^ spá t-±i *«: Üli">

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli"
^ spá t-±i *«: Üli.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Átírás

1 VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6. GRÜNWALD Második kidás. Frrciország és Külföld Minden illtszerész é nél és Fo drászánál \S$* FEIWEL LIPÓT BUDAPESTEN. I. mgyr vsbutor- és k. sz. iskol-pd»yári mint-rktár sját hsábn: Ardi-ntcz 6 0 V. TJ. Árjegyz, bérm, Új tlálmányú kulcs nélkül felbizndó ingórák rktár. Sját uj t l á l m á n y ú órái Ö f e l s é g e király, Rudolf koron, herczeg, és J ó z s e f f ő herczeg Ő fensé''ív' g e i k részéről kitüntetve, továbbá:,\& x v '. í ' y V \ r S A ár p párisi, londoni, bécsi,.,.*>' * r b u d p e s t i, és legtöbb kiállításon k i t ü n t e t v e, győzelmi versenyt m e g n y e r t e. Aijegyzéíek kivántr bérmeotesen kttietnei. Órák eldásánál három évi iótállás válllttik. PARIS rue de. l Pánt, 9 PARIS VÉGELADÁS o-kl l e s z á l l í t o t t á r k m e l l e t t z ü z l e t á g v á l t o z t t á s m i t t, porés pedig ngyobb mennyiségit cmellán, fyence, fém- és broncz-tíritk, függő- és sztli lámpák. T'.OQ+r.Y.TTX tí-b l U I y BUDAPEST Hs-plot. Dr. BATIZFAI.VY kir. e g y e t. m. t n á r, 3 0 é v ó t m ű k ö d ő b u d p e s t i orvossebészi é s testegyenészeti intézetének különálló hidegvizgyógyászti osztály ( v á r o s l i g e t i f s o r é A r e n - u t s r k á n ), i d e i m á j u s 1-én m e g n y i l t. S z k s z e r ű b e r e n d e z é s, v t o t t o r v o s i k e z e l é s, g o n d o s f e l ü g y e l e t. A r e d s z e r e s vizgyópymútl m e l l e t t : svéd-gyógytornászát, villmnzás. mssge, iz zsztó kmrák, erejükben ég humérsékükben szbályozhtó zuhnyok, skót-zuhny s t b. Á r n y s s é t á n y o k. Csinos k ü l ö n s z o b á k. J ó e l l á t á s. M é r s é k e l t árk. O l c s ó, g y o r s k ö z l e k e dés. S i k e r r e l g y ó g y í t t t n k : i d e g e s s é g, g y e n g e s é g i á l l p o t o k, vértódulások, e m é s z t é s i zvrok, rnyér, s á p k ó r, g ö r v é l y k ó r, c s ú z, n ő i bjok, s t b. T e s t i é s szellemi m u n k á l t l e l c s i g á z o t t k. G y e n g e fejlődésü s g y o r s n ö v é s á l tl okozott gerinczelferdülésben szenvedő gyermekek, gyógytestgykorlttl egybekötve. Betegek, bennlkok, f é l k o s z t o s o k é s bejárók. P r o g r m m b é r m e n t v e. % p t-, ~ <x> - * tg *«: B A R N A FOGORVOS Budpest, váczi otcz 24. szám. Készít egyes fot/nkt, fogsorokt és plombokt, jótállás mellett; árk mér sékeltek. Kivontr részletfizetésre. BUDAPESTI SZEMLE M. Tud. Akdémi megbízásából szerkeszti GYULAI PAL. Nádssy-szájviz és fogpor legrövidebb ido ltt megszüntetik í-osttt fogktól erotiu fogfájást, es kelle metlen szgot; sárg fogkt hófehé rekké teszik. Egy üveg ár 40, 70 kr. és 1 frt 50 kr. A fogpor ár 40 kr. Főrktár Teisff/nnszkff K. gyógyszertárábn, kertész-utcz 29. Továbbá Tiiiuk, városi't-i minden ngyobb gyógyszertárbn, vlmint Xetntd, ThUmöyer, Kochtneiftter és Decsetufi gyógyfükereskedöknél, Bpest. Előfizetéti feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és ) egész évre 1 2 írt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre... 6 > S p n y o l o r s z á g i Utmbol. S e m s e y A n d o r t ó l, fflccbeus I n d á s. D r á m i k ö l t e m é n y L o n g f e l l o w után, ngolból. Szász Bélától. Az.állmügyész irodájábn. Kjz. T. N. után, oroszból. Ásbóth Oszkártól. K ö l t e m é n y e k : U t c z i hárs. G y u l i P á l t ó l. L o d o g á r. Seott W l t e r u t á n, ngolból. J á n o s i G u s z t á v t ó l. Két v e r s k ö t e t. ( E d ó A V e r s e k. Á b r á n y i E. Szbdság, hz.) hr. ZenéSZeti s z e m l e. S c h u m n n : A p r d i c s o m és p e r i ; Ber l i o z : R e q u i e m. D v o r k : S t b t M t e r. S c h ü t z Miksától. Velencze titkos irtiból. - Csorb Ferencztöl. Értesítő. Pesty' Fr.: Mgyrország helynevei. o o. Bergner: I n der Mrmros B á r s o n y I. : A szbd ég ltt. K I S t n l e y H. : D e r K o n g ó. J n k ó J. - t ó l. Petőfi-Múzeum. h. F e h é r I. : A bjor k ö z é p i s k o l á k, rf. A BUDAPESTI SZEILE megjelen évenként tizenkétszer 120 Ívnyi trtlomml. A. Budpesti Szemle tájékozni i g y e k s z i k m g y r közön séget z eszmékről, melyek világszerte fogllkozttják s z e l l e m e k e t 8 m i n t e g y k ö z v e t í t ő k i v n lenni e g y f e l ő l szk t u d o m á n y é s m i v e l t k ö z ö n s é g, m á s f e l ő l h z i é s külföldi M e g j e l e n é v e n k é n t 12-szer 10 í v n y i h v i f ü z e t e k b e n. Előfi zetési á r b é r m e n t e s k ü l d é s s e l e g é s z é v r e 12 frt, f é l é v r e 6 frt. E l ő f i z e t é s e k e t m i n d e n k ö n y v á r u s e l f o g d. B é c s b e n, Sze linski G y ö r g y c s. k. e g y e t, k ö n y v á r u s. I. S t e f n s p l t z Nr. 6. Az előfizetési pénzek z lulirt társult kidó-hivtláb kül dendők be, v g y k ö n y v á r u s o k h o z, k i k s z i n t é n föl vnnk htlmzv elfogdásukr. TÁRSULAT Mrgitszigeti A F r n k l i n - T á r s l t kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvkereskedésben kphtó: OROSZ BESZÉLYEK HARMADIK KÖTET. IBTA TÜRGEFTEV SZEEGEJÉVICS 17kV. Ár vászonb kötve 2 frt. Trtlom: Egy vdász irti. Ford. Csopey László, hullámok. Ford. Timkó Iván. Tvszi fimr t Budpest főváros közvetlen közelében. 35 E. meleg rtézi forrás, porczellán-, márvány-, kád- és kőfürdök zuhnykészülékkel, ngyszerű kert, 300 teljes kényelemmel berendezett szob, társlgási terem, kül- é s belföldi lpok, telefon-, távird-összeköttetéssel, npont zene. Körlkok, melyek ellen mrgitszigeti h é w i z kedvező eredménynyel hsználttott: Köszvény, z izületek, izmok, csonthárty, ideghüvely, idült csuz. A csfiz, köszvény, erőművi behtások, typhus ntán fellépő hüdések, zsábák, csontbántlmkt, csontszút, izületi bjokt és Kísértéseket követő elváltozások. Fájdlms hegek, mereveség, hüdés. bőrbántlmk, vizelési nehézségek, méh- és hüvelybántlmk. Még rr is figyelmez; tétjük t. ez. közönséget, hogy szigeten Brd-féle legújbb rendszerű v i l l m o s f ü r d ő k rendeztettek be, melyek köszvényes, csúzos es ideges bántlmk, vlmint hüdések és z ischiás-nál fürdészetben - igen hthtós segéd gyógyeszközt képeznek. A h é w i z belsőleg eredmény nyel hsználttott: idült gyomorhurutnál és lhsi pngásoknál. A szigeten vn gyógyszertár, ellátv mindennemű ásványvízzel. Rendelő orvos: d r. 'VTír. Bérleteknél ugy fürdő-, mint menetjegyek együttes váltásánál árleengedés. A szigeten lkó fürdővendégek fürdő-hsználtnál és menetjegyeknél előnyben részesülnek. A fővárossl óránkint kétszer közlekedés. A f ü r d ő - i d é n y t r t m m á j n s 1 - t ő l o k t ó b e r l - i g. A lkások megrendelése: szigeten felügye l ő s é g irodábn. B u d p e s t. mrgitszigeti felügyelőség. Frnklin-Társult nyomdáj. (Budpest, e g y e t e m - u t e z 4.) BUDAPEST, MÁJUS SZÁM Arny lánes eposzi töredékeiről. Péterfy Jenötöl. A Tisxvölgy szbályozásáról. (II.) Kvssy Jenőtől. FRANKLIN Egy pillnt ltt megszüntetnek bármily természetű fogfájást és fülszggtást. Egy üveg ár 50 kr. TNAPI m? május sz május. m g y r irodlmi intézet é s k ö n y v n y o m d B u d p e s t e n. Helgolndi fogcseppek WiniRPiiPt Üli irodlom közt. E mellett lehető szóles tért nyit nemzetgidcsági közleményeknek, m. tnd. kdémi nemzetgzd sági bizottságától támogtv. B1SMUTTAL VEGYÍTVE F A Y, ILLATSZERÉSZ, \Á * C C HH.. F *m TAKTAIJOM : Különleges Riispor \ "üflii Fürdőorvos: D r, O r m i J ó z s e f. M e n e t t é r t i j e g y e k SUVsO/t á r l e e n g e d é s s e l, z e l ő és utóidényben (május 15-től j ú l i u s l-ig, ug t ő l s z e p t. v é g é i g ) t e t e m e s e n m é r s é k e l t árk. Minden b ő v e b b t u d o s i t á s o k k l s z o l g á l é s lká sokr megrendelést elfogd i ' ü r d ö i g z g t ó s á g. Sátrkt, pdok-, székek-, sztlokt, továbbá gykorlt! v s á g y k - és m o s d ó s z t l o k t jánl *flki W M» S..2 *> spá t-±i? Olcsó kerti bútorok YsM. K i i n n i J f O * D 6»>vyiÍTix-forT4» legtrtlmsbb szikeny- s lvny-svnyú' vi«. Gsrod kísérletei bebizonyították, hogy Kénsvs lvny legíobb és legbiztosbb.tt*gykézvnybe ivedok záozdg z éns v- izikeny már, lvny-trtlm áltl Rdini svyn viz knlínlegos gyógyei kt: kózvénynsl, < -. halyg- és i»: kévéknél, rny-érnél, g*r»élyn*l, fotyv rgugl, gyemerbjeknl é g y ú t»uf ut- és Idkiekbn.Oteó fürdők, lk Főrktárk Budpesten: Etfesklty L. és MttMl i. ' -zuphto n á d i n I I I. I I U gyegynctrwe * ~ : j á :. 5 Messze mértföldekre elterülő fenyveseinél fogv ártln levegőjű klimtikus gyógyhely. ost, távird-állomás é s gyógytár helyben. TARTALOM: Az önálló állmi élet hiány. A rendi lkotmány htás. A gzdsági jjj 8 társdlmi fejletlenség. - A király. A főppság, A főnrk. A köznemesség. A pol- ffi gárság és prsztság. A külügy. A főhtóságok. A hdügy. A pénzügy. Közgzd- K sági viszonyok. Egyház és közokttás. Törvényhozás és országgyűlés. Az igzságszol-» gálttás. A közigzgtás és megye. Nemzetiség és irodlom. Hngultok és ármltok.. i e v mezővárosbn, Brsmegyében «< főtéren s ngypiez előtt álló emeletes ur dlmi ngyvendéglő, kávéház, tánczterem, vendégszobákkl stb. 1SS9. évi jnuár 1-től 3 esetleg 6 évre hszonbérbe dtik von meg jegyzéssel, miszerint Lév város z osztrák mgyr állmvsút grmvölgyi vonlánk uégáno,u:'c S000 lkossl, különféle hi vtlok és tnintézetekkel, élénk kereskede lemmel, 5 országos és hetenként 2 lietivásárrl bir. Ezenkívül még számos községbeli urdlmi korcsm és mlom fognk ez évben újonnn hszonbérbe dtni. Ajánltokt elfogd és bővebb felvilágosítást fábériiökség. nyújt Levn u,: t,rdttlmi IP-I] s.& * FÉ Á.sniiii)iiz-!/!/<»jt/)>iMl, foijiii-fiiiiliik, inli.sró, htdegvi*yifógymóil. KlsörctHlü í/i/ót/t/lirltf gyomot* r's belbeteységek, ttiáj- r's lepd-ttfftmtok, rti l/eres bántlmk, sáp kórt slhm * '* itleífesse'g ellrit. kidás. ÉVFOLYAM..- s e * se Liptómegye, vsúti állomás Rózshegy. s Második &is Évd-megnyitás m á j u s 15-én. BÉLA. Ár fűzve 4 frt. SZÁM , x x x v. ORITNICZAI GYÓGYFÜRDŐ A RÉGI MAGYARORSZÁG Csupán VASÁRNAPI UJSÁG X X X V. ÉVFOLYAM. egész évre 8 frt e B é M éyre 6 '" \ félévre féli Csupán POLITIKAI ÚJDONSÁGOK f ( félévre._ 3 Külfőldi előfizetésekhez postilg meghtározott viteldíj is cstolndó lyet. Két más négylovs hintóbn jöttek többi z ngol udvri díszítőt elhoztt, hogy Viktóri fejedelmi vendégek s z után kiséretek. A fel királynő minél inkább otthon tlálj mgát. lobogózott utczákon élénk éljenzésekkel fogdt Néhány perez múlv z ngol királynő ágybn őket néptömeg, gyász mitt siskukon fe fekvő beteg vejét látogtt meg. Mondják, hogy kete tollt hordó ktonák tisztelegtek. A plot szomorú hirek után még meglepte ennek PRILIS hó utolsó npjibn újból megélénkült máskor oly csendes Chrlottenburg, mely küszöbön ismét ujbb tisztelgés várt ngy ránylg jó kinézése s vigsztlv mond neki, vendéget, köztök sokt emlegetett Mckenzie hogy csknem olyn most is, mint midőn múlt L másfél hóvl zelőtt z gg Vilmos császár temetése lklmávl egész Európ figyelmé ngol orvos. A királynő számár 14 szobát s köz évben z ő jubileum lklmából Londonbn nek központj volt. Ismét egy császár kezdett hl tök 2 ngy termet rendeztek be kstélybn s lovgolt. A villásreggeli után királyi vendég dokolni e helyen. Sn-Eemo enyhe levegője s z leány gyöngéd figyelme kiterjedt rr is, hogy kíséretének egy részével együtt Berlinbe kocsiorvosi tudomány minden eszköze csk pár héten át volt képes fölerősíteni III. Frigyes császár gyöngülő erejét, pusztító kór április hrmdik hetében újból erősebben lépett fel s legbizttóbb orvosi jelentésekből is kitűnt z ggsztó hátsó gondolt, melyet mindenki sejt, hogy ez be tegség emberileg nem gyógyíthtó, hogy itt természetnek kellene elkövetni vlmi pártln csodát, mely szegény beteg császárt lábr állí tná. Frigyes császár bámultosn SZÍVÓS erős természete kellett hozzá, hogy eddig is húzt s gondos gyógykezelés, ós észszerű táplálás és ngy ápolás mellett húzhtj még huzmosb ideig is: de vég kifejlés, fájdlom, minden kétséget kizáró bizonyosságú, s csk egy nem bizonyos: m következik- e be ktsztróf pil lnt, vgy holnp, vgy hetek, tán hónpok múlv? A blhirek lábr keltették Berlin népét, mely csoportokbn özönlött ki szomszéd kis vá rosb. A legngyobb élénkséget zonbn ngy beteg nyósánk, Viktóri ngol királynő és indii császárnőnek megérkezése okozt. Hrmincz év ót nem járt z ngol fejedelemnő Ber linben s így nem csod, hogy e közel másfél milliónyi lkosságú városbn sokn krták látni zt z egyetlen nőt e földön, kinek biro dlmábn np sohsem nyugszik le. Ápril 24-én kedden reggel 8A 9-kor érkezett meg szép Firenze felől, melynek egyik villájábn néhány hetet töltött el. Átutztkor Innsbruck bn z osztrák-mgyr urlkodó, Münchenben bjor régens üdvözölték. I ü. Frigyes neje már reggel félnyolcz órkor teljesen készen várt édes nyját; de mivel chrlottenburgí kstély vsúti állomáshoz igen közel vn, csk kkor távozott beteg férje mellől, midőn z ngol királynőt hozó külön vont közelgését tudtták. Alig érkezett meg német császárné pálmákkl és szőnyegekkel borított állomáshoz, midőn külön vont megjött. A t lálkozás ngyon meghtó volt. Any és leány sírv borultk egymásr, némán pnszolv el zt z ggodlmt, melyet ők éreznek legjobbn. A trónörökös-pár, Henrik herczeg s szép herczegkissszony egymásután üdvözölték ngy nyát s utánok Bttenberg Henrik herczeget és nejét, Betrixot, z ngol királynő legifjbb leányát. Szép idő levén mindnyin nyitott ko csikb szálltt A legelsőben, melyet négy fe kete ló húzott s lovászok lovkon ültek, hátul két fejedelmi sszony s velők szemben Betrix herczegnö és trónörökös foglltk heaz ANGOL KIRÁLYNŐ MEGÉRKEZÉSE CHARLOTTENBURGBA. AZ ANGOL KIRÁLYNŐ A BETEG NÉMET CSÁSZÁRNÁL. Á

2 VASÁBNAPI ÜJSÁG zott, hol mindenekelőtt z gg Auguszt csá szárnét látogtták meg, ki látogtást később visszdt. Az ngol királynő csk egy pár npig időzött Chrlottenburgbn. De ez idő ltt szűkebb körű udvri összejövetelek voltk e helyen, s hires porosz testőrség is díszkivonulást trtott. A királynő látogtási s köztök montbijoui ngol templombn, szintén ngy változtosságot hoz tk létre. Most már ismét csendesebb itt z élet, s hivtlos jelentések császár állpotánk ujbb jvulásáról szólnk, melyről zonbn I mindenki tudj, hogy itt szó csk viszonylgos jvulásról lehet. KIS FIAMRÓL. Késő ősznek verőfényéu. Mint árnyék éjfélenként, Megjárom ligetet; Hjm brn, lelkem ép még, Küzdenek z égre törnék, Eoskdt test: nem lehet. Én Is'.enem lig éltem, Mitse tettem csk reméltem : Itt vn z ősz, hol nyár? Pályám ngyon hmr zári, A sötét sir már kitárul, Meg vn irv : engem vár! A levél z ágtul válik, Drusereg lig l á t s z i k.... Két szemem könybe merül : Kis fim lelkem virág, Eletem zöldülő ág, Mit csinálsz mjd egyedül? GYÖNGYÖSY LÁSZLÓ. OROSZ É L E T K É P E K. Egy szegény ember életéből. Tolstoj L. után oroszból. I. Mgm sem tudom már, hogyn és miképen, egyszer csk rjtm ütött egy cspt rendőrrel két mgsb rngú rendőrtiszt, midőn este sze gényes lkásomon tnárim elődás ltt tett jegyzeteimet leírtm. Cskhogy munkánál tláljuk jó md rt, ordítá z egyik csinovnik pálinkás jó kedvében, kötözzétek meg előbb, ztán lás sunk dologhoz. De urim, kérem Egy szót sem, ksztóf virág, rivlt r á m rendőr, kihez fordulni bátor voltm. Most hátr kötött kezekkel flhoz állítottk s megkezdődött kuttás. Jól tudv, hogy nálm tnkönyveknél egyebet cskugyn nem igen t lálnk, nyugodtn vártm be dolog végét. A kevés bútorzttl hmr elbántk; zután felszedték pdlót, kifeszítették z blktáblá kt, szétszedték vskályhát, z jtót, szóvl minden tárgyt, melybe vlmit el lehetett voln rejteni. Ez ugy három óráig trtott igy. Lássuk most flt, kezdé csinovnik. Leverték vkoltot z egész szobábn, és minden egyes téglát végig kopogtttk. Mikor ztán mindent, szó szoros értelmében dr bokr törve, semmit sem tláltk, nehéz vskt rktk kezeimre, beültettek egy fedeles kibitkáb, melyben két csendőr szegezte szuronyos fegyve rét mellemnek. Éjfélt ütött z ór z Izsák-templom tornyán, midőn czitdell kpujához ért szekér; csk kkor vettem észre, hogy négy lovs kton ki sérte bevonulásomt. Hogyn, s miképen fogdtk czitdellábn, zt szükségtelen elmondnom, sok ezer ember nek kijutott belőle, és jut is ki mi npig. Csk legérdekesb mozzntokt fogom leírni. A hideg, nedves, és sötét földltti lyukbn, hov benyomtk, csk egyedül foglltm helyet, szépszámú ptkány-seregen kívül, mely zon nl hozzám ígérkezett, mint rongyos szl mzsákr leültem. Alvásról szó sem lehetett; ttól kellett trt nom, hogy kiéhezett álltok kikezdenek. Végre megvirrdt; reggel egy drb fekete kenyeret és vizet hozott börtönőr. Délben vetett hollétem kikuttásár, de csk nnyit semmit. Vlószínűleg még nem vettek fel m tudhtott meg, mikcr indultm el Sz.-Péter szerencsétlenek létszámáb, kik földltti kz várról. Mily ngy volt meglepetésem, midőn hosszs mtákbn kínlódnk. betegségemből fellábbdv, z igzgtó főorvos Prémes kbátomt felvételi irodábn elvet ték; n e m volt mivel betkrni m g m t ; fáz éltesemre dt, hogy további prncsig irodi tm ; börtönőrtől hiáb kértem vlmi pok- teendőket kell végeznem, mivel fegyencz, ki róczfélét, e helyett folyosón fel- és lá járó eddigelé ilyesmire hsználttott, meghlt. Nekem ugy rémlett, minth sorsomon n e m főorvos ktonánk intett, ki rám fogt fegyverét. embersége, hnem más segített voln. H egyet szól, mond börtönőr, Lánezimt minden rimánkodás dczár nem lődd gyon. vették le lábimról, éjszkár rendesen z osz Ertem urm, feleié kton. trogb, vgyis fogházb zártk, mely z Omszkb Hogyn éltem három hétig kenyéren és vizén, érkező fegyenczek első állomás. Itt gykrn be egy szál posztókbátbn földltti börtönben? széltem Sz.-Pétervárról, Vrsóból vgy Odeszmi npig sem t u d o m ; ehhez képest utóbbi szából jött fegyenczekkel, kik irigyeltek sorso szenvedéseimet fel sem vettem. mt. A legtöbben közülök, mindjárt megérkezésük Végre egy szép npon, zért mondom szép első npján, megkpták szokásos 50 korbács npon, mivel három hét után kkor láttm ismét ütést, mely mellékbüntetés bizonyos időre el npvilágot, négy fegyveres kton kíséreté itélt fegyencznek kijár, ós elbocsátásuk lkl ben, három udvron keresztül egy szobáb ve mávl ismétlődik. Vlmi Peridn nevű görög zettek, melyben zöld posztóvl bevont sztl eredetű odesszi gzdg kereskedő, kit zért körül ktontisztek ültek. A czár képe f- ítéltek el tíz évi kényszermunkár, mivel z Ion, z sztlon vsfeszület; tehát, h nem cs ottni ktoni prncsnok zsrolásit tűrni lódom, hdi törvényszék elé kerültem. Most nem krt, z iszonyú verés után hrmdnpr csk rr voltm kíváncsi, miért, mictod l meghlt. pon, és mivel vádolnk? Két évig dolgoztm irodábn, midőn egyszer Vedd le rb kezeiről lánczot, prn- tobolszki főkormányzó látogtás lön bejelentve. csolá hditörvényszék elnöke porkolábnk. Éjjel-nppl súroltk, meszeltek kórház Ezután következő kérdéseket intézte hoz bn, z osztrog is megmenekült sok évi rondzám: ságától, de z én ránylg tűrhető helyzetem is Mi neved? m i vgy? hol születtél? hol veget ért, mennyiben most cskugyn r vnnk szüleid? voltál-e m á r fogv vgy bün- j domi ólombányáb kisértek, nehogy főkor tetve? mányzó véletlenül megtudj, miszerint egy élet Kbroff Iván Petrovits nevem, 23 éves, fogytigln elitélt nehéz r b z Irodábn dolgo nőtlen, orvostnuló, moszkvi születés, tyám zik helyett, hogy bányábn ólomérczet toln nyuglmzott ezredes Moszkvábn, nyám el vss tlyigákon. hlt, testvéreim nincsenek, fogv vgy büntetve A bány fulldt levegője megrontott szemei nem voltm. met, és nemsokár nnyir jutottm, hogy Kinek irtd ezt levelet? folyttá tá mellettem dolgozó rbtársmt már nem is látbornok, egy fél iv ppirosr irt levelet trtv I tm. Néhány hónpig rdomi fegyenczkórházbn feküdtem ugyn, de egyik szemem világát elembe. Miután z első pillntásr láttm, hogy zt örökre elvesztettem. Ebből zt nyertem, hogy felvigyázó mint nem én irtin, mosolyogv zt feleltem: hogy e I munkár képtelen rbot jelentett be, s igy levélről mit sem tudok. Ne hzudjál, kiáltá z elnök, hiszen bány helyett rktárbn kellett dolgoznom, több félkezü és egyéb testi hibákbn sinlődő te neved vn láírv. É n pedig htározottn kijelentem, hogy rbokkl. I t t láttm először hires Sutovski-t, ki állítólg II-ik Sándor czár megöletósénél mind levelet nem én irtm. Hdngy úr, olvss fel vádlott előtt le! két szemét elvesztette robbnó dynmitbomb velet, veté közbe tábornok ngy mérgesen. drbji áltl. Hlálr lön ítélve, de kivégeztetését czárné Téged pedig még egyszer komolyn intlek, vllj be töredelmesen mindent, mert csk ily módon ellenezte s igy életfogytigln ide került. Egész n p n e m tett egyebet, mint zt, hogy számíthtsz enyhébb büntetésre. Felolvsták levelet, melyben állítólg vlkit felvigyázó prncsár vizet hozott, vgy ngy rról értesítek, hogy ideje lenne készülő félben kput betette. Másr nem hsználhtták. Elitéltetésem ót már 5 év folyt le, nélkül, levő kcziót megkezdeni, hogy «rbigát* leráz hssuk. Közreműködésemre bármikor bátrn szá hogy csládomról hirt hllottm voln. Végre megkönyörült rjtm mindenhtó míthtnk testvérek és bjtársk. Hiáb krtm bíróság előtt írni, hogy lás Isten. Szegény édes tyám B. berezeg közbenjárá sák kezem írását, hiáb hivtkoztm tnárimr, kik legjobb bizonyítványt állíthtják ki szá sávl engedélyt kpott, hogy czárnál kihllg momr, mindez semmit sem hsznált, mert rö tást kérjen. LTI. Sándor czár elrendelte peremnek újbóli vid tnácskozás után vádlott Kbroff Ivánt már mint engemet felségárulásr vló bujto- felvételét, és pedig in bsenti inclpti gtás mitt életfogytiglni, szibérii ólombá- vádlott távollétében. Mindjárt z első npon, midőn z kkori hdii nyákbn töltendő kényszermunkár ítéltek. Felebbezésnek helye nem lévén, némán hll törvényszéknél letett irtokt átvizsgálták, ki gttm borzsztó ítéletet, melynek kihirdetése tűnt, hogy kérdéses levél hátár, mely elitél után tábornok u r kenetteljes hngon tudtomr tetésemet vont mg után, irónnl két név vn dt, hogy hditörvényszék fitlságomt figye feljegyezve. Után jártk dolognk, ós kitűnt, lembe véve, eltekintett teljesen megérdemelt hogy levelet egyik iskoltársm csup pjkos kötél áltli büntetéstől. Aztán rám dták ismét ságból nevem láírásávl oly czélból intézte ismét egy más tnulóhoz, hogy egyik épen nem kedvelt ' vskt, és visszkísértek börtönömbe. Most m á r nem jjgtok, nem puszolkodom tnárunk bosszntásár ösztönözze. A levelet z zokért, miket tűrnöm kellett, elmúlt, m i illető z utczán elvesztette, vgy postán került elmúlt; hnem röviden elmondom szenvedéseim rendőrség kezébe. Miután pedig ott minden emberben veszedelmes forrdlmárt láttk s lefolyását. Még z npon fegyenczruhát dtk r á m : h rendőrminiszter mg részéről minél számo jmt tövig lenyírták, lábimon levő békókt sbb elfogtásokkl krt czárnk kedves kovács ugy összeklpácsolt, hogy zokt kedni, könnyen elgondolhtó, hogy hditör vényszék nem igen kuttt z igzságot hnem többé levenni nem lehetett. Tíz n p múlv, éjjel, huszd mgmml z mint z én esetem is muttj, minél gyor sbbn szokt volt z efféle felségárulási pere indóházb kisértek. Moszkváig vsúton utztunk, onnn hét hétig ket befejezni. Kegyelmet nem nyerhettem, mert bűnös n e m voltm, tehát minden további in gylog Szibériáb, Omszk nevű városb. Itt különféle büntetésekre ítélt fegyenczek dokolás nélkül rövid szvkkl tudtomr d továbbítását egy e czélr különösen kirendelt tott, hogy szbdon mehetek, merre tetszik, és öt évi kínlódás után, testileg összetörve, hz tábornok szokt elintézni. Engem, rdomi ólombányákb kisérnek, jöttem. Sz.-Pétervárott értésemre esett, hogy nem h véletlenül vérhsb esve, kórházb n e m szívesen vennék z országbn vló mrdásomt. kerültem voln. Lánczim mitt sokt szenvedtem, mert hi Jó, hát kivándoroltm ós most mint hontln deg vssl vló érintkezés betegségemet folyton száműzött, leírtm szomorú történetemet. Hdd okuljon belőle, kinek okulni kellene! fokozt. A mint utóbb hllottm, tyám mindent elkö- VASÁRNAPI UJSÁG. 323 unlms délutáni órákt ez lklomml egyedül emlékeztek. Ezt z embert minden áron meg fogj tölteni, midőn Kolbov Pláton két gr kellett bukttni, örökre elnémítni. kíséretében kstélyb érkezett. A «fekete osztály* áldozt. S cskugyn megtlálták módját, mint ez Hllom, vendégei voltk kezdé Blikin nálunk npont előfordul. Titkos följelentések bot Alexej emlékirtiból, oroszból. tábornok szokásos pohár te elköltése után. érkeztek császári irod «fekete osztályához*, Igen, vendégeim, mennyiben hozzám Blikin Nikofor Petrovics tábornok egyike jöttek; de zért még egy korty vizet sem fogd melyek nyomán ztán megindult hjtóvdávolt zon ktonáknk, kiknek fj z orosz hd- ; tk el tőlem válszolá póp fnyr hngon. szt. A perjoki pplknál megfordult geológok kémek voltk, kik póp áltl krtk Bliseregben már régót kihló félben vn. Jobb szerettem voln, h el sem jönnek. kinról dtokt szerezni, de z elmés lelkész Ő ép oly ngyr becsülte legfitlbb hd Es miért? h szbd kérdezni? mindjárt fölismerte embereit, kik ztán hiáb ngy vékony ezüst ujtásit, mint tábornoki i Erről későbben többet, most rr kérem vállrojtokt, és szolgálton kivül soh sem érez-! tábornok urt, mgyrázná meg nékem, mit ér fggtták mindenféle kérdésekkel. Mihelyt tetten ért gyilkosok kivégeztettek, tette lárendeltjeivel rngjánk felsöbbségét.! tenek "fekete osztály elnevezés ltt? M Dndár élen még legsűrűbb golyózáporbn hllottm legelőször e furcs elnevezést nálm mindenki zt hitte, hogy e réven egyéb üldözte sem lepte túl htáskörét, s z «embernygot», volt urktól, de nem értem rá, tőlük bővebb m tések most már nem fognk előfordulni, ámde föltevés helytelennek bizonyult, mivel esinov minek legújbbn ktonákt elkeresztelték, gyráztot kérni. nikok éhes hd zvrosbn sokáig szándé soh sem vitte czél nélkül mészárszékre. A fekete osztály folyttá most tábor Midőn z eszeveszett pánszláv háborupárt nok, nem egyéb, mint császári titkos irodá kozván hlászni, végletekig vitte terrorizmus nemeslelkű Il-ik Sándor czárt z utolsó török nk kémkedési hivtl. Az egész világból itt urlmát szerencsétlen országbn. Mindenütt orgyilkosokt kerestek, és legcsekélyebb körül háborúr rávette, Blikin nem hbozott Szko- összpontosulnk z orosz rendörügynökök jelen mény elegendő volt rr, hogy vlki bjb ke belev jelenlétében zon benső meggyőződését! tései. Innen mennek prncsok Amerikáb, veredjék. Ki ne emlékeznék Dondukov-Korzkov kimondni, hogy készülő félben lévő hdjárt, Jpánb, Svájczb, vgy Szibériáb, h vlkit herczeg esetére, kit Szent-Pétervárott világos z előzmények után Ítélve, Oroszország ktoni meg ke!l figyeltetni. Ide jelentik minden utzó nppl elfogv, kzmtákb hurczolták, mivel hírén oly csorbát fog ejteni, melyet ngyon ne-!nevét, ki z orosz birodlom htárit átlépi és blkezén egy sebhelye volt, minőt vlmi hezen lehet mjd kiköszörülni. innen külföldre megy. Egy szóv'l, innen gyko Genfből Oroszországb belopódzott forrdlmá Szkobelev, kinek fejét z udvri levegő vég- 'rolttik felügyelet száz millió ember minden ron mint különös ismertető jelt kerestek, csk képen elkábított volt, szokott fellengző modo tette fölött. hogy, miként utóbb kisült, kérdéses seb rábn válszolt, és cskis Mihály ngyherczeg \ No ez vlóbn nem csekély feldt vi- helynek jobb, nem pedig bl kezén kellett véletlen megjelenése vetett véget már ngyon szonzá póp, de lig hiszem, hogy mindent voln lennie, mely csekély különbség zonbn élessé váló eszmecserének. tudjnk, sőt zt merném állítni, hogy, jófor legkevésbbé sem kdályozt meg szent-péter Blikin nyugodtn ment hz, de már más mán semmit sem tudnk. He, he, he. És most I vári titkos rendőrség egyik tgját mgsztos hi np értésére dtott, hogy ott fönn szívesen lát ne vegye rossz néven tábornok úr, hogy nálm vtás teljesítésében, és herczeg tán mi n nák szolgáltból vló visszvonulását. A tá volt vendégeket önnek, mint földesurunknk, be pig is ott ülne földltti börtönök egyikében, bornok prncsnk engedelmeskedve, kzáni n e m mutttm, de zon kezdem, hogy életemben h elfogtását véletlenül egy kereskedősegéd kormányzóság területén fekvő birtokár utzott. most láttm őket először és tlán utolszor. Ván- i észre nem veszi s herczeg segédtisztjének hirt Nejét már zelőtt tíz évvel elvesztvén, Olg és dor tudósok voltk, kik földtni tnulmányikt! nem ád. Feodorovn leányi vezették gzdságot né vidéken folyttv, egyik krtársm jánlóleve- \ Ennél sokkl roszbbul járt Blikin tábor hány régi cseléd segítségével, s igy Blikinnk lével zzl állítottk be hozzám, hogy őket! nok, ki hrmdfélévi vizsgálti fogság után ele lig mrdt vlmi tenni vlój, mi folytonos hegyekbe kisérném, mit zonbn tekintettel hi gendő bizonyítékok hiányábn fölmentetett ugyn munkához szokott férfiút mjdnem búskomor vtlos állásomr vissz kellett utsítnom, mire z ellene emelt iszonyú vád lól, de rngját is ságb ejtette. Unlmábn flubeli pópávl ztán nem legjobb kedvben ismét eltávoztk. mint politikilg gynús egyéniség elvesztette.! kezdett ismerkedni, kinek külseje pedig z első A vcsor véget vetett meddő beszélgetés A tudós pópát, Blikin hű brátját, mint vesze tlálkozás lklmávl mjdnem visszrisz- nek, de mindenki észrevette különben víg é delmes embert»további rendeletig* kzáni tott öt. bőbeszédű lelkipásztor nyomott hngultát, klstromb internálták, hol élte fogytáig szen Ámde Kolbov Pltón Ni kolevics nem volt kö - miért is társság szoktln kor időben szét tek viselt dolgink leírásávl multhtj m g á i zönséges ember, legkevésbbé hsonlított pedig oszlott. Blikin leányi nem mentek férjhez, mivel többi pptársihoz, kik Oroszországbn keveset Blikin tábornok rendesen minden évnegyed- hosszs fogság szenvedései áltl testüeg tönkre különböznek közönséges muzsiktól. Blikin ben Szent-Pétervárr utzott néhány npr. A tett tyjukt nem krták elhgyni. lig hitt szemeinek, midőn szegényes külsejű pplkbn járt idegeneknek látogtás ót szin Szkobelev tábornok pedig, z igz, nem pplkbn kényelmes, sőt elegáns bútorokt, tén megtette szokásos útját, de övéinek ngy vlmi dicsőséges módon de zért bj és gond válogtott könyvtárt, hírlpokt, de még értékes nyugtlnságár, két hét is elmúlt nélkül, nélkül élt, míg meg nem hlt. Hgytékát zongorát is tlált. hogy vissztért voln. még sokáig fogják emlegetni hdsereg sori Asszony, vgy fehércseléd nem volt háznál Kolbov mjd mindennp átizent kstélyb, bn. «Az embernygi), mely szerinte sokkl keláthtó, hnem konyh dolgit egy tisztességes vájjon nem érkezett-e levél, vgy egyéb tudósí ; vesebbet ért, mint legközönségesebb kozák kinézésű férfi végezte, s midőn tábornok, kit tás? De rendesen zzl eresztették el küldönczét, : prip, köszönettel trtozik gondviselésnek, e furcs háztrtás ngyon érdekelt, mg jelen hogy tábornok még nem jött hz. hogy idejekorán kiszólított z árnyékvilágból. tette be mgát vendégül ebédre, ngy ámultár Hiáb is várták, mert egy npon kozák lovsok Vnnk ugyn még hozzá hsonló vitézeink, nemcsk igen Ízletes, hnem egyszersmind finom kíséretében három hivtlos külsejű egyén állí 1 de szeretjük hinni, hogy idejük lejárt, és pedig menu-t tálltk fel, melyhez hsonlót eddig tott be kstélyb, melynek minden zegét-zugát i örökre. cskis ngy urk sztlán látott Szent-Pótervárott átkuttták. Nem egyszer emlegették Oroszország ellensévgy Moszkvábn. Blikin hlálr ijedt leányi rosszt sejtve, i gei, hogy ne másutt, cskis otthon keressük A két férfiú közt nemsokár brátságos viszony tyjuk hollété után tudkozódtk rendőrhiv megrontóinkt, és igz ik volt. fejlődött. Blikin leányi esténkint szívesen tlnokoknál, kik ztán értésükre dták, hogy Vlhányszor isten keze reánk nehezült, min hllgtták póp rendkívül érdekes és ügyes tábornok szent-pétervári kzmtákbn fogv den lépten-nyomon zt láthttuk, hogy gyrlózongor-játékát és könyvtárábn még z ő szá trttik, s onnn egyhmr lig is fog kisz I ságunk kútfeje_ szellemi hóbortosink koponyámukr is k dt olvsmány. Máx rról beszéltek bdulni. ; jábn fkd. É s ez évszázdokon keresztül így Perjokbn, hogy földesúr kstélyábn nem A motozás három npig trtott és pedig min i trt, míg csk végveszély örvényébe nem kesokár lkodlom készül, ós pedig pplk felé! den eredmény nélkül, mert egyetlen egy drbk! rülünk, honnn legfeljebb jó isten irglm de midőn prisztv egy izben pplkbn elő ppirost sem tláltk, melyen npi számlákon I menthet meg bennünket, nem pedig számtln leges szerencsekivántát krt megereszteni, kivül más vlmi lett voln irv. ; seregeink, melyeket eddigelé mindenütt és minoly drsztikus dorgálásbn részesült tisztelendő Kolbov z egész idő ltt nem muttt m denkor megvertek. úrtól, hogy z érdekes ügyről többé mit sem lehe gát, de még kkor sem, midőn Szent-Péter tett hllni. várról jött rendőrök eltávoztk. Blikin elfogegy szép nyári npon két csinos fogtú trojk tásánk okát senki sem sejtette flubn, és JÓZSEF FŐHERCZEG KÖNYVE. állt meg pplk előtt, flubeliek ngy ámu nem egyszer volt szó rról, hogy pópát kellene ltár, kik nem győzték eléggé bámulni vörös interpellálni, ki tán többet mondhtn z ált (Romáiio csibákero sziklribe, zz: Czigány nyelvbeli tudomány.) lános szeretetben álló földesúr sorsáról. Itt kftános kocsisokt. A pópánk vendégei érkeztek jelenté zonbn nem csk nem kptk válszt, hnem V. Blikin mindenese, egy félkezü hdstyán, zonfelül még elég ridegen vissz is lettek ut ki ngyon zokon vette, hogy nem kstélyb, sítv. A czigány nyelvééi és népköltészettel fogllko Blikin gyermekei szintén hiábn jártk Szent zni kluz IÜ. fejezete. «.I csigány nyelvi t hnem pópához jöttek csengő trojkákbn Pétervárott, hol még legjobb ismerőseik is visz- nulmányok Mgyromágon* ülő uri vendégek. czímü szksz zt A tábornok czélszerünek trtott Kolbov szvonultk előttük, minth veszedelmes nyv! muttj, hogy czigány nyelv hzánkbn sokmeghívását bevárni, s kétségen kívüli dolognk lyát hoztk voln vidékről. szerű ós fontos tnulmányok tárgy jó idő ót. Hetek, hónpok multk, mig végre czárgyil- i Ppjink és földes urink közt kdt mindig látszott mindenki előtt z egész kstélybn, hogy 1 h előbb nem, de ebéd után mindenesetre vgy kosság iszonyú ténye némileg földeritette bjb olyn, ki híveitől, illetőleg lttvlóitól elt póp fog átjönni vendégeivel, vgy pedig és ejtett cslád helyzetét. A tábornok rról volt nult czigány nyelvet. Oláh Miklós XVI. szá ez utóbbi eshetőség bírt több vlószínűséggel, vádolv, hogy forrdlmi irtokt és könyveket zdbn zt mondj simándiczigányokról, «hogy tábornokot hívják meg pplkb egy pohár hozt külföldről, nemkülönben, hogy nihilis mguknk külön nyelvet koholtk, melyet rjtákkl szoros összeköttetésben lévén, már rég i tuk kivül senki sem értett, s melyet vkok nyelvé pezsgőre. E helyett zonbn néhány ór múlv troj ót lttombn lppngó összeesküvés fonlit nek neveztek.» Molnár János (1760) Senr föld kák ismét előálltk ós vendégek, kiket póp ismeri. Az áltl mélyen megsértett háboru-párti jón keresi czigányok eredetét bn b* nióg ház kpujáig sem kisért ki, szépen to töredék nem tudt elfelejteni, hogy Blikin «Anzeiger» hozott hírt Vli J. István lmási nnk idején előre megjósolt hdjárt kudr- ref. p p nevezetes felfedezéséről, t. i. hogy vább robogtk. A tábornok mjdnem bosznkodott, hogy z czit, miről mérvdó körökben több ízben meg Í Leydenben mlbári tnulóktól hllott szókt H.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, 148 VASÁKNAPI 9. SZÁM. 1890. xxxvn. ÉVFOLTAW UJSÁG. VÉR szegényeknek, sápkorósoknk. z idegesség, álmtlnság lnkdtság és étvgytlnss ellen, csemegének mondhtó czukork v s s pepton c o n s e r v, mely trtlmár,

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben