Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: /2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés december 13. napján tartandó ülésére Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására Előkészítésért felelős: Egyeztetve: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Dr. Batta Angéla főosztályvezető Jegyzői Kabinet Papp Zsolt főosztályvezető Humán Főosztály Pintér Zoltán kabinetvezető Polgármesteri Kabinet Rostás László főosztályvezető Főépítészi Főosztály Törvényességi véleményezésre bemutatva: Miklós Béláné főosztályvezető Hatósági Főosztály

2 Dr. Csiszár Miklós jegyző 2

3 3

4 Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmi összefoglaló A Közgyűlés II. félévi munkatervében foglalt ütemezés szerint az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésről szóló tájékoztatót a következőkben terjesztem elő: Az államháztartástól szóló évi CXCV. törvény meghatározza, hogy a Közgyűlést a gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről tájékoztatni kell. Az előterjesztés ezen előírásnak tesz eleget. A tájékoztató - mely az előterjesztés melléklete - a szeptember 30-i módosított előirányzatokhoz viszonyítva bemutatja a gazdálkodás helyzetét, a bevételek és kiadások teljesítésének alakulását, a működési, felújítási és beruházási feladatok teljesítésének helyzetét. II. Előzmények A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetését 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A gazdálkodás helyzetéről átfogóan legutóbb az első féléves állapotnak megfelelően a szeptember 4-ei rendkívüli ülésen kapott tájékoztatást a testület. III. Várható szakmai hatások A gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztató a szeptember 30-i állapotnak megfelelően képet ad a feladatok végrehajtásáról, a bevételek és kiadások teljesítésétnek helyzetéről. IV. Várható gazdasági hatások A módosított előirányzatok és a pénzügyi teljesítések összehasonlítása alapján látható az egyes feladatok végrehajtásának helyzete. Az összevetés alapján megállapítható, hogy mennyi bevételt kell még beszedni, illetve, hogy az egyes feladatokra összességében milyen összeg fordítható, milyen összegű kötelezettség vállalható még. V. Kapcsolódások A költségvetés háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez kapcsolódik. VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt. 4

5 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Miskolc, november 20. Dr. Kriza Ákos 5

6 Az előterjesztés melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

7 1.ábra Az Önkormányzat I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, jogcímenként millió Ft Módosított előirányzat Teljes ítés Működéshez kapcsolódó bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatások Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány Bankhitelek 2 ábra 2. ábra

8 Az Önkormányzat I-IX. havi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása Felhalmozási bevételek; 9,0% Támogatási kölcsönök Előző évi pénzmaradvány ; 1,2% visszatérülése; 0,1% Bankhitelek; 7,4% Működéshez kapcsolódó bevételek; 7,4% Egyéb működési támogatások; 2,9% Önkormányzat sajátos működési bevételei; 38,7% Költségvetési támogatások; 33,3% 6

9 B E V É T E L E K (1. táblázat) A évi költségvetés 59 milliárd 875,8 millió Ft összegű módosított bevételi előirányzatának I-IX. havi teljesítése 35 milliárd 607,9 millió Ft (59,5%). Ebből 263,2 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társuláshoz kapcsolódó bevétel. Az Önkormányzat működési bevételei összességében 80,8%-ra teljesültek. Ezen belül a működéshez kapcsolódó bevételeknek a 82,5%-a, a sajátos működési bevételeknek a 83,9%-a, az állami költségvetési támogatásoknak a 82%-a, valamint a támogatásértékű működési bevételeknek a 47,5%-a teljesült. Felhalmozási bevételeink összességében 24,3%-ra teljesültek, melyből a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 34,8%-a folyt be. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege 1 milliárd 906,7 millió Ft (18,4%). A teljesítés alacsony szintjének oka, hogy a források beruházásokhoz kapcsolódnak, igénybevételük a kiadások teljesítésének függvénye. Intézményeink felhalmozási bevételeiből 137,6 millió Ft folyt be. Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiakban mutatjuk be: Működési bevételek címén III. negyedév végéig az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tekintetében összességében 29 milliárd 293,3 millió Ft teljesült. Ezen belül a sajátos működési bevételek nagysága 13 milliárd 774,1 millió Ft, mely az illeték bevételek, a helyi adók, az átengedett központi adók, valamint az egyéb sajátos folyó bevételek címén befolyt összegeket tartalmazza. Költségvetési (működési) támogatásként 11 milliárd 844,8 millió Ft került folyósításra. A működési bevételeket részletesen az 1/a. táblázat mutatja, melyből az Önkormányzat közhatalmi- és egyéb működési bevételeinél 577,7 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 53,1 millió Ft, valamint az Intézmények működési bevételeinél 2 milliárd 17,5 millió Ft realizálódott. Ezen belül közhatalmi bevételekből 73,3 millió Ft, kamatbevételekből összesen 59,7 millió Ft teljesült. Az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek kedvező időarányos teljesítése 82,3%, az intézményi alaptevékenységi körbe tartozó ellátási-, és szolgáltatási díjak teljesítésének köszönhető. Az illeték bevételből a beszámolási időszakban 298,1 millió Ft realizálódott (85,2%), ami az egy évvel korábbi bevétel másfélszerese. A évi központi költségvetésről szóló törvény 35. -a alapján a megyei jogú város illetékbevételből való részesedésének aránya 50%-ról 47%-ra változott, mely összeget még csökkenti az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra visszatartott 8,5%. Összességében az előző évhez képest az önkormányzatot megillető rész 41,5%-ról 38,5%-ra módosult. A város illetékességi területén képződött bruttó (megosztás előtti) illetékbevétel közel 60 százalékkal haladja meg a évi azonos időszaki adatot. A növekedés a vagyonszerzési illeték megduplázódásából adódott. A gépjármű illetéknél ennél kisebb a pozitív irányú elmozdulás, mindössze 17 százalék. A fizetendő illeték január 1-jétől a jármű hajtómotorjának teljesítménye és a gyártástól számított kora alapján kerül meghatározásra a korábbi hengerűrtartalom helyett. Az eljárási illeték a régió megyéi közötti szétosztás következtében egyharmadára visszaesett. A város illeték bevétele a rendelkezésre álló adatok alapján év végére 358 millió Ft összegben prognosztizálható. 7

10 Helyi adókból 8 milliárd 66 millió Ft a bázis időszakhoz képest 445,1 millió Ft-tal több bevételt értünk el, melyet adónemenként az 1/b. táblázat részletez. A évi adóbevételek módosított előirányzata az előző évhez viszonyítva 547 millió Ft-tal magasabb, mely az időarányos mértéket meghaladóan teljesült (88,5%). Építményadó bevétel 2 milliárd 646,1 millió Ft (95,8%), mely 301,6 millió Ft-tal magasabb a bázis időszakhoz képest. A folyó évi adómérték emelés és a feltárt adózatlan adótárgyak az éves szintű adókivetést a tervezett mértékben 400 millió Ft-tal növelték. Az előző évi hátralékból beszedett 152 millió Ft adó, és további 87 millió Ft adóhiány beszedése hozzájárult az előirányzat időarányost meghaladó teljesítéséhez. Az év végéig várható halasztott, és a további behajtás útján beszedett bevételek a korrigált előirányzat teljesülését várhatóan biztosítják. Idegenforgalmi adónál az előirányzat a múlt évhez képest 10 millió Ft-tal magasabb az adómérték emelkedése, valamint az adóköteles vendégéjszakák számának kismértékű növekedése miatt. Az elért 65,5 millió Ft a bázis időszakhoz viszonyítva 126,7%-ra teljesült. Iparűzési adó címén 5 milliárd 354,3 millió Ft bevétel keletkezett (85,4%), melynek alakulásában a lassú növekedő hatás folyamatosan érezhető. Az előző években jelentkező extrém adóelőleg visszaigénylési hullám kisebb méreteket ölt, így valamivel kisebb bruttó bevételi szint mellett a beszámolási időszak alatt közel 130 millió Ft többlet mutatkozik a tavalyi év azonos időszakához képest. Az elmúlt évi adatokra épülő adóerő-képességünk is javulást mutat. Folyó évi módosított előírásunk 75 millió Ft-tal magasabb az előző évtől, melyből 50 millió Ft növekedés az adómentes határ módosításából várható. A behajtási és ellenőrzési tevékenység folytán eddig 87 millió Ft beszedett múlt évi hátralék, illetőleg 13 millió Ft adóhiány járult hozzá az eredmény kedvezőbb alakulásához. Személyi jövedelemadóból szeptember végéig 3 milliárd 61,1 millió Ft került kiutalásra (1/c. táblázat), melyből az SZJA helyben maradó része 1 milliárd 445,8 millió Ft volt. A jövedelemdifferenciálódás mérséklésére a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel jogcímen 1 milliárd 615,3 millió Ft realizálódott. Gépjárműadó címén a beszámolási időszakban 907 millió Ft bevétel keletkezett. Az adótárgyak számának folytatódó csökkenése már érezhető bevételkiesést okoz. A kivetett adó idei 2,8%-kal csökkent, 28 millió Ft kiesést jelentve a bevételi forrás lehetőségéből. A második félévben esedékes 452 millió Ft adókivetés összege hasonlóan az előző évhez elmarad a tervezett szerinti előirányzattól. Az eredményt javítja az elmúlt évi hátralékból behajtott 44 millió Ft beszedése, amelyet az év végéig kiegészít a folyó tartozások kapcsán indított eljárások eredménye. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadóról folyó évben kettő adózó nyújtott be adóbevallást, amelyre 45 ezer Ft befizetés érkezett. A személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt adómentességi feltételek miatt az adózói kör szinte megszűnt, az adónem forrásjellege kiürült. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételéből összességében 149,5 millió Ft keletkezett. Kiszabására az adóbevallási és befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatt került sor. Az elmúlt évről áthúzódó, valamint az idei adóellenőrzések eredményeként teljesített befizetések nyomán az éves befizetések az átlagostól magasabb mértékben teljesültek. Környezetvédelmi bírságból 161 ezer Ft bevétel folyt be. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírságokból 13,4 millió Ft bevétel realizálódott (89,1%), míg talajterhelési díj címén 10,9 millió Ft teljesült. Egyéb sajátos folyó bevétel címén az önkormányzati lakások lakbérbevételeiből és egyéb helyiségek bérbeadásából származó tételek összege 1 milliárd 268 millió Ft (73,1%). 8

11 Önkormányzati költségvetési támogatások címén a beszámolási időszak végéig összességében 11 milliárd 844,8 millió Ft bevétel realizálódott (82%). Ezen belül normatív állami hozzájárulásból 7 milliárd 291 millió Ft (76%) került folyósításra szeptember 30-áig, a nettó finanszírozás keretében kiutalt tételeknek megfelelően. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete alapján év közben (áprilisban és júliusban) beadott normatíva lemondás, illetve pótigénylés, valamint az önkormányzati körön kívüli átadások miatti változásokkal korrigálva kerültek megállapításra az előirányzatok és kiutalt összegek. Központosított előirányzat jogcímen 791,6 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat az 1/e. táblázatban részletezett feladatokhoz. Ebből jelentős összeg a helyi közösségi közlekedés támogatása 387,2 millió Ft, valamint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 270 millió Ft összegben. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program, és létszámcsökkentés) címén 43,9 millió Ft-ot tett ki. Az előadó-művészeti szervezetek támogatására a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolci Csodamalom Bábszínház részére a működtetésre folyósított fenntartói ösztönző részhozzájárulás 167,2 millió Ft, illetve a művészeti ösztönző részhozzájárulás 205,7 millió Ft volt. A Miskolci Szimfonikus Zenekar központi költségvetési támogatása 130,2 millió Ft. Normatív, kötött felhasználású támogatások az 1. táblázatban két soron szerepelnek, részletezésüket az 1/g. táblázat mutatja. Az egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatására előzetes igénylés alapján tervezett előirányzatból 690,7 millió Ft (80%) került kiutalásra, melyből a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 447,5 millió Ft, a tankönyvellátás támogatás 126,6 millió Ft. Egyes szociális feladatok címén 3,6 millió Ft teljesült. Egyes szociális jellegű jövedelempótló-, és foglalkoztatást helyettesítő támogatások címén az utólagos igénylésnek megfelelően az eredeti előirányzatként tervezett 2 milliárd 354,3 millió Ft-ból szeptember végéig 1 milliárd 557,5 millió Ft összeg került lehívásra a kiadások meghatározott teljesítési százalékának megfelelő mértékben. Legnagyobb volument a foglalkoztatást helyettesítő támogatás képvisel 957,6 millió Ft értékben. Az év hátra lévő időszakában esedékes igénylések előirányzata átcsoportosításra került a támogatásértékű működési bevételek közé az 1/i. táblázatba. Egyéb költségvetési (működési) támogatás címén 507,2 millió Ft került folyósításra a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi jövedelem-kompenzációjára. Támogatásértékű működési bevételből összesen 1 milliárd 26,2 millió Ft realizálódott, melyből az Önkormányzatnál 491,9 millió Ft teljesült. Részletezését az 1/i. számú táblázat tartalmazza. Ezen belül meghatározó az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított 238,6 millió Ft, mely az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálatnál a védőnői hálózat valamint az iskola-egészségügyi ellátás működtetésének finanszírozására szolgál. A Polgármesteri Hivatal OEP-től átvett pénzeszközeként 77,8 millió Ft az orvosi ügyelet ellátására kiutalt forrás. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása címén az eredeti előirányzat 550 millió Ft volt, mely 529,3 millió Ft-ra módosításra került. Ebből a félév során kiutalt 387,2 millió Ft a központosított állami támogatások között (1/e. táblázatban) szerepel. Számottevő még a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása 47,9 millió Ft, valamint az iskolatej program támogatása 34,3 millió Ft. A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinél az időközi önkormányzati képviselő választás, valamint a közfoglalkoztatottak évről áthúzódó támogatása összesen 5,6 millió Ft-ot tett ki (1/j. táblázat). Az intézményeknél a támogatásértékű működési bevételeknél előirányzatot meghaladó mértékű támogatás realizálódott 528,6 millió Ft összegben (110,4%). Jelentős nagyságrendű a 9

12 különböző pályázatokon elnyert, felhasználáshoz kötött támogatások összege pl. Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra, TÁMOP programokra, tanulmányi ösztöndíjakra és a kistérségi feladatokra átvett pénzek. Az Önkormányzat felhalmozási bevételei szeptember végére 3 milliárd 196,6 millió Ft összegben teljesültek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből a 2 milliárd 377,7 millió Ft-os módosított előirányzathoz képest 827,3 millió Ft (34,8%) realizálódott, melyet az 1/l-m-n-o. táblázatok mutatnak be részletesen. Ingatlanok, földterületek értékesítéséből 52,8 millió Ft (32,8%) teljesült a MIK Zrt. ingatlan és garázs értékesítéseiből. Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeiből 264,1 millió Ft (18,1%) bevétel keletkezett. Ennek jelentős részét a Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetéséhez kapcsolódó 181 millió Ft teszi ki. Az önkormányzati lakások értékesítését a MIK Zrt. bonyolítja, melynek kapcsán 34,6 millió Ft a lakásalap bevétele. Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételből 48,5 millió Ft a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. által befizetett közmű vagyontárgyak használati díja. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli körből származó bevételként a beszámolási időszakban 94,3 millió Ft teljesült, melynek jelentős része a lakosság befizetése a lakóépületek közmű beruházásaihoz kapcsolódóan, 41,8 millió Ft. Szakképzési hozzájárulás címén a vállalkozások átutalásaiból 39,8 millió Ft bevétel keletkezett (1/o. táblázat). Egyéb költségvetési (felhalmozási) támogatás jogcímen vis maior tartalékból a és évben bekövetkezett káresemények helyreállítási munkáinak finanszírozásához hét pályázathoz kapcsolódóan 325,1 millió Ft került önkormányzatunk részére folyósításra. (1/p. táblázatban részletezve). Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételekből 1 milliárd 906,7 millió Ft összeg érkezett az 1/q. táblázatban tételesen kimutatott fejlesztési feladatokhoz. Jelentős összegek a Fűtőmű- Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozásához kapcsolódó TIOP pályázatához 432,3 millió Ft, a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése KÖZOP pályázathoz 277,5 millió Ft, a Miskolc belváros rehabilitációja projekt uniós támogatás I. üteméhez 162,5 millió Ft, a Miskolc Győri kapu hiányzó csapadékvíz elvezetésének kiépítéséhez 148,1 millió Ft került lehívásra. A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 1 milliárd 195,2 millió Ft-tal több támogatás került folyósításra. A tervezett pályázatok megvalósítása folyamatosan történik, de a pályázatok jellemzően utófinanszírozottak, így a bevételek realizálódására csak a kiadások teljesítését követően kerülhet sor. Az önkormányzati intézmények felhalmozási bevétele 137,6 millió Ft-ra teljesült, melynek meghatározó részét a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés TIOP pályázatára kiutalt 73,8 millió Ft, és az Andrássy Gyula Szakközépiskola MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás fejlesztési célra kapott 40 millió Ft-os támogatása teszi ki (1/r. táblázat). Támogatási kölcsönök visszatérülése címén 33,7 millió Ft bevétel keletkezett, mely az időarányos szintet meghaladóan 110,1%-ra teljesült. A befolyt összegeket az 1/s. táblázat tartalmazza. 10

13 Az előző évi pénzmaradványból az áthúzódó feladatok finanszírozására a beszámolási időszakban 445,8 millió Ft felhasználására került sor (32,5%). Az Önkormányzat szeptember végéig 736,2 millió Ft fejlesztési célú hitelt vett igénybe, az előző évekről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan és években megkötött szerződések alapján. A finanszírozási problémák áthidalására a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 902,3 millió Ft összegben került sor folyószámla hitel igénybevételére. 11

14 12

15 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának I-IX. havi kiadásai 3.ábra millió Ft Teljesítés Módosított előirányzat Működés Eredeti előirányzat Beruházás Felújítás 13

16 4.ábra Az Önkormányzat I-IX. havi teljesített kiadásainak funkciónkénti megoszlása Igazgatás; 5,60% Központilag kezelt feladatok; 2,60% Adósságszolgálat; 8,60% Miskolc Térségi Konzorcium működtetése; 0,08% Városüzemeltetés; 13,80% Környezetvédelem; 0,02% Vagyongazdálkodás; 6,20% Sport; 1,60% Egészségügy; 1,00% Kultúra; 6,80% Oktatás; 40,60% Szociális; 13,10% 14

17 5.ábra Az Önkormányzat I-IX. havi tényleges kiadásainak megoszlása kiemelt előirányzatonként Adósságszolgálat 8,6% Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 9,9% Felújítások 0,1% Működési kiadások 80,6% Személyi juttatások 37,2% Ellátottak pénzbeli juttatása 0,4% Dologi kiadások 36,1% Beruházások 10,7% Támogatások, pénzeszközátadások 16,4% 15

18 16

19 K I A D Á S O K (2-7. táblázatok) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi eredeti költségvetésében 41 milliárd 312,3 millió Ft kiadási előirányzatot biztosított, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az évközi előirányzat módosítások hatására 59 milliárd 875,8 millió Ft-ra emelkedett. A III. negyedév végéig 33 milliárd 766 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, amely 56,4%-os felhasználást jelent. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az intézményhálózat üzemeltetésére, működtetésére 30 milliárd 107,8 millió Ft teljesült pénzügyileg a III. negyedév végéig. Ez az összes felhasználás 89,2 %-át jelenti. Felújítási kiadásokra fordítható 377,9 millió Ft módosított előirányzat terhére 37,6 millió Ft kifizetésére került sor. Beruházási kiadásokra rendelkezésre álló 17 milliárd 949,7 millió Ft módosított előirányzatból 3 milliárd 620,6 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a beszámolási időszak végéig. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Az intézményhálózat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési feladatainak ellátására a III. negyedév végén rendelkezésre álló 41 milliárd 548,2 millió Ft-ból 30 milliárd 107,8 millió Ft felhasználására került sor. A működési kiadásokból 11 milliárd 591,8 millió Ft az Önkormányzatnál, 1 milliárd 931,1 millió Ft a Polgármesteri Hivatalnál, míg 16 milliárd 584,9 millió Ft az intézmények működtetésével összefüggésben teljesült pénzügyileg. A működési kiadások teljesítésének 33,6 %-a személyi juttatásokra, 8,9 %-a munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, míg 57,5 %-a dologi kiadásokra került felhasználásra. Az intézményhálózat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési feladatainak I- III. negyedévi teljesítését a következőkben mutatjuk be: Intézmények gazdálkodása (3. táblázat) Miskolc város intézményhálózatának működtetéséhez, fenntartásához a felhalmozási kiadásokkal együtt 21 milliárd 373,4 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban összesen 16 milliárd 714 millió Ft. A működési kiadásokon belül a személyi jellegű ráfordítások járulékokkal együtt 11 milliárd 285,9 millió Ft-ot tesznek ki, a dologi kiadások teljesítése 5 milliárd 192,8 millió Ft, amely az időarányoshoz képest túlteljesítést mutat. A dologi kiadások túlteljesítésének jelentősen hozzájárul az intézmények 2011-ről áthúzódó szállítói tartozása, amely 2011 év végén 1 milliárd 715 millió forintot tett ki. Ezek rendezése a 2012-es költségvetésből folyamatosan történik. 17

20 Az intézményi gazdálkodás funkciók szerinti teljesítés megoszlásának alakulása az alábbi: - Szociális funkció 2 250,4 millió Ft (13,5%) - Oktatási funkció ,7 millió Ft (79,9%) - Kulturális funkció 928,7 millió Ft (5,6%) - Sport funkció 172,0 millió Ft (1%) A 2012-es költségvetési év első háromnegyedévének gazdálkodása összességében a pénzügyi lehetőségnek megfelelően alakult. Az egyes intézménytípusok között jelentős eltérés mutatkozik, a felhasználásokat illetően nagy a szóródás. Az egyes intézmények, illetve intézménytípusok gazdálkodását a felhalmozási kiadásokat is figyelembe véve a következőkben mutatjuk be. A szociális intézmények feladatainak ellátására a évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 511,6 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely szeptember végéig a pénzmaradvánnyal és egyéb külső forrásokból biztosított összegekkel együtt 2 milliárd 842,9 millió Ft-ra egészült ki. Kiadási oldalon a felhasználás 79%-os, mely kis mértékben meghaladja időarányost. Ezen belül a személyi kiadások 75%-ban, a járulékok 73%-ban, a dologi kiadások pedig 91%-ban realizálódtak. A szociális intézmények kifizetetlen szállítói számláinak értéke szeptember végén 143 millió Ft. A bevételek 2 milliárd 314,1 millió Ft-os teljesülése 81%, melyből az intézményi saját bevételek 631,2 millió Ft-ot tesznek ki. Az Egyesített Bölcsődék és Egészségügyi Szolgálat részére 929,8 millió Ft eredeti előirányzatot fogadott el a Közgyűlés, amely a beszámolási időszak végére 1 milliárd 16,7 millió Ft-ra módosult. Az összes kiadás teljesítése 75,5%, amely időarányosnak mondható. Ebből a személyi juttatások a járulékkal együtt közel időarányos felhasználást mutatnak, míg a dologi kiadások esetében túlteljesítésre került sor. Ebből az összegből, elsősorban a közüzemi számlák, valamint az iskola és óvoda orvosi ellátásáért járó megbízási díjak, a fizetendő adók lettek kifizetve. Az OEP által nyújtott támogatás a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátás kiadásaira nyújt fedezetet. A saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,4%-os teljesítést mutatnak. Az intézmény jelenlegi kifizetetlen szállítói számláinak az összege 45,5 millió Ft. A Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ évi feladatainak ellátásra a Közgyűlés 505,2 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az előző évi pénzmaradvány, a Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök, valamint egyéb pályázati források ráépülésével 641,3 millió Ft-ra emelkedett a harmadik negyedév végére. Az intézmény a rendelkezésére álló kiadási előirányzatának 79,1%-át használta fel, személyi kiadásokra és járulékokra 76,8%-os, dologi kiadásokra 84,8%-os teljesítés realizálódott. A bevételek összességében 82,3%-ban teljesültek, ezen belül a saját bevételek 174,3 millió Ftot tesznek ki, mely között számos pályázati forrás szerepel. Szállítói tartozás: 22 millió Ft. 18

21 Az Iránytű Szociális Szolgálat részére eredeti előirányzatként 633,5 millió Ft került jóváhagyásra, amely szeptember végéig a pénzmaradvánnyal és egyéb külső forrásokból biztosított összegekkel 716,7 millió Ft-ra változott. A kiadások teljesítése összességében 597,5 millió Ft, amely 83,4%-os aránynak felel meg. A személyi jellegű kiadások előirányzatának felhasználása 74%-os, míg a dologi kiadásoké 110,8%-os. A dologi kiadások túllépését a kifizetésre került elmaradt szállítói számláival, valamint áfa fizetési kötelezettség indokolja. Az intézmény bevételei összességében 83,9%-ban teljesültek, ebből a saját bevételek 71,7%- ban teljesültek, melyben pályázati források, valamint a Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök szerepelnek. Az intézmény kifizetetlen szállítói tartozása: 39,5 millió Ft. A Miskolci Gyermekvédelmi Központ gazdálkodásának fedezetére 2012-ben eredeti előirányzatként 443 millió Ft került jóváhagyásra, amely a beszámolási időszak végéig 468,2 millió Ft-ra változott. A kiadásokra összességében 378 millió Ft került felhasználásra, mely a módosított előirányzat 80,7%-a. A kiadásokon belül a személyi kifizetések és járulékaik 85%- on, míg a dologi kiadások 64,2%-on realizálódtak. Az intézmény bevételeinek teljesülése 81,4%, a saját bevételeké 83,3%, melyek között pályázati pénzek is szerepelnek. A kifizetetlen szállítói állomány: 36,1 millió Ft. Az intézményi költségvetés legnagyobb hányadát, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának oktatási intézményei teszik ki. A működtetésre és fenntartásra a teljes intézményi költségvetés 80%-a itt kerül felhasználásra. Az óvodák, az alsó- és középfokú iskolák, valamint a kollégiumok feladatainak ellátására 14 milliárd 156,3 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely a város tervezett költségvetési főösszegének 34,3%-a. A beszámolási időszak végéig a pénzmaradvánnyal, az elnyert pályázati támogatásokkal, a kiegészítő központi forrásokkal és a saját hatáskörű módosításokkal az előirányzat 17 milliárd 407,4 millió Ft-ra emelkedett, amelyből szeptember végéig 13 milliárd 362,7 millió Ft kiadás teljesítésére került sor. Ez 76,8%-os felhasználást jelent. A személyi kiadásokra összességében 7 milliárd 160,9 millió Ft kifizetés teljesült, mely 75,6%-os arányával közel időarányosnak mondható. Munkaadói járulékokra 1 milliárd 921,2 millió Ft nyert felhasználást. A beszámolási időszak végére a dologi kiadások előirányzata 79,2%-a került felhasználásra. A saját bevételi előirányzat a pénzmaradvány, valamint a saját bevételi többlet költségvetésre történő ráépítésével az eredetileg tervezett összeghez képest 1 milliárd 5 ezer Ft-tal emelkedett, összességében 2 milliárd 494,1 millió Ft-ra módosult. Az intézményi támogatás felhasználására összességében 76,6%-ban került sor, amely az egyes intézményeknél 63% és 100% közötti szóródást mutat. Az óvodák feladatainak ellátására a évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 178 millió Ft került jóváhagyásra a Közgyűlés által, amely a harmadik negyedév végére a módosításokat követően 2 milliárd 701 millió Ft-ra emelkedett, melynek 78,5%-a realizálódott. Személyi kiadásokra és járulékokra összesen 1 milliárd 400,7 millió Ft került felhasználásra, a dologi kiadások teljesítése 77,2%-os. Az államháztartási törvény előírása alapján 2012-ben az önállóan működő intézményeknek is önálló könyvvezetést kell végezni. A többszörösére növekedett munka folytán, jelentősen emelkedett a papír és nyomtatási költség is. Komoly problémát jelent a természetben nyújtott étkezési hozzájárulás adójának, valamint a rehabilitációs adónak a megfizetése is. 19

22 Az óvodák saját bevételeiket 76,5%-ban teljesítették. Intézményi támogatás címén a módosított előirányzat 78,7%-a került kiutalásra, míg a kifizetetlen szállítói állomány 76,6 millió Ft. Az általános iskolák és egyéb alapfokú oktatási intézmények működésének biztosítására eredeti előirányzatként a Közgyűlés 2012-ben 5 milliárd 85,3 millió Ft-ot hagyott jóvá, amely a beszámolási időszak végére a módosításokat követően 80,2%-os teljesítés mellett 6 milliárd 227,7 millió Ft-ra emelkedett. Személyi jellegű kiadásokra 2 milliárd 671,7 millió Ft, járulékokra 718,3 millió Ft került felhasználásra. A dologi kiadások 1 milliárd 500,3 millió Ft-os teljesítése 81,2%, amely meghaladja az időarányos mértéket. Az intézmények rendezetlen szállítói tartozása 350,2 millió Ft. A harmadik negyedév végéig felmerülő kerettúllépést legtöbben a tavalyi évről áthúzódó szállítói számlák kifizetésével, az adóterhek nagyságával indokolják. Egyes intézményekben súlyos gondot jelent az épület állagromlása, egyre nagyobb összeget emészt fel a karbantartás, amely csak pillanatnyi megoldást jelent. Az alapfokú intézmények bevételei között a saját bevételek 79,8%-ban teljesültek, míg az intézményi támogatások 80,3%-ban kerültek kiutalásra. A bevételek alakulásában az alapfokú oktatási intézmény között jelentős eltérés mutatkozik. A szakképző intézmények feladatainak ellátására a évi eredeti költségvetés 2 milliárd 385,9 millió Ft előirányzatot tartalmazott, mely a harmadik negyedév végére 2 milliárd 889,2 millió Ft-ra módosult. A 2 milliárd 118,8 millió Ft-os felhasználás 73,3%-os teljesítésnek felel meg, míg a kifizetetlen számlák értéke 201 millió Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások 72,1%-os, a munkaadót terhelő járulékok 72,7%-os, a dologi kiadások pedig 74,4%-os teljesítést mutatnak, melyek az időarányos teljesítésnek felelnek meg. A saját bevételek teljesítésének 401 millió Ft-os nagyságrendje 98,3%-nak felel meg, melyben jelentős tételt képeznek a beérkezett pályázati támogatások, valamint a szolgáltatások ellenértékének bevételei. Az intézményi támogatás mértéke 71,9%. A gimnáziumok működtetésére és fenntartására a Közgyűlés 1 milliárd 520,3 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá 2012-re, mely a beszámolási időszak végére 318,9 millió Ft-tal, 1 milliárd 839,2 millió Ft-ra emelkedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzatból szeptember végéig 1 milliárd 376,7 millió Ft került felhasználásra, mely 74,9%-os, időarányos teljesítésnek felel meg. Személyi juttatásokra 752,3 millió Ft, míg munkaadót terhelő járulékokra 199,5 millió Ft került kifizetésre. Dologi kiadásokra a gimnáziumok összesen 421,2 millió Ft-ot használtak fel, a kifizetetlen számlák összege pedig 105,5 millió Ft. A gimnáziumok saját bevételei 197,5 millió Ft-os nagyságrendben teljesültek, amelyek között jelentős a szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj, valamint pályázati pénzeszközök. Az intézményi támogatás mértéke a beszámolási időszak végére 75%, időarányos. A szakközépiskolák feladatainak ellátásához a évi költségvetésben 2 milliárd 495,9 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely a pénzmaradvány, a pályázati pénzeszközök és az egyéb központi kiegészítések ráépülésével 3 milliárd 127,1 millió Ft-ra emelkedett. 20

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720003-17/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 5 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben