Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: /2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés december 13. napján tartandó ülésére Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására Előkészítésért felelős: Egyeztetve: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Dr. Batta Angéla főosztályvezető Jegyzői Kabinet Papp Zsolt főosztályvezető Humán Főosztály Pintér Zoltán kabinetvezető Polgármesteri Kabinet Rostás László főosztályvezető Főépítészi Főosztály Törvényességi véleményezésre bemutatva: Miklós Béláné főosztályvezető Hatósági Főosztály

2 Dr. Csiszár Miklós jegyző 2

3 3

4 Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmi összefoglaló A Közgyűlés II. félévi munkatervében foglalt ütemezés szerint az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésről szóló tájékoztatót a következőkben terjesztem elő: Az államháztartástól szóló évi CXCV. törvény meghatározza, hogy a Közgyűlést a gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről tájékoztatni kell. Az előterjesztés ezen előírásnak tesz eleget. A tájékoztató - mely az előterjesztés melléklete - a szeptember 30-i módosított előirányzatokhoz viszonyítva bemutatja a gazdálkodás helyzetét, a bevételek és kiadások teljesítésének alakulását, a működési, felújítási és beruházási feladatok teljesítésének helyzetét. II. Előzmények A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetését 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A gazdálkodás helyzetéről átfogóan legutóbb az első féléves állapotnak megfelelően a szeptember 4-ei rendkívüli ülésen kapott tájékoztatást a testület. III. Várható szakmai hatások A gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztató a szeptember 30-i állapotnak megfelelően képet ad a feladatok végrehajtásáról, a bevételek és kiadások teljesítésétnek helyzetéről. IV. Várható gazdasági hatások A módosított előirányzatok és a pénzügyi teljesítések összehasonlítása alapján látható az egyes feladatok végrehajtásának helyzete. Az összevetés alapján megállapítható, hogy mennyi bevételt kell még beszedni, illetve, hogy az egyes feladatokra összességében milyen összeg fordítható, milyen összegű kötelezettség vállalható még. V. Kapcsolódások A költségvetés háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez kapcsolódik. VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt. 4

5 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Miskolc, november 20. Dr. Kriza Ákos 5

6 Az előterjesztés melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

7 1.ábra Az Önkormányzat I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, jogcímenként millió Ft Módosított előirányzat Teljes ítés Működéshez kapcsolódó bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatások Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány Bankhitelek 2 ábra 2. ábra

8 Az Önkormányzat I-IX. havi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása Felhalmozási bevételek; 9,0% Támogatási kölcsönök Előző évi pénzmaradvány ; 1,2% visszatérülése; 0,1% Bankhitelek; 7,4% Működéshez kapcsolódó bevételek; 7,4% Egyéb működési támogatások; 2,9% Önkormányzat sajátos működési bevételei; 38,7% Költségvetési támogatások; 33,3% 6

9 B E V É T E L E K (1. táblázat) A évi költségvetés 59 milliárd 875,8 millió Ft összegű módosított bevételi előirányzatának I-IX. havi teljesítése 35 milliárd 607,9 millió Ft (59,5%). Ebből 263,2 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társuláshoz kapcsolódó bevétel. Az Önkormányzat működési bevételei összességében 80,8%-ra teljesültek. Ezen belül a működéshez kapcsolódó bevételeknek a 82,5%-a, a sajátos működési bevételeknek a 83,9%-a, az állami költségvetési támogatásoknak a 82%-a, valamint a támogatásértékű működési bevételeknek a 47,5%-a teljesült. Felhalmozási bevételeink összességében 24,3%-ra teljesültek, melyből a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 34,8%-a folyt be. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege 1 milliárd 906,7 millió Ft (18,4%). A teljesítés alacsony szintjének oka, hogy a források beruházásokhoz kapcsolódnak, igénybevételük a kiadások teljesítésének függvénye. Intézményeink felhalmozási bevételeiből 137,6 millió Ft folyt be. Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiakban mutatjuk be: Működési bevételek címén III. negyedév végéig az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tekintetében összességében 29 milliárd 293,3 millió Ft teljesült. Ezen belül a sajátos működési bevételek nagysága 13 milliárd 774,1 millió Ft, mely az illeték bevételek, a helyi adók, az átengedett központi adók, valamint az egyéb sajátos folyó bevételek címén befolyt összegeket tartalmazza. Költségvetési (működési) támogatásként 11 milliárd 844,8 millió Ft került folyósításra. A működési bevételeket részletesen az 1/a. táblázat mutatja, melyből az Önkormányzat közhatalmi- és egyéb működési bevételeinél 577,7 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 53,1 millió Ft, valamint az Intézmények működési bevételeinél 2 milliárd 17,5 millió Ft realizálódott. Ezen belül közhatalmi bevételekből 73,3 millió Ft, kamatbevételekből összesen 59,7 millió Ft teljesült. Az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek kedvező időarányos teljesítése 82,3%, az intézményi alaptevékenységi körbe tartozó ellátási-, és szolgáltatási díjak teljesítésének köszönhető. Az illeték bevételből a beszámolási időszakban 298,1 millió Ft realizálódott (85,2%), ami az egy évvel korábbi bevétel másfélszerese. A évi központi költségvetésről szóló törvény 35. -a alapján a megyei jogú város illetékbevételből való részesedésének aránya 50%-ról 47%-ra változott, mely összeget még csökkenti az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra visszatartott 8,5%. Összességében az előző évhez képest az önkormányzatot megillető rész 41,5%-ról 38,5%-ra módosult. A város illetékességi területén képződött bruttó (megosztás előtti) illetékbevétel közel 60 százalékkal haladja meg a évi azonos időszaki adatot. A növekedés a vagyonszerzési illeték megduplázódásából adódott. A gépjármű illetéknél ennél kisebb a pozitív irányú elmozdulás, mindössze 17 százalék. A fizetendő illeték január 1-jétől a jármű hajtómotorjának teljesítménye és a gyártástól számított kora alapján kerül meghatározásra a korábbi hengerűrtartalom helyett. Az eljárási illeték a régió megyéi közötti szétosztás következtében egyharmadára visszaesett. A város illeték bevétele a rendelkezésre álló adatok alapján év végére 358 millió Ft összegben prognosztizálható. 7

10 Helyi adókból 8 milliárd 66 millió Ft a bázis időszakhoz képest 445,1 millió Ft-tal több bevételt értünk el, melyet adónemenként az 1/b. táblázat részletez. A évi adóbevételek módosított előirányzata az előző évhez viszonyítva 547 millió Ft-tal magasabb, mely az időarányos mértéket meghaladóan teljesült (88,5%). Építményadó bevétel 2 milliárd 646,1 millió Ft (95,8%), mely 301,6 millió Ft-tal magasabb a bázis időszakhoz képest. A folyó évi adómérték emelés és a feltárt adózatlan adótárgyak az éves szintű adókivetést a tervezett mértékben 400 millió Ft-tal növelték. Az előző évi hátralékból beszedett 152 millió Ft adó, és további 87 millió Ft adóhiány beszedése hozzájárult az előirányzat időarányost meghaladó teljesítéséhez. Az év végéig várható halasztott, és a további behajtás útján beszedett bevételek a korrigált előirányzat teljesülését várhatóan biztosítják. Idegenforgalmi adónál az előirányzat a múlt évhez képest 10 millió Ft-tal magasabb az adómérték emelkedése, valamint az adóköteles vendégéjszakák számának kismértékű növekedése miatt. Az elért 65,5 millió Ft a bázis időszakhoz viszonyítva 126,7%-ra teljesült. Iparűzési adó címén 5 milliárd 354,3 millió Ft bevétel keletkezett (85,4%), melynek alakulásában a lassú növekedő hatás folyamatosan érezhető. Az előző években jelentkező extrém adóelőleg visszaigénylési hullám kisebb méreteket ölt, így valamivel kisebb bruttó bevételi szint mellett a beszámolási időszak alatt közel 130 millió Ft többlet mutatkozik a tavalyi év azonos időszakához képest. Az elmúlt évi adatokra épülő adóerő-képességünk is javulást mutat. Folyó évi módosított előírásunk 75 millió Ft-tal magasabb az előző évtől, melyből 50 millió Ft növekedés az adómentes határ módosításából várható. A behajtási és ellenőrzési tevékenység folytán eddig 87 millió Ft beszedett múlt évi hátralék, illetőleg 13 millió Ft adóhiány járult hozzá az eredmény kedvezőbb alakulásához. Személyi jövedelemadóból szeptember végéig 3 milliárd 61,1 millió Ft került kiutalásra (1/c. táblázat), melyből az SZJA helyben maradó része 1 milliárd 445,8 millió Ft volt. A jövedelemdifferenciálódás mérséklésére a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel jogcímen 1 milliárd 615,3 millió Ft realizálódott. Gépjárműadó címén a beszámolási időszakban 907 millió Ft bevétel keletkezett. Az adótárgyak számának folytatódó csökkenése már érezhető bevételkiesést okoz. A kivetett adó idei 2,8%-kal csökkent, 28 millió Ft kiesést jelentve a bevételi forrás lehetőségéből. A második félévben esedékes 452 millió Ft adókivetés összege hasonlóan az előző évhez elmarad a tervezett szerinti előirányzattól. Az eredményt javítja az elmúlt évi hátralékból behajtott 44 millió Ft beszedése, amelyet az év végéig kiegészít a folyó tartozások kapcsán indított eljárások eredménye. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadóról folyó évben kettő adózó nyújtott be adóbevallást, amelyre 45 ezer Ft befizetés érkezett. A személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt adómentességi feltételek miatt az adózói kör szinte megszűnt, az adónem forrásjellege kiürült. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételéből összességében 149,5 millió Ft keletkezett. Kiszabására az adóbevallási és befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatt került sor. Az elmúlt évről áthúzódó, valamint az idei adóellenőrzések eredményeként teljesített befizetések nyomán az éves befizetések az átlagostól magasabb mértékben teljesültek. Környezetvédelmi bírságból 161 ezer Ft bevétel folyt be. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírságokból 13,4 millió Ft bevétel realizálódott (89,1%), míg talajterhelési díj címén 10,9 millió Ft teljesült. Egyéb sajátos folyó bevétel címén az önkormányzati lakások lakbérbevételeiből és egyéb helyiségek bérbeadásából származó tételek összege 1 milliárd 268 millió Ft (73,1%). 8

11 Önkormányzati költségvetési támogatások címén a beszámolási időszak végéig összességében 11 milliárd 844,8 millió Ft bevétel realizálódott (82%). Ezen belül normatív állami hozzájárulásból 7 milliárd 291 millió Ft (76%) került folyósításra szeptember 30-áig, a nettó finanszírozás keretében kiutalt tételeknek megfelelően. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete alapján év közben (áprilisban és júliusban) beadott normatíva lemondás, illetve pótigénylés, valamint az önkormányzati körön kívüli átadások miatti változásokkal korrigálva kerültek megállapításra az előirányzatok és kiutalt összegek. Központosított előirányzat jogcímen 791,6 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat az 1/e. táblázatban részletezett feladatokhoz. Ebből jelentős összeg a helyi közösségi közlekedés támogatása 387,2 millió Ft, valamint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 270 millió Ft összegben. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program, és létszámcsökkentés) címén 43,9 millió Ft-ot tett ki. Az előadó-művészeti szervezetek támogatására a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolci Csodamalom Bábszínház részére a működtetésre folyósított fenntartói ösztönző részhozzájárulás 167,2 millió Ft, illetve a művészeti ösztönző részhozzájárulás 205,7 millió Ft volt. A Miskolci Szimfonikus Zenekar központi költségvetési támogatása 130,2 millió Ft. Normatív, kötött felhasználású támogatások az 1. táblázatban két soron szerepelnek, részletezésüket az 1/g. táblázat mutatja. Az egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatására előzetes igénylés alapján tervezett előirányzatból 690,7 millió Ft (80%) került kiutalásra, melyből a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 447,5 millió Ft, a tankönyvellátás támogatás 126,6 millió Ft. Egyes szociális feladatok címén 3,6 millió Ft teljesült. Egyes szociális jellegű jövedelempótló-, és foglalkoztatást helyettesítő támogatások címén az utólagos igénylésnek megfelelően az eredeti előirányzatként tervezett 2 milliárd 354,3 millió Ft-ból szeptember végéig 1 milliárd 557,5 millió Ft összeg került lehívásra a kiadások meghatározott teljesítési százalékának megfelelő mértékben. Legnagyobb volument a foglalkoztatást helyettesítő támogatás képvisel 957,6 millió Ft értékben. Az év hátra lévő időszakában esedékes igénylések előirányzata átcsoportosításra került a támogatásértékű működési bevételek közé az 1/i. táblázatba. Egyéb költségvetési (működési) támogatás címén 507,2 millió Ft került folyósításra a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi jövedelem-kompenzációjára. Támogatásértékű működési bevételből összesen 1 milliárd 26,2 millió Ft realizálódott, melyből az Önkormányzatnál 491,9 millió Ft teljesült. Részletezését az 1/i. számú táblázat tartalmazza. Ezen belül meghatározó az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított 238,6 millió Ft, mely az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálatnál a védőnői hálózat valamint az iskola-egészségügyi ellátás működtetésének finanszírozására szolgál. A Polgármesteri Hivatal OEP-től átvett pénzeszközeként 77,8 millió Ft az orvosi ügyelet ellátására kiutalt forrás. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása címén az eredeti előirányzat 550 millió Ft volt, mely 529,3 millió Ft-ra módosításra került. Ebből a félév során kiutalt 387,2 millió Ft a központosított állami támogatások között (1/e. táblázatban) szerepel. Számottevő még a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása 47,9 millió Ft, valamint az iskolatej program támogatása 34,3 millió Ft. A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinél az időközi önkormányzati képviselő választás, valamint a közfoglalkoztatottak évről áthúzódó támogatása összesen 5,6 millió Ft-ot tett ki (1/j. táblázat). Az intézményeknél a támogatásértékű működési bevételeknél előirányzatot meghaladó mértékű támogatás realizálódott 528,6 millió Ft összegben (110,4%). Jelentős nagyságrendű a 9

12 különböző pályázatokon elnyert, felhasználáshoz kötött támogatások összege pl. Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra, TÁMOP programokra, tanulmányi ösztöndíjakra és a kistérségi feladatokra átvett pénzek. Az Önkormányzat felhalmozási bevételei szeptember végére 3 milliárd 196,6 millió Ft összegben teljesültek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből a 2 milliárd 377,7 millió Ft-os módosított előirányzathoz képest 827,3 millió Ft (34,8%) realizálódott, melyet az 1/l-m-n-o. táblázatok mutatnak be részletesen. Ingatlanok, földterületek értékesítéséből 52,8 millió Ft (32,8%) teljesült a MIK Zrt. ingatlan és garázs értékesítéseiből. Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeiből 264,1 millió Ft (18,1%) bevétel keletkezett. Ennek jelentős részét a Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetéséhez kapcsolódó 181 millió Ft teszi ki. Az önkormányzati lakások értékesítését a MIK Zrt. bonyolítja, melynek kapcsán 34,6 millió Ft a lakásalap bevétele. Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételből 48,5 millió Ft a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. által befizetett közmű vagyontárgyak használati díja. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli körből származó bevételként a beszámolási időszakban 94,3 millió Ft teljesült, melynek jelentős része a lakosság befizetése a lakóépületek közmű beruházásaihoz kapcsolódóan, 41,8 millió Ft. Szakképzési hozzájárulás címén a vállalkozások átutalásaiból 39,8 millió Ft bevétel keletkezett (1/o. táblázat). Egyéb költségvetési (felhalmozási) támogatás jogcímen vis maior tartalékból a és évben bekövetkezett káresemények helyreállítási munkáinak finanszírozásához hét pályázathoz kapcsolódóan 325,1 millió Ft került önkormányzatunk részére folyósításra. (1/p. táblázatban részletezve). Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételekből 1 milliárd 906,7 millió Ft összeg érkezett az 1/q. táblázatban tételesen kimutatott fejlesztési feladatokhoz. Jelentős összegek a Fűtőmű- Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozásához kapcsolódó TIOP pályázatához 432,3 millió Ft, a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése KÖZOP pályázathoz 277,5 millió Ft, a Miskolc belváros rehabilitációja projekt uniós támogatás I. üteméhez 162,5 millió Ft, a Miskolc Győri kapu hiányzó csapadékvíz elvezetésének kiépítéséhez 148,1 millió Ft került lehívásra. A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 1 milliárd 195,2 millió Ft-tal több támogatás került folyósításra. A tervezett pályázatok megvalósítása folyamatosan történik, de a pályázatok jellemzően utófinanszírozottak, így a bevételek realizálódására csak a kiadások teljesítését követően kerülhet sor. Az önkormányzati intézmények felhalmozási bevétele 137,6 millió Ft-ra teljesült, melynek meghatározó részét a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés TIOP pályázatára kiutalt 73,8 millió Ft, és az Andrássy Gyula Szakközépiskola MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás fejlesztési célra kapott 40 millió Ft-os támogatása teszi ki (1/r. táblázat). Támogatási kölcsönök visszatérülése címén 33,7 millió Ft bevétel keletkezett, mely az időarányos szintet meghaladóan 110,1%-ra teljesült. A befolyt összegeket az 1/s. táblázat tartalmazza. 10

13 Az előző évi pénzmaradványból az áthúzódó feladatok finanszírozására a beszámolási időszakban 445,8 millió Ft felhasználására került sor (32,5%). Az Önkormányzat szeptember végéig 736,2 millió Ft fejlesztési célú hitelt vett igénybe, az előző évekről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan és években megkötött szerződések alapján. A finanszírozási problémák áthidalására a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 902,3 millió Ft összegben került sor folyószámla hitel igénybevételére. 11

14 12

15 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának I-IX. havi kiadásai 3.ábra millió Ft Teljesítés Módosított előirányzat Működés Eredeti előirányzat Beruházás Felújítás 13

16 4.ábra Az Önkormányzat I-IX. havi teljesített kiadásainak funkciónkénti megoszlása Igazgatás; 5,60% Központilag kezelt feladatok; 2,60% Adósságszolgálat; 8,60% Miskolc Térségi Konzorcium működtetése; 0,08% Városüzemeltetés; 13,80% Környezetvédelem; 0,02% Vagyongazdálkodás; 6,20% Sport; 1,60% Egészségügy; 1,00% Kultúra; 6,80% Oktatás; 40,60% Szociális; 13,10% 14

17 5.ábra Az Önkormányzat I-IX. havi tényleges kiadásainak megoszlása kiemelt előirányzatonként Adósságszolgálat 8,6% Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 9,9% Felújítások 0,1% Működési kiadások 80,6% Személyi juttatások 37,2% Ellátottak pénzbeli juttatása 0,4% Dologi kiadások 36,1% Beruházások 10,7% Támogatások, pénzeszközátadások 16,4% 15

18 16

19 K I A D Á S O K (2-7. táblázatok) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi eredeti költségvetésében 41 milliárd 312,3 millió Ft kiadási előirányzatot biztosított, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az évközi előirányzat módosítások hatására 59 milliárd 875,8 millió Ft-ra emelkedett. A III. negyedév végéig 33 milliárd 766 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, amely 56,4%-os felhasználást jelent. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az intézményhálózat üzemeltetésére, működtetésére 30 milliárd 107,8 millió Ft teljesült pénzügyileg a III. negyedév végéig. Ez az összes felhasználás 89,2 %-át jelenti. Felújítási kiadásokra fordítható 377,9 millió Ft módosított előirányzat terhére 37,6 millió Ft kifizetésére került sor. Beruházási kiadásokra rendelkezésre álló 17 milliárd 949,7 millió Ft módosított előirányzatból 3 milliárd 620,6 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a beszámolási időszak végéig. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Az intézményhálózat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési feladatainak ellátására a III. negyedév végén rendelkezésre álló 41 milliárd 548,2 millió Ft-ból 30 milliárd 107,8 millió Ft felhasználására került sor. A működési kiadásokból 11 milliárd 591,8 millió Ft az Önkormányzatnál, 1 milliárd 931,1 millió Ft a Polgármesteri Hivatalnál, míg 16 milliárd 584,9 millió Ft az intézmények működtetésével összefüggésben teljesült pénzügyileg. A működési kiadások teljesítésének 33,6 %-a személyi juttatásokra, 8,9 %-a munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, míg 57,5 %-a dologi kiadásokra került felhasználásra. Az intézményhálózat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési feladatainak I- III. negyedévi teljesítését a következőkben mutatjuk be: Intézmények gazdálkodása (3. táblázat) Miskolc város intézményhálózatának működtetéséhez, fenntartásához a felhalmozási kiadásokkal együtt 21 milliárd 373,4 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban összesen 16 milliárd 714 millió Ft. A működési kiadásokon belül a személyi jellegű ráfordítások járulékokkal együtt 11 milliárd 285,9 millió Ft-ot tesznek ki, a dologi kiadások teljesítése 5 milliárd 192,8 millió Ft, amely az időarányoshoz képest túlteljesítést mutat. A dologi kiadások túlteljesítésének jelentősen hozzájárul az intézmények 2011-ről áthúzódó szállítói tartozása, amely 2011 év végén 1 milliárd 715 millió forintot tett ki. Ezek rendezése a 2012-es költségvetésből folyamatosan történik. 17

20 Az intézményi gazdálkodás funkciók szerinti teljesítés megoszlásának alakulása az alábbi: - Szociális funkció 2 250,4 millió Ft (13,5%) - Oktatási funkció ,7 millió Ft (79,9%) - Kulturális funkció 928,7 millió Ft (5,6%) - Sport funkció 172,0 millió Ft (1%) A 2012-es költségvetési év első háromnegyedévének gazdálkodása összességében a pénzügyi lehetőségnek megfelelően alakult. Az egyes intézménytípusok között jelentős eltérés mutatkozik, a felhasználásokat illetően nagy a szóródás. Az egyes intézmények, illetve intézménytípusok gazdálkodását a felhalmozási kiadásokat is figyelembe véve a következőkben mutatjuk be. A szociális intézmények feladatainak ellátására a évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 511,6 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely szeptember végéig a pénzmaradvánnyal és egyéb külső forrásokból biztosított összegekkel együtt 2 milliárd 842,9 millió Ft-ra egészült ki. Kiadási oldalon a felhasználás 79%-os, mely kis mértékben meghaladja időarányost. Ezen belül a személyi kiadások 75%-ban, a járulékok 73%-ban, a dologi kiadások pedig 91%-ban realizálódtak. A szociális intézmények kifizetetlen szállítói számláinak értéke szeptember végén 143 millió Ft. A bevételek 2 milliárd 314,1 millió Ft-os teljesülése 81%, melyből az intézményi saját bevételek 631,2 millió Ft-ot tesznek ki. Az Egyesített Bölcsődék és Egészségügyi Szolgálat részére 929,8 millió Ft eredeti előirányzatot fogadott el a Közgyűlés, amely a beszámolási időszak végére 1 milliárd 16,7 millió Ft-ra módosult. Az összes kiadás teljesítése 75,5%, amely időarányosnak mondható. Ebből a személyi juttatások a járulékkal együtt közel időarányos felhasználást mutatnak, míg a dologi kiadások esetében túlteljesítésre került sor. Ebből az összegből, elsősorban a közüzemi számlák, valamint az iskola és óvoda orvosi ellátásáért járó megbízási díjak, a fizetendő adók lettek kifizetve. Az OEP által nyújtott támogatás a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátás kiadásaira nyújt fedezetet. A saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,4%-os teljesítést mutatnak. Az intézmény jelenlegi kifizetetlen szállítói számláinak az összege 45,5 millió Ft. A Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ évi feladatainak ellátásra a Közgyűlés 505,2 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az előző évi pénzmaradvány, a Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök, valamint egyéb pályázati források ráépülésével 641,3 millió Ft-ra emelkedett a harmadik negyedév végére. Az intézmény a rendelkezésére álló kiadási előirányzatának 79,1%-át használta fel, személyi kiadásokra és járulékokra 76,8%-os, dologi kiadásokra 84,8%-os teljesítés realizálódott. A bevételek összességében 82,3%-ban teljesültek, ezen belül a saját bevételek 174,3 millió Ftot tesznek ki, mely között számos pályázati forrás szerepel. Szállítói tartozás: 22 millió Ft. 18

21 Az Iránytű Szociális Szolgálat részére eredeti előirányzatként 633,5 millió Ft került jóváhagyásra, amely szeptember végéig a pénzmaradvánnyal és egyéb külső forrásokból biztosított összegekkel 716,7 millió Ft-ra változott. A kiadások teljesítése összességében 597,5 millió Ft, amely 83,4%-os aránynak felel meg. A személyi jellegű kiadások előirányzatának felhasználása 74%-os, míg a dologi kiadásoké 110,8%-os. A dologi kiadások túllépését a kifizetésre került elmaradt szállítói számláival, valamint áfa fizetési kötelezettség indokolja. Az intézmény bevételei összességében 83,9%-ban teljesültek, ebből a saját bevételek 71,7%- ban teljesültek, melyben pályázati források, valamint a Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök szerepelnek. Az intézmény kifizetetlen szállítói tartozása: 39,5 millió Ft. A Miskolci Gyermekvédelmi Központ gazdálkodásának fedezetére 2012-ben eredeti előirányzatként 443 millió Ft került jóváhagyásra, amely a beszámolási időszak végéig 468,2 millió Ft-ra változott. A kiadásokra összességében 378 millió Ft került felhasználásra, mely a módosított előirányzat 80,7%-a. A kiadásokon belül a személyi kifizetések és járulékaik 85%- on, míg a dologi kiadások 64,2%-on realizálódtak. Az intézmény bevételeinek teljesülése 81,4%, a saját bevételeké 83,3%, melyek között pályázati pénzek is szerepelnek. A kifizetetlen szállítói állomány: 36,1 millió Ft. Az intézményi költségvetés legnagyobb hányadát, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának oktatási intézményei teszik ki. A működtetésre és fenntartásra a teljes intézményi költségvetés 80%-a itt kerül felhasználásra. Az óvodák, az alsó- és középfokú iskolák, valamint a kollégiumok feladatainak ellátására 14 milliárd 156,3 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely a város tervezett költségvetési főösszegének 34,3%-a. A beszámolási időszak végéig a pénzmaradvánnyal, az elnyert pályázati támogatásokkal, a kiegészítő központi forrásokkal és a saját hatáskörű módosításokkal az előirányzat 17 milliárd 407,4 millió Ft-ra emelkedett, amelyből szeptember végéig 13 milliárd 362,7 millió Ft kiadás teljesítésére került sor. Ez 76,8%-os felhasználást jelent. A személyi kiadásokra összességében 7 milliárd 160,9 millió Ft kifizetés teljesült, mely 75,6%-os arányával közel időarányosnak mondható. Munkaadói járulékokra 1 milliárd 921,2 millió Ft nyert felhasználást. A beszámolási időszak végére a dologi kiadások előirányzata 79,2%-a került felhasználásra. A saját bevételi előirányzat a pénzmaradvány, valamint a saját bevételi többlet költségvetésre történő ráépítésével az eredetileg tervezett összeghez képest 1 milliárd 5 ezer Ft-tal emelkedett, összességében 2 milliárd 494,1 millió Ft-ra módosult. Az intézményi támogatás felhasználására összességében 76,6%-ban került sor, amely az egyes intézményeknél 63% és 100% közötti szóródást mutat. Az óvodák feladatainak ellátására a évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 178 millió Ft került jóváhagyásra a Közgyűlés által, amely a harmadik negyedév végére a módosításokat követően 2 milliárd 701 millió Ft-ra emelkedett, melynek 78,5%-a realizálódott. Személyi kiadásokra és járulékokra összesen 1 milliárd 400,7 millió Ft került felhasználásra, a dologi kiadások teljesítése 77,2%-os. Az államháztartási törvény előírása alapján 2012-ben az önállóan működő intézményeknek is önálló könyvvezetést kell végezni. A többszörösére növekedett munka folytán, jelentősen emelkedett a papír és nyomtatási költség is. Komoly problémát jelent a természetben nyújtott étkezési hozzájárulás adójának, valamint a rehabilitációs adónak a megfizetése is. 19

22 Az óvodák saját bevételeiket 76,5%-ban teljesítették. Intézményi támogatás címén a módosított előirányzat 78,7%-a került kiutalásra, míg a kifizetetlen szállítói állomány 76,6 millió Ft. Az általános iskolák és egyéb alapfokú oktatási intézmények működésének biztosítására eredeti előirányzatként a Közgyűlés 2012-ben 5 milliárd 85,3 millió Ft-ot hagyott jóvá, amely a beszámolási időszak végére a módosításokat követően 80,2%-os teljesítés mellett 6 milliárd 227,7 millió Ft-ra emelkedett. Személyi jellegű kiadásokra 2 milliárd 671,7 millió Ft, járulékokra 718,3 millió Ft került felhasználásra. A dologi kiadások 1 milliárd 500,3 millió Ft-os teljesítése 81,2%, amely meghaladja az időarányos mértéket. Az intézmények rendezetlen szállítói tartozása 350,2 millió Ft. A harmadik negyedév végéig felmerülő kerettúllépést legtöbben a tavalyi évről áthúzódó szállítói számlák kifizetésével, az adóterhek nagyságával indokolják. Egyes intézményekben súlyos gondot jelent az épület állagromlása, egyre nagyobb összeget emészt fel a karbantartás, amely csak pillanatnyi megoldást jelent. Az alapfokú intézmények bevételei között a saját bevételek 79,8%-ban teljesültek, míg az intézményi támogatások 80,3%-ban kerültek kiutalásra. A bevételek alakulásában az alapfokú oktatási intézmény között jelentős eltérés mutatkozik. A szakképző intézmények feladatainak ellátására a évi eredeti költségvetés 2 milliárd 385,9 millió Ft előirányzatot tartalmazott, mely a harmadik negyedév végére 2 milliárd 889,2 millió Ft-ra módosult. A 2 milliárd 118,8 millió Ft-os felhasználás 73,3%-os teljesítésnek felel meg, míg a kifizetetlen számlák értéke 201 millió Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások 72,1%-os, a munkaadót terhelő járulékok 72,7%-os, a dologi kiadások pedig 74,4%-os teljesítést mutatnak, melyek az időarányos teljesítésnek felelnek meg. A saját bevételek teljesítésének 401 millió Ft-os nagyságrendje 98,3%-nak felel meg, melyben jelentős tételt képeznek a beérkezett pályázati támogatások, valamint a szolgáltatások ellenértékének bevételei. Az intézményi támogatás mértéke 71,9%. A gimnáziumok működtetésére és fenntartására a Közgyűlés 1 milliárd 520,3 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá 2012-re, mely a beszámolási időszak végére 318,9 millió Ft-tal, 1 milliárd 839,2 millió Ft-ra emelkedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzatból szeptember végéig 1 milliárd 376,7 millió Ft került felhasználásra, mely 74,9%-os, időarányos teljesítésnek felel meg. Személyi juttatásokra 752,3 millió Ft, míg munkaadót terhelő járulékokra 199,5 millió Ft került kifizetésre. Dologi kiadásokra a gimnáziumok összesen 421,2 millió Ft-ot használtak fel, a kifizetetlen számlák összege pedig 105,5 millió Ft. A gimnáziumok saját bevételei 197,5 millió Ft-os nagyságrendben teljesültek, amelyek között jelentős a szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj, valamint pályázati pénzeszközök. Az intézményi támogatás mértéke a beszámolási időszak végére 75%, időarányos. A szakközépiskolák feladatainak ellátásához a évi költségvetésben 2 milliárd 495,9 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely a pénzmaradvány, a pályázati pénzeszközök és az egyéb központi kiegészítések ráépülésével 3 milliárd 127,1 millió Ft-ra emelkedett. 20

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ 3/b/1. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ E F ebből: kötelezően ellátandó feladatok önként vállalt feladatok

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. -a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

2014. III. negyedéves korrekció ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L

2014. III. negyedéves korrekció ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Az előterjesztés 3. melléklete 214. III. negyedéves korrekció Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására

Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Az

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:169-26/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára.

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15151/2014. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2014. május 8. napján tartandó ülésére Javaslat

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben