1. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 1. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény és annak módosításáról szóló évi LXXI. tv a a közoktatás minıségirányítási feladatait az alábbiak szerint fogalmazza meg: 40. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minıségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A 2

2 fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. (12) A szervezeti és mőködési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minıségirányítási programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történı beiratkozáskor a szülınek, tanulónak át kell adni. 3

3 2. Bevezetés Az iskola hivatalos elnevezése: K-EMÖ Kultsár István Szakközépiskolája Az iskola fenntartója: Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata Az iskola székhelye: 2900 Komárom, Klapka György út 56. Alapítási éve Elıször egy éves, késıbb két éves szakiskolaként mőködött tıl 1997-ig a szakiskola mellett már szakközépiskolai oktatás is folyt. Az 1997/98-as tanévtıl kezdıdıen intézményünkben csak szakközépiskolai osztályok vannak tól kezdıdıen iskolánk ECDL-vizsgaközpontként is mőködik tól EBCL-vizsgákat is szervezünk. Képzésünk a gazdasági-szolgáltatási és a mőszaki szakterülethez tartozik. Szakmacsoportok a gazdasági-szolgáltatási szakterületen belül: ügyviteli szakmacsoport: - ügyintézı titkár I. - ügyintézı titkár II. - szerkesztıségi ügyintézı titkár - gyorsíró és idegen nyelvő gépíró kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: - külkereskedelmi üzletkötı - külkereskedelmi ügyintézı - európai üzleti asszisztens A mőszaki szakterülethez tartozó szakmacsoport: informatikai szakmacsoport: - CAD-CAM tervezı, dokumentációkezelı - információrendszer-szervezı - informatikus - számítástechnikai szoftverüzemeltetı A 2004/2005. tanévtıl kezdıdıen nyelvi elıkészítı osztállyal bıvült képzési rendszerünk. 4

4 3. Az intézményi politika 3.1. Minıségpolitikai nyilatkozat A fenntartói és társadalmi igényeknek való megfelelés érdekében, a Magyarországon kialakult szakképzési struktúrának megfelelıen, a K-EMÖ Kultsár István Szakközépiskolája 5 (felsıfokú szakképesítés esetén 6) évfolyammal mőködı intézmény. Középiskolánk évfolyama a középfokú iskolai nevelés-oktatás általános mőveltséget megalapozó, a évfolyama szakképesítés megszerzésére felkészítı szakasza. A nyelvi elıkészítı osztály esetében évfolyam a középfokú iskolai nevelés-oktatás általános mőveltséget megalapozó évfolyam a szakképesítés megszerzésére felkészítı szakasz. Kiemelt fontosságot tulajdonítunk az idegen nyelvek, és az informatika oktatásának. Ennek érdekében emelt óraszámban folyik e tantárgyak tanítása. Idegen nyelvi, informatikai elıkészítı osztály is segíti e célok megvalósítását. A személyi és tárgyi feltételek lehetı legmagasabb színvonala segíti elı a tanulók széles körő ismereteinek elsajátítását. Intézményünk ECDL vizsgaközpontként is mőködik. Az érettségi és szakmai vizsgák megszerzése mellett célunk az, hogy az iskolánkból távozó tanulók nagy százalékban rendelkezzenek ezzel a bizonyítvánnyal is. Az intézmény dolgozói elkötelezettek a minıségi munkavégzés iránt. Munkájuk mind magasabb színvonalú elvégzése érdekében rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, tanfolyamokon. A tanítás során változatos oktatási módszereket alkalmaznak, melynek során folyamatosan használják a meglévı oktatástechnikai eszközöket. Közvetlen partneri viszonyt valósítunk meg a szülıkkel, annak érdekében, hogy oktatásinevelési céljaink összhangban legyenek a diákok és szülık iskolánkkal szemben támasztott elvárásaikkal. Arra törekszünk, hogy iskolánkból olyan sokoldalúan képzett személyiséggel rendelkezı tanulók kerüljenek ki, akik: kialakult magatartási, erkölcsi értékekkel rendelkeznek, képesek az iskolánkban elsajátítottak gyakorlati alkalmazására, 5

5 olyan belsı attitőddel rendelkeznek, hogy igényük van a késıbbi önálló ismeretszerzésre, megfelelnek a munkaerıpiac igényeinek, igényét érzik valamilyen rendszeres testmozgásnak és értéknek tartják egészségük megırzését, ırzik magyar identitástudatukat, és magukénak vallják a közös európai értékeket. Az iskola lehetı legjobb tudása szerint megfelel a fenntartó, intézményünkkel szemben támasztott elvárásainak. Munkánkat olyan esztétikus, rendezett, tiszta környezetben kívánjuk végezni, mely tanulóinkban kialakítja önmagukban is ez irányú igényüket. A minıségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazott célok teljes körő megvalósítása és folyamatos fejlesztése érdekében intézményi minıségirányítási rendszert mőködtetünk Minıségcélok Partnerközpontú minıségbiztosítás kiépített és mőködtetett legyen. A folyamat szabályozása az pontban leírtak alapján A nyelvvizsgával rendelkezı tanulók száma emelkedjen. Elemzés: tanév végén nyelvvizsga bizonyítvánnyal kilépı tanulók, fejlesztı terv, kontroll 5 év múlva. Indikátorok: 2003/2004. tanév végén nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezı végzıs tanulók száma. 5 év múlva a tanév végén nyelvvizsga bizonyítvánnyal kilépı tanulók száma. Változás %-ban kimutatva. A cél elérése érdekében a következıket tesszük: Emelt szintő érettségire való felkészítést folytatunk a jelentkezı tanulók számára. 2004/2005. tanévtıl kezdıdıen nyelvi, informatikai elıkészítı osztályt indítunk. 6

6 Felelıs: Idegen nyelvi munkaközösség-vezetı Határidı: 2008/2009. tanév vége Bukások száma csökkenjen 3 %-kal. Elemzés: 2005/2006. tanév végi bukási % - fejlesztı terv, két év múlva kontroll Indikátorok: Bukott tanulók száma (%-a). Két év múlva bukási százalék. Változás %-ban kimutatva. A bukási % csökkentésére a következı módszereket alkalmazzuk: Korrepetáló órákon kell részt venni azoknak a 9. osztályos tanulóknak, akiknek magyar nyelv és irodalom tantárgyból közepesnél gyengébb osztályzata volt év végén, ill. félévkor. Matematika tantárgyat a 9. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk. 12. évfolyamos tanulóknak lehetıségük van heti 1 óra korrepetálásra matematikából. Felelıs: igazgatóhelyettesek, szaktanárok Határidı: folyamatos A törvény adta, rendelkezésünkre álló, és eddig nem teljesen kihasznált órakeretet felülvizsgálva, újabb órákkal egészítjük ki a felzárkóztatásra felhasznált keretet. Felelıs: igazgató Határidı: augusztus 30. Motiváltabbá kell tennünk tanulóinkat a tanulás iránt. Az iskolai szintő értékelés, példa állítása mellett (iskola kiváló tanulója, jó tanuló jó sportoló), osztály szinten is rendszeresen pozitív példának kell állítani a jobb tanulókat, vagy az önmagukhoz képest javulást elérıket. Minden hónap utolsó osztályfınöki óráján a havi jegyeket figyelembe véve szorgalmi osztályzattal kell értékelni a tanulók eredményét. Ugyanígy osztályzatot kell adni magatartásból is. Felelıs: osztályfınökök Határidı: minden hónap vége. 7

7 Segíteni kell tanulóinkat minél jobb tanulási módszerek elsajátításában. A tanulás tanítása tantárgy a nyelvi elıkészítı osztályban kötelezı, a évfolyamon választható tárgyként szerepel. Felelıs: a tárgyat tanító kollégák Határidı: folyamatos A hiányzások magas száma és a bukási százalék szoros összefüggésben van, ezért célul tőzzük ki a hiányzások csökkentését. Évek óta vizsgázni kell az érettségi tantárgyakból azoknak a tanulóknak, akiknél a hiányzási órák száma félévkor a 100 órát, év végén pedig a 150 órát meghaladja. Továbbá a szülıkkel való szoros kapcsolattartás - többek között - ezt a célt is szolgálná. Felelıs: osztályfınökök Határidı: folyamatos 8

8 4. Fenntartói MIP intézményre vonatkozó elvárásai és feladatai Minden intézmény gondoskodjon a hátránykompenzációról és a tehetséggondozásról. Az intézményrendszer hatékony mőködése érdekében elvárás az intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetése és fejlesztése. Elvárás a szakmai együttmőködés az egyéb fenntartású intézményekkel. Elvárás az intézményvezetıkkel szemben az intézmény imázsának erısítése, támogatók, szponzorok megnyerése, pályázatok készítése a forrás-kiegészítéshez. Az intézmények továbbképzési tervükben törekedjenek a szakos ellátottság hiányának enyhítésére, különös tekintettel az idegen nyelvek és az informatika oktatás területén. Az érettségit adó szakképzésben résztvevı tanulók jelenlegi arányának megtartása. Elvárás a középfokú oktatást nyújtó intézményekkel szemben, hogy a munkaerıpiac igényekhez igazodó képzést folytassanak, és ezt intézményi továbbképzési terveikben is fogalmazzák meg. Elvárás az idegen nyelvek tanításán túl a szakmai idegen nyelv oktatása. 9

9 5. Intézményi minıségfejlesztési rendszer 5.1. A vezetés elkötelezettsége és felelıssége Jogszerő mőködés Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelısége és ezek frissítése (meg kell határozni, hogy a belsı dokumentumok jogi megfelelıségét kinek, mikorra, hogyan kell elkészíteni, ki ellenırzi (Közoktatási önellenırzési kézikönyv) A külsı és belsı jogszabályok hozzáférhetısége. Az intézmény belsı jogszabályainak egy eredeti példánya az igazgatói irodában kerül elhelyezésre. Másolati példányt helyezünk el a tanári szobában és a gazdasági irodában. Az érintettek ismerjék a belsı és külsı jogszabályi követelményeket. Az intézmény belsı szabályzataival a munkába álló új dolgozóknak felvételüket követı 30 napon belül meg kell ismerkedniük, és ezt aláírásukkal igazolniuk kell, mely dokumentumot a dolgozó személyi anyagába le kell főzni. Ez alól kivételt képez a munkavédelmi és tőzvédelmi utasítás, melyeket az elsı munkában töltött napot megelızıen kell megismerni. A jogszabályok betartatása az intézmény alkalmazottai ill. az érintettek körében belsı ellenırzési rendszer mőködtetésével történik és ennek konkrét idejét, ütemezését, az éves ellenırzési terv tartalmazza Tervezés Stratégiai tervek elkészítésének rendje A szabályozás célja, hogy hosszú távon, dokumentáltan meghatározza az intézményi tervezés folyamatát, a tervek hierarchiáját és koherenciáját, és az intézmény mőködési rendjét. Felelıs: igazgató Dokumentumok: jegyzıkönyv és jelenléti ív, feladatterv, amit a terv elkészítéséhez készít az intézmény. A tervezés alapja az intézmény Pedagógiai Programja. A Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelveknek, céloknak, feladatoknak összhangban kell lenni a partneri elvárásokkal. A Pedagógiai Program módosításának legfontosabb kritériuma a partneri 10

10 elvárásoknak való megfelelés. Az intézmény küldetésnyilatkozatának koherensnek kell lenni a Pedagógiai Programmal. A küldetésnyilatkozat a súlyozott intézményi értékekre épül, melyet a teljes dolgozói kör részvételével kell összegyőjteni. A küldetésnyilatkozat elfogadása nyílt szavazással, jegyzıkönyvvel és aláírással történik. Elfogadás után az intézményben több, a partnerek által is látogatott helyen ki kell függeszteni. A küldetésnyilatkozatot a Pedagógiai Program lényeges módosítása után kell felülvizsgálni. Az Intézmény Minıségirányítási Programot készít és mőködtet, mely minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert tartalmaz. A minıségpolitikának tartalmaznia kell az intézmény küldetésnyilatkozatát, a vezetés által elkészített minıségpolitikai nyilatkozatot és mérhetı minıségcélokat. A vezetıi programot a pályázó készíti el. A pályázatot célszerő összehangolni az intézmény dokumentumaival. A pályázat támogatásáról az intézmény dolgozói a törvényes eljárási rend szerint döntenek. A stratégiai tervek megismertetése a jogszerő mőködésben leírtak szerint. ( fejezet) Felülvizsgálat: a következı év május Éves munkaterv elkészítésének rendje Az éves munkatervben kitőzött célok a partnerek elvárásainak megfelelı mőködés elérését, a Pedagógiai Program minél pontosabb, jobb megvalósítását, a küldetésben megfogalmazottakhoz való közeledést szolgálják. Az éves munkaterv a stratégiai tervek, évre lebontott céljait és feladatait tartalmazza. A munkaterv elkészítésének módja: 1. A tanév céljait az OM által kiadott tanév rendjével és a Pedagógiai Programmal összhangban kell meghatározni. 2. A következı feladatokat kell meghatározni: elızı évbıl fennmaradt feladatok, ismétlıdı feladatok, évi minıségfejlesztési feladatok, 11

11 speciális feladatok, szakmai feladatok. 3. A feladatokat határidıvel, felelıssel, erıforrás tervezéssel kell meghatározni. 4. Meg kell határozni, hogy mit kell csatolni az éves munkatervhez (eseménynaptár, minıségirányítási terv, ellenırzési terv, a munkaközösségek munkatervét, a gyermekvédelmi felelıs tervét és mindazt. amit az intézmény fontosnak tart.) Folyamatszabályozás az éves munkaterv elkészítéséhez. A folyamatszabályozás célja: hogy a munkaterv szerves része legyen az intézmény stratégiájának és érvényesüljön a minıségpolitika, tervszerővé váljon az éves munka szervezése, irányítása, hogy az minden dolgozó számára egyértelmő tennivalókat és ütemezést adjon. Felelıs: igazgató Felhasznált dokumentumok: Az oktatási miniszter rendelete a tanév rendjérıl, Pedagógiai Program, IMIP, a vezetıi pályázat, az elmúlt évi munkaterv, munkaközösségi munkatervek, a tanév végi értékelések, az évközben kiadott törvénymódosítások. A tanévzáró értekezlet értékelésébıl kell a következı tanév céljait meghatározni. A célokat meghatározza az igazgató, a munkaközösségi munkatervek ezek ismeretében készülnek. Az éves munkatervnek tartalmaznia kell a szorgalmi idı kezdı és befejezı dátumát, szünetek rendjét, iskolai megemlékezések idıpontját, rendjét, a vizsgák rendjét, egyéb iskolai rendezvényeket (pl. gólyabál, szalagavató, diáknap, egészségnap, tan. kirándulás, ballagás stb.). 12

12 Az éves ellenırzés rendjét az alábbi táblázat tartalmazza: FELADAT FELELİS A A ELFOGADÁS SZEMÉLY MUNKAPÉLDÁNY ELKÉSZÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE MUNKAPÉLDÁNY MEGBESZÉLÉSE Eseménynaptár igazgató Az alakuló ért. napja tanévnyitó értekezleten a tanévnyitó értekezleten Munkaköz. munkatervei mk.- vezetık A tanévnyitó értekezlet elıtt 2 tanévnyitó ért. a tanévnyitó értekezleten nappal Gyermekvédelmi munkaterv gyermekv. felelıs A tanévnyitó értekezlet ellıt 2 tanévnyitó ért. a tanévnyitó értekezleten nappal Ellenırzési terv igazgatóh., Szept. 15. Egy hét múlva Egy hét múlva gazd.vez. Minıségirányítási a támogató Szept. 15. Egy hét múlva Egy hét múlva terv szerv vezetıje Az elfogadásról jegyzıkönyv készül jelenléti ívvel, ezt csatolni kell az éves munkatervhez. Elfogadási arány: 50%+1 fı. Amennyiben nem fogadja el a nevelıtestület a munkatervet, egyeztetés után 5 nap múlva ismételt értekezletet, szavazást kell tartani. Hozzáférhetıség: A tanári szobában kifüggesztve. Évközi módosítások: szükség szerint, mellékletben csatolva az éves munkatervhez. A teljesítést folyamatosan ellenırzi az igazgató és az igazgató helyettesek. Felülvizsgálat 1 év múlva. 13

13 A vezetıi ellenırzés rendje és szabályai Célja: A hatályos jogszabályoknak és az intézményi szabályozó, elıíró dokumentumoknak megfelelı mőködés biztosítása. Felelıs: igazgató Dokumentumok: éves ellenırzési terv, ellenırzési lap. Az ellenırzés rendjét az alábbi táblázat tartalmazza: TERÜLET MÓDSZER GYAKORISÁG FELELİS Gazdálkodás, pénzügyek kezelése Dokumentumok megléte, azok törvényessége Osztálynapló formai és tartalmi szabályossága A dokumentálás formai és tartalmi szabályossága (túlórák, helyettesítések) Szakmai tevékenység, az oktató-nevelı munka eredményei Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység dokumentumelemzés, mérések, számítások, beszámoltatás félévente igazgató gazdasági vezetı dokumentumelemzés évente igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezetı dokumentumelemzés hetente osztályfınökök dokumentumelemzés alkalomszerően, de igazgatóhelyettes legalább félévente (havonta) dokumentumelemzés, mérések, számítások, helyszíni megfigyelés, beszámoltatás, csoportos vagy egyéni interjú félévente igazgató, igazgatóhelyettes,. munkaközösségvezetık dokumentumelemzés, félévente igazgató, beszámoltatás, gyermek- és csoportos vagy egyéni ifjúságvédelmi felelıs interjú 14

14 TERÜLET MÓDSZER GYAKORISÁG FELELİS A tanuló és gyermekbalesetek megelızése érdekében tett intézkedések dokumentumelemzés, helyszíni megfigyelés, beszámoltatás, csoportos vagy egyéni interjú félévente igazgató, gazdasági vezetı, munkavédelmi felelıs. Az intézményi ellenırzés az éves ellenırzési terv alapján történik. Az ellenırzést végzınek szükség szerint fel kell készülni az ellenırzésre, dokumentumok megismerésével, elemzésével stb. Az ellenırzés típusai: tematikus, alkalomszerő, betekintı (nem kell dokumentálni), átfogó. Az ellenırzés folyamata: Az ellenırzést végzınek szükség szerint fel kell készülni az ellenırzésre, dokumentumok megismerésével stb. Az ellenırzésnek segítı szándékúnak kell lennie. Az ellenırzés módszereinek, eszközeinek az alábbiak ajánlottak: o csoportos vagy egyéni interjú (interjú lap) o helyszíni megfigyelés (megfigyelési lap) o beszámoltatás o dokumentumelemzés o mérések, számítások Az ellenırzés során használt mutatók: o igen/nem o teljesült/nem teljesült Az ellenırzés során tapasztaltakról megállapításokat kell tenni, a tapasztalatokat összegezni, értékelni kell. Az érintettekkel az ellenırzés tapasztalatait minden esetben meg kell ismertetni, elfogadtatni, melyet szükség esetén írásban dokumentálni kell. (Ellenırzési és osztálynapló stb.). 15

15 Amennyiben az ellenırzés során hiányosságra derül fény, korrekciós javaslatokat kell megfogalmazni. Ezek a következık lehetnek: o kötelezı hospitálás, o utasítás javításra, hiánypótlásra o képzésben való részvételre kötelezés, o fegyelmi felelısségre vonás, o javító team megalakítása, o folyamat szabályozása. A korrekciós javaslatok elvégzését követıen feladattól függıen, de legkésıbb 3 hónapon belül utóellenırzés szükséges A vezetıi értékelés rendje Célja: Az intézmény gyakorlatának átvizsgálása annak érdekében, hogy meghatározhatók és kijelölhetık legyenek az intézményben a partneri jelzések és tapasztalatok alapján a fejlesztendı területek, a javítandó és szabályozandó folyamatok. A célok összehasonlítása az intézmény mőködési eredményeivel. Visszajelzés az elvégzett munka eredményérıl. Felelıs: igazgató Dokumentumok: azok az adatösszesítık, amelyek alapján értékelni lehet (mérési lapok). Az intézmény-értékelés rendjét az alábbi táblázat tartalmazza: AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI Gazdálkodás, pénzügyek kezelése Dokumentumok megléte, azok törvényessége A dokumentálás formai és tartalmi szabályossága AZ ADATGYŐJTÉSÉRT FELELİS gazdasági vezetı igazgatóhelyettes, gazdasági vezetı, iskolatitkár igazgatóhelyettes GYAKORISÁG félévente évente alkalomszerően, de legalább félévente 16

16 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI Szakmai tevékenység, az oktató-nevelı munka eredményei A pedagógus teljesítménye Munkaközösség-vezetık tevékenysége Osztályközösségek tevékenysége, fejlıdése Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység A tanuló és gyermekbalesetek megelızése érdekében tett intézkedések AZ ADATGYŐJTÉSÉRT FELELİS munkaközösség-vezetı munkaközösség-vezetı, igazgató igazgató osztályfınökök ifjúságvédelmi felelıs munkavédelmi felelıs GYAKORISÁG félévente évente évente évente félévente félévente Az értékelés a következı módon történik: Elkészítjük a használni kívánt őrlapokat. A táblázatban megadott területekrıl a felelısöknek adatokat kell győjteni. Meg kell határozni, hogy mely területrıl, milyen módon, milyen mérésekkel kell adatot győjteni a táblázatban megadottakhoz. A beérkezett adatokat az adatgyőjtésért felelıs rendezi, feldolgozza, összesíti, majd az értekezlet elıtt 10 nappal az igazgatónak átadja. A beérkezett adatokból az igazgató elemzi-értékeli az eredményeket. Az igazgató összehasonlításokat végez, következtetéseket von le, és szükség esetén intézkedéseket hoz meg. Az eredményeket nyilvánosságra kell hozni Változások követése Dokumentálás: a tanévzáró értekezleten készített jegyzıkönyvvel 17

17 5.2. Az intézmény minıségirányítási rendszere Támogató szervezet/felelıs tevékenységének szabályai Célja: A mőködési jogok meghatározása annak érdekében, hogy a tevékenységük tiszta, világos és végrehajtható legyen. Felelıs: igazgató (hatókör: támogató szervezet) Dokumentumok: megbízások. A folyamatszabályozás tartalma: A támogató szervezet vezetıjét az intézményvezetı kéri fel és bízza meg, a megbízáskor kikéri a dolgozók véleményét is. A támogató szervezet tagjait vezetıi egyetértéssel a támogató szervezet vezetıje kéri fel. A támogató szervezet vezetıjének és a tagoknak az intézményvezetı megbízást készít, amelynek tartalmaznia kell a feladat ellátásának idıtartamát, a törvény szerinti díjazást és azt, hogy milyen egyéb a vezetı által biztosított kedvezményben részesíthetı. Ezt a személyi anyaghoz csatolni kell. A támogató szervezet vezetıjének feladatai: A tagok bevonásával munkatervet készít, amely az intézményvezetı jóváhagyásával történik. Irányítja, koordinálja, szervezi a támogató szervezet munkáját. Gondoskodik a munkatervben leírtak határidıre történı megvalósulásáról. Jogosult a támogató szervezet összehívására az igazgatóval egyeztetett idıpontban. Minden olyan esetben azonban, amikor a közös munka valamilyen akadályba ütközik, akkor a támogató szervezet vezetıje nem jogosult intézkedni, akkor az intézkedésre jogosult vezetınek kell biztosítani, hogy a támogató szervezet, a munkáját el tudja végezni. Gondoskodik arról, hogy a támogató szervezet megbeszélései tervezettek legyenek, hogy minden megbeszélésrıl emlékeztetı készüljön. (kinek, mit, mikorra) A rendszerépítésben szakaszonként, és minden szükséges esetben tájékoztatja a dolgozókat az intézményben elvégzett munkák folyamatáról és eredményeirıl. 18

18 A támogató szervezet tagjainak a feladata: Részt vesznek a rendszer kiépítésében. Végrehajtják a nekik meghatározott feladatokat. Az egyik megbízott tag kezeli a rendszerépítésben megszületı dokumentumokat, gondoskodik ezek eredeti példányának tematikus és idırendi sorrendjének kialakításáról. A támogató szervezet vezetıjével való egyeztetés után az elkészült anyagok másolatát a dolgozók ill. érintettség esetén a többi partner részére is kifüggeszti a megfelelı helyre. A támogató szervezet többi tagja közremőködik, segíti és ellenırzi a teamek munkáját, követi a teamek tervének teljesültségét. A támogató szervezet döntéseit szótöbbséggel hozza. Minden olyan esetben, amikor a döntés az intézmény mőködését lényegesen érinti, akkor a döntés csak az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé. A különbözı tevékenységeket és a javító-fejlesztı munkát az intézményben team munkában kell elvégezni. A team-vezetıket a támogatószervezet javaslata alapján a dolgozók támogatásával az intézmény vezetıje kéri fel és bízza meg. A team-tagokat a team-vezetı kéri fel. A team a munkáját tervezi, - feladattervet készít a tervben meg kell határozni a feladatot, a felelıst, a határidıt és a teljesülés kritériumát. A teamek megalakulás után a vezetı irányításával határozzák meg együttmőködési szabályaikat, képességekhez igazítottan osztják el egymás között a feladatokat. A team-vezetı gondoskodik arról, hogy a munka a tervezettek szerint haladjon Partneri igényfelmérés szabályozása A szabályozás célja: A partneri igényfelmérés rendjének meghatározása annak érdekében, hogy a mért adatok összehasonlíthatók legyenek és az igényfelmérés ismételhetı legyen. Felelıs: támogató szerv vezetıje Dokumentumok: az igényfelmérésben használt mérıeszközök és listák. 19

19 Mérési rend: PARTNER A MINTA NAGYSÁGA ELFOGADOTT, HA Szülı a kiosztott kérdıívek 40 %-a visszaérk. Tanuló a kiosztott kérdıívek 60 %-a visszaérk. Pedagógus a kiosztott kérdıívek 80 %-a visszaérk. Teljes alk. a kiosztott kör kérdıívek 80 %-a visszaérk. KIVÁ- MÓDSZER FELELİS GYAKORISÁG TÁJÉKOZTATÁS LASZTÁS MÓDJA KIT HOGYAN szisztematikus kérdıív szisztematikus kérdıív teljes körő kérdıív, interjú teljes körő kérdıív, interjú teamvezetı kétévente teamvezetı kétévente teamvezetı kétévente teamvezetı kétévente szülı. kifügg. dolgozó szóban DÖK tanuló, kifügg. dolgozó, szóban DÖK pedagógus kifügg. szóban teljes alk. kifügg. kör szóban Az igényfelmérés lefolytatására teameket kell létrehozni. A teamek a testület által elkészített és elfogadott mérıeszközöket használják. A kérdıíveknek tartalmaznia kell a következı nyitott kérdéseket: mivel elégedett, mivel elégedetlen és további elvárások. A teamek feladattervet készítenek. A tanulók és a szülık körében próbakérdezést kell végezni. A próbakérdezés eredményeképpen az eszközt módosítani kell. A teamek az igényfelmérés lefolytatása után az adatokat partnerenként feldolgozzák, táblázatba rendezik és az így született anyagot a kitöltött vizsgálati eszközökkel együtt a támogató szervezetnek átadják. A támogató szervezet intézményi összesítıt készít, az intézményi összesítı tükrében meghatározzák azt a középértéket, ami fölött a partnerek jelzése erısségnek, az alatta levık pedig gyengeségnek tekinthetık. Ez alapján gyengeség- és erısséglistát készítenek. A gyengeséglistából a támogató szerv által kiválasztott technikával meghatározzák, kiválasztják azokat, amelyekre célképzés történik, a többi gyengeséget pedig az azonnali intézkedések körébe vonják. A partnerek elvárásait vizsgálni kell és a teljesíthetıség mérlegelése után dönteni kell az intézményi válaszról. Az összesítık és a listák elkészítése után összehasonlító elemzést kell 20

20 készíteni, amelyben vizsgálni kell, hogy melyik partner, az intézmény mőködésének mely területével elégedett vagy elégedetlen. Az elemzésnek arra is ki kell térni, hogy a partneri jelzések hogyan viszonyulnak az intézmény programjához. Az igényfelmérésben használt eszközöket az igényfelmérés után 1 hónapig kell megırizni. A partnerenkénti és az intézményi összesítıket ill. a megszületett listákat az intézmény iratkezelési szabályzata alapján kell kezelni. (Kérdıívek mellékelve.) Intézményi önértékelés szabályai a, tanév végi intézményi értékelés A nevelıtestület minden tanév végén értékeli az intézmény nevelı és oktató munkáját, a minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés és a helyi mérések eredményeit. Az intézményi értékelést az igazgató végzi a pedagógusok és a szakmai munkaközösségek beszámolói alapján. A tanév végi intézményi önértékelés szempontjai: az iskola mőködését jellemzı legfontosabb adatok (tanulólétszám, pedagógusok és technikai dolgozók létszáma, beiskolázás adatai), a nevelı-oktató munka feltételeinek alakulása (a költségvetés legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek alakulása stb.), tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlagok, mérések eredményei, bukási százalék alakulása, versenyeredmények stb.), személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, a pedagógusok nevelı és oktató munkája (tantervek, tanmenetek, tanítási módszerek, továbbképzések, továbbtanulások, tanórán kívüli tevékenységek stb.), a minıségirányítási program végrehajtásának értékelése, az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának értékelése, az iskola kapcsolatrendszerének értékelése. b, teljes körő, ötévenkénti értékelés A teljes körő intézményi önértékelés elkészítésével kell értékelni az intézményben folyó nevelı és oktató munkát ötévente, az igazgatói megbízatás utolsó tanévének végén. 21

21 Célja, hogy az intézmény teljes körően felmérje adottságait és elért eredményeit, s ennek segítségével: azonosítani tudja az intézmény mőködésének erıs és gyenge pontjait, kijelölje a mőködésen belüli legfontosabb területeket, meghatározza a továbbfejlıdés irányát, a problémák megoldására intézkedési tervet kell készíteni Az intézmény mőködésének javítása, fejlesztése Az intézmény vezetése és minden dolgozó elkötelezettek az intézmény javítása, fejlesztése mellett. A vezetés megteremti a szükséges erıforrásokat, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket. A fejlesztés team-munkában történik, tevékenységükben érvényesül a PDCAlogika. 9. Irányított önértékelés 0. Nyitott önértékelés Intézményi helyzetelemzés 8. Korrekciós terv készítése és megvalósítása 1. Az érdekelt felek azonosítása 7. Intézkedési tervek megvalósításának elemzése 2. Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése 6. Intézkedési tervek magvalósítása 3. Az igények elezmése 5. Intézkedési tervek készítése 4. A célok és prioritások meghatározása 22

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja Készítették: Bordács Ivánné Kaibinger Pál Mátrai Józsefné Tálas Józsefné A nevelıtestület

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája Gyakornoki szabályzat Orosháza Város Általános Iskolája Orosháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Fogalmak meghatározása... 4 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a @kszki.h u Honlap unk: www.ba rcz igai.s ulinet.h

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben