Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit."

Átírás

1 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az R R (x, y) x + y R R (x, y) x y összeadás szorzás melyek teljesítik az alábbi axiómákat (melyeket testaxiómáknak nevezünk). A szorzás jelét az alábbi axiómákban kiírjuk, de a továbbiakban nem, kivéve, ha elhagyása félrértéshez vezetne. Az összeadás axiómái: ( x, y R) x + y = y + x, ( x, y, z R) x + (y + z) = (x + y) + z, ( 0 R)( x R) x + 0 = x, ( x R)( x R) x + ( x) = 0 A szorzás axiómái: ( x, y R) x y = y x, ( x, y, z R) x (y z) = (x y) z, ( 1 R, 1 0)( x R) x 1 = x, ( x R, x 0)( x 1 R) x x 1 = 1 Ezek az axiómák rendre az összeadás ill. szorzás kommutativitását, asszociativitását, a 0 ill. 1 létezését, és az additív ill. multiplikatív inverz létezését fejezik ki. Megköveteljük a szorzás disztributivitását az összeadásra nézve, azaz ( x, y, z R) x (y + z) = x y + x z. 2. Rendezési axiómák R-en értelmezve van egy ( R R) (olvasd kisebb vagy egyenlő) rendezési reláció (mely a korábban tárgyalt) négy axiómát teljesíti, továbbá ( x, y, z R) (x y) = x + z y + z, ( x, y R) (0 x 0 y) = 0 x y. E tulajdonságokat az összeadás és a szorzás monotonitásának nevezzük. Ha 0 x de 0 x(x R) akkor ezt 0 < x -szel (vagy x > 0-val) jelöljük, és x -et pozitívnak mondjuk. x R-et negatívnak mondjuk, ha x pozitív. 3. Teljességi axióma R (a rendezésre nézve) teljes, azaz R bármely nemüres felülről korlátos részhalmazának van pontos felső korlátja. Összefoglalva, a valós számok R halmaza tehát egy teljes rendezett test. Megmutatható, hogy létezik ilyen halmaz, és ez bizonyos értelemben egyértelmű. A valós számokat a számegyenesen modellezhetjük. 1

2 2 A testaxiómákat felhasználva igazolható, hogy bármely x, y, z R esetén továbbá ha x + y = x + z, akkor y = z; ha xy = xz, x 0, akkor y = z; ha x + y = x, akkor y = 0; ha xy = x, x 0, akkor y = 1; ha x + y = 0, akkor y = x; ha xy = 1, x 0, akkor y = x 1 ; ( x) = x; ha x 0, akkor ( x 1) 1 = x, 0x = 0; x 0, y 0 xy 0; ( x)y = (xy) = x( y); ( x)( y) = xy. A rendezési és testaxiómákat (rendezett test axiómáit) felhasználva igazolható, hogy bármely x, y, z R esetén A bizonyítással a gyakorlaton foglalkozunk majd. x 0 akkor és csakis akkor, ha x 0, ha x 0, y z, akkor xy yz, ha x 0, y z, akkor xy yz, ha x 0, akkor x 2 > 0, speciálisan 1 > 0, ha 0 < x y, akkor 0 < y 1 x 1, és x 2 y R nevezetes részhalmazai, abszolút érték, távolság Az N = {1, 2, 3, 4... } halmazt a természetes számok halmazának nevezzük. Végiggondolva azt, hogy 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 4 = 3 + 1,... adódik, hogy N R-nek az a legszűkebb részhalmaza, melyre teljesül, az, hogy 1 N, ha n N akkor n + 1 N. Az, hogy N a legszűkebb ilyen halmaz azt jelenti, hogy ha egy M N-re is teljesülnek az teljesíti az 1 M, és n M = n + 1 M tulajdonságok, akkor M = N. A Z = {0, ±1, ±2, ±3,... } halmazt az egész számok halmazának nevezzük. A Q = { pq 1 : p, q Z, q 0 } halmazt a racionális számok halmazának nevezzük. Legyen a < b (a, b R). Az ]a, b[ := { x R : a < x < b } [a, b] := { x R : a x b } ]a, b] := { x R : a < x b } [a, b[ := { x R : a x < b } számhalmazokat rendre (véges) nyílt, zárt, balról nyílt jobbról zárt, balról zárt jobbról nyílt intervallumoknak nevezzük. [a, a] := { x R : a x a } = {a} elfajult (egyetlen pontból álló) zárt intervallum. Legyen a, b R. Az ]a, [ := { x R : a < x } [a, [ := { x R : a x } ], b] := { x R : x b } ], b[ := { x R : x < b } ], [ := R

3 3 számhalmazokat (végtelen) nyílt, balról zárt jobbról nyílt stb. intervallumoknak nevezzük. Definíció. Az x := { x ha x 0 x ha x < 0 (x R) számot az x valós szám abszolút értékének nevezzük. Állítás. [az abszolút érték tulajdonságai] Bármely x, y R esetén x 0 és x = 0 x = 0, xy = x y, x + y x + y. Az első tulajdonság nyilvánvaló, a többiek pl. esetszétválasztással bizonyíthatók. További tulajdonságok: x y x y (x, y R), x a a x a és hasonlóan x < a a < x < a. Definíció. Az x, y R számok távolságát a d(x, y) := x y definiálja. Állítás. [a távolság tulajdonságai] Bármely x, y, z R esetén d(x, y) 0 és d(x, y) = 0 x = y, d(x, y) = d(y, x), d(x, y) d(x, z) + d(z, y) nemnegativitás szimmetria háromszög egyenlőtlenség. E tulajdonságok egyszerűen következnek az abszolút érték tulajdonságaiból. 2.2 A teljességi axióma néhány következménye Tétel. Az R bármely nemüres alulról korlátos részhalmazának van pontos alsó korlátja. A bizonyításhoz legyen A R egy nemüres alulról korlátos halmaz, k alsó korláttal, és tekintsük a B := { a : a A } halmazt, akkor ( a) (a A = k a)-ból következik, hogy k a így B felülről korlátos k felső korláttal, és fordítva. A teljességi axióma miatt létezik β := sup B. Könnyű belátni, hogy α := β = inf A az A-nak pontos alsó korlátja: ti. az előzőek alapján alsó korlát, és ha α az A halmaz egy alsó korlátja, akkor α B-nek egy felső korlátja, így β α amiből α = β α. Tétel. A természetes számok halmaza felülről nem korlátos. A bizonyításhoz tegyük fel, hogy N felülről korlátos,így létezik az α := sup N szám, melyre ( n)(n N = n α). Mivel α 1 < α így α 1 nem lehet N felső korlátja, ezért van olyan n 0 N melyre α 1 < n 0 azaz α < n Mivel n N így α nem felső korlátja N-nek, ami ellentmondás. Indirekt bizonyítást végeztünk: feltételeztük, hogy a tétel állítása nem igaz (ez az indirekt feltevés). Helyes következtetésekkel ellentmondást kaptunk, ennek csak az lehet az oka, hogy indirekt feltevésünk nem igaz, így annak tagadása, azaz a tétel állítása igaz.

4 4 Következmény.[a valós számok Archimedesi tulajdonsága] Bármely x > 0 és y R számokhoz létezik olyan n N melyre y < nx. Ugyanis y x nem felső korlátja N-nek, így van olyan n N, hogy n > y x amiből nx > y. akkor Tétel. [Cantor féle metszettétel] Ha [a n, b n ] (n N) zárt egymásba skatulyázott intervallumok sorozata, azaz [a 1, b 1 ] [a 2, b 2 ] [a 2, b 2 ]... [a n, b n ]. Röviden: zárt intervallumok egymásba skatulyázott sorozatának metszete nemüres. A bizonyításhoz először jegyezzük meg, hogy n=1 a n b n (n N) mivel [a n, b n ] intervallum, az egymásba skatulyázás pedig azt jelenti, hogy a n a n+1 és b n+1 b n E feltételekből azonnal kapjuk, hogy bármely m, n N esetén a n b m. (n N). Legyen A := { a n : n N }, B := { b m : m N } akkor A felülről korlátos (bármely b m (m N) felső korlátja, B pedig alulról korlátos (bármely a n (n N) alsó korlátja. Így léteznek az α := sup A, β := inf B pontos korlátok. α definíciója miatt a n α b m Ebből látható, hogy α is alsó korlátja B-nek, ezért továbbá β definíciója miatt β b m Ezeket az egyenlőtlenségeket összevetve kapjuk, hogy ami azt jelenti, hogy amint állítottuk. α β, (m, n N). (m N). a n α β b n (n N) [α, β] Definíció. Az x R szám egész kitevős hatványait [a n, b n ] n=1 x 1 := x, x n+1 := x n x (n N) továbbá x 0 := 1, x n := 1 (x 0, n N) xn -nel értelmezzük. A következő tétel szintén a teljességi axióma segítségével igazolható (a bizonyítás megtalálható pl. W. Rudin, A matematikai analízis alapjai c. könyvében, Műszaki Könyvkiadó, 1975). Tétel. [n-edik gyök létezése] Bármely x 0 nemnegatív valós számhoz és n N természetes számhoz pontosan egy olyan y 0 nemnegatív valós szám létezik, melyre y n = x.

5 5 Definíció. Az előző tétel állításában szereplő y 0 számot az x 0 szám n-edik gyökének nevezzük, és n x vagy x 1 n -nel jelöljük. Ha n páros, x 0 akkor n x az egyetlen olyan nempozitív szám melynek n-edik hatványa x így ekkor y n = x y = n x y = n x. Ha n páratlan, akkor negatív számokra is kiterjesztjük az n-edik gyök definícióját: n x := n x ha x < 0. Ezek után lehet a pozitív számok racionális kitevős hatványát értelmezni, az x r := q x p ahol x > 0, r = pq 1, p Z, q N képlettel. Igazolható hogy ez a definíció korrekt (x r független r előállításától) és hogy a hatványozás szokásos tulajdonságai (racionális kitevők eset en) teljesűlnek. 2.3 Topológikus fogalmak, Bolzano-Weierstrass tétel Definíció. Egy a R pont ε > 0 sugarú (nyílt) környezetén a K(a, ε) := { x R : d(x, a) < ε } halmazt értjük. Világos, hogy K(a, ε) éppen az a pontra nézve szimmetrikus 2ε hosszúságú ]a ε, a + ε[ nyílt intervallum. Legyen A R. Az a R pontot az A halmaz belső pontjának nevezzük, ha a-nak van olyan környezete mely (teljesen) A-ban van, azaz ( ε > 0)K(a, ε) A. Az a R pontot az A halmaz izolált pontjának nevezzük, ha a A és a-nak van olyan környezete melyben nincs más A-beli pont, azaz a A (( ε > 0)(K(a, ε) \ {a}) A = ). Az a R pontot az A halmaz torlódási pontjának nevezzük, ha a bármely környezetében van a-tól különböző A-beli pont, azaz ( ε > 0) (K(a, ε) \ {a}) A ). Az a R pontot az A halmaz határpontjának nevezzük, ha a bármely környezetében van A-beli pont, és nem A-beli pont, azaz ( ε > 0) ( K(a, ε) A K(a, ε) A ). A belső pont és az izolált pont mindig pontja a halmaznak, torlódási és határpont lehet halmazpont, vagy nem halmazpont. A R összes belső pontjainak halmazát A belsejének nevezzük és A -rel jelöljük. A R összes határpontjainak halmazát A határának nevezzük és A-rel jelöljük. Az A R halmazt nyíltnak nevezzük, ha minden pontja belső pont. Az A R halmazt zártnak nevezzük, ha komplementere nyílt.

6 6 Példa. Legyen A := { 1 : n N }. Határozzuk meg A belső, izolált, torlódási és határpontjainak n halmazát. Továbbá határozzunk meg A belsejét, határát, döntsük el, hogy nyílt vagy zárt halmaz-e! Megoldás. A-nak nincs belső pontja, minden pontja izolált, egyetlen torlódási pontja 0, egyetlen határpontja 0, A =, A = {0}, az A halmaz sem nem nyílt, sem nem zárt. Állítás. Egy A R halmaz akkor és csakis akkor zárt, ha tartalmazza összes torlódási pontját. Bizonyítás ld. gyakorlat. Tétel. [Bolzano-Weierstrass tétel] Bármely korlátos végtelen számhalmaznak van torlódási pontja. Egy halmazt végesnek mondunk, ha üres, vagy ha elemeinek száma egy természetes szám. Egy halmazt végtelennek mondunk, ha nem véges. Bizonyítás. Tegyük fel, hogy A R korlátos végtelen halmaz, akkor van olyan [a 1, b 1 ] zárt intervallum, hogy A [a 1, b 1 ]. Felezzük meg [a 1, b 1 ]-t és válasszuk ki azt a zárt [a 2, b 2 ]-vel jelölt felét, mely végtelen sok A-beli elemet tartalmaz. Ezután felezzük meg [a 2, b 2 ]-t és válasszuk ki azt a zárt [a 3, b 3 ]-mal jelölt felét, mely végtelen sok A-beli elemet tartalmaz, és így tovább. Az így kapott [a n, b n ] (n N) intervallumsorozat egymásba skatulyázott, ezért Cantor tétele miatt [a n, b n ]. n=1 Mivel az [a n, b n ] intervallum hossza b 1 a 1 2 tetszőleges kicsi, ha n elég nagy, ezért az intervallumok metszete csak n 1 egyetlen pontot tartalmazhat, legyen ez az a pont. Azt állítjuk, hogy a torlódási pontja A-nak. Ugyanis véve egy tetszőleges ε > 0 számot [a n, b n ] K(a, ε) ha n elég nagy. Ugyanis válasszuk n-et olyan nagyra, hogy b n a n < ε legyen, akkor a [a n, b n ] miatt az [a n, b n ] intervallum minden pontjának a-tól való távolsága < ε így az intervallum pontjai K(a, ε)-ban vannak. Mivel minden intervallumban végtelen sok A-beli pont van így K(a, ε) tartalmaz a-tól különböző A-beli pontot.

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

1. Komplex szám rendje

1. Komplex szám rendje 1. Komplex szám rendje A rend fogalma A 1-nek két darab egész kitevőjű hatványa van: 1 és 1. Az i-nek 4 van: i, i 2 = 1, i 3 = i, i 4 = 1. Innentől kezdve ismétlődik: i 5 = i, i 6 = i 2 = 1, stb. Négyesével

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

1. Algebrai alapok: Melyek műveletek az alábbiak közül?

1. Algebrai alapok: Melyek műveletek az alábbiak közül? 1. Algebrai alapok: Művelet: Egy H nemüres halmazon értelmezett (kétváltozós) műveleten egy H H H függvényt értünk, azaz egy olyan leképezést, amely bármely a,b H elempárhoz egyértelműen hozzárendel egy

Részletesebben

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április Hány osztója van egy adott számnak? Hány osztója van egy adott számnak? Dr. Tóth László http://www.ttk.pte.hu/matek/ltoth előadásanyag, Pécsi Tudományegyetem, TTK 2008. április. Bevezetés Lehetséges válaszok:

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Geometria 1 normál szint

Geometria 1 normál szint Geometria 1 normál szint Naszódi Márton nmarci@math.elte.hu www.math.elte.hu/ nmarci ELTE TTK Geometriai Tsz. Budapest Geometria 1 p.1/4 Vizsga 1. Írásban, 90 perc. 2. Index nélkül nem lehet vizsgázni!

Részletesebben

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Első rész 1. Bevezetés Tekintsük az ak + b számtani sorozatot, ahol a > 0. Ha a és b nem relatív prímek, akkor (a,b) > 1 osztója

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció 2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció Folláth János Debreceni Egyetem - Informatika Kar 2012/13. I. félév Áttekintés 1 Függvények Relációk Halmazok 2 Természetes számok Formulák Definíció

Részletesebben

1. A komplex számok definíciója

1. A komplex számok definíciója 1. A komplex számok definíciója A számkör bővítése Tétel Nincs olyan n természetes szám, melyre n + 3 = 1. Bizonyítás Ha n természetes szám, akkor n+3 3. Ezért bevezettük a negatív számokat, közöttük van

Részletesebben

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben