SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás"

Átírás

1 SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható, ha a szerzıdés megvalósítja a szabály célját

2 SZJA alanyi hatály Alanyi-tárgyi hatály Külföldi illetıségő magánszemély belföldrıl származó jövedelem Belföldi illetıségő magánszemély belföldi és külföldi jövedelem Adókötelezettség bevételszerzı tevékenység megkezdésének napjától tevékenység megszőnéséig

3 Mindenképpen bevallást ad egyéni vállalkozó tételes átalányadózó lakáscélú és biztosítási kedvezményt visszafizetı befektetési adóhitel állománya van és visszafizetésre kötelezett kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírral rendelkezik

4 Különleges bevallások Munkáltató tesz bevallást csak egy munkáltatótól származik jövedelem több munkáltatótól származik, de a munkáltatók igazolást adtak Adóhatósági adóbevallás Egyszerősített bevallás Kistermelı (családi vállalkozó), ha bevétel 600 eft-nál nagyobb, de 4 mft-nál kisebb és legalább bevétel 20%-ról költségszámla

5 Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentı kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentı kedvezmények Korrigált adóalap Felszámított adó Adócsökkentı kedvezmények Fizetett adóelılegek Fizetendı adó

6 Jövedelem Jövedelem bevétel egésze, bevétel törvényben elismert költségekkel csökkentett része, bevétel törvényben meghatározott hányada. Bevétel magánszemély által megszerzett vagyoni érték Költség bevételszerzı tevékenységgel közvetlenül összefüggı a naptári évben kifizetett szabályszerően kifizetett, szabályszerően igazolt kiadás

7 Bevétel megszerzésének idıpontja Készpénz hozzájutás ideje Jóváírás jóváírás napja Dolog, értékpapír, váltó, csekk birtokbavétel napja Átvállalt kiadás bizonylaton szereplı idıpont Jövedelem meghatározása forintban MNB hivatalos, a megszerzés napját megelızı hónap 15. napján érvényes devizaárfolyamon átszámítva átváltási igazolás alapján

8 Minimálbér Szakképzetlenek, nem a szakmájukban dolgoznak ( Ft) Ft A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetıleg középfokú szakképzettséget igénylı munkakörben foglalkoztatott munkavállaló havi garantált bérminimuma a teljes munkaidı teljesítése esetén forint.

9 Nem bevétel (1) adómentes, nyugdíj az a vagyoni érték, amit piaci áron vásárolt befektetett vagyoni érték kivétele hitel, kölcsön visszatérített adó, adóelıleg bírói ítélettel megállapított és elvont érték jogszabály által elengedett köztartozás utólagos elszámolásra átadott összeg 5 évnél régebbi ingatlan (lakás) munkáltatói nyugdíj-hozzájárulás a minimálbér 50%-ig

10 Nem bevétel (2) pedagógus szakvizsgára történı felkészüléshez adott költségtérítés lakáskorszerősítési, lakásfelújítási támogatás praxis átruházásáért kapott pénzösszeg munkavállaló által elrendelt képzés költsége utazási költségtérítés, szállás törvényi határon belül lévı reprezentációs költség, üzleti ajándék egyedi értéke < 10eFt kedvezménytörvény támogatásai cél szerinti felhasználás igazolásával adott támogatás természetbeni juttatás

11 Adómentes Szociális juttatások (GYES, családi pótlék, rokkantsági járadék) Lakással kapcsolatos juttatások (munkaadói kölcsön 1 mft-ig 5 évente) A munkáltatói lakáscélú támogatás összege 1 millióról 5 millióra emelkedett, de összevonandó jövedelemnek számít. Közcélú juttatások (ösztöndíj) Egyes tevékenységekhez kapcsolódó mentességek (külföldi ösztöndíj, egyes kitüntetések) Károk megtérülése Egyéb (munkáltató által fizetett internet használat) Természetbeni juttatások (étkezés 12 e Ft, utalvány 6 e Ft, jubileumi jutalom 15 e Ft, iskolakezdési támogatás 20,7 e Ft, üdülési segély 71.5 e Ft) NEM ADÓMENTES! a munkáltató által lakáscélú felhasználásra munkavállalójának pénzintézet útján, annak igazolása alapján nyújtott vissza nem térítendı támogatás.

12 Adókötelessé válik: a belföldi és külföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj (kivéve a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetıknek árukísérıknek járó napidíjból napi 25 eurónak megfelelı összeg) üzemanyag-megtakarítás (havi forint adómentes ), falusi vendéglátás jövedelme, borravaló, hálapénz, felszolgálási díj.

13 Cafeteria rendszer változásai

14

15 54% szja. + 27% tb. vagy eho. (13.500*1,54*1,27)

16 A kafetéria-rendszer szabályozása A következı tételek kedvezményesen adózó béren kívüli juttatásnak minısülnek, és 25 %-os kulccsal adóznak. Értékhatár-túllépés esetén az ezt meghaladó rész a természetbeni juttatás általános kulcsával adózik. Az üdülési csekk vagy üdülési szolgáltatás a munkáltató tulajdonában lévı üdülıben adóévenként a minimálbér összegét meg nem haladó mértékben, meleg étkeztetés (a csak erre jogosító utalványt is ideértve) havi Ft értékben, iskolarendszerő képzés címén átvállalt költség minimálbér két és félszeresét meg nem haladó része, iskolakezdési támogatás minimálbér 30 százalékát meg nem haladó része, helyi bérlet formájában juttatott bevétel,

17 A kafetéria-rendszer szabályozása a magánszemély javára átutalt munkáltatói/ foglalkoztatói havi hozzájárulásból: - az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát, - az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyezı pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát, - foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát, meg nem haladó része a munkáltató által a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíjpénztárba fizetett összeg.

18 Nem költség magánszemély vagy családjának személyes szükségletét szolgálja alacsony adókulcsú állam jogi, természetes személyei részére jutattak, ha nincs bizonyítva Bőntett költsége Adómentes támogatással kapcsolatban felmerülı költség Bevételt meghaladó mértékő költség

19 Jövedelmek Összevonandó Önálló Nem önálló Egyéb jövedelem Nem összevonandó Vegyes jövedelmek Jövedelem megállapítása +Bevétel -Nem bevétel - Költség (+nem költség) = Jövedelem Számított adó -Adókedvezmény Fizetendı adó

20 Nem önálló tevékenység Munkaviszony Európai parlamenti, országgyőlési, helyi önkormányzati képviselıi tevékenység társas vállalkozás magánszemély tagjának közremőködése társas vállalkozás választott képviselıje segítı családtag tevékenysége

21 Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem + Jogviszonyból származó minden bevétel - Törvény szerint nem az adóalap része (internet, lakáskölcsön, étkezési utalvány, nyugdíjalap befizetés) - Szakszervezeti tagdíj - Költségtérítés - Külszolgálat címén kapott összeg 30%-a, max. napi 10 dollár

22 Bıvül a nem önálló tevékenységbıl származó jövedelmek köre. Ha az egyszerősített vállalkozói adó (eva) hatálya alá nem tartozó társas vállalkozásban a személyes közremőködı nem részesül személyes közremőködıi díjban vagy annak éves összege az adóévben nem éri el a tevékenységre jellemzı kereset éves összegét, nem önálló tevékenységbıl származó bevételnek minısül az említett társas vállalkozás által a személyes közremőködı számára kifizetett osztalék és/vagy az adóévben jóváhagyott, osztalékelılegként már kifizetett osztalék, de legfeljebb ezek együttes összegébıl az a rész, amely a személyes közremőködıi díjjal együtt, illetve ennek hiányában eléri a tevékenységre jellemzı kereset éves összegét.

23 Önálló tevékenység Egyéni vállalkozó Mezıgazdasági ıstermelı Bérbeadó Választott könyvvizsgáló Megbízási szerzıdés alapján végzett tevékenység Önálló tevékenységbıl származó jövedelem + Bevétel, költségtérítés - Elszámolható költségek vagy - 10%-os diktált költséghányad

24 Tételes költségelszámolás szabályai Költség számla ellenében számolható el (néhány kivétel van) Csak üzemi célú költségek számolhatók el Személygépkocsi nem lehet üzemi célú Költséget akkor lehet elszámolni, amikor azt a magánszemély kifizette

25 Egyéb jövedelem Adóterhet nem viselı járandóság (ösztöndíj) jog, követelés eladási és vásárlási értéke közötti különbség Önkéntes nyugdíjpénztár által fizetett jövedelem (ha az nem nyugdíj) Alacsony adókulcsú államból származó kamat, osztalék Értékpapír kedvezményes juttatásából származó jövedelem

26 Egyéb jövedelem kibıvítése Az egyéb jövedelem fogalmát kibıvítették az ellenırzött külföldi társaságokból származó bevételekre azzal, hogy ide tartozik az üzleti éve utolsó napján kimutatott adózott eredménynek a felosztott osztalékkal csökkentett összegébıl (fel nem osztott nyereség) a magánszemély közvetlen vagy közvetett részesedésére jutó rész, ha kapcsolt vállalkozási viszony áll fent a magánszemély és a társaság között, vagy a magánszemély közvetetten rendelkezik részesedéssel a társaságban. Közvetett részesedés számításánál figyelembe kell venni a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozó részesedését is a társaságban.

27 Külön adózó jövedelmek Ingó vagyontárgy eladása Ingatlan, vagyoni értékő jog eladása Tartási, életjáradéki,öröklési szerzıdésbıl származó jövedelem Kamatból származó jövedelem - 20% Értékpapír-kölcsönzésbıl származó jövedelem Csereügyletbıl származó jövedelem Osztalékból származó jövedelem Árfolyamnyereségbıl származó jövedelem (jövedelemszerzés napján érvényes MNB-devizaárfolyam) Tızsdei ügyletbıl származó jövedelem - 20% Vállalkozásból kivont jövedelem Adómérték: Jövedelem 25%-a

28 Lakáseladás Vételtıl számított 5 év után teljesen adómentes Megszőnik a lakásszerzési kedvezmény 5 éven belüli eladás esetén fokozatosan csökken az adóalap 1. év jövedelem 90%-a 2. év jövedelem 60%-a 3. év jövedelem 30%-a

29 Adósávok, adókulcsok Jövedelem összege Határ-adókulcs 0 ( ) (18%) 17% felett ( ) (36%) 32%

30 A változás Az adótábla 17 százalékos sávhatára 1,7 millió forintról 5 millió forintra emelkedik. 5 millió forintig 17 százalékos, az e feletti részre pedig 32 százalékos kulcsot kell majd alkalmazni. A korábbi tervekkel ellentétben megmarad a jelenleg évi Ft-ot meghaladó jövedelem felett fizetendı szolidaritási adó, azonban egyszerősítési okokból, ezt a személyi jövedelemadóba építve, annak felsı kulcsában kell majd megfizetni.

31 Külföldi jövedelmek adózása Van kettıs adóztatás kizáró egyezmény általában adómentes Ha nincs ilyen: + Külföldrıl szerzett összevonandó jövedelem * MNB dec. 31-i devizaárfolyama Adóból levonható - külföldön fizetett adó 90%-a, maximum külföldi jövedelem*átlagos adókulcs Külföldi pénznemben megszerzett jövedelem forintra történı átszámítása esetén az MNB devizaárfolyam helyett, amennyiben a magánszemély rendelkezik pénzügyi intézmény által kiadott, a külföldi pénz vételét/eladását igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, akkor a magánszemély az átszámításhoz választhatja a bizonylaton szereplı árfolyamot.

32 Kedvezményesen hazahozható küldöldi jövedelem és évi átmeneti elıírás 10% adó terheli a következı bevételeket ellenırzött külföldi társaságból kapott osztalék ellenırzött külföldi társaság jogutód nélküli megszőnése miatt kivont részesedés ellenırzött külföldi társaság jegyzett tıkéje leszállítása miatt kivont részesedés A csökkentés feltétele hogy: Az e jogcímeken elszámolt bevétel felét az adózó legkésıbb jún. 30-áig magyar állampapírba fektesse, Az így megszerzett állampapírt két évig megtartsa

33 kamatkedvezmény A kamatkedvezmény adója 44 százalékról 54 százalékra emelkedik.

34 Adójóváírás ( Ft jövedelem alatt: A bérjövedelem 18%-a, legfeljebb havi Ft (12 hónapra Ft) Ft jövedelemig: Különbözet 9%-ával kell csökkenteni az adójóváírás összegét.) Az adójóváírás az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének 17 százaléka, havi maximum összegét Ftban limitálják, a jogosultsági határ Ft-ra nı. Ezen jövedelem korlát felett 12 % mértékben csökken ( Ftig).

35 Megszőnı kedvezmények Megszőnı Adókedvezmények: - Élet- és nyugdíjbiztosítások adókedvezménye - Közcélú adományok kedvezménye - A megállapodás alapján fizetett TB járulék és mnyp-i tagdíj kedvezménye - A magánnyugdíjpénztári kiegészítı tagdíj kedvezmény - A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi befizetés kedvezménye - A felsıoktatási képzési költség adókedvezménye (tandíj kedvezmény) - A háztartási adókedvezmény - Alkalmi foglalkoztatás adókedvezménye Megszőnik a napidíj kedvezménye Adókötelessé válik a belföldi és külföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj. A korábban adómentesen adható belföldi kiküldetés 500 Ft/nap és a külföldi kiküldetés 30 % max 15 EUR/nap is adókötelessé vált.

36 Megmaradó adókedvezmények A súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezménye, a családi kedvezmény a hosszú távú megtakarításokhoz (Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és nyugdíj elıtakarékossági befizetések) kapcsolódó adókiutalás, a mezıgazdasági ıstermelıket megilletı kedvezmény

37 Családi kedvezmény Családi kedvezmény jövedelemkorlátai Eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta (6 m Ft) Ft 3 fı 3 fı (6,5 m Ft) Ft 3 fı 4 fı (7 m Ft) Ft 4 fı 5 fı (7,5 m Ft) Ft 5 fı 6 fı (8 m Ft) Ft 6 fı de egyetlen napján sem haladta meg A jövedelemkorlát felett a kedvezményt a többlet 20%-ával csökkenteni kell.

38 Bérszámfejtés rendszeres munkabér Bérköltség összesen TB (29% (24%+4,5%+0,5%)) (Munkaadói járulék 3%) Eho 1950 Ft.(napi 65 Ft) Megszőnik Bruttó munkabér SZJA (18% 36%) 17% 32% szuperbruttóból számítva Nyugdíjjárulék 9,5 Egészségbiztosítási járulék (6%) }32% 27% nyugdíjbiztosítási járulék: 24% Az egészség biztosítási és a munkaerı-piaci járulék:3%, Munkavállalói járulék (1,5%) }7,5%

39 Összevont adóalap Az összevont adóalap része: - az önálló tevékenység jövedelme (mint eddig) - a nem önálló tevékenység jövedelme (mint eddig) - az egyéb jövedelem (mint eddig) - átalányadózás esetén az egyéni vállalkozó és a mezıgazdasági kistermelı átalányadó alapja (mint eddig) - ADÓALAP KIEGÉSZÍTÉS (új) o foglalkoztatói tb járulék (27%) o biztosítási kötelezettség hiányában az EHÓ (27%) o vagyis a bruttó jövedelem NÖVELVE ANNAK 27%-val (SZUPERBRUTTÓSÍTÁS)

40 A munkáltatók által fizetendı járulékok 32 százalékról 27 százalékra csökken, amely úgy valósul meg, hogy a jelenlegi 5 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási járulék 3 százalékra csökken, amely már tartalmazza a munkaadói járulékot is. A 3 százalékos egészségbiztosítási járulékból ugyanis 1 százalék a jelenlegi 3 százalékos munkaadói járulék, amely így külön járulékként megszőnik 2010-tıl. A jelenleg havonta fizetendı 1950 Ft-os tételes egészségügyi hozzájárulás eltörlésre kerül Az egyéb jövedelmek 11 százalékos egészségügyi hozzájárulása 27 százalékra emelkedik.

41 Munkaerı-piaci járulékok Mind a foglalkoztató, mind a biztosított által fizetendı járulékok kiegészülnek a munkaerı-piaci járulékokkal, amely a munkaadói, munkavállalói, illetve a vállalkozói járulékokat tartalmazza. Ezzel együtt megszőnik a munkavállalói, a munkaadói és a vállalkozói járulék.

42 Munkahely megırzı támogatás január 01-jétıl új szabály hogy heti 36 órás foglalkoztatásnak kell tekintetni azt a munkaviszonyt is, amelyben a munkáltató a gazdasági válság megoldására indított program keretében, munkaidı szervezési intézkedéssel csökkentett munkaidıben átlagosan legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalóra tekintettel munkahely megırzı támogatásban részesül.

43 Adóelıleg megállapítása kifizetıkre, munkáltatókra és magánszemélyekre vonatkozó széttagolt szabályozás egységesítése, egyszerősítése, nem ıstermelıként, egyéni vállalkozóként számlázott bevételbıl nem kell adóelıleget levonni, levont elılegrıl kiállított igazoláson a kifizetı feltünteti az adóelıleg-kiegészítés összegét is, önálló tevékenység költség-nyilatkozatára vonatkozó 50%-os korlát megszőnik, elıleg összegét csökkentı tételek: adójóváírás, személyi kedvezmény, családi kedvezmény (magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés 30%-a: Ø) ıstermelı figyelembe veheti az elıleg megállapítás során az ıstermelıi adókedvezményt is.

44

45 Egyéni vállalkozó A biztosított egyéni vállalkozó a 27 % mértékő társadalombiztosítási járulékot, vállalkozói kivétet fizet meg Egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás személyesen közremőködı magánszemély tagja a tevékenységre jellemzı kereset alapján kell az összevont adóalap szerint adózni a kivét vagy a személyes közremőködés ellenértéke után. A tevékenységre jellemzı keresetet a piaci viszonyok alapján jellemzı kereset alapján, de legalább az ÁFSZ által meghatározott elızı évre vonatkozó FEOR-szám szerinti kereset szerint kell meghatározni.

46 Vállalkozói személyi jövedelemadó osztalékalapnak nem része a kivét-kiegészítésként elszámolt összeg, átalányadózásban megállapított jövedelem (bruttósítva) az összevont adóalap része, vállalkozói Szja. kulcs: 19% (különadó megszőnik), megszőnı bevétel-csökkentı tételek: a megfizetett helyi iparőzési adó, ill. a szabadalom, használati és formatervezési mintaoltalom költsége, nyilvántartott fejlesztési tartalék kivezetése: nyilvántartásba vétel évét követı 5. adóév végéig, veszteségelhatárolás feltétele: rendeltetésszerő joggyakorlás (nem kell adóhatósági engedély), szgk. után ig megkezdett écs. a teljes leírásig folytatható, ha a cégautó-adót megfizeti ( ig terjedı idıszakra a I. negyedévi bevallással).

47 Egyéb élımunkát terhelı közterhek Rehabilitációs hozzájárulás adóalany: 20 fınél többet foglalkoztató mérték: ( Ft/fı/év) Ft/fı/év adóalap: megváltozott munkaképesek 20 szorosát meghaladó létszám február 15 negyedévet közvetı 20-ig elıleg Szakképzési hozzájárulás (maradt) adóalany: munkaadók mérték: bértömeg 1,5% esedékesség: beszámoló készítése

48 Vállalkozói adóalap (1) Vállalkozási jövedelemadó levezetése Bevétel + Tartós adomány visszafizetendı összege -Szakképzı iskolai tanuló kedvezménye -Csökkent munkaképességő kedvezménye -Volt munkanélküli és szakmunkástanuló kedv. -Alapkutatás és kísérleti fejlesztés -Kisvállalkozói kedvezmény -Iparőzési adó 50%-a -Lekötött fejlesztési tartalék -Elhatárolt veszteség Korrigált bevétel -Költségek Vállalkozói adóalap

49 Vállalkozói adóalap (2) Számított személyi jövedelemadó (adóalap 16% 19%) Beruházási adókedvezmény Térségi adókedvezmény Kisvállalkozói adókedvezmény =Befizetendı személyi jövedelemadó = Adózás utáni vállalkozói jövedelem

50 Osztalékadó alap +Vállalkozói jövedelem - Fizetett adó =Adózott vállalkozói jövedelem + tárgyi eszköz eladás korrekciója +korábbi években elszámolt beruházási kiadás (nem aktivált) - tárgyévben vett eszköz nettó értéke - bírság, késedelmi pótlék - nem aktivált beruházási kiadás =Osztalékadó alapja - a magánszemély osztalékból osztalékelılegbıl származó jövedelmét függetlenül attól hogy külföldön szerzett vagy belföldön 25% adó terheli (megszőnt a kétkulcsos rendszer)

51 Részletezı nyilvántartások Vevıkkel szembeni követelések Szállítókkal szembeni tartozások Tárgyi eszközök, nem anyagi javak Beruházási és felújítási költségnyilvántartás Értékpapírok, értékpapírra vonatkozó jogok Munkabérek, más személyi jellegő kifizetések, vállalkozói kivét Útnyilvántartás Hitelbe vagy bizományba történı értékesítésre átadott/átvett áruk Egyéb követelések és kötelezettségek nyilvántartása Selejtezés Alkalmi foglalkoztatás Leltár Alvállalkozói nyilvántartás Szigorú számadású nyomtatványok

52 Mezıgazdasági ıstermelı Adószám kötelezı (akkor is, ha kizárólag kompenzációs felárra jogosító értékesítést végez) Nyugta-, számlaadási kötelezettség Alanyi adómentesség választása: nem Áfa-alany vevık részére értékesítés + feltételek Ha nem alanyi adómentes 25% ÁFA

53 Mezıgazdasági termelı átalány adózása Új szabály a évtıl, hogy átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem is az összevont adóalap része lett és mindhárom jövedelemszámítás esetén a megállapított jövedelmet ki kell egészíteni (bruttósítani kell) a jövedelem 27 százalékával.

54 Különadó Az egyszerősítést segítendı a magánszemélyek különadója beépül a személyi jövedelemadóba.

55 Egyéb változások A borravaló összevonandó jövedelem lesz, ha a munkáltatón keresztül kapja a az adózó, vagy egyéb jövedelem, ha egyéb úton szerez ilyen fajta jövedelmet. Eddig adóterhet nem viselı járandóság volt. b. Az iskolarendszeren kívüli képzés adóköteles bevétel, ha a képzés nem a cég tevékenységének ellátása érdekében történik. Adóköteles lett: a munkáltató által a magánszemélyek nyugdíjbavonulásakor természetben adott ajándék Ft-os része is. A társaságiadó-alanyok által juttatott reprezentáció és üzleti ajándék alapján meghatározott bevétel jövedelemadó-mentes A munkáltatói lakáscélú támogatás összege 1 millióról 5 millióra emelkedett, de összevonandó jövedelemnek számít. Az üzemanyag-megtakarítás címén kapott jövedelem nem önálló tevékenység bevételének minısül, ha a 100 ezer forintot meghaladja.

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014.

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014. Budapest, 2014 Szerzők: Szűcs Józsefné Kopányiné Mészáros Edda Dr. Székely Zsuzsanna Dr. Rosenfeld Anita Dr. Pickarczyk

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke VAN MEGOLDÁS Közéleti vitáinkat gyakorta a tartalmatlan szócséplés határozza meg. Előkészítetlen, kapkodó kormányzati koncepciók kapcsán alakulnak ki viták, mely vitáknak igazi eredménye nem lehet, hiszen

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben