TOJE ERTES. sopronyi magyar kir. 9-ik évi. álla:r:c:l.. i fő:reálisk:ola 1.998/94. I( ö z l i : kir. igazgató.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOJE ERTES. sopronyi magyar kir. 9-ik évi. álla:r:c:l.. i fő:reálisk:ola 1.998/94. I( ö z l i : kir. igazgató."

Átírás

1 A sopronyi magyar kir. áa:r:c:.. i fő:reáisk:oa 9-ik évi ERTES / / TOJE // 1.998/94. I( ö z i : kir. igazgató. Sopro:n.y. :\1 y o m a t ott L i t fa : s J\ <L r o 1 y n á

2 Tartaom:. Uber-Jubiaeum.. A reáiskoák tanterve.. Átmeneti intézkedések. IV. Érettségi vizsgáati utasítás. V. Adatok a tanoda történetéz. VI. A tanári kar müködésének kimutatása. VII. A jövő tanév kezdetérő. VIi. Az ifjúság érdemsorozata az 1883/ 4. tanév végén. IX. Statistikai tábázatok. X. Ipariskoa. XI. A sopronyi vasárnapi kereskedemi iskoa. - -~~,~~-~--

3 J:_ (1883. december 8-án.) Harmintziit h o:>szu ;V tnmiri szédjcn : Reménynek :-;zép, vaóunk égi bér! Ujj tiszöetni nn.vnyi nemzcüéklcn: 1vru nd ni cke,:c1vc czrckér'; F ényt szúrni S'.ét az ész :-;ziivétnc],évc ; Vir rig-fa.k af.izt-ó höt: ;.;ziv mccgt:vc; Jr:Lnyt jcüni. rév feé Yivűt S \üz1úsrc bírni ütract, c:=;ügg cdő t. «u j v ií r i n é a.. Harmincöt hosszú év tanári székben - R.eménynek szép, v a ó... n a k ég i b é r! E z égi b ér bodog osztáyosa eve a efoyt tanév kezdetéve úarni főreáiskoánk derék seniorja: U b c r M átyás k artársun e A tanári t estüet többi tagjai, k ik mincnyájan még jó távo áanak ez égi b ér eérésétö, a kiket még csak a ;;szép r e mény kecseg tct, cs;:togat, Ég tudja, m eddig..., nem muaszthatták e a z akamat: hogy érdemdús tanártársuknak meg ne h ozzák az ő t métá n megie tő ünnepést, megtisztetetést. Egy sz erény ünnepet r eneeztek kartársuk tbzteetérc, nem hogy tüntessenek, hanem hog y a közoktatásügy ter én ;~5 év óta ekesen 6s ekiismeretesen küzdö bajnok homokára cserkoszorút tegyenek tiszteet ök jeéü s azon érdemekért, meyeket magának a tudományok terjesztéséve, az ifjuság neveéséve, a mag yar társadami éet és n e mzeti müveödés emeésére cézó b uzgó és eredményes tevékenységéve szer zett. A tanári páy a úgy sem akamas ke dvez ő anyagi siker eérésére, rang és kitüntetések nyer ésére; hirnév nem jár sem vee, sem utúna. A tanárnak

4 4 h o~sz ú és küzdemes p á yája akonyán mi okozhatna n agyobb öröme t, mint az őszin t e eismerés átaános nyivánuása? Csak eismerése adójút kivánta t eh át er ó ni a tanári testüet azon határozatáva, hog y a kartárs tanári müködésének ;35 -ik évforduóját ünnepéyesen megüi ; mert ki a tanári székben oy pontosan és edismer et esen etötött H5 évet, mint Uber J\{átyás, az métán n1egérde mi, h ogy kartársaitó ünnep etessék s hogy az ifjuságnak és k. (}zönségnek is akaom n yüj t asst~ k a h áa és tiszteet nyivánítására. U ber J\[rítyás Sopronyban szüet ett 1H;3 ik évi JUnrus -án. A böcsésze ti, jogi és hittani tanfoy amot szüövárosában az ág. evangyceumon 184: 1 / 1 -ik évb en befejezvén, miután böcs észet i ~ neveési és hittani tudományokka fogakozva: Greguss Ágost társáva együtt a tübingai és je nai egyetemeken még k ét esztendöt tötött vaa, n eveői páyára ép ett, m eyen 1847-ik évi augusztus végéig müködött ben a sopronyi evang. yceumban h eyettes tanári akamazást nyert. R.észt vett a. magyar önvédemi h arcban; annak ezajása után besorozták a cs. k. h adseregbe, h o évig és O hónapig k atonai k öteékben á ott A pogári éetbe visszat ér vén, 1Rf> / 1 -ik tanévben a sopronyi evang. yceumon r endes tanárrá váasztották; 185: 1 /--ik évben p edig a sopr onyi evang-. gyüekezet áta megnyitott areáiskoához h eyezték á t. Itt müködött 186ij 8 -ik tanév végéig; 8G''/!-ben pedig a sopronyi kath. 6s evang. areátanodák egybeovadása k övetkeztében a feekezeti jeeg nékü étesüt városi főr eá iskoához r endes t anó.rrá neveztetett ki, mey min őségben az 187G-ik (~v i január -én á amivá ett főreá i s koában is meghagyat ván, a t örténemi és födrajzi tudományok e őa dój aként mai napig sik eresen müködik. * Ezen GO évre t erje dő éetnek dióhéjban emondott rajza apo k at t ötene be, ha azon sokoda1u tevékenységet is ismertetni, m étatni Q.karnók, me y az Ü nnepetnek köz becsüést, k özeismerést szerzett. E k eene kezdeni onnan, a midőn a haza szabaeságának megvédésére kardot fogva, a szent küzdeemben emberü megáta heyét, s végezni a mai nappa, mid ő n tejes testi és eki épségb en n emcsak a kathedráró hirdeti még mindig F!k esen a f eviágosodás igéit, hanem sz üő városa társadami és müv e ődési váaatainak één áó férfiak soraiban ankadatan buzgaomma k özreműködi k a közügy emeésén is. Ö t esz a k özügyért anynyit, a m enynyit más kenyérkereső páyán te nni képes aig vona. Az Ö érdemei r ovásár a esik, hogy a szerénynek rendezett ünnepéy oy magasztossá vát, hogy nemcsak tanártársai és az ifjuság, hanem a város inteigentiája és középosztáya is sietett Ö t e napon üdvözöni s Iránta vaó tiszteetének, szeretetének kifejezést adni. Az iskoai ünnepéyt m egeőző eg a Jubiansna k vot tanítványai, most már Soprony pogárai tiszteegtek a z ünnep et magána ká sá n, ho ifj: Schneider ~d árton épitö-mester tartott üdvö z ő b eszéde t, miközben a h á a és tiszteet jeéü és e szép nap emékéü egy remekmünek

5 nevezhető áó órá t nyujtott át a meghatott T'anárnak, kinek szemeibe n az öröm harmatja csiogott. Egyes tis zteőitö és vot tanitványaitó is kapott az Ünnepet ez emékezetes napon nemcsak e ismerő, őszint e szavakat és szerencsekivánatokat, hanem emék-ajándékokat is, meyek meggyőzh e tték Öt, hogy erény nem maradhat jutaom nékü. Az iskoai ünnepéy estve 7 órakor ke z dődött az ezen akaomra szépen diszített szabad- kézrajz termében. Nagy örömet okozott. a tanári testüetnek s tetemesen emete az ünnepéy fén yé ~, jeentő sóg é t, hogy Ngs Dr. Németh Anta, kir. tanácsos, györ-tankerüeti föigazgató úr szeméyesen megjeent az ünnepéyen: nyiván így akarván p édát adni n e m.csak az ifjuságnak, hanem a szüöknek és a pogárságnak, hogy a tanári páyán becsüette t ötött :35 évi müködés megérdemi az eismer ést. I\ fegjeentek az ünnepéyerr még : a sopronyi kir törvényszék küdöttsége, één a közoktatásért ekesüö enökéve Dr. Tóth-Hérics J á-. nossa; a városi köztörvényhatóság küdöttsége ; továbbá a heybei intézetek tanári testüetei, ietve azok küdöttségei ; a z evang. Conven t a torna és tüzotó egyesüe t: az irod. és mü.v. kör; a takarék és köcsön egyesüet v ~tasztm á n y a stb ; azonk ivü a pogárság n agy része, közötte nagy számma az Ü rinepet vot háás tanítvány ai. Midön az Ünnepet Saamin L eo főre á i s koai igazgató karján meg jeent,. zajos éjenekke fogadták. A föreáiskoai énekkar ima- e ő adá sáva kezd6dött az ünnepéy. Ennek e hang zása után a tanári testüet nevéb en Bea Lajos tanár a meghatottság eifogódott és rez gő hangján üdvöző beszédet intézett az Ü nnepethez, mey méy benyomást tett a j e en evőkre. /1.. beszéd így hangzik: Szerotott Kartárs, K8dY es hrátom! utózetüuk örömü.uuepe van ma. A To mhködé8ed ;3;), éyíorduójának ünnepe. Önzeten ::;z]ybő fakadó tünta örömme ieh özöek kartúnw.irn, n, T c ignz brtrátaiü n' rében ez Cmnepnn.pon. Hf> év - cg)' tj::>epp az id ők Yégteen ot:eánj Aban - porandó emberuok e g és z é c t. J~~ ::; ezt r.tz éetet To egy fúmch;úgo;:;. üe maga::;zto::i hivatásnak: az ifi us ág neveó;:;éuek ~ z ente é c. V c tui - nem öumaga. - hemern a nemzet, az e.gé;:;z emberi::; ég ::;zámá.ra, c z a t a n á r b i v rt t c1 s a. A mag, mi.t ehiut, a j ö igaz ét: ::;z ép cszméi; a taé.j, mcy ezeket hefog1.tdj i.1, az ifjusá. rombtan eke. {u:tathm szire. 1VIi.Y magc.tsztos, fensége::> hivatút)! ']%bő arjad fo a tudat, mey ::>crkent. buzdít, hed t. Út ekesít töyiscs páyánkon. BbJÖ Yian fe a tud.at, mey njra keti :ZtLrnyr1t ekünket, <L féreértés, c nem ismeré::; vagy búacathmöág ez::;ibba ztanúk Téged 30 ó v e n á t vezéret c tn ea t. Bf> év a 8tatisztikn:.má egy em ber öti) náad a tanárná 4 ge ne r á t i ó! Négy nemzodéket tanítá Kio ércszavúra hagatni. Négy nemzedékke közúd az éet mcsterének böcs tanácsait. Négy uemzecék sú \'ében gy~ tá d Ctngra az érzemek egszentebbikét: a h a z a s z e r e t e t e t.

6 , (rsr<nc e. 1 ~8 i ~~~a n< m rah pm:úa ~: z(í. 'J'ckints körü! m ( o-yhco ri'ttc'n ck. kik ~:zcrntrttd csrm.~tck :. ;:-,.. b.. J J'kiüon, bnni ú.(;í.'ör mikü-.itt Y annak ők - múr ji1\'i1 fúria k! - kik páy(u kczüctún e bök hagattúk tnnítú fizíyrtdn.t. N n r~'y itők júrtak akkor. Az ember geni u ~ a mc. ~k e zt tr- rot üiadan~j:tt. Niinnk ü: hrjnaodott ús f'r~tk:-tmir fovirrad.t a :w.abaü~:íg UmiikHí napj :1. ( j rct tengernyi ií :j:ti tntott;ík M. a. riúgnt; nyom n kh:m ('ZO' mrg rzcr \'idg ke Yah é~ kiizepún c mú:-;o<ik édennrk hodog emberek fontak korzo rnt nz i1ynyit f-\zch\'cddt H;tz;t szcnt t omoka hörih. J>o YiLÜ fi r~~ctcg jütt. hogy cpnsztítn; azt, mit Rzázadok r 0múnyr. CJWÜ\'C y{trt, kit>p.i o azt, mi tr.í ~ ;t, ~ z cnt, és pnrhn 1öntsr azt n ~ :zobrot, mcyr.t anyn:y_i nemes szi,, m 1 gtörté n emet f nomzct. Ji]kcor ta nt~ic10z ti, cn kn üot rúntott:t. hogy Yédemére ke.i f sza.j nc1 magym h;lzúé.1 k. U igant.ok han;;l Y aa oz. )c győzött a förgeteg - < nnp nbornt, ös oz orszúp; Ri'ionwügygJú őn. Ue{tott a nr-mzct nu1rtyrinm - \ om. 1'o is Yérúí krwc, mq::;scmmi Riton trnrr rogytá az jc{!z sors c:-;apiíritú. Do ekeeen <- kétsé6hccsés nem rett erőt.!\ocsrtt az a]öts{tgbó irmét megkezte púyáht, hogy 11j n.em7.otékbe uj remmtyt éh nj erőt önt~, a taza szcnt ügyének 1~j hiyeket szerozz. horj.ozz(tk. J~ s fárad sú.~ o ü jntam;z\'i őn. ]m mog:jc1cntok í)]c, tmm C sütét kornak: mim férfiak, kik : hazj.t SÚ\'ük1J011 De fchirradt még cgy~zer. A nemzet napja 1\jm feragyogott - oh hogy ;)Ota tübjú e ne úhozzt~k! f)z;jadü{l őn Z ige é.-4 LJt i':ziühtü JJitÚH<Lk függeten vogúr;l bátran hirdetted az iri.ik igitz. úgokat. Az 11j uemzcuúkct töhbé már nom ke fétence; RZi had ap {tk szab;t iiai éík, kikn ek n,rakf nem fog soha rahig{tba görnycdni. Dc numc.s<.tk mint taw'tr, mint pogiírn e hazának te1jesítéd köteosségntet; J iom mint c v:í ro ~ ti a Í::J scréuykcté sziuöföccü úrc1ckúkcn. BizonysAg rá e f,\nycn gylhokczgt; hizony ::;úg rú <n e~~ I.~Bz Yúros. M<L, oz ün11opé.yus úrúbr.w ice si.ettek mim, kik ti ~ zt cnck, hevsünek é :~ szoretnck, J10gy rú:::;zök egyen ürümi t;.tpoj.ban. Szemöeheu a szi'' hürma~j<-t csiog, miw ch fojt:tsz úw(t ::;t kér Hcú.d. \ifit ::;z0 ~j;tk mo::;t ttr;:;aim, tt 1'c t:u ::;,üt nevében, kikuek Te ntgy ekeh hnzdítój;t a no]téz munk:twn, ]\ik büszkebégge rauauak Tégce mnghkénak, kiknek y{ttozathw ra gr.tszkodá::át Tc tozzúc csak a Te harátsúgoü irántnk mn~ja föii..k i v 8 SZiYi:i. Szójon heyetti'luk o köd}\'; egyen sokú bodog om ókcztc tőjc ez öröm n;p onak. Áh1ú::; Hd t1!

7 7 Itt a szónok eg y r :'ruekü kiú]ílott iszahunwt ny ujttj t ~ Lt a Jubiansnak, meynek díszapját Hauser K.á roy, a szabadkézi rajz tanára szokott virtuozitássa festette. A díszabum az egyes ta nárok akarni e mék sorait t arta mazza. Azután Dr. Németh Anta fő i g- azga tó úr üdvözöte a Jubianst, szokott é k esszóásáva; beszédjé nek minden szava az ő s zinte kartúrsi tiszteetet és sz e retet ~ t sugározta vissza. Fogaatja köv e tkező: Azo u riswny, mdy közötti1nk 1it t' r 6ta r~..~ nn.'t. már JTiigtdMn r >re is d e g c n( Ő I_J ok r oaa in a., hnfr c :-;zén ;tkanut én is m u,..,r r;0,'ad J am az 0 ;. '--' üthözésn. S még ihk(th1j taáok fenzma1ási j og ~.;ün c t. ha mcg,c:.; on<oom, 1 ogy <t k to L s közöttrmk, egy céra törcn ők közöt.t, sokka r<'-gih1) mint () é\. 1\.nynvira,-mcuy,Yirc veteránok \'agynnk minckcttr.n. S YiiHnin t ezehítt i t sztend\írc 1osz;-;z(1 17 éven út cgymá.:-;t uem ],1m t~n c op;y (~. ~ gjiizo fc~<h n to t i p rkot iik mcgoh1anj : ügy most kedves JJajtitrs! t!kef ti'ik r >h ő : ~ z e m ci d1 J ő oh <Snm ki. togy H'' y.jr::.;z tő em rirágkoszornm tü%ött ékes sznrabt! T i s z te ~s (~g c- ~ J ~.;s ii ic't küzött az éet itta mcgj;jráz!lízot.l homn\ntró nzt rj\';jsom e~, 1 o ~~J,, }JibJt;tLhn tí5em nem drsz JU<g <tsztaó, di es őití é ncb~ t. 8 n ~~ <t 111 ik is <' nn-t r.k ;.znk i;,,t tthtod nyujtotta mcg}1igrásoho7. k épes t ~ ~ mégü-: ejöttem, hogy :->zt'jitk; cjüttcm, tog,r m.'trokka egy n tt ' napon tis:dehcsscck ; (e itcjii\'decm ek nka nem szogiil1ti éreitn t:k nag_v szúm;t, nem a ;H') ér. Mert m ezen ;)!> ér <<tt n nemzc t cg<r:'tgá>b é~ egfétcttehh kertjében hih'n m m dogozo ; n <crüi- é :~ bn(og.:j;q:nk r ú t1<9 ~' {u:; tt \üwpctte c páyún tötött ;~ ~) (~ \' <1ttt Mr;1 i1g_yott cm úkei1 :t rnm1w]<'í;m;tk nyom.i.lí, cr<ifc ;:;romok ro!ü nnk: ak\.or JiZOJt,Y<Ír; ~c m r <i sz('s \'f' I HI <~ ;~snc g-. ~:<' túr:,;jid. :-it', ~ n röttec {> ;-:; kürnöttr c nw:..; nem _j ('rni'!nk. IVf'rf; 1.i :-:z!' j ó i. ~ m o r o! r mnncist : < Z (~u so.dig-, n\i j ú -H. H m icőn ezt ekemben fdicézcm, c:.;y t iantú ~t rctuk c.tzoi ].; ('rtbe, nwybc ti\'atr't ot:tt körctre öukéjty t épté. hogy fejt~< ki. erő de t, h ol~.\' ott muud.kodj rí. J ~ kurl yot <.Z Í::)ko]a. Az i~koht, ito tannja a, gyurme\: us ;~ j c.í. títa n i <Z is' rdszerzésuck ohö kd 6koit, az irit::;t é;:; nn1sc:íst, ott képezi 6;-; nemctíti :-;zi rút; ott tem goncokncni; fog.tmamt akotni é ~ cye:>ca ön;:;zckötni; ott én c::;ztik fe hemo u reue., t ti::;zta ~ <g, a1. e n ~ e d o m e::;::; ég h <'L1a, Mí cég tj ::J iga z sá ;~ irúnti i:!wrctet.ot; ott fejtetnek ki a fee Mr;~ti iiritmi; k és ~; z en v (-~dó ~ e.;- ir ú n ti n~ sz \'ét 0 ~ it h;trú t: 8 g uggyöi gé ceh b érzemei; NZÓ\'i ott k (~p c zt rtik ki (:;-;z ús ;-;zi\'!! ;~:3 cs aki ~; n k :: ttő n ck harmonika.- kiképzést aüt;tt ;t. Mr:-rt<aomuak n túci Jo c;;:;ii] ctcs embertúrsat! I ych kerthen munkákoc1tú. ''e, ti ~ zt e t Bajtár:-J, HL%gón, erőd höz képc;:;t sikcre;:;cij, minli<r o bot.;:::;üct.te é;:; ckii sm er c tes~n ''' oj' hoo, o. mlkor oktattúl, norcté., és mikor novctó, tauítottú. }~ zért ti::3ztctek, ezért 1Jccsütek Téged <L :-J'I.iiék ; az C~ 1t rc.jga::>zkoctac 1 ozzút é::; zerettek Tégce ta.nítváuycli; ezért áttak Bcunud ;:; zü ői w,retlc;:;t s i g e~ zi ;:;:w.r e tő c.ttyát. S é])c ez tette fo uto;:;;:;á, mar;;a::.;zio::t:iií ú.ú;:;odat!

8 C' ( ' S m i 11 t1 ogy h i Y a ta otbt nom i1 ~z<imuak, nom keretutmö< a.c tekintette t. miködéso< mcghozb1 ::;zámolru <.t küzti~ ztc ctet. S n1.crt szcnt fogadci::::ocat, e::;kclvo pe0sétet szcnt fogctüú::::ouat hi von tejesítetted ; p áyác a becsüet páyújád dt Hác nézve is! S i:l bnzgón küzcő k sorúha.n nem bahér, nem küfény öbztönzött 1'égcd n e v e ő tanítói köteességed tejesítésébeu; a 1'e áng::::zeremecnek bere kiothatatan vot mincig c három né\r iránt: sten, kirúy, haza! Tudtad és érezte <, hogy Tston ácúsa nékü ninc::j é:::: nem ehet i'l<v e fö Lön! ]~r e z tcd é~ tnctat, h ogy a hoszns cg ok. uh o gó ostorainctk cs<1púsai aatt nyög a hon és omanak ös8ze trónok, ha szent kezekh on nin c:::: <tz oktatús, ha böcs kezekben ninc ~ J o ner e és! S mert iy m eggyö zőcésse :-;znntcted éetedet, eddigi éveieet és napj:ür.at tt hazai tanügynek: azért üdvözünk mi mct Tégce Bzivimk egész meegér e; azért n.gy Te kiváóag ma tiszteetünk tárgya, >1 azért ki\ ánj nk egy ~ r.ivre éekc0, hogy a jó Isten áwjon meg bék é:-~, nyngamai:\ évekke ö1 cg napjaicban, hogy miné tovúbh áth<. i1 c tauítrányaiat, mint becsüete ::; honpogúrontt; úthasü azon t1 s zte őicet, akik nz érdemet mincenkor métányoni tndjrík. Ossr.o:-; érzemcinket c szóba fogaom Ü3Hze: éjen.'' Ezután üdvözöték még az Ünnepetet Müner VIátyás, yceumi igazgató a tanári kar, Bognár Géza a sopronyi evang. Convent enöke, Tomsich Bertaan a torna és tüzotó egyesüet, H éring Zsigmond az ]rod. és müv. kör és Dr. Schreiner ICároy a sopronyi t akaré k és köcsön-egyet igazgatósága nevében. Azután Németh Zsigmond VIII. oszt. tanuó épett az emevényre s ejszavata Ujvári Béa tanár k övetkezö akami köteményét : Harmin ~ü t hos:-:zn Lo\', tauári szók1c: Ha.rmineüt Ö\' 110SNZ b izdeem.! Kinek hi) érzé;-; úngi:-t ég szirébe, ~ ic~scn ünnepeni hát veem. Hadd ny nihmk át, rég.óta vár a I'úma, Húr ö nem d rta s ím: ::;zerényen ú mct, Harmincft é,- nt.'!n, ho cedig át, H ho annyi bajban anynyi jót taát. Ha.nuiiöt hos::;zn év t~mári ~ z é kheu : Jr.mt.nynck Bzép, va ójlak égi hér! Cjjú ~z i'l ei11i an.\'nyi nemzetékheu; Munkáni, ekc:-;cc \'C. ezre kér' : :D 1 ónyt szörni ::>zót az é::;z ::;zörétnekén;, Virágfa]msztó 1 őt: Bziv meegévc: rúnyt j eöni, ré v feé v i\' öt, S küzdésrc birni fántdt cs üggo<őt.. Harmincöt bo::;szn év, tanári székben:.id néhá.n.y szóbi meuynyi fogac1t!

9 Hirdetni jút, i6azt keresni tzéphen, T::itcmt a.z úgwn, födön, föc aatt; S G>:uóuva i >: - mincig csuk emberekben! - YiaruLni híín, ::;ziárcan, reudiietcn, ~em nézni ho terem taps, ho JwU~: \IIi _y Hozzád i ő, nmcs tivat'ls! Harmincöt hosszú é Y~ tanári székben : Megúrter:t, J3oc.og! ücvözöh o -10gy! Küzdé::Jüért oszt{lyos becsii.éshen, S ürömme ünnepet, a 8TC mégy! Jutamadat, ha érdemedhez mémők, Nines födi kincs, Der ék! mi n! ueúru(! k : :Fogadd azért háánkat ::;t,íycscn : 'Nincs födi í g y nem múó semmi::;cm. Harmincöt ho si:jzn év, tanúri ;:;zékbcn: MeHter, vezér, égy üch'özüvc üt! Ki fényt de ri té r ú e a ;:;t,örnyii éj ben. Feföd re ott az Eszme csiagát; Ki íyen oktatú nemcsrc, jóra S hajgatui megtanítá uöc.s Ki óra : J.Jégy üd vö7.ö re crúga Montornuk, V[i B_.{u örök hááya gomonnk! Harmincöt ho1:szn év, tanjri ~zék, e n : Im iü1vö7.önek sorsos Lirsair; }'Lgokra i)k, ~<zép pé!ác tíköréwn Heménynek át;j{t k itt ;)itp:ár;it: Hogy )ár~ mi szinf ihék, nehéz a vúya, Ki mint Te, a heyét mimtig meg:tja, Szivet nyer és ő s z iutc tiszteést, }} egnag,rohh iker - kitii.nteté:st. Httrmincöt hot<szn ér, tanjri székben : Ejöttek ők itj, pogárbir:s;:üd, Hogy ré~:~.t r erén m H H k ú c u ;tk i'utuupóbcn, ~~ h ozúk mog1)izóik tap. ait; i\ert ncmgsak ezen :sze ut. ch e:::: ő faak közt : \Lhmtt is h1rar1á a jóu, :s a, uagy köz-t Emeni ~ ekként bodogítani: Vaúnak eked gondoh1~jcli.. Harmincöt tosszn év, tanúri ::;zékho : Heménynek szép, vaónak égi húr! \1egúrtec.Bodog! s bodogabb, hogy: 6pe11, S JJOgy pámánk ő :sz J ~aj ~-n ú a t aig ér.

10 10 tt úh!z, mi ut a:s én épc, J\tfogiogy, ;t öcm, szorettoic körében ; ];tessen is mi eddig étetc : A tiszteői tíi szerf:\tete. H<.trmincöt hosszn ér, tanúri székbon: Harmineöt évi nem <~s kizccem! L:gy oh asorn mincny LÍjatok srivéen: Oriimme ünnepetek én veem., 1-Ut nynjtwk itt, régóta Yúr a páma, S mert 'Lgyis oz vot mimig eke úma: J'i(onc~jnk meg Néki, hogy pédúja hat: Szer e ~jtik, mint () : a jót s i;:_;azat! A fő reáiskoa ifjusága nevében N agy P á VIII. oszt. tanuó köve tk ező üdvöze tet intézett a Jubiánshoz: Szeret,re tisztet MesterCmk! N ek em j utott a JeivAó szerencso, 1 og-y Téged szeretvo tisztet VIesterünk tánúri páyafntáso<nak B;). Ú\réJwn öröm inncpor ajmmibó az it:jn::;ág neyében ücrözö~i e ek! <'hömmr n1g::t<om meg az ;:kamat egy ré s z rő, bogy az imént e e:mgzott szavajmae rezgö utóhangját képezzcm, m á.sr és zrő azonban féeem fogj<l e súremet U7,0H gom1ohttra, mi.kép fo gok én -- ki éetcinhon cösz.ör áok iy fonton foacbt oiítt - mikén fw ok an11.ak mor feeni an)rnyir<, t.. hüf!.j'm Q ven(b} e '. _L,., ) ~......J t./... <:Jnv-aim nem i~; omnk e fh ~ ijlek a túrgyukat megi ető magasságig, egaúhb megköz eítő eg híi kifrjc zői cg.rc n ~. k i, tisztokt azon méysógének, a szm:etet és hát1 <tzon meeg::;égéuck, moy kebituket Tránbc, Hzoroke tisztet taui nmk eárasztj;.l Avagy ki mtlrachatna if-:i tl túr,-türn kiiziü efoguatan iy feadatta ::;zemhen ~ Hisz az éke:::;,qzó.'t. gyakorott mc:.;torc>wk keone nnnmu, hogy eg.r érdemek1jen gazcag éotnok íí képe t.rnjon a Rzcmck oé. Am, ha e i ~ ke arró monc1anom 7 hogy egy Adúsos éet hojn os érdemeit i ő ::::zayacka rnétatha::5::<u, <.tz.t tár::::aim nevében mégi::; öntucattanyi, :wíthatom, hogy tc1j c:-5cn LÍtérz.ett tmi.t,íva hirunk annak, hogy a muzsák c GSarnokáhan, oz emékezetes pii.1< t1mn ttr. emberi éetnek egy tisr.teetremétó pédaképe eő tt i.'íun\:. Haj t::mnk fej et kefv c::; túr::;ttk, az önfeúcozó emberi t:jzeretet ezen megtostesüt éökú1,e eő tt, c ki mcgvetre minüen m;ís cicsö::::óget, egé::;z éetút, ekének testének összes erejét a éckképzó::; magasztos, eo terhes munkáj,í,nak ::;zentoó; hajtsunk fej ot ú:::; tegyük :Lbaihoz tl szeretet, tiszteet ü aaróját é::; k i'l!j ünk imát i/', éghez, hogy nekünk j ntti.ltta a szercnesét: kegyeme <Ub.t meg)rttjtott eme hasznos é::; dr:tga éet éveinek ;)5-ikét emékünk ko::;zorujábtt fízhctni. S ~va\jo n mi ehet métúbh j utama egy érdemekben m eg őszüt tanárnak, a ki minccn egyébrő emond, csakho;y embertúrsai eki éetét cajkáhass<t ; < ki gon c~aiba ve::;zi a sz üők crúga kiu c:::;eit, 10gy k e ttő:3 éctök föött atyai Jéekke ő rk öüjék; mi ehet métóbb jntam<1 iy férfinn cd~, ha nem. az a hangg:t \'át érzeem, mey i1 'dzív fe n ekérő fesz (íva, a maihoz msonó ünnepi akaornma1 tanítrúuvai

11 ~jkárú u ijben ~ Tannóti r;:;aim ucvébcm ő szintén érzett haa c h <ut ~~ j ;t u;tk adok im kifejezé::;t Eőtted, ki ekünket eked kincséyc gazcagítoc; ki evezetsz bonnünket a történoern mezejére s fetárod oöttii.nk az eseményeket s vi::;sza rezeted okai.ra, hogy oku~junk; ki szemünk eé áítod a jeem, az igazság, a tnconiny, a művészet, t, hazaszeretct ei cső aakjait, hogy mngasztoh pécái.kon ekesüjünk; ki szivünkbe Yésec, hogy a tiszta erköcs képezi aapját ényinmek, mey nékü Hóma eei R ra bigúba görnyed! - Ö méyen ti.::;zterc szeretett Tanárnnk! ki eicső pá.yádon oy ho::;szn é\'eken át fáraeozo vaa, hogy hátad mögött a Rzépnck éf jónak átaad ehintett mag,raibó már egy g~1 zcag erdő emei magasra koronáját, hogy az ég harm;tját vonja e ; hr~j o~j e hozzánk, a tiaút csemetékhez, ~ engedd meg e W1JOn, hogy a ::;zivüuk virjgaibó font koszorut ekünk csókjaiva ihet,re, ő::;z fejedre ieszthcs::;ük, imafohászokat boc s {~jtva a mincenek Urához, hogy ürág,t éetedet a mi ekünk örömörc és ép ihésére, a haza és emjermrsaid javára, <1Z emberi éet egv égső t<jti:íráig terj essze! jjjen! Az üdvözet befejeztéve a szónok gyönyörü ezüst sereget nyujtott át szeretett tanárának, meyet a háás ifjuség e nap em8kéü neki szentet. Az üdvözetek sorát Saamin L eo főreáiskoai igazgató zárta be, ki igen eismerőeg- ny i atkozott az Ünnepet mű.ködésérő. Ismétésekbe esni nem akarván, r öviden föemíti, hogy a Jubians mint a reáiskoák egrégibb bajno<ainak egyike, annak minden phásisát 1 8:)1 -t ő fogva mai napig átéte; átta azon időt, amikor - ezen iskoa. inkább a g yakorati éet szogáatában áván a egtöbb tanuóra nézve annak közveten e ő k észí tője vot; átta a reáiskoák vajudásait ; átét e azon e fog-ut és rnétatan támadásokat, meyeknek bizonynya á dozatu is esik, ha Trefort minister úr Ö E xceentiája annak fontos feadatát fe nem ismervén, magas á ásának, fenköt itéetének egész suyáva szembe nem szá azokka, akik partikuaris érdeke ktő vezettetve, azt megbuktatui szerették vona. Látta végre veünk eg yütt a kö.zépisko1ai törvény hozásáva, r eá i sko~ ánka t biztos r évbe jutni, a ho csendes de fokozatos haadásáva a haza céjait eő mo zdi. tani segíti majd. Hosszú idő tet e a reáiskoák megaapítása, éetbe éptetése óta s a Jubia ns mindig, még a megpróbátatás napjaiban is, mikor a métatan támadások országszerte átaános k.ö.zönyt és ked veten ség-et idézt e k e ő, egyforma buzgóságga foytatja vaa müködését, sohasem feejtkezvén meg arró, hogy a ta nuó ifjuságnak nemcsak tanára, hanem n eveője, szeretett atyja egyen. A küső, Öt nag-yon igénybe vevő üg-yek dacára pedig taá t még időt, a taná ri könyvtár mintaszerü rendezésére, az iskoa tápintézetének buzgó és fáradhatatan gondozására; a testüetben pedig mindenkor szogáatrót kész, egjob b karutrs és köteességet i s merő tanár vot. A midőn Öt az éetpáya ezen oy k evés e rnber á ta e ért pontjához ejutottnak átja, kivánja, hogy a ~'Iindenható Öt, ki éetét az ifj usáo nak szentete egészséo-ben és m~o e é(fecésbe n métt soká é te. sse! ~. '. b. ~ b.._,

12 1 A ek e::;üt éje n ek ehangzása utá n az Ünnepet k önynyte t szem ekke és a meghatottság efogódot t h a ngján, de őszint e ér zee m kifeiezés!ve küszönte meg a megtisztetet ésnek e me özöné t. A szónokokka n e m ért egyet, m ert n em hű k ép et rajzotak r óa. A szinek et, m eyekke szeméyé t festették i gf~ n szépeknek és rikítáknak tartja; rnert csak a jót. a szépet - a mi kevés van b enne - iparkodtak ]er ajzoni ::; ehagyt úk az e m b er gyaróságait : az á r n yékoást. N em is é ö azon hiszemb en, mintha e díszes k özönség az ő érdemeinek eismer é séü g-yüt vona itt egybe, hane m csak azért, hogy vee eo-yütt örvendjen a VIindenható azon küön(,s k egyének, m ey őt a ny ny i évtizedek en át, anynyi b aj 6s viszontagság uetn, testben 6s é tekben ép e n meg tartá. É rdemeit - h a má r i1yenek:r61 szóani ehet - korántsem ta rtja oy nagyoknak, rnint a hogy tiszteói fetüntettéc Csek éy az, amit tett; sok, amit tenni akart, ee nem teh etett. Végü ünnep é yes fogadást tesz, hog y hátra evő napjait is a közjó, k i vát a k özoktatás eőmo z dításának fogja szenteni s er 6 t kér a I\1mde n hatótó e foo adás tejesítésér e. Dörgő éjen e k k övették e ~zavak at } mire a f6reáiskoai énekkar r ázendíté a h y mnust. Ennek v égeztéve a k özönség e hagyá a te rme t, hogy az ü nnepéy második r észét a casino t őzsdecsarn okába n foytassa. A társas vacsorán öü-e n vettek r észt. z asz ta fő n é az Ü nnep et, jobbró Dr. ~ émeth Anta, fő igazgató 7 baró Dr. Tóth-I-éries J á n os törv. enök fogat heyet. A feköszöntök sorát F6igazg.::tt6 úr Ö ~agy sága n y itotta meg, étetve F eséges JZirá yunkat s c~a á dj á t. E fekö- szö nt űt á va hagatta a közönség- s háromszoros é1jenne viszonozta. Az Ü nnepete t u o yan csak a F öi<yazo a tó. Dr. Tóth--éries J á nos, S z i-,~ b ~. get h i S ándor, és Uj vári D éa, u tóbbi a. főreá i sko a i tanár i kar nevében, köszöntötték fe. F öigazgató úr többsz.ör is szót, étetve a sopranyi n ő k e t és I\1-üner I\1á tyás yceu mi igazgat ót. Az ünnepő küz)nség szi vesen ha gatta szeemes beszédeit. A közvéemény szerint kitünő ecquentiájáva és mest erkéeten e őa d ás áva egészen erag-adta a sopronyiakat. A beérkeze tt számos üdvöző evee t és táviratut vacsora a att S zigethy ~ án dor ovas ta fe. A társaság a egjobb han g uatba n csak éjfé utá n oszott széjje. * Az üen epéy e mút; az üdvö z ő szavak ehang zottak. D e szivünk érzemei n em vátoztak. A tiszt eet és becsüés, meyet jubiát K artársunk iránt é rezünk, oy méyen gyöker edzik szivünkben, hog-y az onnan ~oha ki nem veszhet, e nem múha t. ~ magasztos ünnep e mé ke is éni fog ekünkben, amíg é r ezni, eszméni meg n em szününk. \Iost p edig e t esszük a toat azon megn y ugvássa, hogy az er ényt megjutamaznunk s ikerüt s azon óhajja, hogy jubiát Társunk m ég hoszszu, bodog éetet éhesse n! Dr. Kárpáti Károy.

13 A REÁLISKOLÁK TANTERVE. I. A v a á. s t a n. 1- VJf. OSZTÁLY13.AN, heten<int - óra. A vaásoktatás a hitfee.kezetek tanterve szerint történik. I. Magyar nyev és irodaom. Cé: a) A nyevtan aapos ismerete és azon k épzettség megszerzése, hogy a tanuó oy tárgyakró, meyek tapasztaatainak és tanumányainak körébe esnek, szabatosan és heyesen tudjon beszéni és irni. J) A kötői és prózai müfajok ismerete, továbbá az éetben g yakrabban e őfo rdu ó pogári ügyiratok hasznáata. c) Irodami müvek ovasásán, az aesthetqcai aapfogamak fejtegetésén és müveőd éstörténeti k észütség-en a apuó is merete a magyar irodaom fejőd ésének A tananyag feosztása.. OS~TALY, heten kint 5 óra. ) N y e v t a n. E;gyszerü mondat és monda trészek, fő- és m eékmondat megküönböztetése, a z egész aaktan, tekintette a hang tani módosuásokra. Szóképzés szócsoportok egybeáitásá va, az é ő kép z ők. b) O vasmányok. Ebeszéö prózai és k ö tői :;ze mevények, küönösen a népmesék, a ma~ yar történeti monda., a nép és természetrajz körébő, továbbá gondos és a g yermek erköcsi érzetére tekintő szemevények a kassikus hősi mythos körébő; mesék és eírások a magyar népéetből Értemes és keően ha ngoztatott ovasás. Az ovasmányok tartami megmagyarázás!- s a tartaomnak szabadon emoncatása, a könyvbő kiszemet versek betanutatása és eszavatatása. c) Ir ás b e i d o g o z a t ok havonkint kétszer; még p edig egy iskoai és egyházi dogozat, meyek a nyevtan és heyesirás begyakor-

14 Hts<'tt tart::;!tk szem ewtt. A dogozat fefogúsára a tanuót az iskoában ke gondosan eőkészíteni... 0Sí.'/.'Á1 Y, hetenkint 5 óra.. o) N y e v t a n. Összetett szer..:ezetü mondatok taga{lsa ; a me é és a ~trendet mondatok viszonya; a szókc)tés) szóképzés 1 szórenc1, synonimák összeáit~tsa és magyarázata az ovasmányok aapján. b) O v as m á n Y 0 k \ mint az I. ostáyban. c) Irá s bei dogozatok J A feadvány itt már kiterjed az ova::;mány egyes részeteinek 1 vagy egy-egy ki)tői ebeszéés tartamának irásba fogaására is, miután azt a tanujók az iskoában szabadon emondtác eőfordnó. 087/\~LY) hetenkint 3 óra. a) Nyevtan rendszeres á ttekintése és az éetben gyakrétbban pogári ügyiratok ismertetése. z,) o v as mán y ok kötőide és prózaiak a g örög-római és a magyar történeembö, egendák) kisebb jeemrajzok, történeti k épek, ügyiratok. c) Irásbei dogozatok, ha_vonként egy házi és egy iskoai,az ova::;mánynya kapcsoatban..v. OSZ1\~LY, hetenkint ;~ óra. n) Stiisztika.. Az iráy átaános törvényei (tü zetesen a prózai és kötői iráy küönb ség-e) a hangsúyos és ic őmó rt é kes vers Ismertetése. b) Ovas mányok: nagyobb ovasmányu: Arany T o di-ja. i\.z ovasmány tartami magyarizatán és megértésén kivü a mü szerkezete s <L k c) tői iráy sajátsága is megviágítandó. Próu ti ov:1smányu: e irá sok, könnyebb éet- és jeemrajzok, eveek, kisebb értekezések. c) Ir á::; bei dogazéltok mint a. III. osztáyban. V. OSí.'/TALY, hetenkint D órakor. a) O v as rn á n y ok a küörnböző prózai mű.fajok fejtegetése céjábó, de k ö tői ek is, a mennyiben a prózaiakka k özös törvé nyek aá vonhatók, vagy az etérések megmagyarázására szogáhatnak. Saarnon: 'Türük hócvtságok cimü munkájábó a Hu11yadiak kora; K emény Zsig mond: Zord üő cirnü r egényébó Buda efogaása; Pázmány vaameyik beszéee; K.öcsey szónoki munkái; Shakespeare J~dius Caesar-ja vag y Coriuanus-a. Értekezések, eírások, ebeszéések. Tinódinak egy históriás éneke. u) Z h e t o r ik a. A prózai müfajok ismertetése. c) I r ás b e i d o g o z a t ok, havonkint ~gy házi dog ozat kapcsoatban az iskoai vagy kijeöt magán ovasm~tnynya. A fc:bcvúny di~po::>itiója az iskoában rnegbeszéendő, de a födogozás e he t ő e g- a tanuö ;)Zabad munkája egyen.

15 a) O v as m i n y ok. A Zriwyirísz, Arany baruái és A1 s poétikdjrt, Vörösnw.rty IüJt s.~oms.zévcb a, szemevények yrai k ö tökbő (Baassa, Csokonai, Derszenyi, Tompa, Petőfi) Sophoces Ocüipw> kiráy-a. vagy tragödiája, K.isfaudy JC Ií.é1 iji.!j) P o é t ik a. kö t ő i müfajok ismertetése. ~) Ir!tsbei dogozatok mint az V. oszt(dyban. \ r. OZS''AL y, hetenkint H úrrr. a) O v as mán y ok. A t!tr.c:yat irók <'!s kötők nevezctesp,bb mű vp. i otthon <.~s az iskoában. A ráju k s korukra vonatkozó müvewdéstc>rténeti és aeshp.tikai tanumányok. b) I r o d a om t ö r t é n e t. A magyar nemzeti irodaom fejődésének ismertet ése 180-ig. A régibb korok összefogaó áttekintése után r észetesebben tárgyaandák: K.azinczy és a nyevújitási harc, Berzsenyi, Csokonai, {ármán, IZöcsey és I{isfaudy S. r:) Irásbei do gozatok. Havonkint eg-y házi co1 ~ozat, t ekintette az irodaomnak n emcsak t örténeti, hanem r ethorikai <~s poétikai oeaára is. V. OSZTÁLY. hctenkiut i ~ óra. rt) I r o d a om t ö r t é n e t. A magyar nemzeti iroda1om fejőr<;~sé n e ] ~ ismertetése 18:0-tó. ~ész e t esebbe n tárgyaandók: Kjsfaudy K., VörDsmarty, Eötvös, K.emé ny, Szig-ig-eti, Tompa, P e tőfi 1 és Arany. A magyar nyev rendszerének áttekintése. J) O v a s m á n y o k \ c) I r á s b e ] i d o g o z a t o k J mint a VII. osztáyban. J eg-y zet. A styus fej esztésére a négy feső osztáyban küi)nös gond fordítandó. III. Német nyev és irodaom. Cé: a) Biztos nyevtani ismereten aapuó megértése az üjabb német irodaom kiváóbb müveinek. J) Azon k épe sség ~ hogy a tanuó vaamey az oktatis kör é bő vett t árgyró német nyeve n heyesen írni és beszéni tudjon. A tananyag feosztása.. OS Z 1' Á. L Y, he tenki t 5 óra. Egyszerü mondat, mondatrészek, decinatio, a conjugatiob ó a főige aakok és azoknak ragozása. Szót11nuás, föeg túrgyi csoportokban.

16 JG - IT. OS:61,ÁLY, hetenkint 4 óra. Összetett mondatok. Az igeragozás tejesen. A prtrtikuák. Szótantrús főe g etymoogikus csoportokban. ITT. oszrraly, hetenkint 3 úra. A mon<iattan befejezöse behatóan, a me11<~- t)s a1(tn,ndct mondatok, a.z igeidök és m ödok hasznáata. A szók<~pzös eemei. St1játos n émet kifrjczések és synonimák egybeáitása. eemei. V. OSZTALY, hctt'nkint 3 úra. A rendszeres nyevtan i s mét ő átte kintése. A n ómet verstan J e g y z e t:. VIind a n égy osztáyban h avonkint egy házi és egy iskoai dogozat. ~- NJ:ind a négy osztáyban szóbei fordítasok magyarbó németre és v iszont; kisebb, főeg kötői dar abok betanutatása. i3. ]\End a négy osztáyban, mig a g ramatikai tanítás foy, a mag yar ovasó k önyvekke kapcsoatos, tartamiag rokon, de a akiag könnyebb iráyú német ovasókönyv hasznáandq. Ezenkivü ovasmányu ajánatos a IV. osztáyban váogatott darabok Hebhe Schat,d;Jstcin.-jéb ö és Herder Cid-jébő. V. OSZTÁ.LY, hetenkint 3 óra. VI. OS~TÁLY, hetenkiut óra. A nyevtani ismeretek szorgamas ismétése meett nagyohb prózm és köt ő i szem evények ovasasa, t ekintette a mag yar nyevi r ethor ikai és poétikai oktatásr a. Havonkint -~ irásbei dogozat egy-egy házi és egy-eg y iskoai. Nagyobb k ötöi ovasmányu: Schic>r vagy Shakespeare egyik d,,. rama p. J e g y z e t. A t a nítás ehetőeg n ém et nyeven is történik. VIJ. OSZTÁL Y, hetenkint ~ óra. Lessing-, Goethe és Schier éetének é.s munkásságának ismertet ése és evve k apcsoatban, egyes müveik r észben iskoa i, részben házi ovasása; p. Lessing: EmiUa Gu1otti, 11Iinna von Barntc1n, a Jiammrgische Dntmatwrgie-bó és a L aoeoónbó (váogatott fejezetek). G oethe, Schier: ro-múncok és baacáü, Hermann wu Dorothca, Egmont, Dicht-ung ~ tnd Wawheit, Te, Jungf'rau von Oreans, waensteins 1 1 od, 1Jiar'ia Stuart. Havonkint egy. önáó irásbe1i h á zi dogozat.

17 17 Az eőb bi osztá y tananyagának foytatása és befejezése. A n é met tudomá nyos (történeti, phiosophiai s t er mészettu<.jományi) irodaomb ó vett o vasmányok, t ekintette a reáiskoai tanumányok k örére IC ö tői o vasrnún y: Goethe: Iphigcnia vagy Schier : B t cwt 1:on i cssi?w. A német nyevtan cssszefogaó r endszeres túrg yailsa. Ha vonkint egy önáó h ázi irá sb ei dogozat. J e g y z e t. A tani.tás a VII. és VIII. oszthyban tunyomóag nóm8t nye ven történik. IV. Francia nyev s irodaom. C é : a) Biztos nyevtani ismerete n aapuó megörtésc az ujabb francia irodaom müveinek. b) Azon képesség, hogy a tanuó vaamey az oktatás kör éb ő vett tárgyró szóó magyar szöveget franciára heyesen fordítani t udj on és a francia nyev szóbei has ~ n~l atában ehető jártasságot nyerjen. ' A tananyag feosztása. Ovasás, a z egyszerü és bő vített mondat, a moncat aapjhn a z aaktan eemei: a névszók; a segédigék, és a rendcs rangozúsu j g-ék. Szóanuás tárgyi csoportokban. J V. 08~T \1 Y, hctrnkint 6 úra. 1\z összetett n1ondatok; az aaktan foytatása; a renehagyó ig-éc A mócok és idők h aszná a; a részesüök; a határozók; a partikuák; a szóképzés eemel Szótanuás ctymoog ikus csoportokban. S y nonimák és gaícismusok. J e g y z e t.. \-iind a két osztáyban a grammatikai oktatássa kapcsoatos szójei fordításoe magyarbó franciára és viszont. Hetenkint egy házi vagy iskcai irásbei dogozat (fordítás). ICisebb, főeg k ö tői darabok uetanu]á~a. :!. Mig a grammatikai tanitás tart, a magyar ovasókönyvve összefüggő, tartamiag rokon, de könnyebb irá yu francia ovasókönyv: haszn6.a ndó. Rendszeres francia nyevtan. Ovasmá ny és tanuás, m]nt a me g~ eőző osztáyokban: Az ovasmány a apján szó- és irásbeh gyako at ok

18 foníüsok mag-yarbó franciára Ás viszont. IZM hetenkint eg y házi irásbei dogozat. VJ. OSZ''ÁLY, hetenkint 4 óra. A nyevtani ismeretek szorgamas ismétése és kibő ví t ése meett, a f1 ancia sty ismertetése megfe eő ovasmányok áta, tekintette a mag-yar nye~i rhetorikai és poétikai oktatásra. A francia verstan eemei. Szó és irásbei gyakoratok, mint az V. osztáyban. A taniuu;; P-hető eg francia nyeven is történik. VIT. ORZ''ÁIJY, hetenkint, 3 óra. Az ujabb francia irodaom főbb képviseöinek ismertetése, műveikbö vett szemevények és egy-egy tejes műnek ovasása áta. Nagyobb kötői ovasmányu ajánitatik: Corneie-tő: Oir; Racine-tő: B1 itwmicw~ vag-y Athaic; Moiere-tő: L es fcrmnes setvantes vagy e J{i.wtntwopc. Havon kint eg y 6núó irásbei dog ozat. VITI. OSZ''ÁI.JY, hetenkint 3 óra. Az ujabb francia irodaom főbb képviseőinek foytatóagos ismertetése, tekintette a tudományos (történeti, phiosophiai és természettudományi) irodaomra is, I-Iavonkint egy önáó irásbei dogozat. A francia nyevtan összefogaó rendszeres _ismétése. J e g y z e t. A tanítás a VII. és VIII. osztáyban nagyobbára fra n ew. nyeven t ört énik. V. Böcsészeti eőta.n. Cé: A benső tapasztaat közönséges tényeinek {tttekintése é::; a gondokodás törvényeinek s módszereinek ismertetése, főtekintett e a bizonyitó és fetaáó gondoatmenetre. VJf. OSZTÁLY, hetenkint :3 óra. A psychoogia és ogika eemei. A testi és eki éet k-liönbséo e. A eki jeenségek főbb csoportjai. Az értemi fejőd és. A ogikai formák. A tudományok föosztása és a főbb módszerek. VI. Födrajz. Cé: A föd természeti és áami viszonyainak átaános ismerete.

19 19 A tananyag feosztása. L OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. A födgömb megismertetése és azon a geographiai aapfogamak (viágtájak szárazfödek, tengerek, szigetek, fészigetek stb.) megmag-yarázása. Tájékoztatás a födgömbön és a térképen (térkép-ovasás). Europa áamai Magyarországbó kiinduva., kiváó tekintette természeti viszonyaira. IL OSZTALY, hetenkint 3 óra. A többi födrész ismertetése, kiváó tekintette népeikre és termékeikre. IV. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra.. Az osztrák-magyar monarchia poitikai födrajza és Európa főbb áamainak ismertetése. VII. Történeem. Cé: Az egyetemes történet összefüggő áttekintése és a magyar történetnek a müv e ődéstört é nette egybek:apcsot ismerete. A tananyag feosztása. III. OSZ'fÁLY, betonkint 3 óra. Magyarország történetének áttekintése. V. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. Az ó-kor története, küönösen a görög és római történet a nyugotrómai birodaom bukásáig. VI. OSZTÁLY wtenkint 3 óra. A középkor története és az üj korbó a föfedezések, a tudomány és müvészet újjáébredésének és a vaási reformok kora a westfái békéig. VII. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. A XVII. és XVIII. század, vagyis a vaási és nemzeti háboruk, a fejedemi absoutism us kora és a francia forradaom története N a-

20 0 poeon mkásá.ig. A egújabb kor rövid történ eti áttekintése utá n Europa és Amerika á amai poitikai födrajzának áttekintése. VJTJ. OSZTÁLY, betenkint 3 óra. Magyarország története, tekintette a müvetségi és akotmányi viszonyokra. VIII. Mathematika. Cé: Biztosság a közönséges számokka vaó számoásban. A mathematika eemeinek össz t~ függő ismeret e és ehető önnáóság azoknak akamazásában. A tananyag feosztása.. OSZ''ÁLY, heten kint 3 óra. A tizes számrendser. A négy számoási müveet egész számokka. Az egész számok oszthatósága. Számoás k özönséges és tizedes törtekk el A méterrnérték ismertetése. Id őszá mo ás. I. OSZTÁLY, hetenkint 4 óra. Számoási rövidítések. S zámtani müveetek korá tot pontosságga Az arányosság fogama. G eometriai v iszonyok és arányoe Egyszerü h ármasszabáy. Az oasz számoásmód. Százaékszámoás. I. OSJTÁL Y, hetenkint 3 óra. Összetett hármasszabáy. K.amatszámoás köznapi és k ereskedemakamazásokka; hat ár idő-szá mo á s; áncszabáy; az arányos osztás; egyszerübb eeg yitési feadatok meg fejtése; a egfontosabb küfödi p énznemek meg ismertetése és átszámitása; a vátók eszámitoasa. IV. OSZTÁLY, 10tenkint 4 óra. Bevezetés az agebrába. Összeadás és kivonás egész számokka; sokszorozás egész számokka, kiterjeszkedve a kéttaguak négyzetének es köbének k ép zésére. Osztás egész számokka ; a geometriai haadvány mint osztási eredmény; ugyanazon müveetsorozat tört számokka. Az esöfoku egyenet ek egy ismeretenne, kiterjeszkedve az arányok tanára. V. OSZTÁLY, hetenkint 5 óra. a) Eső foku egyenetek két és három ismeretennel Kéttaguaknak magasabb pasitiv egész hatványai (Pasca-fée háromszög). Számtani

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony.,

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony., ' A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 12-ik évi r r rr ERTES TOJE 1886/87. K özi: kir. igazgató. Sop:rony., Nyo m a tott L it f ass K rro y :n ái. 1887. Tartaom! I. A atin nyev a reáiskoában. TI.

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben