Személyi jövedelemadó Fogalmak 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3."

Átírás

1 Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának személyes közremőködıi díj-kiegészítésre vonatkozó szabályok, ezért e fogalomból kikerülnek az erre vonatkozó rendelkezések. Ha valaki számára azonban kedvezıbb, akkor élhet ezekkel a szabályokkal.(84/f ) Reprezentáció, üzleti ajándék: A átalakulása miatt kerültek ide (a természetbeni juttatás fogalmat 2011-tıl az szja tv. nem használja).változás, hogy az üzleti ajándék: a minimálbér 25 %-ának megfelelı egyedi értéket meg nem haladó ajándék, eddig korlát nem vonatkozott rá.

2 Fogalmak 3. A magánszemély összes jövedelme Be kell számítani Vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó EV-nál a vállalkozói osztalékalap! az összes jövedelembe a külföldrıl származó jövedelmet, ha az nemzetközi egyezmény alapján más államban adóztatható. EKHO szerinti bevétel! azt a bevételt, amelyet külön törvény elıírása alapján kell beszámítani Nem kell beszámítani: már nemcsak az ingatlan átruházásából, hanem most már a vagyoni jog visszterhes alapításából, átruházásából (végleges átengedésébıl), megszüntetésébıl, ilyen jogról való végleges lemondásból származó, az összevont adóalapba tartozó jövedelmet;! a munkaviszony jogellenes megszüntetésére tekintettel bírósági ítélet alapján fizetett összeget;! az osztalékelıleget. (Az osztalékelıleg osztalékká váló része a beszámoló elfogadásának évében része a magánszemély összes jövedelmének.) Mivel a kedvezményekhez kapcsolódó jövedelemkorlát megszőnt, ez a fogalom már csak az adójóváírás figyelembevételéhez szükséges. Fogalmak 3. a súlyosan fogyatékos személy meghatározása átkerül a tv. 40. (2) bekezdésébe, a kedvezmény meghatározásához, de az egyéb feltételek nem változnak törvényben meghatározott mértékő végkielégítés: 2011-tıl kikerül e fogalom a törvénybıl, mivel már nem él a végkielégítés megosztására vonatkozó szabály, amit eddig a 26. (2)-(4) bekezdései határozott meg. Továbbra sem bér a végkielégítés. (3. 21.) adóterhet nem viselı járandóság: a fogalom megszőnik, tıl adómentes jövedelmek közé kerülnek, a tv. 1. sz. mellékletében találhatjuk meg (kivétel a hallgatói munkadíj, ami ezentúl munkaviszonyból származó jövedelemként adókötelessé válik).

3 Adómentes juttatások (1. sz. melléklet) Adómentessé válnak a korábbi adóterhet nem viselı járandóságok: nyugdíj, baleseti járadék, jövedelempótló járadék, GYES, anyasági támogatás, gyermeknevelési támogatás, nevelıszülıi díj, ápolási díj, szociális gondozói díj évi 180 ezer forintot meg nem haladó része, lakáscélú felhasználásra nyújtott vissza nem térítendı támogatást, vendégtanár magyarországi foglalkoztatása, felsıoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója részére kifizetett ösztöndíj, tankönyv- és jegyzettámogatás, stb. Új adómentesség a munkáltató által a munkavállalóra, a társas vállalkozás által a személyesen közremőködı tagra kötött, visszavásárlási értékkel nem rendelkezı kockázati betegségbiztosítás díja. Elemi kár, katasztrófa esetén adómentes a károsult által jogszabályban meghatározott feltételek szerint, vagy közadakozásból, vagy a munkáltatójától kapott segély, támogatás. Arányos, egykulcsos adó, adójóváírás A személyi jövedelemadó mértéke valamennyi (összevont adóalapba tartozó és külön adózó) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek: Egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója 0-500m 10 %, felette 19%. A kedvezményes adókulcs alkalmazása nem feltételhez kötött, az elért megtakarítást az egyéni vállalkozónak nem kell nyilvántartania, és annak felhasználása nem kötött. Tartós befektetésbıl származó jövedelem hozama utáni adó 3 éves lekötés elteltével 10%-os adókulccsal adózik. 3 év letelte elıtt 16%. (5 év után adómentes) 67/B

4 Adóalap-kiegészítés Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adó(elıleg)alapjának meghatározásánál 2011-ben még megmarad a szuperbruttósítás intézménye 2013-ig megszőnik ben 27% 2012-ben 13,5% 2013-ban 0%. Különadózóknál kivétel: A kamatkedvezménybıl származó jövedelem adóalapja a kamatkedvezmény 1,19-szorosa, adója 16 százalék. Nem pénzbeli nyeremény esetén az adó alapja a nyeremény piaci értékének 1,19-szorosa, adója 16 százalék, ezt a nyeremény kifizetıje fizeti. Ez a szabály vonatkozik a bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett vetélkedı, verseny nem pénzben kapott díjára is (ezekre korábban a természetbeni juttatások adózási szabályai vonatkoztak) január 1-tıl már nem tartozik az összevont adóalapba az adóterhet nem viselı járandóság, így az adóalap-kiegészítésnél már nem kell figyelembe venni. Családi kedvezmény A családi kedvezmény ( bruttosított összevont) adóalapkedvezményként, már egy gyermektıl, és jövedelemkorlát nélkül érvényesíthetı. Mértéke: egy és két eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként forint (ez adóban Ft), három eltartott esetén forint (adóban: Ft). Családi kedvezményt érvényesíthet a kedvezményezett eltartottak után: a családi pótlékra jogosult, a várandós nı és vele közös háztartásban élı házastársa; a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy); Új elıírás: a rokkantsági járadékban részesülı magánszemély ezentúl adóalap-kedvezményt érvényesíthet önmaga, mint kedvezményezett eltartott után. A családi kedvezmény egyszeresen vehetı igénybe, de a jogosulttal közös háztartásban élı házastárssal, élettárssal megosztható.

5 Az összevont adóalap adóját csökkentı kedvezmények Adókedvezményt továbbra is az összevont adóalap adója összegéig lehet elszámolni. Ha a magánszemély több adókedvezményre jogosult, akkor azokat a bevallásában vagy munkáltatói adó-megállapításában az általa megjelölt sorrendben veheti figyelembe. Egyéb esetben a sorrend: 1. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye (a szja-törvény december 31-én hatályos elıírásait kell alkalmazni a jövedelemkorlát figyelembe vételekor, azaz a , illetıleg forintot meg nem haladó, az adóalap-kiegészítés nélküli jövedelem az irányadó) 2. személyi kedvezmény (súlyosan fogyatékos személy kedvezménye) 3. ıstermelıi kedvezmény (tevékenységi kedvezmény) 4. egyéb (tandíj, felnıttképzés igénybe vehetı halasztott kedvezménye a még nem érvényesített rész a halasztáskor hatályos szabályok szerint érvényesíthetı (30%, 3,4-3,9 M Ft) évi adóalapkiegészítés nélküli jövedelem ne haladja meg a forintot, másik feltétele, hogy a kedvezmények együttes összege az ıstermelıi adókedvezménnyel sem haladhatja meg a forintot. ) Az adókedvezmények korlátozása Eddig a 42. határozta meg, ez 2011-tıl megszőnik, így a személyi és ıstermelıi kedvezmény változatlanul és jövedelemkorlát nélkül igénybe vehetı (max. 100 e Ft elıtt nyugdíjkorhatárt elérıknél 130 e Ft)!!! Az átmeneti rendelkezések alapján járó, tandíj, felnıttképzés díjának halasztott kedvezménye, és a lakáscélú hiteltörlesztés után igénybe vehetı áthúzódó kedvezmény utoljára évi adóval szemben érvényesíthetı.

6 Egyes béren kívüli juttatások A természetbeni juttatás elnevezés megszőnik, külön nevesíti a törvény a béren kívüli juttatásnak nem minısülı egyéb juttatásokat és a béren kívüli juttatásokat. Rendelkezés az adóról 44/A, 44/B, 44/C Önkéntes kölcsönös biztosítópénztár és nyugdíjelıtakarékossági számla javára rendelkezni az adóévben történt saját befizetések 20%-a erejéig lehet. (eddig 30 % volt) Változás, hogy az önsegélyezı pénztárakban legalább 2 évre lekötött vagy prevenciós szolgáltatásra fordított összeg után 10 % adókedvezmény (adókiutalás) érvényesíthetı már évre vonatkozóan is. Eddig ez csak az egészségpénztárak esetében volt lehetséges.

7 Béren kívüli juttatásnak nem minısülı egyéb juttatások 70. A juttatások alapja a jövedelem 1,19-szerese. A béren kívüli juttatásnak nem minısülı egyes juttatások után a kifizetınek 16 százalék adót, valamint 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Béren kívülinek nem minısülı egyes meghatározott juttatások: csoportos életbiztosítás (több magánszemély mint biztosított javára kötött biztosítási szerzıdés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj, ha a szerzıdés nem egyénileg, hanem kizárólag vmilyen közös ismérv alapján határozzák meg a biztosítottak körét)(munkakör, életkor ) a korábbi természetbeni juttatások (hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés v. más szolgáltatás, telefon magáncélú használata stb.) Új elıírás: adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minısülı, a minimálbér 1%-át meg nem haladó értékő reklám, illetve egyéb ajándék juttatási lehetıség. A kifizetı minden olyan magánszemélynek is adhat csekély értékő ajándékot (max.: a min.bér 10%-a) évi 3x, akinek más jövedelme tıle nem származik. amely megfelel e törvény külön rendelkezése [71. ] szerint meghatározott béren kívüli juttatás feltételeinek, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja. Béren kívüli juttatásnak nem minısülı egyéb juttatások 70. társadalmi szervezet, köztestület, alapítvány által adott reprezentáció és üzleti ajándék azon része, amely meghaladja az összes ráfordítás 10%-át, de max.: a bevétel 10%-a Tao tv. alá nem tartozó juttatótól (tao alá tartozónál adómentes, ha tao alapot növelı tételként kell figyelembe vennie) Bevétel 1%-át, de max.: 25 M Ft-ot meghaladó reprezentáció Adóévi statisztikai átlagos állományi létszám x Ft/fı értéket meghaladó üzleti ajándék (max.: min.bér 25% egyedi érték Béren kívülinek nem minısülı egyes meg nem határozott (felek közötti jogviszonytól függı juttatások) A felek közötti jogviszonytól függı juttatások pl. a sportcélú juttatás, a személyszállítási szolgáltatás, a munkavállalóknak a munkáltató által minden munkavállaló számára megismerhetı belsı szabályzatban meghatározott kör részére, azonos feltételekkel és módon ingyen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ami nem sorolható be a közé az összevont adóalap részeként adózik =>1,27-es szorzó =>16 % (tb. terheket a felek közti jogviszony határozza meg) pl: - albérleti hozzájárulás - magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés - mővelıdési intézményi szolgáltatás (pl:színházjegy)

8 Béren kívüli juttatások 71. A béren kívüli juttatások után szintén a kifizetı fizet 16 százalék adót, aminek alapja a jövedelem 1,19-szerese, a juttatást egyéb közteher, így 27 % eho sem terheli. üdülési csekk v. üdülési szolgáltatás (saját v. vagyonkezelésében lévı üdülıben) max. minimálbér összegéig étkezési szolgáltatás (hideg-, melegétk. utalv.) 18 e ft-ig internetszolgáltatás max.: 5 e ft/hó iskolakezdési támogatás min.bér 30%-ig helyi utazási bérlet (munkáltató nevére szóló számla alapján) iskolarendszerő képzés ktsg átvállalás (max.: min.bér x 2,5) juttatás szövetkezet közösségi alapjából (max.:min.bér 5o%) Munkáltató által fizetett összeg (több hónapra elıre v. utólag 3 hónapra visszamenıleg) önkéntes kölcs. nyugdíjpénztárakba (max. min.bér 50%) önkéntes kölcs. egészségpénzt./önsegélyezı pénzt. (max. min.bér 30%) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe (max. min.bér 50%) lehet Béren kívüli juttatások 71. A jelenleg kedvezményezett kör kiegészül a megújulási kártyaszámlára utalható, évi legfeljebb 300 ezer forint munkáltatói támogatással és a havi legfeljebb 5000 forintig adható, korábban adómentes internethasználat térítésével. A magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés kedvezményezése megszőnik. Felek közötti jogviszonytól függı juttatások A felek közötti jogviszonytól függı juttatások pl. a sportcélú juttatás, a személyszállítási szolgáltatás, a munkavállalóknak a munkáltató által minden munkavállaló számára megismerhetı belsı szabályzatban meghatározott kör részére, azonos feltételekkel és módon ingyen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ami nem sorolható be a közé az összevont adóalap részeként adózik =>1,27-es szorzó =>16 % pl: - albérleti hozzájárulás - magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés - mővelıdési intézményi szolgáltatás (pl:színházjegy)

9 Ingatlanbérbeadás Egyéb változások Megszőnik az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem külön adózási lehetısége. Változatlan szabályok mellett adómentes a termıföld 5 évre történı haszonbérbeadása (eddig a 74. -ban volt, de átkerült az 1. számú melléklet 9.4. pontjába) A fizetıvendéglátó tevékenységet folytató magánszemély tételes átalányadózása maradt évi 32 ezer Ft 2011-tıl a magánszemély az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmei után ha azt nem egyéni vállalkozóként végzi minden esetben az összevont adóalapja részeként, önálló tevékenységbıl származó jövedelemként adózik. Változnak az értékcsökkenés elszámolásra vonatkozó szabályok (tételes költségelszámolásnál változás: idıarányos, területarányos ÉCS elszámolás, ha az ingatlant nem az egész évben, v. nem a teljes épületet adja bérbe (akkor is, ha a tevékenység megkezdését megelızı 3 évnél régebben szerezte az ingatlant)) Egyéb változások Ingatlanértékesítés Az illetékmentesen szerzett ingatlan átruházásából származó jövedelem meghatározásakor megszerzésre fordított összegként öröklésnél a hagyatéki leltárban feltüntetett érték, ajándékozásnál az átruházásból származó bevétel 75 százaléka számolható el. Örökölt vagy ajándékba kapott ingatlan átruházása esetén az illetékkiszabáshoz figyelembe vett érték az ingatlan szerzési értéke, ha azonban az illetéket az adóbevallás határidejéig nem szabják ki, akkor öröklésnél a hagyatéki eljárás során feltüntetett érték, ajándékozásnál az eladásából származó bevétel 50 százaléka (ha az illetékhatározat késıbb ettıl eltérı értéket tartalmaz, a bevallás önellenırzéssel módosítható) A több részletben megszerzett ingatlan esetében a ráépítés, újjáépítés, alapterület-növelés megszerzésére fordított összeg meghatározásakor legalább a beépített anyag-értéket figyelembe szükséges venni. Ingóértékesítés Az adót akkor nem kell megfizetni, ha nem haladja meg a 32 ezer Ft-ot (ez továbbra is 200 ezer Ft jövedelemig jelent adómentességet)

10 Osztalékjövedelem Egyéb változások Megszőnik az EGT államban mőködı, elismert piacnak minısülı tızsdére bevezetett értékpapír osztaléka utáni kedvezményezett, 10 százalékos adózás. Az osztalékjövedelem után minden esetben 16 százalékkal kell adózni. Árfolyamnyereség Illetékmentesen szerzett értékpapír átruházása esetén szerzési értékként öröklés esetén a hagyatéki leltárban, vagy a hagyatéki eljárás során feltüntetett értéket, ajándékozás esetén az értékpapír szerzésének igazolt szerzési értékét, vagy ennek hiányában nullát kell figyelembe venni. Kamatjövedelem A kamatjövedelem szeptember 1-jét követı adókötelessé válásához kapcsolódó átmeneti rendelkezések módosulnak. Kamatadót kell fizetni a nyitott periódusú, szeptember 1-je elıtt kötött betét-, folyószámla-, bankkártya- és takarékbetét-konstrukciók kamatára és a Szeptember 1-jét megelızıen kötött életbiztosítási szerzıdéshez kapcsolódó rendkívüli befizetés és annak kivonása révén az e befizetés hozamára is. (Korábban ezek mentesek voltak.) Egyéb változások TBSZ kisebb pontosítások A tartós befektetésbıl származó jövedelmet (hozamot) nem a törvényben meghatározott konkrét napokon, hanem azokra a napokra vonatkozóan kell megállapítani. Ellenırzött tıkepiaci ügyletbıl származó jövedelem Nemcsak a befektetési szolgáltatóval, hanem annak közremőködésével kötött ügyletek is minısülhetnek ilyen jövedelemnek. Nyereménybıl származó jövedelem A nem pénzbeni nyeremény esetén az adó alapja a nyeremény piaci értékének 1,19-szerese. Ez a szabály irányadó bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett vetélkedı, verseny nem pénzben kapott díjára is. Elhunyt magánszemély megilletı jövedelem A magánszemély halálát követıen juttatott olyan bevétellel összefüggésben, amely a magánszemélyt az életében még megillette (ilyennek minısül különösen a munkabér), az adókötelezettséget úgy kell teljesíteni, mintha a juttatást a magánszemély a halálának idıpontjában szerezte volna meg.

11 Egyéni vállalkozók Ügyvédek, közjegyzık Hasonlóan az egyéni vállalkozási tevékenység egyéni cégként történı folytatásának szabályaihoz, a törvény 2011-tıl szabályozza, hogyan kell eljárnia az egyéni vállalkozó ügyvédnek, közjegyzınek, végrehajtónak, ha tevékenységét irodában folytatja. Ha az egyéni vállalkozó ügyvédnek, közjegyzınek, végrehajtónak, ha tevékenységét irodában folytatja, akkor meg kell szüntetnie egyéni vállalkozói tevékenységét, meg kell állapítania adókötelezettségét. Nem kell megfizetnie a foglalkoztatási kedvezmény, a kisvállalkozási kedvezmény és a nyilvántartott adókülönbözet miatt megszőnéskor egyébként esedékes adót. Meg kell fizetnie a fejlesztési tartalék és a kisvállalkozói adókedvezmény miatti adót. Ha az így keletkezett adója a 10 ezer forintot eléri, dönthet úgy, hogy azt 3 év alatt egyenlı részletekben megfizeti. Egyéni vállalkozók Adókulcs Az egyéni vállalkozó adóalapjának 500 millió forintot meg nem haladó része után 10 százalékkal, e fölött 19 százalékkal teljesíti adófizetési kötelezettségét. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának nincsenek feltételei, az elért adómegtakarítást az egyéni vállalkozónak nem kell nyilvántartania, és annak felhasználása nem kötött. Kivét kiegészítés Hatályon kívül kerülnek már 2010-re vonatkozóan is az egyéni vállalkozó kivét-kiegészítése (a társas vállalkozás tagjának személyes közremőködıi díj-kiegészítése is) megállapítására és adózására vonatkozó személyi jövedelemadó szabályok. Szüneteltetés Átalányadózó egyéni vállalkozó tevékenység szüneteltetése alatt létesíthet munkaviszonyt

12 Adóelıleg-szabályok Egyszerősödnek az adóelıleg megállapítási szabályok. Az adóztatás egykulcsossá válásával összhangban módosulnak az adóelıleg-nyilatkozat szabályai is. A fizetendı adóelıleg függetlenül a juttatott bevétel rendszeres, vagy nem rendszeres jellegétıl, illetve attól, hogy az adóelıleget a munkáltató, a kifizetı, vagy a magánszemély köteles megállapítani és megfizetni az adóelıleg-alap (családi kedvezményt érvényesítı magánszemély esetében a családi kedvezménnyel csökkentett adóelıleg-alap) 16 százaléka. Változik az adójóváírás figyelembevétele: az adóelılegnél a magánszemély azt nyilatkozatban kéri, továbbá nyilatkozik arról is, hogy az adóévben a munkáltatón kívül mástól az összes jövedelmébe számító jövedelmet nem szerez, valamint ezen utóbbi nyilatkozat hiányában akkor, ha a munkáltató által az adóévben juttatott, halmozott kifizetések összege (adott kifizetést is figyelembe véve) nem haladja meg a jogosultsági határt. Adóbevallás Az adót adóévenként be kell vallani. Bármely esetben jogosult az összevont adóalapja adójának külön törvény szerint meghatározott részérıl rendelkezı nyilatkozatot adni. Munkáltatói adómegállapítás nyilatkozat alapján, vagy Önadózóként: adónyilatkozat (elsı alkalommal a évi adókötelezettségrıl) Adóhatóság közremőködésével készített egyszerősített bevallás adóhatóság közremőködése nélkül készített bevallás Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége: egyszerősített adóbevallás és adónyilatkozat lehetıségérıl

13 Adónyilatkozat 11/A ) Adóbevallás helyett adónyilatkozat akkor tehetı, ha: kizárólag egy munkáltatótól szerzett jövedelmet és a levont adó(adóelıleg), valamint a ténylegesen fizetendı adó különbözete kevesebb 1000 forintnál, továbbá nem alkalmaz tételes költségelszámolást, nem kér adókiutalást, és a bevételbıl levonást, a jövedelembıl kedvezményt, adókedvezmény úgy érvényesít, ahogyan azt az adóelıleg megállapításához adott nyilatkozatában kérte. Adónyilatkozat 2. 2.) Adónyilatkozat akkor tehetı, ha: kizárólag kifizetıtıl szerzet bevételt, amely kifizetésenként a 100 ezer forintot nem haladta meg, és abból az adót, adóelıleget a kifizetı hiánytalanul levonta, továbbá nem alkalmaz tételes költségelszámolást, nem kér adókiutalást, a bevételbıl levonást, a jövedelembıl családi kedvezményt nem érvényesít, és adókedvezményt sem vesz igénybe.

14 Adónyilatkozat 3. 3.) Adónyilatkozat akkor tehetı, ha: egyrészt munkáltatóktól szerzett jövedelmet és a levont adó(adóelıleg), valamint a ténylegesen fizetendı adó különbözet kevesebb 1000 forintnál, másrészt kifizetıtıl szerzett kifizetésenként 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt, és abból az adót, adóelıleget a kifizetı levonta, továbbá nem alkalmaz tételes költségelszámolást, nem kér adókiutalást, a bevételbıl levonást, a jövedelembıl családi kedvezményt, adókedvezményt csak egy munkáltatónál és úgy érvényesít, ahogyan azt az adóelıleg megállapításakor tett nyilatkozatában kérte, összes jövedelme nem haladja meg az adójóváírás jogosultsági határát, ill. adójóváírást nem érvényesített, nem érvényesít. Az 1000 Ft adókülönbözetet megfizetni nem kell, az adóhatóság nem utalja ki. APEH Dél-dunántúli Regionális Fıigazgatóság Pécs

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály Szatmári László főosztályvezető-helyettes Jövedelem és forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke valamennyi (összevont adóalapba tartozó és külön

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 2011 Guzmics Zsuzsanna 2010.12.10. Adó mértéke 16 % Ingó és ingatlan vagyonátruházás, - Béren kívüli juttatás, - Kamatjövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, - Kamatkedvezmény (2010-ben

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben - SZJA egységesen 16 % I.) Személyi jövedelemadó 2011 (2010-ben: 5 millió forint 27 százalékos adóalap-kiegészítéssel növelt éves jövedelemig 17 százalék, az

Részletesebben

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2011. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezıgazdasági kistermelı egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások

2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások Oldal:1 2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások 2010.11-16-án elfogadta a Parlament a 2011 évre vonatkozó adó- és járuléktörvények változását. Tisztelt Partnereink! Az alábbi előzetes, gyors

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 12M29-es munkáltatói adómegállapítás kitöltési útmutatójából) 1. A személyi jövedelemadó megállapításának és elszámolásának

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI Adótábla: 2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-1 900 000

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

Személy jövedelemadó 2014. évi változásai. Minimálbér: 101.500.- Ft. Garantált bérminimum: 118.000.- Ft

Személy jövedelemadó 2014. évi változásai. Minimálbér: 101.500.- Ft. Garantált bérminimum: 118.000.- Ft ADÓVÁLTOZÁSOK 2014 Vasas Szakszervezeti Szövetség Somodiné Magyari Krisztina 2014. január 23. Személy jövedelemadó 2014. évi változásai Minimálbér: 101.500.- Ft Garantált bérminimum: 118.000.- Ft 2 1 Családi

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 CAFETERIA-RENDSZER Adómentes juttatások és azok értékhatára 1. Munkába járás költség kiegészítés: a bérlet árának 14 %-a 2. Sporteseményre szóló belép : nincs korlát 3. Kulturális

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

SZJA tv változások évben elfogadott tv.-ek tükrében

SZJA tv változások évben elfogadott tv.-ek tükrében SZJA tv változások 2010. évben elfogadott tv.-ek tükrében Glant Csaba 2010.12.16. 1 SZJA mértéke SZJA általános mértéke 16%!! Kivételek; Vállalkozói adó (500 millió forint adóalapig) 10% Tartós lekötés

Részletesebben

nem kell bevallást benyújtani?

nem kell bevallást benyújtani? SZJA bevallás 2012 nem kell bevallást benyújtani? Ha az adóévben egyáltalán nem, vagy csak olyan bevételt szerzett a magánszemély, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani. Ilyenek lehetnek:

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. ADÓHÍREK Személyi jövedelemadót érintı Egykulcsos adó Az eddig alkalmazott sávosan progresszív adózást felváltja a 16%-os egységes személyi jövedelemadó kulcs. Ráadásul az egykulcsos

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Személyi jövedelemadózás 2010

Személyi jövedelemadózás 2010 Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia, Sopron, 2009. szeptember 29-30. Személyi jövedelemadózás 2010 Szatmári László Az Országgyőlés június 29-én fogadta el a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET:

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözlöm hírlevelünk december havi számának megjelenése alkalmából! Ismételten jelezzük Önnek az alábbi, KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Az EVÁSoknak az evát december 20-ig fel kell tölteniük!

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Szja-bevallás 2015-ben

Szja-bevallás 2015-ben Szja-bevallás 2015-ben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Variációk egy témára 5000,- 10 000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- 10 000,- + 5000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- + 5000,-

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadóra

Példák a személyi jövedelemadóra Példák a személyi jövedelemadóra Magyar állampolgár itthon és külföldön szerzett jövedelme egyaránt adóköteles Miről volt szó? SZJA kiszámítása Társadalombiztosítási kötelezettségek Kifizetők szerepe SZJA

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 VÁLTOZÁSOK 2011.ÉVRİL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Egykulcsos SZJA 2011. január 1-jétıl az adó mértéke egységesen 16 százalék, ami a felbruttósítás elıtti jövedelemre vetítve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ. A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról TÁJÉKOZTATÓ A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról Tartalomjegyzék JOGI NYILATKOZAT...3 I. ADÓJOGI VONATKOZÁSOK...4 II. VARIÁCIÓK CÉGES

Részletesebben