1. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 1. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény és annak módosításáról szóló évi LXXI. tv a a közoktatás minıségirányítási feladatait az alábbiak szerint fogalmazza meg: 40. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minıségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A 2

2 fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. (12) A szervezeti és mőködési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minıségirányítási programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történı beiratkozáskor a szülınek, tanulónak át kell adni. 3

3 2. Bevezetés Az iskola hivatalos elnevezése: K-EMÖ Kultsár István Szakközépiskolája Az iskola fenntartója: Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata Az iskola székhelye: 2900 Komárom, Klapka György út 56. Alapítási éve Elıször egy éves, késıbb két éves szakiskolaként mőködött tıl 1997-ig a szakiskola mellett már szakközépiskolai oktatás is folyt. Az 1997/98-as tanévtıl kezdıdıen intézményünkben csak szakközépiskolai osztályok vannak tól kezdıdıen iskolánk ECDL-vizsgaközpontként is mőködik tól EBCL-vizsgákat is szervezünk. Képzésünk a gazdasági-szolgáltatási és a mőszaki szakterülethez tartozik. Szakmacsoportok a gazdasági-szolgáltatási szakterületen belül: ügyviteli szakmacsoport: - ügyintézı titkár I. - ügyintézı titkár II. - szerkesztıségi ügyintézı titkár - gyorsíró és idegen nyelvő gépíró kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: - külkereskedelmi üzletkötı - külkereskedelmi ügyintézı - európai üzleti asszisztens A mőszaki szakterülethez tartozó szakmacsoport: informatikai szakmacsoport: - CAD-CAM tervezı, dokumentációkezelı - információrendszer-szervezı - informatikus - számítástechnikai szoftverüzemeltetı A 2004/2005. tanévtıl kezdıdıen nyelvi elıkészítı osztállyal bıvült képzési rendszerünk. 4

4 3. Az intézményi politika 3.1. Minıségpolitikai nyilatkozat A fenntartói és társadalmi igényeknek való megfelelés érdekében, a Magyarországon kialakult szakképzési struktúrának megfelelıen, a K-EMÖ Kultsár István Szakközépiskolája 5 (felsıfokú szakképesítés esetén 6) évfolyammal mőködı intézmény. Középiskolánk évfolyama a középfokú iskolai nevelés-oktatás általános mőveltséget megalapozó, a évfolyama szakképesítés megszerzésére felkészítı szakasza. A nyelvi elıkészítı osztály esetében évfolyam a középfokú iskolai nevelés-oktatás általános mőveltséget megalapozó évfolyam a szakképesítés megszerzésére felkészítı szakasz. Kiemelt fontosságot tulajdonítunk az idegen nyelvek, és az informatika oktatásának. Ennek érdekében emelt óraszámban folyik e tantárgyak tanítása. Idegen nyelvi, informatikai elıkészítı osztály is segíti e célok megvalósítását. A személyi és tárgyi feltételek lehetı legmagasabb színvonala segíti elı a tanulók széles körő ismereteinek elsajátítását. Intézményünk ECDL vizsgaközpontként is mőködik. Az érettségi és szakmai vizsgák megszerzése mellett célunk az, hogy az iskolánkból távozó tanulók nagy százalékban rendelkezzenek ezzel a bizonyítvánnyal is. Az intézmény dolgozói elkötelezettek a minıségi munkavégzés iránt. Munkájuk mind magasabb színvonalú elvégzése érdekében rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, tanfolyamokon. A tanítás során változatos oktatási módszereket alkalmaznak, melynek során folyamatosan használják a meglévı oktatástechnikai eszközöket. Közvetlen partneri viszonyt valósítunk meg a szülıkkel, annak érdekében, hogy oktatásinevelési céljaink összhangban legyenek a diákok és szülık iskolánkkal szemben támasztott elvárásaikkal. Arra törekszünk, hogy iskolánkból olyan sokoldalúan képzett személyiséggel rendelkezı tanulók kerüljenek ki, akik: kialakult magatartási, erkölcsi értékekkel rendelkeznek, képesek az iskolánkban elsajátítottak gyakorlati alkalmazására, 5

5 olyan belsı attitőddel rendelkeznek, hogy igényük van a késıbbi önálló ismeretszerzésre, megfelelnek a munkaerıpiac igényeinek, igényét érzik valamilyen rendszeres testmozgásnak és értéknek tartják egészségük megırzését, ırzik magyar identitástudatukat, és magukénak vallják a közös európai értékeket. Az iskola lehetı legjobb tudása szerint megfelel a fenntartó, intézményünkkel szemben támasztott elvárásainak. Munkánkat olyan esztétikus, rendezett, tiszta környezetben kívánjuk végezni, mely tanulóinkban kialakítja önmagukban is ez irányú igényüket. A minıségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazott célok teljes körő megvalósítása és folyamatos fejlesztése érdekében intézményi minıségirányítási rendszert mőködtetünk Minıségcélok Partnerközpontú minıségbiztosítás kiépített és mőködtetett legyen. A folyamat szabályozása az pontban leírtak alapján A nyelvvizsgával rendelkezı tanulók száma emelkedjen. Elemzés: tanév végén nyelvvizsga bizonyítvánnyal kilépı tanulók, fejlesztı terv, kontroll 5 év múlva. Indikátorok: 2003/2004. tanév végén nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezı végzıs tanulók száma. 5 év múlva a tanév végén nyelvvizsga bizonyítvánnyal kilépı tanulók száma. Változás %-ban kimutatva. A cél elérése érdekében a következıket tesszük: Emelt szintő érettségire való felkészítést folytatunk a jelentkezı tanulók számára. 2004/2005. tanévtıl kezdıdıen nyelvi, informatikai elıkészítı osztályt indítunk. 6

6 Felelıs: Idegen nyelvi munkaközösség-vezetı Határidı: 2008/2009. tanév vége Bukások száma csökkenjen 3 %-kal. Elemzés: 2005/2006. tanév végi bukási % - fejlesztı terv, két év múlva kontroll Indikátorok: Bukott tanulók száma (%-a). Két év múlva bukási százalék. Változás %-ban kimutatva. A bukási % csökkentésére a következı módszereket alkalmazzuk: Korrepetáló órákon kell részt venni azoknak a 9. osztályos tanulóknak, akiknek magyar nyelv és irodalom tantárgyból közepesnél gyengébb osztályzata volt év végén, ill. félévkor. Matematika tantárgyat a 9. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk. 12. évfolyamos tanulóknak lehetıségük van heti 1 óra korrepetálásra matematikából. Felelıs: igazgatóhelyettesek, szaktanárok Határidı: folyamatos A törvény adta, rendelkezésünkre álló, és eddig nem teljesen kihasznált órakeretet felülvizsgálva, újabb órákkal egészítjük ki a felzárkóztatásra felhasznált keretet. Felelıs: igazgató Határidı: augusztus 30. Motiváltabbá kell tennünk tanulóinkat a tanulás iránt. Az iskolai szintő értékelés, példa állítása mellett (iskola kiváló tanulója, jó tanuló jó sportoló), osztály szinten is rendszeresen pozitív példának kell állítani a jobb tanulókat, vagy az önmagukhoz képest javulást elérıket. Minden hónap utolsó osztályfınöki óráján a havi jegyeket figyelembe véve szorgalmi osztályzattal kell értékelni a tanulók eredményét. Ugyanígy osztályzatot kell adni magatartásból is. Felelıs: osztályfınökök Határidı: minden hónap vége. 7

7 Segíteni kell tanulóinkat minél jobb tanulási módszerek elsajátításában. A tanulás tanítása tantárgy a nyelvi elıkészítı osztályban kötelezı, a évfolyamon választható tárgyként szerepel. Felelıs: a tárgyat tanító kollégák Határidı: folyamatos A hiányzások magas száma és a bukási százalék szoros összefüggésben van, ezért célul tőzzük ki a hiányzások csökkentését. Évek óta vizsgázni kell az érettségi tantárgyakból azoknak a tanulóknak, akiknél a hiányzási órák száma félévkor a 100 órát, év végén pedig a 150 órát meghaladja. Továbbá a szülıkkel való szoros kapcsolattartás - többek között - ezt a célt is szolgálná. Felelıs: osztályfınökök Határidı: folyamatos 8

8 4. Fenntartói MIP intézményre vonatkozó elvárásai és feladatai Minden intézmény gondoskodjon a hátránykompenzációról és a tehetséggondozásról. Az intézményrendszer hatékony mőködése érdekében elvárás az intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetése és fejlesztése. Elvárás a szakmai együttmőködés az egyéb fenntartású intézményekkel. Elvárás az intézményvezetıkkel szemben az intézmény imázsának erısítése, támogatók, szponzorok megnyerése, pályázatok készítése a forrás-kiegészítéshez. Az intézmények továbbképzési tervükben törekedjenek a szakos ellátottság hiányának enyhítésére, különös tekintettel az idegen nyelvek és az informatika oktatás területén. Az érettségit adó szakképzésben résztvevı tanulók jelenlegi arányának megtartása. Elvárás a középfokú oktatást nyújtó intézményekkel szemben, hogy a munkaerıpiac igényekhez igazodó képzést folytassanak, és ezt intézményi továbbképzési terveikben is fogalmazzák meg. Elvárás az idegen nyelvek tanításán túl a szakmai idegen nyelv oktatása. 9

9 5. Intézményi minıségfejlesztési rendszer 5.1. A vezetés elkötelezettsége és felelıssége Jogszerő mőködés Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelısége és ezek frissítése (meg kell határozni, hogy a belsı dokumentumok jogi megfelelıségét kinek, mikorra, hogyan kell elkészíteni, ki ellenırzi (Közoktatási önellenırzési kézikönyv) A külsı és belsı jogszabályok hozzáférhetısége. Az intézmény belsı jogszabályainak egy eredeti példánya az igazgatói irodában kerül elhelyezésre. Másolati példányt helyezünk el a tanári szobában és a gazdasági irodában. Az érintettek ismerjék a belsı és külsı jogszabályi követelményeket. Az intézmény belsı szabályzataival a munkába álló új dolgozóknak felvételüket követı 30 napon belül meg kell ismerkedniük, és ezt aláírásukkal igazolniuk kell, mely dokumentumot a dolgozó személyi anyagába le kell főzni. Ez alól kivételt képez a munkavédelmi és tőzvédelmi utasítás, melyeket az elsı munkában töltött napot megelızıen kell megismerni. A jogszabályok betartatása az intézmény alkalmazottai ill. az érintettek körében belsı ellenırzési rendszer mőködtetésével történik és ennek konkrét idejét, ütemezését, az éves ellenırzési terv tartalmazza Tervezés Stratégiai tervek elkészítésének rendje A szabályozás célja, hogy hosszú távon, dokumentáltan meghatározza az intézményi tervezés folyamatát, a tervek hierarchiáját és koherenciáját, és az intézmény mőködési rendjét. Felelıs: igazgató Dokumentumok: jegyzıkönyv és jelenléti ív, feladatterv, amit a terv elkészítéséhez készít az intézmény. A tervezés alapja az intézmény Pedagógiai Programja. A Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelveknek, céloknak, feladatoknak összhangban kell lenni a partneri elvárásokkal. A Pedagógiai Program módosításának legfontosabb kritériuma a partneri 10

10 elvárásoknak való megfelelés. Az intézmény küldetésnyilatkozatának koherensnek kell lenni a Pedagógiai Programmal. A küldetésnyilatkozat a súlyozott intézményi értékekre épül, melyet a teljes dolgozói kör részvételével kell összegyőjteni. A küldetésnyilatkozat elfogadása nyílt szavazással, jegyzıkönyvvel és aláírással történik. Elfogadás után az intézményben több, a partnerek által is látogatott helyen ki kell függeszteni. A küldetésnyilatkozatot a Pedagógiai Program lényeges módosítása után kell felülvizsgálni. Az Intézmény Minıségirányítási Programot készít és mőködtet, mely minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert tartalmaz. A minıségpolitikának tartalmaznia kell az intézmény küldetésnyilatkozatát, a vezetés által elkészített minıségpolitikai nyilatkozatot és mérhetı minıségcélokat. A vezetıi programot a pályázó készíti el. A pályázatot célszerő összehangolni az intézmény dokumentumaival. A pályázat támogatásáról az intézmény dolgozói a törvényes eljárási rend szerint döntenek. A stratégiai tervek megismertetése a jogszerő mőködésben leírtak szerint. ( fejezet) Felülvizsgálat: a következı év május Éves munkaterv elkészítésének rendje Az éves munkatervben kitőzött célok a partnerek elvárásainak megfelelı mőködés elérését, a Pedagógiai Program minél pontosabb, jobb megvalósítását, a küldetésben megfogalmazottakhoz való közeledést szolgálják. Az éves munkaterv a stratégiai tervek, évre lebontott céljait és feladatait tartalmazza. A munkaterv elkészítésének módja: 1. A tanév céljait az OM által kiadott tanév rendjével és a Pedagógiai Programmal összhangban kell meghatározni. 2. A következı feladatokat kell meghatározni: elızı évbıl fennmaradt feladatok, ismétlıdı feladatok, évi minıségfejlesztési feladatok, 11

11 speciális feladatok, szakmai feladatok. 3. A feladatokat határidıvel, felelıssel, erıforrás tervezéssel kell meghatározni. 4. Meg kell határozni, hogy mit kell csatolni az éves munkatervhez (eseménynaptár, minıségirányítási terv, ellenırzési terv, a munkaközösségek munkatervét, a gyermekvédelmi felelıs tervét és mindazt. amit az intézmény fontosnak tart.) Folyamatszabályozás az éves munkaterv elkészítéséhez. A folyamatszabályozás célja: hogy a munkaterv szerves része legyen az intézmény stratégiájának és érvényesüljön a minıségpolitika, tervszerővé váljon az éves munka szervezése, irányítása, hogy az minden dolgozó számára egyértelmő tennivalókat és ütemezést adjon. Felelıs: igazgató Felhasznált dokumentumok: Az oktatási miniszter rendelete a tanév rendjérıl, Pedagógiai Program, IMIP, a vezetıi pályázat, az elmúlt évi munkaterv, munkaközösségi munkatervek, a tanév végi értékelések, az évközben kiadott törvénymódosítások. A tanévzáró értekezlet értékelésébıl kell a következı tanév céljait meghatározni. A célokat meghatározza az igazgató, a munkaközösségi munkatervek ezek ismeretében készülnek. Az éves munkatervnek tartalmaznia kell a szorgalmi idı kezdı és befejezı dátumát, szünetek rendjét, iskolai megemlékezések idıpontját, rendjét, a vizsgák rendjét, egyéb iskolai rendezvényeket (pl. gólyabál, szalagavató, diáknap, egészségnap, tan. kirándulás, ballagás stb.). 12

12 Az éves ellenırzés rendjét az alábbi táblázat tartalmazza: FELADAT FELELİS A A ELFOGADÁS SZEMÉLY MUNKAPÉLDÁNY ELKÉSZÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE MUNKAPÉLDÁNY MEGBESZÉLÉSE Eseménynaptár igazgató Az alakuló ért. napja tanévnyitó értekezleten a tanévnyitó értekezleten Munkaköz. munkatervei mk.- vezetık A tanévnyitó értekezlet elıtt 2 tanévnyitó ért. a tanévnyitó értekezleten nappal Gyermekvédelmi munkaterv gyermekv. felelıs A tanévnyitó értekezlet ellıt 2 tanévnyitó ért. a tanévnyitó értekezleten nappal Ellenırzési terv igazgatóh., Szept. 15. Egy hét múlva Egy hét múlva gazd.vez. Minıségirányítási a támogató Szept. 15. Egy hét múlva Egy hét múlva terv szerv vezetıje Az elfogadásról jegyzıkönyv készül jelenléti ívvel, ezt csatolni kell az éves munkatervhez. Elfogadási arány: 50%+1 fı. Amennyiben nem fogadja el a nevelıtestület a munkatervet, egyeztetés után 5 nap múlva ismételt értekezletet, szavazást kell tartani. Hozzáférhetıség: A tanári szobában kifüggesztve. Évközi módosítások: szükség szerint, mellékletben csatolva az éves munkatervhez. A teljesítést folyamatosan ellenırzi az igazgató és az igazgató helyettesek. Felülvizsgálat 1 év múlva. 13

13 A vezetıi ellenırzés rendje és szabályai Célja: A hatályos jogszabályoknak és az intézményi szabályozó, elıíró dokumentumoknak megfelelı mőködés biztosítása. Felelıs: igazgató Dokumentumok: éves ellenırzési terv, ellenırzési lap. Az ellenırzés rendjét az alábbi táblázat tartalmazza: TERÜLET MÓDSZER GYAKORISÁG FELELİS Gazdálkodás, pénzügyek kezelése Dokumentumok megléte, azok törvényessége Osztálynapló formai és tartalmi szabályossága A dokumentálás formai és tartalmi szabályossága (túlórák, helyettesítések) Szakmai tevékenység, az oktató-nevelı munka eredményei Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység dokumentumelemzés, mérések, számítások, beszámoltatás félévente igazgató gazdasági vezetı dokumentumelemzés évente igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezetı dokumentumelemzés hetente osztályfınökök dokumentumelemzés alkalomszerően, de igazgatóhelyettes legalább félévente (havonta) dokumentumelemzés, mérések, számítások, helyszíni megfigyelés, beszámoltatás, csoportos vagy egyéni interjú félévente igazgató, igazgatóhelyettes,. munkaközösségvezetık dokumentumelemzés, félévente igazgató, beszámoltatás, gyermek- és csoportos vagy egyéni ifjúságvédelmi felelıs interjú 14

14 TERÜLET MÓDSZER GYAKORISÁG FELELİS A tanuló és gyermekbalesetek megelızése érdekében tett intézkedések dokumentumelemzés, helyszíni megfigyelés, beszámoltatás, csoportos vagy egyéni interjú félévente igazgató, gazdasági vezetı, munkavédelmi felelıs. Az intézményi ellenırzés az éves ellenırzési terv alapján történik. Az ellenırzést végzınek szükség szerint fel kell készülni az ellenırzésre, dokumentumok megismerésével, elemzésével stb. Az ellenırzés típusai: tematikus, alkalomszerő, betekintı (nem kell dokumentálni), átfogó. Az ellenırzés folyamata: Az ellenırzést végzınek szükség szerint fel kell készülni az ellenırzésre, dokumentumok megismerésével stb. Az ellenırzésnek segítı szándékúnak kell lennie. Az ellenırzés módszereinek, eszközeinek az alábbiak ajánlottak: o csoportos vagy egyéni interjú (interjú lap) o helyszíni megfigyelés (megfigyelési lap) o beszámoltatás o dokumentumelemzés o mérések, számítások Az ellenırzés során használt mutatók: o igen/nem o teljesült/nem teljesült Az ellenırzés során tapasztaltakról megállapításokat kell tenni, a tapasztalatokat összegezni, értékelni kell. Az érintettekkel az ellenırzés tapasztalatait minden esetben meg kell ismertetni, elfogadtatni, melyet szükség esetén írásban dokumentálni kell. (Ellenırzési és osztálynapló stb.). 15

15 Amennyiben az ellenırzés során hiányosságra derül fény, korrekciós javaslatokat kell megfogalmazni. Ezek a következık lehetnek: o kötelezı hospitálás, o utasítás javításra, hiánypótlásra o képzésben való részvételre kötelezés, o fegyelmi felelısségre vonás, o javító team megalakítása, o folyamat szabályozása. A korrekciós javaslatok elvégzését követıen feladattól függıen, de legkésıbb 3 hónapon belül utóellenırzés szükséges A vezetıi értékelés rendje Célja: Az intézmény gyakorlatának átvizsgálása annak érdekében, hogy meghatározhatók és kijelölhetık legyenek az intézményben a partneri jelzések és tapasztalatok alapján a fejlesztendı területek, a javítandó és szabályozandó folyamatok. A célok összehasonlítása az intézmény mőködési eredményeivel. Visszajelzés az elvégzett munka eredményérıl. Felelıs: igazgató Dokumentumok: azok az adatösszesítık, amelyek alapján értékelni lehet (mérési lapok). Az intézmény-értékelés rendjét az alábbi táblázat tartalmazza: AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI Gazdálkodás, pénzügyek kezelése Dokumentumok megléte, azok törvényessége A dokumentálás formai és tartalmi szabályossága AZ ADATGYŐJTÉSÉRT FELELİS gazdasági vezetı igazgatóhelyettes, gazdasági vezetı, iskolatitkár igazgatóhelyettes GYAKORISÁG félévente évente alkalomszerően, de legalább félévente 16

16 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI Szakmai tevékenység, az oktató-nevelı munka eredményei A pedagógus teljesítménye Munkaközösség-vezetık tevékenysége Osztályközösségek tevékenysége, fejlıdése Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység A tanuló és gyermekbalesetek megelızése érdekében tett intézkedések AZ ADATGYŐJTÉSÉRT FELELİS munkaközösség-vezetı munkaközösség-vezetı, igazgató igazgató osztályfınökök ifjúságvédelmi felelıs munkavédelmi felelıs GYAKORISÁG félévente évente évente évente félévente félévente Az értékelés a következı módon történik: Elkészítjük a használni kívánt őrlapokat. A táblázatban megadott területekrıl a felelısöknek adatokat kell győjteni. Meg kell határozni, hogy mely területrıl, milyen módon, milyen mérésekkel kell adatot győjteni a táblázatban megadottakhoz. A beérkezett adatokat az adatgyőjtésért felelıs rendezi, feldolgozza, összesíti, majd az értekezlet elıtt 10 nappal az igazgatónak átadja. A beérkezett adatokból az igazgató elemzi-értékeli az eredményeket. Az igazgató összehasonlításokat végez, következtetéseket von le, és szükség esetén intézkedéseket hoz meg. Az eredményeket nyilvánosságra kell hozni Változások követése Dokumentálás: a tanévzáró értekezleten készített jegyzıkönyvvel 17

17 5.2. Az intézmény minıségirányítási rendszere Támogató szervezet/felelıs tevékenységének szabályai Célja: A mőködési jogok meghatározása annak érdekében, hogy a tevékenységük tiszta, világos és végrehajtható legyen. Felelıs: igazgató (hatókör: támogató szervezet) Dokumentumok: megbízások. A folyamatszabályozás tartalma: A támogató szervezet vezetıjét az intézményvezetı kéri fel és bízza meg, a megbízáskor kikéri a dolgozók véleményét is. A támogató szervezet tagjait vezetıi egyetértéssel a támogató szervezet vezetıje kéri fel. A támogató szervezet vezetıjének és a tagoknak az intézményvezetı megbízást készít, amelynek tartalmaznia kell a feladat ellátásának idıtartamát, a törvény szerinti díjazást és azt, hogy milyen egyéb a vezetı által biztosított kedvezményben részesíthetı. Ezt a személyi anyaghoz csatolni kell. A támogató szervezet vezetıjének feladatai: A tagok bevonásával munkatervet készít, amely az intézményvezetı jóváhagyásával történik. Irányítja, koordinálja, szervezi a támogató szervezet munkáját. Gondoskodik a munkatervben leírtak határidıre történı megvalósulásáról. Jogosult a támogató szervezet összehívására az igazgatóval egyeztetett idıpontban. Minden olyan esetben azonban, amikor a közös munka valamilyen akadályba ütközik, akkor a támogató szervezet vezetıje nem jogosult intézkedni, akkor az intézkedésre jogosult vezetınek kell biztosítani, hogy a támogató szervezet, a munkáját el tudja végezni. Gondoskodik arról, hogy a támogató szervezet megbeszélései tervezettek legyenek, hogy minden megbeszélésrıl emlékeztetı készüljön. (kinek, mit, mikorra) A rendszerépítésben szakaszonként, és minden szükséges esetben tájékoztatja a dolgozókat az intézményben elvégzett munkák folyamatáról és eredményeirıl. 18

18 A támogató szervezet tagjainak a feladata: Részt vesznek a rendszer kiépítésében. Végrehajtják a nekik meghatározott feladatokat. Az egyik megbízott tag kezeli a rendszerépítésben megszületı dokumentumokat, gondoskodik ezek eredeti példányának tematikus és idırendi sorrendjének kialakításáról. A támogató szervezet vezetıjével való egyeztetés után az elkészült anyagok másolatát a dolgozók ill. érintettség esetén a többi partner részére is kifüggeszti a megfelelı helyre. A támogató szervezet többi tagja közremőködik, segíti és ellenırzi a teamek munkáját, követi a teamek tervének teljesültségét. A támogató szervezet döntéseit szótöbbséggel hozza. Minden olyan esetben, amikor a döntés az intézmény mőködését lényegesen érinti, akkor a döntés csak az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé. A különbözı tevékenységeket és a javító-fejlesztı munkát az intézményben team munkában kell elvégezni. A team-vezetıket a támogatószervezet javaslata alapján a dolgozók támogatásával az intézmény vezetıje kéri fel és bízza meg. A team-tagokat a team-vezetı kéri fel. A team a munkáját tervezi, - feladattervet készít a tervben meg kell határozni a feladatot, a felelıst, a határidıt és a teljesülés kritériumát. A teamek megalakulás után a vezetı irányításával határozzák meg együttmőködési szabályaikat, képességekhez igazítottan osztják el egymás között a feladatokat. A team-vezetı gondoskodik arról, hogy a munka a tervezettek szerint haladjon Partneri igényfelmérés szabályozása A szabályozás célja: A partneri igényfelmérés rendjének meghatározása annak érdekében, hogy a mért adatok összehasonlíthatók legyenek és az igényfelmérés ismételhetı legyen. Felelıs: támogató szerv vezetıje Dokumentumok: az igényfelmérésben használt mérıeszközök és listák. 19

19 Mérési rend: PARTNER A MINTA NAGYSÁGA ELFOGADOTT, HA Szülı a kiosztott kérdıívek 40 %-a visszaérk. Tanuló a kiosztott kérdıívek 60 %-a visszaérk. Pedagógus a kiosztott kérdıívek 80 %-a visszaérk. Teljes alk. a kiosztott kör kérdıívek 80 %-a visszaérk. KIVÁ- MÓDSZER FELELİS GYAKORISÁG TÁJÉKOZTATÁS LASZTÁS MÓDJA KIT HOGYAN szisztematikus kérdıív szisztematikus kérdıív teljes körő kérdıív, interjú teljes körő kérdıív, interjú teamvezetı kétévente teamvezetı kétévente teamvezetı kétévente teamvezetı kétévente szülı. kifügg. dolgozó szóban DÖK tanuló, kifügg. dolgozó, szóban DÖK pedagógus kifügg. szóban teljes alk. kifügg. kör szóban Az igényfelmérés lefolytatására teameket kell létrehozni. A teamek a testület által elkészített és elfogadott mérıeszközöket használják. A kérdıíveknek tartalmaznia kell a következı nyitott kérdéseket: mivel elégedett, mivel elégedetlen és további elvárások. A teamek feladattervet készítenek. A tanulók és a szülık körében próbakérdezést kell végezni. A próbakérdezés eredményeképpen az eszközt módosítani kell. A teamek az igényfelmérés lefolytatása után az adatokat partnerenként feldolgozzák, táblázatba rendezik és az így született anyagot a kitöltött vizsgálati eszközökkel együtt a támogató szervezetnek átadják. A támogató szervezet intézményi összesítıt készít, az intézményi összesítı tükrében meghatározzák azt a középértéket, ami fölött a partnerek jelzése erısségnek, az alatta levık pedig gyengeségnek tekinthetık. Ez alapján gyengeség- és erısséglistát készítenek. A gyengeséglistából a támogató szerv által kiválasztott technikával meghatározzák, kiválasztják azokat, amelyekre célképzés történik, a többi gyengeséget pedig az azonnali intézkedések körébe vonják. A partnerek elvárásait vizsgálni kell és a teljesíthetıség mérlegelése után dönteni kell az intézményi válaszról. Az összesítık és a listák elkészítése után összehasonlító elemzést kell 20

20 készíteni, amelyben vizsgálni kell, hogy melyik partner, az intézmény mőködésének mely területével elégedett vagy elégedetlen. Az elemzésnek arra is ki kell térni, hogy a partneri jelzések hogyan viszonyulnak az intézmény programjához. Az igényfelmérésben használt eszközöket az igényfelmérés után 1 hónapig kell megırizni. A partnerenkénti és az intézményi összesítıket ill. a megszületett listákat az intézmény iratkezelési szabályzata alapján kell kezelni. (Kérdıívek mellékelve.) Intézményi önértékelés szabályai a, tanév végi intézményi értékelés A nevelıtestület minden tanév végén értékeli az intézmény nevelı és oktató munkáját, a minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés és a helyi mérések eredményeit. Az intézményi értékelést az igazgató végzi a pedagógusok és a szakmai munkaközösségek beszámolói alapján. A tanév végi intézményi önértékelés szempontjai: az iskola mőködését jellemzı legfontosabb adatok (tanulólétszám, pedagógusok és technikai dolgozók létszáma, beiskolázás adatai), a nevelı-oktató munka feltételeinek alakulása (a költségvetés legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek alakulása stb.), tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlagok, mérések eredményei, bukási százalék alakulása, versenyeredmények stb.), személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, a pedagógusok nevelı és oktató munkája (tantervek, tanmenetek, tanítási módszerek, továbbképzések, továbbtanulások, tanórán kívüli tevékenységek stb.), a minıségirányítási program végrehajtásának értékelése, az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának értékelése, az iskola kapcsolatrendszerének értékelése. b, teljes körő, ötévenkénti értékelés A teljes körő intézményi önértékelés elkészítésével kell értékelni az intézményben folyó nevelı és oktató munkát ötévente, az igazgatói megbízatás utolsó tanévének végén. 21

21 Célja, hogy az intézmény teljes körően felmérje adottságait és elért eredményeit, s ennek segítségével: azonosítani tudja az intézmény mőködésének erıs és gyenge pontjait, kijelölje a mőködésen belüli legfontosabb területeket, meghatározza a továbbfejlıdés irányát, a problémák megoldására intézkedési tervet kell készíteni Az intézmény mőködésének javítása, fejlesztése Az intézmény vezetése és minden dolgozó elkötelezettek az intézmény javítása, fejlesztése mellett. A vezetés megteremti a szükséges erıforrásokat, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket. A fejlesztés team-munkában történik, tevékenységükben érvényesül a PDCAlogika. 9. Irányított önértékelés 0. Nyitott önértékelés Intézményi helyzetelemzés 8. Korrekciós terv készítése és megvalósítása 1. Az érdekelt felek azonosítása 7. Intézkedési tervek megvalósításának elemzése 2. Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése 6. Intézkedési tervek magvalósítása 3. Az igények elezmése 5. Intézkedési tervek készítése 4. A célok és prioritások meghatározása 22

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgya: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Minıségirányítási Programjának

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Tarczy Lajos Általános Iskola OM azonosító: 037010 Készítették: Venczel Csaba Takácsné Piszker Éva Gicziné Horváth Katalin Dr.Kalmárné Bóka Ildikó Németh

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. OM azonosító: 027435 Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna Pályaválasztási felelıs: Mausz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM RICHTER JÁNOS ZENEMŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Benkı Szabolcs igazgató Gödölle Péterné MICS vezetı Gyır, 2007. március 31. 1 1. Az Önkormányzati

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. számú melléklet KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS MEGSZERVEZÉSE Készült: Tatabánya, 2007. szeptember 24. Készítette: Bondorné Albarelli Zsuzsanna igazgató Érvényes: 2008. szeptember

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Móricz Zsigmond Általános Iskola 4 5 2 3 P Á T R O H A Szabadság u. 7. szám. O.M. azonosító: 033494 : +36-(45)-460-021, / : +36-(45)-560-021 : mzs.isk.patroha@vipmail.hu Honlapunk: http://www.iskola.patroh.hu

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 2006/2007. Javaslat az önkormányzati minıségirányítási program módosításának elfogadására Tisztelt Közgyőlés!

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben