyD) támogatja. Ennek keretében spanyol vendégtanárokat biztosít számunkra, és biztosítja a tanárok illetve a diákok továbbképzését. Ezen túlmenően azzal is támogatja munkánkat, hogy a Spanyol Királyság magyarországi Nagykövetségével együttműködve egy spanyol nyelvi tanácsadó állandó jelenlétét biztosítja iskolánkban, akinek feladata a spanyol nyelvű oktatással kapcsolatos ügyek felügyelete, a spanyol kultúra terjesztése. A kompetencia alapú oktatást először a spanyol nyelvórákon vezettük be, felmenő rendszerben, kapcsolódva az OM Európai Nyelvtanulási Napló továbbképzéseihez: 2 fő koordinálta ezt a feladatot Bátki Piroska és Gergelyi Ágnes. Összesen 5 fő vett részt ezeken a képzéseken, ami a spanyol munkaközösség 20%-a, a teljes tantestület 10%-a. Sajnos, azonban már nem mindenki tagja a tantestületünknek, ezért jelenleg elmondható, hogy igen csekély a kompetencia alapú oktatáshoz szükséges továbbképzéssel rendelkező kollegák aránya. A továbbképzéseket eddig más irányelvek (a kétszintű érettségire való átállás, a folyamatos nyelvi és módszertani képzések, szociális- és ifjúságvédelem, minőségbiztosítás) kondicionálták. 6

7 A kompetenciaalapú oktatás bevezetésének az igénye két szempontból merült fel, az egyik a tanulók motiváltsága (véleményünk szerint a társadalmi változások, a tanulókra hatással levő új információszerzési lehetőségek vannak erre a témára nagy hatással). A tanulók motiválásának erősítésével célunk volt az iskolai kudarcok és a lemorzsolódás problémájának orvosolása is. A másik a későbbiekben a spanyol nyelven tanított tantárgyak tanulói kudarcainak a kivédése, amennyiben az az idegen nyelv tudásának hiányosságai miatt keletkezik. Ebben az időszakban például a legtöbb bukást a történelem tantárgy produkálta. A fentiek miatt, először a spanyol nyelv oktatásában indultak meg a változások, hiszen a későbbiekben több tantárgy is erre épül (spanyol nyelven oktatott tantárgyak). Az előkészítő évfolyamon folyamatosan megindult az idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. Első eleme a szövegértés óra bevezetése volt heti két órában. A spanyol munkaközösség saját tananyagot dolgozott ki rá, a mai nappal ezzel az anyaggal fejlesztjük ezt a nyelvi készséget. Jellemzői az önálló tanulási stratégiák erősítése, így a tanulók önálló ritmusban sajátíthatják el a tananyagot. Több spanyol kéttannyelvű szekció átvette tőlünk ezt az anyagot. Egy-egy évvel később megindult a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését célzó tanóra, ahol szintén új módszerek jelentkeznek a tanórán, itt elsősorban a dramatizáció bizonyult hatékonynak. A negyedik eleme az íráskészség óra bevezetése volt, szintén saját magunk által kidolgozott tananyagokkal. A multimédiás óra elindítása az, amelyik az IKT eszközök alkalmazását biztosítja a 9. évfolyamon spanyol nyelv tantárgyból. Szintén saját anyagokat dolgoztunk ki, elsődleges célunk az volt, hogy a többi spanyol nyelvi órát támogassuk egy olyan jellegű órán, ahol azok a diákok is sikerélményhez jutnak, akik esetleg nem, vagy ritkábban tapasztalják meg ezt más spanyolórákon. Ezekről az órákról teljesen eltűnt a frontális módszer, a diákokat nagyon motiválja az IKT-eszközök használatának lehetősége, az interaktív feladatok. Szintén átalakítottuk a munkaközösség mérés-értékelési rendszerét. Az Európai nyelvtanulási napló bevezetésével párhuzamosan a diákok maguk is részt vesznek az értékelési folyamatban, saját, egyéni terveket fogalmaznak meg bizonyos lemaradások pótlására a pedagógussal közösen. A feladatok, tipológiájukat tekintve, sokkal jobban motiválnak, inkább azt mérik, hogy mit tud a diák, és nem azt, hogy mit nem. Jelenleg a fent említett tantárgymodulokat ismét egy tantárgyként oktatjuk, de megtalálható benne az összes kompetenciának a célzott fejlesztése. A 9. évfolyamon zajló munka jó alapot biztosít a felsőbb évfolyamokhoz, mint már említettem, nem csak spanyol, mint idegen nyelv szempontjából. Az óraszámok drasztikus eltérése azonban projekt-szinten teszi lehetővé a már megkezdett kompetenciafejlesztést, kísérleti szinten zajlanak ezek jelenleg az iskolában. Tanáraink többségét az új módszerek iránti nyitottság jellemzi, meghatározó szempont volt mindig is a fejlődésre képes, a legmodernebb pedagógiai módszerek alkalmazására és kidolgozására fogékony oktató gárda kiépítése. Nemcsak a kötelezően kidolgozandó helyi tantervet készítettük el mások számára is példaértékűen és adaptálható módon, de rengeteg energiát fordítunk évek óta új megközelítésű tantervek és tankönyvek kiválasztására és néhány éve saját fejlesztésére is. Jelenleg a kompetencia alapú oktatás megismerésére önképzőkört alakítottak a kollegák 13 fővel (ez a tantestület 25%-a). 7

8 A spanyol nyelv oktatásában megindult folyamatok és a kétszintű érettséginek a bevezetése a tantestület többi tagját is ösztönözte a változtatásra, elsősorban a mérés-értékelés, másodsorban a feladattipológiák területén. Ez leginkább jellemző a humán műveltségterületeket oktató munkaközösségekre. További változásokra van szükség a frontális módszer visszaszorítására (elsősorban a természettudományi területeken), erre az igény egyre magasabb a tantestületben. Ezért nem is okozott jelentősebb gondot a pályázatban részvevő team kialakítása. Pedagógusok módszertani képzettsége az intézményben Módszertani terület (min 30 órás képzés; pl.: kooperatív tanulás, differenciált tanulásszervezés, projektpedagógia, drámapedagógiai, stb.) Képzése k ideje (év) Résztvevő főállású pedagógusok Új tanítási módszerek Spanyol módszertani Európai Nyelvtanulási Napló Résztvevő pedagógusok által tanított tanulócsoportok Résztvevő pedagógusok által tanított tantárgyak spanyol nyelv, célnyelvi civilizáció, portugál nyelv 4 spanyol nyelv spanyol nyelv 20 5 Pedagógiai munkát segítő szakemberek rendelkezésre állása* az intézményben Szakemberek száma Heti órakeret Ellátott tanulók száma Ellátásban érintett évfolyamok gyógypedagógus logopédus fejlesztőpedagógus iskolapszichológus gyermekvédelmi felelős roma pedagógiai asszisztens/dajka egyéb * a főállású, vagy részmunkaidőben, ill. megbízással foglalkoztatott szakembereket és munkavégzésük heti órakeretét fel kell tüntetni 2.4. Az intézményben az elmúlt 3 évben lezajlott fejlesztések, programok, eredmények összegzése Az Európai Nyelvtanulási Napló (melynek a továbbképzésein az OM pályázatának köszönhetően vett részt 4 fő) alkalmazásával párhuzamosan kompetenciafejlesztő projekteket vezettünk be a spanyol idegen nyelvi órák keretében (Íráskészség, Szövegértés, Kiejtés, Multimédia órák). Ez gyakorlatilag a teljes spanyol munkaközösség munkáját érinti, ami a tantestület 40%-a. A többi idegen nyelv még nem csatlakozott ehhez a programhoz, itt ennek a munkaközösségnek a motiválására van szükség. 8

9 Három éve elsősorban a tanulók motiválása volt a célunk multimédiás spanyol nyelvórát vezettünk be (más kompetencia-fejlesztő projektekkel párhuzamosan) előkészítő évfolyamon, ennek keretében digitális tananyagok és a tanmenet kidolgozására került sor. Több kollegánk nyert a spanyol oktatási iroda tananyagok kiadását támogató pályázatán, ennek keretében jelentek meg, a diákok számára (az összes spanyol kéttannyelvűben) ingyenesen hozzáférhetően, spanyol nyelvű tananyagok a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére. (4 fő vett ebben részt, ez a tantestület 8%-a). Valamint elkészítettük, ugyancsak a fenti pályázati lehetőségen belül a történelem munkaközösség spanyol nyelvű, magyar történelemkönyvet készített, ennek a munkának nagy sikere van az iskolákon túlmutatóan is. Az elmúlt három évben, bár többször pályáztunk, a pedagógiai fejlesztést magával vonó, sikeres pályázatunk nem volt. Az elmúlt évben elnyertük az Ökoiskola címet, melynek keretében jelentős környezettudatos fejlesztés indult meg az iskolában. Ennek jelentős pedagógiai eredménye, hogy a tanórán túlmutató munkakapcsolat alakult ki tanár- és diák között. Pályázati kiírás száma, pályázat címe Pályázat tárgya, eredménye (max. 2 mondat) Pályázott támogatás összege Megvalósítás ideje Érintett tanulócsoportok Benyújtott pályázatok HEFOP PMKK ÖKO Iskola Kompetencia alapú képzés bevezetése Digitális tananyagfejlesz tés Környezettudat os nevelés 13 millió Forint Ft Ebből a támogatást nyert pályázatok MFPPTI színjátszó Főv. Polgármesteri Hivatal - Adidas ÖKO Iskola MFPPTI színjátszó Főv. Polgármesteri Hivatal - Adidas Drámapedagógi a Sportélet támogatása Környezettudat os nevelés Drámapedagógi a Sportélet támogatása Ft Ft Ft Ft 2.5. Az intézmény programkínálatának rövid bemutatása A kéttannyelvű képzés öt évig tart. A nyelvi előkészítő (9.) évfolyamon 12 fős csoportbontásban tanítjuk a spanyol nyelvet, amelynek eredményeként a tanulók elsajátítják a köznyelv mellett a szakszókincset is, olyan szinten, hogy a gimnáziumi első (10.) 9

10 évfolyamtól kezdve az előírt tantárgyakat is képesek spanyolul tanulni: ezek a történelem, földrajz, matematika, fizika, célnyelvi civilizáció. A 9. évfolyamon tanulóink magyar nyelvtan, második idegen nyelv, matematika, informatika, ének, rajz és testnevelés tárgyakat is tanulnak. A 10. évfolyamtól az általános gimnáziumi tananyagot oktatjuk, amely a évfolyamon spanyol civilizáció tantárggyal egészül ki. A kéttannyelvű irányelveknek megfelelően (a közoktatási törvény 94. -a, valamint az egyes jogszabályokat módosító OM 8/2001 (III. 9.) rendelet) biztosítjuk, hogy a 10. évfolyamtól a célnyelv és a célnyelvű órák aránya a tanulók kötelező tanítási órájának legalább 35%-át kitegye. A 13. év végén kéttannyelvű érettségi vizsgát tesznek a tanulók, ami azt jelenti, hogy a spanyol nyelv mellett két szaktárgyból is spanyol nyelven érettségiznek. A kéttannyelvű érettségi egyben állami nyelvvizsgát is ad: ha a spanyol osztályzat jeles vagy jó, felsőfokút, ha gyengébb, középfokút. Kellő számú jelentkező esetén arra is van lehetőség, hogy végzős diákjaink itt helyben felvételizzenek spanyol állami egyetemekre. Intézményünkben nagy hagyományai vannak olyan programoknak, melyek más szemszögből mutatnak be az órán megtanult feladatokat, melyek más helyzetben hoznak együttműködésbe tanár-, diák- és tanár-diák csoportokat. Helyi rendezvényeink a Latin Amerikai Nap, mely egyrészt ellensúlyozza a Spanyolországra koncentráló tanulás-tanítási folyamatokat, másrészt jó alapja lesz a jövőben megszervezendő témaheteknek, hiszen a tanórán túlmutató helyzetben és módszerekkel ad új ismeretet diákjainknak, akik cselekvő részesei ennek a programnak a szervezésének és lebonyolításának. A rendszeresen megrendezésre kerülő diákcserék is kiváló alkalmat adnak arra, hogy diákjaink más szemszögből kerüljenek kapcsolatba a spanyol kultúrával, a nyelvvel és az emberekkel. Hasonló, bár a diákoknak nagyobb önállóságot biztosít iskolanapunk, a Károlyi nap. Az egészséges életmód nevelését az évente megrendezendő Egészségnap segíti, amit iskolánk védőnőjével közösen szervezünk. Többször nyertünk már drogprevenciót elősegítő pályázatokon is. Ezen a napon szerepet kap a környezeti nevelés is. Külön programunk van az iskolába érkező diákok beilleszkedésének segítésére (Békabál), valamint a már elballagott diákokkal való kapcsolattartásra (Öregdiák találkozó). A többi spanyol kéttannyelvű iskolával való kapcsolattartást teszi lehetővé, nemzeti szinten az ENIBE, melyet iskolánk már kétszer szervezett meg, és nemzetközi szinten a Spanyol Nyelvű Színjátszó Fesztivál, aminek már háromszor adtunk otthont. Ehhez kapcsolódóan rendszeres színházi műhely működik az iskolában. A nemzetközi bemutatkozás lehetősége nagyon jól motiválja a diákokat. Javítani szeretnénk még a szülőkkel, és a kéttannyelvű általános iskolákkal való kapcsolattartást, erre vannak különböző kezdeményezések nálunk, mint például a Nyitott Kapuk lehetősége. Szakkörkínálatunk mindig igyekszik igazodni diákjaink igényeihez, nagy hagyományai vannak a már említett spanyol nyelvű színjátszó szakkör mellett a rajz-, fotó-, természetjáró szakköröknek, az énekkarnak (többször volt az év kórusa, nyert nemzetközi versenyeket). 10

11 3. Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok infokommunikációs eszközhasználatára, módszertani felkészültségére vonatkozó elemzés 3.1 Az intézmény hardver illetve szoftver feltételei A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kéttannyelvű Gimnázium informatikai infrastruktúrája két fő területre bontható fel: - gerinchálózat - számítógép park Gerinchálózat Az intézmény gerinchálózata egy 100 Mbit/s sebességű hálózatból áll. Az eszközök meghibásodási hajlama jelentősen magas, mivel több éves, nem modern eszközökről van szó. Az intézmény 127-es számú informatika termében a munkaállomások két darab 16 portos, 10 Mbit/s sebességű hálózati aktív eszközhöz kapcsolódnak, ezzel jelentős mértékben torlódnak az adatok a hallgatói munkaállomások és a fájl szerver között. Elkezdődött egy vezeték nélküli hálózat kiépítése is, wi-fi átjárók segítségével. A vezeték nélküli hálózat elméleti 108 Mbit/s sebessége a jelenlegi kor követelményeinek megfelelő, monitorozható. Internetre csatlakozás lehetősége Az intézmény rendelkezik Internet csatlakozási lehetőséggel a Sulinet hálózatán keresztül. A csatlakozás típusa ADSL jellegű, a kapcsolat sávszélessége 1 Mbit/s jelenleg. Az intézmény átlagos Internetes forgalma naponta letöltés irányából 600 Mbyte. A jelenlegi csatlakozás szinte mindig szűk keresztmetszetnek számít, mert egyre több az olyan interaktív tartalom, mely folyamatos kapcsolatot épít fel az alkalmazás és a kliens gép között. Nagyobb tartalmak (pl. Ms-Windows frissítések) letöltése Interneten keresztül nem valósítható meg, mert az zavarná a napi munkát. Jövőbeni fejlesztési lehetőségek - Modern, hardware szintű tűzfal - Hálózati aktív eszközök cseréje menedzselhető eszközökre, eszközök egységesítése - A gerinc hálózat sebességének legalább 1 Gbit/s sebességre történő fejlesztése. - Patch kábelezés korszerűsítése - Kábelezés a gyenge áramú szabványok szerinti lefektetése, a hálózati zavarok elkerülése végett. - Vezeték nélküli hálózati technológiák magasabb szintű alkalmazása az intézmény egész területén - Hálózat monitorozó eszközök használata - Virtuális magánhálózatok létrehozása a különböző munkacsoportok számára - Új Internetes csatlakozás kialakítása a sávszélesség elosztása és - emelése végett. 11

12 3.1.2 Számítógép-park Az intézmény számítógépes parkja három fő területre bontható fel - szerver(ek) - hallgatói munkaállomások adminisztratív/pedagógus dolgozói munkaállomások Szerver(ek) - Az intézmény jelenleg egy darab fájl szervert működtet. nem egy gyártói certifikációval ellátott szerver, hanem a rendszergazda által összeszerelt átlagosnál erősebb munkaállomás. Megfelelve a Tiszta szoftver projekt keretében kiadott szoftver verzióknak, szeptembere óta bevezettük rajta a Ms-Windows 2008 Server verziót. Minden hálózat kezelő funkció ezen az egy instancián lett implementálva, tehát itt található az active directory, a dhcp szerver, a dns forwarder szerver, fájl szerver. A felhasználók be vannak léptetve az active directory-ba, group policy-vel vannak a jogosultságaik kezelve. Már ezek a funkciók is sok esetben meghaladják a számítógép teljesítményét, nincs lehetőség új funkciók bevezetésére. Az intézmény alkalmazza a főváros üzemeltetésével a FŐKIR szervert is, mely az idők során szintén elavulttá vált. Jövőbeni fejlesztési lehetőségek - Szerverek beszerzése, szerver park egységesítése o 1 db fájlszerver o 1 db active directory szerver, dhcp/dns szerver funkciókkal, group policy o 1 db Ms-Exchange master szerver o 1 db slave szerver, ami a következő funkciókat látja el: Ms-Exchange slave Active directory; gpo slave Dhcp/dns slave o 1 db fájlszerver slave a load balancing végett o 1 db Web- és Share Point Portal szerver o 1 db FŐKIR szerver - Hálózati tárolóegység - Közös, biztonsági mentő eszköz mind a szerverekről, mind a hálózati munkaállomásokról - System Management Server bevezetése a hálózat kezelésére és az eszközök hardware és software leltár nyilvántartására - Minimum 1 Gbit/s hálózati interfészek alkalmazása mindenhol, ahol lehetőség van, ott optikai interfészek bevezetése - Szerver terem klimatizálása - Szerver terem automata tűzoltó berendezésekkel történő felszerelése - Rack szekrény beszerzése a szerverek és az aktív eszközök optimális elhelyezésére Hallgatói munkaállomások A hallgatói munkaállomások szintén a rendszergazda által összeszerelt munkaállomások. A hallgatók két helyen tudnak jelenleg dolgozni a munkaállomásokkal, a 127. számú tanteremben és a könyvtárban. A munkaállomások felépítése a következő: 12

13 - A könyvtárban található 3 db hallgatói munkaállomás, 2 db adminisztrátori munkaállomás. Az intézmény nem rendelkezik interaktív táblákkal. Ezt áthidalandóan a tanórákon munkaállomásokra csatlakoztatott projektorokkal történő kivetítés keretében tudják a pedagógusok interaktívabbá tenni a tanórák anyagát. Lehetőség van még a digitális zsúrkocsi használatára is, de mivel az intézmény csak 1 darab ilyen eszközzel rendelkezik, így magas az eszköz kihasználtsága. Jövőbeni fejlesztési lehetőségek - munkaállomások hardware komponensei mind elavultak, vagy erősen elavulófélben vannak. Indokolt lenne a 127. számú tanteremben lévő számítógép park cserélése, mert a jelenlegi számítógépek kapacitása nem megfelelő az oktatás színvonalához - mikrofonnal ellátott head-set eszközök alkalmazása - monitorok cseréje modern eszközökre, figyelembe véve az egészségügyi és ergonómiai szabályozásokat - interaktív táblák beszerzése - saját használatú notebook a pedagógus kollégáknak, mellyel csatlakozhatnak az intézményben működő WIFI hálózatra - a 127. számú tanterem klimatizálása figyelembe véve a nagyszámú eszközparkot Adminisztratív/pedagógus dolgozói munkaállomások A dolgozói munkaállomások szintén a már említett rendszergazda által összeszerelt munkaállomások. Korukat, felszereltségüket tekintve jelentősen hasonlóak. A tanári szobában 3 darab munkaállomást tudtunk berendezni, mely sok esetben szűk keresztmetszetnek számít a pedagógusok tanórákra történő készülésében, adminisztrációjában. Sajnos ebbe a körbe esik a titkárság és az igazgatóság számítógépei is, ahol a nagymennyiségű adatfeldolgozás ezekkel az eszközökkel csak nehezen és lassan valósítható meg. Notebook eszközpark Az intézmény rendelkezik 11 darab hordozható számítógéppel, melyből 9 darab elavult, nem felel meg a kor követelményeinek. 2 darab újszerű állapotban lévő eszköz, melyeken Ms- Windows Vista operációs rendszer fut Ms-Office 2007 irodai programcsomaggal. Az eszközök projekt jelleggel lettek beállítva, hogy a jövőben átállást elősegítse az eszközöket használó pedagógus kollégák tapasztalata Az intézmény pedagógusainak informatikai felkészültsége Az alapfokú informatikai ismeretekkel a tantestület minden tagja rendelkezik, a tantestület egy része (kb. 15 fő) tudása alkalmas modern informatikai eszközök használatára a tanórán. A közeljövő egyik elsődleges célkitűzése, hogy növeljük a modern informatikai tudással rendelkező pedagógusok számát a tantestületben. A tantestületnek van egy magja, amelyik nagyon nyitott az új módszerekre, és az informatika nyújtotta lehetőségekre. Ezt a magot az új módszerek iránti nyitottság jellemzi, de iskolai szinten elmondható, hogy meghatározó szempont volt mindig is a fejlődésre képes, a legmodernebb pedagógiai módszerek alkalmazására és kidolgozására fogékony oktató gárda kiépítése. Rengeteg energiát fordítunk saját fejlesztésére. Ezek közül kiemelkedik a néhány 13

14 éve előkészítő évfolyamon bevezetett spanyol idegen nyelvi multimédiás óra, melynek bevezetésekor szem előtt tartottuk, hogy olyan minőségi elvárásoknak feleljünk meg, amelyeket a társadalom igényei fogalmaznak meg. Az is döntő szempont volt, hogy a mai fiatalok szívesen dolgoznak az IKT-eszközökkel, erre a motiváltságra is alapoztunk. A projekt sikere nagymértékben megnövelte a tantestület egy jelentős részének a motiváltságát az IKT-eszközök alkalmazására, sokat tanultunk egymástól. Az új módszerek, eszközök megismerésére önképzés szintjén munkacsoport jött létre a spanyol munkaközösségben, de más tantárgyak oktatói is többször bekapcsolódnak az ilyen jellegű fejlesztésekbe, ezáltal ezeknek az eszközöknek az alkalmazása egyre szélesebb körben terjed, ehhez viszont a jelenlegi ellátottságunk egyre többször bizonyul elégtelennek. Másik projektünk ugyan nemzetközi együttműködés eredménye (Comenius 2.1), mely során létrehoztuk a spanyol kéttannyelvű oktatás virtuális platformját (www.ticcal.org), ez mégis elszigetelt maradt, mert kevéssé tudott megfelelni nemzeti sajátosságainknak. A fentiek értelmében összességében elmondhatjuk, hogy a tantestület összességében nyitott az informatikai eszközökre, hogy egy jelentős részének empirikus tapasztalata is van ezeknek a használatában, és szinte az egész tantestület motivált újabb ismeretek megszerzésére, ami nagy részben az egymástól való tanulás szintjén valósul meg a tantestületben. A jelenlegi helyzetben a digitális írástudás megalapozott ugyan, de a jelenlegi kor követelményei és a piac diktálta verseny szükségszerűvé teszi a pedagógusok, s rajtuk keresztül a diákok digitális kompetenciaszintjének emelését Az informatika alkalmazása a tanítási órákon Az IKT eszközöket, a tárgyi feltételek korlátait figyelembe véve, elsősorban spanyol nyelv, történelem és fizika órákon használjuk, az órák nem számottevő részében. A 9. évfolyam spanyol nyelvóráin heti egy órában ún. Multimédia órát tartunk az iskola számítógéptermében. Az órákra interaktív, játékos feladatokat készítettünk elsősorban a Hot Potatoes programmal. Interneten hozzáférhető nyelvi szintekre lebontott olvasmányokhoz előkészítő és gyakoroltató, interaktív feladatokat készítettünk. Az órák a kiegészülnek audioés audiovizuális elemekkel is, melyeknek célja elsősorban az, hogy közelebb hozzuk a diákokhoz a spanyol nyelvi kultúrákat. Rendszeres időközönként a kulturális ismereteket ellenőrző játékos vetélkedőket rendezünk a csoporton belül. A tanév pedig önálló felkészülést, önálló kutatómunkát igénylő projektfeladattal zárul. A kísérletileg bevezetett multimédiás órák ma már a tanterv és az oktatási program szerves részét képezi. Bevezetésének sikere különösen fontos a mai gyerekeknél, akik otthon már lényegesen kevesebbet gyakorolnak, mint a korábbi generációk. Másik előnye, hogy sikerorientálttá válnak, ami a jelenlegi társadalmat jellemző versenyszellemben előnyére válhat. A multimédiás órákat felsőbb évfolyamokon is kipróbáltuk, félévenkénti projekt keretében. Terveinkben szerepel, hogy minden évfolyam számára kidolgozzunk olyan félévenként minimum 5-10 órás önálló multimédiás projektmunkákat, mely a nyelvi fejlesztésen túlmenően a nevelésünk legfontosabb alapelveinek is teret ad. A spanyol civilizáció tanítása taneszköz szinten több nehézségbe ütközik. Egyrészt unikumnak számít ez a műveltségterület, másrészt a tanítandó ismereteket állandóan aktualizálni kell. Ehhez nyújt számunkra nagy segítséget az Internet, és az egyéb IKTeszközök használata az órák közel felében jelen van. Aktuális és interaktív ismeretanyagot tudunk nyújtani így a diákok számára, akik a féléves projektek bemutatásához szintén előszeretettel használják ezeket az ismerteket/eszközöket. 14

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben