TOJE ERTES. sopronyi magyar kir. 9-ik évi. álla:r:c:l.. i fő:reálisk:ola 1.998/94. I( ö z l i : kir. igazgató.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOJE ERTES. sopronyi magyar kir. 9-ik évi. álla:r:c:l.. i fő:reálisk:ola 1.998/94. I( ö z l i : kir. igazgató."

Átírás

1 A sopronyi magyar kir. áa:r:c:.. i fő:reáisk:oa 9-ik évi ERTES / / TOJE // 1.998/94. I( ö z i : kir. igazgató. Sopro:n.y. :\1 y o m a t ott L i t fa : s J\ <L r o 1 y n á

2 Tartaom:. Uber-Jubiaeum.. A reáiskoák tanterve.. Átmeneti intézkedések. IV. Érettségi vizsgáati utasítás. V. Adatok a tanoda történetéz. VI. A tanári kar müködésének kimutatása. VII. A jövő tanév kezdetérő. VIi. Az ifjúság érdemsorozata az 1883/ 4. tanév végén. IX. Statistikai tábázatok. X. Ipariskoa. XI. A sopronyi vasárnapi kereskedemi iskoa. - -~~,~~-~--

3 J:_ (1883. december 8-án.) Harmintziit h o:>szu ;V tnmiri szédjcn : Reménynek :-;zép, vaóunk égi bér! Ujj tiszöetni nn.vnyi nemzcüéklcn: 1vru nd ni cke,:c1vc czrckér'; F ényt szúrni S'.ét az ész :-;ziivétnc],évc ; Vir rig-fa.k af.izt-ó höt: ;.;ziv mccgt:vc; Jr:Lnyt jcüni. rév feé Yivűt S \üz1úsrc bírni ütract, c:=;ügg cdő t. «u j v ií r i n é a.. Harmincöt hosszú év tanári székben - R.eménynek szép, v a ó... n a k ég i b é r! E z égi b ér bodog osztáyosa eve a efoyt tanév kezdetéve úarni főreáiskoánk derék seniorja: U b c r M átyás k artársun e A tanári t estüet többi tagjai, k ik mincnyájan még jó távo áanak ez égi b ér eérésétö, a kiket még csak a ;;szép r e mény kecseg tct, cs;:togat, Ég tudja, m eddig..., nem muaszthatták e a z akamat: hogy érdemdús tanártársuknak meg ne h ozzák az ő t métá n megie tő ünnepést, megtisztetetést. Egy sz erény ünnepet r eneeztek kartársuk tbzteetérc, nem hogy tüntessenek, hanem hog y a közoktatásügy ter én ;~5 év óta ekesen 6s ekiismeretesen küzdö bajnok homokára cserkoszorút tegyenek tiszteet ök jeéü s azon érdemekért, meyeket magának a tudományok terjesztéséve, az ifjuság neveéséve, a mag yar társadami éet és n e mzeti müveödés emeésére cézó b uzgó és eredményes tevékenységéve szer zett. A tanári páy a úgy sem akamas ke dvez ő anyagi siker eérésére, rang és kitüntetések nyer ésére; hirnév nem jár sem vee, sem utúna. A tanárnak

4 4 h o~sz ú és küzdemes p á yája akonyán mi okozhatna n agyobb öröme t, mint az őszin t e eismerés átaános nyivánuása? Csak eismerése adójút kivánta t eh át er ó ni a tanári testüet azon határozatáva, hog y a kartárs tanári müködésének ;35 -ik évforduóját ünnepéyesen megüi ; mert ki a tanári székben oy pontosan és edismer et esen etötött H5 évet, mint Uber J\{átyás, az métán n1egérde mi, h ogy kartársaitó ünnep etessék s hogy az ifjuságnak és k. (}zönségnek is akaom n yüj t asst~ k a h áa és tiszteet nyivánítására. U ber J\[rítyás Sopronyban szüet ett 1H;3 ik évi JUnrus -án. A böcsésze ti, jogi és hittani tanfoy amot szüövárosában az ág. evangyceumon 184: 1 / 1 -ik évb en befejezvén, miután böcs észet i ~ neveési és hittani tudományokka fogakozva: Greguss Ágost társáva együtt a tübingai és je nai egyetemeken még k ét esztendöt tötött vaa, n eveői páyára ép ett, m eyen 1847-ik évi augusztus végéig müködött ben a sopronyi evang. yceumban h eyettes tanári akamazást nyert. R.észt vett a. magyar önvédemi h arcban; annak ezajása után besorozták a cs. k. h adseregbe, h o évig és O hónapig k atonai k öteékben á ott A pogári éetbe visszat ér vén, 1Rf> / 1 -ik tanévben a sopronyi evang. yceumon r endes tanárrá váasztották; 185: 1 /--ik évben p edig a sopr onyi evang-. gyüekezet áta megnyitott areáiskoához h eyezték á t. Itt müködött 186ij 8 -ik tanév végéig; 8G''/!-ben pedig a sopronyi kath. 6s evang. areátanodák egybeovadása k övetkeztében a feekezeti jeeg nékü étesüt városi főr eá iskoához r endes t anó.rrá neveztetett ki, mey min őségben az 187G-ik (~v i január -én á amivá ett főreá i s koában is meghagyat ván, a t örténemi és födrajzi tudományok e őa dój aként mai napig sik eresen müködik. * Ezen GO évre t erje dő éetnek dióhéjban emondott rajza apo k at t ötene be, ha azon sokoda1u tevékenységet is ismertetni, m étatni Q.karnók, me y az Ü nnepetnek köz becsüést, k özeismerést szerzett. E k eene kezdeni onnan, a midőn a haza szabaeságának megvédésére kardot fogva, a szent küzdeemben emberü megáta heyét, s végezni a mai nappa, mid ő n tejes testi és eki épségb en n emcsak a kathedráró hirdeti még mindig F!k esen a f eviágosodás igéit, hanem sz üő városa társadami és müv e ődési váaatainak één áó férfiak soraiban ankadatan buzgaomma k özreműködi k a közügy emeésén is. Ö t esz a k özügyért anynyit, a m enynyit más kenyérkereső páyán te nni képes aig vona. Az Ö érdemei r ovásár a esik, hogy a szerénynek rendezett ünnepéy oy magasztossá vát, hogy nemcsak tanártársai és az ifjuság, hanem a város inteigentiája és középosztáya is sietett Ö t e napon üdvözöni s Iránta vaó tiszteetének, szeretetének kifejezést adni. Az iskoai ünnepéyt m egeőző eg a Jubiansna k vot tanítványai, most már Soprony pogárai tiszteegtek a z ünnep et magána ká sá n, ho ifj: Schneider ~d árton épitö-mester tartott üdvö z ő b eszéde t, miközben a h á a és tiszteet jeéü és e szép nap emékéü egy remekmünek

5 nevezhető áó órá t nyujtott át a meghatott T'anárnak, kinek szemeibe n az öröm harmatja csiogott. Egyes tis zteőitö és vot tanitványaitó is kapott az Ünnepet ez emékezetes napon nemcsak e ismerő, őszint e szavakat és szerencsekivánatokat, hanem emék-ajándékokat is, meyek meggyőzh e tték Öt, hogy erény nem maradhat jutaom nékü. Az iskoai ünnepéy estve 7 órakor ke z dődött az ezen akaomra szépen diszített szabad- kézrajz termében. Nagy örömet okozott. a tanári testüetnek s tetemesen emete az ünnepéy fén yé ~, jeentő sóg é t, hogy Ngs Dr. Németh Anta, kir. tanácsos, györ-tankerüeti föigazgató úr szeméyesen megjeent az ünnepéyen: nyiván így akarván p édát adni n e m.csak az ifjuságnak, hanem a szüöknek és a pogárságnak, hogy a tanári páyán becsüette t ötött :35 évi müködés megérdemi az eismer ést. I\ fegjeentek az ünnepéyerr még : a sopronyi kir törvényszék küdöttsége, één a közoktatásért ekesüö enökéve Dr. Tóth-Hérics J á-. nossa; a városi köztörvényhatóság küdöttsége ; továbbá a heybei intézetek tanári testüetei, ietve azok küdöttségei ; a z evang. Conven t a torna és tüzotó egyesüe t: az irod. és mü.v. kör; a takarék és köcsön egyesüet v ~tasztm á n y a stb ; azonk ivü a pogárság n agy része, közötte nagy számma az Ü rinepet vot háás tanítvány ai. Midön az Ünnepet Saamin L eo főre á i s koai igazgató karján meg jeent,. zajos éjenekke fogadták. A föreáiskoai énekkar ima- e ő adá sáva kezd6dött az ünnepéy. Ennek e hang zása után a tanári testüet nevéb en Bea Lajos tanár a meghatottság eifogódott és rez gő hangján üdvöző beszédet intézett az Ü nnepethez, mey méy benyomást tett a j e en evőkre. /1.. beszéd így hangzik: Szerotott Kartárs, K8dY es hrátom! utózetüuk örömü.uuepe van ma. A To mhködé8ed ;3;), éyíorduójának ünnepe. Önzeten ::;z]ybő fakadó tünta örömme ieh özöek kartúnw.irn, n, T c ignz brtrátaiü n' rében ez Cmnepnn.pon. Hf> év - cg)' tj::>epp az id ők Yégteen ot:eánj Aban - porandó emberuok e g és z é c t. J~~ ::; ezt r.tz éetet To egy fúmch;úgo;:;. üe maga::;zto::i hivatásnak: az ifi us ág neveó;:;éuek ~ z ente é c. V c tui - nem öumaga. - hemern a nemzet, az e.gé;:;z emberi::; ég ::;zámá.ra, c z a t a n á r b i v rt t c1 s a. A mag, mi.t ehiut, a j ö igaz ét: ::;z ép cszméi; a taé.j, mcy ezeket hefog1.tdj i.1, az ifjusá. rombtan eke. {u:tathm szire. 1VIi.Y magc.tsztos, fensége::> hivatút)! ']%bő arjad fo a tudat, mey ::>crkent. buzdít, hed t. Út ekesít töyiscs páyánkon. BbJÖ Yian fe a tud.at, mey njra keti :ZtLrnyr1t ekünket, <L féreértés, c nem ismeré::; vagy búacathmöág ez::;ibba ztanúk Téged 30 ó v e n á t vezéret c tn ea t. Bf> év a 8tatisztikn:.má egy em ber öti) náad a tanárná 4 ge ne r á t i ó! Négy nemzodéket tanítá Kio ércszavúra hagatni. Négy nemzedékke közúd az éet mcsterének böcs tanácsait. Négy uemzecék sú \'ében gy~ tá d Ctngra az érzemek egszentebbikét: a h a z a s z e r e t e t e t.

6 , (rsr<nc e. 1 ~8 i ~~~a n< m rah pm:úa ~: z(í. 'J'ckints körü! m ( o-yhco ri'ttc'n ck. kik ~:zcrntrttd csrm.~tck :. ;:-,.. b.. J J'kiüon, bnni ú.(;í.'ör mikü-.itt Y annak ők - múr ji1\'i1 fúria k! - kik páy(u kczüctún e bök hagattúk tnnítú fizíyrtdn.t. N n r~'y itők júrtak akkor. Az ember geni u ~ a mc. ~k e zt tr- rot üiadan~j:tt. Niinnk ü: hrjnaodott ús f'r~tk:-tmir fovirrad.t a :w.abaü~:íg UmiikHí napj :1. ( j rct tengernyi ií :j:ti tntott;ík M. a. riúgnt; nyom n kh:m ('ZO' mrg rzcr \'idg ke Yah é~ kiizepún c mú:-;o<ik édennrk hodog emberek fontak korzo rnt nz i1ynyit f-\zch\'cddt H;tz;t szcnt t omoka hörih. J>o YiLÜ fi r~~ctcg jütt. hogy cpnsztítn; azt, mit Rzázadok r 0múnyr. CJWÜ\'C y{trt, kit>p.i o azt, mi tr.í ~ ;t, ~ z cnt, és pnrhn 1öntsr azt n ~ :zobrot, mcyr.t anyn:y_i nemes szi,, m 1 gtörté n emet f nomzct. Ji]kcor ta nt~ic10z ti, cn kn üot rúntott:t. hogy Yédemére ke.i f sza.j nc1 magym h;lzúé.1 k. U igant.ok han;;l Y aa oz. )c győzött a förgeteg - < nnp nbornt, ös oz orszúp; Ri'ionwügygJú őn. Ue{tott a nr-mzct nu1rtyrinm - \ om. 1'o is Yérúí krwc, mq::;scmmi Riton trnrr rogytá az jc{!z sors c:-;apiíritú. Do ekeeen <- kétsé6hccsés nem rett erőt.!\ocsrtt az a]öts{tgbó irmét megkezte púyáht, hogy 11j n.em7.otékbe uj remmtyt éh nj erőt önt~, a taza szcnt ügyének 1~j hiyeket szerozz. horj.ozz(tk. J~ s fárad sú.~ o ü jntam;z\'i őn. ]m mog:jc1cntok í)]c, tmm C sütét kornak: mim férfiak, kik : hazj.t SÚ\'ük1J011 De fchirradt még cgy~zer. A nemzet napja 1\jm feragyogott - oh hogy ;)Ota tübjú e ne úhozzt~k! f)z;jadü{l őn Z ige é.-4 LJt i':ziühtü JJitÚH<Lk függeten vogúr;l bátran hirdetted az iri.ik igitz. úgokat. Az 11j uemzcuúkct töhbé már nom ke fétence; RZi had ap {tk szab;t iiai éík, kikn ek n,rakf nem fog soha rahig{tba görnycdni. Dc numc.s<.tk mint taw'tr, mint pogiírn e hazának te1jesítéd köteosségntet; J iom mint c v:í ro ~ ti a Í::J scréuykcté sziuöföccü úrc1ckúkcn. BizonysAg rá e f,\nycn gylhokczgt; hizony ::;úg rú <n e~~ I.~Bz Yúros. M<L, oz ün11opé.yus úrúbr.w ice si.ettek mim, kik ti ~ zt cnck, hevsünek é :~ szoretnck, J10gy rú:::;zök egyen ürümi t;.tpoj.ban. Szemöeheu a szi'' hürma~j<-t csiog, miw ch fojt:tsz úw(t ::;t kér Hcú.d. \ifit ::;z0 ~j;tk mo::;t ttr;:;aim, tt 1'c t:u ::;,üt nevében, kikuek Te ntgy ekeh hnzdítój;t a no]téz munk:twn, ]\ik büszkebégge rauauak Tégce mnghkénak, kiknek y{ttozathw ra gr.tszkodá::át Tc tozzúc csak a Te harátsúgoü irántnk mn~ja föii..k i v 8 SZiYi:i. Szójon heyetti'luk o köd}\'; egyen sokú bodog om ókcztc tőjc ez öröm n;p onak. Áh1ú::; Hd t1!

7 7 Itt a szónok eg y r :'ruekü kiú]ílott iszahunwt ny ujttj t ~ Lt a Jubiansnak, meynek díszapját Hauser K.á roy, a szabadkézi rajz tanára szokott virtuozitássa festette. A díszabum az egyes ta nárok akarni e mék sorait t arta mazza. Azután Dr. Németh Anta fő i g- azga tó úr üdvözöte a Jubianst, szokott é k esszóásáva; beszédjé nek minden szava az ő s zinte kartúrsi tiszteetet és sz e retet ~ t sugározta vissza. Fogaatja köv e tkező: Azo u riswny, mdy közötti1nk 1it t' r 6ta r~..~ nn.'t. már JTiigtdMn r >re is d e g c n( Ő I_J ok r oaa in a., hnfr c :-;zén ;tkanut én is m u,..,r r;0,'ad J am az 0 ;. '--' üthözésn. S még ihk(th1j taáok fenzma1ási j og ~.;ün c t. ha mcg,c:.; on<oom, 1 ogy <t k to L s közöttrmk, egy céra törcn ők közöt.t, sokka r<'-gih1) mint () é\. 1\.nynvira,-mcuy,Yirc veteránok \'agynnk minckcttr.n. S YiiHnin t ezehítt i t sztend\írc 1osz;-;z(1 17 éven út cgymá.:-;t uem ],1m t~n c op;y (~. ~ gjiizo fc~<h n to t i p rkot iik mcgoh1anj : ügy most kedves JJajtitrs! t!kef ti'ik r >h ő : ~ z e m ci d1 J ő oh <Snm ki. togy H'' y.jr::.;z tő em rirágkoszornm tü%ött ékes sznrabt! T i s z te ~s (~g c- ~ J ~.;s ii ic't küzött az éet itta mcgj;jráz!lízot.l homn\ntró nzt rj\';jsom e~, 1 o ~~J,, }JibJt;tLhn tí5em nem drsz JU<g <tsztaó, di es őití é ncb~ t. 8 n ~~ <t 111 ik is <' nn-t r.k ;.znk i;,,t tthtod nyujtotta mcg}1igrásoho7. k épes t ~ ~ mégü-: ejöttem, hogy :->zt'jitk; cjüttcm, tog,r m.'trokka egy n tt ' napon tis:dehcsscck ; (e itcjii\'decm ek nka nem szogiil1ti éreitn t:k nag_v szúm;t, nem a ;H') ér. Mert m ezen ;)!> ér <<tt n nemzc t cg<r:'tgá>b é~ egfétcttehh kertjében hih'n m m dogozo ; n <crüi- é :~ bn(og.:j;q:nk r ú t1<9 ~' {u:; tt \üwpctte c páyún tötött ;~ ~) (~ \' <1ttt Mr;1 i1g_yott cm úkei1 :t rnm1w]<'í;m;tk nyom.i.lí, cr<ifc ;:;romok ro!ü nnk: ak\.or JiZOJt,Y<Ír; ~c m r <i sz('s \'f' I HI <~ ;~snc g-. ~:<' túr:,;jid. :-it', ~ n röttec {> ;-:; kürnöttr c nw:..; nem _j ('rni'!nk. IVf'rf; 1.i :-:z!' j ó i. ~ m o r o! r mnncist : < Z (~u so.dig-, n\i j ú -H. H m icőn ezt ekemben fdicézcm, c:.;y t iantú ~t rctuk c.tzoi ].; ('rtbe, nwybc ti\'atr't ot:tt körctre öukéjty t épté. hogy fejt~< ki. erő de t, h ol~.\' ott muud.kodj rí. J ~ kurl yot <.Z Í::)ko]a. Az i~koht, ito tannja a, gyurme\: us ;~ j c.í. títa n i <Z is' rdszerzésuck ohö kd 6koit, az irit::;t é;:; nn1sc:íst, ott képezi 6;-; nemctíti :-;zi rút; ott tem goncokncni; fog.tmamt akotni é ~ cye:>ca ön;:;zckötni; ott én c::;ztik fe hemo u reue., t ti::;zta ~ <g, a1. e n ~ e d o m e::;::; ég h <'L1a, Mí cég tj ::J iga z sá ;~ irúnti i:!wrctet.ot; ott fejtetnek ki a fee Mr;~ti iiritmi; k és ~; z en v (-~dó ~ e.;- ir ú n ti n~ sz \'ét 0 ~ it h;trú t: 8 g uggyöi gé ceh b érzemei; NZÓ\'i ott k (~p c zt rtik ki (:;-;z ús ;-;zi\'!! ;~:3 cs aki ~; n k :: ttő n ck harmonika.- kiképzést aüt;tt ;t. Mr:-rt<aomuak n túci Jo c;;:;ii] ctcs embertúrsat! I ych kerthen munkákoc1tú. ''e, ti ~ zt e t Bajtár:-J, HL%gón, erőd höz képc;:;t sikcre;:;cij, minli<r o bot.;:::;üct.te é;:; ckii sm er c tes~n ''' oj' hoo, o. mlkor oktattúl, norcté., és mikor novctó, tauítottú. }~ zért ti::3ztctek, ezért 1Jccsütek Téged <L :-J'I.iiék ; az C~ 1t rc.jga::>zkoctac 1 ozzút é::; zerettek Tégce ta.nítváuycli; ezért áttak Bcunud ;:; zü ői w,retlc;:;t s i g e~ zi ;:;:w.r e tő c.ttyát. S é])c ez tette fo uto;:;;:;á, mar;;a::.;zio::t:iií ú.ú;:;odat!

8 C' ( ' S m i 11 t1 ogy h i Y a ta otbt nom i1 ~z<imuak, nom keretutmö< a.c tekintette t. miködéso< mcghozb1 ::;zámolru <.t küzti~ ztc ctet. S n1.crt szcnt fogadci::::ocat, e::;kclvo pe0sétet szcnt fogctüú::::ouat hi von tejesítetted ; p áyác a becsüet páyújád dt Hác nézve is! S i:l bnzgón küzcő k sorúha.n nem bahér, nem küfény öbztönzött 1'égcd n e v e ő tanítói köteességed tejesítésébeu; a 1'e áng::::zeremecnek bere kiothatatan vot mincig c három né\r iránt: sten, kirúy, haza! Tudtad és érezte <, hogy Tston ácúsa nékü ninc::j é:::: nem ehet i'l<v e fö Lön! ]~r e z tcd é~ tnctat, h ogy a hoszns cg ok. uh o gó ostorainctk cs<1púsai aatt nyög a hon és omanak ös8ze trónok, ha szent kezekh on nin c:::: <tz oktatús, ha böcs kezekben ninc ~ J o ner e és! S mert iy m eggyö zőcésse :-;znntcted éetedet, eddigi éveieet és napj:ür.at tt hazai tanügynek: azért üdvözünk mi mct Tégce Bzivimk egész meegér e; azért n.gy Te kiváóag ma tiszteetünk tárgya, >1 azért ki\ ánj nk egy ~ r.ivre éekc0, hogy a jó Isten áwjon meg bék é:-~, nyngamai:\ évekke ö1 cg napjaicban, hogy miné tovúbh áth<. i1 c tauítrányaiat, mint becsüete ::; honpogúrontt; úthasü azon t1 s zte őicet, akik nz érdemet mincenkor métányoni tndjrík. Ossr.o:-; érzemcinket c szóba fogaom Ü3Hze: éjen.'' Ezután üdvözöték még az Ünnepetet Müner VIátyás, yceumi igazgató a tanári kar, Bognár Géza a sopronyi evang. Convent enöke, Tomsich Bertaan a torna és tüzotó egyesüet, H éring Zsigmond az ]rod. és müv. kör és Dr. Schreiner ICároy a sopronyi t akaré k és köcsön-egyet igazgatósága nevében. Azután Németh Zsigmond VIII. oszt. tanuó épett az emevényre s ejszavata Ujvári Béa tanár k övetkezö akami köteményét : Harmin ~ü t hos:-:zn Lo\', tauári szók1c: Ha.rmineüt Ö\' 110SNZ b izdeem.! Kinek hi) érzé;-; úngi:-t ég szirébe, ~ ic~scn ünnepeni hát veem. Hadd ny nihmk át, rég.óta vár a I'úma, Húr ö nem d rta s ím: ::;zerényen ú mct, Harmincft é,- nt.'!n, ho cedig át, H ho annyi bajban anynyi jót taát. Ha.nuiiöt hos::;zn év t~mári ~ z é kheu : Jr.mt.nynck Bzép, va ójlak égi hér! Cjjú ~z i'l ei11i an.\'nyi nemzetékheu; Munkáni, ekc:-;cc \'C. ezre kér' : :D 1 ónyt szörni ::>zót az é::;z ::;zörétnekén;, Virágfa]msztó 1 őt: Bziv meegévc: rúnyt j eöni, ré v feé v i\' öt, S küzdésrc birni fántdt cs üggo<őt.. Harmincöt bo::;szn év, tanári székben:.id néhá.n.y szóbi meuynyi fogac1t!

9 Hirdetni jút, i6azt keresni tzéphen, T::itcmt a.z úgwn, födön, föc aatt; S G>:uóuva i >: - mincig csuk emberekben! - YiaruLni híín, ::;ziárcan, reudiietcn, ~em nézni ho terem taps, ho JwU~: \IIi _y Hozzád i ő, nmcs tivat'ls! Harmincöt hosszú é Y~ tanári székben : Megúrter:t, J3oc.og! ücvözöh o -10gy! Küzdé::Jüért oszt{lyos becsii.éshen, S ürömme ünnepet, a 8TC mégy! Jutamadat, ha érdemedhez mémők, Nines födi kincs, Der ék! mi n! ueúru(! k : :Fogadd azért háánkat ::;t,íycscn : 'Nincs födi í g y nem múó semmi::;cm. Harmincöt ho si:jzn év, tanúri ;:;zékbcn: MeHter, vezér, égy üch'özüvc üt! Ki fényt de ri té r ú e a ;:;t,örnyii éj ben. Feföd re ott az Eszme csiagát; Ki íyen oktatú nemcsrc, jóra S hajgatui megtanítá uöc.s Ki óra : J.Jégy üd vö7.ö re crúga Montornuk, V[i B_.{u örök hááya gomonnk! Harmincöt ho1:szn év, tanjri ~zék, e n : Im iü1vö7.önek sorsos Lirsair; }'Lgokra i)k, ~<zép pé!ác tíköréwn Heménynek át;j{t k itt ;)itp:ár;it: Hogy )ár~ mi szinf ihék, nehéz a vúya, Ki mint Te, a heyét mimtig meg:tja, Szivet nyer és ő s z iutc tiszteést, }} egnag,rohh iker - kitii.nteté:st. Httrmincöt hot<szn ér, tanjri székben : Ejöttek ők itj, pogárbir:s;:üd, Hogy ré~:~.t r erén m H H k ú c u ;tk i'utuupóbcn, ~~ h ozúk mog1)izóik tap. ait; i\ert ncmgsak ezen :sze ut. ch e:::: ő faak közt : \Lhmtt is h1rar1á a jóu, :s a, uagy köz-t Emeni ~ ekként bodogítani: Vaúnak eked gondoh1~jcli.. Harmincöt tosszn év, tanúri ::;zékho : Heménynek szép, vaónak égi húr! \1egúrtec.Bodog! s bodogabb, hogy: 6pe11, S JJOgy pámánk ő :sz J ~aj ~-n ú a t aig ér.

10 10 tt úh!z, mi ut a:s én épc, J\tfogiogy, ;t öcm, szorettoic körében ; ];tessen is mi eddig étetc : A tiszteői tíi szerf:\tete. H<.trmincöt hosszn ér, tanúri székbon: Harmineöt évi nem <~s kizccem! L:gy oh asorn mincny LÍjatok srivéen: Oriimme ünnepetek én veem., 1-Ut nynjtwk itt, régóta Yúr a páma, S mert 'Lgyis oz vot mimig eke úma: J'i(onc~jnk meg Néki, hogy pédúja hat: Szer e ~jtik, mint () : a jót s i;:_;azat! A fő reáiskoa ifjusága nevében N agy P á VIII. oszt. tanuó köve tk ező üdvöze tet intézett a Jubiánshoz: Szeret,re tisztet MesterCmk! N ek em j utott a JeivAó szerencso, 1 og-y Téged szeretvo tisztet VIesterünk tánúri páyafntáso<nak B;). Ú\réJwn öröm inncpor ajmmibó az it:jn::;ág neyében ücrözö~i e ek! <'hömmr n1g::t<om meg az ;:kamat egy ré s z rő, bogy az imént e e:mgzott szavajmae rezgö utóhangját képezzcm, m á.sr és zrő azonban féeem fogj<l e súremet U7,0H gom1ohttra, mi.kép fo gok én -- ki éetcinhon cösz.ör áok iy fonton foacbt oiítt - mikén fw ok an11.ak mor feeni an)rnyir<, t.. hüf!.j'm Q ven(b} e '. _L,., ) ~......J t./... <:Jnv-aim nem i~; omnk e fh ~ ijlek a túrgyukat megi ető magasságig, egaúhb megköz eítő eg híi kifrjc zői cg.rc n ~. k i, tisztokt azon méysógének, a szm:etet és hát1 <tzon meeg::;égéuck, moy kebituket Tránbc, Hzoroke tisztet taui nmk eárasztj;.l Avagy ki mtlrachatna if-:i tl túr,-türn kiiziü efoguatan iy feadatta ::;zemhen ~ Hisz az éke:::;,qzó.'t. gyakorott mc:.;torc>wk keone nnnmu, hogy eg.r érdemek1jen gazcag éotnok íí képe t.rnjon a Rzcmck oé. Am, ha e i ~ ke arró monc1anom 7 hogy egy Adúsos éet hojn os érdemeit i ő ::::zayacka rnétatha::5::<u, <.tz.t tár::::aim nevében mégi::; öntucattanyi, :wíthatom, hogy tc1j c:-5cn LÍtérz.ett tmi.t,íva hirunk annak, hogy a muzsák c GSarnokáhan, oz emékezetes pii.1< t1mn ttr. emberi éetnek egy tisr.teetremétó pédaképe eő tt i.'íun\:. Haj t::mnk fej et kefv c::; túr::;ttk, az önfeúcozó emberi t:jzeretet ezen megtostesüt éökú1,e eő tt, c ki mcgvetre minüen m;ís cicsö::::óget, egé::;z éetút, ekének testének összes erejét a éckképzó::; magasztos, eo terhes munkáj,í,nak ::;zentoó; hajtsunk fej ot ú:::; tegyük :Lbaihoz tl szeretet, tiszteet ü aaróját é::; k i'l!j ünk imát i/', éghez, hogy nekünk j ntti.ltta a szercnesét: kegyeme <Ub.t meg)rttjtott eme hasznos é::; dr:tga éet éveinek ;)5-ikét emékünk ko::;zorujábtt fízhctni. S ~va\jo n mi ehet métúbh j utama egy érdemekben m eg őszüt tanárnak, a ki minccn egyébrő emond, csakho;y embertúrsai eki éetét cajkáhass<t ; < ki gon c~aiba ve::;zi a sz üők crúga kiu c:::;eit, 10gy k e ttő:3 éctök föött atyai Jéekke ő rk öüjék; mi ehet métóbb jntam<1 iy férfinn cd~, ha nem. az a hangg:t \'át érzeem, mey i1 'dzív fe n ekérő fesz (íva, a maihoz msonó ünnepi akaornma1 tanítrúuvai

11 ~jkárú u ijben ~ Tannóti r;:;aim ucvébcm ő szintén érzett haa c h <ut ~~ j ;t u;tk adok im kifejezé::;t Eőtted, ki ekünket eked kincséyc gazcagítoc; ki evezetsz bonnünket a történoern mezejére s fetárod oöttii.nk az eseményeket s vi::;sza rezeted okai.ra, hogy oku~junk; ki szemünk eé áítod a jeem, az igazság, a tnconiny, a művészet, t, hazaszeretct ei cső aakjait, hogy mngasztoh pécái.kon ekesüjünk; ki szivünkbe Yésec, hogy a tiszta erköcs képezi aapját ényinmek, mey nékü Hóma eei R ra bigúba görnyed! - Ö méyen ti.::;zterc szeretett Tanárnnk! ki eicső pá.yádon oy ho::;szn é\'eken át fáraeozo vaa, hogy hátad mögött a Rzépnck éf jónak átaad ehintett mag,raibó már egy g~1 zcag erdő emei magasra koronáját, hogy az ég harm;tját vonja e ; hr~j o~j e hozzánk, a tiaút csemetékhez, ~ engedd meg e W1JOn, hogy a ::;zivüuk virjgaibó font koszorut ekünk csókjaiva ihet,re, ő::;z fejedre ieszthcs::;ük, imafohászokat boc s {~jtva a mincenek Urához, hogy ürág,t éetedet a mi ekünk örömörc és ép ihésére, a haza és emjermrsaid javára, <1Z emberi éet egv égső t<jti:íráig terj essze! jjjen! Az üdvözet befejeztéve a szónok gyönyörü ezüst sereget nyujtott át szeretett tanárának, meyet a háás ifjuség e nap em8kéü neki szentet. Az üdvözetek sorát Saamin L eo főreáiskoai igazgató zárta be, ki igen eismerőeg- ny i atkozott az Ünnepet mű.ködésérő. Ismétésekbe esni nem akarván, r öviden föemíti, hogy a Jubians mint a reáiskoák egrégibb bajno<ainak egyike, annak minden phásisát 1 8:)1 -t ő fogva mai napig átéte; átta azon időt, amikor - ezen iskoa. inkább a g yakorati éet szogáatában áván a egtöbb tanuóra nézve annak közveten e ő k észí tője vot; átta a reáiskoák vajudásait ; átét e azon e fog-ut és rnétatan támadásokat, meyeknek bizonynya á dozatu is esik, ha Trefort minister úr Ö E xceentiája annak fontos feadatát fe nem ismervén, magas á ásának, fenköt itéetének egész suyáva szembe nem szá azokka, akik partikuaris érdeke ktő vezettetve, azt megbuktatui szerették vona. Látta végre veünk eg yütt a kö.zépisko1ai törvény hozásáva, r eá i sko~ ánka t biztos r évbe jutni, a ho csendes de fokozatos haadásáva a haza céjait eő mo zdi. tani segíti majd. Hosszú idő tet e a reáiskoák megaapítása, éetbe éptetése óta s a Jubia ns mindig, még a megpróbátatás napjaiban is, mikor a métatan támadások országszerte átaános k.ö.zönyt és ked veten ség-et idézt e k e ő, egyforma buzgóságga foytatja vaa müködését, sohasem feejtkezvén meg arró, hogy a ta nuó ifjuságnak nemcsak tanára, hanem n eveője, szeretett atyja egyen. A küső, Öt nag-yon igénybe vevő üg-yek dacára pedig taá t még időt, a taná ri könyvtár mintaszerü rendezésére, az iskoa tápintézetének buzgó és fáradhatatan gondozására; a testüetben pedig mindenkor szogáatrót kész, egjob b karutrs és köteességet i s merő tanár vot. A midőn Öt az éetpáya ezen oy k evés e rnber á ta e ért pontjához ejutottnak átja, kivánja, hogy a ~'Iindenható Öt, ki éetét az ifj usáo nak szentete egészséo-ben és m~o e é(fecésbe n métt soká é te. sse! ~. '. b. ~ b.._,

12 1 A ek e::;üt éje n ek ehangzása utá n az Ünnepet k önynyte t szem ekke és a meghatottság efogódot t h a ngján, de őszint e ér zee m kifeiezés!ve küszönte meg a megtisztetet ésnek e me özöné t. A szónokokka n e m ért egyet, m ert n em hű k ép et rajzotak r óa. A szinek et, m eyekke szeméyé t festették i gf~ n szépeknek és rikítáknak tartja; rnert csak a jót. a szépet - a mi kevés van b enne - iparkodtak ]er ajzoni ::; ehagyt úk az e m b er gyaróságait : az á r n yékoást. N em is é ö azon hiszemb en, mintha e díszes k özönség az ő érdemeinek eismer é séü g-yüt vona itt egybe, hane m csak azért, hogy vee eo-yütt örvendjen a VIindenható azon küön(,s k egyének, m ey őt a ny ny i évtizedek en át, anynyi b aj 6s viszontagság uetn, testben 6s é tekben ép e n meg tartá. É rdemeit - h a má r i1yenek:r61 szóani ehet - korántsem ta rtja oy nagyoknak, rnint a hogy tiszteói fetüntettéc Csek éy az, amit tett; sok, amit tenni akart, ee nem teh etett. Végü ünnep é yes fogadást tesz, hog y hátra evő napjait is a közjó, k i vát a k özoktatás eőmo z dításának fogja szenteni s er 6 t kér a I\1mde n hatótó e foo adás tejesítésér e. Dörgő éjen e k k övették e ~zavak at } mire a f6reáiskoai énekkar r ázendíté a h y mnust. Ennek v égeztéve a k özönség e hagyá a te rme t, hogy az ü nnepéy második r észét a casino t őzsdecsarn okába n foytassa. A társas vacsorán öü-e n vettek r észt. z asz ta fő n é az Ü nnep et, jobbró Dr. ~ émeth Anta, fő igazgató 7 baró Dr. Tóth-I-éries J á n os törv. enök fogat heyet. A feköszöntök sorát F6igazg.::tt6 úr Ö ~agy sága n y itotta meg, étetve F eséges JZirá yunkat s c~a á dj á t. E fekö- szö nt űt á va hagatta a közönség- s háromszoros é1jenne viszonozta. Az Ü nnepete t u o yan csak a F öi<yazo a tó. Dr. Tóth--éries J á nos, S z i-,~ b ~. get h i S ándor, és Uj vári D éa, u tóbbi a. főreá i sko a i tanár i kar nevében, köszöntötték fe. F öigazgató úr többsz.ör is szót, étetve a sopranyi n ő k e t és I\1-üner I\1á tyás yceu mi igazgat ót. Az ünnepő küz)nség szi vesen ha gatta szeemes beszédeit. A közvéemény szerint kitünő ecquentiájáva és mest erkéeten e őa d ás áva egészen erag-adta a sopronyiakat. A beérkeze tt számos üdvöző evee t és táviratut vacsora a att S zigethy ~ án dor ovas ta fe. A társaság a egjobb han g uatba n csak éjfé utá n oszott széjje. * Az üen epéy e mút; az üdvö z ő szavak ehang zottak. D e szivünk érzemei n em vátoztak. A tiszt eet és becsüés, meyet jubiát K artársunk iránt é rezünk, oy méyen gyöker edzik szivünkben, hog-y az onnan ~oha ki nem veszhet, e nem múha t. ~ magasztos ünnep e mé ke is éni fog ekünkben, amíg é r ezni, eszméni meg n em szününk. \Iost p edig e t esszük a toat azon megn y ugvássa, hogy az er ényt megjutamaznunk s ikerüt s azon óhajja, hogy jubiát Társunk m ég hoszszu, bodog éetet éhesse n! Dr. Kárpáti Károy.

13 A REÁLISKOLÁK TANTERVE. I. A v a á. s t a n. 1- VJf. OSZTÁLY13.AN, heten<int - óra. A vaásoktatás a hitfee.kezetek tanterve szerint történik. I. Magyar nyev és irodaom. Cé: a) A nyevtan aapos ismerete és azon k épzettség megszerzése, hogy a tanuó oy tárgyakró, meyek tapasztaatainak és tanumányainak körébe esnek, szabatosan és heyesen tudjon beszéni és irni. J) A kötői és prózai müfajok ismerete, továbbá az éetben g yakrabban e őfo rdu ó pogári ügyiratok hasznáata. c) Irodami müvek ovasásán, az aesthetqcai aapfogamak fejtegetésén és müveőd éstörténeti k észütség-en a apuó is merete a magyar irodaom fejőd ésének A tananyag feosztása.. OS~TALY, heten kint 5 óra. ) N y e v t a n. E;gyszerü mondat és monda trészek, fő- és m eékmondat megküönböztetése, a z egész aaktan, tekintette a hang tani módosuásokra. Szóképzés szócsoportok egybeáitásá va, az é ő kép z ők. b) O vasmányok. Ebeszéö prózai és k ö tői :;ze mevények, küönösen a népmesék, a ma~ yar történeti monda., a nép és természetrajz körébő, továbbá gondos és a g yermek erköcsi érzetére tekintő szemevények a kassikus hősi mythos körébő; mesék és eírások a magyar népéetből Értemes és keően ha ngoztatott ovasás. Az ovasmányok tartami megmagyarázás!- s a tartaomnak szabadon emoncatása, a könyvbő kiszemet versek betanutatása és eszavatatása. c) Ir ás b e i d o g o z a t ok havonkint kétszer; még p edig egy iskoai és egyházi dogozat, meyek a nyevtan és heyesirás begyakor-

14 Hts<'tt tart::;!tk szem ewtt. A dogozat fefogúsára a tanuót az iskoában ke gondosan eőkészíteni... 0Sí.'/.'Á1 Y, hetenkint 5 óra.. o) N y e v t a n. Összetett szer..:ezetü mondatok taga{lsa ; a me é és a ~trendet mondatok viszonya; a szókc)tés) szóképzés 1 szórenc1, synonimák összeáit~tsa és magyarázata az ovasmányok aapján. b) O v as m á n Y 0 k \ mint az I. ostáyban. c) Irá s bei dogozatok J A feadvány itt már kiterjed az ova::;mány egyes részeteinek 1 vagy egy-egy ki)tői ebeszéés tartamának irásba fogaására is, miután azt a tanujók az iskoában szabadon emondtác eőfordnó. 087/\~LY) hetenkint 3 óra. a) Nyevtan rendszeres á ttekintése és az éetben gyakrétbban pogári ügyiratok ismertetése. z,) o v as mán y ok kötőide és prózaiak a g örög-római és a magyar történeembö, egendák) kisebb jeemrajzok, történeti k épek, ügyiratok. c) Irásbei dogozatok, ha_vonként egy házi és egy iskoai,az ova::;mánynya kapcsoatban..v. OSZ1\~LY, hetenkint ;~ óra. n) Stiisztika.. Az iráy átaános törvényei (tü zetesen a prózai és kötői iráy küönb ség-e) a hangsúyos és ic őmó rt é kes vers Ismertetése. b) Ovas mányok: nagyobb ovasmányu: Arany T o di-ja. i\.z ovasmány tartami magyarizatán és megértésén kivü a mü szerkezete s <L k c) tői iráy sajátsága is megviágítandó. Próu ti ov:1smányu: e irá sok, könnyebb éet- és jeemrajzok, eveek, kisebb értekezések. c) Ir á::; bei dogazéltok mint a. III. osztáyban. V. OSí.'/TALY, hetenkint D órakor. a) O v as rn á n y ok a küörnböző prózai mű.fajok fejtegetése céjábó, de k ö tői ek is, a mennyiben a prózaiakka k özös törvé nyek aá vonhatók, vagy az etérések megmagyarázására szogáhatnak. Saarnon: 'Türük hócvtságok cimü munkájábó a Hu11yadiak kora; K emény Zsig mond: Zord üő cirnü r egényébó Buda efogaása; Pázmány vaameyik beszéee; K.öcsey szónoki munkái; Shakespeare J~dius Caesar-ja vag y Coriuanus-a. Értekezések, eírások, ebeszéések. Tinódinak egy históriás éneke. u) Z h e t o r ik a. A prózai müfajok ismertetése. c) I r ás b e i d o g o z a t ok, havonkint ~gy házi dog ozat kapcsoatban az iskoai vagy kijeöt magán ovasm~tnynya. A fc:bcvúny di~po::>itiója az iskoában rnegbeszéendő, de a födogozás e he t ő e g- a tanuö ;)Zabad munkája egyen.

15 a) O v as m i n y ok. A Zriwyirísz, Arany baruái és A1 s poétikdjrt, Vörösnw.rty IüJt s.~oms.zévcb a, szemevények yrai k ö tökbő (Baassa, Csokonai, Derszenyi, Tompa, Petőfi) Sophoces Ocüipw> kiráy-a. vagy tragödiája, K.isfaudy JC Ií.é1 iji.!j) P o é t ik a. kö t ő i müfajok ismertetése. ~) Ir!tsbei dogozatok mint az V. oszt(dyban. \ r. OZS''AL y, hetenkint H úrrr. a) O v as mán y ok. A t!tr.c:yat irók <'!s kötők nevezctesp,bb mű vp. i otthon <.~s az iskoában. A ráju k s korukra vonatkozó müvewdéstc>rténeti és aeshp.tikai tanumányok. b) I r o d a om t ö r t é n e t. A magyar nemzeti irodaom fejődésének ismertet ése 180-ig. A régibb korok összefogaó áttekintése után r észetesebben tárgyaandák: K.azinczy és a nyevújitási harc, Berzsenyi, Csokonai, {ármán, IZöcsey és I{isfaudy S. r:) Irásbei do gozatok. Havonkint eg-y házi co1 ~ozat, t ekintette az irodaomnak n emcsak t örténeti, hanem r ethorikai <~s poétikai oeaára is. V. OSZTÁLY. hctenkiut i ~ óra. rt) I r o d a om t ö r t é n e t. A magyar nemzeti iroda1om fejőr<;~sé n e ] ~ ismertetése 18:0-tó. ~ész e t esebbe n tárgyaandók: Kjsfaudy K., VörDsmarty, Eötvös, K.emé ny, Szig-ig-eti, Tompa, P e tőfi 1 és Arany. A magyar nyev rendszerének áttekintése. J) O v a s m á n y o k \ c) I r á s b e ] i d o g o z a t o k J mint a VII. osztáyban. J eg-y zet. A styus fej esztésére a négy feső osztáyban küi)nös gond fordítandó. III. Német nyev és irodaom. Cé: a) Biztos nyevtani ismereten aapuó megértése az üjabb német irodaom kiváóbb müveinek. J) Azon k épe sség ~ hogy a tanuó vaamey az oktatis kör é bő vett t árgyró német nyeve n heyesen írni és beszéni tudjon. A tananyag feosztása.. OS Z 1' Á. L Y, he tenki t 5 óra. Egyszerü mondat, mondatrészek, decinatio, a conjugatiob ó a főige aakok és azoknak ragozása. Szót11nuás, föeg túrgyi csoportokban.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881.

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881. A sopranyi mayar kir. áami főj:eáisk:oa, ' 6-ik évi /,, E R T E S T O J ' :1.890/9:1.. K özi : kir. igazgató. Sopron. y_ :Ny o mat o tt R c i c ha r d {' Litfn ss n á. 1881. Tartaom.. Az 1880/ 81. tanévben

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz.

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 64. sz. EVKONYVE AZ 1938-39. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 89. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI:

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI: A SOPRONI MAGY. KI'R.,,,, ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. SOPRON. ROMWAL TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1914. r. Adatok az intézet

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949. Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ 194849. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON,

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben.

vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben. 195 194 eőző s követő teendők akkor is tejes kiterjedésök szeínt gyakoandók ha a vásár törvényhatósági jogga tehát önáó rendőrségge biró városban tar tatik Utmutatá a vásárfeügyeeti s?togá ett tejesitésére

Részletesebben

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t.

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t. { / " A BAJA TAKARKPNZTÁR ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 848 898 BAJSA \ ()JTS DHE, z i('zrt 'ső könyy('őjr (Ht7 r;7) HtTA: BERNHART ERNŐ,\ LSÚ f,>' '; \'\ \H

Részletesebben

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA t Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVEŐKNEK AEXANDRA J J J Eőszó Vaahányszor a 2001-es évre gondook, eszembe jut a 2001: Űr Odüsszeia című fim, meyet abban az időben vetítettek eőször, mikor borászati tanumányaimat

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben