A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja"

Átírás

1 A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı Lehel utcai Óvoda OM azonosító: Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: honlap:

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az intézmény bemutatása Intézményi minıségpolitika Intézményi minıségirányítási rendszer Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége Jogi követelmények Stratégiai tervezés...14 EL Stratégiai tervezés szabályozása Éves munkaterv kialakítása Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása...18 EL A Támogató Szervezet mőködésének szabályozása...19 EL Minıségirányítási dokumentálási rend szabályozása...21 EL Az intézmény belsı kommunikációjának formái és szabályai A vezetıi ellenırzés...26 EL A vezetıi ellenırzés szabályozása Az intézmény mőködésének értékelése...29 EL Vezetıi tanévzáró értékelés elkészítésének rendje Belsı értékelési rendszer mőködtetése...32 EL A vezetıi feladatokat ellátók és a pedagógusok teljesítmény értékelésének szempontjai és az értékelés rendje...32 EL A technikai dolgozók értékelésének szabályozása Teljes körő intézményi önértékelés...38 EL A teljes körő intézményi önértékelés folyamatának szabályozása Az intézmény mőködésének javítása és fejlesztése Emberi erıforrások biztosítása és fejlesztése Kiválasztási és betanulási rend mőködtetése...43 EL A dolgozók kiválasztásának szempontjai és a betanulási rend folyamatának szabályozása Továbbképzési rendszer mőködtetése...46 EL Továbbképzési rendszer mőködésének szabályozása Ösztönzı rendszer mőködtetése oldal

3 Tartalomjegyzék EL Intézményi ösztönzı rendszer mőködésének szabályozása A partnerkapcsolatok irányítása A partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének, elégedetlenségének mérése...53 EL A partnerazonosítás folyamatának szabályozása...54 EL Partneri igény és elégedettség mérés szabályozása Kommunikációs a partnerekkel...57 EL A partnerekkel történı kommunikáció szabályozása...58 EL Panaszkezelési eljárás rendje...61 EL Marketing tevékenység szabályozása...62 EL Beiratkozás folyamatának szabályozása Nyomon követés, beválás vizsgálat...64 EL Átmenet szabályozása Egyéb erıforrások biztosítása és hatékony felhasználása A gazdasági erıforrások biztosítása Eszközök, felszerelések, épület biztosítása...69 EL Eszközhasználat szabályozása Munkakörnyezet biztosítása Az intézmény mőködtetése Beszerzési terv készítése...73 EL Beszerzési terv készítésének rendje Gazdasági és pénzügyi folyamatok...75 EL Bérbeadás rendje...75 EL Selejtezési szabályzat...76 EL Leltározási szabályzat Adminisztráció Egyéb kiszolgáló folyamatok...81 EL A felújítások és karbantartás tervezésének rendje...82 EL Gyermekvédelem szabályozása...83 EL Étkeztetés intézményi rendje Biztonságos intézmény Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása oldal

4 Tartalomjegyzék EL Az intézményi veszélyforrások felmérési rendje és a megelızı tevékenységek tervezésének szabályozása...88 EL Kötelezın kívüli tevékenységek szervezési rendje...91 EL Tisztítószerek tárolásának, kiadásának és hasznosításának rendje Mentálhigiéné...94 EL Mentálhigiénés problémák kezelésének rendje Oktatás-nevelés Helyi képzési kínálat tervezése...97 EL Program beválás vizsgálatának szabályozása Az oktatási-nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Módszertani eszköztár és kultúra EL Módszertani útmutató és eszköztár használatának eljárásrendje A tanulás támogatása EL Az egyéni fejlesztı program elkészítésének tartalmi és formai követelményei EL Az óvónık által készített eszközkészlet frissítésének és használatának rendje A csoport vezetéséért felelıs pedagógus szerepe A pedagógusok együttmőködése Az adott csoport elırehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A gyermekek értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérıeszközök meghatározása EL Értékelés közös követelményei és a mérıeszközök használatának rendje Mérés, elemzés, javítás Az intézményi folyamatok és tevékenységek ellenırzése, mérése Indikátorrendszer Az intézményi folyamatok, tevékenységek folyamatos fejlesztése Belsı auditok EL Belsı auditok eljárásrendje Módosítások Legitimációs záradék Az óvoda dokumentumai, belsı szabályzatai oldal

5 Bevezetés Az intézmény bemutatása 1. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Az óvoda Debrecenben, az Újkert központjában, a Lehel utca 18. szám alatt található. A lakótelep körülbelül 30 ezer lélekszámú, ahol négy, de fıleg tíz-tizennégy emeletes bérházak vannak. A lakótelep éve funkcionál. Az emberek nagyobb része betelepült. A lakások összkomfortosak, de méretük nem teszi lehetıvé a többgenerációs együttélést. A lakóteleprıl hiányoznak a nagyszülık a nagymama modell, a szülık egyre elfoglaltabbak. Nı azoknak a családoknak a száma, ahol az anyagi élet megteremtése kap egyre nagyobb szerepet. A munkanélküliség növekvı létbizonytalanságot eredményez. A gyermekek összetétele: körzetes gyermek 35%, nem körzetes 65%. Az óvodai körzeten kívül többen az Epochális programot választják, ezért a város különbözı pontjairól ide hozzák gyermekeiket. Képességfejlesztı Alapítványunk van. A szülık és pályázati támogatások segítségével a tárgyi eszközök megteremtését biztosítják intézményünk számára. Az óvodánkban, 1984-ben kezdıdı innovációs munka országosan is kimagasló eredményekhez vezetett. Elértük a legnagyobb szakmai sikert, ami egy óvoda számára elérhetı ban az Országos Közoktatási Intézet programunkat, az Epochális rendszerő óvodai nevelési programot minısített, választható programmá nyilvánította. Programunk az országos számítógép hálózaton minden óvoda számára elérhetı, választható lett tól kezdıdıen 16 alkalommal szerveztünk országos felkészítı tanfolyamot a programunk iránt érdeklıdı óvodáknak. A résztvevık elméleti elıadásokat hallgattak, a gyermekcsoportokban bemutatókat láttak, és tréningen vettek részt. A tanfolyam elvégzése után elsısorban szemléletet közvetítettünk, nevelésfilozófiánkat adtuk át, segítettük a megértést, az azonosulást. A programhoz kötıdıen két könyvünk jelent meg. Az évi LXVIII. Közoktatási törvény 47. -a alapján a program módosítása megtörtént. Az Epochális nevelési programot a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási Bizottsága elfogadta, hitelesítette. 5. oldal

6 Bevezetés Az intézmény bemutatása Programunkat országosan 30 óvoda adaptálta. Egyesületet mőködtetünk az Epochális programmal nevelı óvodák részére. Programalkotó óvoda lévén évi rendszerességgel élı szakmai kapcsolatot tartunk az ország különbözı pontján mőködı bázisóvodáinkkal. Óvodánkban hagyományai vannak a partnerközpontú gondolkodásnak, a gyermekek, a szülık, a dolgozók elvárásai szerinti mőködésnek. Nagyon hamar, 1984-ben kijelöltük az innovációs tevékenységünk irányát, melynek kiindulópontja az a tapasztalat volt, hogy minden gyermek különbözı ütemben fejlıdik, a fejlıdéshez egyénenként eltérı feltételeket kell biztosítani. Ebben a fejlıdési szakaszban a mi szakmai elkötelezettségünk szerencsésen találkozott a szülıi igényekkel, ami pozitívan segítette a megvalósítást. Késıbb a szakmai fejlesztés lépéseit mindig a szülıi elvárások, igények feltérképezése elızte meg. A programunk elveinek megfogalmazását, a tevékenységek súlyozottságát jelentısen befolyásolták a szülıi vélemények és az óvoda városon belüli elhelyezkedése, a lakótelepi lét, a természetes környezet közelségének hiánya. A szülıi elégedettség követése mellett mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az intézményünkben dolgozók szeressék a munkahelyüket, azonosuljanak a célokkal, elkötelezettek legyenek az óvodai munka iránt. Ezt úgy lehetett elérni, ha ismertük és elfogadtuk elvárásaikat, jó légkörben, elégedetten dolgoztak. Igényként fogalmazódott meg a minıségbiztosítási filozófiákkal való ismerkedés, ezért többen elıadásokon vettünk részt. Beindítottunk egy önképzési folyamatot is, melynek célja az volt, hogy néhányan kellı tájékozottságot szerezzünk a szakirodalomban. Jogszabályi hivatkozások: A évi LXXI. törvény 9. -a a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (11) bekezdésének módosításáról XXXI. törvény az esélyegyenlıség érvényesítésének közoktatásban történı elımozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról évi XXII. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról 6. oldal

7 Intézményi minıségpolitika 2. INTÉZMÉNYI MINİSÉGPOLITIKA Intézményünkben január végére kidolgoztuk a Comenius II. Intézményi modellt, vagyis elkészült az intézmény teljes körő minıségirányítási rendszere. Az elsı teljes körő nyitott önértékelést ıszén végeztük el, melyet követett a partnerek elégedettségének, elégedetlenségének, igényeinek felmérése. A teljes dolgozói kör döntése alapján intézményünkben elkezdtük a minıségirányítási rendszer kiépítését a Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft. közremőködésével. SWOT analízissel, melyen minden dolgozó részt vett, összegyőjtöttük értékeinket, majd megtörtént az értékek súlyozása. Intézményi értékeink súlyozás után a következık: 1. Epochális program 2. Érzelmi biztonság 3. Jó munkahelyi légkör 4. Óvoda-család nevelıpartneri együttmőködése 5. Személyi, tárgyi feltételek Az intézményi értékek súlyozása után megfogalmaztuk az óvoda Küldetésnyilatkozatát: A mi óvodánkban az Epochális program szerint neveljük a gyermekeket. Célunk, a nevelés minden területén az egyéni képességfejlesztés feltételinek biztosítása. Hangsúlyozzuk a gyermeki önállóság, a belsı motiváltság, az érzelmi biztonság megteremtését, melyet a mottónkban is megerısítünk. Te választod az utat, mi segítünk, hogy járni tudj rajta. Arra törekszünk, hogy harmonikus munkahelyi légkörben, a családokkal nevelıpartneri együttmőködéssel, jó személyi és tárgyi feltételek között boldog gyermekeket neveljünk. 7. oldal

8 Intézményi minıségpolitika Minıségpolitikai nyilatkozat Az óvoda vezetése elkötelezetten támogatja a teljes körő minıségirányítási rendszer kiépítését, mőködtetését. Célunk az, hogy minden dolgozó motivált legyen és támogassa a partneri elvárásoknak megfelelı mőködést. A megvalósulás érdekében szervezetfejlesztési stratégiát dolgozunk ki, támogatjuk és segítjük a folyamatok szabályozását, megteremtjük a feltételeket a folyamatos fejlesztés képességének kialakulásához, a PDCA ciklus mőködéséhez. Az óvoda minıségi munkájának alapja az Epochális rendszerő óvodai nevelési program, az abban meghatározott célok és a programmal koherens értékek. A Küldetésnyilatkozat teljesülését a partnerekkel együttmőködve közös elkötelezettséggel szeretnénk elérni. Az Önkormányzati Minıségirányítási Programban meghatározott intézményi célok: 1.) A hátrányos helyzető gyermekek egyéni képességfejlesztése, sokszínő élménynyújtás a játékban és szervezett tanulásban, egyéni fejlesztéssel. 2.) A szervezett mozgásos programok és a résztvevı gyermekek számának 3-5%-os növelése. 3.) A tanköteles gyermekek rendelkezzenek az iskolakészültséghez szükséges képességekkel és ismeretekkel. 8. oldal

9 Intézményi minıségirányítási rendszer 3. INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A Minıségirányítási Program a Lehel utcai Óvoda minıségirányítási rendszerét, dokumentált eljárásait tartalmazza. A minıségirányítási rendszer, az annak részét képezı eljárások kiterjednek az intézmény teljes mőködésére. A minıségirányítási rendszerben további utalások találhatók az intézmény dokumentumaira, amelyek részletesen szabályozzák egy-egy tevékenység, vagy folyamat végrehajtásának módját. Az érvényes bizonylatok (BA) és érvényes minıségügyi iratok alapján azonosíthatók a minıségirányítási rendszerben alkalmazott bizonylatok és dokumentumok. A Minıségirányítási Program kiadásáért az óvodavezetı felelıs. A Minıségirányítási Program eredeti példányát az óvodavezetı ırzi. A Minıségirányítási Program hatóköre kiterjed az óvoda valamennyi dolgozójára. Fogalmak és rövidítések Eljárások Olyan szabályozások, melyek meghatározzák egy folyamat célját, hatókörét, a folyamatban használt bizonylatokat és dokumentumokat, a felelısöket, a folyamat tartalmát, a döntési, ellenırzési és értékelési pontokat. Támogató Szervezet A vezetı által megbízott dolgozók, akik a minıségirányítási rendszer kiépítését és mőködését irányítják az intézményben. Tevékenységüket szabályozás szerint végzik. Szervezeti Csoportok Az óvodában létrehozott csoportok, melyek a vezetı által biztosított intézkedési és döntési jogkörrel rendelkeznek. Az intézmény mőködését irányítják, megvalósítva ezzel azt a 9. oldal

10 Intézményi minıségirányítási rendszer követelményt, hogy a döntési- és felelısségi kompetenciákat le kell helyezni a legalsó illetékességi szintre. Tevékenységüket szabályzatok szerint végzik, az egyéni feladatok munkaköri leírásban rögzítettek. Hatókör Azok köre, aki(k)nek a szabályozás feladatot, felelısséget határoz meg. Rövidítések magyarázata IMIP - Intézményi Minıségirányítási Program EL - Eljárás BA - Bizonylati Album SzMSz - Szervezeti és Mőködési Szabályzat NP - Nevelési Program TSz - Támogató Szervezet SzCs - Szervezeti Csoport SzCsSz - Szervezeti Csoport Szabályzata 10. oldal

11 Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége 3.1. Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége A fejezet célja A fejezet meghatározza azokat a felelısségeket és feladatokat, melyek az intézményvezetés számára a minıségfejlesztési munka irányításával és megszervezésével kapcsolatosan rendszeresen vagy folyamatosan felmerülnek. Fogalom meghatározások Intézményvezetés E dokumentum értelmezésében a döntéshozó vezetı és helyettese. Jogi követelmények Az intézményre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés. Jogszabálynak minısülnek itt az országos törvények, rendeletek és az azok által az intézményben kötelezıen elıírt szabályozó dokumentumok, a fenntartó rendeletei és szabályozó dokumentumai. Stratégiai tervezés A tervezési folyamat nagyobb (1-5 év, vagy annál hosszabb) távon történı alapelvei szintjén történı szabályozása. Ellenırzés Ellenırzésnek tekinthetı minden olyan eljárás, mely során elıre meghatározott kritériumok meglétét vagy hiányát vizsgálja a szervezet. Kulcsszavai: megfelelés nem megfelelés. Értékelés Értékelés, azaz eljárás, mely elıre meghatározott szempontok szerint számszerősíthetı, összehasonlítható indikátorokkal jelzi egyes intézményi tulajdonságok, teljesítmények mennyiségét, nagyságát, ezzel fejlesztési irányokat meghatározva. 11. oldal

12 Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége Az itt nem értelmezett fogalmak az évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvényt, valamint a Comenius 2000 programban foglaltak alapján értendık Jogi követelmények Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerően mőködjön. Ennek érdekében a vezetés a felelıs: 1.) Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelıségéért és ezek szükségszerinti frissítéséért. Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogi megfelelıségének az ellenırzése a dokumentumok elkészítésekor és módosításakor történik. A törvényi változást az óvodatitkár kíséri figyelemmel. Az intézményt érintı törvény esetén a vezetıt értesíti a változásról, aki gondoskodik (3 napon belül) a szükséges módosítások elvégzésérıl. Felelıs: óvodavezetı 2.) A külsı és belsı jogszabályok hozzáférhetıségéért. Az intézményben a külsı, belsı szabályozások a nevelıi szobában és a vezetıi irodában találhatók. A dolgozók a nevelıi szobában lévı teljes dokumentációt használhatják. A dokumentumokat a helyiségbıl kivinni nem lehet. 3.) Azért, hogy az érintettek ismerjék a belsı és külsı jogszabályi követelményeket. A belsı szabályzatok elkészítésekor, illetve módosításakor a dolgozókat szóban tájékoztatni kell. A tájékoztatásról Jelenléti ív (BA 2) készül. Olyan szabálytat esetén, amikor az életbe lépéshez valamelyik partner elfogadása szükséges, az ismertetésrıl, szavazásról Jegyzıkönyv (BA 1) és Jelenléti ív készül. Új dolgozó alkalmazása esetén a szabályozások megismerésérıl, a dolgozóra vonatkozó fejezetek átadásáról a belépéstıl számított 5 munkanapig kell gondoskodni. A megismerést a dolgozó aláírással igazolja, mely lapot a személyi anyaga tartalmazza. Felelıs: óvodavezetı-helyettes 12. oldal

13 Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége 4.) Azért, hogy az intézmény alkalmazottai, illetve az érintettek (szülık) betartsák az ıket érintı jogszabályokat. A jogszabályoknak és belsı szabályzatoknak megfelelı mőködés betartása az IMIP pontja szerint. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám Óvoda mőködése Házirend Óvoda mőködése SzMSz oldal

14 Stratégiai tervezés Stratégiai tervezés Az intézményvezetés annak érdekében, hogy fejlesztéseit fókuszálja stratégiai tervet alakít ki. A stratégiai terv célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza a tervezési folyamatokat, az intézmény mőködési rendjét. Ennek érdekében a vezetés: 1.) Gondoskodik arról, hogy az intézmény saját filozófiáját meghatározó küldetésnyilatkozatot készítsen és fogadjon el. 2.) Vezetı meghatározza az intézmény minıségpolitikáját, mely megerısíti az elkötelezettségét a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott elvek érvényesítése mellett. 3.) A nevelıtestület nevelési programot készít és fogad el, mely a partneri igények felmérése alapján készül. 4.) Éves munkatervet dolgoz ki, melyben mérhetı minıségi célokat fogalmaz meg. 5.) Gondoskodik arról, hogy a meglévı dokumentumok koherensek legyenek. 6.) Tervezi a dokumentumok elkészítésének rendjét. 7.) Szabályozza a megismerés mikéntjét. Ennek érdekében az intézményvezetés a következı minıségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe EL A stratégiai tervezés szabályozása A fenti eljáráson kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület Hivatkozott dokumentum Oldalszám megnevezése Intézményi stratégia Nevelési Program 7. Küldetésnyilatkozat IMIP 7. Vezetıi pályázat 5-6. Éves munkaterv oldal

15 Stratégiai tervezés EL Stratégiai tervezés szabályozása A szabályozás célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza az intézményi tervezés folyamatát a tervek hierarchiáját és koherenciáját, az intézmény mőködési rendjét. Hatóköre: óvodavezetı Felelıs: óvodavezetı A folyamat bizonylatai: BA 5 Feladat terv BA 2 Jelenléti ív BA 1 Jegyzıkönyv A folyamatleírás tartalma: A tervezés alapja az intézmény Nevelési Programja. A NP-ben megfogalmazott céloknak, alapelveknek, feladatoknak összhangban kell lenni a partneri elvárásokkal. A program módosításának legfontosabb kritériuma a partneri elvárásoknak való megfelelés. Az intézmény küldetésnyilatkozatának koherensnek kell lenni a NP-mal. A küldetésnyilatkozat a súlyozott 5 intézményi értékre épül, melyet a teljes dolgozói kör részvételével kell összegyőjteni. A küldetésnyilatkozat elfogadását a dolgozók aláírásukkal nyilvánítják ki. Aláírás után az intézményben több, a partnerek által is látogatott helyen ki kell függeszteni. A minıségpolitikának vezetıi elkötelezettséget, és a küldetésben megfogalmazott elvekkel való azonosulást kell tükrözni. A minıségpolitikát a vezetés fogalmazza meg, melyet ismertet a dolgozókkal. A vezetıi programot a pályázó vezetı készíti, tartalmáról az intézményi dokumentáció megismerése után dönt. Az éves munkatervben kitőzött célok a partnerek elvárásainak megfelelı mőködés elérését, a NP minél pontosabb, jobb megvalósítását, a küldetésben megfogalmazottakhoz közeledését szolgálják. 15. oldal

16 Stratégiai tervezés A munkaterv elkészítésekor figyelembe kell venni az elızı évben elvégzett szakmai munka ellenırzésének és értékelésének eredményeit, a munkaközösségek tapasztalatait, a partneri visszajelzéseket, a fenntartói utasításokat, a külsı ellenırzések eredményeit. A munkaterv konkrét, mérhetı célokat pontos minıségfejlesztési és szakmai feladatokat, felelısöket és határidıket tartalmaz. A kitőzött minıségi célok megvalósításához feladattervek készülnek, melyek a teljesültség indikátorai. A munkatervet az óvodavezetı készíti el és terjeszti a nevelıtestület elé. Elfogadására a nevelıtestület jogosult. A munkaterv teljesültségét egyszer, január 31-ig ellenırizni kell. Az ellenırzést a vezetı végzi, aki a teljesültséget aláírásával hitelesíti. A munkaterv hozzáférhetıségét az IMIP EL szerint kell biztosítani. Intézményi dokumentumok elkészítésének rendje Mit Mikor Éves munkaterv Minden év Vezetıi pályázat 5 évente Nevelési Program Törvény és módosítási rend szerint Küldetésnyilatkozat Nevelési Program és az értékek változásakor Minıségpolitika Küldetésnyilatkozat, és külsı-belsı változás esetén A stratégiai tervek szervezeten belüli megismertetése: A régi dolgozók a stratégiai terveket az elkészülés vagy módosítása idıpontjában a pont szerint, az új dolgozók a belépéstıl eltelt 5 munkanapon belül elolvasás útján ismerik meg. A megismerést aláírással kell igazolni a BA 20 lapon. A partnerek a törvényben biztosított jogokat gyakorolva, illetve más esetekben kifüggesztés útján ismerik meg az intézmény stratégiáját. Az ismertetésrıl, véleménynyilvánításról, szavazásról jegyzıkönyv és jelenléti ív készül. 16. oldal

17 Éves munkaterv kialakítása Éves munkaterv kialakítása Az intézményvezetés annak érdekében, hogy fejlesztéseit fókuszálja, éves munkatervet készít. Célja: egy tanévre dokumentáltan meghatározza a tervezési folyamatokat, feladatokat, és az intézmény mőködési rendjét. Hivatkozott dokumentumok: - Stratégiai terv - IMIP összefoglaló - Vezetıi tanévzáró értékelése Az éves pedagógiai terv tartalmazza: 1.) Kiinduló helyzetképet - pedagógiai munka hangsúlyos területeit az adott nevelési évben 2.) Stratégiai tervet, mely kiterjed: - szakmai programokra, - rendezvényekre, - kapcsolattartási programokra, - feladat elosztás a nevelıtestületben 3.) Az ellenırzı értékelı tevékenységek ütemezését. Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezetı készíti el. Az óvónıkkel megvitatva, véleményezve, kiegészítve, a nevelıtestület fogadja el. 17. oldal

18 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása Az intézményvezetés a kötelezı szabályozásokon kívül (SzMSz, Házirend, Közalkalmazotti Szabályzat) a folyamatos fejlesztés igényének megfelelve gondoskodik a minıségfejlesztés szervezeti feltételeinek megteremtésérıl, a szervezeten belüli kommunikáció rendszerességérıl és megfelelıségérıl, és szabályozza a szervezetben dolgozók egymáshoz való viszonyát. Ennek érdekében a vezetés: 1.) Minıségfejlesztési Támogató Szervezetet hoz létre, mely élére vezetıt nevez ki. 2.) Elkészíti a Támogató Szervezet mőködésének szabályzatát, melynek tartalmaznia kell a tagok felelısség és hatáskörét. 3.) Meghatározza a minıségbiztosítás kiépítésének dokumentálási rendjét a hozzáférés és nyilvánossá tétel szabályait. 4.) Meghatározza az intézményi belsı kommunikáció formáit és szabályait. 5.) Munkaköri leírásokat készít. Ennek érdekében az intézményvezetés a következı minıségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma EL EL EL Címe A Támogató Szervezet mőködésének szabályozása Minıségbiztosítási dokumentálási rend szabályozása Az intézmény belsı kommunikációs formái és szabályai A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám Dolgozók közötti SzMSz 17. kapcsolattartás elvei Munkaköri leírás Személyi anyag Szakmai ellenırzı csoport Szakmai ellenırzı csoport mőködési Teljes szabályzata dokumentum Gazdasági csoport Gazdasági csoport mőködési szabályzata Teljes dokumentum Karbantartó csoport Karbantartó csoport mőködési szabályzata Teljes dokumentum Programszervezı csoport Programszervezı csoport mőködési Teljes szabályzata dokumentum 18. oldal

19 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása EL A Támogató Szervezet mőködésének szabályozása A szabályozás célja: A Támogató Szervezet feladatainak és jogkörének meghatározása annak érdekében, hogy az intézményen belül önállóan és hatékonyan tudja a szervezet a minıségirányítási rendszer kiépítését és folyamatos mőködését vezetni. A minıségirányítási rendszer kiépítését és mőködését, a Támogató Szervezet munkáját az óvoda vezetıje vagy az általa megbízott személy irányítja. Távolléte esetén a TSz vezetıje helyettesíti. A Támogató Szervezet 3 tagú. Hatókör: Támogató Szervezet és teamek Kapcsolódó bizonylatai: BA 1 Jegyzıkönyv BA 3 Emlékeztetı BA 4 Feljegyzés BA 5 Feladat terv A Támogató Szervezet mőködési szabályai: - A tagok a munkájukat a kötelezı óraszámon kívül végzik. - A szervezet szükség szerint tartja a megbeszéléseit. Az idıpontot szóbeli egyeztetéssel határozzák meg. - A TSz-t a Támogató Szervezet vezetıje hívja össze. - A megbeszélést a vezetı irányítja, a témák, feladatok meghatározása közösen történik. - A TSz megbeszélésein részt vehetnek a team vezetık, a team tagjai, ha a részvételük a munkát hatékonyabbá teszi és indokolt. A kibıvített megbeszélésre bármelyik Tsz tag javaslatot tehet. 19. oldal

20 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása - A TSz megbeszéléseirıl Emlékeztetı vagy Feljegyzés készül. (Ennek tartalmaznia kell a következıket: kik, mikor vettek részt a megbeszélésen, mi volt a téma, ki, mit javasolt, milyen problémák megbeszélése történt meg, milyen határozatok születtek, ki a felelıs és mi a határidı.) - Az Emlékeztetıt a TSz tagja írja, amit számítógépes szövegszerkesztın történı átírás és aláírás után az intézmény dossziéjába elhelyez. - A TSz a minıségirányítási rendszer kiépítésérıl, a minıségfejlesztési célokról, feladatokról döntéseit egyeztetés alapján hozza. - Döntési képtelenség (1-1 arány) esetén a vezetı határozza meg a teendıket. - Ha a team vezetık és tagok is részt vesznek a TSz megbeszélésén, akkor a döntés elıtt a véleményüket meg kell hallgatni, és mérlegelni kell. A Támogató Szervezet vezetıjének feladatai: - Irányítja az intézményben a minıségirányítási rendszer kiépítését és mőködését, a célok elérése, a küldetésnyilatkozat megvalósulása érdekében. - A TSz tagjaival történı egyeztetés után javaslatot tesz a feladatok meghatározására, elosztására az intézményen belül. - Ellenırzi, értékeli, követi a teamek és a TSz tagjainak munkáját. - Motiválja a dolgozókat, az aktív részvételre személyes példát mutat. - Félévente tájékoztatja a dolgozókat a folyamatról, melyrıl feljegyzés készül. - A TSz véleményét kikérve dönt a minıségirányítási rendszer kiépítésében résztvevık elismerésérıl, kivéve a törvényben szabályozott minıségi bérpótlék felhasználását. - Tájékoztatást ad külsı személyeknek az intézményben zajló munkáról. A koordinátor feladatai: - Segíti a teamek munkáját, folyamatosan kapcsolatot tart a teamek vezetıjével. - A TSz vezetıjének tartós távolléte alatt helyettesíti a vezetıt. - Gondoskodik arról, hogy a TSz tagjai megkapják a keletkezett anyagokat, hogy napra készen informáltak legyenek. - Gondoskodik arról e feladattal mást is megbízhat, de ez esetben is ı a felelıs, hogy a team munkák során keletkezett vizsgálati anyagok tematikus rendben legyenek 20. oldal

21 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása győjtve, rendszerezve. Ellenırzés, vagy adatok szükségessége esetén ezek azonnal átláthatóan használhatók legyenek. - Ellenırzi és gondoskodik a nevelıiben lévı dokumentáció állandó rendezettségérıl. A teamek mőködési szabályai és a team vezetık feladatai: - A tagok a munkájukat a kötelezı óraszámon kívül végzik. - A vezetık kiválasztják a team tagokat. - Gondoskodnak arról egyeztetve az óvodavezetı-helyettessel, hogy a gyermekcsoportokban a munka a NP-nak és az SzMSz-nek megfelelıen folytatódjon. - Önállóan szervezik a team munkáját, közösen Feladat tervet (BA 5) készítenek. - Gondoskodnak arról, hogy a teamben közös, a csapat teljes bevonásával, oldott, jó munkalégkörben, építve az egyéni képességekre, a tagok egyéni vállalása alapján történjen a munka. - A Feladat terv másolatát (aláírások után) kifüggesztik a nevelıibe, hogy mindenki számára nyilvános legyen. - Egy feladatra szervezıdött team munkája azzal zárul, hogy ajánlást készítenek az intézményvezetı számára, melyben leírják a változtatási javaslataikat. - A team munkájából eredı dokumentumokat az IMIP-ben szabályozottak szerint tárolják. - Az eredeti példányt a team vezetıje a koordinátornak adja át. A feladat elvégzése után a munkából születı minden vizsgálati és minden más anyagot átadnak a koordinátornak. A szabályozást a dolgozók megismerik, a megismerést aláírásukkal igazolják. EL Minıségirányítási dokumentálási rend szabályozása A szabályozás célja: A minıségirányítási rendszer áttekinthetıségének, alkalmazhatóságának és könnyen kezelhetıségének megteremtése. Hatókör: TSz Felelıs: TSz dokumentálási rendjéért felelıs tagja 21. oldal

22 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása A folyamatleírás tartalma: A minıségirányítási rendszer dokumentációja 4 elkülöníthetı részbıl áll. A dokumentációs rend kialakítása egy idıben kezdıdik és az alább felsoroltak szerint történik: A Minıségirányítási Programot az óvodavezetı adja ki és hagyja jóvá. 1.) A Minıségirányítási Program a következıket tartalmazza: 1. Bevezetés- Az intézmény bemutatása 2. Intézményi minıségpolitika 3. Intézményi minıségirányítási rendszer A teljes IMIP az óvodavezetınél és a dokumentációk tárolási helyén a nevelıi szobában találhatók. A felelıs a dokumentációk tárolási helyén ırzi a törzspéldányt. 2.) Minıségügyi iratok, melyek tartalmazzák a minıségirányítási rendszer mőködésekor keletkezı ügyviteli anyagokat, pl.: összefoglalókat, Feljegyzéseket, Jegyzıkönyveket, Jelenléti íveket, stb., az intézményi iratkezelési szabályzatnak megfelelıen iktatva tematikus és idırendi sorrendben. Kezelésük az alábbiak szerint történik: Iratok neve Munkaterv, Intézkedési terv Feljegyzés Emlékeztetı Jegyzıkönyv Jelenléti ív Összefoglaló Feladat terv Tárolási idı Érvényesség idejéig Nevelési év Nevelési év Nevelési év Nevelési év 5 év Feladat végre hajtásáig 3.) Bizonylati Album A minıségirányítási rendszer kiépítéséhez és az intézményi mőködéshez használt kitöltetlen formanyomtatványokat, vizsgálati eszközöket tartalmazza tematikus rendben. 22. oldal

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben