Személyi jövedelemadó Fogalmak 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3."

Átírás

1 Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának személyes közremőködıi díj-kiegészítésre vonatkozó szabályok, ezért e fogalomból kikerülnek az erre vonatkozó rendelkezések. Ha valaki számára azonban kedvezıbb, akkor élhet ezekkel a szabályokkal.(84/f ) Reprezentáció, üzleti ajándék: A átalakulása miatt kerültek ide (a természetbeni juttatás fogalmat 2011-tıl az szja tv. nem használja).változás, hogy az üzleti ajándék: a minimálbér 25 %-ának megfelelı egyedi értéket meg nem haladó ajándék, eddig korlát nem vonatkozott rá.

2 Fogalmak 3. A magánszemély összes jövedelme Be kell számítani Vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó EV-nál a vállalkozói osztalékalap! az összes jövedelembe a külföldrıl származó jövedelmet, ha az nemzetközi egyezmény alapján más államban adóztatható. EKHO szerinti bevétel! azt a bevételt, amelyet külön törvény elıírása alapján kell beszámítani Nem kell beszámítani: már nemcsak az ingatlan átruházásából, hanem most már a vagyoni jog visszterhes alapításából, átruházásából (végleges átengedésébıl), megszüntetésébıl, ilyen jogról való végleges lemondásból származó, az összevont adóalapba tartozó jövedelmet;! a munkaviszony jogellenes megszüntetésére tekintettel bírósági ítélet alapján fizetett összeget;! az osztalékelıleget. (Az osztalékelıleg osztalékká váló része a beszámoló elfogadásának évében része a magánszemély összes jövedelmének.) Mivel a kedvezményekhez kapcsolódó jövedelemkorlát megszőnt, ez a fogalom már csak az adójóváírás figyelembevételéhez szükséges. Fogalmak 3. a súlyosan fogyatékos személy meghatározása átkerül a tv. 40. (2) bekezdésébe, a kedvezmény meghatározásához, de az egyéb feltételek nem változnak törvényben meghatározott mértékő végkielégítés: 2011-tıl kikerül e fogalom a törvénybıl, mivel már nem él a végkielégítés megosztására vonatkozó szabály, amit eddig a 26. (2)-(4) bekezdései határozott meg. Továbbra sem bér a végkielégítés. (3. 21.) adóterhet nem viselı járandóság: a fogalom megszőnik, tıl adómentes jövedelmek közé kerülnek, a tv. 1. sz. mellékletében találhatjuk meg (kivétel a hallgatói munkadíj, ami ezentúl munkaviszonyból származó jövedelemként adókötelessé válik).

3 Adómentes juttatások (1. sz. melléklet) Adómentessé válnak a korábbi adóterhet nem viselı járandóságok: nyugdíj, baleseti járadék, jövedelempótló járadék, GYES, anyasági támogatás, gyermeknevelési támogatás, nevelıszülıi díj, ápolási díj, szociális gondozói díj évi 180 ezer forintot meg nem haladó része, lakáscélú felhasználásra nyújtott vissza nem térítendı támogatást, vendégtanár magyarországi foglalkoztatása, felsıoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója részére kifizetett ösztöndíj, tankönyv- és jegyzettámogatás, stb. Új adómentesség a munkáltató által a munkavállalóra, a társas vállalkozás által a személyesen közremőködı tagra kötött, visszavásárlási értékkel nem rendelkezı kockázati betegségbiztosítás díja. Elemi kár, katasztrófa esetén adómentes a károsult által jogszabályban meghatározott feltételek szerint, vagy közadakozásból, vagy a munkáltatójától kapott segély, támogatás. Arányos, egykulcsos adó, adójóváírás A személyi jövedelemadó mértéke valamennyi (összevont adóalapba tartozó és külön adózó) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek: Egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója 0-500m 10 %, felette 19%. A kedvezményes adókulcs alkalmazása nem feltételhez kötött, az elért megtakarítást az egyéni vállalkozónak nem kell nyilvántartania, és annak felhasználása nem kötött. Tartós befektetésbıl származó jövedelem hozama utáni adó 3 éves lekötés elteltével 10%-os adókulccsal adózik. 3 év letelte elıtt 16%. (5 év után adómentes) 67/B

4 Adóalap-kiegészítés Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adó(elıleg)alapjának meghatározásánál 2011-ben még megmarad a szuperbruttósítás intézménye 2013-ig megszőnik ben 27% 2012-ben 13,5% 2013-ban 0%. Különadózóknál kivétel: A kamatkedvezménybıl származó jövedelem adóalapja a kamatkedvezmény 1,19-szorosa, adója 16 százalék. Nem pénzbeli nyeremény esetén az adó alapja a nyeremény piaci értékének 1,19-szorosa, adója 16 százalék, ezt a nyeremény kifizetıje fizeti. Ez a szabály vonatkozik a bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett vetélkedı, verseny nem pénzben kapott díjára is (ezekre korábban a természetbeni juttatások adózási szabályai vonatkoztak) január 1-tıl már nem tartozik az összevont adóalapba az adóterhet nem viselı járandóság, így az adóalap-kiegészítésnél már nem kell figyelembe venni. Családi kedvezmény A családi kedvezmény ( bruttosított összevont) adóalapkedvezményként, már egy gyermektıl, és jövedelemkorlát nélkül érvényesíthetı. Mértéke: egy és két eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként forint (ez adóban Ft), három eltartott esetén forint (adóban: Ft). Családi kedvezményt érvényesíthet a kedvezményezett eltartottak után: a családi pótlékra jogosult, a várandós nı és vele közös háztartásban élı házastársa; a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy); Új elıírás: a rokkantsági járadékban részesülı magánszemély ezentúl adóalap-kedvezményt érvényesíthet önmaga, mint kedvezményezett eltartott után. A családi kedvezmény egyszeresen vehetı igénybe, de a jogosulttal közös háztartásban élı házastárssal, élettárssal megosztható.

5 Az összevont adóalap adóját csökkentı kedvezmények Adókedvezményt továbbra is az összevont adóalap adója összegéig lehet elszámolni. Ha a magánszemély több adókedvezményre jogosult, akkor azokat a bevallásában vagy munkáltatói adó-megállapításában az általa megjelölt sorrendben veheti figyelembe. Egyéb esetben a sorrend: 1. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye (a szja-törvény december 31-én hatályos elıírásait kell alkalmazni a jövedelemkorlát figyelembe vételekor, azaz a , illetıleg forintot meg nem haladó, az adóalap-kiegészítés nélküli jövedelem az irányadó) 2. személyi kedvezmény (súlyosan fogyatékos személy kedvezménye) 3. ıstermelıi kedvezmény (tevékenységi kedvezmény) 4. egyéb (tandíj, felnıttképzés igénybe vehetı halasztott kedvezménye a még nem érvényesített rész a halasztáskor hatályos szabályok szerint érvényesíthetı (30%, 3,4-3,9 M Ft) évi adóalapkiegészítés nélküli jövedelem ne haladja meg a forintot, másik feltétele, hogy a kedvezmények együttes összege az ıstermelıi adókedvezménnyel sem haladhatja meg a forintot. ) Az adókedvezmények korlátozása Eddig a 42. határozta meg, ez 2011-tıl megszőnik, így a személyi és ıstermelıi kedvezmény változatlanul és jövedelemkorlát nélkül igénybe vehetı (max. 100 e Ft elıtt nyugdíjkorhatárt elérıknél 130 e Ft)!!! Az átmeneti rendelkezések alapján járó, tandíj, felnıttképzés díjának halasztott kedvezménye, és a lakáscélú hiteltörlesztés után igénybe vehetı áthúzódó kedvezmény utoljára évi adóval szemben érvényesíthetı.

6 Egyes béren kívüli juttatások A természetbeni juttatás elnevezés megszőnik, külön nevesíti a törvény a béren kívüli juttatásnak nem minısülı egyéb juttatásokat és a béren kívüli juttatásokat. Rendelkezés az adóról 44/A, 44/B, 44/C Önkéntes kölcsönös biztosítópénztár és nyugdíjelıtakarékossági számla javára rendelkezni az adóévben történt saját befizetések 20%-a erejéig lehet. (eddig 30 % volt) Változás, hogy az önsegélyezı pénztárakban legalább 2 évre lekötött vagy prevenciós szolgáltatásra fordított összeg után 10 % adókedvezmény (adókiutalás) érvényesíthetı már évre vonatkozóan is. Eddig ez csak az egészségpénztárak esetében volt lehetséges.

7 Béren kívüli juttatásnak nem minısülı egyéb juttatások 70. A juttatások alapja a jövedelem 1,19-szerese. A béren kívüli juttatásnak nem minısülı egyes juttatások után a kifizetınek 16 százalék adót, valamint 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Béren kívülinek nem minısülı egyes meghatározott juttatások: csoportos életbiztosítás (több magánszemély mint biztosított javára kötött biztosítási szerzıdés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj, ha a szerzıdés nem egyénileg, hanem kizárólag vmilyen közös ismérv alapján határozzák meg a biztosítottak körét)(munkakör, életkor ) a korábbi természetbeni juttatások (hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés v. más szolgáltatás, telefon magáncélú használata stb.) Új elıírás: adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minısülı, a minimálbér 1%-át meg nem haladó értékő reklám, illetve egyéb ajándék juttatási lehetıség. A kifizetı minden olyan magánszemélynek is adhat csekély értékő ajándékot (max.: a min.bér 10%-a) évi 3x, akinek más jövedelme tıle nem származik. amely megfelel e törvény külön rendelkezése [71. ] szerint meghatározott béren kívüli juttatás feltételeinek, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja. Béren kívüli juttatásnak nem minısülı egyéb juttatások 70. társadalmi szervezet, köztestület, alapítvány által adott reprezentáció és üzleti ajándék azon része, amely meghaladja az összes ráfordítás 10%-át, de max.: a bevétel 10%-a Tao tv. alá nem tartozó juttatótól (tao alá tartozónál adómentes, ha tao alapot növelı tételként kell figyelembe vennie) Bevétel 1%-át, de max.: 25 M Ft-ot meghaladó reprezentáció Adóévi statisztikai átlagos állományi létszám x Ft/fı értéket meghaladó üzleti ajándék (max.: min.bér 25% egyedi érték Béren kívülinek nem minısülı egyes meg nem határozott (felek közötti jogviszonytól függı juttatások) A felek közötti jogviszonytól függı juttatások pl. a sportcélú juttatás, a személyszállítási szolgáltatás, a munkavállalóknak a munkáltató által minden munkavállaló számára megismerhetı belsı szabályzatban meghatározott kör részére, azonos feltételekkel és módon ingyen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ami nem sorolható be a közé az összevont adóalap részeként adózik =>1,27-es szorzó =>16 % (tb. terheket a felek közti jogviszony határozza meg) pl: - albérleti hozzájárulás - magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés - mővelıdési intézményi szolgáltatás (pl:színházjegy)

8 Béren kívüli juttatások 71. A béren kívüli juttatások után szintén a kifizetı fizet 16 százalék adót, aminek alapja a jövedelem 1,19-szerese, a juttatást egyéb közteher, így 27 % eho sem terheli. üdülési csekk v. üdülési szolgáltatás (saját v. vagyonkezelésében lévı üdülıben) max. minimálbér összegéig étkezési szolgáltatás (hideg-, melegétk. utalv.) 18 e ft-ig internetszolgáltatás max.: 5 e ft/hó iskolakezdési támogatás min.bér 30%-ig helyi utazási bérlet (munkáltató nevére szóló számla alapján) iskolarendszerő képzés ktsg átvállalás (max.: min.bér x 2,5) juttatás szövetkezet közösségi alapjából (max.:min.bér 5o%) Munkáltató által fizetett összeg (több hónapra elıre v. utólag 3 hónapra visszamenıleg) önkéntes kölcs. nyugdíjpénztárakba (max. min.bér 50%) önkéntes kölcs. egészségpénzt./önsegélyezı pénzt. (max. min.bér 30%) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe (max. min.bér 50%) lehet Béren kívüli juttatások 71. A jelenleg kedvezményezett kör kiegészül a megújulási kártyaszámlára utalható, évi legfeljebb 300 ezer forint munkáltatói támogatással és a havi legfeljebb 5000 forintig adható, korábban adómentes internethasználat térítésével. A magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés kedvezményezése megszőnik. Felek közötti jogviszonytól függı juttatások A felek közötti jogviszonytól függı juttatások pl. a sportcélú juttatás, a személyszállítási szolgáltatás, a munkavállalóknak a munkáltató által minden munkavállaló számára megismerhetı belsı szabályzatban meghatározott kör részére, azonos feltételekkel és módon ingyen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ami nem sorolható be a közé az összevont adóalap részeként adózik =>1,27-es szorzó =>16 % pl: - albérleti hozzájárulás - magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés - mővelıdési intézményi szolgáltatás (pl:színházjegy)

9 Ingatlanbérbeadás Egyéb változások Megszőnik az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem külön adózási lehetısége. Változatlan szabályok mellett adómentes a termıföld 5 évre történı haszonbérbeadása (eddig a 74. -ban volt, de átkerült az 1. számú melléklet 9.4. pontjába) A fizetıvendéglátó tevékenységet folytató magánszemély tételes átalányadózása maradt évi 32 ezer Ft 2011-tıl a magánszemély az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmei után ha azt nem egyéni vállalkozóként végzi minden esetben az összevont adóalapja részeként, önálló tevékenységbıl származó jövedelemként adózik. Változnak az értékcsökkenés elszámolásra vonatkozó szabályok (tételes költségelszámolásnál változás: idıarányos, területarányos ÉCS elszámolás, ha az ingatlant nem az egész évben, v. nem a teljes épületet adja bérbe (akkor is, ha a tevékenység megkezdését megelızı 3 évnél régebben szerezte az ingatlant)) Egyéb változások Ingatlanértékesítés Az illetékmentesen szerzett ingatlan átruházásából származó jövedelem meghatározásakor megszerzésre fordított összegként öröklésnél a hagyatéki leltárban feltüntetett érték, ajándékozásnál az átruházásból származó bevétel 75 százaléka számolható el. Örökölt vagy ajándékba kapott ingatlan átruházása esetén az illetékkiszabáshoz figyelembe vett érték az ingatlan szerzési értéke, ha azonban az illetéket az adóbevallás határidejéig nem szabják ki, akkor öröklésnél a hagyatéki eljárás során feltüntetett érték, ajándékozásnál az eladásából származó bevétel 50 százaléka (ha az illetékhatározat késıbb ettıl eltérı értéket tartalmaz, a bevallás önellenırzéssel módosítható) A több részletben megszerzett ingatlan esetében a ráépítés, újjáépítés, alapterület-növelés megszerzésére fordított összeg meghatározásakor legalább a beépített anyag-értéket figyelembe szükséges venni. Ingóértékesítés Az adót akkor nem kell megfizetni, ha nem haladja meg a 32 ezer Ft-ot (ez továbbra is 200 ezer Ft jövedelemig jelent adómentességet)

10 Osztalékjövedelem Egyéb változások Megszőnik az EGT államban mőködı, elismert piacnak minısülı tızsdére bevezetett értékpapír osztaléka utáni kedvezményezett, 10 százalékos adózás. Az osztalékjövedelem után minden esetben 16 százalékkal kell adózni. Árfolyamnyereség Illetékmentesen szerzett értékpapír átruházása esetén szerzési értékként öröklés esetén a hagyatéki leltárban, vagy a hagyatéki eljárás során feltüntetett értéket, ajándékozás esetén az értékpapír szerzésének igazolt szerzési értékét, vagy ennek hiányában nullát kell figyelembe venni. Kamatjövedelem A kamatjövedelem szeptember 1-jét követı adókötelessé válásához kapcsolódó átmeneti rendelkezések módosulnak. Kamatadót kell fizetni a nyitott periódusú, szeptember 1-je elıtt kötött betét-, folyószámla-, bankkártya- és takarékbetét-konstrukciók kamatára és a Szeptember 1-jét megelızıen kötött életbiztosítási szerzıdéshez kapcsolódó rendkívüli befizetés és annak kivonása révén az e befizetés hozamára is. (Korábban ezek mentesek voltak.) Egyéb változások TBSZ kisebb pontosítások A tartós befektetésbıl származó jövedelmet (hozamot) nem a törvényben meghatározott konkrét napokon, hanem azokra a napokra vonatkozóan kell megállapítani. Ellenırzött tıkepiaci ügyletbıl származó jövedelem Nemcsak a befektetési szolgáltatóval, hanem annak közremőködésével kötött ügyletek is minısülhetnek ilyen jövedelemnek. Nyereménybıl származó jövedelem A nem pénzbeni nyeremény esetén az adó alapja a nyeremény piaci értékének 1,19-szerese. Ez a szabály irányadó bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett vetélkedı, verseny nem pénzben kapott díjára is. Elhunyt magánszemély megilletı jövedelem A magánszemély halálát követıen juttatott olyan bevétellel összefüggésben, amely a magánszemélyt az életében még megillette (ilyennek minısül különösen a munkabér), az adókötelezettséget úgy kell teljesíteni, mintha a juttatást a magánszemély a halálának idıpontjában szerezte volna meg.

11 Egyéni vállalkozók Ügyvédek, közjegyzık Hasonlóan az egyéni vállalkozási tevékenység egyéni cégként történı folytatásának szabályaihoz, a törvény 2011-tıl szabályozza, hogyan kell eljárnia az egyéni vállalkozó ügyvédnek, közjegyzınek, végrehajtónak, ha tevékenységét irodában folytatja. Ha az egyéni vállalkozó ügyvédnek, közjegyzınek, végrehajtónak, ha tevékenységét irodában folytatja, akkor meg kell szüntetnie egyéni vállalkozói tevékenységét, meg kell állapítania adókötelezettségét. Nem kell megfizetnie a foglalkoztatási kedvezmény, a kisvállalkozási kedvezmény és a nyilvántartott adókülönbözet miatt megszőnéskor egyébként esedékes adót. Meg kell fizetnie a fejlesztési tartalék és a kisvállalkozói adókedvezmény miatti adót. Ha az így keletkezett adója a 10 ezer forintot eléri, dönthet úgy, hogy azt 3 év alatt egyenlı részletekben megfizeti. Egyéni vállalkozók Adókulcs Az egyéni vállalkozó adóalapjának 500 millió forintot meg nem haladó része után 10 százalékkal, e fölött 19 százalékkal teljesíti adófizetési kötelezettségét. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának nincsenek feltételei, az elért adómegtakarítást az egyéni vállalkozónak nem kell nyilvántartania, és annak felhasználása nem kötött. Kivét kiegészítés Hatályon kívül kerülnek már 2010-re vonatkozóan is az egyéni vállalkozó kivét-kiegészítése (a társas vállalkozás tagjának személyes közremőködıi díj-kiegészítése is) megállapítására és adózására vonatkozó személyi jövedelemadó szabályok. Szüneteltetés Átalányadózó egyéni vállalkozó tevékenység szüneteltetése alatt létesíthet munkaviszonyt

12 Adóelıleg-szabályok Egyszerősödnek az adóelıleg megállapítási szabályok. Az adóztatás egykulcsossá válásával összhangban módosulnak az adóelıleg-nyilatkozat szabályai is. A fizetendı adóelıleg függetlenül a juttatott bevétel rendszeres, vagy nem rendszeres jellegétıl, illetve attól, hogy az adóelıleget a munkáltató, a kifizetı, vagy a magánszemély köteles megállapítani és megfizetni az adóelıleg-alap (családi kedvezményt érvényesítı magánszemély esetében a családi kedvezménnyel csökkentett adóelıleg-alap) 16 százaléka. Változik az adójóváírás figyelembevétele: az adóelılegnél a magánszemély azt nyilatkozatban kéri, továbbá nyilatkozik arról is, hogy az adóévben a munkáltatón kívül mástól az összes jövedelmébe számító jövedelmet nem szerez, valamint ezen utóbbi nyilatkozat hiányában akkor, ha a munkáltató által az adóévben juttatott, halmozott kifizetések összege (adott kifizetést is figyelembe véve) nem haladja meg a jogosultsági határt. Adóbevallás Az adót adóévenként be kell vallani. Bármely esetben jogosult az összevont adóalapja adójának külön törvény szerint meghatározott részérıl rendelkezı nyilatkozatot adni. Munkáltatói adómegállapítás nyilatkozat alapján, vagy Önadózóként: adónyilatkozat (elsı alkalommal a évi adókötelezettségrıl) Adóhatóság közremőködésével készített egyszerősített bevallás adóhatóság közremőködése nélkül készített bevallás Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége: egyszerősített adóbevallás és adónyilatkozat lehetıségérıl

13 Adónyilatkozat 11/A ) Adóbevallás helyett adónyilatkozat akkor tehetı, ha: kizárólag egy munkáltatótól szerzett jövedelmet és a levont adó(adóelıleg), valamint a ténylegesen fizetendı adó különbözete kevesebb 1000 forintnál, továbbá nem alkalmaz tételes költségelszámolást, nem kér adókiutalást, és a bevételbıl levonást, a jövedelembıl kedvezményt, adókedvezmény úgy érvényesít, ahogyan azt az adóelıleg megállapításához adott nyilatkozatában kérte. Adónyilatkozat 2. 2.) Adónyilatkozat akkor tehetı, ha: kizárólag kifizetıtıl szerzet bevételt, amely kifizetésenként a 100 ezer forintot nem haladta meg, és abból az adót, adóelıleget a kifizetı hiánytalanul levonta, továbbá nem alkalmaz tételes költségelszámolást, nem kér adókiutalást, a bevételbıl levonást, a jövedelembıl családi kedvezményt nem érvényesít, és adókedvezményt sem vesz igénybe.

14 Adónyilatkozat 3. 3.) Adónyilatkozat akkor tehetı, ha: egyrészt munkáltatóktól szerzett jövedelmet és a levont adó(adóelıleg), valamint a ténylegesen fizetendı adó különbözet kevesebb 1000 forintnál, másrészt kifizetıtıl szerzett kifizetésenként 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt, és abból az adót, adóelıleget a kifizetı levonta, továbbá nem alkalmaz tételes költségelszámolást, nem kér adókiutalást, a bevételbıl levonást, a jövedelembıl családi kedvezményt, adókedvezményt csak egy munkáltatónál és úgy érvényesít, ahogyan azt az adóelıleg megállapításakor tett nyilatkozatában kérte, összes jövedelme nem haladja meg az adójóváírás jogosultsági határát, ill. adójóváírást nem érvényesített, nem érvényesít. Az 1000 Ft adókülönbözetet megfizetni nem kell, az adóhatóság nem utalja ki. APEH Dél-dunántúli Regionális Fıigazgatóság Pécs

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014.

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014. Budapest, 2014 Szerzők: Szűcs Józsefné Kopányiné Mészáros Edda Dr. Székely Zsuzsanna Dr. Rosenfeld Anita Dr. Pickarczyk

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke VAN MEGOLDÁS Közéleti vitáinkat gyakorta a tartalmatlan szócséplés határozza meg. Előkészítetlen, kapkodó kormányzati koncepciók kapcsán alakulnak ki viták, mely vitáknak igazi eredménye nem lehet, hiszen

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Amennyiben Ön a 2013. évben ingatlant, vagyoni értékű jogot

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben