Az igáslovak vonóversenyének birálati elveirıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az igáslovak vonóversenyének birálati elveirıl."

Átírás

1 Az igáslovak vonóversenyének birálati elveirıl. A folyó év szeptember havában Szombathelyen tartandó országos gazdasági kiállitás alkalmával igáslovak vonóversenye is egybe lesz kapcsolva a látnivalókkal. E verseny birálati elveinek megbeszélése oly élénk eszmecserére adott okot a kiállitási bizottság egyik ülésén s az érdeklıdés oly nagy volt e tárgy iránt, hogy e kérdést fejtegetni nem lesz érdektelen. Ama győlés alkalmával volt alkalmam megismerkedni azon nehézményezéssel, melylyel t. gazdatársaim a vonólovak munkabirásának tudományos elveken alapuló keresztülvitelét ellenezték. Midın egy rövid képben szeretném feltüntetni az elvek csoportositását, melyek szerint egy ilyen és hasonló más verseny technikai része biráltathatnék, kijelentem, hogy a legegyszerőbb módokat igyekeztem kiválasztani, és szántszándékkal mellıztem minden magasabb szakképzettséget és mathematikai készültséget igénylı complikált képletek alkalmazását, holott ilyeneket Bouguer, Euler, Gerstner, Fourier stb. szakférfiak után tuczatszám ismerünk. Megjegyzem azt is, hogy az általam csoportositott elvek születésénél t. barátom Lázár L. Pál mőegyetemi m. tanár úr nézeteit hosszas vitatkozásban volt szives közölni velem. És talán szabad rá számitanunk, hogy nézetét e fontos tárgyban még a verseny elıtt ki fogja fejteni a nyilvánosság elıtt is. Azt tudjuk, hogy gazdaságunkban általában az erı és anyag az alkotó elem, mint az universumban mindenütt. Az erı igen sok forrásból származhatik, de a mi kenyerünket teremtı izomerı mégis legnagyobbrészt vonós állatainkban találja forrását. A vonós állatok legtökéletesebb képviselıje a ló. Bár jó volna minden erıt ismernünk gazdaságunkban, hogy következtetést vonhassunk a munka mennyiségére, mit általa végeztetni tudunk, mégis fıleg a vonós barmok erejének mérésére van szükségünk. A gızgéprıl tudjuk, mily erıvel jár. A természet ingyenerıit, ha rendelkezünk ilyenek fölött, használjuk mint ingyenadományt, néha pazaroljuk is. De fıleg a lónak, az emberkéz után jövı legdrágább erıforrásnak mértékét birnunk általában szükséges. Olyan versenynél pedig, melynél az igáslónak azon tulajdonsága, mely miatt drága pénzért megveszszük és tartjuk, a vonóerı játsza a fıszerepet; ezen erıt csalhatlan és tévedést kizáró módon mérni, azt vélem, mégis csak elkerülhetetlen. Mindennap azt tapasztalom, hogy az erıt a gazdák legtöbbje egyértelmünek tartja a munkával, mert sok erı sok munka mondják ık; és az erı mérését egyenlınek tartják a munka mérésével, ami pedig mégsem úgy van. Tehát elıször e fogalmakat kell tisztáznunk. Az erı maga azon hatás, mely által valamely ellenállás legyızetik. A 10 q súlylyal megterhelt szekér mozgatása közben sokféle ellenállást kell legyızni; ami ezt legyızi, az az erı. Míg az erı hat az ellenállás legyızésére, addig bizonyos munkát végez. Az erı tehát nem más, mint a végzett munkának egyik tényezıje. A másik tényezı azon út, melyen az erı bizonyos idı alatt mőködött. Vagyis a végzett munka oly absolut érték, mely két tényezıbıl, még pedig ezek szorzatából alakul. A munka mérése az erınek az úttali szorzása által történik. Világos tehát: ha a két tényezı bármelyike emelkedik, emelkedik a szorzat értéke is. Egy ló k / g terhet 50 k / g vonóerıvel 1 m /-nyire húzva, csak fele annyi munkát végez, mint amelyik 2 m /-nyire húzza azt.

2 Ezen egyetlen példából látjuk, hogy az igáslovak munkabirásának megállapitásánál nem szabad az erı mérésére szorítkoznunk, hanem ha absolut értékeket akarunk nyerni, akkor feltétlenül a végzett munkát kell mérni. A munkát pedig csakis úgy mérhetjük, ha a ló által kifejtett vonóerıt kilogrammokban, és a meghaladott utat méterekben mérjük. Ezen két érték szorzata méterkilogrammokban, absolut értékü számokban adja a ló által végzett munkát. Miután a munka mindig ugyanaz akár rövid, akár hosszabb idı alatt teljesíttetett: így látszólag nem is kellene tekintetbe venni az idıt, mely alatt a munka végeztetett. Mert péld. 76 méterkilogramm munka mindig 76 méterkilogramm munka marad akár egy percz, akár egy óra alatt végeztetett. Vagyis oly munka, mely 76 k / g -ot képes 1 m/ magasra emelni. Világos azonban, hogy két vagy több lónak munkáját csakis úgy hasonlíthatjuk össze, ha az idıre is tekintettel vagyunk, mely alatt ezek az ı munkájukat végzik. Vagyis az a ló, amelyik k / g -ot 1 mp. alatt 0.5 m /-re vonhat, kevesebbet ér, mint az, amelyik 1 mp. alatt 0.8 m /-nyire vontatja el azt. Hogy ezen értékeket, a munka tényezıit megmérhessük, mérıeszközökre van szükségünk. Az erıt, a munka egyik alkotó részét, erımérıvel mérjük. Vonólovaknál kétféle erımérıt alkalmazhatnánk. Egyik (és ez sokkal pontosabb mőszer) a dörzsfékezı erımérı (Brems-dynamometer). Ennek alkalmazása úgy történik, hogy a lovat járgányba fogjuk és a járgány közlımüvére alkalmazzuk a fékezı erımérıt; lemérjük a ló vonóerejét akkor, mikor a legmegfeszitettebb munkát végzi, mikor erıfeszitéssel dolgozik. A fékdynamométer elınye az, hogy pontosabban mér, mint az egyszerü vonóczélokra szolgáló rugós dynamométer. Hátrányai: A ló nem fejti ki teljes vonóerejét a járgányban, a körben mozgás által még 10 m / átmérıjü pályán mozogva is a ló lábainak oldalirányu kirakása által legjobb esetben 17 %-ot veszt vonóerejébıl, az egyenes iránya haladáshoz képest. Ha a kör kisebb, úgy e veszteség 50 %-ig haladhat. Sok ló, mely kitünı vonós, szédül a járgányban. Soknak szokatlan a körben járás. Mindezen állítások mérésekkel egybekapcsolt hossza kisérletekkel igazolhatók, hol mindig az derült ki, hogy az egyenes uton haladó vontató ló sokkal több munkát képes végezni, mint a járgányba fogott ló. Egy 500 k / g nehéz ló napi munkája 2, méterkilogramm az egyenesen, addig járgányba fogva csak 1, méterkilogramm. Vagyis az elsı esetben munkabirása 1 lóerı, az utóbbiban csak 0.66 lóerı. Mindezek megfontolásával igen méltányolható a szombathelyi győlés nézete, mely a fékdynamométerrel fölszerelt járgány alkalmazását elvetette. Tehát más módhoz kell nyúlni. Az egyenes uton haladó szekérbe fogott lovak vonóerejének mérése szintén dynamométerrel történhetik. Az eddig általunk ismert dynamographok közül, úgy vélem, az Asbóth és Csonkaféle spirálrugós dynamograph felel meg ezen czélnak leginkább. Feltéve, hogy a dynamographot jól be lehet akasztani a hámfák és a szekér közé s az erımérı papírszalagját hajtó, egyúttal az út hosszát mérı futókerék a fogatnál a földet érinti, úgy az utat és a vonóerıt egyszerre méri e gép. Mert a dynamograph útmérı futókereke 1 m / körfogattal bir s ennek fordulata egy ízült láncz által vitetvén át a papírszalagot huzó gépmőre, az erı és az út egyszerre registráltatik a dynamograph által. Azon aggodalom tehát, hogy ily készülék nem létezik, alaptalan. A bizottság a szekérnek súlyokkal való megterhelését ajánlotta. Részemrıl kezdettıl fogva azt proponáltam, hogy a szekér dörzsfékezıvel láttassék el, még pedig úgy, hogy a szekeret péld. 10 q súlylyal terheljük meg, most már a dörzsfékek alkalmazása s a hátulsó kerékpár teljes

3 megkötésekor tegyük fel, hogy e szekeret egy ló absolute nem vonhatja el. (Ha elvontatja, úgy nagyobb teherrel rakandó meg a szekér.) Most, ha egy oly szekerünk van, mely dörzsfékkel ellátva a legerısebb lóra nézve is el nem vontathatóvá tehetı: akkor a vonóerınek biztos mértékét birjuk. Még pedig olyformán, hogy a ló a dörzsfékek teljes mőködésen kivül helyezésével kényelmesen indítja és vontatja a szekeret. Menet közben a súlyokkal kellıleg megterhelt és dynamograph-fal fölszerelt szekérnek kerékfékeit húzni kezdjük. A növekvı fékezı surlódás csakhamar éreztetni fogja hatását. Midın azt látjuk, hogy a ló teljes vonóerejének kifejtésével vontat, és ha jobban húznók a féket, úgy a ló már megállni kényszerülne: akkor hagyjuk a lovat teljes erıfeszitéssel húzni péld. 100 m / uton át. A dynamograph eközben csalhatatlan graphikus görbével irja fel a kifejtett vonóerıt kilogrammokban, mit az út hosszával szorozva kapjuk a ló munkáját méterkilogrammokban. Ha tekintetbe veszszük a másodperczek számát is, mely szükséges volt péld. 100 m / út meghaladásához, úgy absolut számértékekben fejezhetjük ki: a) a ló vonóerejét kilogrammokban, b) a ló által végzett munkát méterkilogrammokban, c) a ló által naponkint kifejtendı munkát bizonyos munkaidı, péld. 10 órai folytonos vontatásra vonatkoztatva, d) a ló munkabirását másodperczméterkilogrammokban (tehát gépi lóerıkben). A bizottság a dynamograph elhagyásával egyszerüen súlyokkal megterhelt szekeret ajánlott, s úgy látszik, e módszer viszhangra talált. Hogy e módszer a lehetı legtökéletlenebb és egy a mai kor színvonalán álló országos versenynél, mit hazánk legelsı tekintélyü két egyesülete rendez, meg nem állhat, azt igyekszem bizonyitani a következıkben. A súlyokkal megrakott szekérrel való mérés mellett a következı érveket hallottam: 1. Angliában is így csinálják a versenyt. 2. A közönségre nézve több meggyızı hatással bir, ha azt látja, hogy egy ló tényleg elvontat az országuton egy 30 q-val megterhelt szekeret, mintha 10 q-át vontat dörzsfékezıvel. 3. Az a sörgyáros, aki lovat akar venni, melynek párja 50 H / l sört hordóstól képes elvontatni, nem azt kérdi: hány méterkilogramm munkát képes e ló végezni, esetleg hány kilogramm annak vonóereje; hanem azt kérdezi, hogy képes-e az a pár ló 60 q terhet vontatni nagyobb megerıltetés nélkül? Ezen igen tetszetıs argumentumok mellett a bizottság egy része oda nyilatkozott, hogy a szekérre, melybe egy ló fogatik, az erıs lovaknál péld. 30 q minimális teher rakassék, amelyik ezt elhúzza, az versenyez; azután út közben az egyenes országútra rakott terhekkel folyton terhelik a szekeret, míg a ló azt vontatni képes. A könnyebb lovakra, péld. 500 k / g testsúlyon alul, a teher, mit annak vontatni kell, kisebb minimumban, péld q-ban állapíttatik meg; azután ezeket is folyton tovább terheljük, míg a ló vontatni képes. Ismétlem: igen tetszetıs e terv, lehet mulatságos spectaculum a nézıközönségre, de hogy ily verseny a legvastagabb tévedéseket vonja maga után, az igen természetes. Nézzük, miért? Dréher meg a többi sörszállitók éppen úgy nem szerezhetnek fogalmat arról, hogy az a ló, amelyik a szombathelyi bazalt országuton elvontat egyenleg 30 q terhet, birja-e azt a kıbányai országuton, mikor ott esetleg sár van. Még ha kövezeten vontathatnánk a verseny alkalmával, úgy hasonló jó kövezetek közt könnyü volna hasonlitásokat eszközölni, de út és út között a különbség határtalan. Absolut értéket, a vonóerönek igazi mértékét ily empirikus mód által sohasem nyerünk. Lehet, hogy az a ló a bazalton elvontat a száraz országuton 30 q terhet, lehet, hogy többet is, de elvontat-e annyit Kıbányán, Liesingben, Schwechaton egészen más utakon, az még nagy kérdés, mire választ nem adhatunk. Látjuk ugyan, hogy az a ló, amelyik a versenyen q terhet elvontatott, igen erıs, de hogy milyen erıs, tulajdonképen annak mértékét nem birjuk.

4 Pedig amit mérni nem tudunk és valami olyann mértékkel, minek értékét Budapesten, Párisban, meg Péterváron egyformának ismerik, oly dolgokat egymáshoz hasonlitani, mainapság nem lehet; versenyt kiirni ily bizonytalan alapon nem tanácsos. Azt lehetne állitani, hogy a vonóerıt mérjük a szekérre felrakott súlyokkal, a szaporitandó terheléssel. Látszatra áll ez is, de csak teljesen vízszintes síkon, simára söpört kövezeten volna némi értéke e mérésnek. Mert tegyük fel, hogy az egyik ló 35 q terhet még jól vontat s eközben 100 k / g vonóerıvel jár. Az erımérı mutatja ezt nekünk. A másik ló 35 q terhet szintén jól vontat egyideig, de a domboru profillal biró országút gerinczérıl letér, vissza akarja húzni a szekeret, de ekkor már nemcsak vontatni, de emelmi kell az iszonyú terhet, ahol már egy méterre 5 6 m / m emelkedés is roppant különbséget tesz. A ló nem birja, megáll és a versenybıl kizáratik. Vagy egy c / m magas kavics, vagy vasdarab kerül a kerék alá, mit észre sem veszünk; a lónak erre fel kell emelni a súlyt, miközben a szilárd tárgy a talp alatt esetleg összezúzik s a ló megakad. Nincs meg az igazságot szolgáltató mérıeszköz a kocsin, hogyan jövünk rá, hogy a ló miért akadt el? Pedig ha dynamométer van, annak szalagján meglátjuk, hogy az a ló, mely második volt a sorban, 100 k / g erıvel járt szintén. De az erımérı hirtelen 140 k / g -ra szökkent fel, tehát a ló nagyobb erıt fejtett ki, mint elızı társa, de az akadály nagyobb lévén, mint ereje, megállt és igaztalan módon legyızetett. A dynamométer igazságot szolgáltat az állatnak, mert az tekintet nélkül az esetleg útba esı akadályokra a tényleg kifejtett vonóerıt méri. Azt hiszem, biztosabb mérték nem kell, mintha azt mondhatom: 1. számu versenyló vontatott teljes erıkifejtése mellett 195 k / g vonóerıvel, a 2. számu hasonlóan 205 k / g, a 3. számu 161 k / g - mal s akkor mégis csak tudom, hogy melyik ló a pályadíjra érdemes és nem adunk dijat annak, amelyik azt meg nem érdemli, de egy szerencsés véletlen által, mit észrevenni nem tudunk, legtöbb terhet vontatott. Ha egy ló 100 k / g vonóerıvel jár, az 100 k / g -mal jár hegynek-völgynek ha kell, annak vonóerejét ismerjük, munkáját tehát mérni vagyunk képesek. De kérdés: kivihetı-e egyáltalán a súlyokkal való megterhelés, csak az esetben is, ha péld. 20 ló versenyez? Csak 100 vagy 200 m / utat végig rakni 50 k / g -os terhekkel 20-szor egymásután, azután a maximális megterheléssel még legalább 100 m /-t vontatni, azt hiszem, igen lassu és nehézkes dolog. A dörzsfékezı versenynél lemérünk 100 m/ utat, melyen át lassan erısödıen fékezünk; mire a ló a 100 m / végére ér, már be van állítva a fékezı szekér, a ló maximális vonóképességéhez viszonyítva. Most a következı 100 m / uton a szekeret már így beállítva kell a lónak átvontatnia. A vonóerı a második 100 m / út meghaladása közben pontosan leméretik kilogrammokban. Ez az eljárás alig tarthat egy lónál ¼ óránál tovább. Az út mértékét ismerjük, tehát csak az idıt kell mérni másodperczekben, mely alatt a 100 m / utat a ló maximális vonóerıvel járva meghaladta. Képletek tehát ezek volnának: vonóerı kilogrammokban: Kg út hossza méterekben: U

5 idı kifejezve másodperczekben: I Méterkilogrammokban kifejezett munka egyenlı: Kg U = mkg. Vagyis a kilogrammokban kifejezett vonóerı szorozva a méterekben kifejezett úttal, egyenlı a végzett munkával, méterkilogrammokban kifejezve azt. Továbbá: Kg X U/ I = az egy másodpercz alatt végzett munka. Vagyis a vonóerı kilogrammban szorozva a méterekben kifejezett úttal, elosztva az idıvel, mely alatt az út meghaladva volt, adja a munkabirást másodpercz-méterkilogrammokban. Péld. 3. számu ló huzott: 75 k / g vonóerıvel meghaladott 100 m / utat 100 másodpercz alatt, akkor: 75 X 100/100 = 75 mk. Vagyis a ló által kifejtett munkabirás 1 lóerı. Péld. 5. számu ló huzott: 82.5 k/g vonóerıvel meghaladott 100 m/ utat 90 mp. alatt, akkor: 82.5 X 100/90 = 91.7 mp.-mkg. = 1.22 lóerı. Vagyis a 3-ik ló munkája 1 lóerı, azaz 75 másodpercz-méterkilógramm, az 5-ik E számok absolut értékekbe adják a lónak vonóképességét és az általuk végzett munkát. Ha mégis azt akarjuk tudni, hogy e lovak bizonyos járda födıanyagához képest most már képesek-e az 50 drb hektoliteres hordót elvontatni, úgy nem ell egyéb, mint egyszer s mindenkorra megállapitani, hoy hány kilogramm vonóerı kell egy szekér vontatásához, mely péld. 60 q teherrel van megrakva, 1-ször vízszintes országuton rendes kavicsozás mellett, 2- szor macadamirozott bazalt-uton, 3-szor kövezeten, 4-szer faburkolaton stb. stb.? Ha ezt egyszer s mindenkorra megállapitottuk, úgy közömbös marad az, hogy a versenyre bocsátott vonóló vonóerejét és munkabirását a szombathelyi vagy kıbányai országuton állapitottuk-e meg. Körülbelül tisztában lehetünk a ló munkabirásával és alkalmazhatjuk azt a legváltozatosabb viszonyok között. * * * A verseny nézetem szerint okvetlen két részre osztandó, még pedig inditóversenyre és vonóversenyre. Igen sok ló van, amelyik jól indít, de rosszul húz, rosszul indít, de jól húz. Amelyik tehát jól is indít, jól is húz, az a megelızık fölött áll. Az inditóverseny különválasztását szintén élénken ellenezték t. gazdatársaim. Mert mint mondák a pointirozásnál némely lónak, mely az inditásnál erısen nekiugrik, nagy elınye lenne a lassu inditók fölött, holott az utóbbiak nagyobb terhet képesek elmozditani. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az álló teherszekérnél a tétlenség folytán elıállt ellenállás legyızésében sokkal nagyobb erıt kell kifejteni a vonólónak, mint a vontatás közben, hol éppen a tétlenségi erı mozgásában megtartani igyekszik a tömeget. Különösen a nagy vonóerıvel járó grubberféléknél látjuk, hogy az inditásnál a négyes ökörfogat néha 1000 k / g vonóerıt fejt ki, holott a következı másodperczben az eszköz már k / g vonóerıvel jár.

6 A tétlenség legyızésére forditott két-, sıt négyszeres erıtöbbletet külön megismerni, külön mérni, részemrıl igen fontosnak tartom. Mert ha egy ló jól indít és jól húz, az méltán elsı lehet az elsık között, de két tulajdonságot külön kutatni és mérni nem fölösleges. Szerintem a két szám összegezése által nyert értékszám adná azt a számot, mely után a lónak mint vonós állatnak értékét becsülni lehetne. Ha egy ló például 70 k / g -mal húz, 240 indít, 310, így e szám fejezné ki értékszámát. A másik ló például 80 k / g -mal húz, de csak 205,, indít, 285, így csak ezen értékszámot kapná. Mert bizony mit sem ér nekem az a ló, amelyik 30 q terhet elhúzna, de 20 q terhet már nem bir elinditani. Tehát gondoskodni kell egy oly próbáról is, hol az inditóképesség külön elbirálható. A bizottságban ez a nézetem mint emlitém élénk ellenmondásra talált. Mert azt állítják, hogy sok ló hirtelen nekiugrik az inditásnál, így igen magas értékszámot kapna, daczára annak, hogy nem is jól indít, nem is jól húz. Látszatra ez is áll, de miért ne állíthatnánk össze oly mérıkészüléket, mely a ló által elıször kifejtett nekiugrást nem registrálja, hanem csak a tényleges inditóerıt. Szerény nézetem szerint ez úgy volna kivihetı, hogy a teljesen megdörzsfékezett és elmozdíthatlanná tett szekérbe a hámfák és a dynamograph közé jó hosszu lókimélı (Pferdeschoner) volna kapcsolandó. A lókimélı egyrészt felfogja a nekiugrásnál kifejtett szokatlan erıt, és csak a valódi inditóerıt, mely a nekiugrás után következik, registrálná az erımérı; másrészt a hoszszabb spirálrugóval ellátott lókimélı azt eredményezné, hogy a ló nem találna az inditás kezdı momentumában oly merev ellenállásra és sokkal természetesebb módon inditana, mintha egy szilárd czölöphöz fognánk a lovat, mely helyébıl elmozdíthatlan és melynél a befogási kampó teljesen merevítve van. Azt hiszem, elızı kisérletek által az itt közölt elméletek életrevalóságáról meg lehet gyızıdni. E kisérletek megtartását a bizottság el is határozta, ha azok végrehajtatnak, úgy szintén nyilvánosságra hozzuk ıket, mint közérdekü ujdonságot. * * * Az igáslovak versenyének többi része, hogy egyesben vontasson-e a ló, hogyan méressék le a munka elıtt és után, az mind oly kérdés, melyhez a lóversenyek szakértıi vannak hivatva hozzászólani. De az éppen itt fejtegetett technikai részt bıvebb eszmecsere tárgyává kellene tennünk, mert az általam tervezett birálati elveknél lehet, hogy gyakorlatilag sokkal jobbak is találhatók. Nem is bocsátkoztam az elvek formulázásába, mert mint gyakorló gazda, ki a kellı technikai alapismeretekkel mégsem rendelkezhetem, csak az irányt óhajtottam jelezni, melyben egy a mai kor színvonalán álló igásló-versenynek indulni kellene. Herényi Gothard Sándor.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-4 8 F ı v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0 1-1 0-0 4 1 0 4 2 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

A ló mint mozditóerı s a kocsihúzás.

A ló mint mozditóerı s a kocsihúzás. A ló mint mozditóerı s a kocsihúzás. E. Hospitalier: La Nature. 1883, 106. és 202. szám. A természetbuvár, a sport embere s az ideálista a lovat mindig úgy tekinti, mint az ember legszebb gyızelmét a természeten,

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl. A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. Lefölözött tej név alatt a fölözetlen tejnek zsíron kívüli alkatrészeit

Részletesebben

A hordókról és bortartályokról.

A hordókról és bortartályokról. A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett,

Részletesebben

Apró közlemények. Álattenyésztés.

Apró közlemények. Álattenyésztés. Apró közlemények. Álattenyésztés. Az állatok itatásáról. Az állatok némelyike nem igen válogatós ital dolgában és olyan vizet is ártalom nélkül megiszik, melyet alig tartanánk megengedhetınek. Így látjuk

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0 A korpaetetésrıl. Ha a búza- vagy rozsszemnek keresztmetszetét a górcsı alatt vizsgáljuk, elsıben is az epicarpium (külsı gyümölcshéj) felbıre (epidermise) tünik fel, mely alatt közvetlenül laposra nyomott

Részletesebben

A nemzetközi fogatos ekeverseny Puszta-Nagy-Teleken. II.

A nemzetközi fogatos ekeverseny Puszta-Nagy-Teleken. II. A nemzetközi fogatos ekeverseny Puszta-Nagy-Teleken. II. A kétbarázdás ekéknél a rangsorozat szerint elsı 8 eke átlagos szántási szélessége 45 3 c / m átlagos szántási mélysége 15 4 c / m és a barázda

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. VIII. évfolyam. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. A gazdasági pénztári számadás berendezésérıl. Minden mezıgazdasági vállalat üzlet természetével

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás Mérnöki alapok. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. Mezıgazdasági szakoktatásnak és a praxis. Mezıgazdasági tanintézeteink ellen gyakran hallhatjuk azt

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

DÖNTİ április évfolyam

DÖNTİ április évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 20010/2011-es tanév DÖNTİ 2011. április 9. 7. évfolyam Versenyzı neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a bels ı lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

2007. október 17. A terhelés összetevıi:

2007. október 17. A terhelés összetevıi: A terhelés összetevıi 2007. október 17. Készítette: Hajdu Botond Bence testnevelés-rekre rekreáció III. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelési si és s Sporttudományi

Részletesebben

Technikai elemzés. člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500: Az index értéke jelenleg az 1150 pontos technikai ellenálláson van. 1150 fölött az indexnek lehetısége lehet a további emelkedésekre, ami viszont nem a legvalószínőbb

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

Egy feladat megoldása Geogebra segítségével

Egy feladat megoldása Geogebra segítségével Egy feladat megoldása Geogebra segítségével A következőkben a Geogebra dinamikus geometriai szerkesztőprogram egy felhasználási lehetőségéről lesz szó, mindez bemutatva egy feladat megoldása során. A Geogebra

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt.

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt. Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt. Adjatok egy szilárd pontot, hol lábamat megvethetem és kimozdítom helyéből

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor gészítsd ki a mondatot! egyenes vonalú egyensúlyban erő hatások mozgást 1. 2:57 Normál Ha a testet érő... kiegyenlítik egymást, azt mondjuk, hogy a test... van. z egyensúlyban lévő test vagy nyugalomban

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI 2011 Barabás Péter AZ EGYENLETESEN GYORSULÓ MOZGÁS VIZSGÁLATA Lejtın leguruló golyó (vagy kiskocsi) gyorsulásának mérése különbözı meredekség esetén. hosszú

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

1. Mozgás Magyar Attila

1. Mozgás Magyar Attila 1. Mozgás Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék magyar.attila@virt.uni-pannon.hu 2011. szeptember 5. Bevezető 2 Kurzus célja 1. Mozgás

Részletesebben

7. gyakorlat. Lineáris algebrai egyenletrendszerek megoldhatósága

7. gyakorlat. Lineáris algebrai egyenletrendszerek megoldhatósága 7. gyakorlat Lineáris algebrai egyenletrendszerek megoldhatósága Egy lineáris algebrai egyenletrendszerrel kapcsolatban a következ kérdések merülnek fel: 1. Létezik-e megoldása? 2. Ha igen, hány megoldása

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a Irodalom. Traité d'hygiene rurale suivi des premiers secours en eas d'accidents par Hector George. Paris, 26, rue Jacob. Librairie agricole. Ára 3 frank 50 cm. Mezıgazdasági egészségtan! Oly kevés a magyar,

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára 1 Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára Dr. Kurucz Mihály elıadásában 2009. november 23. A XIX. század végi osztrák telekkönyvi

Részletesebben

Technikai elemzés. člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500: Az index jelenleg az 1 100 pontos technikai ellenálláson tartózkodik, valamint 1 150 pontnál újabb ellenállás húzódik. 1 150 pontnál az index teret kaphat

Részletesebben

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk!

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk! Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl Tisztelt Betegünk! Az Ön gyógyulása érdekében mőtéti vagy egyéb eszközös beavatkozásra van szükség. A tervezett beavatkozás

Részletesebben

Terápiás kutyák verseny szabályzata

Terápiás kutyák verseny szabályzata Terápiás kutyák verseny szabályzata A terápiás kutyák igen sokrétű feladat megoldására kiképzett és folyamatosan tanuló, és emellett dolgozó ebek. A sokféle tevékenységük közül ezen versenyen két legfontosabb

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Pitagorasz tételhez elıkészítı problémafelvetı, motiváló feladatok

Pitagorasz tételhez elıkészítı problémafelvetı, motiváló feladatok Pitagorasz tételhez elıkészítı problémafelvetı, motiváló feladatok 1.Területre vonatkozó feladat: Egy négyzet alakú halastó négy sarkán egy-egy fa áll. Kétszer akkorára akarják növelni a halastó területét

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

4) Hány fecskének van ugyanannyi lába, mint 33 kecskének? 6) A hét törpe életkorának összege 484 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 4 év múlva?

4) Hány fecskének van ugyanannyi lába, mint 33 kecskének? 6) A hét törpe életkorának összege 484 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 4 év múlva? PANNONHALMA TKT RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Akik vonzódnak a matematikához, azokat izgalomba hozza a feladat, akiknek nincs érzékük hozzá, azokat elriasztja.

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index jelenleg a csökkenı trendvonal alatt tétovázik. A további emelkedés szempontjából fontos az 1270 pontos szint áttörése. Amennyiben ez nem történik

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel Navigáci ció és s mozgástervez stervezés Algoritmusok és alkalmazásaik Osváth Róbert Sorbán Sámuel Feladat Adottak: pálya (C), játékos, játékos ismerethalmaza, kezdőpont, célpont. Pálya szerkezete: akadályokkal

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Hálózati folyamok. A használt fogalmak definiálása

Hálózati folyamok. A használt fogalmak definiálása Hálózati folyamok Hálózat A használt fogalmak definiálása Ez összesen 4 dologból áll: - Egy irányított G gráf - Ennek egy kitüntetett pontja, amit forrásnak hívunk és s-sel jelölünk - A gráf még egy kitüntetett

Részletesebben

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok A POOL SZABÁLYAI World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok 1 1. Általános játékszabályok 1.1 A játékos felelıssége 1 1.2 Tempólökés, a kezdés

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. 1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Kötélkezelés. DUF füzetek 3.

Kötélkezelés. DUF füzetek 3. 1 / 27 2008.10.19. 23:13 Kötélkezelés DUF füzetek 3. Tartalomjegyzék: Kötelek Kötéltípusok A jó csomó Következı Kötélmunkák KÖTÉLVÉGEK ELDOLGOZÁSA KÖTÉLTÁROLÁS Babázás ( vagy bandázsolás ) Törökfej Fuxolás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból BEMUTATÓ FELADATOK () 1/() Egy mozdony vízszintes 600 m-es pályaszakaszon 150 kn állandó húzóer t fejt ki. A vonat sebessége 36 km/h-ról 54 km/h-ra növekszik. A vonat tömege 1000 Mg. a.) Mekkora a mozgási

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A lehetséges kérdések

A lehetséges kérdések A lehetséges kérdések A következı fejezet tartalmazza az üzemeltetésben részt vevı hallgatók által az üzemeltetés elıtt írandó zárthelyi, zártkönyves dolgozat lehetséges kérdéseit, témakörökre bontva.

Részletesebben

Mystery Express. magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud

Mystery Express. magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud 1 Mystery Express magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud Utolsó balszerencsés kalandodat követıen pihenésre vágysz, és úgy határozol, a legendás Orient Express extravagáns luxuskörnyezetével

Részletesebben

Nyitott mondatok tanítása

Nyitott mondatok tanítása Nyitott mondatok tanítása Sok gondot szokott okozni a nyitott mondatok megoldása, ehhez szeretnék segítséget nyújtani. Már elsı osztályban foglalkozunk a nyitott mondatokkal. Ezt én a következıképpen oldottam

Részletesebben

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik.

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekő kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı gázvezeték-felújítás projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. április 2. A projektben

Részletesebben

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Gasztonyi Kálmán dr.: A kenyérkészítés folyamatai I. SÜTİIPAROSOK, PÉKEK: 49. évf. 2002. 3. sz. 8-14.o. A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Ebben a négyrészes tanulmány-sorozatban a legfontosabb

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók.

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. 1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 9-17 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;...

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... Egész számok természetes számok ( ) pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... 0 negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... egész számok ( ) 1. Írd a következõ számokat a halmazábra megfelelõ helyére! 3; 7; +6 ; (

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

Példa a report dokumentumosztály használatára

Példa a report dokumentumosztály használatára Példa a report dokumentumosztály használatára Szerző neve évszám Tartalomjegyzék 1. Valószínűségszámítás 5 1.1. Események matematikai modellezése.............. 5 1.2. A valószínűség matematikai modellezése............

Részletesebben

Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára

Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára 1. Egy üzem alkalmazottainak megoszlása az elért teljesítmény %-a szerint a következı: Norma teljesítmény % Dolgozók száma 60-80 30 81-90 70 91-100 90

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. e-mail: bojtos@apex-mm.hu T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben