A lineáris algebrában központi szerepet betöltı vektortér fogalmát értelmezzük most, s megvizsgáljuk e struktúra legfontosabb egyszerő tulajdonságait.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A lineáris algebrában központi szerepet betöltı vektortér fogalmát értelmezzük most, s megvizsgáljuk e struktúra legfontosabb egyszerő tulajdonságait."

Átírás

1 2. VEKTORTÉR A lineáris algebrában központi szerepet betöltı vektortér fogalmát értelmezzük most, s megvizsgáljuk e struktúra legfontosabb egyszerő tulajdonságait. Legyen K egy test és V egy nem üres halmaz, amelyben értelmezett egy V V V, (a,b) a+b összeadásnak, továbbá egy K V V, (k,a) ka skalárral való szorzásnak nevezett mővelet. A V halmazt e rajta értelmezett mőveletekkel K test feletti vektortérnek nevezzük, ha eleget tesz az alábbi axiómáknak: Az összeadás axiómái: (A.1) Az összeadás kommutatív: minden a,b V elempárra teljesül a+b=b+a. (A.2) Az összeadás asszociatív: minden a,b,c V elemhármasra fennáll (a+b)+c=a+(b+c). (A.3) Létezik olyan n V elem, amelyre minden a V esetén n+a=a+n=a. (A.4) Minden a V elemhez létezik olyan a' V elem, hogy érvényes a+a'=a'+a=n. A skalárral való szorzás axiómái: (M.1) Minden k,l K skalárpárra és minden a V elemre teljesül (k+l)a=ka+la. (M.2) Minden k K skalárra és minden a,b V elempárra érvényes k(a+b)=ka+kb. (M.3) Minden k,l K skalárpárra és minden a V elemre fennáll (kl)a=k(la). (M.4) Az 1 K egységelemre és minden a V elemre fennáll 1a=a. A csoport fogalmának felhasználásával az összeadás axiómái helyettesíthetık azzal a kijelentéssel, hogy a (V,+) struktúra egy Abel csoport. A V halmaz elemeit vektoroknak nevezzük, s ha ki akarjuk hangsúlyozni, hogy V a K test feletti vektortér, akkor a (K,V) jelölést alkalmazzuk. Megjegyezzük, hogy a vektortér helyett gyakran használják a lineáris tér elnevezést is. A matematika nagyon sok területén találkozhatunk vektorterekkel. Néhány ilyen példát mutatunk be a következıkben. 17

2 2.1. Példa: Az euklideszi sík (tér) geometriai vektorai a szokásos vektorösszeadás és a valós számmal való szorzással a valós számok R teste feletti vektorteret alkotnak, amelyet G 2 (G 3 ) jelöl a továbbiakban Példa: Legyen K egy test és K n a test rendezett elem n-eseinek halmaza. Ha (a 1,...,a n ), (b 1,...,b n ) K n, akkor az összeadást az (a 1,...,a n )+(b 1,...,b n ) (a 1 +b 1,...,a n +b n ), a k K skalárral való szorzást a k(a 1,...,a n ) (ka 1,...,ka n ) módon értelmezve egy K test feletti vektortérhez jutunk Példa: Legyen K egy test, s jelölje K[x] a K feletti 1-határozatlanú polinomok halmazát. A K[x] a szokásos polinomösszeadás és polinomnak K-beli elemmel való szorzásával egy K test feletti vektorteret alkot Példa: Ha F jelöli az [a,b] R intervallumon értelmezett valós értékő függvények halmazát, s az összeadást, illetve a valós számmal való szorzást az (f+g)(x) f(x)+g(x) és (cf)(x) c f(x) módon definiáljuk (c R, f,g F), akkor F az R test felett vektorteret alkot Példa: A komplex számok C halmaza a komplex számok közötti szokásos összeadás és komplex számnak valós számmal való szorzásával a valós számok R teste feletti vektorteret alkot. A fenti példák részletes kidolgozását az olvasóra bízzuk. További példákat a fejezet végén levı feladatok között találhatunk. Ezután a (K,V) vektorteret értelmezı axiómákból levezethetı egyszerő tulajdonságokkal foglalkozunk. Az (A.2), illetve az (A.1) axiómákból az általános asszociativitás tétele, illetve az általános kommutativitás tétele alapján könnyen adódik a 2.6. Tulajdonság: A V vektortérben tetszıleges véges számú vektoron végrehajtott összeadás eredménye független a zárójelek elhelyezésétıl és a vektorok sorrendjétıl is. 18

3 Most az (A.3) axiómában szereplı n V vektorral foglalkozunk Tulajdonság: Egyetlen olyan n V vektor létezik, amelyre minden a V mellett n+a=a+n=a teljesül. Ha n' V olyan vektor, amelyre minden a V esetén n'+a=a+n'=a teljesül, akkor az a=n helyettesítéssel n'+n=n+n'=n, az (A.3) axiómából pedig az a=n' helyettesítéssel n+n'=n'+n=n' adódik, ami az elızıvel összevetve éppen az n=n' eredményt szolgáltatja. Az (A.3) axiómának eleget tevı, s a 2.7. tulajdonság szerint egyértelmően meghatározott elemet zérusvektornak, vagy nullvektornak nevezzük és a 0 szimbólummal jelöljük Tulajdonság: Minden a V vektorhoz egyetlen olyan a' V vektor létezik, amelyre a+a'=a'+a=0 teljesül. Ha a'* V olyan vektor, hogy valamely a V vektorral a+a'*=a'*+a=0, akkor az (A.2) és az (A.4) axiómák alapján a'=0+a'=(a'*+a)+a'=a'*+(a+a')= =a'*+0=a'* adódik. Az (A.4) axiómában szereplı, továbbá a 2.8. tulajdonság szerint minden a V vektorhoz egyértelmően meghatározott vektort az a V ellentett vektorának nevezzük és a (-a) szimbólummal jelöljük. Most már értelmezhetjük a vektorok kivonását a következıképpen: ha a,b V, akkor az a vektorból a b vektor kivonását az a-b a+(-b) összefüggéssel definiáljuk Tulajdonság: Minden a V vektorra -(-a)=a, továbbá minden a,b V vektorpárra -(a+b)= =-a-b teljesül. Az (A.2) axióma, valamint a 2.7. és a 2.8. tulajdonságok szerint -(-a)=0+ +[-(-a)]=[a+(-a)]+[-(-a)]=a+[(-a)+(-(-a))]=a+0=a adódik. Az (A.1), (A.2) axiómák, illetve a 2.7. és 2.8. tulajdonságok felhasználásával (a+b)+ 19

4 +(-b-a)=a+[b+(-b)]+(-a)=a+0+(-a)=a+(-a)=0, s az ellentett vektor egyértelmősége miatt ebbıl azonnal következik állításunk helyessége. A vektorok összeadására is teljesül az egyszerősítési szabály Tulajdonság: Minden a,b,c V vektorhármasra a+b=a+c maga után vonja b=c teljesülését. Az (A.2) axióma és a 2.8. tulajdonság alapján b=0+b=[(-a)+a]+b= =(-a)+(a+b)=(-a)+(a+c)=[(-a)+a]+c=0+c=c adódik Tulajdonság: Legyen V egy K test feletti vektortér, ha k K és a V, akkor ka=0 akkor és csakis akkor áll fenn, ha k=0 vagy a=0. Ha k=0, akkor az (M.1) axióma felhasználásával 0a=(0+0)a=0a+0a, amibıl a tulajdonság szerint 0=0a, ha pedig a=0, akkor az (M.2) axióma miatt k0=k(0+0)=k0+k0, ahonnan a tulajdonság alapján 0=k0 következik. Megfordítva, legyen ka=0. Ha k=0, akkor készen vagyunk, ha pedig k 0, akkor az 1.4. tulajdonság szerint létezik és egyértelmően meghatározott a k -1 K, amelynek felhasználásával 0=k -1 0=k -1 (ka)=(k -1 k)a=1a=a következik az (M.3) és az (M.4) axiómák figyelembevételével Tulajdonság: Legyen V egy K test feletti vektortér, ekkor minden k K és a V esetén (-k)a=k(-a)=-(ka). Az (M.1) axióma, az 1.4. és a tulajdonságok szerint ka+(-k)a= =[k+(-k)]a=0a=0, amibıl az ellentett vektor egyértelmősége miatt (-k)a=-(ka) következik. Az (M.2) axióma, a 2.8. és a tulajdonságok felhasználásával ka+ +k(-a)=k[a+(-a)]=k0=0, ebbıl szintén az ellentett vektor egyértelmősége szerint k(-a)=-(ka) következik Tulajdonság: Ha V egy K test feletti vektortér, akkor minden k,l K és a,b V esetén fennáll k(a-b)=ka-kb és (k-l)a=ka-la. 20

5 Az (M.2) axióma és a tulajdonság szerint k(a-b)=k[a+(-b)]=ka+ +k(-b)=ka+[-(kb)]=ka-kb, az (M.1) axióma és a tulajdonság alapján pedig (k-l)a=[k+(-l)]a=ka+(-l)a=ka+[-(la)]=ka-la következik Tulajdonság: Ha V egy K test feletti vektortér, akkor minden k 1,k 2,...,k n K és minden a V esetén érvényes a (k 1 +k k n )a=k 1 a+k 2 a+...+k n a összefüggés. Az (M.1) axióma szerint n=2 esetén igaz az állítás. Tegyük most fel, hogy állításunk minden k n-1 esetén igaz. Ekkor az (M.1) axióma és az indukciós feltevés alapján (k 1 +k k n )a=[(k 1 +k k n-1 )+k n ]a=(k k n-1 )a+k n a= =(k 1 a+...+k n-1 a)+k n a=k 1 a+...+k n a adódik Tulajdonság: Ha V egy K test feletti vektortér, akkor minden k K és minden a 1,a 2,...,a m V esetén igaz a k(a 1 +a a m )=ka 1 +ka ka m összefüggés. Az (M.2) axióma szerint m=2 esetén igaz az állítás. Tegyük fel, hogy állításunk minden l m-1 esetén igaz. Ekkor az (M.2) axióma, s az indukciós feltétel alapján k(a 1 +a a m )=k[(a a m-1 )+a m ]=k(a a m-1 )+ka m = =(ka ka m-1 )+ka m =ka ka m következik Tulajdonság: Ha V egy K test feletti vektortér, akkor minden k 1,k 2,...,k n K és minden a 1,a 2,...,a m V esetén érvényes a (k k n )(a a m )=k 1 a k 1 a m k n a k n a m. A és a tulajdonságok felhasználásával (k k n ) (a a m )= =k 1 (a a m )+...+k n (a a m )=(k 1 a k 1 a m )+...+(k n a k n a m )=k 1 a k n a m. Ez utóbbi tulajdonság úgy fogalmazható meg, hogy skalárok többtagú összegét vektorok többtagú összegével úgy szorozzuk meg, hogy minden skalárt minden vektorral megszorzunk, majd az így kapott vektorokat összegezzük. 21

6 A vektorok összeadása és az elsı fejezetben vizsgált skalárok összeadása azért rendelkezik azonos mőveleti tulajdonságokkal, mert a (V,+) és a (K,+) egyaránt Abel csoport, ahogyan azt a vektortér értelmezésével kapcsolatban már korábban is említettük. Feladatok: 1. Mutassuk meg, hogy minden K test egy önmaga, azaz K feletti vektorteret alkot, ha az összeadás azonos a K-beli összeadással, A k K skalárnak az a K vektorral való szorzata pedig a K-beli szorzással elıálló ka K vektorral egyenlı. 2. Bizonyítsuk be, hogy a valós számok R halmaza a racionális számok Q teste felett vektorteret alkot, amelyben az összeadást a valós számok közötti összeadás, a racionális számmal, mint skalárral való szorzást a valós számok közötti szokásos szorzás jelenti. 3. Igazoljuk, hogy a K test feletti legfeljebb n-ed fokú polinomok K n [x] halmaza a polinomok szokásos összeadásával és polinomnak K-beli skalárral való szorzásával a K test felett vektorteret alkot. 4. Legyen K egy tetszıleges test, H egy tetszıleges halmaz és H K {f f:h K} a H halmaznak a K halmazba való összes leképezései. Ha f,g H K és c K, akkor az f+g H K, és a c f H K leképezéseket minden x H esetén az (f+g)(x) f(x)+g(x) és a (c f)(x) c f(x) összefüggésekkel értelmezzük. Bizonyítsuk be, hogy H K egy K test feletti vektortér. 5. Legyen K egy test és {x} egy tetszıleges, egy elemő halmaz. Ha az összeadást az x+x x, a skalárral való szorzást pedig a kx x értelmezi minden k K esetén, akkor bizonyítsuk be, hogy {x} a fenti mőveletekkel egy K feletti vektortér. 6. Bizonyítsuk be, hogy ha V egy K test feletti vektortér, akkor minden k K és a V esetén érvényes a (-k)(-a)=ka összefüggés. 22

1. Algebrai alapok: Melyek műveletek az alábbiak közül?

1. Algebrai alapok: Melyek műveletek az alábbiak közül? 1. Algebrai alapok: Művelet: Egy H nemüres halmazon értelmezett (kétváltozós) műveleten egy H H H függvényt értünk, azaz egy olyan leképezést, amely bármely a,b H elempárhoz egyértelműen hozzárendel egy

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

1. Komplex szám rendje

1. Komplex szám rendje 1. Komplex szám rendje A rend fogalma A 1-nek két darab egész kitevőjű hatványa van: 1 és 1. Az i-nek 4 van: i, i 2 = 1, i 3 = i, i 4 = 1. Innentől kezdve ismétlődik: i 5 = i, i 6 = i 2 = 1, stb. Négyesével

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Első rész 1. Bevezetés Tekintsük az ak + b számtani sorozatot, ahol a > 0. Ha a és b nem relatív prímek, akkor (a,b) > 1 osztója

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1. A komplex számok definíciója

1. A komplex számok definíciója 1. A komplex számok definíciója A számkör bővítése Tétel Nincs olyan n természetes szám, melyre n + 3 = 1. Bizonyítás Ha n természetes szám, akkor n+3 3. Ezért bevezettük a negatív számokat, közöttük van

Részletesebben

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005.

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. 1 Diszkrét matematika II., 4. el adás Skalárszorzat, norma, szög, távolság Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. március 1 A téma jelent sége

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat)

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat) Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok Példatár és elméleti kiegészítések I. Rész (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat mobidiák könyvtár Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció 2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció Folláth János Debreceni Egyetem - Informatika Kar 2012/13. I. félév Áttekintés 1 Függvények Relációk Halmazok 2 Természetes számok Formulák Definíció

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

Mer legesség. Wettl Ferenc 2015-03-13. Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40

Mer legesség. Wettl Ferenc 2015-03-13. Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40 Mer legesség Wettl Ferenc 2015-03-13 Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40 Tartalom 1 Pszeudoinverz 2 Ortonormált bázis ortogonális mátrix 3 Komplex és véges test feletti terek 4 Diszkrét Fourier-transzformált

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

Algebrai és transzcendens számok

Algebrai és transzcendens számok MATEMATIKA A. évfolyam Ismétlı, renszerezı moul az emelt szintő érettségire készülıknek Algebrai és transzcenens számok Készítette: Klement Anrás 00 TANÁRI ÚTMUTATÓ - Ismétlı, renszerezı moul az emelt

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok

Sztochasztikus folyamatok Sztochasztikus folyamatok Pap Gyula, Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék Utolsó frissítés: 2014. február 8. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben