SZJA változások 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZJA változások 2010."

Átírás

1 SZJA változások 2010.

2 Jogszabályi háttér Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. tv. Az egyes képviselıi juttatások és kedvezmények megszüntetésérıl szóló évi LXV. tv. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. tv. A évi CXV. tv-el és a megtakarítások ösztönzésével összefüggı törvénymódosításokról szóló évi CXVI. tv. Alapelvek Szja. alap meghatározása: adóalap-növelı tételekkel és levonásokkal Érvénytelen szerzıdések, jogalap nélküli bevételek, költségek önellenırzése adóelılegre is Kártérítés, kártalanítás, kárpótlás, valamint a kötbér, késedelmi pótlék adókötelezettsége: elmaradt jövedelem szabályai szerint Hatály Külföldi jog alapján tb-i, családtámogatási ellátásnak, szociális segélynek minısülı juttatás adókötelezettsége: belföldi hasonló juttatásra vonatkozó szabályok szerint. Jövedelem, bevétel, költség Külföldi pénznemben keletkezett bevétel, kiadás átszámítása: az egyes bevételi fajtákra meghatározott szerzési idıpontban (v. a megelızı hó 15-én), ill. a kiadás teljesítésekor érvényes MNB devizaárfolyam szerint, vételnél a kiadást megelızı, eladásnál a szerzést követı 15 napon belül kelt, pü-i intézmény által kiállított igazolás szerint Értelmezı rendelkezések Jövedelemszerzés helye: tao. tv. szerinti ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedés átruházása, kölcsönbeadása, kivonása esetén: BELFÖLD [ld! az ingatlanértékesítésbıl származó jövedelem: 61. (3) bek.] Kiküldetés: fegyveres szervek, MH tagjának szolgálati érdekbıl történı áthelyezése Egyéni vállalkozó: az ev-ról és egyéni cégrıl szóló tv. szerinti ev-i nyilvántartásban szereplı személy, az ebben rögzítet tevékenységei tekintetében, nem minısül ev-nak: gyógyszerészeti magántevékenység, falu/tanyagondnoki tev., szociális szolgáltatótevékenység, eu-i közösségi jogász Társas vállalkozás: +egyéni cég, szabadalmi ügyvivıi iroda (-KHT., magánszemélyek jsz-el rend. munkaköz.) Szokásos piaci érték: +tevékenység piaci viszonyoknak megfelelı díjazása (tevékenységre jellemzı kereset) meghatározása: a) összehasonlító módszer, vagy b) képzettség, szakmai gyakorlat, a tevékenység többfélesége, jellege, ráfordított és kiesı idı figyelembevétele mellett, adott térségben, körülmények között, hasonló munkakörben, adott színvonalú, terjedelmő tevékenységet folytató munkavállalót megillet, vagy 2

3 c) bevétel kivét nélküli ktg. szokásos vállalkozói haszon + b) pont szerint megállapított járandóság d) bevétel kivét nélküli ktg. * 0,8 + b) pont sz. jár. Egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló tv. engedélyezési rendszer, okmányirodai mérlegelési jogkör, vállalkozói igazolványhoz kötöttség megszőnése, csak bejelentési kötelezettség (egyablakos rendszer), regisztrációs szám, minden bejelentés elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, díj- és illetékmentes eljárás, már nem kizáró ok az adó-, vámtartozás, a tevékenység a bejelentés visszaigazolásával megkezdhetı, szünetelés jogintézménye: 1 hónaptól 5 évig terjedhet, szintén bejelentésre (ill. az igazolvány leadásával), tevékenységet ezalatt nem végezhet, jogosultságot nem szerezhet, kötelezettséget nem vállalhat, esedékessé vált fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, új megszőnési jogcím: egyéni cég alapítása Egyéni cég alapító: ev-i nyilvántartásban szereplı természetes személy, jogi sz-el nem rendelkezı jogalany, jogképes, bejegyzéssel jön létre, ezzel kezdheti meg tevékenységét (Ø elıtárs.), Ctv., Gt., Csıdtv., Számv. tv., Tao., (Eva) hatálya alá tartozik, egy term. személy csak egy egyéni cég tagja lehet, egyéni cégnek csak egy tagja lehet (kivéve: öröklésnél özvegy, örökösök max. 3 hónapig, cs. képesség elvesztése esetén tv-es képviselı, alapító okirat 30 napon belül bejegyzés és közzététel a cégbíróságon, szünetelés alatt nem alapítható, felelıssége korlátlan (ec.), vagy korlátozott (kfc.), jegyzett tıke: mértékére nincs elıírás, 200eFt alatt csak pénzbeli hozzájárulás lehet, már bejegyzett egyéni cégek 6 hónap alatt kötelesek eleget tenni az új szabályoknak Értelmezı rendelkezések II. Adóterhet nem viselı járandóságok: lakáscélú munkáltató támogatás (hitelintézet, vagy a MÁK útján, 5 mft-ig figyelmen kívül hagyva a elıtti támogatások összegét), szépkorúak jubileumi juttatása, katonai, rendvédelmi felsıoktatási intézmény hallgatójának ösztöndíja, pénzbeli juttatása, hallgatói munkadíj a min.bér 2-szereséig, átalányadózó egyéni vállalkozó, kistermelı külföldi telephelyének betudható jövedelme (amennyiben van kettıs adózás elkerülésére irányuló egyezmény). Értelmezı rendelkezések III. magánszemély összes jövedelmének módosulása (+adóalap-kieg.) kikerülnek a falusi vendéglátásra vonatkozó meghatározások 3

4 új fogalmi meghatározások: Ellenırzött külföldi társaság (tao. tv ) Tevékenységre jellemzı kereset (a fıtevékenység piaci viszonyoknak megfelelı díjazása) Üdülési csekk (üdülési, mővelıdési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegırzési, betegség-megelızési célokra, szabadidısport szolgáltatásokra) Iskolarendszeren kívüli képzés: (résztvevıi nem állnak tanulói, hallgatói jogviszonyban) [ld! még 4. (2)] Befektetési szolgáltató (önálló meghatározás: befektetési vállalkozás, árutızsdei szolgáltató, hitelintézet, ilyen tevékenységet jogszerően folytató külföldi személy) Adóalapba nem tartozó tételek (7. ) 7. (1) k) pontban felsoroltak: munkáltató magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítése, önkéntes kölcsönös egészség/nyugdíjpénztárba, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett munkáltatói hozzájárulás, más magánszemély által megfizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj-támogatás, 7. (1) p) pontban foglalt: képzés kifizetı által átvállalt költsége (átmeneti rendelkezések a megkezdett képzésekre!) Összevont adóalapba tartozó jövedelmek I. Önálló tevékenységbıl származó jövedelem Új jogintézmény: Vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó kivét-kiegészítése: - amennyiben a kivét éves összege nem éri el a tevékenységre jellemzı kereset éves összegét (az ennek meghatározásához figyelembe vett szempontokról feljegyzést készít, melyet elévülési idın belül megıriz), - kiegészítés a vállalkozói osztalékalap terhére történik, - adóév utolsó napján megszerzett jövedelem, adókötelezettség: az éves bevallásban. Önálló tevékenységek körének bıvülése: Eu-i parlamenti, ogy-i, helyi önkormányzati képviselıi tev. Összevont adóalapba tartozó jövedelmek II. Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem Új jogintézmény: (Nem evás) társas vállalkozásban személyesen közremőködıt megilletı díj kiegészítése. - amennyiben a közremőködıi díj éves összege nem éri el a tevékenységre jellemzı kereset éves összegét, - a kiegészítés az adóévben a közremőködı számára kifizetett osztalék/osztalékelıleg összegéig történhet, - több társas vállalkozásban (v. ev-ként is) történı közremőködés esetén csak ahol a fıtevékenységre jellemzı kereset a legmagasabb, 4

5 - a kiegészítés összegérıl a kifizetı jan. 31-ig igazolást ad (adóhatóságnak febr. 15-ig errıl adatot szolgáltat), a magánszemély éves bevallásában szerepelteti, az osztalékból levont, erre esı adót adóelılegként tünteti fel Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem 2. Munkába járás költségtérítése: hétvégi hazautazás gépjármővel: 9Ft/km ktg.térítést a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni Üzemanyag-megtakarítás: ilyen jogcímen legfeljebb 100eFt-al csökkenthetı a bevétel (útnyilvántartásban: tankolás helye, ideje, mennyisége, km állás) Kiküldetések napidíja: A nk-i árufuvarozásban, személyszállításban gépkocsivezetı, árukísérı 25 mértékő igazolás nélkül elszámolható ktg-én kívül megszőnik minden bel- és külföldi napidíj adómentessége. Egyéb jövedelem Összevont adóalapba tartozó jövedelmek III. Felszolgálási díj, vendégtıl közvetlenül kapott borravaló, hálapénz: 2009: adóterhet nem viselı járandóság, 2010: egyéb jövedelem, (munkáltató közvetítésével: bérjövedelem) Ellenırzött külföldi adózótól (alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkezı+ellenırzött külföldi társ.) származó kamat, osztalék, ért. papír elidegenítésébıl, jogutód nélküli megszőnésbıl, jegyzett tıke tıkekivonás útján történı leszállításából, tagi jogviszony megszőnésébıl szárm. jöv. Ellenırzött külföldi társaság felosztott osztalékkal csökkentett adózott eredményének magánszemély tulajdonosra esı része: - amennyiben a közvetlen/közvetett részesedés min.25%, - jövedelemszerzés idıpontja: adózott eredmény jóváhagyása. Adóterhet nem viselı járandóságok értékhatárt meghaladó része: 2009: egyéb jövedelem 2010: juttatás jogviszonya szerint adóköteles. Az összevont adóalap Szuperbruttósítás : az adóalap magában foglalja az ún. adóalap-kiegészítés összegét is, mely egyenlı a jövedelem (kivéve az adóterhet nem viselı járandóságot) után számított, - foglalkoztatói tb. járulék általános mértékével (27%), - bizt-i köt. hiányában: a jövedelmet terhelı eho. (27%) mértékével megállapított összeggel. [a járulék/eho alapja természetesen továbbra is a kiegészítés nélküli bruttó jövedelem] - tb. járulék fizetésére köt. magánszemély: jövedelem 78%-át kell bruttósítani 5

6 + az összevont adóalap részeként adózik az átalányadózó ev., mg-i kistermelı bevételébıl átalányban megállapított jövedelem is. Az összevont adóalap adója Az adó mértéke: Az összevont adóalapot képezı jövedelmek után fizetendı adó: - az összevont adóalap<5 millió Ft: az adóalap 17%-a, - az összevont adóalap efeletti része után: 32%. [ tıl: adóalap<15 millió Ft: 17%, 15 millió Ft feletti rész: 32%] Adójóváírás Mértéke: - bérjövedelem+adóalap-kiegészítés 17%-a, - jogosultsági hónaponként legfeljebb ,-Ft, (évente max.: ,-Ft), - teljes összegben ,-Ft-ig, - csökkentett összegben az e feletti jövedelem 12%-ával csökkentve, ,- Ft-ig. Összevont adóalap adóját csökkentı kedvezmények - továbbélı kedvezmények (értékhatár korrekcióval): - ıstermelıi kedvezmény, - személyi kedvezmény, - családi kedvezmény. - új kedvezmények: - kivét-kiegészítésre jutó átlagos vállalkozói szja.: (vállalkozói szja.[49/b. (10)bek.] / adóalap)*kivét-kiegészítés - személyes közremőködıi díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó: (megelızı évi, kedvezményekkel csökkentett társasági adó/adóalap)*díjkiegészítés Összevont adóalap adóját csökkentı kedvezmények II tıl megszőnı kedvezmények: - háztartással kapcsolatos szolg. (szla. megırzési köt.), - megállapodás alapján fizetett járulék, tagdíj, - magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés, - foglalkoztatói nyugdíjszolg. kiegészítése (ill. adóköteles része) - tandíj (halasztásra átmeneti szabályokkal), - élet- és nyugdíjbiztosítás (visszafizetési köt.), - közcélú adományok (Ø külön kedv. visszafiz-i köt.), - alkalmi foglalkoztatás utáni kedvezmény. 6

7 Rendelkezés az adóról önkéntes biztosító-pénztári befizetésekhez, nyugdíj-elıtakarékossági számlákhoz kapcsolódó rendelkezési lehetıség megmarad ( : pénztár felszámolása, végelszámolása esetén kérheti bankszámlára, más pénztárba) tehet az adóévre nyilatkozatot, nem keletkezik a korábbi nyilatkozatok alapján visszafizetési, illetve a számított követelés után egyéb jöv-ként adófizetési köt-e, ha követelését: - más szla.vezetınél vezetett NYESZ-R számlára, - értékpapír forgalmazásra jogosult szolgáltatónál, vagy az értékpapír átalakításában, ill. az azt kibocsátó átalakulásában közremőködı befektetési szolgáltatónál lévı értékpapír-számlára helyezi át (a jsz-ban meghat-ott idıkorláton belül), ha azonban tartós befektetési szerzıdéssel lekötött pénzeszközzé alakítja át, az átalakítás évére nyilatkozatot nem tehet, korábbi nyilatkozati alapján átutalt összeget pedig 20%-al növelt összegben fizeti vissza. Adóelıleg megállapítása - kifizetıkre, munkáltatókra és magánszemélyekre vonatkozó széttagolt szabályozás egységesítése, egyszerősítése, - nem ıstermelıként, egyéni vállalkozóként számlázott bevételbıl nem kell adóelıleget levonni, - levont elılegrıl kiállított igazoláson a kifizetı feltünteti az adóelıleg-kiegészítés összegét is, - önálló tevékenység költség-nyilatkozatára vonatkozó 50%-os korlát megszőnik, - elıleg összegét csökkentı tételek: adójóváírás, személyi kedvezmény, családi kedvezmény (magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés 30%-a: Ø) - ıstermelı figyelembe veheti az elıleg megállapítás során az ıstermelıi adókedvezményt is. Adóelıleg megállapítása II. A magánszemély nyilatkozata az elıleg megállapításához: - költségekrıl, - adóelıleg-megállapítás módjáról, - összevont adóalap, adóterhet nem viselı járandóság várható éves összegérıl, - adójóváírás, családi és személyi kedvezmény érvényesítésérıl, - állami végkielégítés megosztásának mellızésérıl. Jogkövetkezmények: - 10 eft-ot meghaladó befizetési különbözet 12%-át, - 5%-ot meghaladó költség-különbözet 39%-át kitevı bírság megfizetésére köteles bevallásában. Egyéni vállalkozó egyéni cég - leltárkészítés: követelésekrıl, ill. a tárgyi eszközök, nem anyagi javak nettó értékérıl, valamint az egyéni cég tulajdonába kerülık alapító okiratban rögzített értékérıl, - fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény, nyilvántartott adókülönbözet, egyéni cég tulajdonába adott tárgyi eszközre érvényesített kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozások kedvezménye továbbvihetı, 7

8 - vállalkozói bevétel: az egyéni cég tulajdonába adott eszköz alapító okiratban rögzített értéke, a bevallás benyújtásáig a cég tulajdonába nem adott követelés befolyt ellenértéke, - vállalkozói költség: a tárgyi eszköz, nem anyagi javak értékcsökkenésként el nem számolt nettó értéke, - az ev. megszőnése miatt keletkezett adó (ha az a 10eFt-ot meghaladja) 3 egyenlı részletben is megfizethetı. Vállalkozói személyi jövedelemadó - osztalékalapnak nem része a kivét-kiegészítésként elszámolt összeg, - átalányadózásban megállapított jövedelem (bruttósítva) az összevont adóalap része, - vállalkozói Szja. kulcs: 19% (különadó megszőnik), - megszőnı bevétel-csökkentı tételek: a megfizetett helyi iparőzési adó, ill. a szabadalom, használati és formatervezési mintaoltalom költsége, - nyilvántartott fejlesztési tartalék kivezetése: nyilvántartásba vétel évét követı 5. adóév végéig, - veszteségelhatárolás feltétele: rendeltetésszerő joggyakorlás (nem kell adóhatósági engedély), - szgk. után ig megkezdett écs. a teljes leírásig folytatható, ha a cégautó-adót megfizeti ( ig terjedı idıszakra a I. negyedévi bevallással). Az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése nem kell bevallást teljesítenie, amennyiben az adóév egészében szünetelt (kivéve: korábban igénybe vett kedvezménnyel kapcsolatban keletkezett befizetési köt.), adóév utolsó napján fennálló szünetelés: kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény összegével bevételét nem csökkentheti, nem lehet bevallásában nyilvántartott adókülönbözete, nem érvényesíthet kisvállalkozások adókedvezményét, a szünetelés idıszakában ktg. nem számolható el (écs. sem), a szünetelés kezdetének évérıl benyújtott bevallás benyújtásáig befolyt bevétel, felmerült kiadás vállalkozói bevétel/ktg., ezt követıen önálló tev. bevétele/költsége, szünetelés bejelentése a pénzforgalmi szlát vezetı hitelintézet felé (hozam: ev-i bev. kamatadó). Fizetı vendéglátó tevékenység Fizetıvendéglátó tevékenységet folytató magánszemély: A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.25.) Korm. r. (hat-on kívül: ), Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérıl szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rend. (fizetıvendéglátás egyéb szálláshely). Szja. 57/A. : 8

9 nem egyéni vállalkozóként, üdülés, pihenés céljából közvetlenül magánszemélyeknek, ua. magánszemélynek legfeljebb 90nap/adóév, tételes átalányadózást választhat: ha tulajdonában vagy haszonélvezetében lévı 1 nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetéső lakásban, vagy üdülıben folytatja. Egyéb külön adózó jövedelmek Ingatlan, vagyoni értékő jog átruházása: Külföldi illetıségő magánszemély tao. tv. szerinti ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedésének ellenérték fejében történı átruházása, kölcsönbe adása, kivonása (jövedelemszámítás az árfolyamnyereségbıl, értékpapír-kölcsönzésbıl, ill. a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó szabályok szerint). Kamatjövedelem: szövetkezeti tagi kölcsön alapkamatot legfeljebb 5%-al meghaladó kamata, akkor is, ha idıközben a szövetkezet kft-vé alakul át, a magánszemély választása szerint (a kifizetınek tett nyilatkozattal) a kollektív befektetési értékpapír átruházásából származó jövedelem az ellenırzött tıkepiaci ügyletekre von. új szabályok szerint adózhat (adókiegyenlítési lehetıség), az ev. szünetelés ideje alatt meg nem szüntetett pénzforgalmi bankszámláján jóváírt kamat (nem vállalkozói bevétel), eddig egyéb jövedelemnek minısülı biztosítói kifizetések. Egyéb külön adózó jövedelmek II. Ellenırzött tıkepiaci ügyletbıl származó jövedelem: tızsdei ügyletbıl származó jövedelem kedvezı szabályainak (20%-os adókulcs, ügyleti eredmények adóéven belüli összevonhatósága, veszteség elszámolhatósága adóévek között) kiterjesztése tızsdén kívüli ellenırzött tıkepiaci ügyletekre, tárgyának bıvülése: értékpapír+más pü-i eszköz, áru, deviza, befektetési szolgáltatót nem terheli adóelıleg-levonási kötelezettség (de febr. 15- ig adatot szolgáltat az adóhatóságnak a magánszemély ilyen bevételeirıl), a magánszemély éves bevallásában számol el, ellenırzött tıkepiaci ügyletben kereskedelmi áru tényleges átadásával megvalósuló átruházása révén megszerzett bevétel: önálló tevékenységbıl származó jövedelem szabályai szerint. Egyéb külön adózó jövedelmek III. Tartós befektetésbıl származó jövedelem: pénzösszeg befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel kötött tartós befektetési szerzıdés alapján történı lekötése révén a feloldáskor magánszemélyt megilletı lekötési hozam, lekötött pénzösszeg: a szerzıdés alapján az adóévben egy összegben, vagy részletekben történı (elsı alkalommal min. 25eFt) befizetés, melyet 3 ill. 5 évig lekötésben tart, az elhelyezés naptári évét követıen további befizetéssel nem növelhetı, az állományok átcsoportosítása nem lehetséges, egy befektetési szolgáltatóval adóévenként egy kamatozó bankbetétre, és egy pénzügyi eszközre köthetı szerzıdés, adó mértéke: - 0%: 5 éves lekötési idıszak végén, - 10%: 3 éves lekötési idıszak végén (meghosszabbítás esetén 9

10 az 5 éves lekötési idıszak végéig), - 20%: 3 éves lekötési idıszak vége elıtti feloldás esetén a jövedelemrıl a hitelintézet, bef-i szolgáltató febr. 25-ig igazolást ad a magánszemélynek, és adatot szolgáltat az adóhatóságnak, az adót a magánszemély éves bevallásában állapítja meg. Egyéb külön adózó jövedelmek IV. Kamatkedvezménybıl származó jövedelem: - adókulcs: 44% 54% - megszőnik a munkáltatótól szárm. jöv. külön szabályozása Egyéb kifizetések: új jogcím: külföldi illetıségő magánszemély részére kifizetett kamat, jogdíj, szolgáltatási díj: - amennyiben nincs kettıs adózást kizáró egyezmény, - a kifizetıtıl származó jöv. adóelılegét a kifizetı vonja le, - bevétel egésze jövedelem, adó mértéke: 30%. Ingatlan bérbeadás: - bevételbıl levonható a hat. idıben megfizetett vagyonadó, - önk-nak történı bérbeadás 36 hónapra: adómentes, - falusi szállásadás, fizetıvendéglátás bevételére is alk-ható. Természetbeni juttatások Kedvezményesen adózó természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások (25% szja.): 1. üdülési csekk, üdülési szolgáltatás (minimálbérig), 2. iskolarendszerő képzés átvállalt ktg-e (min.bér 2,5*-ig), 3. helyi utazási bérlet, 4. meleg étkeztetés (18.000,-Ft-ig), 5. iskolakezdési támogatás (minimálbér 30%-ig), 6. munkáltatói hozzájárulások: - nyugdíjp., foglalk-i nyugdíjszolg. int. (m.bér 50%), - egészségp.(m.bér 30%), [a m.vállaló nyilatkozata birtokában csak egy juttatótól +utalás havonta/több hónapra elıre/utólag legfeljebb 3 hónapra] - magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés, 7. szövetkezet közösségi alapjából tagjának természetben adott juttatás (min. bér 50%- ig). Természetbeni juttatások II. A kedvezményes adózású juttatási formák jogviszonyai: - munkáltató munkavállalójának: társas váll. személyesen közremőködı tagjának: szövetkezet tagjának: 7. - üdülési csekk, üdülési szolgáltatás és meleg étkeztetés nyújtható kedvezményesen: szakképzı iskolai tanulónak, kötelezı szakmai gyakorlatát töltı hallgatónak, volt munkáltatótól (jogutódjától) a nyugdíjasnak, - csak üdülési csekk, üdülési szolgáltatás nyújtható kedvezményesen: 10

11 a nyugdíjas volt munkavállaló közeli hozzátartozójának, elhunyt munkavállaló közeli ht-nak, szakszervezet a tagjának, nyugdíjas tagjának, ezen személyek és az elhunyt tag közeli ht-nak, Adóköteles természetbeni juttatás: Természetbeni juttatások III. 54% szja. + 27% tb. (vagy eho.) a kedvezményes adózású körben szereplı juttatások megjelölt értékhatárt meghaladó része [akkor is, ha a juttatás körülményei nem felelnek meg az Szja. tv. 69. (1) bek. d)-e) pontjainak] az ezen körbıl kimaradt, korábban adómentes természetbeni juttatások (pl. hideg étkezési utalvány, mővelıdési intézményi szolgáltatás, csekély értékő ajándék), ha a foglalkoztatónak nem minısülı juttató által ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék/szolgáltatás valamely tevékenység, kötelezettségvállalás, vagyoni érték ellenértéke. Adómentes bevételek Módosuló és új jogcímek: munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat (forgalmi díj átvállalás, modem biztosítása) - a számítógép megszerzése kikerül e körbıl, elengedett követelés: közüzemi szolgáltató, hitelintézet által adós és családja megélhetésének ellehetetlenülését megelızendı, vagy 10eFt-ot meg nem haladó követelés elengedése (ha ezzel a követelés végérvényesen megszőnik) reprezentáció, üzleti ajándék: amennyiben azt a kifizetı tao. alapot növelı tételként köteles figyelembe venni ( tıl nem a vállalkozás érdekében felmerülı ktg.) kifizetı által biztosított védıoltás (ex tunc hatály: 2009-re is) Adómentes körbıl kikerülı egyéb bevételek alapítványi, egyesületi kifizetés, Nobel-díjhoz, egyéb nevesített kitüntetésekhez kapcsolódó pénzjutalom, falusi vendéglátásból származó jövedelem eddig adómentes része, költségtérítés jellegő bevételek (pl. köztisztviselık, bírák, ügyészek, ig.ügyi dolgozók ruházati költségtérítése), erdıgazdálkodási dolgozók tőzifajuttatása, bányászati dolgozók szénjárandósága, villamosenergia-ipari dolgozók energiakedvezménye (kivéve a ig jogot szerzettek), munkáltatótól nyugdíjba vonuláskor kapott ajándék, vetélkedı, verseny díjaként kapott tárgyjutalom, érem. Egyéb változások egyszerősített bevallás: évre az ekho-s jövedelmet szerzı magánszemély is választhatja (kivéve, ha az ekho. tv. szerint különadó fizetésére kötelezett, vagy a kifizetıt és ıt terhelı ekho. megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetıtıl átvállalta, valamint amennyiben eho-elıleg, v. tételes eho. fizetési kötelezettsége keletkezett), 11

12 személyi kedvezmény: a Korm. rendeletben határozza meg az alapul szolgáló betegségek körét, elismert értékpapír-juttatási program: az elsı letétbe helyezést követı 5. év utolsó napjával törlik a nyilvántartásból, evás egyéni vállalkozó egyéni cég: eva alanyiság megszőnik, de 2 év elteltével újra választható (4 év helyett), útnyilvántartás: titoktartási kötelezettséggel járó tevékenységet folytató, útnyilvántartásra kötelezett magánszemély (pl. orvos) azon magánszemélyek adatait, amelyekre nézve ezen kötelezettsége fennáll, külön nyilvántartásban kell vezetnie 12

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Személyi jövedelemadózás 2010

Személyi jövedelemadózás 2010 Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia, Sopron, 2009. szeptember 29-30. Személyi jövedelemadózás 2010 Szatmári László Az Országgyőlés június 29-én fogadta el a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI Adótábla: 2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-1 900 000

Részletesebben

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2011. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezıgazdasági kistermelı egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet Változások Társasági adó Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések Kettıs adóztatás elkerülése A módosítások túlnyomó része 2010. január 1-jén lép hatályba, de egyes rendelkezések

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 2011 Guzmics Zsuzsanna 2010.12.10. Adó mértéke 16 % Ingó és ingatlan vagyonátruházás, - Béren kívüli juttatás, - Kamatjövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, - Kamatkedvezmény (2010-ben

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 12M29-es munkáltatói adómegállapítás kitöltési útmutatójából) 1. A személyi jövedelemadó megállapításának és elszámolásának

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben - SZJA egységesen 16 % I.) Személyi jövedelemadó 2011 (2010-ben: 5 millió forint 27 százalékos adóalap-kiegészítéssel növelt éves jövedelemig 17 százalék, az

Részletesebben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény 2010.01.01-tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv. 4. 18/a pontja határozza meg az ingatlannal

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Ozora Község Önkormányzatának

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

2009. évi CXVI. törvény ELSİ RÉSZ

2009. évi CXVI. törvény ELSİ RÉSZ A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009. évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggı törvénymódosításokról

Részletesebben

legfontosabb 2006. évi

legfontosabb 2006. évi A pénztp nztárakat érintő legfontosabb 2006. évi adóváltoz ltozások VIII. Pénztárkonferencia 2005. november 10-11. 11. Tapolca Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese Előzmények Konvergenciaprogram

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 4.2.5.Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 1.) SZJA - Az adókulcsok: 5.000 eft- ig 17%, 5.000 eft felett 850 eft + feletti 32% - 4% különadó megszűnt. - Adóalap a 27%-al növelt jövedelem (szuperbruttósítás!)

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2013. január 1-jétıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3.

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3. Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 11/2006.(II.23.)* 73/2006.(XII.22.)** 10/2007.(II.22.)*** 35/2007.(VI.8.) **** 86/2007.(XII.19.) 5*

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2009. adóévben a B O R D Á N Y önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról A törvény egyes rendelkezései 2006. szeptember 1.-tıl lépnek hatályba! FIGYELEM! A törvény kihirdetése óta megváltozott az egészségbiztosítási

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ. A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról TÁJÉKOZTATÓ A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról Tartalomjegyzék JOGI NYILATKOZAT...3 I. ADÓJOGI VONATKOZÁSOK...4 II. VARIÁCIÓK CÉGES

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2016. december 21. Változó cafetéria

Részletesebben