A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja"

Átírás

1 A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı Lehel utcai Óvoda OM azonosító: Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: honlap:

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az intézmény bemutatása Intézményi minıségpolitika Intézményi minıségirányítási rendszer Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége Jogi követelmények Stratégiai tervezés...14 EL Stratégiai tervezés szabályozása Éves munkaterv kialakítása Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása...18 EL A Támogató Szervezet mőködésének szabályozása...19 EL Minıségirányítási dokumentálási rend szabályozása...21 EL Az intézmény belsı kommunikációjának formái és szabályai A vezetıi ellenırzés...26 EL A vezetıi ellenırzés szabályozása Az intézmény mőködésének értékelése...29 EL Vezetıi tanévzáró értékelés elkészítésének rendje Belsı értékelési rendszer mőködtetése...32 EL A vezetıi feladatokat ellátók és a pedagógusok teljesítmény értékelésének szempontjai és az értékelés rendje...32 EL A technikai dolgozók értékelésének szabályozása Teljes körő intézményi önértékelés...38 EL A teljes körő intézményi önértékelés folyamatának szabályozása Az intézmény mőködésének javítása és fejlesztése Emberi erıforrások biztosítása és fejlesztése Kiválasztási és betanulási rend mőködtetése...43 EL A dolgozók kiválasztásának szempontjai és a betanulási rend folyamatának szabályozása Továbbképzési rendszer mőködtetése...46 EL Továbbképzési rendszer mőködésének szabályozása Ösztönzı rendszer mőködtetése oldal

3 Tartalomjegyzék EL Intézményi ösztönzı rendszer mőködésének szabályozása A partnerkapcsolatok irányítása A partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének, elégedetlenségének mérése...53 EL A partnerazonosítás folyamatának szabályozása...54 EL Partneri igény és elégedettség mérés szabályozása Kommunikációs a partnerekkel...57 EL A partnerekkel történı kommunikáció szabályozása...58 EL Panaszkezelési eljárás rendje...61 EL Marketing tevékenység szabályozása...62 EL Beiratkozás folyamatának szabályozása Nyomon követés, beválás vizsgálat...64 EL Átmenet szabályozása Egyéb erıforrások biztosítása és hatékony felhasználása A gazdasági erıforrások biztosítása Eszközök, felszerelések, épület biztosítása...69 EL Eszközhasználat szabályozása Munkakörnyezet biztosítása Az intézmény mőködtetése Beszerzési terv készítése...73 EL Beszerzési terv készítésének rendje Gazdasági és pénzügyi folyamatok...75 EL Bérbeadás rendje...75 EL Selejtezési szabályzat...76 EL Leltározási szabályzat Adminisztráció Egyéb kiszolgáló folyamatok...81 EL A felújítások és karbantartás tervezésének rendje...82 EL Gyermekvédelem szabályozása...83 EL Étkeztetés intézményi rendje Biztonságos intézmény Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása oldal

4 Tartalomjegyzék EL Az intézményi veszélyforrások felmérési rendje és a megelızı tevékenységek tervezésének szabályozása...88 EL Kötelezın kívüli tevékenységek szervezési rendje...91 EL Tisztítószerek tárolásának, kiadásának és hasznosításának rendje Mentálhigiéné...94 EL Mentálhigiénés problémák kezelésének rendje Oktatás-nevelés Helyi képzési kínálat tervezése...97 EL Program beválás vizsgálatának szabályozása Az oktatási-nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Módszertani eszköztár és kultúra EL Módszertani útmutató és eszköztár használatának eljárásrendje A tanulás támogatása EL Az egyéni fejlesztı program elkészítésének tartalmi és formai követelményei EL Az óvónık által készített eszközkészlet frissítésének és használatának rendje A csoport vezetéséért felelıs pedagógus szerepe A pedagógusok együttmőködése Az adott csoport elırehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A gyermekek értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérıeszközök meghatározása EL Értékelés közös követelményei és a mérıeszközök használatának rendje Mérés, elemzés, javítás Az intézményi folyamatok és tevékenységek ellenırzése, mérése Indikátorrendszer Az intézményi folyamatok, tevékenységek folyamatos fejlesztése Belsı auditok EL Belsı auditok eljárásrendje Módosítások Legitimációs záradék Az óvoda dokumentumai, belsı szabályzatai oldal

5 Bevezetés Az intézmény bemutatása 1. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Az óvoda Debrecenben, az Újkert központjában, a Lehel utca 18. szám alatt található. A lakótelep körülbelül 30 ezer lélekszámú, ahol négy, de fıleg tíz-tizennégy emeletes bérházak vannak. A lakótelep éve funkcionál. Az emberek nagyobb része betelepült. A lakások összkomfortosak, de méretük nem teszi lehetıvé a többgenerációs együttélést. A lakóteleprıl hiányoznak a nagyszülık a nagymama modell, a szülık egyre elfoglaltabbak. Nı azoknak a családoknak a száma, ahol az anyagi élet megteremtése kap egyre nagyobb szerepet. A munkanélküliség növekvı létbizonytalanságot eredményez. A gyermekek összetétele: körzetes gyermek 35%, nem körzetes 65%. Az óvodai körzeten kívül többen az Epochális programot választják, ezért a város különbözı pontjairól ide hozzák gyermekeiket. Képességfejlesztı Alapítványunk van. A szülık és pályázati támogatások segítségével a tárgyi eszközök megteremtését biztosítják intézményünk számára. Az óvodánkban, 1984-ben kezdıdı innovációs munka országosan is kimagasló eredményekhez vezetett. Elértük a legnagyobb szakmai sikert, ami egy óvoda számára elérhetı ban az Országos Közoktatási Intézet programunkat, az Epochális rendszerő óvodai nevelési programot minısített, választható programmá nyilvánította. Programunk az országos számítógép hálózaton minden óvoda számára elérhetı, választható lett tól kezdıdıen 16 alkalommal szerveztünk országos felkészítı tanfolyamot a programunk iránt érdeklıdı óvodáknak. A résztvevık elméleti elıadásokat hallgattak, a gyermekcsoportokban bemutatókat láttak, és tréningen vettek részt. A tanfolyam elvégzése után elsısorban szemléletet közvetítettünk, nevelésfilozófiánkat adtuk át, segítettük a megértést, az azonosulást. A programhoz kötıdıen két könyvünk jelent meg. Az évi LXVIII. Közoktatási törvény 47. -a alapján a program módosítása megtörtént. Az Epochális nevelési programot a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási Bizottsága elfogadta, hitelesítette. 5. oldal

6 Bevezetés Az intézmény bemutatása Programunkat országosan 30 óvoda adaptálta. Egyesületet mőködtetünk az Epochális programmal nevelı óvodák részére. Programalkotó óvoda lévén évi rendszerességgel élı szakmai kapcsolatot tartunk az ország különbözı pontján mőködı bázisóvodáinkkal. Óvodánkban hagyományai vannak a partnerközpontú gondolkodásnak, a gyermekek, a szülık, a dolgozók elvárásai szerinti mőködésnek. Nagyon hamar, 1984-ben kijelöltük az innovációs tevékenységünk irányát, melynek kiindulópontja az a tapasztalat volt, hogy minden gyermek különbözı ütemben fejlıdik, a fejlıdéshez egyénenként eltérı feltételeket kell biztosítani. Ebben a fejlıdési szakaszban a mi szakmai elkötelezettségünk szerencsésen találkozott a szülıi igényekkel, ami pozitívan segítette a megvalósítást. Késıbb a szakmai fejlesztés lépéseit mindig a szülıi elvárások, igények feltérképezése elızte meg. A programunk elveinek megfogalmazását, a tevékenységek súlyozottságát jelentısen befolyásolták a szülıi vélemények és az óvoda városon belüli elhelyezkedése, a lakótelepi lét, a természetes környezet közelségének hiánya. A szülıi elégedettség követése mellett mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az intézményünkben dolgozók szeressék a munkahelyüket, azonosuljanak a célokkal, elkötelezettek legyenek az óvodai munka iránt. Ezt úgy lehetett elérni, ha ismertük és elfogadtuk elvárásaikat, jó légkörben, elégedetten dolgoztak. Igényként fogalmazódott meg a minıségbiztosítási filozófiákkal való ismerkedés, ezért többen elıadásokon vettünk részt. Beindítottunk egy önképzési folyamatot is, melynek célja az volt, hogy néhányan kellı tájékozottságot szerezzünk a szakirodalomban. Jogszabályi hivatkozások: A évi LXXI. törvény 9. -a a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (11) bekezdésének módosításáról XXXI. törvény az esélyegyenlıség érvényesítésének közoktatásban történı elımozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról évi XXII. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról 6. oldal

7 Intézményi minıségpolitika 2. INTÉZMÉNYI MINİSÉGPOLITIKA Intézményünkben január végére kidolgoztuk a Comenius II. Intézményi modellt, vagyis elkészült az intézmény teljes körő minıségirányítási rendszere. Az elsı teljes körő nyitott önértékelést ıszén végeztük el, melyet követett a partnerek elégedettségének, elégedetlenségének, igényeinek felmérése. A teljes dolgozói kör döntése alapján intézményünkben elkezdtük a minıségirányítási rendszer kiépítését a Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft. közremőködésével. SWOT analízissel, melyen minden dolgozó részt vett, összegyőjtöttük értékeinket, majd megtörtént az értékek súlyozása. Intézményi értékeink súlyozás után a következık: 1. Epochális program 2. Érzelmi biztonság 3. Jó munkahelyi légkör 4. Óvoda-család nevelıpartneri együttmőködése 5. Személyi, tárgyi feltételek Az intézményi értékek súlyozása után megfogalmaztuk az óvoda Küldetésnyilatkozatát: A mi óvodánkban az Epochális program szerint neveljük a gyermekeket. Célunk, a nevelés minden területén az egyéni képességfejlesztés feltételinek biztosítása. Hangsúlyozzuk a gyermeki önállóság, a belsı motiváltság, az érzelmi biztonság megteremtését, melyet a mottónkban is megerısítünk. Te választod az utat, mi segítünk, hogy járni tudj rajta. Arra törekszünk, hogy harmonikus munkahelyi légkörben, a családokkal nevelıpartneri együttmőködéssel, jó személyi és tárgyi feltételek között boldog gyermekeket neveljünk. 7. oldal

8 Intézményi minıségpolitika Minıségpolitikai nyilatkozat Az óvoda vezetése elkötelezetten támogatja a teljes körő minıségirányítási rendszer kiépítését, mőködtetését. Célunk az, hogy minden dolgozó motivált legyen és támogassa a partneri elvárásoknak megfelelı mőködést. A megvalósulás érdekében szervezetfejlesztési stratégiát dolgozunk ki, támogatjuk és segítjük a folyamatok szabályozását, megteremtjük a feltételeket a folyamatos fejlesztés képességének kialakulásához, a PDCA ciklus mőködéséhez. Az óvoda minıségi munkájának alapja az Epochális rendszerő óvodai nevelési program, az abban meghatározott célok és a programmal koherens értékek. A Küldetésnyilatkozat teljesülését a partnerekkel együttmőködve közös elkötelezettséggel szeretnénk elérni. Az Önkormányzati Minıségirányítási Programban meghatározott intézményi célok: 1.) A hátrányos helyzető gyermekek egyéni képességfejlesztése, sokszínő élménynyújtás a játékban és szervezett tanulásban, egyéni fejlesztéssel. 2.) A szervezett mozgásos programok és a résztvevı gyermekek számának 3-5%-os növelése. 3.) A tanköteles gyermekek rendelkezzenek az iskolakészültséghez szükséges képességekkel és ismeretekkel. 8. oldal

9 Intézményi minıségirányítási rendszer 3. INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A Minıségirányítási Program a Lehel utcai Óvoda minıségirányítási rendszerét, dokumentált eljárásait tartalmazza. A minıségirányítási rendszer, az annak részét képezı eljárások kiterjednek az intézmény teljes mőködésére. A minıségirányítási rendszerben további utalások találhatók az intézmény dokumentumaira, amelyek részletesen szabályozzák egy-egy tevékenység, vagy folyamat végrehajtásának módját. Az érvényes bizonylatok (BA) és érvényes minıségügyi iratok alapján azonosíthatók a minıségirányítási rendszerben alkalmazott bizonylatok és dokumentumok. A Minıségirányítási Program kiadásáért az óvodavezetı felelıs. A Minıségirányítási Program eredeti példányát az óvodavezetı ırzi. A Minıségirányítási Program hatóköre kiterjed az óvoda valamennyi dolgozójára. Fogalmak és rövidítések Eljárások Olyan szabályozások, melyek meghatározzák egy folyamat célját, hatókörét, a folyamatban használt bizonylatokat és dokumentumokat, a felelısöket, a folyamat tartalmát, a döntési, ellenırzési és értékelési pontokat. Támogató Szervezet A vezetı által megbízott dolgozók, akik a minıségirányítási rendszer kiépítését és mőködését irányítják az intézményben. Tevékenységüket szabályozás szerint végzik. Szervezeti Csoportok Az óvodában létrehozott csoportok, melyek a vezetı által biztosított intézkedési és döntési jogkörrel rendelkeznek. Az intézmény mőködését irányítják, megvalósítva ezzel azt a 9. oldal

10 Intézményi minıségirányítási rendszer követelményt, hogy a döntési- és felelısségi kompetenciákat le kell helyezni a legalsó illetékességi szintre. Tevékenységüket szabályzatok szerint végzik, az egyéni feladatok munkaköri leírásban rögzítettek. Hatókör Azok köre, aki(k)nek a szabályozás feladatot, felelısséget határoz meg. Rövidítések magyarázata IMIP - Intézményi Minıségirányítási Program EL - Eljárás BA - Bizonylati Album SzMSz - Szervezeti és Mőködési Szabályzat NP - Nevelési Program TSz - Támogató Szervezet SzCs - Szervezeti Csoport SzCsSz - Szervezeti Csoport Szabályzata 10. oldal

11 Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége 3.1. Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége A fejezet célja A fejezet meghatározza azokat a felelısségeket és feladatokat, melyek az intézményvezetés számára a minıségfejlesztési munka irányításával és megszervezésével kapcsolatosan rendszeresen vagy folyamatosan felmerülnek. Fogalom meghatározások Intézményvezetés E dokumentum értelmezésében a döntéshozó vezetı és helyettese. Jogi követelmények Az intézményre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés. Jogszabálynak minısülnek itt az országos törvények, rendeletek és az azok által az intézményben kötelezıen elıírt szabályozó dokumentumok, a fenntartó rendeletei és szabályozó dokumentumai. Stratégiai tervezés A tervezési folyamat nagyobb (1-5 év, vagy annál hosszabb) távon történı alapelvei szintjén történı szabályozása. Ellenırzés Ellenırzésnek tekinthetı minden olyan eljárás, mely során elıre meghatározott kritériumok meglétét vagy hiányát vizsgálja a szervezet. Kulcsszavai: megfelelés nem megfelelés. Értékelés Értékelés, azaz eljárás, mely elıre meghatározott szempontok szerint számszerősíthetı, összehasonlítható indikátorokkal jelzi egyes intézményi tulajdonságok, teljesítmények mennyiségét, nagyságát, ezzel fejlesztési irányokat meghatározva. 11. oldal

12 Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége Az itt nem értelmezett fogalmak az évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvényt, valamint a Comenius 2000 programban foglaltak alapján értendık Jogi követelmények Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerően mőködjön. Ennek érdekében a vezetés a felelıs: 1.) Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelıségéért és ezek szükségszerinti frissítéséért. Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogi megfelelıségének az ellenırzése a dokumentumok elkészítésekor és módosításakor történik. A törvényi változást az óvodatitkár kíséri figyelemmel. Az intézményt érintı törvény esetén a vezetıt értesíti a változásról, aki gondoskodik (3 napon belül) a szükséges módosítások elvégzésérıl. Felelıs: óvodavezetı 2.) A külsı és belsı jogszabályok hozzáférhetıségéért. Az intézményben a külsı, belsı szabályozások a nevelıi szobában és a vezetıi irodában találhatók. A dolgozók a nevelıi szobában lévı teljes dokumentációt használhatják. A dokumentumokat a helyiségbıl kivinni nem lehet. 3.) Azért, hogy az érintettek ismerjék a belsı és külsı jogszabályi követelményeket. A belsı szabályzatok elkészítésekor, illetve módosításakor a dolgozókat szóban tájékoztatni kell. A tájékoztatásról Jelenléti ív (BA 2) készül. Olyan szabálytat esetén, amikor az életbe lépéshez valamelyik partner elfogadása szükséges, az ismertetésrıl, szavazásról Jegyzıkönyv (BA 1) és Jelenléti ív készül. Új dolgozó alkalmazása esetén a szabályozások megismerésérıl, a dolgozóra vonatkozó fejezetek átadásáról a belépéstıl számított 5 munkanapig kell gondoskodni. A megismerést a dolgozó aláírással igazolja, mely lapot a személyi anyaga tartalmazza. Felelıs: óvodavezetı-helyettes 12. oldal

13 Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége 4.) Azért, hogy az intézmény alkalmazottai, illetve az érintettek (szülık) betartsák az ıket érintı jogszabályokat. A jogszabályoknak és belsı szabályzatoknak megfelelı mőködés betartása az IMIP pontja szerint. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám Óvoda mőködése Házirend Óvoda mőködése SzMSz oldal

14 Stratégiai tervezés Stratégiai tervezés Az intézményvezetés annak érdekében, hogy fejlesztéseit fókuszálja stratégiai tervet alakít ki. A stratégiai terv célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza a tervezési folyamatokat, az intézmény mőködési rendjét. Ennek érdekében a vezetés: 1.) Gondoskodik arról, hogy az intézmény saját filozófiáját meghatározó küldetésnyilatkozatot készítsen és fogadjon el. 2.) Vezetı meghatározza az intézmény minıségpolitikáját, mely megerısíti az elkötelezettségét a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott elvek érvényesítése mellett. 3.) A nevelıtestület nevelési programot készít és fogad el, mely a partneri igények felmérése alapján készül. 4.) Éves munkatervet dolgoz ki, melyben mérhetı minıségi célokat fogalmaz meg. 5.) Gondoskodik arról, hogy a meglévı dokumentumok koherensek legyenek. 6.) Tervezi a dokumentumok elkészítésének rendjét. 7.) Szabályozza a megismerés mikéntjét. Ennek érdekében az intézményvezetés a következı minıségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe EL A stratégiai tervezés szabályozása A fenti eljáráson kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület Hivatkozott dokumentum Oldalszám megnevezése Intézményi stratégia Nevelési Program 7. Küldetésnyilatkozat IMIP 7. Vezetıi pályázat 5-6. Éves munkaterv oldal

15 Stratégiai tervezés EL Stratégiai tervezés szabályozása A szabályozás célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza az intézményi tervezés folyamatát a tervek hierarchiáját és koherenciáját, az intézmény mőködési rendjét. Hatóköre: óvodavezetı Felelıs: óvodavezetı A folyamat bizonylatai: BA 5 Feladat terv BA 2 Jelenléti ív BA 1 Jegyzıkönyv A folyamatleírás tartalma: A tervezés alapja az intézmény Nevelési Programja. A NP-ben megfogalmazott céloknak, alapelveknek, feladatoknak összhangban kell lenni a partneri elvárásokkal. A program módosításának legfontosabb kritériuma a partneri elvárásoknak való megfelelés. Az intézmény küldetésnyilatkozatának koherensnek kell lenni a NP-mal. A küldetésnyilatkozat a súlyozott 5 intézményi értékre épül, melyet a teljes dolgozói kör részvételével kell összegyőjteni. A küldetésnyilatkozat elfogadását a dolgozók aláírásukkal nyilvánítják ki. Aláírás után az intézményben több, a partnerek által is látogatott helyen ki kell függeszteni. A minıségpolitikának vezetıi elkötelezettséget, és a küldetésben megfogalmazott elvekkel való azonosulást kell tükrözni. A minıségpolitikát a vezetés fogalmazza meg, melyet ismertet a dolgozókkal. A vezetıi programot a pályázó vezetı készíti, tartalmáról az intézményi dokumentáció megismerése után dönt. Az éves munkatervben kitőzött célok a partnerek elvárásainak megfelelı mőködés elérését, a NP minél pontosabb, jobb megvalósítását, a küldetésben megfogalmazottakhoz közeledését szolgálják. 15. oldal

16 Stratégiai tervezés A munkaterv elkészítésekor figyelembe kell venni az elızı évben elvégzett szakmai munka ellenırzésének és értékelésének eredményeit, a munkaközösségek tapasztalatait, a partneri visszajelzéseket, a fenntartói utasításokat, a külsı ellenırzések eredményeit. A munkaterv konkrét, mérhetı célokat pontos minıségfejlesztési és szakmai feladatokat, felelısöket és határidıket tartalmaz. A kitőzött minıségi célok megvalósításához feladattervek készülnek, melyek a teljesültség indikátorai. A munkatervet az óvodavezetı készíti el és terjeszti a nevelıtestület elé. Elfogadására a nevelıtestület jogosult. A munkaterv teljesültségét egyszer, január 31-ig ellenırizni kell. Az ellenırzést a vezetı végzi, aki a teljesültséget aláírásával hitelesíti. A munkaterv hozzáférhetıségét az IMIP EL szerint kell biztosítani. Intézményi dokumentumok elkészítésének rendje Mit Mikor Éves munkaterv Minden év Vezetıi pályázat 5 évente Nevelési Program Törvény és módosítási rend szerint Küldetésnyilatkozat Nevelési Program és az értékek változásakor Minıségpolitika Küldetésnyilatkozat, és külsı-belsı változás esetén A stratégiai tervek szervezeten belüli megismertetése: A régi dolgozók a stratégiai terveket az elkészülés vagy módosítása idıpontjában a pont szerint, az új dolgozók a belépéstıl eltelt 5 munkanapon belül elolvasás útján ismerik meg. A megismerést aláírással kell igazolni a BA 20 lapon. A partnerek a törvényben biztosított jogokat gyakorolva, illetve más esetekben kifüggesztés útján ismerik meg az intézmény stratégiáját. Az ismertetésrıl, véleménynyilvánításról, szavazásról jegyzıkönyv és jelenléti ív készül. 16. oldal

17 Éves munkaterv kialakítása Éves munkaterv kialakítása Az intézményvezetés annak érdekében, hogy fejlesztéseit fókuszálja, éves munkatervet készít. Célja: egy tanévre dokumentáltan meghatározza a tervezési folyamatokat, feladatokat, és az intézmény mőködési rendjét. Hivatkozott dokumentumok: - Stratégiai terv - IMIP összefoglaló - Vezetıi tanévzáró értékelése Az éves pedagógiai terv tartalmazza: 1.) Kiinduló helyzetképet - pedagógiai munka hangsúlyos területeit az adott nevelési évben 2.) Stratégiai tervet, mely kiterjed: - szakmai programokra, - rendezvényekre, - kapcsolattartási programokra, - feladat elosztás a nevelıtestületben 3.) Az ellenırzı értékelı tevékenységek ütemezését. Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezetı készíti el. Az óvónıkkel megvitatva, véleményezve, kiegészítve, a nevelıtestület fogadja el. 17. oldal

18 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása Az intézményvezetés a kötelezı szabályozásokon kívül (SzMSz, Házirend, Közalkalmazotti Szabályzat) a folyamatos fejlesztés igényének megfelelve gondoskodik a minıségfejlesztés szervezeti feltételeinek megteremtésérıl, a szervezeten belüli kommunikáció rendszerességérıl és megfelelıségérıl, és szabályozza a szervezetben dolgozók egymáshoz való viszonyát. Ennek érdekében a vezetés: 1.) Minıségfejlesztési Támogató Szervezetet hoz létre, mely élére vezetıt nevez ki. 2.) Elkészíti a Támogató Szervezet mőködésének szabályzatát, melynek tartalmaznia kell a tagok felelısség és hatáskörét. 3.) Meghatározza a minıségbiztosítás kiépítésének dokumentálási rendjét a hozzáférés és nyilvánossá tétel szabályait. 4.) Meghatározza az intézményi belsı kommunikáció formáit és szabályait. 5.) Munkaköri leírásokat készít. Ennek érdekében az intézményvezetés a következı minıségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma EL EL EL Címe A Támogató Szervezet mőködésének szabályozása Minıségbiztosítási dokumentálási rend szabályozása Az intézmény belsı kommunikációs formái és szabályai A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám Dolgozók közötti SzMSz 17. kapcsolattartás elvei Munkaköri leírás Személyi anyag Szakmai ellenırzı csoport Szakmai ellenırzı csoport mőködési Teljes szabályzata dokumentum Gazdasági csoport Gazdasági csoport mőködési szabályzata Teljes dokumentum Karbantartó csoport Karbantartó csoport mőködési szabályzata Teljes dokumentum Programszervezı csoport Programszervezı csoport mőködési Teljes szabályzata dokumentum 18. oldal

19 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása EL A Támogató Szervezet mőködésének szabályozása A szabályozás célja: A Támogató Szervezet feladatainak és jogkörének meghatározása annak érdekében, hogy az intézményen belül önállóan és hatékonyan tudja a szervezet a minıségirányítási rendszer kiépítését és folyamatos mőködését vezetni. A minıségirányítási rendszer kiépítését és mőködését, a Támogató Szervezet munkáját az óvoda vezetıje vagy az általa megbízott személy irányítja. Távolléte esetén a TSz vezetıje helyettesíti. A Támogató Szervezet 3 tagú. Hatókör: Támogató Szervezet és teamek Kapcsolódó bizonylatai: BA 1 Jegyzıkönyv BA 3 Emlékeztetı BA 4 Feljegyzés BA 5 Feladat terv A Támogató Szervezet mőködési szabályai: - A tagok a munkájukat a kötelezı óraszámon kívül végzik. - A szervezet szükség szerint tartja a megbeszéléseit. Az idıpontot szóbeli egyeztetéssel határozzák meg. - A TSz-t a Támogató Szervezet vezetıje hívja össze. - A megbeszélést a vezetı irányítja, a témák, feladatok meghatározása közösen történik. - A TSz megbeszélésein részt vehetnek a team vezetık, a team tagjai, ha a részvételük a munkát hatékonyabbá teszi és indokolt. A kibıvített megbeszélésre bármelyik Tsz tag javaslatot tehet. 19. oldal

20 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása - A TSz megbeszéléseirıl Emlékeztetı vagy Feljegyzés készül. (Ennek tartalmaznia kell a következıket: kik, mikor vettek részt a megbeszélésen, mi volt a téma, ki, mit javasolt, milyen problémák megbeszélése történt meg, milyen határozatok születtek, ki a felelıs és mi a határidı.) - Az Emlékeztetıt a TSz tagja írja, amit számítógépes szövegszerkesztın történı átírás és aláírás után az intézmény dossziéjába elhelyez. - A TSz a minıségirányítási rendszer kiépítésérıl, a minıségfejlesztési célokról, feladatokról döntéseit egyeztetés alapján hozza. - Döntési képtelenség (1-1 arány) esetén a vezetı határozza meg a teendıket. - Ha a team vezetık és tagok is részt vesznek a TSz megbeszélésén, akkor a döntés elıtt a véleményüket meg kell hallgatni, és mérlegelni kell. A Támogató Szervezet vezetıjének feladatai: - Irányítja az intézményben a minıségirányítási rendszer kiépítését és mőködését, a célok elérése, a küldetésnyilatkozat megvalósulása érdekében. - A TSz tagjaival történı egyeztetés után javaslatot tesz a feladatok meghatározására, elosztására az intézményen belül. - Ellenırzi, értékeli, követi a teamek és a TSz tagjainak munkáját. - Motiválja a dolgozókat, az aktív részvételre személyes példát mutat. - Félévente tájékoztatja a dolgozókat a folyamatról, melyrıl feljegyzés készül. - A TSz véleményét kikérve dönt a minıségirányítási rendszer kiépítésében résztvevık elismerésérıl, kivéve a törvényben szabályozott minıségi bérpótlék felhasználását. - Tájékoztatást ad külsı személyeknek az intézményben zajló munkáról. A koordinátor feladatai: - Segíti a teamek munkáját, folyamatosan kapcsolatot tart a teamek vezetıjével. - A TSz vezetıjének tartós távolléte alatt helyettesíti a vezetıt. - Gondoskodik arról, hogy a TSz tagjai megkapják a keletkezett anyagokat, hogy napra készen informáltak legyenek. - Gondoskodik arról e feladattal mást is megbízhat, de ez esetben is ı a felelıs, hogy a team munkák során keletkezett vizsgálati anyagok tematikus rendben legyenek 20. oldal

21 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása győjtve, rendszerezve. Ellenırzés, vagy adatok szükségessége esetén ezek azonnal átláthatóan használhatók legyenek. - Ellenırzi és gondoskodik a nevelıiben lévı dokumentáció állandó rendezettségérıl. A teamek mőködési szabályai és a team vezetık feladatai: - A tagok a munkájukat a kötelezı óraszámon kívül végzik. - A vezetık kiválasztják a team tagokat. - Gondoskodnak arról egyeztetve az óvodavezetı-helyettessel, hogy a gyermekcsoportokban a munka a NP-nak és az SzMSz-nek megfelelıen folytatódjon. - Önállóan szervezik a team munkáját, közösen Feladat tervet (BA 5) készítenek. - Gondoskodnak arról, hogy a teamben közös, a csapat teljes bevonásával, oldott, jó munkalégkörben, építve az egyéni képességekre, a tagok egyéni vállalása alapján történjen a munka. - A Feladat terv másolatát (aláírások után) kifüggesztik a nevelıibe, hogy mindenki számára nyilvános legyen. - Egy feladatra szervezıdött team munkája azzal zárul, hogy ajánlást készítenek az intézményvezetı számára, melyben leírják a változtatási javaslataikat. - A team munkájából eredı dokumentumokat az IMIP-ben szabályozottak szerint tárolják. - Az eredeti példányt a team vezetıje a koordinátornak adja át. A feladat elvégzése után a munkából születı minden vizsgálati és minden más anyagot átadnak a koordinátornak. A szabályozást a dolgozók megismerik, a megismerést aláírásukkal igazolják. EL Minıségirányítási dokumentálási rend szabályozása A szabályozás célja: A minıségirányítási rendszer áttekinthetıségének, alkalmazhatóságának és könnyen kezelhetıségének megteremtése. Hatókör: TSz Felelıs: TSz dokumentálási rendjéért felelıs tagja 21. oldal

22 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása A folyamatleírás tartalma: A minıségirányítási rendszer dokumentációja 4 elkülöníthetı részbıl áll. A dokumentációs rend kialakítása egy idıben kezdıdik és az alább felsoroltak szerint történik: A Minıségirányítási Programot az óvodavezetı adja ki és hagyja jóvá. 1.) A Minıségirányítási Program a következıket tartalmazza: 1. Bevezetés- Az intézmény bemutatása 2. Intézményi minıségpolitika 3. Intézményi minıségirányítási rendszer A teljes IMIP az óvodavezetınél és a dokumentációk tárolási helyén a nevelıi szobában találhatók. A felelıs a dokumentációk tárolási helyén ırzi a törzspéldányt. 2.) Minıségügyi iratok, melyek tartalmazzák a minıségirányítási rendszer mőködésekor keletkezı ügyviteli anyagokat, pl.: összefoglalókat, Feljegyzéseket, Jegyzıkönyveket, Jelenléti íveket, stb., az intézményi iratkezelési szabályzatnak megfelelıen iktatva tematikus és idırendi sorrendben. Kezelésük az alábbiak szerint történik: Iratok neve Munkaterv, Intézkedési terv Feljegyzés Emlékeztetı Jegyzıkönyv Jelenléti ív Összefoglaló Feladat terv Tárolási idı Érvényesség idejéig Nevelési év Nevelési év Nevelési év Nevelési év 5 év Feladat végre hajtásáig 3.) Bizonylati Album A minıségirányítási rendszer kiépítéséhez és az intézményi mőködéshez használt kitöltetlen formanyomtatványokat, vizsgálati eszközöket tartalmazza tematikus rendben. 22. oldal

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Tarczy Lajos Általános Iskola OM azonosító: 037010 Készítették: Venczel Csaba Takácsné Piszker Éva Gicziné Horváth Katalin Dr.Kalmárné Bóka Ildikó Németh

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztı program után járó támogatást igénybe vevı intézmények számára biztosított szaktanácsadás, szakértıi szolgáltatás, valamint

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja Intézmény neve: Alsóhegy Utcai Óvoda Intézmény címe: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 13-15. Tel: 3-852-557 Tel/fax: 3-651-254 neve: Nagy Ervinné E-mail cím: nagy.ervinne@alsohegyovi.ujbuda.hu Véleménynyilvánítás

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM RICHTER JÁNOS ZENEMŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Benkı Szabolcs igazgató Gödölle Péterné MICS vezetı Gyır, 2007. március 31. 1 1. Az Önkormányzati

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Tartalomjegyzék. IMIP Törvényességi háttere. 1. Általános rész

Tartalomjegyzék. IMIP Törvényességi háttere. 1. Általános rész Tartalomjegyzék IMIP Törvényességi háttere 1. Általános rész 1.1. Helyzetelemzés 1.2. Általános elvárások 2. Óvodánk minıségpolitikája 2.1.Jövıkép Küldetésnyilatkozat Vezetıi szándéknyilatkozat 2.2. Az

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény és annak módosításáról szóló 2006. évi LXXI. tv. 40. -a a közoktatás minıségirányítási feladatait az alábbiak szerint fogalmazza

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézményi Minıség Irányítási Program 1. OM azonosító: 028750 N a p s u g á r Ó v o d a Szirmabesenyı Déryné u. 24. Tel.: 46/527-233 INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szirmabesenyı, 2007.

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola A minıségirányítási rendszer elemeinek vizsgálata és harmonizálása a szervezetfejlesztés eredményességének biztosítása érdekében 2010. Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda Alsópáhok 2004. Módosítva: 2007. március Módosítva: 2010. Az Dr. Szántó Imre Általános Iskola

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A GÖNYŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA - 2007. december - 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA. 3 2. A SZABÁLYZAT TERÜLETI, SZEMÉLYI HATÁLYA... 4

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben