A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010."

Átírás

1 Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. tv. Az egyes képviselıi juttatások és kedvezmények megszüntetésérıl szóló évi LXV. tv. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. tv. A évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggı törvénymódosításokról szóló évi CXVI. tv. Alapelvek Az adó alapjának új meghatározása: adóalapnövelı tételekkel és levonásokkal csökkentett jövedelem Érvénytelen szerzıdések, jogalap nélküli bevételek, költségek az eredeti állapot helyreállítását követı önellenırzése (adóelılegre is) Kártérítés, kártalanítás, kárpótlás, valamint a kötbér, késedelmi pótlék adókötelezettsége: elmaradt jövedelem szabályai szerint Értelmezı rendelkezések I. Jövedelemszerzés helye: Tao tv. szerinti ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedés átruházása, kölcsönbeadása, kivonása esetén: belföld Szokásos piaci érték (tevékenységre jellemzı kereset) tevékenység piaci viszonyoknak megfelelı díjazása Megállapítás történhet: a) összehasonlító módszer, b) Viszonteladási árak módszere c) Költség és jövedelem módszer Személyes közremőködıi, egyéni váll.-i tevékenység esetében választható továbbá: a) képzettség, szakmai gyakorlat, a tevékenység többfélesége, jellege, ráfordított és kiesı idı figyelembevétele mellett, adott térségben, körülmények között, hasonló munkakörben, adott színvonalú, terjedelmő tevékenységet folytató munkavállalót megillet, vagy b) bevétel kivét nélküli ktg. szokásos vállalkozói haszon + b) pont szerint megállapított járandóság vagy c) bevétel kivét nélküli ktg. X 0,8 + a) pont sz. megállapított járandóság Értelmezı rendelkezések II. Adóterhet nem viselı járandóságok - szépkorúak jubileumi köszöntésekor folyósított juttatás - katonai és rendvédelmi felsıoktatási intézmények hallgatóinak ösztöndíja és egyéb pénzbeli juttatása - átalányadózó egyéni vállalkozó, kistermelı külföldi telephelyének betudható jövedelme (ha van kettıs adózás elkerülésére irányuló egyezmény) - lakáscélú munkáltatói támogatás Munkáltatói lakáscélú támogatás Nem adómentes, hanem adóterhet nem viselı járandóság A vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig Hitelintézet (Magyar Államkincstár) útján Adóévben és az azt megelızı négy évben együtt legfeljebb 5 millió forintig A január 1-tıl folyósított munkáltatói lakáscélú támogatásra kell alkalmazni január 1-tıl tiszta lap nem kell figyelembe venni a korábban folyósított munkáltatói lakáscélú támogatás, elengedett kölcsön összegét. 1

2 Értelmezı rendelkezések III. Magánszemély összes jövedelme (jövedelem+ adóalap növelı összeg) Adóalap növelı összeg: a társadalombiztosítási járulék és Eho Kikerülnek a falusi vendéglátásra vonatkozó fogalmak Egyes fogalmak jelentésében bekövetkezı változások: - Kiküldetés: (fegyveres szervek, MH tagjának szolgálati érdekbıl történı áthelyezése) - Ellenırzött külföldi társaság (tao. tv ) - Üdülési csekk (üdülési, mővelıdési célokra, a kibocsátó MNÜA által meghatározott szolgáltatásokra) - Iskolarendszeren kívüli képzés: (résztvevıi nem állnak tanulói, hallgatói jogviszonyban) - Tevékenységre jellemzı kereset (a fıtevékenység piaci viszonyoknak megfelelı díjazása) - Befektetési szolgáltató (önálló meghatározás: befektetési vállalkozás, árutızsdei szolgáltató, hitelintézet, ilyen tevékenységet jogszerően folytató külföldi személy) Értelmezı rendelkezések IV. Egyéni vállalkozó: az ev-ról és egyéni cégrıl szóló tv. szerinti ev-i nyilvántartásban szereplı természetes személy, aki Magyarországon letelepedett és rendszeresen nyereség- és vagyonszerzés céljából gazdasági tevékenységet folytat. nem minısülnek ev-nak: ıstermelık, magán-állatorvosok, szociális szolgáltatók, ügyvédek, egyéni szabadalmi ügyvivık, közjegyzık és az önálló bírósági végrehajtók kikerültek az egyéni vállalkozó fogalomkörébıl: gyógyszerészeti magántevékenység, falu/tanyagondnoki tev., szociális szolgáltatótevékenység, eu-i közösségi jogász Társas vállalkozás: +egyéni cég, szabadalmi ügyvivıi iroda kikerült a fogalomból a KHT., magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkezı munkaközössége Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése és szüneteltetése az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló tv. engedélyezési rendszer, okmányirodai mérlegelési jogkör, vállalkozói igazolványhoz kötöttség megszőnése, csak bejelentési kötelezettség (egyablakos rendszer), regisztrációs szám, minden bejelentés elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, díj- és illetékmentes eljárás, már nem kizáró ok az adó-, vámtartozás, a tevékenység a bejelentés visszaigazolásával megkezdhetı, szünetelés jogintézménye: 1 hónaptól 5 évig terjedhet, szintén bejelentésre (ill. az igazolvány leadásával), tevékenységet ezalatt nem végezhet, jogosultságot nem szerezhet, kötelezettséget nem vállalhat, esedékessé vált fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, Tevékenységét bármikor folytathatja - bejelentéssel új megszőnési jogcím: egyéni cég alapítása Az egyéni cégrıl szóló új szabályok alapító: ev-i nyilvántartásban szereplı természetes személy, jogi sz-el nem rendelkezı jogalany, jogképes, bejegyzéssel jön létre, ezzel kezdheti meg tevékenységét (Ø elıtárs.), Ctv., Gt., Csıdtv., Számv. tv., Tao., (Eva) hatálya alá tartozik, egy term. személy csak egy egyéni cég tagja lehet, egyéni cégnek csak egy tagja lehet (kivéve: öröklésnél özvegy, örökösök ma. 3 hónapig, cs. képesség elvesztése esetén tv-es képviselı, alapító okirat 30 napon belül bejegyzés és közzététel a cégbíróságon, szünetelés alatt nem alapítható, felelıssége korlátlan (ec.), vagy korlátozott (kfc.), jegyzett tıke: mértékére nincs elıírás, 200eFt alatt csak pénzbeli hozzájárulás lehet, már bejegyzett egyéni cégek 6 hónap alatt kötelesek eleget tenni az új szabályoknak Adóalapba nem számító tételek magánnyugdíj-pénztári tagdíjra kötött támogatási megállapodás alapján a magánszemély helyett más fizet. 7. k) pont dec. 31.-ig a 7. k) pont alpontjaiban szereplı adóalapba nem számító tételek természetbeni juttatásnak minısülnek: - munkáltató magánnyugdíj-pénztári tagdíj-kiegészítése, - önkéntes kölcsönös egészség/nyugdíjpénztárba, - foglalkoztató nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett munkáltatói hozzájárulás 7. (1) p) pont szerint képzés kifizetı által átvállalt költsége Jövedelem, bevétel, költség Külföldi pénznemben keletkezett bevétel, kiadás forintra történı átszámítása: bevétel esetén a bevételszerzés idıpontjában, kiadásnál a teljesítés idıpontjában érvényes MNB devizaárfolyam szerint, vételnél a kiadást megelızı, eladásnál a szerzést követı 15 napon belül kelt, pü-i intézmény által kiállított igazolás szerint a kifizetınek tett nyilatkozattal a tıle származó bevételei tekintetében választhatja, hogy a bevétel megszerzésének napját megelızı hónap 15. napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza. 2

3 Összevont adóalapba tartozó jövedelmek I. Önálló tevékenységbıl származó jövedelem Új jogintézmény: Vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó kivét-kiegészítése: - amennyiben a kivét éves összege nem éri el a tevékenységre jellemzı kereset éves összegét, - kiegészítés a vállalkozói osztalékalap terhére történik, - Adóalap: a kiegészítés1, 27 szerese - adóév utolsó napján megszerzett önálló tevékenységbıl származó jövedelem, adókötelezettségét az éves bevallásban rendezi - Elıször évrıl szóló bevallásban állapítható meg - A tevékenységére jellemzı keresetének meghatározásánál figyelembe vett körülményekrıl, szempontokról feljegyzés, amit elévülési idın belüli megırizni köteles Összevont adóalapba tartozó jövedelmek II. Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem Új jogintézmény: személyes közremőködıi díj kiegészítés (Nem evás) társas vállalkozásban személyesen közremőködı tagját megilletı díj kiegészítése. - amennyiben a személyes közremőködıi díj éves összege nem éri el a tevékenységre jellemzı kereset éves összegét, - a kiegészítés az adóévben a közremőködı számára kifizetett osztalék/osztalékelıleg összegéig történhet, - Adóalap: a kiegészítés1, 27 szerese - adóév utolsó napján megszerzett nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem, adókötelezettségét az éves bevallásban rendezi - az osztalékból levont, erre esı adót adóelılegként tünteti fel - osztalékból elıször év végén, osztalékelılegként kifizetett jóváhagyott osztalékból pedig majd év végén lehet kiegészítést számítani - több társas vállalkozásban (v. ev-ként is) történı közremőködés esetén csak ahol a fıtevékenységre jellemzı kereset a legmagasabb, - a kiegészítés összegérıl a kifizetı jan. 31-ig igazolást ad a magánszemélynek és február 15-ig az adóhatóságnak adatot szolgáltat Összevont adóalapba tartozó jövedelmek III. Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem 2. Üzemanyag-megtakarítás: - a bevételt csökkenti az ilyen jogcímen fizetett, de legfeljebb 100 eft, - összeghatár felett történı kifizetés esetén - bérjövedelem - útnyilvántartás vezetése szükséges Kiküldetések napidíja: - Megszőnik minden belföldi és külföldi napidíj adómentessége - kivétel a nemzetközi árufuvarozásban, személyszállításban gépkocsivezetı, árukísérı 25 euró mértékő igazolás nélkül elszámolható költsége Munkába járás költségtérítése: A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni: a költségtérítés címén (saját gépjármővel) a munkában töltött napokra és a hétvégi hazautazásra a lakó és tartózkodási hely közötti úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével, ha 9Ft/km értékben kap költségtérítést. Összevont adóalapba tartozó jövedelmek IV. Egyéb jövedelem jövedelem Felszolgálási díj, borravaló, hálapénz ben még adóterhet nem viselı járandóság - ha a munkáltatótól közvetlenül kapja: bérjövedelem Az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkezı személy, szervezet vagy ellenırzött külföldi társaság által fizetett kamat osztalék Ellenırzött külföldi társaság felosztott osztalékkal csökkentett adózott eredményének magánszemély tulajdonosra esı része: - amennyiben a közvetlen/közvetett részesedés min.25%, - jövedelemszerzés idıpontja: adózott eredmény jóváhagyása. Adóterhet nem viselı járandóságok értékhatárt meghaladó része: ben még egyéb jövedelem tıl a juttatás jogviszonya szerint lesz adóköteles Összevont adóalap Szuperbruttósítás Az összevont adóalap: valamennyi önálló, nem önálló tevékenységbıl származó, egyéb bevételbıl megállapított jövedelem, átalányadózás esetén (egyéni váll.-i, mg. kistermelıi bevételbıl) az átalányban megállapított jövedelem és az ún. adóalap-növelı összeget (jövedelem 1,27) Adóalap-növelı összeg: az összes jövedelem (kivéve az adóterhet nem viselı járandóság) után számított - foglalkoztatói tb. járulék 27 % mértékével - biztosítási jogviszony hiányában a jövedelmet terhelı 27 % Eho mértékével növelt összeggel. - Minden esetben, akkor is, ha nincs járulék vagy Eho fiz. köt. A járulék/eho alapja a évi szabályoknak megfelelıen a kiegészítés nélküli bruttó jövedelem! - A Tbj. 56/A szerint, ha a magánszemély kötelezett a Tb. járulék fizetésére - a bruttó jöv. 78 % Adóalap, adótábla Az adó mértéke január 1-tıl: Adóalap Ft-ig 17% Adóalap Ft felett Ft + feletti rész 32 % Az adó mértéke január 1-tıl: Adóalap Ft-ig 17% Adóalap Ft felett Ft + feletti rész 32 % 3

4 Adójóváírás A számított adót csökkenti Mértéke: megszerzett bérjövedelem + adóalap-kiegészítés 17 %-a, de jogosultsági hónaponként Ft (évente maimum Ft) Feltétel: - Teljes összegben érvényesíthetı, ha a jogosultsági határt ( Ft) az összes bevallott jövedelme nem haladja meg. - összes jövedelem számításánál nem kell beszámítani az ingatlan átruházásából származó jövedelmet - Csökkentett összegben érvényesíthetı: a Ft feletti jövedelem 12 %-val csökkentve, de maimum ha az összes jövedelem nem éri el a Ft-ot ( Ft Ft). Adókedvezmények I. Maradó kedvezmények -ıstermelıi adókedvezmény maimum Ft-ig feltétel: bevallásban regisztrációs szám feltüntetése jövedelemkorlát: Ft-ig teljes egészében Értékhatár túllépésnél a számított összegbıl az értékhatárt meghaladó rész 15 %-át meghaladó részt érvényesítheti. - személyi kedvezmény (súlyosan fogyatékos magánszemélynél) minimálbér 5 %-nak megfelelı összeg - családi kedvezmény (3 eltartott esetén havi Ft/fı) jövedelemkorlát: 3 fı eltartottnál Ft -ig 4 fı eltartottnál Ft -ig 5 fı eltartottnál Ft -ig 6 fı eltartottnál Ft -ig teljes egészében Értékhatár túllépésnél a számított összegbıl az értékhatárt meghaladó rész 15 %-át meghaladó részt érvényesítheti. Adókedvezmények II. Megszőnı adókedvezmények - háztartással kapcsolatos szolgáltatások számlázott ellenértéke (elévülési idın belül számlamegırzési kötelezettség) - megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék, - megállapodás alapján fizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj, - magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés, - foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe befiz. adóköteles hozzájárulás és kiegészítése - tandíj, felnıttképzés díja (halasztásra átmeneti szabályok), - élet- és nyugdíjbiztosítás (rendelkezési jog gyakorlása miatti visszafizetési köt.), - közcélú adományok (az errıl szóló szerzıdésben bármely kötelezettségét nem teljesíti a kedvezményt nem kell visszafizetni) - alkalmi foglalkoztatás utáni kedvezmény. Új kedvezmények Adókedvezmények III. - Vállalkozói kivét-kiegészítésre jutó átlagos vállalkozói Szja Vállalkozói Szja (49/B. (10) bek.) /Adóalap kivét-kiegészítés 2 tizedesre kerekített hányadosával - Személyes közremőködıi díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó Megelızı adóévre vonatkozó, adókedvezményekkel csökk. társasági adó / tao adóalap díj-kiegészítés 2 tizedesre kerekített hányadosával Rendelkezés az adóról (44/A., 44/B. ) önkéntes biztosító-pénztári és nyugdíj-elıtakarékossági befizetésekhez kapcsolódó rendelkezési lehetıség megmarad, kiegészülve azzal, hogy a pénztár felszámolása, végelszámolása esetén kérheti bankszámlára, más pénztárba a kedvezmény összegét) Új szabályozás - Nem tehet nyilatkozatot, ha a NYESZ-R számlája terhére nem nyugdíjszolgáltatásról rendelkezett a már átutalt összeget 20%-kal növelten visszafizetni és az adóbevallásban bevallani. - ha azonban tartós befektetési szerzıdéssel lekötött pénzeszközzé alakítja át, az átalakítás évére nyilatkozatot nem tehet, korábbi nyilatkozati alapján átutalt összeget pedig 20%-al növelt összegben fizeti vissza. - Tehet az adóévre nyilatkozatot, nem keletkezik a korábbi nyilatkozatok alapján visszafizetési, illetve a számított követelés után egyéb jöv-ként adófizetési köt-e, ha követelését: - más szla.vezetınél vezetett NYESZ-R számlára, - értékpapír forgalmazásra jogosult szolgáltatónál, vagy az értékpapír átalakításában, ill. az azt kibocsátó átalakulásában közremőködı befektetési szolgáltatónál lévı értékpapír-számlára helyezi át (idıkorláton belül), Adóelıleg A kifizetınek nem kell adóelıleget vonnia a számlázott és felvásárlási jegy alapján kifizetett bevételbıl kivétel, ha a magánszemély kéri A levont elılegrıl kiállított igazoláson a kifizetı feltünteti az elıleg alapját és az abban figyelembe vett adóalap-kiegészítés összegét Adóelıleg alapja: jövedelem + adóalap kiegészítés - a bevétel adóelıleg megállapításra kötelezett kifizetıtıl származik - adóelıleg nyilatkozata szerinti, de legfeljebb a költségelszámolásra vonatkozó rendelk. sz. elismert igazolható vagy igazolás nélkül elszámolt ktg. Ennek hiányában a bevétel teljes összege. - a bevétel nem adóelıleg megállapításra kötelezett kifizetıtıl származik magánszemély döntése szerinti költség, legfeljebb a költségelszámolásra vonatkozó rendelk. sz. elismert igazolható vagy igazolás nélkül elszámolt ktg., önálló tevékenység költség-nyilatkozatára vonatkozó 50%-os korlát megszőnik, de a magánszemély magasabb összegrıl nem adhat ktg. nyilatkozatot, mint amennyi az igazolt ktg. ıstermelı figyelembe veheti az elıleg megállapítás során az ıstermelıi adókedvezményt is. 4

5 Adóelıleg A magánszemély nyilatkozata Az adóelıleg megállapításához szükséges nyilatkozni: felszólításra vagy önként a kifizetést megelızıen. - levonandó költségekrıl, - adóelıleg-megállapítás módjáról, - összevont adóalap, adóterhet nem viselı járandóság várható éves összegérıl, - adójóváírás, személyi és családi kedvezmény érvényesítésérıl, - állami végkielégítés megosztásának mellızésérıl. Jogkövetkezmények: - A kifizetı tájékoztatás ad az adóelıleg-nyilatkozat lehetıségérıl és annak következményeirıl - tételes ktg. elszámolásról nyilatkozott, - 5%-ot meghaladó költségkülönbözet keletkezett a különbözet 39%-át - Adóterhet nem viselı járandóságról nem nyilatkozott -10 eft-ot meghaladó befizetési különbözet 12%-át, kitevı bírság megfizetésére köteles bevallásában Külön adózó jövedelmek adózása Egyéni vállalkozó egyéni céggé alakulása 1. Cégbejegyzı határozat jogerıre emelkedése napját megelızı napra leltárkészítés a tárgyi eszközök, nem anyagi javak nettó értékérıl, a követelésekrıl és az egyéni cég tulajdonába kerülı nem pénzbeli hozzájárulás alapító okiratba rögzített értékérıl 2. Az egyéni vállalkozó döntése szerint továbbvihetı a fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény, nyilvántartott adókülönbözet, egyéni cég tulajdonába adott tárgyi eszközre érvényesített kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozások adókedvezménye továbbvihetı, - vállalkozói bevétel: a leltár szerint az egyéni cég tulajdonába adott eszköz alapító okiratban rögzített értéke, a bevallás benyújtásáig a cég tulajdonába nem adott követelés befolyt ellenértéke, - vállalkozói költség: a tárgyi eszköz, nem anyagi javak a tulajdonba adásig értékcsökkenésként el nem számolt nettó értéke, - az ev. megszőnése miatt keletkezett adó (ha az a 10eFt-ot meghaladja) 3 egyenlı részletben is megfizethetı. Külön adózó jövedelmek adózása Egyéni vállalkozó egyéni céggé alakulása II. Az ev. megszőnése miatt keletkezett adókötelezettség a) megállapítja az ev.-i jogállás megszőnésére vonatkozó szabályainak megfelelıen az adókötelezettségét (váll.-i szja, váll.-i osztalékalap) vagy választhatja b) a megszőnés szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapíthatja a jövedelmét és adókötelezettségét - Ha az a) pont szerinti kötelezettségnek a b) pont szerint adókötelezettséget meghaladó részét Ft-ot meghaladja- 3 egyenlı részletben az elsıt az adóévi, a további két részletet a következı két adóévi bevallásban vallja. Vállalkozói személyi jövedelemadó Változik a vállalkozói Szja mértéke: 16 %-ról 19 %-ra (különadó: 0) Osztalékalapnak nem része a kivét kiegészítésként elszámolt jövedelem Átalányadózással kapcsolatban: - átalányadózással megállapított jövedelem (bruttósítva 1,27 %) az összevont adóalap része - átalányadózás választását megelızıen érvényesített kisváll.-i kedv.-re, fejlesztési tartalékra, foglalkoztatási kedv.-re, nyilvántartott adókülönbözetre, kisváll.-i adókedv.-re vonatkozó rendelkezéseket az átalányadózás idıszakában is alkalmazni kell. Megszőnı bevétel-csökkentı tételek: - megfizetett helyi iparőzési adó, szabadalom, használati és formatervezési mintaoltalom - nyilvántartott fejlesztési tartalék a nyilvántartásba vétel évét követı 5. adóév végéig vezethetı ki. - veszteségelhatárolás: feltétele a rendeltetésszerő joggyakorlás (nem kell külön adóhatósági engedély) - ev. a szgk után ig megkezdett écs. folytathatja a teljes leírásig, ha a cégautó-adót megfizeti ( ) Fizetés jogkövetkezmény nélkül a I. névi bevallásban! Az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése Adóbevallásra nem kötelezett,ha az adóév minden napján a tevékenysége szünetel (kivéve: ha korábban igénybe vett kedvezménnyel kapcsolatban keletkezett befizetési köt.), Ha az adóév utolsó napján tevékenységét szünetelteti, az adott évben adókedvezmények (kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény, nyilvántartott adókülönbözet, kisvállalkozói adókedvezmény), szünetelés idıszakában ktg. nem számolható el (écs. sem), kivétel az igazoltan felmerült kiadás a szünetelés kezdetének évérıl benyújtott bevallás benyújtásáig befolyt bevétel, felmerült kiadás vállalkozói bevétel és ktg., ezt követıen önálló tev. bevétele/költsége, szünetelés bejelentése a pénzforgalmi számlát vezetı hitelintézet felé - ha nem jelenti be a számla szünetelését - a számlán jóváírt kamat nem vállalkozói bevétel hanem adóköteles kamatjövedelem Fizetıvendéglátói tevékenység Fogalma: (Szja 57/A. ) - nem egyéni vállalkozóként, - üdülés, pihenés céljából közvetlenül magánszemélyeknek szálláshelyet nyújt, - ugyanannak a magánszemélynek adóévenként 90 napot meg nem haladó idıtartamra - az adóév egészére átalányadózást is választhat Feltétele: a tevékenységét a tulajdonában, haszonélvezetében lévı egy - nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetéső - lakásban vagy üdülıben folytatja. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl és a szálláshely-üzemletetési engedély kiadásának rendjérıl szóló 239/ (X.20.) Korm. rend. az irányadó 5

6 Külön adózó jövedelmek Ingatlan vagyoni értékő jog átruházása - minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. A bevételnek nem része a kapott ellenértékbıl az egyéb jövedelemnek minısülı az ingatlannak a szerzıdéskötés idıpontjában ismert szokásos piaci értékét meghaladó összeg. - Külföldi illetıségő magánszemély tao. tv. szerinti ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedésének ellenérték fejében történı átruházása, kölcsönbe adása, kivonása - a jövedelmet az árfolyamnyereségbıl, értékpapírkölcsönzésbıl, ill. a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Kamatjövedelem Tıkejövedelmek - eddig egyéb jövedelemnek minısülı biztosítói kifizetések - szövetkezeti tagi kölcsön - alapkamatot legfeljebb 5%-al meghaladó - kamata, akkor is, ha idıközben a szövetkezet kft-vé alakul át, - az ev. szünetelés ideje alatt meg nem szüntetett pénzforgalmi bankszámláján jóváírt kamat (nem pedig vállalkozói bevétel), - a magánszemély választása szerint (a kifizetınek tett nyilatkozattal) a kollektív befektetési értékpapír átruházásából származó jövedelem az ellenırzött tıkepiaci ügyletekre vonatkozó új szabályok szerint adózhat Tıkejövedelmek II. Ellenırzött tıkepiaci ügyletbıl származó jövedelem - a kedvezı befektetıi környezet kialakítása érdekében a tızsdei ügyletekre vonatkozó kedvezı szabályok (20%-os adókulcs, ügyleti eredmények adóéven belüli összevonhatósága, veszteség elszámolhatósága adóévek között) miatt kiterjesztették a tızsdén kívüli ellenırzött piaci ügyletekre - értékpapír+más pü-i eszköz, áru, deviza - befektetési szolgáltatót nem terheli adóelıleg-levonási kötelezettség (febr. 15-ig adatszolgáltatási kötelezettség) - ellenırzött tıkepiaci ügyletben kereskedelmi áru tényleges átadásával megvalósuló átruházása révén megszerzett bevétel: önálló tevékenységbıl származó jövedelem szabályai szerint - a magánszemély a jövedelmet és az adót az árfolyamra irányadó szabályok alapján állapítja meg és vallja be - adókiegyenlítésre jogosult Tıkejövedelmek III. Tartós befektetésbıl származó jövedelem ( tv. új szakasza 67/B. ) Fogalma: pénzösszeg befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel kötött tartós befektetési szerzıdés alapján történı lekötése révén a feloldáskor magánszemélyt megilletı lekötési hozam, lekötött pénzösszeg: a szerzıdés alapján az adóévben egy összegben, vagy részletekben történı (elsı alkalommal min. 25eFt) befizetés, melyet 3 ill. 5 évig lekötésben tart, az elhelyezés naptári évét követıen további befizetéssel nem növelhetı, az állományok átcsoportosítása nem lehetséges, egy befektetési szolgáltatóval adóévenként egy kamatozó bankbetétre, és egy pénzügyi eszközre köthetı szerzıdés, adó mértéke: - 0%: 5 éves lekötési idıszak végén, - 10%: 3 éves lekötési idıszak végén (meghosszabbítás esetén az 5 éves lekötési idıszak végéig), - 20%: 3 éves lekötési idıszak vége elıtti feloldás esetén a jövedelemrıl a hitelintézet, bef-i szolgáltató febr. 25-ig igazolást ad a magánszemélynek, és adatot szolgáltat az adóhatóságnak, az adót a magánszemély éves bevallásában állapítja meg. Egyéb juttatások, engedmények A kamatkedvezménybıl származó jövedelem: (72. ) - növekszik az adókulcs mértéke: 44 %-ról 54 %-ra - megszőnik a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben megszerzett kamatkedvezmény külön szabályozása Vegyes jövedelmek új bekezdéssel egészül ki (73. (7)): - külföldi illetıségő magánszemély részére kifizetett kamat, jogdíj, szolgáltatási díj - a bevétel egésze jövedelem, az adó mértéke 30% - az adóelıleget a kifizetı vonja le, vallja be és fizeti meg Ingatlan bérbeadás: (74. ) - a bevételbıl levonható a a határidıben megfizetett vagyonadó - a 74. a falusi szállásadásra, fizetıvendéglátásra is alkalmazható - önkormányzatnak ingatlan 36 hónapra történı bérbeadása, adómentes. Teljes bevétel - Költség nem számolható el - adó 0. Ha szerzıdés idı elıtt megszőnik a bérbeadás szabályi az irányadók. Arányos visszafizetési kötelezettség. Természetbeni juttatások Kedvezményesen adózó természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások (adó mértéke 25 %) 70., 71. a) üdülési csekk, üdülési szolgáltatás (minimálbérig) b) melegétkeztetés ( Ft-ig, jogviszony minden megkezdett hónapjára) c) iskolarendszerő képzés átvállalt ktg.-e (minimálbér 2,5 szerese) d) iskolakezdési támogatás (minimálbér 30 %-a) e) helyi utazási bérlet (munkáltató nevére szóló számla) f) munkáltatói hozzájárulások: - önkéntes kölcsönös nyugdíjpt. foglalk-i nyugdíjszolg. int. (minimálbérbér 50%), - egészségpt (minimálbér 30%), - magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés g) szövetkezet közösségi alapjából tagjának természetben adott juttatás (minimálbér 50%-ig) - eddig adómentes bevétel volt 6

7 Jogcímek Természetbeni juttatások II. Jogviszonyok Munkáltató munkavállalónak (36 órás) Társas váll. személyesen közr. tagnak üdülési csekk melegétkeztetés iskolarendszerő képzés iskolakezdési támogatás helyi út. bérlet munkáltatói hozzájárulások szövetkezet közösségi alapjából jut. Szövetkezet tagjának Természetbeni juttatások III. - üdülési csekk, üdülési szolgáltatás és meleg étkeztetés nyújtható még kedvezményesen: szakképzı iskolai tanulónak, kötelezı szakmai gyakorlatát töltı hallgatónak, volt munkáltatótól (jogutódjától) a nyugdíjasnak, - csak üdülési csekk, üdülési szolgáltatás nyújtható még kedvezményesen: a nyugdíjas volt munkavállaló közeli hozzátartozójának, elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, szakszervezet a tagjának, nyugdíjas tagjának, ezen személyek és az elhunyt tag közeli hozzátartozójának, Adóköteles természetbeni juttatások (adó mértéke 54 %) - a korábban adómentes természetbeni juttatások (pl. csekély értékő ajándék, hideg étkezési utalvány, mővelıdési intézményi szolgáltatatás) - a kedvezményes körben szereplı juttatások értékhatárt meghaladó része - ha a juttatás körülményei nem felelnek meg az Szja tv. 69. (1) bek. d)-e) pontjainak 1. számú melléklet változásai Új jogcímek: - már évben is mentes a kifizetı által biztosított védıoltás - reprezentáció, üzleti ajándék: amennyiben azt a kifizetı tao. alapot növelı tételként köteles figyelembe venni ( tıl nem a vállalkozás érdekében felmerülı ktg.-nek minısül) Módosuló jogcímek: - munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat (forgalmi díj átvállalás, modem biztosítása) - a számítógép megszerzése kikerül e körbıl, - elengedett követelés: közüzemi szolgáltató, hitelintézet által adós és családja megélhetésének ellehetetlenülését megelızendı, vagy 10eFt-ot meg nem haladó követelés elengedése (ha ezzel a követelés végérvényesen megszőnik) 1. számú melléklet változásai II. Adómentes körbıl kikerülı bevételek - amelyek átkerültek az adóterhet nem viselı járandóságok közé - természetbeni juttatások (kivétel a számítógép- és internethasználat) - alapítványi, egyesületi kifizetés (3.2.1., ), - Nobel-díjhoz, egyéb nevesített kitüntetésekhez kapcsolódó pénzjutalom (4.6.) - falusi vendéglátásból származó jövedelem eddig adómentes része (4.12.), - költségtérítés jellegő bevételek (pl. köztisztviselık, bírák, ügyészek, ig.ügyi dolgozók ruházati költségtérítése) (5.), - erdıgazdálkodási dolgozók tőzifajuttatása, bányászati dolgozók szénjárandósága, villamosenergia-ipari dolgozók energiakedvezménye (kivéve a ig jogszerzettek, a jogosultságot megalapozó jogviszony fennállásáig mentes) (8.12.) - munkáltatótól nyugdíjba vonuláskor kapott ajándék (8.19.), Köszönöm a figyelmet! Készítette: Salamon Nándorné Máté Mónika 7

SZJA változások 2010.

SZJA változások 2010. SZJA változások 2010. Jogszabályi háttér Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Személyi jövedelemadózás 2010

Személyi jövedelemadózás 2010 Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia, Sopron, 2009. szeptember 29-30. Személyi jövedelemadózás 2010 Szatmári László Az Országgyőlés június 29-én fogadta el a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2011. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezıgazdasági kistermelı egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI Adótábla: 2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-1 900 000

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 2011 Guzmics Zsuzsanna 2010.12.10. Adó mértéke 16 % Ingó és ingatlan vagyonátruházás, - Béren kívüli juttatás, - Kamatjövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, - Kamatkedvezmény (2010-ben

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 12M29-es munkáltatói adómegállapítás kitöltési útmutatójából) 1. A személyi jövedelemadó megállapításának és elszámolásának

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 1.) SZJA - Az adókulcsok: 5.000 eft- ig 17%, 5.000 eft felett 850 eft + feletti 32% - 4% különadó megszűnt. - Adóalap a 27%-al növelt jövedelem (szuperbruttósítás!)

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet Változások Társasági adó Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések Kettıs adóztatás elkerülése A módosítások túlnyomó része 2010. január 1-jén lép hatályba, de egyes rendelkezések

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben - SZJA egységesen 16 % I.) Személyi jövedelemadó 2011 (2010-ben: 5 millió forint 27 százalékos adóalap-kiegészítéssel növelt éves jövedelemig 17 százalék, az

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

2009. évi CXVI. törvény ELSİ RÉSZ

2009. évi CXVI. törvény ELSİ RÉSZ A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009. évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggı törvénymódosításokról

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft.

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Ozora Község Önkormányzatának

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! 1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez 9. Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések. 9.1.

Részletesebben