SZJA változások 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZJA változások 2010."

Átírás

1 SZJA változások 2010.

2 Jogszabályi háttér Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. tv. Az egyes képviselıi juttatások és kedvezmények megszüntetésérıl szóló évi LXV. tv. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. tv. A évi CXV. tv-el és a megtakarítások ösztönzésével összefüggı törvénymódosításokról szóló évi CXVI. tv. Alapelvek Szja. alap meghatározása: adóalap-növelı tételekkel és levonásokkal Érvénytelen szerzıdések, jogalap nélküli bevételek, költségek önellenırzése adóelılegre is Kártérítés, kártalanítás, kárpótlás, valamint a kötbér, késedelmi pótlék adókötelezettsége: elmaradt jövedelem szabályai szerint Hatály Külföldi jog alapján tb-i, családtámogatási ellátásnak, szociális segélynek minısülı juttatás adókötelezettsége: belföldi hasonló juttatásra vonatkozó szabályok szerint. Jövedelem, bevétel, költség Külföldi pénznemben keletkezett bevétel, kiadás átszámítása: az egyes bevételi fajtákra meghatározott szerzési idıpontban (v. a megelızı hó 15-én), ill. a kiadás teljesítésekor érvényes MNB devizaárfolyam szerint, vételnél a kiadást megelızı, eladásnál a szerzést követı 15 napon belül kelt, pü-i intézmény által kiállított igazolás szerint Értelmezı rendelkezések Jövedelemszerzés helye: tao. tv. szerinti ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedés átruházása, kölcsönbeadása, kivonása esetén: BELFÖLD [ld! az ingatlanértékesítésbıl származó jövedelem: 61. (3) bek.] Kiküldetés: fegyveres szervek, MH tagjának szolgálati érdekbıl történı áthelyezése Egyéni vállalkozó: az ev-ról és egyéni cégrıl szóló tv. szerinti ev-i nyilvántartásban szereplı személy, az ebben rögzítet tevékenységei tekintetében, nem minısül ev-nak: gyógyszerészeti magántevékenység, falu/tanyagondnoki tev., szociális szolgáltatótevékenység, eu-i közösségi jogász Társas vállalkozás: +egyéni cég, szabadalmi ügyvivıi iroda (-KHT., magánszemélyek jsz-el rend. munkaköz.) Szokásos piaci érték: +tevékenység piaci viszonyoknak megfelelı díjazása (tevékenységre jellemzı kereset) meghatározása: a) összehasonlító módszer, vagy b) képzettség, szakmai gyakorlat, a tevékenység többfélesége, jellege, ráfordított és kiesı idı figyelembevétele mellett, adott térségben, körülmények között, hasonló munkakörben, adott színvonalú, terjedelmő tevékenységet folytató munkavállalót megillet, vagy 2

3 c) bevétel kivét nélküli ktg. szokásos vállalkozói haszon + b) pont szerint megállapított járandóság d) bevétel kivét nélküli ktg. * 0,8 + b) pont sz. jár. Egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló tv. engedélyezési rendszer, okmányirodai mérlegelési jogkör, vállalkozói igazolványhoz kötöttség megszőnése, csak bejelentési kötelezettség (egyablakos rendszer), regisztrációs szám, minden bejelentés elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, díj- és illetékmentes eljárás, már nem kizáró ok az adó-, vámtartozás, a tevékenység a bejelentés visszaigazolásával megkezdhetı, szünetelés jogintézménye: 1 hónaptól 5 évig terjedhet, szintén bejelentésre (ill. az igazolvány leadásával), tevékenységet ezalatt nem végezhet, jogosultságot nem szerezhet, kötelezettséget nem vállalhat, esedékessé vált fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, új megszőnési jogcím: egyéni cég alapítása Egyéni cég alapító: ev-i nyilvántartásban szereplı természetes személy, jogi sz-el nem rendelkezı jogalany, jogképes, bejegyzéssel jön létre, ezzel kezdheti meg tevékenységét (Ø elıtárs.), Ctv., Gt., Csıdtv., Számv. tv., Tao., (Eva) hatálya alá tartozik, egy term. személy csak egy egyéni cég tagja lehet, egyéni cégnek csak egy tagja lehet (kivéve: öröklésnél özvegy, örökösök max. 3 hónapig, cs. képesség elvesztése esetén tv-es képviselı, alapító okirat 30 napon belül bejegyzés és közzététel a cégbíróságon, szünetelés alatt nem alapítható, felelıssége korlátlan (ec.), vagy korlátozott (kfc.), jegyzett tıke: mértékére nincs elıírás, 200eFt alatt csak pénzbeli hozzájárulás lehet, már bejegyzett egyéni cégek 6 hónap alatt kötelesek eleget tenni az új szabályoknak Értelmezı rendelkezések II. Adóterhet nem viselı járandóságok: lakáscélú munkáltató támogatás (hitelintézet, vagy a MÁK útján, 5 mft-ig figyelmen kívül hagyva a elıtti támogatások összegét), szépkorúak jubileumi juttatása, katonai, rendvédelmi felsıoktatási intézmény hallgatójának ösztöndíja, pénzbeli juttatása, hallgatói munkadíj a min.bér 2-szereséig, átalányadózó egyéni vállalkozó, kistermelı külföldi telephelyének betudható jövedelme (amennyiben van kettıs adózás elkerülésére irányuló egyezmény). Értelmezı rendelkezések III. magánszemély összes jövedelmének módosulása (+adóalap-kieg.) kikerülnek a falusi vendéglátásra vonatkozó meghatározások 3

4 új fogalmi meghatározások: Ellenırzött külföldi társaság (tao. tv ) Tevékenységre jellemzı kereset (a fıtevékenység piaci viszonyoknak megfelelı díjazása) Üdülési csekk (üdülési, mővelıdési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegırzési, betegség-megelızési célokra, szabadidısport szolgáltatásokra) Iskolarendszeren kívüli képzés: (résztvevıi nem állnak tanulói, hallgatói jogviszonyban) [ld! még 4. (2)] Befektetési szolgáltató (önálló meghatározás: befektetési vállalkozás, árutızsdei szolgáltató, hitelintézet, ilyen tevékenységet jogszerően folytató külföldi személy) Adóalapba nem tartozó tételek (7. ) 7. (1) k) pontban felsoroltak: munkáltató magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítése, önkéntes kölcsönös egészség/nyugdíjpénztárba, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett munkáltatói hozzájárulás, más magánszemély által megfizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj-támogatás, 7. (1) p) pontban foglalt: képzés kifizetı által átvállalt költsége (átmeneti rendelkezések a megkezdett képzésekre!) Összevont adóalapba tartozó jövedelmek I. Önálló tevékenységbıl származó jövedelem Új jogintézmény: Vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó kivét-kiegészítése: - amennyiben a kivét éves összege nem éri el a tevékenységre jellemzı kereset éves összegét (az ennek meghatározásához figyelembe vett szempontokról feljegyzést készít, melyet elévülési idın belül megıriz), - kiegészítés a vállalkozói osztalékalap terhére történik, - adóév utolsó napján megszerzett jövedelem, adókötelezettség: az éves bevallásban. Önálló tevékenységek körének bıvülése: Eu-i parlamenti, ogy-i, helyi önkormányzati képviselıi tev. Összevont adóalapba tartozó jövedelmek II. Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem Új jogintézmény: (Nem evás) társas vállalkozásban személyesen közremőködıt megilletı díj kiegészítése. - amennyiben a közremőködıi díj éves összege nem éri el a tevékenységre jellemzı kereset éves összegét, - a kiegészítés az adóévben a közremőködı számára kifizetett osztalék/osztalékelıleg összegéig történhet, - több társas vállalkozásban (v. ev-ként is) történı közremőködés esetén csak ahol a fıtevékenységre jellemzı kereset a legmagasabb, 4

5 - a kiegészítés összegérıl a kifizetı jan. 31-ig igazolást ad (adóhatóságnak febr. 15-ig errıl adatot szolgáltat), a magánszemély éves bevallásában szerepelteti, az osztalékból levont, erre esı adót adóelılegként tünteti fel Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem 2. Munkába járás költségtérítése: hétvégi hazautazás gépjármővel: 9Ft/km ktg.térítést a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni Üzemanyag-megtakarítás: ilyen jogcímen legfeljebb 100eFt-al csökkenthetı a bevétel (útnyilvántartásban: tankolás helye, ideje, mennyisége, km állás) Kiküldetések napidíja: A nk-i árufuvarozásban, személyszállításban gépkocsivezetı, árukísérı 25 mértékő igazolás nélkül elszámolható ktg-én kívül megszőnik minden bel- és külföldi napidíj adómentessége. Egyéb jövedelem Összevont adóalapba tartozó jövedelmek III. Felszolgálási díj, vendégtıl közvetlenül kapott borravaló, hálapénz: 2009: adóterhet nem viselı járandóság, 2010: egyéb jövedelem, (munkáltató közvetítésével: bérjövedelem) Ellenırzött külföldi adózótól (alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkezı+ellenırzött külföldi társ.) származó kamat, osztalék, ért. papír elidegenítésébıl, jogutód nélküli megszőnésbıl, jegyzett tıke tıkekivonás útján történı leszállításából, tagi jogviszony megszőnésébıl szárm. jöv. Ellenırzött külföldi társaság felosztott osztalékkal csökkentett adózott eredményének magánszemély tulajdonosra esı része: - amennyiben a közvetlen/közvetett részesedés min.25%, - jövedelemszerzés idıpontja: adózott eredmény jóváhagyása. Adóterhet nem viselı járandóságok értékhatárt meghaladó része: 2009: egyéb jövedelem 2010: juttatás jogviszonya szerint adóköteles. Az összevont adóalap Szuperbruttósítás : az adóalap magában foglalja az ún. adóalap-kiegészítés összegét is, mely egyenlı a jövedelem (kivéve az adóterhet nem viselı járandóságot) után számított, - foglalkoztatói tb. járulék általános mértékével (27%), - bizt-i köt. hiányában: a jövedelmet terhelı eho. (27%) mértékével megállapított összeggel. [a járulék/eho alapja természetesen továbbra is a kiegészítés nélküli bruttó jövedelem] - tb. járulék fizetésére köt. magánszemély: jövedelem 78%-át kell bruttósítani 5

6 + az összevont adóalap részeként adózik az átalányadózó ev., mg-i kistermelı bevételébıl átalányban megállapított jövedelem is. Az összevont adóalap adója Az adó mértéke: Az összevont adóalapot képezı jövedelmek után fizetendı adó: - az összevont adóalap<5 millió Ft: az adóalap 17%-a, - az összevont adóalap efeletti része után: 32%. [ tıl: adóalap<15 millió Ft: 17%, 15 millió Ft feletti rész: 32%] Adójóváírás Mértéke: - bérjövedelem+adóalap-kiegészítés 17%-a, - jogosultsági hónaponként legfeljebb ,-Ft, (évente max.: ,-Ft), - teljes összegben ,-Ft-ig, - csökkentett összegben az e feletti jövedelem 12%-ával csökkentve, ,- Ft-ig. Összevont adóalap adóját csökkentı kedvezmények - továbbélı kedvezmények (értékhatár korrekcióval): - ıstermelıi kedvezmény, - személyi kedvezmény, - családi kedvezmény. - új kedvezmények: - kivét-kiegészítésre jutó átlagos vállalkozói szja.: (vállalkozói szja.[49/b. (10)bek.] / adóalap)*kivét-kiegészítés - személyes közremőködıi díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó: (megelızı évi, kedvezményekkel csökkentett társasági adó/adóalap)*díjkiegészítés Összevont adóalap adóját csökkentı kedvezmények II tıl megszőnı kedvezmények: - háztartással kapcsolatos szolg. (szla. megırzési köt.), - megállapodás alapján fizetett járulék, tagdíj, - magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés, - foglalkoztatói nyugdíjszolg. kiegészítése (ill. adóköteles része) - tandíj (halasztásra átmeneti szabályokkal), - élet- és nyugdíjbiztosítás (visszafizetési köt.), - közcélú adományok (Ø külön kedv. visszafiz-i köt.), - alkalmi foglalkoztatás utáni kedvezmény. 6

7 Rendelkezés az adóról önkéntes biztosító-pénztári befizetésekhez, nyugdíj-elıtakarékossági számlákhoz kapcsolódó rendelkezési lehetıség megmarad ( : pénztár felszámolása, végelszámolása esetén kérheti bankszámlára, más pénztárba) tehet az adóévre nyilatkozatot, nem keletkezik a korábbi nyilatkozatok alapján visszafizetési, illetve a számított követelés után egyéb jöv-ként adófizetési köt-e, ha követelését: - más szla.vezetınél vezetett NYESZ-R számlára, - értékpapír forgalmazásra jogosult szolgáltatónál, vagy az értékpapír átalakításában, ill. az azt kibocsátó átalakulásában közremőködı befektetési szolgáltatónál lévı értékpapír-számlára helyezi át (a jsz-ban meghat-ott idıkorláton belül), ha azonban tartós befektetési szerzıdéssel lekötött pénzeszközzé alakítja át, az átalakítás évére nyilatkozatot nem tehet, korábbi nyilatkozati alapján átutalt összeget pedig 20%-al növelt összegben fizeti vissza. Adóelıleg megállapítása - kifizetıkre, munkáltatókra és magánszemélyekre vonatkozó széttagolt szabályozás egységesítése, egyszerősítése, - nem ıstermelıként, egyéni vállalkozóként számlázott bevételbıl nem kell adóelıleget levonni, - levont elılegrıl kiállított igazoláson a kifizetı feltünteti az adóelıleg-kiegészítés összegét is, - önálló tevékenység költség-nyilatkozatára vonatkozó 50%-os korlát megszőnik, - elıleg összegét csökkentı tételek: adójóváírás, személyi kedvezmény, családi kedvezmény (magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés 30%-a: Ø) - ıstermelı figyelembe veheti az elıleg megállapítás során az ıstermelıi adókedvezményt is. Adóelıleg megállapítása II. A magánszemély nyilatkozata az elıleg megállapításához: - költségekrıl, - adóelıleg-megállapítás módjáról, - összevont adóalap, adóterhet nem viselı járandóság várható éves összegérıl, - adójóváírás, családi és személyi kedvezmény érvényesítésérıl, - állami végkielégítés megosztásának mellızésérıl. Jogkövetkezmények: - 10 eft-ot meghaladó befizetési különbözet 12%-át, - 5%-ot meghaladó költség-különbözet 39%-át kitevı bírság megfizetésére köteles bevallásában. Egyéni vállalkozó egyéni cég - leltárkészítés: követelésekrıl, ill. a tárgyi eszközök, nem anyagi javak nettó értékérıl, valamint az egyéni cég tulajdonába kerülık alapító okiratban rögzített értékérıl, - fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény, nyilvántartott adókülönbözet, egyéni cég tulajdonába adott tárgyi eszközre érvényesített kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozások kedvezménye továbbvihetı, 7

8 - vállalkozói bevétel: az egyéni cég tulajdonába adott eszköz alapító okiratban rögzített értéke, a bevallás benyújtásáig a cég tulajdonába nem adott követelés befolyt ellenértéke, - vállalkozói költség: a tárgyi eszköz, nem anyagi javak értékcsökkenésként el nem számolt nettó értéke, - az ev. megszőnése miatt keletkezett adó (ha az a 10eFt-ot meghaladja) 3 egyenlı részletben is megfizethetı. Vállalkozói személyi jövedelemadó - osztalékalapnak nem része a kivét-kiegészítésként elszámolt összeg, - átalányadózásban megállapított jövedelem (bruttósítva) az összevont adóalap része, - vállalkozói Szja. kulcs: 19% (különadó megszőnik), - megszőnı bevétel-csökkentı tételek: a megfizetett helyi iparőzési adó, ill. a szabadalom, használati és formatervezési mintaoltalom költsége, - nyilvántartott fejlesztési tartalék kivezetése: nyilvántartásba vétel évét követı 5. adóév végéig, - veszteségelhatárolás feltétele: rendeltetésszerő joggyakorlás (nem kell adóhatósági engedély), - szgk. után ig megkezdett écs. a teljes leírásig folytatható, ha a cégautó-adót megfizeti ( ig terjedı idıszakra a I. negyedévi bevallással). Az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése nem kell bevallást teljesítenie, amennyiben az adóév egészében szünetelt (kivéve: korábban igénybe vett kedvezménnyel kapcsolatban keletkezett befizetési köt.), adóév utolsó napján fennálló szünetelés: kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény összegével bevételét nem csökkentheti, nem lehet bevallásában nyilvántartott adókülönbözete, nem érvényesíthet kisvállalkozások adókedvezményét, a szünetelés idıszakában ktg. nem számolható el (écs. sem), a szünetelés kezdetének évérıl benyújtott bevallás benyújtásáig befolyt bevétel, felmerült kiadás vállalkozói bevétel/ktg., ezt követıen önálló tev. bevétele/költsége, szünetelés bejelentése a pénzforgalmi szlát vezetı hitelintézet felé (hozam: ev-i bev. kamatadó). Fizetı vendéglátó tevékenység Fizetıvendéglátó tevékenységet folytató magánszemély: A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.25.) Korm. r. (hat-on kívül: ), Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérıl szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rend. (fizetıvendéglátás egyéb szálláshely). Szja. 57/A. : 8

9 nem egyéni vállalkozóként, üdülés, pihenés céljából közvetlenül magánszemélyeknek, ua. magánszemélynek legfeljebb 90nap/adóév, tételes átalányadózást választhat: ha tulajdonában vagy haszonélvezetében lévı 1 nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetéső lakásban, vagy üdülıben folytatja. Egyéb külön adózó jövedelmek Ingatlan, vagyoni értékő jog átruházása: Külföldi illetıségő magánszemély tao. tv. szerinti ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedésének ellenérték fejében történı átruházása, kölcsönbe adása, kivonása (jövedelemszámítás az árfolyamnyereségbıl, értékpapír-kölcsönzésbıl, ill. a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó szabályok szerint). Kamatjövedelem: szövetkezeti tagi kölcsön alapkamatot legfeljebb 5%-al meghaladó kamata, akkor is, ha idıközben a szövetkezet kft-vé alakul át, a magánszemély választása szerint (a kifizetınek tett nyilatkozattal) a kollektív befektetési értékpapír átruházásából származó jövedelem az ellenırzött tıkepiaci ügyletekre von. új szabályok szerint adózhat (adókiegyenlítési lehetıség), az ev. szünetelés ideje alatt meg nem szüntetett pénzforgalmi bankszámláján jóváírt kamat (nem vállalkozói bevétel), eddig egyéb jövedelemnek minısülı biztosítói kifizetések. Egyéb külön adózó jövedelmek II. Ellenırzött tıkepiaci ügyletbıl származó jövedelem: tızsdei ügyletbıl származó jövedelem kedvezı szabályainak (20%-os adókulcs, ügyleti eredmények adóéven belüli összevonhatósága, veszteség elszámolhatósága adóévek között) kiterjesztése tızsdén kívüli ellenırzött tıkepiaci ügyletekre, tárgyának bıvülése: értékpapír+más pü-i eszköz, áru, deviza, befektetési szolgáltatót nem terheli adóelıleg-levonási kötelezettség (de febr. 15- ig adatot szolgáltat az adóhatóságnak a magánszemély ilyen bevételeirıl), a magánszemély éves bevallásában számol el, ellenırzött tıkepiaci ügyletben kereskedelmi áru tényleges átadásával megvalósuló átruházása révén megszerzett bevétel: önálló tevékenységbıl származó jövedelem szabályai szerint. Egyéb külön adózó jövedelmek III. Tartós befektetésbıl származó jövedelem: pénzösszeg befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel kötött tartós befektetési szerzıdés alapján történı lekötése révén a feloldáskor magánszemélyt megilletı lekötési hozam, lekötött pénzösszeg: a szerzıdés alapján az adóévben egy összegben, vagy részletekben történı (elsı alkalommal min. 25eFt) befizetés, melyet 3 ill. 5 évig lekötésben tart, az elhelyezés naptári évét követıen további befizetéssel nem növelhetı, az állományok átcsoportosítása nem lehetséges, egy befektetési szolgáltatóval adóévenként egy kamatozó bankbetétre, és egy pénzügyi eszközre köthetı szerzıdés, adó mértéke: - 0%: 5 éves lekötési idıszak végén, - 10%: 3 éves lekötési idıszak végén (meghosszabbítás esetén 9

10 az 5 éves lekötési idıszak végéig), - 20%: 3 éves lekötési idıszak vége elıtti feloldás esetén a jövedelemrıl a hitelintézet, bef-i szolgáltató febr. 25-ig igazolást ad a magánszemélynek, és adatot szolgáltat az adóhatóságnak, az adót a magánszemély éves bevallásában állapítja meg. Egyéb külön adózó jövedelmek IV. Kamatkedvezménybıl származó jövedelem: - adókulcs: 44% 54% - megszőnik a munkáltatótól szárm. jöv. külön szabályozása Egyéb kifizetések: új jogcím: külföldi illetıségő magánszemély részére kifizetett kamat, jogdíj, szolgáltatási díj: - amennyiben nincs kettıs adózást kizáró egyezmény, - a kifizetıtıl származó jöv. adóelılegét a kifizetı vonja le, - bevétel egésze jövedelem, adó mértéke: 30%. Ingatlan bérbeadás: - bevételbıl levonható a hat. idıben megfizetett vagyonadó, - önk-nak történı bérbeadás 36 hónapra: adómentes, - falusi szállásadás, fizetıvendéglátás bevételére is alk-ható. Természetbeni juttatások Kedvezményesen adózó természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások (25% szja.): 1. üdülési csekk, üdülési szolgáltatás (minimálbérig), 2. iskolarendszerő képzés átvállalt ktg-e (min.bér 2,5*-ig), 3. helyi utazási bérlet, 4. meleg étkeztetés (18.000,-Ft-ig), 5. iskolakezdési támogatás (minimálbér 30%-ig), 6. munkáltatói hozzájárulások: - nyugdíjp., foglalk-i nyugdíjszolg. int. (m.bér 50%), - egészségp.(m.bér 30%), [a m.vállaló nyilatkozata birtokában csak egy juttatótól +utalás havonta/több hónapra elıre/utólag legfeljebb 3 hónapra] - magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés, 7. szövetkezet közösségi alapjából tagjának természetben adott juttatás (min. bér 50%- ig). Természetbeni juttatások II. A kedvezményes adózású juttatási formák jogviszonyai: - munkáltató munkavállalójának: társas váll. személyesen közremőködı tagjának: szövetkezet tagjának: 7. - üdülési csekk, üdülési szolgáltatás és meleg étkeztetés nyújtható kedvezményesen: szakképzı iskolai tanulónak, kötelezı szakmai gyakorlatát töltı hallgatónak, volt munkáltatótól (jogutódjától) a nyugdíjasnak, - csak üdülési csekk, üdülési szolgáltatás nyújtható kedvezményesen: 10

11 a nyugdíjas volt munkavállaló közeli hozzátartozójának, elhunyt munkavállaló közeli ht-nak, szakszervezet a tagjának, nyugdíjas tagjának, ezen személyek és az elhunyt tag közeli ht-nak, Adóköteles természetbeni juttatás: Természetbeni juttatások III. 54% szja. + 27% tb. (vagy eho.) a kedvezményes adózású körben szereplı juttatások megjelölt értékhatárt meghaladó része [akkor is, ha a juttatás körülményei nem felelnek meg az Szja. tv. 69. (1) bek. d)-e) pontjainak] az ezen körbıl kimaradt, korábban adómentes természetbeni juttatások (pl. hideg étkezési utalvány, mővelıdési intézményi szolgáltatás, csekély értékő ajándék), ha a foglalkoztatónak nem minısülı juttató által ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék/szolgáltatás valamely tevékenység, kötelezettségvállalás, vagyoni érték ellenértéke. Adómentes bevételek Módosuló és új jogcímek: munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat (forgalmi díj átvállalás, modem biztosítása) - a számítógép megszerzése kikerül e körbıl, elengedett követelés: közüzemi szolgáltató, hitelintézet által adós és családja megélhetésének ellehetetlenülését megelızendı, vagy 10eFt-ot meg nem haladó követelés elengedése (ha ezzel a követelés végérvényesen megszőnik) reprezentáció, üzleti ajándék: amennyiben azt a kifizetı tao. alapot növelı tételként köteles figyelembe venni ( tıl nem a vállalkozás érdekében felmerülı ktg.) kifizetı által biztosított védıoltás (ex tunc hatály: 2009-re is) Adómentes körbıl kikerülı egyéb bevételek alapítványi, egyesületi kifizetés, Nobel-díjhoz, egyéb nevesített kitüntetésekhez kapcsolódó pénzjutalom, falusi vendéglátásból származó jövedelem eddig adómentes része, költségtérítés jellegő bevételek (pl. köztisztviselık, bírák, ügyészek, ig.ügyi dolgozók ruházati költségtérítése), erdıgazdálkodási dolgozók tőzifajuttatása, bányászati dolgozók szénjárandósága, villamosenergia-ipari dolgozók energiakedvezménye (kivéve a ig jogot szerzettek), munkáltatótól nyugdíjba vonuláskor kapott ajándék, vetélkedı, verseny díjaként kapott tárgyjutalom, érem. Egyéb változások egyszerősített bevallás: évre az ekho-s jövedelmet szerzı magánszemély is választhatja (kivéve, ha az ekho. tv. szerint különadó fizetésére kötelezett, vagy a kifizetıt és ıt terhelı ekho. megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetıtıl átvállalta, valamint amennyiben eho-elıleg, v. tételes eho. fizetési kötelezettsége keletkezett), 11

12 személyi kedvezmény: a Korm. rendeletben határozza meg az alapul szolgáló betegségek körét, elismert értékpapír-juttatási program: az elsı letétbe helyezést követı 5. év utolsó napjával törlik a nyilvántartásból, evás egyéni vállalkozó egyéni cég: eva alanyiság megszőnik, de 2 év elteltével újra választható (4 év helyett), útnyilvántartás: titoktartási kötelezettséggel járó tevékenységet folytató, útnyilvántartásra kötelezett magánszemély (pl. orvos) azon magánszemélyek adatait, amelyekre nézve ezen kötelezettsége fennáll, külön nyilvántartásban kell vezetnie 12

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro Kft. ADÓFÓKUSZ 2010 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro 2010 1 Tartalom 1. Fıbb adóváltozások 2010 a) Személyi jövedelemadó

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): A jövedelemadó alapjának kiszámítása szuperbruttósítással történik, vagyis az adóalapot meg kell növelni 27%-kal. Az adótábla alkalmazásában a szuperbruttó alapja 5 mft-os

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben