ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b."

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az évi CLVI. tv. (A közhasznú szervezetekről - a továbbiakban: Kszt.) alapján alapított a jelen alapító okirattal az alábbiak szerint: I.Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása 1./ Az Alapítvány neve: CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. 3./ Az Alapítvány jogi személyisége: Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. 4./ Az Alapítvány közhasznú szervezeti jellege, közhasznú szervezeti jogállása: Az Alapítvány közhasznú szervezet, közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. Az Alapítványt, az Alapítvány támogatóit és az Alapítvány szolgáltatásai igénybevevőit megillető kedvezményeket jogszabály biztosítja. Az Alapítvány a jelen alapító okirat szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja, közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. I.Az Alapítvány alapítói, az alapítók jogai és kötelezettségei, az Alapítványhoz történő csatlakozás 1./ Az Alapítvány alapítója: Szilágyi Andrásné (szül.:gáspár Magdolna, an.:simonits Aranka)1045 Budapest, Erzsébet u. 14. I. em / Az alapító jogai és kötelezettségei: Az alapító az Alapítvány működésére és szervezetére vonatkozó szabályokat a jelen alapító okirattal határozza meg. A Kuratórium tagjait az alapító jogosult kijelölni.

2 Az alapító jogosultak a kuratóriumi tagok személyére javaslatot tenni. Nem jelölhető ki és nem hozható létre olyan kuratórium, amelyben az alapítók - közvetlenül vagy közvetve - az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak. Ha a kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapítók a kijelölést visszavonhatják és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhetnek ki. Az alapítók jogosultak a jelen alapító okiratot egyhangú döntéssel - az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül - módosítani. Az alapítók kötelesek az általuk vállalt pénzbeli hozzájárulás összegét a jelen alapító okirat aláírásától számított legkésőbb 8 munkanapon belül az Alapítvány nevére nyitott pénzintézeti számlára befizetni. Az alapítók - az Alapítvány létesítése után - közvetlenül nem rendelkezhetnek az alapítványi célra rendelt vagyonnal. Az Alapítvány vagyonának felhasználása tekintetében utasításokat nem adhatnak a kuratórium részére. Az Alapítvány teljes vagyona az alapítványi célokra szabadon fölhasználható. 3./ Az Alapítványhoz történő csatlakozás: Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, aki az Alapítvány céljait adománnyal (pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulással) támogatja. A csatlakozásról a kuratórium dönt. A kuratórium visszautasíthatja azt az adományt, amelyet olyan kikötéssel kívánnak juttatni, mely nem egyeztethető össze az Alapítvány céljával. III. Az Alapítvány célja, tevékenysége 1. Cél: Mozgásszervi, szellemi fejlesztést - szakvélemény alapján - igénylő gyermekek mozgásszervi, szellemi fejlesztése, életlehetőségeik hosszú távú szélesítése, az életben történő könnyebb boldogulásuk, esélyegyenlőségük érdekében, így például a tanulás, kultúrálódás, szórakozás, sportolás, kirándulás, táborozás, rekreáció területén, akár egyéni, akár csoportos programok keretében, a fejlesztést igénylő gyermekeket nevelő nagycsaládok segítése a fejlesztés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosításával, vagy részbeni biztosításával, a fejlesztést végző intézmények támogatása, a fejlesztést igénylő gyermekek és családjaik érdekérvényesítésének, e csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, kapcsolatok létrehozása, hazai és külföldi, hasonló célokért dolgozó nonprofit szervezetekkel és közös programok szervezése az alapítványi célok elérése érdekében, külföldön honos fejlesztő módszerek rászorulók részére történő elérhetőségének biztosítása és hazai bevezetésének előmozdítása, a gyermekek mozgásszervi, szellemi fejlesztése tárgyában folyó kutatások és ismeretterjesztés támogatása. 2./ Az Alapítvány tevékenysége:

3 1egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, (1997. évi CLVI Törvény 26 c. 1. pont) 2szociális tevékenység, családsegítés (1997. évi CLVI. Törvény 26 c. 2. pont) 3tudományos tevékenység, kutatás, (1997. évi CLVI. Törvény 26 c. 3. pont) 4gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, (1997. évi CLVI. Törvény 26 c. 10. pont) 5hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, (1997. évi CLVI. Törvény 26 c. 11. pont ) 6nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (1997. évi CLVI. Törvény 26 c. 4. pont) 7. kulturális tevékenység, (1997. évi CLVI. Törvény 26 c. 5. pont) Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez. Az Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem végezhet. Az Alapítvány a tevékenységét csak a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napján kezdheti meg. IV. Az Alapítvány vagyona, az alapító vagyoni hozzájárulása 1./ Az Alapítvány vagyona: Ft 2./ Az alapító vagyoni hozzájárulása: Ft Az Alapítvány vagyonát az alapító az alábbiak szerint biztosítja: Az alapító pénzbeli hozzájárulásának összege Ft-ban: Ft Az alapító a vagyoni hozzájárulását az Alapítvány nevére nyitott, elkülönített pénzintézeti számlára köteles befizetni a jelen alapító okirat aláírásától számított legkésőbb 8 munkanapon belül.

4 1./ A Kuratórium 1.1. A kuratórium kijelölése, a kijelölés időtartama, a kuratórium tagjai Az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium. A kuratórium az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve, kezeli az Alapítvány vagyonát az Alapítvány céljának megfelelően és érdekében, s képviseli az Alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. A kuratórium tagjai a jelen alapító okirattal kerülnek kijelölésre és írásban nyilatkoznak arról, hogy a kuratóriumi tisztséget elfogadják, illetve, hogy a tisztség betöltésének személyükkel szemben akadálya nem áll fenn. A kuratórium 3 tagból áll. A kuratórium tagjait az alapítók jelölik ki. A kuratórium elnökét és társelnökét a kuratóriumi tagokból az alapítók jelölik ki 5 éves időtartamra A kuratórium tagjai: 1./ Dr. Kocsis Andrea kuratórium elnöke an.: Kőfalvi Margit lakcíme: 1045 Budapest, Erzsébet u. 14. II. em / Kovács Gáborné a kuratórium tagja an..: Tajmel Rozália lakcíme: 1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 36. I.em / Velinskyné Dr. Lovas Kinga a kuratóriumi tagja an.: Dörnyei Ildikó lakcíme: 2132 Göd, Villamos u. 5. Ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapítók a kijelölést visszavonhatják és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhetnek ki Az Alapítvány képviselete, aláírási jog: Az Alapítvány képviseletére az alábbi személyek jogosultak: Dr. Kocsis Andrea - a kuratórium elnöke A kuratórium elnöke önállóan jogosult az Alapítvány jegyzésére, nevüket az Alapítvány előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott alapítványi név alá önállóan írják A kuratórium ülései, határozatképessége, a határozathozatal szabályai: A kuratórium rendes ülését évenként legalább egy alkalommal kell összehívni. A kuratórium ülését szükség szerint - rendkívüli esetben, amennyiben az Alapítvány érdekében szükséges - is össze kell hívni. Az ülés előkészítése (napirend meghatározása, írásos előkészítő anyag elkészítése, megküldése...) a kuratórium ülésének összehívása a kuratórium elnökének és társelnökének a feladata. Az ülés időpontjáról, helyéről továbbá a tervezett napirendjéről a tagokat és az egyéb érdekelteket írásban, meghívó elküldésével kell értesíteni,

5 oly módon, hogy a meghívók elküldése és az ülés tervezett időpontja között legalább 15 napos időköz legyen. A kuratórium tagjai a kuratórium összehívására javaslatot tehetnek a tárgyalni kívánt napirendi pontok megjelölésével. Legalább két kuratóriumi tag azonos napirendi pontot érintő javaslata esetén a kuratórium ülését az elnöknek össze kell hívnia A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok több mint a fele jelen van. Ha az ülés az eredeti időpontban nem határozatképes, úgy 15 napon belüli időpontra új ülést kell összehívni. A megismételt ülés helyének, időpontjának közlése az eredeti meghívóban történik. A megismételt ülésre (határozatképesség, határozathozatal...) az eredeti ülésre vonatkozó szabályok irányadók A kuratórium ülésén a kuratóriumi tagok csak személyesen lehetnek jelen, meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat Az ülésen a határozathozatal, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, minden kuratóriumi tagot 1 szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt. A közhasznúsági jelentés és éves beszámoló elfogadásához egyhangú határozat szükséges A kuratórium ülései nyilvánosak A kuratórium erre felkért tagja az ülésekről jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a jelenlévőket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá és az elnök hitelesíti A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke nyilvántartást vezet (határozatok könyve), amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). A határozatok könyvébe történő bejegyzést a kuratórium elnöke írja alá A kuratórium határozatairól az érintetteket - a jegyzőkönyv postai úton, ajánlott küldeményként történő megküldésével - 15 napon belül a kuratórium elnöke köteles tájékoztatni A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: a)az Alapítvány éves költségvetésének, szakmai és gazdasági tervének megállapítása, b)az Alapítvány mérlegének és az éves tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadása, c)a csatlakozási kérelmekről, adományok elfogadásáról döntés, d)a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása, e)a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötendő szerződés jóváhagyása, f)az alapítványi támogatások odaítélése, pályázatok kiírása, elbírálása, döntés ösztöndíjakról, díjak kitűzéséről, g)az alapítványi vagyon felhasználására vonatkozó mindenfajta döntés, h)mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket.

6 1.6. A kuratórium elnökének feladatai közé tartozik: Az Alapítvány tevékenységét a kuratóriumi ülések közötti időszakban a kuratórium elnöke irányítja. A kuratórium elnöke képviseli az Alapítványt a bíróságok és hatóságok előtt, harmadik személyekkel szemben. A kuratórium elnökének a képviseleti joga önálló A kuratórium elnökének feladatai közé tartozik: a.)a kuratórium rendes és rendkívüli közgyűlésének előkészítése, összehívása, és vezetése, b.)az Alapítvány törvényes és alapító okiratnak megfelelő működésének biztosítása, c.)a kuratóriumi határozatok végrehajtásáról történő gondoskodás, d.)az Alapítvány képviselete, e.)az Alapítvány gazdálkodási szabályzatának megállapítása és módosítása, f.)az adminisztratív feladatok ellátása, g.)az Alapítvány éves programjának, költségvetésének, szakmai és gazdasági tervének kidolgozása, h.)az évi költségvetés és az éves beszámoló elkészítése, i.)a eredményes működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, j.)a közhasznúsági jelentés és éves beszámoló elkészítése, k.) az Alapítvány szakmai munkájának irányítása, 1.) az Alapítvány által végzendő gazdasági-vállalkozási feladatok irányítása, m.) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, a jelen alapító okirat, a szervezeti és működési szabályzat, illetőleg a kuratórium határozattal a feladataik közé sorol, kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket A kuratórium elnöke és társelnöke közötti feladatmegosztás szabályait az Alapítvány szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A kuratórium elnöke köteles a feladataik ellátásáról a soron következő kuratóriumi ülésen részletesen beszámolni A nyilvánosság biztosítása: Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki - a kívánt betekintést megelőző legalább öt munkanappal korábban megküldött - írásos kérelem alapján betekinthet. A betekintést a kuratórium elnöke köteles biztosítani. A betekintés jogát munkanapokon Az Alapítvány székhelyén, vagy a betekintő és kuratórium elnöke által egyeztetett más helyen - előzetesen egyeztetett időpontban - lehet gyakorolni A kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a kuratóriumi határozatok a határozat meghozatalától számított legkésőbb 3 munkanapon belül - 15 napi időtartamra - az Alapítvány internetes honlapján nyilvánosságra kerüljenek Az Alapítvány működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó adatok, iratok, valamint a kuratórium határozatai, a közhasznúsági jelentés és éves beszámoló, továbbá az egyéb alapítványi beszámolók nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, azokról feljegyzéseket készíthet. A betekintést a kuratórium elnöke köteles biztosítani a fentiek szerint.

7 A kuratórium elnöke köteles biztosítani az Alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevételi módjának, beszámolói közlésének, kuratóriumi határozatai nyilvánosságát oly módon is, hogy az ezekre vonatkozó iratokat, illetőleg az ezekkel kapcsolatos információkat az Alapítvány internetes honlapján megjeleníti. VI. Az Alapítvány működésére vonatkozó egyes szabályok 1./ Az összeférhetetlenség szabályai A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a)kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b)bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a)a vezető szerv elnöke vagy tagja, b)az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c)az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d)az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 2./ A közcélú adománygyűjtés szabályai Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

8 3./ Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet gazdálkodásának szabályai Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az előző bekezdésben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. A pályázat kiírásáról, feltételeinek meghatározásáról, a pályázatok elbírálásáról a kuratórium egyhangú határozattal dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, a)vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; b)az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az Alapítványi vagyon felhasználásának szabályai: Az Alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratórium jogosult dönteni. A készpénz-vagyon tartósan lekötött pénzintézeti betétben helyezhető el a kuratórium döntése alapján. A lekötött rész hozadéka és a le nem kötött rész a kuratórium döntése szerint szabadon felhasználható az Alapítványi célok elérése érdekében. Az alapítók az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételéhez banki igazolással kötelesek igazolni azt, hogy az Alapítvány javára felajánlott induló vagyont az Alapítvány nyilvántartásba vételét megelőzően az Alapítvány nevére nyitott elkülönített pénzintézeti számlára, az Alapítvány számára letétbe helyezték. Az Alapítványi juttatásokból a jelen alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében pályázat vagy kérelem útján, illetve a kuratórium saját kezdeményezésére a kuratórium döntése alapján lehet részesülni. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, azokból bárki részesülhet. Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében, az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat, Alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység vagy

9 szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. Az e körben meghozandó döntéseket a kuratórium jogosult meghozni egyhangú határozattal. Pályázat kiírását és feltételeit a kuratórium köteles országos napilapban (Népszabadság) közzétenni. A pályázatok eredményéről a nyertes pályázót írásban kell értesíteni, s az eredményt az Alapítvány internetes honlapján is meg kell jelentetni. Az internetes honlappal kapcsolatosan az V. fejezet pontjában írtak irányadók. A nem pályázat útján, kuratóriumi határozattal odaítélt támogatásokról szóló döntés nyilvánosságát a kuratóriumi határozatok nyilvánosságának biztosítására vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani. 4./ Az Alapítványi nyilvántartásokra vonatkozó szabályok Az Alapítványnak, mint közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A közhasznú szervezet bevételei: a)az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b)a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c)az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d)a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; e)egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; f)a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. A közhasznú szervezet költségei: a)a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); b)az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); c)a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d)a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 5./ Az Alapítványra, mint közhasznú szervezetre vonatkozó beszámolási szabályok Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a)a számviteli beszámolót; b)a költségvetési támogatás felhasználását; c)a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d)a cél szerinti juttatások kimutatását;

10 e)a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f)a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. VII.Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet felügyelete, nyilvántartása, a reá vonatkozó bírósági eljárás Az Alapítvány, mint közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes hatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának az ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig - a közhasznú működés tekintetében - a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. A közhasznúsági nyilvántartásba vételről, az átsorolásról és a törlésről a bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A közhasznú szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, illetőleg alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolását, ha a működése jogszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg. Az ügyész a közhasznúsági nyilvántartásba vételre illetékes bíróságnál indítványozhatja a közhasznú jogállás törlését, illetőleg az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolást, ha a közhasznú szervezet működése és vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet az ügyészi felhívás után sem változtat. VII.Az Alapítvány megszűnésére vonatkozó szabályok A bíróság az Alapítványt a nyilvántartásból törli, ha az alapító okiratban meghatározott cél megvalósult, idő eltelt, feltétel bekövetkezett. Az Alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az Alapítványt megszünteti vagy más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el. A bíróság az ügyész keresete alapján az Alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia. A bíróság az alapító kérelme alapján az Alapítványt megszünteti, ha az alapítvány céljainak

11 megvalósítása lehetetlenné vált. A bíróság az Alapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti és az alapító - a bíróság felhívása ellenére - a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervet (szervezetet) nem jelöl ki. A megszűnt Alapítvány vagyonát - az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában - a bíróság hasonló célú alapítvány támogatására köteles fordítani. A bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére - új alapítvány létrehozása vagy más alapítványhoz való csatlakozás céljából - elrendelheti az alapítványok egyesítését, ha ez az érintett alapítványok céljainak megvalósításával összhangban áll. Az alapítványok egyesítésére irányuló kérelemhez az új, illetőleg a megfelelően módosított - a megszűnt alapítvány jogutódlásáról is rendelkező - alapító okiratot is csatolni kell, egyebekben a bíróság eljárására az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az Alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha az Alapítvány működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat. A bíróság határidő kitűzésével kötelezi az Alapítvány kezelőjét, hogy az Alapítvány jogszabálynak megfelelő működését állítsa helyre. A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az Alapítványt megszünteti. IX. Záró rendelkezések Az Alapítvány határozatlan időre alakul. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kszt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Budapest, november 28. Ellenjegyzi: alapító

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

K I S O K O S CIVIL SZERVEZETEKNEK CIVIL SZERVEZETEK LÉTESÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI JOGSZABÁLYAI. Vonatkozó jogszabályok:

K I S O K O S CIVIL SZERVEZETEKNEK CIVIL SZERVEZETEK LÉTESÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI JOGSZABÁLYAI. Vonatkozó jogszabályok: K I S O K O S CIVIL SZERVEZETEKNEK E G Y E S Ü L E T E K CIVIL SZERVEZETEK LÉTESÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI JOGSZABÁLYAI Vonatkozó jogszabályok: Magyar Köztársaság Alkotmánya 1949 évi XX. (20) tv. 63.., 70/A Ptk.

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben