6500 Baja, Czirfusz F. u Dunakeszi Tel: 20 / ; TeL: 20 / Állomás sétány 14/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3"

Átírás

1 Tisztelt Ügyfeleink! Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban is felhívni szíves figyelmüket. I. Személyi jövedelemadó 1. Szuperbruttósítás január 1-tıl az adó alapját az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekbıl adóalap kiegészítés hozzáadásával kell meghatározni. Az adóalap-növelı összeg a jövedelem után a társadalombiztosítási járulék általános mértékével megállapított összeg, illetve biztosítási kötelezettség hiányában az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerinti, az összevont adóalapba tartozó jövedelmet terhelı egészségügyi hozzájárulás mértékével megállapított összeg. Az adóalap-kiegészítés a jövedelem 27 százaléka. Az adóalap-kiegészítés valamennyi önálló, nem önálló tevékenységbıl származó és egyéb jövedelem mellet az egyéni vállalkozó és a mezıgazdasági kistermelı átalányadózás szabályai szerint megállapított jövedelmére is vonatkozik. Nem vonatkozik viszont az adóalap-kiegészítés az adóterhet nem viselı járandóságokra, illetve a külön adózó (forrásadós) jövedelmekre. 2. Adótábla Változnak az adókulcsok és a sávhatárok. 5 millió forintig 17 százalékos, az e feletti részre pedig 32 százalékos kulcsot kell alkalmazni. A 4 százalékos különadó megszőnik (a 32 százalékos kulcs tartalmazza a 4 százalék különadónak megfelelı adóterhelést is). A korábbi szabályokkal azonosan, a munkáltatónak nem minısülı kifizetınek amennyiben a magánszemély külön nem kérte a 17 százalékos kulcs alkalmazását - a megállapított adóelıleg-alap 32 százalékát kell levonnia adóelılegként. 3. Adójóváírás Változnak az adójóváírás szabályai is. Az adójóváírás maximális összege jogosultsági hónaponként forint. Az adójóváírás jogosultsági határa kitolódik; forint éves jövedelemig teljesen, forintig pedig részlegesen lehet igénybe venni. Az interneten számos bérkalkulátor elérhetı, de tekintettel arra, hogy a bérterheket számos tényezı befolyásolja, ezért javasoljuk, hogy bértárgyalások, illetve kalkulációk esetében csak konkrét jogviszonyokra, érintett személyekre elkészített számfejtést tekintsenek irányadónak. 4. Adókedvezmények Az alábbi összevont adókedvezmények megszőnnek: háztartási szolgáltatások utáni kedvezmény, tandíjkedvezmény, közcélú adományok kedvezménye, biztosítások kedvezménye, magán-nyugdíjpénztári kiegészítı tagdíj és a társadalombiztosítási megállapodás után járó kedvezmény, az alkalmi munkavállaláshoz kapcsolódó kedvezmény. 1 / 11

2 Megmaradó kedvezmények: családi kedvezmény, súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezménye, ıstermelıi kedvezmény, hosszú távú öngondoskodáshoz kapcsolódó adókiutalás (önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári, NYESZ-R, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi befizetések) 5. Cafeteria, illetve egyéb adókötelessé váló juttatások Januártól már csak a számítógép- és internethasználat marad adómentes, az alábbi béren kívüli juttatási formák pedig kedvezményes, 25 százalékos adómértékkel adóznak: az önkéntes nyugdíjpénztári befizetés, illetve az önkéntes egészségpénztári befizetés, az önkéntes önsegélyezı pénztárba befizetés, az üdülési csekk, a munkáltató üdülıjében történı üdültetés, a meleg étkeztetés és a melegétkeztetési-utalvány, az iskolarendszerő képzés átvállalt költsége, az iskolakezdési utalvány és a helyi bérlet megtérítése. E kifizetéseket egyéb közteher - társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi hozzájárulás - nem terheli. A juttatások kedvezményes adózásának értékhatárai a következık szerint alakulnak: az önkéntes nyugdíjpénztári havi hozzájárulás esetében a minimálbér ötven százaléka, az önkéntes egészségpénztári és önsegélyezı pénztári havi hozzájárulás esetében a minimálbér harminc százaléka a limit. Az üdülési csekk és üdültetési lehetıség biztosítása esetében éves szinten a minimálbér, meleg étkeztetés támogatásának értékhatára 12 ezer forintról 18 ezer forintra emelkedik, iskolarendszerő képzés átvállalt költségébıl éves szinten a minimálbér két és fél szerese, az iskolakezdési támogatás esetében a minimálbér harminc százaléka, a helyi bérlet esetében a teljes ellenérték jelenti a plafont. Amennyiben a fenti juttatások összege meghaladja a kedvezményes adózásra jogosító értékhatárt, akkor az e fölötti részhez már 97,89 százalékos adóteher társul. Adókötelessé válik: a belföldi és külföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj (kivéve a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetıknek, árukísérıknek járó napidíjból napi 25 eurónak megfelelı összeg) üzemanyag-megtakarítás (havi forint adómentes ), falusi vendéglátás jövedelme, borravaló, hálapénz, felszolgálási díj. 2 / 11

3 Természetbeni juttatásnak minısül, azaz adókötelessé válik továbbá (54 százalék SZJA + 27 százalék Tb, illetve EHO + 1,5 százalék szakképzési hozzájárulás): a legfeljebb évi 3 alkalommal adott csekély értékő ajándék értékébıl a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó része, mővelıdési intézményi szolgáltatás évente a minimálbér összegéig, hideg étkezési utalvány havi 6 ezer forintig, két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes juttatása, nyugdíjba vonuláskor egyszeri ajándék értékébıl a 15 ezer forintot meg nem haladó rész, összeghatártól függetlenül a versenyen vagy vetélkedın nyert érem, trófea. Az összeghatárok feletti juttatások a juttató és a juttatásban részesülı jogviszonya és a juttatás körülményei alapján adóköteles. Adóterhet nem viselı járandóságnak minısül a munkáltató által a munkavállalónak hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján lakáscélú felhasználásra nyújtott, vissza nem térítendı támogatás, amelynek maximális összege 2010-tıl 1 millió forintról 5 millió forintra emelkedett. Fontos pontja az új törvénynek, hogy 2009-re visszamenıleges hatállyal biztosítja a védıoltások adómentes juttatását január 1-jétıl adómentessé válnak a hitelintézetek és a befektetési szolgáltatók által részben vagy egészben elengedett követelések, ha: az adós nyilatkozata alapján a maga és családja megélhetési ellehetetlenülését elızi meg, vagy az elengedett követelés a forintot nem haladja meg (feltéve, hogy a követelés végérvényesen megszőnik a magánszeméllyel szemben). 6. Adóelıleg-fizetési kötelezettség változása Amennyiben a magánszemély külön nem nyilatkozik, akkor a kifizetınek nem kell adóelıleget megállapítania a számlaadásra kötelezett magánszemély által számlázott, illetve a felvásárlási jegy alapján kifizetett bevételbıl. (Amennyiben a kifizetı adóelıleget nem állapított meg, akkor a magányszemély köteles negyedévet követı hó 12. napjáig az adóelıleget megfizetni.) 7. Személyes közremőködıi díj-kiegészítés és kivét- kiegészítés A társas vállalkozó részére kifizetett osztalék, illetve osztalék-elıleg, valamint az egyéni vállalkozó osztalékalapja terhére (kivéve ha az EVA hatálya alá tartozik) ki kell egészíteni a társas vállalkozó személyes közremőködıi díját, illetve az egyéni vállalkozó kivétjét a piaci viszonyoknak megfelelı éves kereset nagyságára. A kiegészítés csak az adóévben már felvett személyes közremőködıi díj ismeretében állapítható meg, vagyis az adóév végén. (Így osztalékból elıször 2010 végén, osztalékelılegként kifizetett, jóváhagyott osztalékból elıször 2011 végén lehet majd díj-kiegészítést számítani.) A díj-kiegészítés összegérıl mely nem önálló tevékenységbıl származó jövedelemnek minısül az adóévet követı január 31-ig kell igazolást adni a magánszemélynek. A díj-kiegészítést nem kell alkalmazni, ha a személyesen közremőködı tag osztalékban, osztalékelılegben nem részesült. Több társas vállalkozásban is személyesen közremőködı magánszemély esetén a rendelkezést ott kell alkalmazni, ahol a piaci viszonyoknak megfelelı díjazás éves összege a legmagasabb. A fentiek alapján az érintettek esetében 2010-tıl a tevékenységre jellemzı kereset a járulékfizetési kötelezettséget is meghatározza. 3 / 11

4 8. Az egyéni vállalkozókat érintı változások A vállalkozói személyi jövedelemadó kulcsa 19 százalékra emelkedik, a különadó megszőnik. A személyes munkavégzés ellenértéke címén elszámolt kivétet ki kell egészíteni a fıtevékenységre jellemzı piaci viszonyok szerinti díjazásra. (Lásd 8. pont) Egyéni vállalkozói tevékenység igazolvány nélkül, bejelentés alapján is folytatható. Megszőnik a helyi iparőzési adó, valamint a szabadalom, használati- és formatervezési mintaoltalom kedvezménye. Megszőnik a veszteségelhatárolás Adóhatósági engedélyeztetése. A december 31-ig megképzett fejlesztési tartalék feloldására rendelkezésre álló idı meghosszabbodik (négy évrıl hat évre). Átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem 27 százalék adóalap-kiegészítéssel növelten része az összevont adóalapnak. Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethetı (elektronikusan kell bejelenteni). A szüneteltetés alatt vállalkozói tevékenység nem végezhetı, költség nem számolható el, bankszámla megszőntethetı. A szüneteltetés idıtartamára szünetel a biztosítás (nem kell járulékot fizetni), a magánszemély az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésével válik jogosulttá az egészségügyi szolgáltatásokra. Egyéni vállalkozó egyéni céget alapíthat. Egyéni cégként már bejegyzett egyéni vállalkozók hat hónapon belül kötelesek a létesítı okiratuk megfelelı módosításával az egyéni cég megfelelı mőködését megvalósítani. Az új törvény szerint alapított egyéni cég már a társasági adó hatálya alá tartozó adóalany. Adókötelezettségét választása szerint EVA alapján is teljesítheti. 9. Az ellenırzött tıkepiaci ügyletbıl származó jövedelem Az adó mértéke 20 százalék. A befektetési szolgáltatót adóelıleg-levonási kötelezettség nem terheli. 10. Tartós befektetésbıl származó jövedelem Befektetési szolgáltatóval vagy hitelintézettel történı tartós befektetési szerzıdések kötése esetén hároméves lekötési idıszak esetén 10 százalék mértékő a kamatadó, ötéves lekötési idı esetén nulla százalék az adó mértéke. A nyugdíj-elıtakarékossági számla átalakítható tartós befektetési szerzıdéssé (a már befizetett összeg lekötött pénzösszeggé alakul át, a NYESZ-R számlára a tárgyévben és az azt megelızı évben befizetett összegre adókedvezmény nem jár, illetve az visszafizetendı). 11. Egyéb változások Külföldi pénznemben megszerzett jövedelem forintra történı átszámítása esetén az MNB devizaárfolyam helyett, amennyiben a magánszemély rendelkezik pénzügyi intézmény által kiadott, a külföldi pénz vételét/eladását igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, akkor a magánszemély az átszámításhoz választhatja a bizonylaton szereplı árfolyamot. 4 / 11

5 A kamatkedvezmény adója 44 százalékról 54 százalékra emelkedik. Ellenırzött külföldi társaságból származó kedvezményesen hazahozható külföldi jövedelem esetén az adó mértéke 10 százalék. A korábbi feltétel, miszerint a jövedelem 50 százalékának megfelelı összeget két évre magyar állampapírba kellett fektetni, eltörlésre került. Külföldi illetıségő magánszemély részére (ha nincs hatályos kettıs adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény) kamat, jogdíj, szolgáltatási díj címen fizetett összeg után 30 százalék forrásadót kell fizetni. Ingatlannal rendelkezı társaságban részesedéssel rendelkezı külföldi magánszemélynek Magyarországon adófizetési kötelezettsége keletkezik, ha részesedését elidegeníti, kölcsönbe adja, vagy a részesedését a társaságból kivonja. A forrásadó mértéke a jövedelem 25 százaléka. II. Általános forgalmi adó A teljesítési hely új szabályozása szolgáltatásnyújtás esetén A fıszabály az, ha a szolgáltatás igénybe vevıje is áfaalany, a teljesítési hely az a hely, ahol az igénybe vevı adóalany letelepedési helye van (székhely, állandó telephely az áfa törvény szerint). Amennyiben az igénybevevı adóalanynak a székhelye mellett egy vagy állandó telephelye is van, a teljesítési helyet az igénybevétellel legközvetlenebbül érintett hely határozza meg. Ha viszont a megrendelı nem adóalany, akkor a nyújtó adóalany székhelye, állandó telephelye a teljesítési hely. Magyar oldalon ÁFA alany: aki/amely közösségi adószámmal rendelkezik, vagy közösségi adószámmal rendelkeznie kellene. Minden más közösségi tagállambeli illetıségő: aki/amely ÁFA azonosítóval rendelkezik, vagy ÁFA azonosítóval rendelkeznie kellene. Adófizetési kötelezettség, adminisztráció Az adófizetésre kötelezett fıszabályként az igénybevevı adóalany, amennyiben a szolgáltatásnyújtó nem telepedett le a teljesítési hely szerinti tagállamban, és olyan szolgáltatásnyújtásról van szó, amely esetében a teljesítési helyet az igénybevevı székhelye, állandó telephelye határozza meg, vagy a teljesítési helyet igénybevevı adóalany adószáma határozza meg. A teljesítési hellyel kapcsolatos adminisztráció: a Közösségen beüli termékértékesítéshez hasonlóan a szolgáltatásnyújtásokról is összesítı nyilatkozatot kell benyújtani. Adófizetési kötelezettség keletkezése Azon esetekben, amikor a fordított adózást azért kell alkalmazni, mert a szolgáltatásnyújtó nem letelepedett belföldön, akkor az adófizetési kötelezettség a szolgáltatás tényállásszerő megvalósulásának idıpontjában keletkezik (teljesítési idıpont). Külföldi illetıségővel kötött szolgáltatási szerzıdések tervezése esetére konzultációt javasolunk, mert az új szabályok összetettek, bonyolultak. 5 / 11

6 Külföldön letelepedett vállalkozó áfa-visszatérítésére vonatkozó szabályok is változnak. Ennek az a lényege, hogy minden adóalany a saját tagállamában kezdeményezi a visszatérítést elektronikus őrlapon. Ingatlanértékesítéshez kapcsolódóan február 1-ig választható, hogy az adófizetési kötelezettség csak a lakóingatlannak nem minısülı ingatlanra terjedjen ki, illetve a korábbi választás módosítható úgy, hogy az adókötelezettség visszamenılegesen csak a lakóingatlannak nem minısülı ingatlanokra vonatkozzon. Az ingatlant beszerzı adóalany kérésére az Adóhivatal köteles tájékoztatást adni arról, hogy az értékesítı adóalany élt-e az adófizetési kötelezettség választási jogával. A sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatások adómentességet élveznek, amennyiben azt közszolgáltató ilyen minıségében teljesíti. (Közszolgáltató pl. a társadalmi szervezet, az egyesület, az alapítvány stb.) III. Társasági adó január 1-tıl 19 százalék a társasági adó, ezzel egyidejőleg megszőnik a különadó. Új adóalanyok január 1-tıl három új adóalanya lesz a társasági adónak: az egyéni cég, az ingatlannal rendelkezı külföldi társaság tagja, valamint a külföldi szervezet. Az egyéni cég akkor válik a társasági adó alanyává, ha a 2010-tıl hatályos új szabályok szerint az egyéni vállalkozó egyéni cégként folytatja tovább a tevékenységét. Az egyéni cég emellett a számviteli törvény hatálya alá fog tartozni és kettıs könyvvitelt kell vezetnie. Az ingatlannal rendelkezı társaság külföldi tagja akkor válik a magyar társasági adó alanyává, ha a székhelye nem olyan államban van, amellyel Magyarországnak van kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezménye, és nem tızsdén jegyzett. Amennyiben a belföldi ingatlanérték eléri az összes eszközérték 75 százalékát és ezt az ingatlant a társaság eladja, a befolyt jövedelem után az árfolyamnyereségbıl a külföldi tagra esı jövedelemrész után 19%-os társasági adót kell fizetni. A 75%-os ingatlanérték meghatározásánál a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe kell venni. A külföldi szervezet 2010-tıl akkor válik a magyar társasági adó alanyává, ha olyan államban van illetısége, amellyel Magyarországnak nincs kettıs adóztatást elkerülı egyezménye (tipikusan az offshore cégek), és kamatot, jogdíjat, vagy szolgáltatás ellenértéket fizet neki magyar adóalany. Ilyen szolgáltatás lehet például az üzletvezetés, ügyvitel, reklám, piackutatás, vagy ügynöki szolgáltatás. Ebben az esetben a kifizetett díj alapulvételével 30 százalékos társasági adót kell fizetnie a kifizetınek, kifizetést követı hónap 12. napjáig. Adóalap-csökkentı és -növelı tételek Számos adóalap-csökkentı tétel megszőnik: a környezetvédelmi céltartalék, a tızsdei nyereség, a kapcsolt vállalkozások egymásnak fizetett kamatai, 6 / 11

7 a vásárolt képzımővészeti alkotások, a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, a térítés nélkül kapott eszköz, az ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség, a helyi iparőzési adó. Az adóalap-növelı tételek közül megszőnik: a kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat, a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, térítés nélkül adott eszköz, az átvállalt kötelezettség és a véglegesen átadott pénzeszköz. Az adóalap-csökkentı tételek közül változik a bejelentett részesedés és az értékvesztés elszámolása. Kötelezı adóalap-növelı tétel lesz viszont a reprezentáció, üzleti ajándék. Adóalap növelı lehet bizonyos feltételek fennállása esetén az ellenırzött külföldi társaság fel nem osztott tárgyévi eredménye is. Az ellenırzött külföldi társaság Ellenırzött külföldi társaságnak minısül: külföldi jog alapján létrejött szervezet, amelyben belföldi illetékességő tagjainak közvetlen és közvetett részesedése 10 százalékot eléri, vagy meghaladja, árbevételének (a külföldi társaságnak) több mint 50 százaléka Magyarországról származik, az illetısége (a külföldi társaságnak) olyan államban található, - - amely nem EU, vagy OECD tagállam, illetve amellyel nincsen kettıs adóztatást elkerülı egyezmény és - ahol nem kell társasági adónak megfelelı adót fizetni, vagy annak tényleges mértéke pozitív eredmény esetén a 12,67 százalékot nem haladja meg (minden adóévben külön-külön vizsgálandó). Kedvezıen változik a veszteségelhatárolás szabálya ezt már 2009-ben alkalmazni lehet- megszőnik az ezzel kapcsolatos engedélyeztetési kötelezettség, így korlátlanul továbbvihetı. A adóévekben képzett fejlesztési tartalék feloldására a képzés évétıl számított 6 adóév áll rendelkezésre. A 2009-ben és az azt követıen képzett fejlesztési tartalék felhasználásra viszont nem vonatkozik a hosszabbítás, 4 adóév alatt fel kell használni. 7 / 11

8 Kapcsolt vállalkozás, szokásos piaci ár 2010-tıl kapcsolt vállalkozásnak minısül a külföldi telephely is. A közeli hozzátartozók vállalkozásai pedig akkor is kapcsoltnak minısülnek, ha egymás cégében nincs kereszttulajdonlás. A szokásos piaci árat pedig már alapításkor is vizsgálni kell. ART 1. A helyi iparőzési adót érintı adóztatási feladatok a 2010-tıl átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. 2. A vagyonadó alapját képezı eszközökrıl bevallást kell adni: egyéni vállalkozóknak ig, Szja bevallás benyújtására kötelezett magánszemélyek ig társas vállalkozásoknak ig, adóévtıl eltérı üzleti évet választó vállalkozásoknak ig, mindenki másnak ig. Jelenleg az alkotmánybíróság vizsgálja. A végleges döntés után bıvebben adnuk tájékoztatást. 3. Be kell jelenti az APEH-nek évente ig, hogy a társaság ingatlannal rendelkezı társaságnak minısül-e. 4. Az Art. terminológiája több helyen megváltozott, pontosítottak, a Ket-tel összhangba hozták. 5. Az ÁFA összesítı nyilatkozatok szerepe felértékelıdött. Kizárólag elektronikusan nyújthatók be. A bevallási határidık az alap-áfa bevallási határidıkhöz igazodik fıszabályként. Kivételek: Amennyiben egy vállalkozás év bármely negyedévében meghaladta a ,- EUR (nettó) közösségi értékesítést, akkor az alap-áfa bevallás gyakoriságától függetlenül havi nyilatkozat benyújtására kötelezett, Amennyiben egy vállalkozás mőködése során bármely negyedévben a ,- EUR értékhatárt meghaladja a következı hónaptól az alap-áfa bevallás gyakoriságától függetlenül havi nyilatkozat benyújtására kötelezett, ÁFA bevallás benyújtására nem kötelezett vállalkozás az ügylet teljesítését követı hó 20-ig nyilatkozat benyújtására kötelezett. Nullás bevallást nem kell benyújtani, a küszöbérték átszámítási kulcsa: 252,19 HUF/EUR. 6. A minısített adózókra (pozitív adózói lista) maximum 20 százalék bírság szabható ki. 7. A közbeszerzéses kifizetések esetében nem kell alkalmazni az Art. 36/A -át, amennyiben a tartozás át következıen keletkezett. 8 / 11

9 IV. Egyéb 1. EVA július 1-jével az EVA értékhatára 25 millió forintról 26 millió forintra emelkedett, ezzel kompenzálva az ÁFA mértékének 20 százalékról 25 százalékra történı növekedését tıl az értékhatár visszatér a korábbi 25 millió forintra, míg az adó mértéke 25 százalékról 30 százalékra emelkedik. 2. Az illetékekrıl szóló törvény módosítása A visszterhes vagyonátruházási illeték 10 százalékról 4 százalékra, illetve 1 milliárd Forint illetékalap felett 2 százalékra csökken. A lakások tekintetében továbbra is kedvezıbb az illeték mértéke: az új szabály alapján 4 millió forintig 2 százalék, a 4 millió forint feletti rész után 4 százalék az illeték január 1-jétıl életbe lép az az új szabályozás, amelynek értelmében az ingatlannal rendelkezı társaságok vagyoni betétjének megszerzése illetékkötelesnek minısül. 3. Jövedéki adó január 1-jétıl 6,5-15,2% között emelkednek a jövedéki adómértékek többek között a gázolaj, az ólmozott benzin és a petróleum, valamint a cigaretta esetében. A drágulás miatt nı az üzemanyagok áfa-terhe is. 4. Vagyonadótörvény január 1-jétıl adóztatás alá kerülnek a 30 milliónál nagyobb értékő lakóingatlanok, valamint a vízi és légi jármővek, illetve a nagy teljesítményő személygépkocsik. Az adó mértéke az ingatlan forgalmi érték 30 millió forintot meg nem haladó része után 0,25%, a 30 és 50 millió forint közötti részére 0,35%, míg az adóalap fennmaradó része után 0,5% január 8-ától mőködik az Adóhivatal honlapján a becsült forgalmi érték kalkulátor. 5. Számviteli törvény Devizában készített éves beszámoló A jövıben bármely vállalkozó euróban is elkészítheti az éves beszámolóját, ha errıl az üzleti év elsı napját megelızıen a számviteli politikájában dönt. 6. Alkalmi munkavállalás április 1-jétıl az alkalmi munkavállalói könyvek és a közteherjegyek megszőnnek, helyette egyszerősített munkaszerzıdést kell kötni, illetve elektronikusan kell bejelenteni a foglalkoztatást a munkáltatónak az APEH felé, a munkavégzés megkezdését megelızıen. A munkaszerzıdést a törvény mellékletében szereplı nyomtatvány kitöltésével akkor kell írásban megkötni, ha a foglalkoztatás egybefüggı idıtartama az 5 napot eléri, egyébként elegendı a szóbeli megállapodás és az elektronikus bejelentés, illetve a jelenléti ív vezetése. Ha a munkaszerzıdést nem kell írásba foglalni, a munkáltató a törvény mellékletében szereplı jelenléti ívet köteles vezetni, amelyet a munkavállaló a munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor aláír, annak egy példányát a munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak át kell adni, a második példányt a tárgyévet követı 5. év végéig meg kell ırizni. A magánszemély háztartásában végzett munka esetén jelenléti ívet nem kell kitölteni. A fenti szabályok szerinti egyszerősített foglalkoztatást az alábbi esetekben lehet alkalmazni: - ha a munka alkalmi jellegő, vagyis - legfeljebb 5 egymást követı naptári napig, - egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és 9 / 11

10 - egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig tart azonos felek között. (Annak nincs akadálya, hogy a munkavállaló több különbözı munkáltatónál egész évben alkalmi munkát végezzen ezen idıkorlátok között). - ha a munka idényjellegő, kizárólag a következı ágazatokban: mezıgazdaság (növénytermesztés, erdıgazdálkodás, állattenyésztés, halászat) és idegenforgalom. A mezıgazdasági idénymunka kivéve a növénytermesztési idénymunkát nem haladhatja meg a 31 napot. A növénytermesztési és idegenforgalmi idénymunka esetén a munkaszerzıdés az idény hosszára (pl. síszezon, balatoni nyári szezon) köthetı. - ha a munkát természetes személy háztartásában végzik, függetlenül attól, hogy a munkaszerzıdést határozott vagy határozatlan idıre kötik. Ide tartozik tehát pl. a takarítók alkalomszerő munkája, a házvezetını határozatlan idejő munkaviszonya, a babysitter alkalmazása, nem tartozik ide viszont, ha pl. a magánszemély munkáltató háza felújítására alkalmaz munkavállalókat. - a kiemelkedıen közhasznú szervezetek által létesített munkaviszony (határozott vagy határozatlan idejő) április 1-jétıl megszőnik az a rendszer is, amely az alkalmi munkavállaláshoz automatikusan az általános köztehernél alacsonyabb kedvezményes közterhet kapcsolt. A munkabér összege pedig csak a felek megállapodásától függ. Bizonyos kivételekkel az általános adó- és társadalombiztosítási szabályok szerinti adók és járulékok kapcsolódnak az egyszerősített munkaszerzıdéssel történı foglalkoztatáshoz. A kedvezményes közteher egységesen 30 %, amelyet a nettó (a munkavállalónak ténylegesen kifizetett) munkabért alapnak tekintve kell meghatározni. Ebbe a kedvezményes körbe tartozik a természetes személy munkáltató háztartásában végzett munka, (de csak abban az esetben, ha a munkaszerzıdést legfeljebb 31 napra kötötték, és a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a 10 munkanapot nem haladja meg), valamint az idénymunka. A bejelentési kötelezettséget interneten kell teljesíteni az illetékes elsıfokú állami adóhatóság felé. A háztartási és a növénytermesztési idénymunkát telefonon is be lehet jelenteni a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központhoz július 1-jétıl a bejelentés SMS-ben is teljesíthetı. V. Társadalombiztosítás Minimálbér kétszerese (elvárt járulékalap munkavállalók esetében) Minimálbér Garantált bérminimum (1) Havibér teljes munkaidı esetén forint forint forint (1) legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylı munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetén. Errıl bıvebben a Tevékenységre jellemzı kereset. Pdf hírlevelünkben. 10 / 11

11 A foglalkoztató és a biztosított által fizetendı járulékok az alábbiak szerint változtak: Nyugdíj (foglakoztatói) 24 százalék 24 százalék Egészségbizt.(foglalkoztatói) összesen 5 százalék 3 százalék Természetbeni 4,5 százalék 1,5 százalék Pénzbeli 0,5 százalék 0,5 százalék Munkaerı-piaci járulék - 1 százalék Nyugdíj (biztosított) 9,5 százalék 9,5 százalék Egészségbizt. (biztosított) összesen 6 százalék 7,5 százalék Természetbeni 4 százalék 4 százalék Pénzbeli 2 százalék 2 százalék Munkaerı-piaci járulék - 1,5 százalék Szakképzési hozzájárulás 1,5 százalék 1,5 százalék Munkaadói járulék 3 / 1 százalék - Munkavállalói járulék 1,5 százalék - Vállalkozói járulék 4/ 2,5 százalék - (A január 10-éig megszerzett jövedelmek után a december 31-én hatályos rendelkezések szerinti járulékmértékeknek megfelelıen kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.) A munkáltatói és a munkavállalói járulékok alapja továbbra is a bruttó jövedelem marad. A 1,5 százalékos munkavállalói járulék beépül a 6 százalékos egészségbiztosítási járulékba, amely így 7,5 százalékra emelkedik. A munkáltatók által fizetendı járulékok csökkentése január 1-jétıl minden jövedelemre kiterjed, 32 százalékról 27 százalékra csökken, amely úgy valósul meg, hogy az 5 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási járulék 3 százalékra csökken, amely már tartalmazza a munkaadói járulékot is. A 3 százalékos egészségbiztosítási járulékból ugyanis 1 százalék a korábban 3 százalékos munkaadói járulék, amely így külön járulékként megszőnik 2010-tıl. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege forint (napi összege 165 forint). A 11 százalékos egészségügyi hozzájárulás 27 százalékra emelkedik. 27 százalékos EHO-t kell fizetni a kivét és a kivét-kiegészítés, illetve a személyes közremőködıi díj és a személyes közremőködıdíj-kiegészítés összegének azon összege után, amennyivel az egyéni, illetve a társas vállalkozó tevékenységére jellemzı tárgyévi kereset meghaladja a vállalkozó által a tárgyévre bevallott járulék-alapot. Nem kell megfizetni a 27 százalékos EHO-t az evás vagy átalányadózó egyéni vállalkozónak, az evás társas vállalkozásnak. Nem evás társas vállalkozás személyesen közremőködı tagjára vonatkozóan köteles 27 százalék EHO-t fizetni a ki nem vett osztalék után is a tevékenységre jellemzı tárgyévi kereset összegéig (ha az adózott eredmény osztalékfizetésre lehetıséget adott volna)!!! Megszőnik a tételes EHO. Osztalékot, illetve éves szinten 1 M forintot meghaladó ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelı 14 százalékos EHO nem változott. A hozzájárulás-fizetési felsı határ változatlanul forint, azonban a felsı határ megállapításánál eddig a foglalkoztatói, 2010-tıl az egyéni járulékokat kell összegezni. A járulékfizetési felsı határ éves összege forint, napi összege forint. A rehabilitációs járulék mértéke ötszörösére emelkedik ( forint/fı/év helyett forint/fı/év). 11 / 11

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Mikor van lehetıség egyszerősített foglalkoztatásra?

Mikor van lehetıség egyszerősített foglalkoztatásra? Mikor van lehetıség egyszerősített foglalkoztatásra? ha a munka alkalmi jellegő, vagyis legfeljebb 5 egymást követı naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és egy

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Személyi jövedelemadózás 2010

Személyi jövedelemadózás 2010 Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia, Sopron, 2009. szeptember 29-30. Személyi jövedelemadózás 2010 Szatmári László Az Országgyőlés június 29-én fogadta el a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben - SZJA egységesen 16 % I.) Személyi jövedelemadó 2011 (2010-ben: 5 millió forint 27 százalékos adóalap-kiegészítéssel növelt éves jövedelemig 17 százalék, az

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet Változások Társasági adó Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések Kettıs adóztatás elkerülése A módosítások túlnyomó része 2010. január 1-jén lép hatályba, de egyes rendelkezések

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI Adótábla: 2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-1 900 000

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény 2010.01.01-tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv. 4. 18/a pontja határozza meg az ingatlannal

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

Társasági adó változások

Társasági adó változások Társasági adó változások Változik az idő, s minket is változtat RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Társasági adó változások 2010 "Aki azt állítja vagy hiszi, hogy ezeket az áldozatokat

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 1.) SZJA - Az adókulcsok: 5.000 eft- ig 17%, 5.000 eft felett 850 eft + feletti 32% - 4% különadó megszűnt. - Adóalap a 27%-al növelt jövedelem (szuperbruttósítás!)

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm.

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm. 1. MINIMÁLBÉR: Minimálbér: 93.000.-Ft Garantált bérminimum: 108.000.-Ft Az elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális adóból érvényesíthetı adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. ADÓHÍREK Személyi jövedelemadót érintı Egykulcsos adó Az eddig alkalmazott sávosan progresszív adózást felváltja a 16%-os egységes személyi jövedelemadó kulcs. Ráadásul az egykulcsos

Részletesebben

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2011. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezıgazdasági kistermelı egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően

Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően ÁLLAMÁZTARTÁSI EGYENSÚLYT JAVÍTÓ KÜLÖNADÓ - Magánszemélyek különadója 2007-től. Az éves összevont jövedelem egyéni nyugdíjjárulék-fizetési

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 2011 Guzmics Zsuzsanna 2010.12.10. Adó mértéke 16 % Ingó és ingatlan vagyonátruházás, - Béren kívüli juttatás, - Kamatjövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, - Kamatkedvezmény (2010-ben

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ VÁLTOZÁS 2015. Széll Zoltánné elıadása A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BİVÜLÉSE Nem terjed ki a biztosítás egyebek mellett

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 12M29-es munkáltatói adómegállapítás kitöltési útmutatójából) 1. A személyi jövedelemadó megállapításának és elszámolásának

Részletesebben