A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010."

Átírás

1 Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. tv. Az egyes képviselıi juttatások és kedvezmények megszüntetésérıl szóló évi LXV. tv. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. tv. A évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggı törvénymódosításokról szóló évi CXVI. tv. Alapelvek Az adó alapjának új meghatározása: adóalapnövelı tételekkel és levonásokkal csökkentett jövedelem Érvénytelen szerzıdések, jogalap nélküli bevételek, költségek az eredeti állapot helyreállítását követı önellenırzése (adóelılegre is) Kártérítés, kártalanítás, kárpótlás, valamint a kötbér, késedelmi pótlék adókötelezettsége: elmaradt jövedelem szabályai szerint Értelmezı rendelkezések I. Jövedelemszerzés helye: Tao tv. szerinti ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedés átruházása, kölcsönbeadása, kivonása esetén: belföld Szokásos piaci érték (tevékenységre jellemzı kereset) tevékenység piaci viszonyoknak megfelelı díjazása Megállapítás történhet: a) összehasonlító módszer, b) Viszonteladási árak módszere c) Költség és jövedelem módszer Személyes közremőködıi, egyéni váll.-i tevékenység esetében választható továbbá: a) képzettség, szakmai gyakorlat, a tevékenység többfélesége, jellege, ráfordított és kiesı idı figyelembevétele mellett, adott térségben, körülmények között, hasonló munkakörben, adott színvonalú, terjedelmő tevékenységet folytató munkavállalót megillet, vagy b) bevétel kivét nélküli ktg. szokásos vállalkozói haszon + b) pont szerint megállapított járandóság vagy c) bevétel kivét nélküli ktg. X 0,8 + a) pont sz. megállapított járandóság Értelmezı rendelkezések II. Adóterhet nem viselı járandóságok - szépkorúak jubileumi köszöntésekor folyósított juttatás - katonai és rendvédelmi felsıoktatási intézmények hallgatóinak ösztöndíja és egyéb pénzbeli juttatása - átalányadózó egyéni vállalkozó, kistermelı külföldi telephelyének betudható jövedelme (ha van kettıs adózás elkerülésére irányuló egyezmény) - lakáscélú munkáltatói támogatás Munkáltatói lakáscélú támogatás Nem adómentes, hanem adóterhet nem viselı járandóság A vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig Hitelintézet (Magyar Államkincstár) útján Adóévben és az azt megelızı négy évben együtt legfeljebb 5 millió forintig A január 1-tıl folyósított munkáltatói lakáscélú támogatásra kell alkalmazni január 1-tıl tiszta lap nem kell figyelembe venni a korábban folyósított munkáltatói lakáscélú támogatás, elengedett kölcsön összegét. 1

2 Értelmezı rendelkezések III. Magánszemély összes jövedelme (jövedelem+ adóalap növelı összeg) Adóalap növelı összeg: a társadalombiztosítási járulék és Eho Kikerülnek a falusi vendéglátásra vonatkozó fogalmak Egyes fogalmak jelentésében bekövetkezı változások: - Kiküldetés: (fegyveres szervek, MH tagjának szolgálati érdekbıl történı áthelyezése) - Ellenırzött külföldi társaság (tao. tv ) - Üdülési csekk (üdülési, mővelıdési célokra, a kibocsátó MNÜA által meghatározott szolgáltatásokra) - Iskolarendszeren kívüli képzés: (résztvevıi nem állnak tanulói, hallgatói jogviszonyban) - Tevékenységre jellemzı kereset (a fıtevékenység piaci viszonyoknak megfelelı díjazása) - Befektetési szolgáltató (önálló meghatározás: befektetési vállalkozás, árutızsdei szolgáltató, hitelintézet, ilyen tevékenységet jogszerően folytató külföldi személy) Értelmezı rendelkezések IV. Egyéni vállalkozó: az ev-ról és egyéni cégrıl szóló tv. szerinti ev-i nyilvántartásban szereplı természetes személy, aki Magyarországon letelepedett és rendszeresen nyereség- és vagyonszerzés céljából gazdasági tevékenységet folytat. nem minısülnek ev-nak: ıstermelık, magán-állatorvosok, szociális szolgáltatók, ügyvédek, egyéni szabadalmi ügyvivık, közjegyzık és az önálló bírósági végrehajtók kikerültek az egyéni vállalkozó fogalomkörébıl: gyógyszerészeti magántevékenység, falu/tanyagondnoki tev., szociális szolgáltatótevékenység, eu-i közösségi jogász Társas vállalkozás: +egyéni cég, szabadalmi ügyvivıi iroda kikerült a fogalomból a KHT., magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkezı munkaközössége Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése és szüneteltetése az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló tv. engedélyezési rendszer, okmányirodai mérlegelési jogkör, vállalkozói igazolványhoz kötöttség megszőnése, csak bejelentési kötelezettség (egyablakos rendszer), regisztrációs szám, minden bejelentés elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, díj- és illetékmentes eljárás, már nem kizáró ok az adó-, vámtartozás, a tevékenység a bejelentés visszaigazolásával megkezdhetı, szünetelés jogintézménye: 1 hónaptól 5 évig terjedhet, szintén bejelentésre (ill. az igazolvány leadásával), tevékenységet ezalatt nem végezhet, jogosultságot nem szerezhet, kötelezettséget nem vállalhat, esedékessé vált fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, Tevékenységét bármikor folytathatja - bejelentéssel új megszőnési jogcím: egyéni cég alapítása Az egyéni cégrıl szóló új szabályok alapító: ev-i nyilvántartásban szereplı természetes személy, jogi sz-el nem rendelkezı jogalany, jogképes, bejegyzéssel jön létre, ezzel kezdheti meg tevékenységét (Ø elıtárs.), Ctv., Gt., Csıdtv., Számv. tv., Tao., (Eva) hatálya alá tartozik, egy term. személy csak egy egyéni cég tagja lehet, egyéni cégnek csak egy tagja lehet (kivéve: öröklésnél özvegy, örökösök ma. 3 hónapig, cs. képesség elvesztése esetén tv-es képviselı, alapító okirat 30 napon belül bejegyzés és közzététel a cégbíróságon, szünetelés alatt nem alapítható, felelıssége korlátlan (ec.), vagy korlátozott (kfc.), jegyzett tıke: mértékére nincs elıírás, 200eFt alatt csak pénzbeli hozzájárulás lehet, már bejegyzett egyéni cégek 6 hónap alatt kötelesek eleget tenni az új szabályoknak Adóalapba nem számító tételek magánnyugdíj-pénztári tagdíjra kötött támogatási megállapodás alapján a magánszemély helyett más fizet. 7. k) pont dec. 31.-ig a 7. k) pont alpontjaiban szereplı adóalapba nem számító tételek természetbeni juttatásnak minısülnek: - munkáltató magánnyugdíj-pénztári tagdíj-kiegészítése, - önkéntes kölcsönös egészség/nyugdíjpénztárba, - foglalkoztató nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett munkáltatói hozzájárulás 7. (1) p) pont szerint képzés kifizetı által átvállalt költsége Jövedelem, bevétel, költség Külföldi pénznemben keletkezett bevétel, kiadás forintra történı átszámítása: bevétel esetén a bevételszerzés idıpontjában, kiadásnál a teljesítés idıpontjában érvényes MNB devizaárfolyam szerint, vételnél a kiadást megelızı, eladásnál a szerzést követı 15 napon belül kelt, pü-i intézmény által kiállított igazolás szerint a kifizetınek tett nyilatkozattal a tıle származó bevételei tekintetében választhatja, hogy a bevétel megszerzésének napját megelızı hónap 15. napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza. 2

3 Összevont adóalapba tartozó jövedelmek I. Önálló tevékenységbıl származó jövedelem Új jogintézmény: Vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó kivét-kiegészítése: - amennyiben a kivét éves összege nem éri el a tevékenységre jellemzı kereset éves összegét, - kiegészítés a vállalkozói osztalékalap terhére történik, - Adóalap: a kiegészítés1, 27 szerese - adóév utolsó napján megszerzett önálló tevékenységbıl származó jövedelem, adókötelezettségét az éves bevallásban rendezi - Elıször évrıl szóló bevallásban állapítható meg - A tevékenységére jellemzı keresetének meghatározásánál figyelembe vett körülményekrıl, szempontokról feljegyzés, amit elévülési idın belüli megırizni köteles Összevont adóalapba tartozó jövedelmek II. Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem Új jogintézmény: személyes közremőködıi díj kiegészítés (Nem evás) társas vállalkozásban személyesen közremőködı tagját megilletı díj kiegészítése. - amennyiben a személyes közremőködıi díj éves összege nem éri el a tevékenységre jellemzı kereset éves összegét, - a kiegészítés az adóévben a közremőködı számára kifizetett osztalék/osztalékelıleg összegéig történhet, - Adóalap: a kiegészítés1, 27 szerese - adóév utolsó napján megszerzett nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem, adókötelezettségét az éves bevallásban rendezi - az osztalékból levont, erre esı adót adóelılegként tünteti fel - osztalékból elıször év végén, osztalékelılegként kifizetett jóváhagyott osztalékból pedig majd év végén lehet kiegészítést számítani - több társas vállalkozásban (v. ev-ként is) történı közremőködés esetén csak ahol a fıtevékenységre jellemzı kereset a legmagasabb, - a kiegészítés összegérıl a kifizetı jan. 31-ig igazolást ad a magánszemélynek és február 15-ig az adóhatóságnak adatot szolgáltat Összevont adóalapba tartozó jövedelmek III. Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem 2. Üzemanyag-megtakarítás: - a bevételt csökkenti az ilyen jogcímen fizetett, de legfeljebb 100 eft, - összeghatár felett történı kifizetés esetén - bérjövedelem - útnyilvántartás vezetése szükséges Kiküldetések napidíja: - Megszőnik minden belföldi és külföldi napidíj adómentessége - kivétel a nemzetközi árufuvarozásban, személyszállításban gépkocsivezetı, árukísérı 25 euró mértékő igazolás nélkül elszámolható költsége Munkába járás költségtérítése: A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni: a költségtérítés címén (saját gépjármővel) a munkában töltött napokra és a hétvégi hazautazásra a lakó és tartózkodási hely közötti úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével, ha 9Ft/km értékben kap költségtérítést. Összevont adóalapba tartozó jövedelmek IV. Egyéb jövedelem jövedelem Felszolgálási díj, borravaló, hálapénz ben még adóterhet nem viselı járandóság - ha a munkáltatótól közvetlenül kapja: bérjövedelem Az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkezı személy, szervezet vagy ellenırzött külföldi társaság által fizetett kamat osztalék Ellenırzött külföldi társaság felosztott osztalékkal csökkentett adózott eredményének magánszemély tulajdonosra esı része: - amennyiben a közvetlen/közvetett részesedés min.25%, - jövedelemszerzés idıpontja: adózott eredmény jóváhagyása. Adóterhet nem viselı járandóságok értékhatárt meghaladó része: ben még egyéb jövedelem tıl a juttatás jogviszonya szerint lesz adóköteles Összevont adóalap Szuperbruttósítás Az összevont adóalap: valamennyi önálló, nem önálló tevékenységbıl származó, egyéb bevételbıl megállapított jövedelem, átalányadózás esetén (egyéni váll.-i, mg. kistermelıi bevételbıl) az átalányban megállapított jövedelem és az ún. adóalap-növelı összeget (jövedelem 1,27) Adóalap-növelı összeg: az összes jövedelem (kivéve az adóterhet nem viselı járandóság) után számított - foglalkoztatói tb. járulék 27 % mértékével - biztosítási jogviszony hiányában a jövedelmet terhelı 27 % Eho mértékével növelt összeggel. - Minden esetben, akkor is, ha nincs járulék vagy Eho fiz. köt. A járulék/eho alapja a évi szabályoknak megfelelıen a kiegészítés nélküli bruttó jövedelem! - A Tbj. 56/A szerint, ha a magánszemély kötelezett a Tb. járulék fizetésére - a bruttó jöv. 78 % Adóalap, adótábla Az adó mértéke január 1-tıl: Adóalap Ft-ig 17% Adóalap Ft felett Ft + feletti rész 32 % Az adó mértéke január 1-tıl: Adóalap Ft-ig 17% Adóalap Ft felett Ft + feletti rész 32 % 3

4 Adójóváírás A számított adót csökkenti Mértéke: megszerzett bérjövedelem + adóalap-kiegészítés 17 %-a, de jogosultsági hónaponként Ft (évente maimum Ft) Feltétel: - Teljes összegben érvényesíthetı, ha a jogosultsági határt ( Ft) az összes bevallott jövedelme nem haladja meg. - összes jövedelem számításánál nem kell beszámítani az ingatlan átruházásából származó jövedelmet - Csökkentett összegben érvényesíthetı: a Ft feletti jövedelem 12 %-val csökkentve, de maimum ha az összes jövedelem nem éri el a Ft-ot ( Ft Ft). Adókedvezmények I. Maradó kedvezmények -ıstermelıi adókedvezmény maimum Ft-ig feltétel: bevallásban regisztrációs szám feltüntetése jövedelemkorlát: Ft-ig teljes egészében Értékhatár túllépésnél a számított összegbıl az értékhatárt meghaladó rész 15 %-át meghaladó részt érvényesítheti. - személyi kedvezmény (súlyosan fogyatékos magánszemélynél) minimálbér 5 %-nak megfelelı összeg - családi kedvezmény (3 eltartott esetén havi Ft/fı) jövedelemkorlát: 3 fı eltartottnál Ft -ig 4 fı eltartottnál Ft -ig 5 fı eltartottnál Ft -ig 6 fı eltartottnál Ft -ig teljes egészében Értékhatár túllépésnél a számított összegbıl az értékhatárt meghaladó rész 15 %-át meghaladó részt érvényesítheti. Adókedvezmények II. Megszőnı adókedvezmények - háztartással kapcsolatos szolgáltatások számlázott ellenértéke (elévülési idın belül számlamegırzési kötelezettség) - megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék, - megállapodás alapján fizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj, - magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés, - foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe befiz. adóköteles hozzájárulás és kiegészítése - tandíj, felnıttképzés díja (halasztásra átmeneti szabályok), - élet- és nyugdíjbiztosítás (rendelkezési jog gyakorlása miatti visszafizetési köt.), - közcélú adományok (az errıl szóló szerzıdésben bármely kötelezettségét nem teljesíti a kedvezményt nem kell visszafizetni) - alkalmi foglalkoztatás utáni kedvezmény. Új kedvezmények Adókedvezmények III. - Vállalkozói kivét-kiegészítésre jutó átlagos vállalkozói Szja Vállalkozói Szja (49/B. (10) bek.) /Adóalap kivét-kiegészítés 2 tizedesre kerekített hányadosával - Személyes közremőködıi díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó Megelızı adóévre vonatkozó, adókedvezményekkel csökk. társasági adó / tao adóalap díj-kiegészítés 2 tizedesre kerekített hányadosával Rendelkezés az adóról (44/A., 44/B. ) önkéntes biztosító-pénztári és nyugdíj-elıtakarékossági befizetésekhez kapcsolódó rendelkezési lehetıség megmarad, kiegészülve azzal, hogy a pénztár felszámolása, végelszámolása esetén kérheti bankszámlára, más pénztárba a kedvezmény összegét) Új szabályozás - Nem tehet nyilatkozatot, ha a NYESZ-R számlája terhére nem nyugdíjszolgáltatásról rendelkezett a már átutalt összeget 20%-kal növelten visszafizetni és az adóbevallásban bevallani. - ha azonban tartós befektetési szerzıdéssel lekötött pénzeszközzé alakítja át, az átalakítás évére nyilatkozatot nem tehet, korábbi nyilatkozati alapján átutalt összeget pedig 20%-al növelt összegben fizeti vissza. - Tehet az adóévre nyilatkozatot, nem keletkezik a korábbi nyilatkozatok alapján visszafizetési, illetve a számított követelés után egyéb jöv-ként adófizetési köt-e, ha követelését: - más szla.vezetınél vezetett NYESZ-R számlára, - értékpapír forgalmazásra jogosult szolgáltatónál, vagy az értékpapír átalakításában, ill. az azt kibocsátó átalakulásában közremőködı befektetési szolgáltatónál lévı értékpapír-számlára helyezi át (idıkorláton belül), Adóelıleg A kifizetınek nem kell adóelıleget vonnia a számlázott és felvásárlási jegy alapján kifizetett bevételbıl kivétel, ha a magánszemély kéri A levont elılegrıl kiállított igazoláson a kifizetı feltünteti az elıleg alapját és az abban figyelembe vett adóalap-kiegészítés összegét Adóelıleg alapja: jövedelem + adóalap kiegészítés - a bevétel adóelıleg megállapításra kötelezett kifizetıtıl származik - adóelıleg nyilatkozata szerinti, de legfeljebb a költségelszámolásra vonatkozó rendelk. sz. elismert igazolható vagy igazolás nélkül elszámolt ktg. Ennek hiányában a bevétel teljes összege. - a bevétel nem adóelıleg megállapításra kötelezett kifizetıtıl származik magánszemély döntése szerinti költség, legfeljebb a költségelszámolásra vonatkozó rendelk. sz. elismert igazolható vagy igazolás nélkül elszámolt ktg., önálló tevékenység költség-nyilatkozatára vonatkozó 50%-os korlát megszőnik, de a magánszemély magasabb összegrıl nem adhat ktg. nyilatkozatot, mint amennyi az igazolt ktg. ıstermelı figyelembe veheti az elıleg megállapítás során az ıstermelıi adókedvezményt is. 4

5 Adóelıleg A magánszemély nyilatkozata Az adóelıleg megállapításához szükséges nyilatkozni: felszólításra vagy önként a kifizetést megelızıen. - levonandó költségekrıl, - adóelıleg-megállapítás módjáról, - összevont adóalap, adóterhet nem viselı járandóság várható éves összegérıl, - adójóváírás, személyi és családi kedvezmény érvényesítésérıl, - állami végkielégítés megosztásának mellızésérıl. Jogkövetkezmények: - A kifizetı tájékoztatás ad az adóelıleg-nyilatkozat lehetıségérıl és annak következményeirıl - tételes ktg. elszámolásról nyilatkozott, - 5%-ot meghaladó költségkülönbözet keletkezett a különbözet 39%-át - Adóterhet nem viselı járandóságról nem nyilatkozott -10 eft-ot meghaladó befizetési különbözet 12%-át, kitevı bírság megfizetésére köteles bevallásában Külön adózó jövedelmek adózása Egyéni vállalkozó egyéni céggé alakulása 1. Cégbejegyzı határozat jogerıre emelkedése napját megelızı napra leltárkészítés a tárgyi eszközök, nem anyagi javak nettó értékérıl, a követelésekrıl és az egyéni cég tulajdonába kerülı nem pénzbeli hozzájárulás alapító okiratba rögzített értékérıl 2. Az egyéni vállalkozó döntése szerint továbbvihetı a fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény, nyilvántartott adókülönbözet, egyéni cég tulajdonába adott tárgyi eszközre érvényesített kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozások adókedvezménye továbbvihetı, - vállalkozói bevétel: a leltár szerint az egyéni cég tulajdonába adott eszköz alapító okiratban rögzített értéke, a bevallás benyújtásáig a cég tulajdonába nem adott követelés befolyt ellenértéke, - vállalkozói költség: a tárgyi eszköz, nem anyagi javak a tulajdonba adásig értékcsökkenésként el nem számolt nettó értéke, - az ev. megszőnése miatt keletkezett adó (ha az a 10eFt-ot meghaladja) 3 egyenlı részletben is megfizethetı. Külön adózó jövedelmek adózása Egyéni vállalkozó egyéni céggé alakulása II. Az ev. megszőnése miatt keletkezett adókötelezettség a) megállapítja az ev.-i jogállás megszőnésére vonatkozó szabályainak megfelelıen az adókötelezettségét (váll.-i szja, váll.-i osztalékalap) vagy választhatja b) a megszőnés szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapíthatja a jövedelmét és adókötelezettségét - Ha az a) pont szerinti kötelezettségnek a b) pont szerint adókötelezettséget meghaladó részét Ft-ot meghaladja- 3 egyenlı részletben az elsıt az adóévi, a további két részletet a következı két adóévi bevallásban vallja. Vállalkozói személyi jövedelemadó Változik a vállalkozói Szja mértéke: 16 %-ról 19 %-ra (különadó: 0) Osztalékalapnak nem része a kivét kiegészítésként elszámolt jövedelem Átalányadózással kapcsolatban: - átalányadózással megállapított jövedelem (bruttósítva 1,27 %) az összevont adóalap része - átalányadózás választását megelızıen érvényesített kisváll.-i kedv.-re, fejlesztési tartalékra, foglalkoztatási kedv.-re, nyilvántartott adókülönbözetre, kisváll.-i adókedv.-re vonatkozó rendelkezéseket az átalányadózás idıszakában is alkalmazni kell. Megszőnı bevétel-csökkentı tételek: - megfizetett helyi iparőzési adó, szabadalom, használati és formatervezési mintaoltalom - nyilvántartott fejlesztési tartalék a nyilvántartásba vétel évét követı 5. adóév végéig vezethetı ki. - veszteségelhatárolás: feltétele a rendeltetésszerő joggyakorlás (nem kell külön adóhatósági engedély) - ev. a szgk után ig megkezdett écs. folytathatja a teljes leírásig, ha a cégautó-adót megfizeti ( ) Fizetés jogkövetkezmény nélkül a I. névi bevallásban! Az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése Adóbevallásra nem kötelezett,ha az adóév minden napján a tevékenysége szünetel (kivéve: ha korábban igénybe vett kedvezménnyel kapcsolatban keletkezett befizetési köt.), Ha az adóév utolsó napján tevékenységét szünetelteti, az adott évben adókedvezmények (kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény, nyilvántartott adókülönbözet, kisvállalkozói adókedvezmény), szünetelés idıszakában ktg. nem számolható el (écs. sem), kivétel az igazoltan felmerült kiadás a szünetelés kezdetének évérıl benyújtott bevallás benyújtásáig befolyt bevétel, felmerült kiadás vállalkozói bevétel és ktg., ezt követıen önálló tev. bevétele/költsége, szünetelés bejelentése a pénzforgalmi számlát vezetı hitelintézet felé - ha nem jelenti be a számla szünetelését - a számlán jóváírt kamat nem vállalkozói bevétel hanem adóköteles kamatjövedelem Fizetıvendéglátói tevékenység Fogalma: (Szja 57/A. ) - nem egyéni vállalkozóként, - üdülés, pihenés céljából közvetlenül magánszemélyeknek szálláshelyet nyújt, - ugyanannak a magánszemélynek adóévenként 90 napot meg nem haladó idıtartamra - az adóév egészére átalányadózást is választhat Feltétele: a tevékenységét a tulajdonában, haszonélvezetében lévı egy - nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetéső - lakásban vagy üdülıben folytatja. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl és a szálláshely-üzemletetési engedély kiadásának rendjérıl szóló 239/ (X.20.) Korm. rend. az irányadó 5

6 Külön adózó jövedelmek Ingatlan vagyoni értékő jog átruházása - minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. A bevételnek nem része a kapott ellenértékbıl az egyéb jövedelemnek minısülı az ingatlannak a szerzıdéskötés idıpontjában ismert szokásos piaci értékét meghaladó összeg. - Külföldi illetıségő magánszemély tao. tv. szerinti ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedésének ellenérték fejében történı átruházása, kölcsönbe adása, kivonása - a jövedelmet az árfolyamnyereségbıl, értékpapírkölcsönzésbıl, ill. a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Kamatjövedelem Tıkejövedelmek - eddig egyéb jövedelemnek minısülı biztosítói kifizetések - szövetkezeti tagi kölcsön - alapkamatot legfeljebb 5%-al meghaladó - kamata, akkor is, ha idıközben a szövetkezet kft-vé alakul át, - az ev. szünetelés ideje alatt meg nem szüntetett pénzforgalmi bankszámláján jóváírt kamat (nem pedig vállalkozói bevétel), - a magánszemély választása szerint (a kifizetınek tett nyilatkozattal) a kollektív befektetési értékpapír átruházásából származó jövedelem az ellenırzött tıkepiaci ügyletekre vonatkozó új szabályok szerint adózhat Tıkejövedelmek II. Ellenırzött tıkepiaci ügyletbıl származó jövedelem - a kedvezı befektetıi környezet kialakítása érdekében a tızsdei ügyletekre vonatkozó kedvezı szabályok (20%-os adókulcs, ügyleti eredmények adóéven belüli összevonhatósága, veszteség elszámolhatósága adóévek között) miatt kiterjesztették a tızsdén kívüli ellenırzött piaci ügyletekre - értékpapír+más pü-i eszköz, áru, deviza - befektetési szolgáltatót nem terheli adóelıleg-levonási kötelezettség (febr. 15-ig adatszolgáltatási kötelezettség) - ellenırzött tıkepiaci ügyletben kereskedelmi áru tényleges átadásával megvalósuló átruházása révén megszerzett bevétel: önálló tevékenységbıl származó jövedelem szabályai szerint - a magánszemély a jövedelmet és az adót az árfolyamra irányadó szabályok alapján állapítja meg és vallja be - adókiegyenlítésre jogosult Tıkejövedelmek III. Tartós befektetésbıl származó jövedelem ( tv. új szakasza 67/B. ) Fogalma: pénzösszeg befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel kötött tartós befektetési szerzıdés alapján történı lekötése révén a feloldáskor magánszemélyt megilletı lekötési hozam, lekötött pénzösszeg: a szerzıdés alapján az adóévben egy összegben, vagy részletekben történı (elsı alkalommal min. 25eFt) befizetés, melyet 3 ill. 5 évig lekötésben tart, az elhelyezés naptári évét követıen további befizetéssel nem növelhetı, az állományok átcsoportosítása nem lehetséges, egy befektetési szolgáltatóval adóévenként egy kamatozó bankbetétre, és egy pénzügyi eszközre köthetı szerzıdés, adó mértéke: - 0%: 5 éves lekötési idıszak végén, - 10%: 3 éves lekötési idıszak végén (meghosszabbítás esetén az 5 éves lekötési idıszak végéig), - 20%: 3 éves lekötési idıszak vége elıtti feloldás esetén a jövedelemrıl a hitelintézet, bef-i szolgáltató febr. 25-ig igazolást ad a magánszemélynek, és adatot szolgáltat az adóhatóságnak, az adót a magánszemély éves bevallásában állapítja meg. Egyéb juttatások, engedmények A kamatkedvezménybıl származó jövedelem: (72. ) - növekszik az adókulcs mértéke: 44 %-ról 54 %-ra - megszőnik a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben megszerzett kamatkedvezmény külön szabályozása Vegyes jövedelmek új bekezdéssel egészül ki (73. (7)): - külföldi illetıségő magánszemély részére kifizetett kamat, jogdíj, szolgáltatási díj - a bevétel egésze jövedelem, az adó mértéke 30% - az adóelıleget a kifizetı vonja le, vallja be és fizeti meg Ingatlan bérbeadás: (74. ) - a bevételbıl levonható a a határidıben megfizetett vagyonadó - a 74. a falusi szállásadásra, fizetıvendéglátásra is alkalmazható - önkormányzatnak ingatlan 36 hónapra történı bérbeadása, adómentes. Teljes bevétel - Költség nem számolható el - adó 0. Ha szerzıdés idı elıtt megszőnik a bérbeadás szabályi az irányadók. Arányos visszafizetési kötelezettség. Természetbeni juttatások Kedvezményesen adózó természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások (adó mértéke 25 %) 70., 71. a) üdülési csekk, üdülési szolgáltatás (minimálbérig) b) melegétkeztetés ( Ft-ig, jogviszony minden megkezdett hónapjára) c) iskolarendszerő képzés átvállalt ktg.-e (minimálbér 2,5 szerese) d) iskolakezdési támogatás (minimálbér 30 %-a) e) helyi utazási bérlet (munkáltató nevére szóló számla) f) munkáltatói hozzájárulások: - önkéntes kölcsönös nyugdíjpt. foglalk-i nyugdíjszolg. int. (minimálbérbér 50%), - egészségpt (minimálbér 30%), - magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés g) szövetkezet közösségi alapjából tagjának természetben adott juttatás (minimálbér 50%-ig) - eddig adómentes bevétel volt 6

7 Jogcímek Természetbeni juttatások II. Jogviszonyok Munkáltató munkavállalónak (36 órás) Társas váll. személyesen közr. tagnak üdülési csekk melegétkeztetés iskolarendszerő képzés iskolakezdési támogatás helyi út. bérlet munkáltatói hozzájárulások szövetkezet közösségi alapjából jut. Szövetkezet tagjának Természetbeni juttatások III. - üdülési csekk, üdülési szolgáltatás és meleg étkeztetés nyújtható még kedvezményesen: szakképzı iskolai tanulónak, kötelezı szakmai gyakorlatát töltı hallgatónak, volt munkáltatótól (jogutódjától) a nyugdíjasnak, - csak üdülési csekk, üdülési szolgáltatás nyújtható még kedvezményesen: a nyugdíjas volt munkavállaló közeli hozzátartozójának, elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, szakszervezet a tagjának, nyugdíjas tagjának, ezen személyek és az elhunyt tag közeli hozzátartozójának, Adóköteles természetbeni juttatások (adó mértéke 54 %) - a korábban adómentes természetbeni juttatások (pl. csekély értékő ajándék, hideg étkezési utalvány, mővelıdési intézményi szolgáltatatás) - a kedvezményes körben szereplı juttatások értékhatárt meghaladó része - ha a juttatás körülményei nem felelnek meg az Szja tv. 69. (1) bek. d)-e) pontjainak 1. számú melléklet változásai Új jogcímek: - már évben is mentes a kifizetı által biztosított védıoltás - reprezentáció, üzleti ajándék: amennyiben azt a kifizetı tao. alapot növelı tételként köteles figyelembe venni ( tıl nem a vállalkozás érdekében felmerülı ktg.-nek minısül) Módosuló jogcímek: - munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat (forgalmi díj átvállalás, modem biztosítása) - a számítógép megszerzése kikerül e körbıl, - elengedett követelés: közüzemi szolgáltató, hitelintézet által adós és családja megélhetésének ellehetetlenülését megelızendı, vagy 10eFt-ot meg nem haladó követelés elengedése (ha ezzel a követelés végérvényesen megszőnik) 1. számú melléklet változásai II. Adómentes körbıl kikerülı bevételek - amelyek átkerültek az adóterhet nem viselı járandóságok közé - természetbeni juttatások (kivétel a számítógép- és internethasználat) - alapítványi, egyesületi kifizetés (3.2.1., ), - Nobel-díjhoz, egyéb nevesített kitüntetésekhez kapcsolódó pénzjutalom (4.6.) - falusi vendéglátásból származó jövedelem eddig adómentes része (4.12.), - költségtérítés jellegő bevételek (pl. köztisztviselık, bírák, ügyészek, ig.ügyi dolgozók ruházati költségtérítése) (5.), - erdıgazdálkodási dolgozók tőzifajuttatása, bányászati dolgozók szénjárandósága, villamosenergia-ipari dolgozók energiakedvezménye (kivéve a ig jogszerzettek, a jogosultságot megalapozó jogviszony fennállásáig mentes) (8.12.) - munkáltatótól nyugdíjba vonuláskor kapott ajándék (8.19.), Köszönöm a figyelmet! Készítette: Salamon Nándorné Máté Mónika 7

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014.

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014. Budapest, 2014 Szerzők: Szűcs Józsefné Kopányiné Mészáros Edda Dr. Székely Zsuzsanna Dr. Rosenfeld Anita Dr. Pickarczyk

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke VAN MEGOLDÁS Közéleti vitáinkat gyakorta a tartalmatlan szócséplés határozza meg. Előkészítetlen, kapkodó kormányzati koncepciók kapcsán alakulnak ki viták, mely vitáknak igazi eredménye nem lehet, hiszen

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben