^ spá t-±i *«: Üli - PDF">

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli"
^ spá t-±i *«: Üli.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Átírás

1 VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6. GRÜNWALD Második kidás. Frrciország és Külföld Minden illtszerész é nél és Fo drászánál \S$* FEIWEL LIPÓT BUDAPESTEN. I. mgyr vsbutor- és k. sz. iskol-pd»yári mint-rktár sját hsábn: Ardi-ntcz 6 0 V. TJ. Árjegyz, bérm, Új tlálmányú kulcs nélkül felbizndó ingórák rktár. Sját uj t l á l m á n y ú órái Ö f e l s é g e király, Rudolf koron, herczeg, és J ó z s e f f ő herczeg Ő fensé''ív' g e i k részéről kitüntetve, továbbá:,\& x v '. í ' y V \ r S A ár p párisi, londoni, bécsi,.,.*>' * r b u d p e s t i, és legtöbb kiállításon k i t ü n t e t v e, győzelmi versenyt m e g n y e r t e. Aijegyzéíek kivántr bérmeotesen kttietnei. Órák eldásánál három évi iótállás válllttik. PARIS rue de. l Pánt, 9 PARIS VÉGELADÁS o-kl l e s z á l l í t o t t á r k m e l l e t t z ü z l e t á g v á l t o z t t á s m i t t, porés pedig ngyobb mennyiségit cmellán, fyence, fém- és broncz-tíritk, függő- és sztli lámpák. T'.OQ+r.Y.TTX tí-b l U I y BUDAPEST Hs-plot. Dr. BATIZFAI.VY kir. e g y e t. m. t n á r, 3 0 é v ó t m ű k ö d ő b u d p e s t i orvossebészi é s testegyenészeti intézetének különálló hidegvizgyógyászti osztály ( v á r o s l i g e t i f s o r é A r e n - u t s r k á n ), i d e i m á j u s 1-én m e g n y i l t. S z k s z e r ű b e r e n d e z é s, v t o t t o r v o s i k e z e l é s, g o n d o s f e l ü g y e l e t. A r e d s z e r e s vizgyópymútl m e l l e t t : svéd-gyógytornászát, villmnzás. mssge, iz zsztó kmrák, erejükben ég humérsékükben szbályozhtó zuhnyok, skót-zuhny s t b. Á r n y s s é t á n y o k. Csinos k ü l ö n s z o b á k. J ó e l l á t á s. M é r s é k e l t árk. O l c s ó, g y o r s k ö z l e k e dés. S i k e r r e l g y ó g y í t t t n k : i d e g e s s é g, g y e n g e s é g i á l l p o t o k, vértódulások, e m é s z t é s i zvrok, rnyér, s á p k ó r, g ö r v é l y k ó r, c s ú z, n ő i bjok, s t b. T e s t i é s szellemi m u n k á l t l e l c s i g á z o t t k. G y e n g e fejlődésü s g y o r s n ö v é s á l tl okozott gerinczelferdülésben szenvedő gyermekek, gyógytestgykorlttl egybekötve. Betegek, bennlkok, f é l k o s z t o s o k é s bejárók. P r o g r m m b é r m e n t v e. % p t-, ~ <x> - * tg *«: B A R N A FOGORVOS Budpest, váczi otcz 24. szám. Készít egyes fot/nkt, fogsorokt és plombokt, jótállás mellett; árk mér sékeltek. Kivontr részletfizetésre. BUDAPESTI SZEMLE M. Tud. Akdémi megbízásából szerkeszti GYULAI PAL. Nádssy-szájviz és fogpor legrövidebb ido ltt megszüntetik í-osttt fogktól erotiu fogfájást, es kelle metlen szgot; sárg fogkt hófehé rekké teszik. Egy üveg ár 40, 70 kr. és 1 frt 50 kr. A fogpor ár 40 kr. Főrktár Teisff/nnszkff K. gyógyszertárábn, kertész-utcz 29. Továbbá Tiiiuk, városi't-i minden ngyobb gyógyszertárbn, vlmint Xetntd, ThUmöyer, Kochtneiftter és Decsetufi gyógyfükereskedöknél, Bpest. Előfizetéti feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és ) egész évre 1 2 írt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre... 6 > S p n y o l o r s z á g i Utmbol. S e m s e y A n d o r t ó l, fflccbeus I n d á s. D r á m i k ö l t e m é n y L o n g f e l l o w után, ngolból. Szász Bélától. Az.állmügyész irodájábn. Kjz. T. N. után, oroszból. Ásbóth Oszkártól. K ö l t e m é n y e k : U t c z i hárs. G y u l i P á l t ó l. L o d o g á r. Seott W l t e r u t á n, ngolból. J á n o s i G u s z t á v t ó l. Két v e r s k ö t e t. ( E d ó A V e r s e k. Á b r á n y i E. Szbdság, hz.) hr. ZenéSZeti s z e m l e. S c h u m n n : A p r d i c s o m és p e r i ; Ber l i o z : R e q u i e m. D v o r k : S t b t M t e r. S c h ü t z Miksától. Velencze titkos irtiból. - Csorb Ferencztöl. Értesítő. Pesty' Fr.: Mgyrország helynevei. o o. Bergner: I n der Mrmros B á r s o n y I. : A szbd ég ltt. K I S t n l e y H. : D e r K o n g ó. J n k ó J. - t ó l. Petőfi-Múzeum. h. F e h é r I. : A bjor k ö z é p i s k o l á k, rf. A BUDAPESTI SZEILE megjelen évenként tizenkétszer 120 Ívnyi trtlomml. A. Budpesti Szemle tájékozni i g y e k s z i k m g y r közön séget z eszmékről, melyek világszerte fogllkozttják s z e l l e m e k e t 8 m i n t e g y k ö z v e t í t ő k i v n lenni e g y f e l ő l szk t u d o m á n y é s m i v e l t k ö z ö n s é g, m á s f e l ő l h z i é s külföldi M e g j e l e n é v e n k é n t 12-szer 10 í v n y i h v i f ü z e t e k b e n. Előfi zetési á r b é r m e n t e s k ü l d é s s e l e g é s z é v r e 12 frt, f é l é v r e 6 frt. E l ő f i z e t é s e k e t m i n d e n k ö n y v á r u s e l f o g d. B é c s b e n, Sze linski G y ö r g y c s. k. e g y e t, k ö n y v á r u s. I. S t e f n s p l t z Nr. 6. Az előfizetési pénzek z lulirt társult kidó-hivtláb kül dendők be, v g y k ö n y v á r u s o k h o z, k i k s z i n t é n föl vnnk htlmzv elfogdásukr. TÁRSULAT Mrgitszigeti A F r n k l i n - T á r s l t kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvkereskedésben kphtó: OROSZ BESZÉLYEK HARMADIK KÖTET. IBTA TÜRGEFTEV SZEEGEJÉVICS 17kV. Ár vászonb kötve 2 frt. Trtlom: Egy vdász irti. Ford. Csopey László, hullámok. Ford. Timkó Iván. Tvszi fimr t Budpest főváros közvetlen közelében. 35 E. meleg rtézi forrás, porczellán-, márvány-, kád- és kőfürdök zuhnykészülékkel, ngyszerű kert, 300 teljes kényelemmel berendezett szob, társlgási terem, kül- é s belföldi lpok, telefon-, távird-összeköttetéssel, npont zene. Körlkok, melyek ellen mrgitszigeti h é w i z kedvező eredménynyel hsználttott: Köszvény, z izületek, izmok, csonthárty, ideghüvely, idült csuz. A csfiz, köszvény, erőművi behtások, typhus ntán fellépő hüdések, zsábák, csontbántlmkt, csontszút, izületi bjokt és Kísértéseket követő elváltozások. Fájdlms hegek, mereveség, hüdés. bőrbántlmk, vizelési nehézségek, méh- és hüvelybántlmk. Még rr is figyelmez; tétjük t. ez. közönséget, hogy szigeten Brd-féle legújbb rendszerű v i l l m o s f ü r d ő k rendeztettek be, melyek köszvényes, csúzos es ideges bántlmk, vlmint hüdések és z ischiás-nál fürdészetben - igen hthtós segéd gyógyeszközt képeznek. A h é w i z belsőleg eredmény nyel hsználttott: idült gyomorhurutnál és lhsi pngásoknál. A szigeten vn gyógyszertár, ellátv mindennemű ásványvízzel. Rendelő orvos: d r. 'VTír. Bérleteknél ugy fürdő-, mint menetjegyek együttes váltásánál árleengedés. A szigeten lkó fürdővendégek fürdő-hsználtnál és menetjegyeknél előnyben részesülnek. A fővárossl óránkint kétszer közlekedés. A f ü r d ő - i d é n y t r t m m á j n s 1 - t ő l o k t ó b e r l - i g. A lkások megrendelése: szigeten felügye l ő s é g irodábn. B u d p e s t. mrgitszigeti felügyelőség. Frnklin-Társult nyomdáj. (Budpest, e g y e t e m - u t e z 4.) BUDAPEST, MÁJUS SZÁM Arny lánes eposzi töredékeiről. Péterfy Jenötöl. A Tisxvölgy szbályozásáról. (II.) Kvssy Jenőtől. FRANKLIN Egy pillnt ltt megszüntetnek bármily természetű fogfájást és fülszggtást. Egy üveg ár 50 kr. TNAPI m? május sz május. m g y r irodlmi intézet é s k ö n y v n y o m d B u d p e s t e n. Helgolndi fogcseppek WiniRPiiPt Üli irodlom közt. E mellett lehető szóles tért nyit nemzetgidcsági közleményeknek, m. tnd. kdémi nemzetgzd sági bizottságától támogtv. B1SMUTTAL VEGYÍTVE F A Y, ILLATSZERÉSZ, \Á * C C HH.. F *m TAKTAIJOM : Különleges Riispor \ "üflii Fürdőorvos: D r, O r m i J ó z s e f. M e n e t t é r t i j e g y e k SUVsO/t á r l e e n g e d é s s e l, z e l ő és utóidényben (május 15-től j ú l i u s l-ig, ug t ő l s z e p t. v é g é i g ) t e t e m e s e n m é r s é k e l t árk. Minden b ő v e b b t u d o s i t á s o k k l s z o l g á l é s lká sokr megrendelést elfogd i ' ü r d ö i g z g t ó s á g. Sátrkt, pdok-, székek-, sztlokt, továbbá gykorlt! v s á g y k - és m o s d ó s z t l o k t jánl *flki W M» S..2 *> spá t-±i? Olcsó kerti bútorok YsM. K i i n n i J f O * D 6»>vyiÍTix-forT4» legtrtlmsbb szikeny- s lvny-svnyú' vi«. Gsrod kísérletei bebizonyították, hogy Kénsvs lvny legíobb és legbiztosbb.tt*gykézvnybe ivedok záozdg z éns v- izikeny már, lvny-trtlm áltl Rdini svyn viz knlínlegos gyógyei kt: kózvénynsl, < -. halyg- és i»: kévéknél, rny-érnél, g*r»élyn*l, fotyv rgugl, gyemerbjeknl é g y ú t»uf ut- és Idkiekbn.Oteó fürdők, lk Főrktárk Budpesten: Etfesklty L. és MttMl i. ' -zuphto n á d i n I I I. I I U gyegynctrwe * ~ : j á :. 5 Messze mértföldekre elterülő fenyveseinél fogv ártln levegőjű klimtikus gyógyhely. ost, távird-állomás é s gyógytár helyben. TARTALOM: Az önálló állmi élet hiány. A rendi lkotmány htás. A gzdsági jjj 8 társdlmi fejletlenség. - A király. A főppság, A főnrk. A köznemesség. A pol- ffi gárság és prsztság. A külügy. A főhtóságok. A hdügy. A pénzügy. Közgzd- K sági viszonyok. Egyház és közokttás. Törvényhozás és országgyűlés. Az igzságszol-» gálttás. A közigzgtás és megye. Nemzetiség és irodlom. Hngultok és ármltok.. i e v mezővárosbn, Brsmegyében «< főtéren s ngypiez előtt álló emeletes ur dlmi ngyvendéglő, kávéház, tánczterem, vendégszobákkl stb. 1SS9. évi jnuár 1-től 3 esetleg 6 évre hszonbérbe dtik von meg jegyzéssel, miszerint Lév város z osztrák mgyr állmvsút grmvölgyi vonlánk uégáno,u:'c S000 lkossl, különféle hi vtlok és tnintézetekkel, élénk kereskede lemmel, 5 országos és hetenként 2 lietivásárrl bir. Ezenkívül még számos községbeli urdlmi korcsm és mlom fognk ez évben újonnn hszonbérbe dtni. Ajánltokt elfogd és bővebb felvilágosítást fábériiökség. nyújt Levn u,: t,rdttlmi IP-I] s.& * FÉ Á.sniiii)iiz-!/!/<»jt/)>iMl, foijiii-fiiiiliik, inli.sró, htdegvi*yifógymóil. KlsörctHlü í/i/ót/t/lirltf gyomot* r's belbeteységek, ttiáj- r's lepd-ttfftmtok, rti l/eres bántlmk, sáp kórt slhm * '* itleífesse'g ellrit. kidás. ÉVFOLYAM..- s e * se Liptómegye, vsúti állomás Rózshegy. s Második &is Évd-megnyitás m á j u s 15-én. BÉLA. Ár fűzve 4 frt. SZÁM , x x x v. ORITNICZAI GYÓGYFÜRDŐ A RÉGI MAGYARORSZÁG Csupán VASÁRNAPI UJSÁG X X X V. ÉVFOLYAM. egész évre 8 frt e B é M éyre 6 '" \ félévre féli Csupán POLITIKAI ÚJDONSÁGOK f ( félévre._ 3 Külfőldi előfizetésekhez postilg meghtározott viteldíj is cstolndó lyet. Két más négylovs hintóbn jöttek többi z ngol udvri díszítőt elhoztt, hogy Viktóri fejedelmi vendégek s z után kiséretek. A fel királynő minél inkább otthon tlálj mgát. lobogózott utczákon élénk éljenzésekkel fogdt Néhány perez múlv z ngol királynő ágybn őket néptömeg, gyász mitt siskukon fe fekvő beteg vejét látogtt meg. Mondják, hogy kete tollt hordó ktonák tisztelegtek. A plot szomorú hirek után még meglepte ennek PRILIS hó utolsó npjibn újból megélénkült máskor oly csendes Chrlottenburg, mely küszöbön ismét ujbb tisztelgés várt ngy ránylg jó kinézése s vigsztlv mond neki, vendéget, köztök sokt emlegetett Mckenzie hogy csknem olyn most is, mint midőn múlt L másfél hóvl zelőtt z gg Vilmos császár temetése lklmávl egész Európ figyelmé ngol orvos. A királynő számár 14 szobát s köz évben z ő jubileum lklmából Londonbn nek központj volt. Ismét egy császár kezdett hl tök 2 ngy termet rendeztek be kstélybn s lovgolt. A villásreggeli után királyi vendég dokolni e helyen. Sn-Eemo enyhe levegője s z leány gyöngéd figyelme kiterjedt rr is, hogy kíséretének egy részével együtt Berlinbe kocsiorvosi tudomány minden eszköze csk pár héten át volt képes fölerősíteni III. Frigyes császár gyöngülő erejét, pusztító kór április hrmdik hetében újból erősebben lépett fel s legbizttóbb orvosi jelentésekből is kitűnt z ggsztó hátsó gondolt, melyet mindenki sejt, hogy ez be tegség emberileg nem gyógyíthtó, hogy itt természetnek kellene elkövetni vlmi pártln csodát, mely szegény beteg császárt lábr állí tná. Frigyes császár bámultosn SZÍVÓS erős természete kellett hozzá, hogy eddig is húzt s gondos gyógykezelés, ós észszerű táplálás és ngy ápolás mellett húzhtj még huzmosb ideig is: de vég kifejlés, fájdlom, minden kétséget kizáró bizonyosságú, s csk egy nem bizonyos: m következik- e be ktsztróf pil lnt, vgy holnp, vgy hetek, tán hónpok múlv? A blhirek lábr keltették Berlin népét, mely csoportokbn özönlött ki szomszéd kis vá rosb. A legngyobb élénkséget zonbn ngy beteg nyósánk, Viktóri ngol királynő és indii császárnőnek megérkezése okozt. Hrmincz év ót nem járt z ngol fejedelemnő Ber linben s így nem csod, hogy e közel másfél milliónyi lkosságú városbn sokn krták látni zt z egyetlen nőt e földön, kinek biro dlmábn np sohsem nyugszik le. Ápril 24-én kedden reggel 8A 9-kor érkezett meg szép Firenze felől, melynek egyik villájábn néhány hetet töltött el. Átutztkor Innsbruck bn z osztrák-mgyr urlkodó, Münchenben bjor régens üdvözölték. I ü. Frigyes neje már reggel félnyolcz órkor teljesen készen várt édes nyját; de mivel chrlottenburgí kstély vsúti állomáshoz igen közel vn, csk kkor távozott beteg férje mellől, midőn z ngol királynőt hozó külön vont közelgését tudtták. Alig érkezett meg német császárné pálmákkl és szőnyegekkel borított állomáshoz, midőn külön vont megjött. A t lálkozás ngyon meghtó volt. Any és leány sírv borultk egymásr, némán pnszolv el zt z ggodlmt, melyet ők éreznek legjobbn. A trónörökös-pár, Henrik herczeg s szép herczegkissszony egymásután üdvözölték ngy nyát s utánok Bttenberg Henrik herczeget és nejét, Betrixot, z ngol királynő legifjbb leányát. Szép idő levén mindnyin nyitott ko csikb szálltt A legelsőben, melyet négy fe kete ló húzott s lovászok lovkon ültek, hátul két fejedelmi sszony s velők szemben Betrix herczegnö és trónörökös foglltk heaz ANGOL KIRÁLYNŐ MEGÉRKEZÉSE CHARLOTTENBURGBA. AZ ANGOL KIRÁLYNŐ A BETEG NÉMET CSÁSZÁRNÁL. Á

2 VASÁBNAPI ÜJSÁG zott, hol mindenekelőtt z gg Auguszt csá szárnét látogtták meg, ki látogtást később visszdt. Az ngol királynő csk egy pár npig időzött Chrlottenburgbn. De ez idő ltt szűkebb körű udvri összejövetelek voltk e helyen, s hires porosz testőrség is díszkivonulást trtott. A királynő látogtási s köztök montbijoui ngol templombn, szintén ngy változtosságot hoz tk létre. Most már ismét csendesebb itt z élet, s hivtlos jelentések császár állpotánk ujbb jvulásáról szólnk, melyről zonbn I mindenki tudj, hogy itt szó csk viszonylgos jvulásról lehet. KIS FIAMRÓL. Késő ősznek verőfényéu. Mint árnyék éjfélenként, Megjárom ligetet; Hjm brn, lelkem ép még, Küzdenek z égre törnék, Eoskdt test: nem lehet. Én Is'.enem lig éltem, Mitse tettem csk reméltem : Itt vn z ősz, hol nyár? Pályám ngyon hmr zári, A sötét sir már kitárul, Meg vn irv : engem vár! A levél z ágtul válik, Drusereg lig l á t s z i k.... Két szemem könybe merül : Kis fim lelkem virág, Eletem zöldülő ág, Mit csinálsz mjd egyedül? GYÖNGYÖSY LÁSZLÓ. OROSZ É L E T K É P E K. Egy szegény ember életéből. Tolstoj L. után oroszból. I. Mgm sem tudom már, hogyn és miképen, egyszer csk rjtm ütött egy cspt rendőrrel két mgsb rngú rendőrtiszt, midőn este sze gényes lkásomon tnárim elődás ltt tett jegyzeteimet leírtm. Cskhogy munkánál tláljuk jó md rt, ordítá z egyik csinovnik pálinkás jó kedvében, kötözzétek meg előbb, ztán lás sunk dologhoz. De urim, kérem Egy szót sem, ksztóf virág, rivlt r á m rendőr, kihez fordulni bátor voltm. Most hátr kötött kezekkel flhoz állítottk s megkezdődött kuttás. Jól tudv, hogy nálm tnkönyveknél egyebet cskugyn nem igen t lálnk, nyugodtn vártm be dolog végét. A kevés bútorzttl hmr elbántk; zután felszedték pdlót, kifeszítették z blktáblá kt, szétszedték vskályhát, z jtót, szóvl minden tárgyt, melybe vlmit el lehetett voln rejteni. Ez ugy három óráig trtott igy. Lássuk most flt, kezdé csinovnik. Leverték vkoltot z egész szobábn, és minden egyes téglát végig kopogtttk. Mikor ztán mindent, szó szoros értelmében dr bokr törve, semmit sem tláltk, nehéz vskt rktk kezeimre, beültettek egy fedeles kibitkáb, melyben két csendőr szegezte szuronyos fegyve rét mellemnek. Éjfélt ütött z ór z Izsák-templom tornyán, midőn czitdell kpujához ért szekér; csk kkor vettem észre, hogy négy lovs kton ki sérte bevonulásomt. Hogyn, s miképen fogdtk czitdellábn, zt szükségtelen elmondnom, sok ezer ember nek kijutott belőle, és jut is ki mi npig. Csk legérdekesb mozzntokt fogom leírni. A hideg, nedves, és sötét földltti lyukbn, hov benyomtk, csk egyedül foglltm helyet, szépszámú ptkány-seregen kívül, mely zon nl hozzám ígérkezett, mint rongyos szl mzsákr leültem. Alvásról szó sem lehetett; ttól kellett trt nom, hogy kiéhezett álltok kikezdenek. Végre megvirrdt; reggel egy drb fekete kenyeret és vizet hozott börtönőr. Délben vetett hollétem kikuttásár, de csk nnyit semmit. Vlószínűleg még nem vettek fel m tudhtott meg, mikcr indultm el Sz.-Péter szerencsétlenek létszámáb, kik földltti kz várról. Mily ngy volt meglepetésem, midőn hosszs mtákbn kínlódnk. betegségemből fellábbdv, z igzgtó főorvos Prémes kbátomt felvételi irodábn elvet ték; n e m volt mivel betkrni m g m t ; fáz éltesemre dt, hogy további prncsig irodi tm ; börtönőrtől hiáb kértem vlmi pok- teendőket kell végeznem, mivel fegyencz, ki róczfélét, e helyett folyosón fel- és lá járó eddigelé ilyesmire hsználttott, meghlt. Nekem ugy rémlett, minth sorsomon n e m főorvos ktonánk intett, ki rám fogt fegyverét. embersége, hnem más segített voln. H egyet szól, mond börtönőr, Lánezimt minden rimánkodás dczár nem lődd gyon. vették le lábimról, éjszkár rendesen z osz Ertem urm, feleié kton. trogb, vgyis fogházb zártk, mely z Omszkb Hogyn éltem három hétig kenyéren és vizén, érkező fegyenczek első állomás. Itt gykrn be egy szál posztókbátbn földltti börtönben? széltem Sz.-Pétervárról, Vrsóból vgy Odeszmi npig sem t u d o m ; ehhez képest utóbbi szából jött fegyenczekkel, kik irigyeltek sorso szenvedéseimet fel sem vettem. mt. A legtöbben közülök, mindjárt megérkezésük Végre egy szép npon, zért mondom szép első npján, megkpták szokásos 50 korbács npon, mivel három hét után kkor láttm ismét ütést, mely mellékbüntetés bizonyos időre el npvilágot, négy fegyveres kton kíséreté itélt fegyencznek kijár, ós elbocsátásuk lkl ben, három udvron keresztül egy szobáb ve mávl ismétlődik. Vlmi Peridn nevű görög zettek, melyben zöld posztóvl bevont sztl eredetű odesszi gzdg kereskedő, kit zért körül ktontisztek ültek. A czár képe f- ítéltek el tíz évi kényszermunkár, mivel z Ion, z sztlon vsfeszület; tehát, h nem cs ottni ktoni prncsnok zsrolásit tűrni lódom, hdi törvényszék elé kerültem. Most nem krt, z iszonyú verés után hrmdnpr csk rr voltm kíváncsi, miért, mictod l meghlt. pon, és mivel vádolnk? Két évig dolgoztm irodábn, midőn egyszer Vedd le rb kezeiről lánczot, prn- tobolszki főkormányzó látogtás lön bejelentve. csolá hditörvényszék elnöke porkolábnk. Éjjel-nppl súroltk, meszeltek kórház Ezután következő kérdéseket intézte hoz bn, z osztrog is megmenekült sok évi rondzám: ságától, de z én ránylg tűrhető helyzetem is Mi neved? m i vgy? hol születtél? hol veget ért, mennyiben most cskugyn r vnnk szüleid? voltál-e m á r fogv vgy bün- j domi ólombányáb kisértek, nehogy főkor tetve? mányzó véletlenül megtudj, miszerint egy élet Kbroff Iván Petrovits nevem, 23 éves, fogytigln elitélt nehéz r b z Irodábn dolgo nőtlen, orvostnuló, moszkvi születés, tyám zik helyett, hogy bányábn ólomérczet toln nyuglmzott ezredes Moszkvábn, nyám el vss tlyigákon. hlt, testvéreim nincsenek, fogv vgy büntetve A bány fulldt levegője megrontott szemei nem voltm. met, és nemsokár nnyir jutottm, hogy Kinek irtd ezt levelet? folyttá tá mellettem dolgozó rbtársmt már nem is látbornok, egy fél iv ppirosr irt levelet trtv I tm. Néhány hónpig rdomi fegyenczkórházbn feküdtem ugyn, de egyik szemem világát elembe. Miután z első pillntásr láttm, hogy zt örökre elvesztettem. Ebből zt nyertem, hogy felvigyázó mint nem én irtin, mosolyogv zt feleltem: hogy e I munkár képtelen rbot jelentett be, s igy levélről mit sem tudok. Ne hzudjál, kiáltá z elnök, hiszen bány helyett rktárbn kellett dolgoznom, több félkezü és egyéb testi hibákbn sinlődő te neved vn láírv. É n pedig htározottn kijelentem, hogy rbokkl. I t t láttm először hires Sutovski-t, ki állítólg II-ik Sándor czár megöletósénél mind levelet nem én irtm. Hdngy úr, olvss fel vádlott előtt le! két szemét elvesztette robbnó dynmitbomb velet, veté közbe tábornok ngy mérgesen. drbji áltl. Hlálr lön ítélve, de kivégeztetését czárné Téged pedig még egyszer komolyn intlek, vllj be töredelmesen mindent, mert csk ily módon ellenezte s igy életfogytigln ide került. Egész n p n e m tett egyebet, mint zt, hogy számíthtsz enyhébb büntetésre. Felolvsták levelet, melyben állítólg vlkit felvigyázó prncsár vizet hozott, vgy ngy rról értesítek, hogy ideje lenne készülő félben kput betette. Másr nem hsználhtták. Elitéltetésem ót már 5 év folyt le, nélkül, levő kcziót megkezdeni, hogy «rbigát* leráz hssuk. Közreműködésemre bármikor bátrn szá hogy csládomról hirt hllottm voln. Végre megkönyörült rjtm mindenhtó míthtnk testvérek és bjtársk. Hiáb krtm bíróság előtt írni, hogy lás Isten. Szegény édes tyám B. berezeg közbenjárá sák kezem írását, hiáb hivtkoztm tnárimr, kik legjobb bizonyítványt állíthtják ki szá sávl engedélyt kpott, hogy czárnál kihllg momr, mindez semmit sem hsznált, mert rö tást kérjen. LTI. Sándor czár elrendelte peremnek újbóli vid tnácskozás után vádlott Kbroff Ivánt már mint engemet felségárulásr vló bujto- felvételét, és pedig in bsenti inclpti gtás mitt életfogytiglni, szibérii ólombá- vádlott távollétében. Mindjárt z első npon, midőn z kkori hdii nyákbn töltendő kényszermunkár ítéltek. Felebbezésnek helye nem lévén, némán hll törvényszéknél letett irtokt átvizsgálták, ki gttm borzsztó ítéletet, melynek kihirdetése tűnt, hogy kérdéses levél hátár, mely elitél után tábornok u r kenetteljes hngon tudtomr tetésemet vont mg után, irónnl két név vn dt, hogy hditörvényszék fitlságomt figye feljegyezve. Után jártk dolognk, ós kitűnt, lembe véve, eltekintett teljesen megérdemelt hogy levelet egyik iskoltársm csup pjkos kötél áltli büntetéstől. Aztán rám dták ismét ságból nevem láírásávl oly czélból intézte ismét egy más tnulóhoz, hogy egyik épen nem kedvelt ' vskt, és visszkísértek börtönömbe. Most m á r nem jjgtok, nem puszolkodom tnárunk bosszntásár ösztönözze. A levelet z zokért, miket tűrnöm kellett, elmúlt, m i illető z utczán elvesztette, vgy postán került elmúlt; hnem röviden elmondom szenvedéseim rendőrség kezébe. Miután pedig ott minden emberben veszedelmes forrdlmárt láttk s lefolyását. Még z npon fegyenczruhát dtk r á m : h rendőrminiszter mg részéről minél számo jmt tövig lenyírták, lábimon levő békókt sbb elfogtásokkl krt czárnk kedves kovács ugy összeklpácsolt, hogy zokt kedni, könnyen elgondolhtó, hogy hditör vényszék nem igen kuttt z igzságot hnem többé levenni nem lehetett. Tíz n p múlv, éjjel, huszd mgmml z mint z én esetem is muttj, minél gyor sbbn szokt volt z efféle felségárulási pere indóházb kisértek. Moszkváig vsúton utztunk, onnn hét hétig ket befejezni. Kegyelmet nem nyerhettem, mert bűnös n e m voltm, tehát minden további in gylog Szibériáb, Omszk nevű városb. Itt különféle büntetésekre ítélt fegyenczek dokolás nélkül rövid szvkkl tudtomr d továbbítását egy e czélr különösen kirendelt tott, hogy szbdon mehetek, merre tetszik, és öt évi kínlódás után, testileg összetörve, hz tábornok szokt elintézni. Engem, rdomi ólombányákb kisérnek, jöttem. Sz.-Pétervárott értésemre esett, hogy nem h véletlenül vérhsb esve, kórházb n e m szívesen vennék z országbn vló mrdásomt. kerültem voln. Lánczim mitt sokt szenvedtem, mert hi Jó, hát kivándoroltm ós most mint hontln deg vssl vló érintkezés betegségemet folyton száműzött, leírtm szomorú történetemet. Hdd okuljon belőle, kinek okulni kellene! fokozt. A mint utóbb hllottm, tyám mindent elkö- VASÁRNAPI UJSÁG. 323 unlms délutáni órákt ez lklomml egyedül emlékeztek. Ezt z embert minden áron meg fogj tölteni, midőn Kolbov Pláton két gr kellett bukttni, örökre elnémítni. kíséretében kstélyb érkezett. A «fekete osztály* áldozt. S cskugyn megtlálták módját, mint ez Hllom, vendégei voltk kezdé Blikin nálunk npont előfordul. Titkos följelentések bot Alexej emlékirtiból, oroszból. tábornok szokásos pohár te elköltése után. érkeztek császári irod «fekete osztályához*, Igen, vendégeim, mennyiben hozzám Blikin Nikofor Petrovics tábornok egyike jöttek; de zért még egy korty vizet sem fogd melyek nyomán ztán megindult hjtóvdávolt zon ktonáknk, kiknek fj z orosz hd- ; tk el tőlem válszolá póp fnyr hngon. szt. A perjoki pplknál megfordult geológok kémek voltk, kik póp áltl krtk Bliseregben már régót kihló félben vn. Jobb szerettem voln, h el sem jönnek. kinról dtokt szerezni, de z elmés lelkész Ő ép oly ngyr becsülte legfitlbb hd Es miért? h szbd kérdezni? mindjárt fölismerte embereit, kik ztán hiáb ngy vékony ezüst ujtásit, mint tábornoki i Erről későbben többet, most rr kérem vállrojtokt, és szolgálton kivül soh sem érez-! tábornok urt, mgyrázná meg nékem, mit ér fggtták mindenféle kérdésekkel. Mihelyt tetten ért gyilkosok kivégeztettek, tette lárendeltjeivel rngjánk felsöbbségét.! tenek "fekete osztály elnevezés ltt? M Dndár élen még legsűrűbb golyózáporbn hllottm legelőször e furcs elnevezést nálm mindenki zt hitte, hogy e réven egyéb üldözte sem lepte túl htáskörét, s z «embernygot», volt urktól, de nem értem rá, tőlük bővebb m tések most már nem fognk előfordulni, ámde föltevés helytelennek bizonyult, mivel esinov minek legújbbn ktonákt elkeresztelték, gyráztot kérni. nikok éhes hd zvrosbn sokáig szándé soh sem vitte czél nélkül mészárszékre. A fekete osztály folyttá most tábor Midőn z eszeveszett pánszláv háborupárt nok, nem egyéb, mint császári titkos irodá kozván hlászni, végletekig vitte terrorizmus nemeslelkű Il-ik Sándor czárt z utolsó török nk kémkedési hivtl. Az egész világból itt urlmát szerencsétlen országbn. Mindenütt orgyilkosokt kerestek, és legcsekélyebb körül háborúr rávette, Blikin nem hbozott Szko- összpontosulnk z orosz rendörügynökök jelen mény elegendő volt rr, hogy vlki bjb ke belev jelenlétében zon benső meggyőződését! tései. Innen mennek prncsok Amerikáb, veredjék. Ki ne emlékeznék Dondukov-Korzkov kimondni, hogy készülő félben lévő hdjárt, Jpánb, Svájczb, vgy Szibériáb, h vlkit herczeg esetére, kit Szent-Pétervárott világos z előzmények után Ítélve, Oroszország ktoni meg ke!l figyeltetni. Ide jelentik minden utzó nppl elfogv, kzmtákb hurczolták, mivel hírén oly csorbát fog ejteni, melyet ngyon ne-!nevét, ki z orosz birodlom htárit átlépi és blkezén egy sebhelye volt, minőt vlmi hezen lehet mjd kiköszörülni. innen külföldre megy. Egy szóv'l, innen gyko Genfből Oroszországb belopódzott forrdlmá Szkobelev, kinek fejét z udvri levegő vég- 'rolttik felügyelet száz millió ember minden ron mint különös ismertető jelt kerestek, csk képen elkábított volt, szokott fellengző modo tette fölött. hogy, miként utóbb kisült, kérdéses seb rábn válszolt, és cskis Mihály ngyherczeg \ No ez vlóbn nem csekély feldt vi- helynek jobb, nem pedig bl kezén kellett véletlen megjelenése vetett véget már ngyon szonzá póp, de lig hiszem, hogy mindent voln lennie, mely csekély különbség zonbn élessé váló eszmecserének. tudjnk, sőt zt merném állítni, hogy, jófor legkevésbbé sem kdályozt meg szent-péter Blikin nyugodtn ment hz, de már más mán semmit sem tudnk. He, he, he. És most I vári titkos rendőrség egyik tgját mgsztos hi np értésére dtott, hogy ott fönn szívesen lát ne vegye rossz néven tábornok úr, hogy nálm vtás teljesítésében, és herczeg tán mi n nák szolgáltból vló visszvonulását. A tá volt vendégeket önnek, mint földesurunknk, be pig is ott ülne földltti börtönök egyikében, bornok prncsnk engedelmeskedve, kzáni n e m mutttm, de zon kezdem, hogy életemben h elfogtását véletlenül egy kereskedősegéd kormányzóság területén fekvő birtokár utzott. most láttm őket először és tlán utolszor. Ván- i észre nem veszi s herczeg segédtisztjének hirt Nejét már zelőtt tíz évvel elvesztvén, Olg és dor tudósok voltk, kik földtni tnulmányikt! nem ád. Feodorovn leányi vezették gzdságot né vidéken folyttv, egyik krtársm jánlóleve- \ Ennél sokkl roszbbul járt Blikin tábor hány régi cseléd segítségével, s igy Blikinnk lével zzl állítottk be hozzám, hogy őket! nok, ki hrmdfélévi vizsgálti fogság után ele lig mrdt vlmi tenni vlój, mi folytonos hegyekbe kisérném, mit zonbn tekintettel hi gendő bizonyítékok hiányábn fölmentetett ugyn munkához szokott férfiút mjdnem búskomor vtlos állásomr vissz kellett utsítnom, mire z ellene emelt iszonyú vád lól, de rngját is ságb ejtette. Unlmábn flubeli pópávl ztán nem legjobb kedvben ismét eltávoztk. mint politikilg gynús egyéniség elvesztette.! kezdett ismerkedni, kinek külseje pedig z első A vcsor véget vetett meddő beszélgetés A tudós pópát, Blikin hű brátját, mint vesze tlálkozás lklmávl mjdnem visszrisz- nek, de mindenki észrevette különben víg é delmes embert»további rendeletig* kzáni tott öt. bőbeszédű lelkipásztor nyomott hngultát, klstromb internálták, hol élte fogytáig szen Ámde Kolbov Pltón Ni kolevics nem volt kö - miért is társság szoktln kor időben szét tek viselt dolgink leírásávl multhtj m g á i zönséges ember, legkevésbbé hsonlított pedig oszlott. Blikin leányi nem mentek férjhez, mivel többi pptársihoz, kik Oroszországbn keveset Blikin tábornok rendesen minden évnegyed- hosszs fogság szenvedései áltl testüeg tönkre különböznek közönséges muzsiktól. Blikin ben Szent-Pétervárr utzott néhány npr. A tett tyjukt nem krták elhgyni. lig hitt szemeinek, midőn szegényes külsejű pplkbn járt idegeneknek látogtás ót szin Szkobelev tábornok pedig, z igz, nem pplkbn kényelmes, sőt elegáns bútorokt, tén megtette szokásos útját, de övéinek ngy vlmi dicsőséges módon de zért bj és gond válogtott könyvtárt, hírlpokt, de még értékes nyugtlnságár, két hét is elmúlt nélkül, nélkül élt, míg meg nem hlt. Hgytékát zongorát is tlált. hogy vissztért voln. még sokáig fogják emlegetni hdsereg sori Asszony, vgy fehércseléd nem volt háznál Kolbov mjd mindennp átizent kstélyb, bn. «Az embernygi), mely szerinte sokkl keláthtó, hnem konyh dolgit egy tisztességes vájjon nem érkezett-e levél, vgy egyéb tudósí ; vesebbet ért, mint legközönségesebb kozák kinézésű férfi végezte, s midőn tábornok, kit tás? De rendesen zzl eresztették el küldönczét, : prip, köszönettel trtozik gondviselésnek, e furcs háztrtás ngyon érdekelt, mg jelen hogy tábornok még nem jött hz. hogy idejekorán kiszólított z árnyékvilágból. tette be mgát vendégül ebédre, ngy ámultár Hiáb is várták, mert egy npon kozák lovsok Vnnk ugyn még hozzá hsonló vitézeink, nemcsk igen Ízletes, hnem egyszersmind finom kíséretében három hivtlos külsejű egyén állí 1 de szeretjük hinni, hogy idejük lejárt, és pedig menu-t tálltk fel, melyhez hsonlót eddig tott be kstélyb, melynek minden zegét-zugát i örökre. cskis ngy urk sztlán látott Szent-Pótervárott átkuttták. Nem egyszer emlegették Oroszország ellensévgy Moszkvábn. Blikin hlálr ijedt leányi rosszt sejtve, i gei, hogy ne másutt, cskis otthon keressük A két férfiú közt nemsokár brátságos viszony tyjuk hollété után tudkozódtk rendőrhiv megrontóinkt, és igz ik volt. fejlődött. Blikin leányi esténkint szívesen tlnokoknál, kik ztán értésükre dták, hogy Vlhányszor isten keze reánk nehezült, min hllgtták póp rendkívül érdekes és ügyes tábornok szent-pétervári kzmtákbn fogv den lépten-nyomon zt láthttuk, hogy gyrlózongor-játékát és könyvtárábn még z ő szá trttik, s onnn egyhmr lig is fog kisz I ságunk kútfeje_ szellemi hóbortosink koponyámukr is k dt olvsmány. Máx rról beszéltek bdulni. ; jábn fkd. É s ez évszázdokon keresztül így Perjokbn, hogy földesúr kstélyábn nem A motozás három npig trtott és pedig min i trt, míg csk végveszély örvényébe nem kesokár lkodlom készül, ós pedig pplk felé! den eredmény nélkül, mert egyetlen egy drbk! rülünk, honnn legfeljebb jó isten irglm de midőn prisztv egy izben pplkbn elő ppirost sem tláltk, melyen npi számlákon I menthet meg bennünket, nem pedig számtln leges szerencsekivántát krt megereszteni, kivül más vlmi lett voln irv. ; seregeink, melyeket eddigelé mindenütt és minoly drsztikus dorgálásbn részesült tisztelendő Kolbov z egész idő ltt nem muttt m denkor megvertek. úrtól, hogy z érdekes ügyről többé mit sem lehe gát, de még kkor sem, midőn Szent-Péter tett hllni. várról jött rendőrök eltávoztk. Blikin elfogegy szép nyári npon két csinos fogtú trojk tásánk okát senki sem sejtette flubn, és JÓZSEF FŐHERCZEG KÖNYVE. állt meg pplk előtt, flubeliek ngy ámu nem egyszer volt szó rról, hogy pópát kellene ltár, kik nem győzték eléggé bámulni vörös interpellálni, ki tán többet mondhtn z ált (Romáiio csibákero sziklribe, zz: Czigány nyelvbeli tudomány.) lános szeretetben álló földesúr sorsáról. Itt kftános kocsisokt. A pópánk vendégei érkeztek jelenté zonbn nem csk nem kptk válszt, hnem V. Blikin mindenese, egy félkezü hdstyán, zonfelül még elég ridegen vissz is lettek ut ki ngyon zokon vette, hogy nem kstélyb, sítv. A czigány nyelvééi és népköltészettel fogllko Blikin gyermekei szintén hiábn jártk Szent zni kluz IÜ. fejezete. «.I csigány nyelvi t hnem pópához jöttek csengő trojkákbn Pétervárott, hol még legjobb ismerőseik is visz- nulmányok Mgyromágon* ülő uri vendégek. czímü szksz zt A tábornok czélszerünek trtott Kolbov szvonultk előttük, minth veszedelmes nyv! muttj, hogy czigány nyelv hzánkbn sokmeghívását bevárni, s kétségen kívüli dolognk lyát hoztk voln vidékről. szerű ós fontos tnulmányok tárgy jó idő ót. Hetek, hónpok multk, mig végre czárgyil- i Ppjink és földes urink közt kdt mindig látszott mindenki előtt z egész kstélybn, hogy 1 h előbb nem, de ebéd után mindenesetre vgy kosság iszonyú ténye némileg földeritette bjb olyn, ki híveitől, illetőleg lttvlóitól elt póp fog átjönni vendégeivel, vgy pedig és ejtett cslád helyzetét. A tábornok rról volt nult czigány nyelvet. Oláh Miklós XVI. szá ez utóbbi eshetőség bírt több vlószínűséggel, vádolv, hogy forrdlmi irtokt és könyveket zdbn zt mondj simándiczigányokról, «hogy tábornokot hívják meg pplkb egy pohár hozt külföldről, nemkülönben, hogy nihilis mguknk külön nyelvet koholtk, melyet rjtákkl szoros összeköttetésben lévén, már rég i tuk kivül senki sem értett, s melyet vkok nyelvé pezsgőre. E helyett zonbn néhány ór múlv troj ót lttombn lppngó összeesküvés fonlit nek neveztek.» Molnár János (1760) Senr föld kák ismét előálltk ós vendégek, kiket póp ismeri. Az áltl mélyen megsértett háboru-párti jón keresi czigányok eredetét bn b* nióg ház kpujáig sem kisért ki, szépen to töredék nem tudt elfelejteni, hogy Blikin «Anzeiger» hozott hírt Vli J. István lmási nnk idején előre megjósolt hdjárt kudr- ref. p p nevezetes felfedezéséről, t. i. hogy vább robogtk. A tábornok mjdnem bosznkodott, hogy z czit, miről mérvdó körökben több ízben meg Í Leydenben mlbári tnulóktól hllott szókt H.

3 324 VASÁRNAPI UJSAG. győri czigányok megértették. Tehát mgyr tudós volt z, ki először utlt rr, hol kell czigányok eredetét keresni, s így oszlott el egy százdos blvélemény. Az erdélyi mgyr nyelvmívelő társság 1796-bn rámutt czigány nyelv tnulmányozásánk esetleg hsznos voltár. Molnár Specimen linguse»-j Czingricse 1798-bn jelent meg Debreczenben. Némely följegyzés szerint mgyr és czigány nyelv zonosságát krt bizonyítni. E könyv igen ritk; e sorok írój "Vsárnpi Ujság» szerkesztősége révén ngy hálávl venne ról bármi dtot. Ugynzon évben jelent meg Komárombn Enessey Györgytől: «A tzigán nemzetnek igzi eredete, nyelve, történetei*; 1880-bn pedig: «A tzigán nyelvről toldlék.» Ezt z utóbbi munkát külföldön nem ismerték, z előbbit csk ugy idézik, minth német czíme voln. Csib Bonifácz révkomáromi gurdiánról zt jegyezték fel (1804), hogy czigány szótáron dolgozott. Ensel Sándor is gyűjtött czigányszókt z kdémi számár. Breznyik János, most selmeczbányi evng. lyceum igzgtój, Bch-kormány áltl tnári állomásától megfosztv, z ikldi és tápió-szecsei czigányoktól megtnult czigányul és megírt «A czigány nyelv elemeit*, melyet Bornemissz János név ltt olvsttott fel z kdémiábn 1852-ben. Megjelent 1853-bn z «Uj mgyr múzeum»-bn, s pár példánybn külön is. Fáy András kézirti közt, Toldy szerint, egy kis czigány szótár es nyelvtn mrdt, melynek zonbn nem sikerült nyomáb kdni. Tsner Antl is úgy látszik, fogllkozott czigány nyelvvel. Dr. Filowski Ljos gyűjtéseiből 5 mesét és 29 dlt Müller F. dott ki, csepregi szóljstromát Miklosich; vn még 6 meséje, melyeket z «Egyet Philologii Közlöny* fog közölni, és pozsonymegyei czigányoktól tudkolt 700 szóból álló ljstrom. Ponori Thewrewk Emil is fogllkozott volt czigány nyelvvel. Ihnátkó György Losonczon 1877 ben dt ki czigány nyelvtnát, egy eléggé hsználhtó könyve*. Külön czigány szótár nem jelent meg. Grmi Rikhárd czigány nyelvtnát Tipry említi. Pátki (Seidel) Pál 1882-ben kidott egy értéktelen füzetkét, czigány számnevekről cuserie-t. Györffy Endrének (Pks, 1885) és Sztojk Ferencznek (Klocs, 1886) szótári, stb. József főherczeg költségén jelentek meg, z előbbi egy írni-olvsni lig tudó embernek muttkozik munkájábn, z utóbbi e szótár számár csinált mgánk egy külön czigány nyelvet; igen sokt félreértett, s czigányr fordított mgyr szók felét bizonyár nem értette. Mrkovics Sándor összeállított mgyr nyelv czigány eredetű szvit («Nyelvőr* 1886): ácsi, bibsz, csóré, dádé, móré, purdé, rjkó, upre, usdi. A «Kluz» még felsorolj ezeket: bibktln, dunié, dikhéc, csivllo, vinnye. Egész József főherczegig legjelentékenyebb hzi czigány tudós dr. Wlisloeki Henrik, kinek nyelvtnát («Die Sprche der trnssilvnischen Zigeuner*, Leipzig, 1884) főherczeg is igen jó munkánk itéli, mely z ottni tájszólás megtnulásár teljesen lklms. Nyelvészeti tekintetben zonbn legfontosbbk közé trtozik Wlislocki-Hermnn-féle ngy eredeti czigány népköltési gyűjtemény. Megemlítjük itt, hogy 70-es évek elején kolozsvári egyetemen Brssi Sámuel, legrégibb sznszkrit tudósunk, kollégiumot trtott czigány nyelvről. A czigány nyelvre vontkozó igen értékes kézirtok is vnnk hzánkbn. A kolozsvári kézirtot, egy czigány-ltin-mgyr szótárt, Sztmári Pp Mihály kolozsvári ref. theologii tnár készítette 1790 táján ref. kollégiumb járó (Visti) Frks Mihály czigány fiu áltl. Ebből merítette Beregszászi mg czigány idézeteit. Mrkovics Sándor (most pécsi tnár, kkor nemzeti múzeumi tiszt) Molnár Specimenjét kérte z erdélyi múzeum könyvtárából s így küldték ten); Botrides Joh., Drienov: «Lieder us den ung. Kárpátén* ; Tipry, «Über die Sprche der ungrischen Zigeuner*. A czigányr vló fordítások közül megemlítjük Petőfi több költeményét Boldizsár Józseftől Meltzl-féle «Öszszehsonlító Irodlomtörténeti Lpok* -bn és Sztojk Ferencztől Szótárábn, hol Etédi S. Márt. ((Mgyr Gyász»- ából is vn kivontos fordítás és tö.b mgyr dl. Pincherle Weinwurm Antl fényképe után. 100-ik zsoltár czigányfordítását dj egy olsz PALOTÁJÁBÓL A KÖNYVTÁR. versgyűjteményben. (A neki ezt kézirtot, melyet rendszeres monográfiábn dolgoz fel. zemnél.) szerző küldötte meg nekem, most nincs ke- A jászócári prépostság birtokábn három A népköltészetre trtozó igen gzdg és érdekes szkszból megemlítjük, hogy czigány nép kézírt vn. Egy nyelvtn (J. J. M. Koritschnyák: "Fundmentum lingue Zingricp*, 1806.), közzétette József főherczeg «Philol. Közlöny* seket hzánkból közöltek: Szász Bél, Schwicker költési termékeket s zokr vontkozó fejtegeté évi folym lpján s külön lenyomtbn is. Értéktelen Kohuth Venczel cseh Herrmnn A. (folyóirt, z «Ethnologische H., Asbóth B., Brtlus, Bornemisz, Filowski, szármzású premontreinek Tentmenje és Exercitátiój. fordít czigányokr és idővel közlönye kr Mittheilungen us Ungrn* különös figyelmet Sokkl becsesebbek és érdekesebbek z kdémi birtokábn levő gelsei kézirtok: I. Nyelvgiánk is), Ihntko, Klin, Koos F., Meltzl lenni z egész czigány etimológiánk és phüolotn, levelezés- és beszélgetés-féle gykorltokkl, Hugó, Mökesch, Müller F., Pott, Sow, Sztojk, 5 füzet, 242 ngyrétű lp (1827) és II. Czigánymgyr szótár, 5 füzet, 8, 228 lp. A szerző leményt) dr. Wlisloeki H. Többek közt: 30 dlt P. Thewrevek E., legtöbbet (mintegy féls.áz köz Szmodics János, zlmegyei gelsei plébános, "Budpesti Szemle* évi folymábn, kézirtit z kdémi kérte el tőle, hogy hsznát vegye Ngy Szótárnál; 1836-bn küldötte bn. Czigány közmondásokt kolozsvári "Ke 6 dlt "Vsárnpi Újság* évi folymá be munkáit, hogy kidják, megelőzőleg egy ér- leti-ben, «Eine Schöpfungssge der trnssüv. RÉSZLETEK AZ AKADÉMIA tekezést czigány nyelv tuljdonságiról; ezt kidták Tudománytárbn, többi kézirtbn mrdt. Szmodics brnyi Siklóson czigány prédikácziót is trtott, nem tetszett zonbn czigányoknk, hogy z urk is tudják z ő nyelvűket, és Szmodicsnk menekülnie kellett. Szmodics munkáj József főherczeg szerint ngyon értékes; ngy része, úgy látszik, sját tpsztltin lpszik, de szerző vlószínűleg ismerte Puchmyer munkáját; sok benne cseh tájszólási elem. József főherczeg birtokábn is vunk érdekes kézirtok: z Ipolysági Blogh Jncsi mgyrczigány szótár (Selmeczbány, 1876), dr. Stier friedrichslohri szógyűjteménye, főherczeghez czigány nyelven irt levelek s Miklosich levelei, és dr. Sbell E. egy német értekezése, gyermeklopás vádj ellen. Miklosich birtokábn 43 igen értékes kézirt vn, melyek közül minket érdekelhet Kolozsvárról Boldizsár J. Czigánynigyr szótár kezdete (tlán dr. Wlisloczkitól került hozzá); Kluch J. «Zigeunerisches us den mgyrischen Kárpátén* (mese).kostrencics, Zágráb, 1698-iki okirt; Leiner A. k. k. Huptmnn, Wien, «Texte in der Sprche der ung. Zig.» (értesülésünk szerint vlmi Leiner-féle kézirt mgyr kdémiánk volt szánv, de itt nem tlálhtó); Lncric, «Vocbulr us Sirmien*; Mezzofnti «Vocbulr», (vlószínűleg erdélyi oláh czigányoktól); Miklosich «Vocbulr ung. Zigeuner* (Oedenburg); Müller F. Zágráb: «Vocbulr us Slvonien* ; Müller Fr. «3 Wörtersmlungen ung. Zigeuner»; Piurko:«Vcubulr us Unghvár*; Podhrdski J. «Lieder us Zombor*; Przegld Poznánski, (westl.krp 20. SZÁM xxxv ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI UJSÁG. 325 A FÖLDSZINTI KERESZTFOLYOSÓ. AZ ELŐCSARNOK. Weintcurm Antl fényképei után. KÉSZLETEK AZ AKADÉMIA PALOTÁJÁBÓL. I

4 326 VASÁBNAPI (JJSÁG Zigeuner», «Von Pol zu Pol», 1884., és több ki Péchy Tmás képviselte, főppságot Hynld bi- Ipolyibn zt jellemvonást emelte ki, hogy nem sebb-ngyobb közlményt «Mgsin»-bn, bomok. Megjelent Syotis Ede frnczi tudós is, és zet régi benső életének és szellemének megismerte Mgyr Polgár»-bn, "Kolozsvári Közlöny»-ben kdémiánk kültgj, ki mgyrul is jól tud, s téséhez törekedett elvezetni bennünket. A középkori tb. Főképen pedig: «Hideblüthen, Volkslieder frncziák szániár megírt Mgyrország történetét, műtörténelem volt sokoldlú munkásságánk legked der trnssilvnischen Zigeuner* «Inedit, Origi- két kötetben, oly vonzón és önálló forráskuttások veltebb tere. Régi műemlékeinkről számos monográ ginltexte und Verdeutschungen, Leipzig 1880»; lpján, hogy mgyr nyelvre is lefordították. fiát irt, kimuttv, hogy z itt ólt népek közül ró 40 dl, eredeti szöveg és német fordítás. E köny mik után csupán mgyr lkotott műemlékeket vet s p á r kisebb közleményt ngyobb czikkben jeléül, hogy nemcsk fegyverrel, hnem műveltsége ismertette dr. Jncsó Benedek «Fővárosi L A tgválsztások május 4-ikén mentek végbe. fölényével is hódított. Kuttój volt hjdni városi pok» 1880-iki folymábn, hol egy igen érde Ugynkkor válsztottk elnököt is, újr Trefort kes czigány-románeznk is közli trtlmát ( Ágost közokttásügyi minisztert, kit küldöttség hí életnek, mint ezt Beszterczebányáról irt monog Petőfi Juhászlegényének felel meg). Ugynott vott meg, s ki melegen megköszönte kitüntetést. ráfiáj is mutj. Leírt «Szent koronás-t s vl februárbn ugynő felhívj Kisfludy- Elhtározták egyszersmind, hogy ezentúl z kdé lási küzdelmek idejéből becses dolgoztokt. Egyhá társság figyelmét czigány népköltészetre. É r mi levelező tgjink szám z első osztálybn 36, zánk dicsősége lelkesité, de nem jutttá ellenke másik két osztálybn egyenkint 60 lesz, s csk dekes tárczát közölt Jncsó z Alföld jn. nnyi levelező tg válszthtó, mennyi hely meg zésbe nemzeti irányávl. Utolsó művének tárgy 16-iki számábn «A czigány tudós» czimmel; üresedik. Mjd z igzgtó tnácsb válsztottk egy pápák áldásos befolyás volt hzánk megszilárdulá bántos rokonszenvvel rjzolv, hogyn lesz tgot, dr. Szbó Józsefet. Ezután következtek tg sár. Hitbuzgóság nem tette türelmetlenné s egyik (meg nem nevezett, de áltlán ismert) brátj, válsztások. Utolsó tömeges válsztás lévén ez, z kdémii emlékbeszéde győri Ráth Károlyról, e fenkölt lelkű, ngytehetségű ifjú, tudomány- kdémi mindenkit megválsztott, ki jánlv volt. protestáns történetíróról szólt. A képzőművészeti szomjánk, czigány kuttásnk áldozt; h A 3. osztály tgjánlásit előtte vló np formhib társult élén nemzeti jelleg elsjátításár buzdí nem szállott voln le hozzájok, nem értette voln mitt megsemmisítették. Az osztály tehát újr össze ült, s újr tgokúi jánlt zokt, kiket elsőizben, de tott ; igyekezett z egyházi festészetnek uj lendüle meg őket. ezúttl még Lóczy Ljos műegyetemi tnár is meg tet dni s ellene volt mithologii képeknek és Az összes eddigi gyűjteményeket együttvéve nyerte z osztály szvztánk kéthrmdát. mgyr életképek durv relizmusánk. Az kdé és minden tekintetben túlhldj WlislockiA válsztások eredménye ez : Az első osztálybn Herrmnn féle kollekczio, melyről így szól tiszteleti t g : József főherczeg (42 igen, 1 nem). mii diszterem kifestésé kedvencz eszméje vl s Kluz*: «Munkábn vn z erdélyi czigány Levelező tgok : Bérezik Árpád (2911), Hlász Ig- tárgykörhöz is ő dt tervet. A nemzet méltán ki népköltészet lehetőleg teljes gyűjteménye, mely nácz (2710); kültgok : Ilminszky Miklós (246); sérte ngy rokonszenvvel működését, mipt ki régi nek ngyobb részét Wlislocki ( lefolyt évtized Bdlov Vilmos (233). / /. osztály: Tiszteleti ngy ppok nyomdokib lépett. Az kdémi köré ben), kisebb részét dr. Herrmnn Antl, z ál tgok Tisz Kálmán (369), Andrásit/ Gvnl gróf ben emléke mindig tiszteletben mrd, s legújbb lmi pedgogium tnár ( Kisfludy-társság (3413); rendes tg: Kálly Béni (434); leve kor flképén bizonyár z ő lkj sem fog hiá megbízásából tett tvlyi és tvlyelőtti útjábn) lezőtgok: Grünwld Bél (36 8), Bllgi Géz nyozni. Eletének, működésének vezérszv ez volt: gyűjtötte. E gyűjtemény áll körülbelül 600 dl (3413), Acsády Ignácz (3413), Szádeczky Ljos! (3015). Jekelfhissy József (3510) és Téglás Deus et ptri* (isten és hz). ból, 30 blld- és románcz-féléből, 20 rejtvény Gábor (359). III. osztály: Levelező tgok: ből, 100 meséből és mondából és 200 közmon Lóezy Ljos (3513), Pszlvszly Jószef (3015), Szily Kálmán váltott föl Frknóit felolvsó dásból. Az eredeti szöveg revíziójávl Wlislocki B.Horváth Jenő (376); kültg: Atkinson E. T. sztlnál. «Mgyr természettudósok száz évvel ez fogllkozik, hozzájuk vló philologii pprá ( ). előtt, s Ez volt czíme és tárgy értekezésének. Régi, tust, és czigány-ltin szótárt Herrmnn készítérdemes tudósok emlékét elevenítette föl, kiket ko A közűlés. geti z kdémi számár. A gyűjtemény jv rukbn külföld is mélttott. Előre bocsátott, részét le is fordították mgyrr s benyújtották E hó 9-ikán délelőtt 10 órkor nyílt meg köz hogy nemzeti szellem nemcsk költészetből, de Kisfludy-társságnk (mely el is fogdt ki ülés. Trefort Ágost elnökölt, ki csk most lábbdt dásr). Az eredeti szövegekből eddig szórványo föl hosszbb betegeskedéséből, s kit mint uj elnököt tudományos irodlmunkból is kisugárzik, s Toldy sn mintegy 100 dl és 10 mese (most már v is megilletett közönség éljenzése, melylyel belép irodlomtörténete nem jár el helyesen, mikor csk mgyrul Írókt veszi számb. Fölhívt zután z lmivel több) vn közölve, mgyr fordításbn tekor fogdták. Az olnöki sztlnál Stoczek József körülbelül ugynnnyi, stb.» emlékezést múlt százd utolsó negyedének több másodelnök, Frknói Vilmos főtitkár és Gyuli Pál Meltzl Hugó kolozsvári egyetemi tnár is szá természettudósár, kik nevöket hlhttlnná tették mos népköltési terméket közölt folyóirtábn osztálytitkár foglltk helyet. tudományszkuk emlékezetében. Trefort Ágost elnöki megnyitó beszéde filozófii ( Összehsonlító Irodlomtörténeti Lpok») s Ilyenek voltk : Born Ignácz, koránk egyik első más kolozsvári lpokbn s fővárosi lpokbn is. szellem szükségességét emelte ki. Felhozt, hogy geológus, Mgyrországbn és Erdélyben tett ás egykor többen látogtták z kdémi termeit, most Különben is ngy érdemei vnnk ez ügyben, zt mondják, hogy z kdémi ülése monoton, egy ványtni utzásáról irt leveleit Lipcsében kidták, Wlislockit s másokt is ö buzdított czigány hngú szokott lenni. Az egyhngúság ok z, hogy ztán lefordították ngolr, frncziár és olszr. népköltészet tnulmányozásár és gyűjtésére. nálunk»nincs szellemi szbdság*, vgyis nem le Tömegesen jöttek külföldi tudósok Sehneczre, A nem mgyrok közül czigányköltészet het kként beszélni, mint párisi, berlini vgy mün hogy Bqrn-féle uj mlgmozási eljárást tnulmá legtöbbet köszön Chrles G. Lelnd meriki cheni kdémiákbn, hol leplezetlenül kimondják z nyozzák. O lpított z első internáczionális geoló szármzású híres ngol költőnek, ki mg is egyéni igzságot, meghllgtják fölháborodás nélkül, gii ós bányászti társságot, mely első ülését 1786 ügyes czigány verselő. Számos czigány nyelvé fontolór veszik s nem vetik nthem lá. A mi szept. hvábn trtott Szklenón. Hell Miks, szeti és ethnogrphii munkábn tlálhtók mu társdlmunk konvenczionális és felekezeti felfogá koránk első csillgász, születet Selmeczen 1720sok keretébe nnyir le vn szögezve, hogy m- bn. Az ő tervei szerint rendezték be ngyszom ttványok czigány népköltészetből. gsb álláspontr emelkedni nem kr s kevesebb Érdekes szkszt tlálunk «A híres Fró- filozófii szellemmel bír, mint e százd első felében. bti, régi budi, z egri és gyulfehérvári csill gásztornyokt. A külföld előtt átlános tiszteletben ének»-ről, melyről Pott (1849.) zt trtott, I A filozófii szellem z, mely nem elégszik meg hogy epiki jellegű ngyobb költemény része, szánkb rkott igzsággl, hnem kuttj, hogy állott. Kempeten Frks világ egyik legngyobb mechnikus lángelméje ; ő vezette m i budi vár mely Egyiptomr mutt, melynek hlltár sirv vlóbn igz-e z, mit igznk árulnk. Tehát tö plot építését. Óriási feltűnést keltett Európszerte fkd czigány. Nálunk sokt emlegetik e dlt, rekvés z igz után, szbd kuttás z ész minden skkjátszó gépével. Mrdndó becsű z ő beszélő n e v e : Ngyidi (czigány) nót, Ngyidi kesergő, régiójábn. E szellem nélkül nincs műveltség, nincs gépe és rá vontkozó fiziológii tnulmány. Ngyidi czigányok keserve, sirlms nót, czi- tudomány, nincs szbdság. A filozófii és kritiki Mkó Pál mthemtiki tnkönyveit nemcsk gányok gyásznótáj, keserves nót, Frohesz- szellem ugy jöhet létre, hogy tnulni kell bölcsé- monrchiábn, hnem Német- és Olszországbn is ének s ebből Fáró-ének. A «Kluz* szerint ez szét történetét, ápolni természeti tudományokt, hsználták. Megemlítette ezeken kivül z elődó lyrikus dlbokor bús lssúvl és vidám frissel. történelmet s olvsni ngy szellemek remekeit. következő kiváló mgyr eredetű természettudóso Égy kézirt czigány quodlibetnek nevezi. A szö Mjd áttérve beszéd mgyr kultúr ügyére, föl- kt : Segner András, Csermák László, Bucsányi Má I veti kérdést, hogy kisebb számú népek megfelel- tyás, Blog József, Benkő József és Sámuel, Grosveget többnyire likusok jegyezték fel, meg vn! hetnek-e modem kultúr követeléseinek? A nem rongálv, csk egy p á r helyének vn értelme. ngyszámú görög fj vlh rendkívüli dolgokt vég singer János, Horváth János, Ppp József, Weisz Thewrewk E. nyolcz vriánsát közli e szövegnek, zett irodlombn és művészetekben, s rómik Ferencz, Weszprémi István, Mátyus István, Cspó Reuss-fólét Pott után, Korcsek-félét, Szigeti jogtudomány kivételével csk másolói voltk görö József, Molnár János, Benkő Ferencz, Zy Sámuel, Violájánk kézirtából, «Viol dli» czimű göknek. Kár, hogy ezek nem bírtk politiki tehet Dugonics, Gáti Isván, Rácz Sámuel stb. Szily Kos suth Ljos e szvivl végzé felolvsását: «Alig vn füzetből, és Jóki-Vhot «Reményé*-bői. Kor- séggel, mert ugy nem lettek voln oly könnyen! oly ág tudományos ismereteknek, melyben egycsek zólyomi czigányoktól hllott dlt, közöl rómik prédíjává s mily szerencsésb fordultot vesz! egy korszk-lkotó lépést mgyr ember nevéhez vl világ, h rómi htlom mellett eu'y n"y ; még egy pár érdekes kidtln vriánst is, egy görög birodlom is fentrtj mgát s biznczi csá kötött voln történelem. Hnem mégis fontosbb felső-micsinyeit, egy felsőbányáit és egy szt szárság meg tudj védni mgmgát török brbárok tekintet z átlános mgyr nemzeti kultúr tekin márit, és egy pestinegyeit Bllgi Aldár jegyzése ellen. Az uj világbn is számr kisebb fjok, holln tete. Amz dicsőség kérdése, emez létkérdés. Akd szerint. Az utóbbinál érdekes gestikuláczio vn dik és svédek, jelentékeny munkát tudtk végezni. jon bár egy-két ember fjunk soribn, ki oly m leírv. j) r _ HERJIANN ANTAL. M nehéz ngy nemzetekkel kiállni versenyt, de gsr emelkedik, mint hlndó soh sem emelkedett törekedni kell megközelítésükre, hódítá-okt téve (miként Schiller mondj Kepplerről), zért nincs szellemi, gzdsági és testi erő mezején. Nekünk számunkr jövendő, h népünk értelmiségét nem tudományr, művészetre, iprr és egészségre vn emeljük s értelmisége súlyávl természetes életre A M. TUD. AKADÉMIA NAGYGYŰLÉSE. szükségünk. Az kdémi mindez érdekek előmozdí vlóságát s önfentrtási erejét nem sokszorozzuk.* Szily felolvsását zjosn tpsolták. Negyvennyokzdik közgyűlését trtott kdé tásár hjlndó és képes i s ; minden iránybn m-! Ezután Keleti Gusztáv értekezett z kdémii miánk z idén. Az ünnepélyes közülés május 6-án, ; gsb szempontokt kell elfogllni s feldt nemes vsárnp, volt, művészileg díszített ngyterem törekvésnek tért nyitni, filozófii szellemet föléb-! ngyterem művészi díszítéséről. Lotz legújbb lko tásink e szkvtott mélttását már múlt számunk ben, melynek hideg fehérsége eltűnt z rnyozások, reszteni, ápolni s ez iránybn hzánk példát dni. bő kivontbn ismertette. Az elnöki beszédet élénk éljenzés kiséri e. z ízléssel festett fli ornenientikák, mennyezet A közülés utolsó tárgy Frknói Vilmos főtitkári Frknói Vilmos emlékbeszéde következett ezután ' gzdg ékitései ltt. Lotz Károly flfestményeivel Ipolyi Arnold fölött, s ez volt z ülés legkiemelke- j jelentése volt z elmúlt évről. Felsorolj z kdémi terem most főváros legszebb terme. Az ülésre dőbb része. Ipolyi körül történetírásunk egész múlt-! kidványit (30 kötet, 57 füzet és számos folyóirt ngy közönség gyűlt össze. A miniszterek közül ott ját, fejlődését, irányit megelevenítette, s ngy- i támogtás), z egyes osztályok munkálkodásit, s volt Tisz Kálmán, ki z kdémi tiszteleti tgj tudományú és hzfis szellemű néhi püspök nemes kegyelettel szól z elhunyt tgokról. Megemlékezik lett, Bedekorich Kálmán, képviselőházt elnöke, lkj jellemzőn domborodik ki z emlékbeszédből. lpokbn olykor fölmerülő kritikáról, mely ugyn gykrn tárgyisság híjávl vn, vgy tájékoztln ságból ered. Az utolsó százdnegyedben ugynis kdémiánk mgyr irodlmt ngyobb lépéssel vitte z egyetemes tudományosság színvonl felé, mint megelőző egész százd összes irodlmi ter mékei és törekvései; mindmellett mindinkább lábr kp meggyőződés, hogy működést ezentnl nem kell egészen z egyéni hjlmokr vgy véletlen kö rülményekre bizni, hnem minden téren kitűzendő ngyobb feldtok sorrendje, mint zok megoldá sát tudományos művelődésünk szükségei követelik. (Éljenzés.) Még Trefort elnök intézett köszönő szvkt közönség figyelmeért, s ezzel z ülés véget ért. VASÁRNAPI UJSÁG 327 dolván, hogy társlgásnk, mennyiben öt gyont is mely elhunyt férje után mrdt. Köl illette, be kell fejezve lennie tgdó válsz ál csönt kellett fölvenni egy krisztiánii bnknál. Összes segélyforrási kipd rán, kénytelen volt tl. De z nyj egy kézintésére megállt. Hnzenné sszonyság boszus mozdultot tett, ezt házt elzálogosítni tizenöt ezer márk Sndgoist összeránczolt homlok és szemeinek biztosítékául, mely összeget kellő lkbn villogás elárult, hogy hrg kezd erőt venni kiállított kötelezvényre dták neki, zt köte lezvényt pedig én, Sndgoist, megvettem pénz rjt. Igen! Mrdjon Huld. Még nem mondt kölcsönzőtől. Ez ház tehát ngyon rövid idő ki z utolsó szót és h kívánságomhoz rgsz múlv z enyim lesz, h lejártr meg nem kodom, ez nnk jele, hogy jogombn áll hozzá ', kpom pénzemet. Mikor jár le kötelezvény? kérdé Joel. rgszkodni. Egyébiránt úgy hiszem, hogy roszszul mgyráztm meg dolgot, vgyis inkább, Július 20-án, vgyis tizenht n p múlv, hogy ön rosszul értette meg. Kétségtelenül bizo feleié Sndgoist. É s ezen npon, kár nyos, hogy e sorsjegy esélyei nem szporodtk tetszeni fog önnek, kár nem, itthon leszek eb z áltl, hogy egy hjótörést szenvedett ember ben házbn. kezei dugták egy plczkb és hogy ezt p Csk kkor lesz itthon ebben házbn, lczkot ngyon lklms pillntbn hlászták i h lejárti npon meg nem kpj pénzét, ki tengerből. De ngy közönség szeszélye vágott vissz Joel. Ennél fogv megtil ellen nem lehet vitázni. Kétségtelen, hogy sokn tom, hogy z nyám és húgom jelenlétében úgy óhjtnák e sorsjegyet birni. Már is tettek meg beszéljen, mint eddig beszélt. vásárlási jánltokt és tenni fognk ezentúl is. Ö m e g t i l t j!... n e k e m!... kiáltá Snd 9672-dik szám. Ismétlem, dolog egészen üzleti szint öltött és goist. Hát vájjon z nyj megtiltj-e? én üzletet jánlok önnek. Beszéljen hát, n y á m! mond Joel Hn Eegény egy kötetben. Kissé nehéz lesz egyetértésre jutni hú zenné sszony felé indulván. J o e l!... kiált Huld. Légy könyö gomml, urm, viszonzá Joel gúnyosn. Ön Irt V E R N E GYULA. üzletről beszél, ö pedig feleletül z érzelmeire rületes i r á n t... k é r l e k... csöndesülj! Hnzenné sszony lehorgsztá fejét és nem Frnciából HUSZÁRIMRE. (Folyttás.) hivtkozik. Üres beszéd, fitl ember! feleié Snd- mert fiár tekinteni. Ngyon is igz volt, hogy Ngyon meglátszott Sndgoiston, hogy úgy fe! goist és mikorr mgyráztomt befejeztem, férje hlál után néhány évvel megkísérté jezi ki mgát, mint z olyn ember szokt, ki látni fogj, hogy z lku nemcsk rám nézve, vgyonát gyrpítni koczkázttott üzletek áltl. nek jogábn áll z krtát felerőszkolni. [ hnem Huldár, sőt hozzátehetem, hogy édes Az csekély pénz, melylyel rendelkezett, A hírlpokból tudtm meg, folyttá, nyjukr, Hnzenné sszonyr nézve is kedvező : cskhmr elfogyott. Nemsokár, terhes köl csönökhöz kellett folymodni. É s most egy egy bergeni fitl hlász, Kmp Ole és egy sors voln, ki közvetlenül érdekelve vn áltl. Joel és Huld egymásr néztek. Vájjon meg kötelezvénye, melyben házát lekötötte, jegy történetét, mely sorsjegyet Kmp Ole el küldött Huld jegyesének, bbn pillntbn, fogják-e tudni zt, mit Hnzenné sszony eddig drmmeni Sndgoist kezeibe került, ki z egész vidéken ismert és gyűlölt, szívtelen uzso mikor Viken nevű hjó lámerült. Azt is meg nnyir titkolt előlük? Folyttom, mond Sndgoist. Nem rás volt. Hnzenné sszony kkor látt öt leg tudtm, hogy közönség körében zt sorsje gyet természetfeletti sorsjegynek trtják m krom, hogy ezt sorsjegyet zon z áron en először, mikor Dlb jött, fogdó értékét fel körülmények következtében, melyek közt kéz gedjék át nekem, melyen Kmp Ole vásárolt. becsülni. Ez volt hát titok, mely életére nehezült! hez jutott. Ezenfelül rról is értesültem, hogy Nem! Ez drb ppír, okkl vgy ok nélkül, különös értéket tuljdonítnk neki húzás 1 bizonyos kereskedelmi értéket nyert. Kész is v Ez volt mgyrázt mgtrtásánk, ezért élt esélyében. Végre zt is megtudtm, hogy e sors gyok áldoztot hozni, hogy tuljdonosává le- félrevonultn, minth el krt voln rejtőzni gyermekei elől. Végre ez volt z, mit soh jegy megvétele iránt többféle, még pedig jelen I hessek. sem krt megmondni zoknk, kiknek jövő Már hllhtt, viszonzá Joel, hogy tékeny összegekre rugó jánltok tétettek H n j Huld visszutsított előnyösebb jánltokt jét megrontott. zen Huldánk. Huld lig mert gondolni rr, mit z imént Egy pillntr elhllgtott, ztán e kérdést nnál, melyet ön kínálhtn. Igzán! k i á l t Sndgoist. Előnyösebb hllott. Igen! Sndgoistnk cskugyn htlmá intézte jelenvoltkhoz: bn állt krtát érvényesíteni! E sorsjegy, jánltokt? Mit tud ön erről? Igz-e ez? mélyet m birni krt, tizenöt np múlv érték Egyébiránt, bármily jánltokt tegyen is, A felelet kissé vártott mgár. Huld visszutsítj és én helyeslem vissz telen ppir lesz s h ezt most át nem dj, k- Igz! mond végre Joel. S ztán? kor ház el fog dtni és Hnzen cslád Aztán? viszonzá Sndgoist. Azt is utsítást. De utóvégre is, Hnzen Huldávl vgy menhely és segélyforrások nélkül mrd és elmondom. Az én véleményen z, hogy mindezek ' legngyobb nyomornk megy eléje. z jánltok képtelen bbonán lpulnk. De Hnzen Joellel vn e dolgom? Huld nem merte szemeit Joelre felemelni. A húgom és én csk egy lény vgyunk, végre mégis tétettek és úgy hiszem, hogy még növekedni is fognk, minél inkább közeleg feleié Joel. Tudj meg ezt urm, miután De Joel, hrgtól elvkítv, hllni sem krt jövő fenyegetéseiről. Csupán Sndgoistot látt húzás htárnpj. É n kereskedő vgyok és úgy mindeddig nem látszik tudni. Sndgoist csk vállát vonogtt, nélkül, s h ez z ember még egyszer úgy merne be tlálom, hogy ez z üzlet épen nekem vló voln. Azért indultm el tegnp Drmmenből Dlb, hogy zvrb esett voln. Aztán tovább folyttá, szélni, mint eddig beszélt, kkor nem voln I képes többé urlkodni i n d u l t i n... hogy lkudozásokb bocsátkozzm sorsjegy mint ki érvei felől teljesen biztos. Sndgoist, tudván, hogy u r helyzetnek, Mikor sorsjegy áráról szóltm, meg kel átengedése iránt és felkérjem Hnzenné sszonyt, még keményebb, még prncsolóbb hngon lett voln mondnom, hogy oly előnyöket kínálok, hogy nekem djon előjogot z összes többi venni melyeket Huld csládj érdekében nem beszelt. szándékozók előtt. Ezt sorsjegyet birni krom és birni fo Huld z első pillntbn úgy krt felelni utsítht vissz. gom! ismétlé. Nem jánlok érte olyn Igzán? Sndgoistnk, mint minden ilynemű ján É s most tudj meg fitl ember, hogy nem árt, melyet nem lehetne meghtározni, de kész ltr felelt, noh Sndgoist nem is egyenesen hozzá intézte szvit, de Joel hmrább j zért jöttem Dlb, hogy z ön húgát e sorsjegy vgyok Hnzenné sszony áltl láirt okmányt meghosszbbítni egy é v r e... két é v r e!... Áll átengedésére kérjem. Nem! és ezerszer n e m! közbeszólt. píts meg ön lejárti npot, H u l d! Hát mit kivn? Mielőtt Sndgoist urnák felelnék, mond, Huld, kinek szivét fájdlom szorongtt, Nem kívánok, hnem követelni krok! zt kérdezem tőle, vájjon tudj-e, hogy kié nem lett voln képes felelni. A bátyj felelt he É s mily joggl, kiáltá Joel, mily ez sorsjegy? j joggl mer ön, idegen létére, igy beszélni z lyette. Ugy hiszem, hogy Hnzen Huldáé. Kmp Ole sorsjegyét csk Hnzen Huld Nos hát, kkor Hnzen Huldától kell kér nyám házábn? Azzl joggl, feleié Sndgoist, dhtj el! kiáltá. És húgom visszut deznie, hogy el krj-e dni? melylyel minden ember kkor beszél, mikor sítj z jánltát minden fenyegetés dczár! F i m!... mond Hnzenné sszony. neki tetszik és ugy beszél, hogy neki tetszik, És most távozzék! Hdd fejezzem he, nyám, folyttá Távozzm! mond Sndgoist. Nem! ; sját házánál. Joel. Nem volt-e ez sorsjegy Kmp Ole Nem fogok t á v o z n i!... É s h jánltomml be A sját házánál? unoktestvérünk jogos tuljdon és nem állt-e Joel felindulástól egészen kikelve mgából, nem érik, még tovább is megyek. I g e n! sors Kmp Olenk teljes jogábn, zt örökségül je Sndgoist felé indult, ki bár nem ijedt meg jegyért o d d o m... o d d o m... gyesere hgyni? Vlóbn, Sndgoistnk ellenállhtlnul kellett egy könnyen, mégis gyorsn felugrott zsölle Tgdhtlnul, feleié Sndgoist. székröl. De Huld vissztrtott bátyját, mig sóvárogni sorsjegy után és erősen meg kellett Tehát ki bírni krj, nnk Hnzen Hnzenné sszony rczát két tenyerébe rejté és győződve lennie z üzlet előnyös voltáról, mert Huldához kell fordulni. leült z sztl mellé, melyen ppir, toll és visszhátrált terem legvégére. Legyen, szőrszálhsogtó urm,viszonzá Bátyám!... nézz r á!... mond fitl tint volt elhelyezve. A legközelebbi perezben Sndgoist. Huldát kérem tehát, hogy engedje : igy szólt: leány. át nekem 9679-dik számú sorsjegyet, melyet íme, ezt jánlom sorsjegyért! Joel hirtelen megállt. Dühe megbénult z Kmp Oletól öröklött. S megmuttt mit irt. Nyugttvány volt nyj láttár. Az özvegy egész mgtrtás el Sndgoist úr, feleié z ifjú leány szilárd árult, mennyire e Sndgoist htlmábn volt rról z összegről, melylyel Hnzen sszony hngon, sok jánltot tettek már nekem Hnzenné sszony. trtozott és melyért elzálogosított dli házát. sorsjegy megvétele iránt, de mindnnyit hszt Hnzenné sszony, kezeit összekulcsolt Sndgoist, látván Joel hbozását, ismét felül lnul. Önnek is zt fogom felelni, mit eddig kerekedett és megint elfogllt előbbi helyét. és félig összegörnyedve, esdeklő pillntást vetett feleltem. A jegyesem, utolsó Isten-hozzádjávl, Igen, sját házánál! kiáltá még fenye leányár. zért küldte nekem sorsjegyet, mert zt krt, getőbb hngon. Hnzenné sszony férje Es most, folyttá Sndgoist, sors hogy megtrtsm, nem pedig zt, hogy eldjm.! hlál ót spekulácziókb bocsátkozott, melyek jegyet krom!... Akrom m, krom zon Semmi áron se válhtok meg tehát tőle. nem sikerültek. Elvesztette zt csekély v nl. Nem fogok elutzni Dlból nélkül, hogy Huld e szók után távozni készült, zt gon E G Y SORSJEGY.

5 VASÁKNAPI_ÜJSÁG-._ 328 mgmml ne v i n n é m!... Akrom! Huld krom. Sndgoist szegény leányhoz közeledett, minth ki krná motozni, hogy elrgdj tőle Ole sorsjegyét. Ez több volt nnál mit Joel elviselni birt, főleg mikor húg sikoltását hllott. Bátyám!... bátyám!... Tkrodjék! kiáltá. És miután Sndgoist még se távozott, rá krt rohnni, de ekkor Huld felkiáltott. Anyám! ime itt sorsjegy! Hnzenné sszony gyorsn megrgdt sors jegyet és miltt kicserélte Sndgoist nyugtájáért, Huld csknem eszméletlenül lerogyott zsölledqí A K T A Huld!... Huld!... kiáltá Joel-Térj mgdhoz!... Ah! húgom, mit tettél? Hogy mit tett? viszonzá Hnzenné szszony. Hogy mit tett! Igen, én bűnös vgyok! Igen, gyermekeim érdekében gyrpítni krtm z tyjuk után mrdt vgyont. Igen! Megron tottm jövőjüket! Nyomorb döntöttem ezt házt! De Huld mindnyájunkt megmentett!... Ezt tette!... Köszönöm! Huld!... köszö nöm! dást érzett, hogy sját gyermekeihez se rgsz kodhtott voln szorosbbn. Mennyire hiányoz tk neki e rövid távollét ltt is, és tlán mennyire hiányzott ő is nekik! Beszélni fognk! mond, kell hogy beszéljenek! Nem trtozom-e csládhoz? Igen! Hog Sylvius most már feljogosítv érezte mgát bevtkozni testvérek mgán életébe és megtudni, miért látsznk Huld és Joel szerencsétlenebbeknek, mint elutzás pil lntábn. Cskhmr meg is tudt. Mind ketten égtek vágytól, mindent el mondni derék embernek, kin gyermeki r gszkodássl csüggtek. Úgyszólván csk zt vár ták, hogy kérdezze őket. Hiszen néhány np ót nnyir elhgytv érezték mgukt ós pedig nnyivl inkább, mivel Hog Sylvius nem mondt meg nekik, hogy hová utzik. Soh se multk el lssbbn z órák! Nem is sejtették, hogy ez z utzás Viken nyomozttásávl lehetett össze függésben, eszükbe se jutott, hogy Hog Sylvius zért titkolt el előttük utzás czélját, hogy eredménytelenség esetén megkímélje őket leg utolsó cslódástól. És most mennyire szükségesebb volt rájuk nézve jelenléte, mint vlh! Mennyire érezték 20. SZÁM xxxv. ÉVFOLYAM. m á s k é p!... Es m é g i s!... Ah! h én itt lettem, voln! És vájjon mit tett voln Hog Sylvius tnár, h ott lett voln? E felől nem nyiltkozott, h nem így folyttá: Ugy vn kedves Huldám, úgy vn, Joel t Önök zt tették, mit tenniök kellett! De en gem z tesz dühössé, hogy Sndgoistnk leszhszn közönség bbonás előitéletéből. H természetfeletti értéket tuljdonítnk Kmp Ole sorsjegyének, ezt ö fogj kizsákmányolni, Pedig nevetséges képtelenség zt hinni, hogy sors szükségképen kedvezni fog 9672-dik számnk. Végre befejezésül nnyit mondhtok, hogy én tlán soh nem dtm voln od sorsjegyet. Miután Huld megtgdt Sndgoisttól, jobbn tett voln, h megtgdj z nyjá tól is. A két testver semmit se felelhetett rr, mit. Hog Sylvius mondott. Huld, midőn sors jegyet átdt Hnzenné sszonynk, cskis gyermeki érzelemnek engedelmeskedett, mit senki sem rosszlhtott neki. Az áldozt, melyre mgát elszánt, nem volt m kisebb-ngyobb mértékben kétes esélyek feláldozás, melyekete sorsjegy krisztiánii sorshúzásbn képviselt, 20. SZÁM xxxv. ÉVFOLYAM. i HOG SYLVIUS VÉGIG HALLGATTA A SZOMORÚ ELBESZÉLÉST. HULDA VISSZATARTOTTA A BÁTYJÁT. EGY Sndgoist nem mozdult helyéről. Joel észre vette őt. Ön még itt? kiáltá. Ezzel odment Sndgoisthoz, megfogt vál lánál, felemelte és z uzsorás ellenállás és ki bálás dczár kilökte z jtón. XV. Hog Sylvius másnp este visszérkezett Dlb. Semmit sem mondott utzás felől. Senki se tudt, hogy Bergenben volt. Mindddig míg nyomozások nem vezettek vlmely eredményre, semmit sem krt róluk mondni Hnzen csládnk. Utsítást dott, hogy minden levelet vgy sürgönyt, úgy Bergenből, mint Krisztiániá ból, sját neve ltt küldjenek Dlb, hol z eseményeket bevárni szándékozott. Vájjon még mindig remélt-e? Igen, de meg kell vllni, hogy inkább egy előérzet működött benne, mint remény. Mihelyt tnár megérkezett, zonnl könnyen észrevehette, hogy távollétében vlmely komoly esemény történt. Joel és Huld mgviselete elárult, hogy kimgyrázkodásr került do log köztük és z nyjuk közt. Vlmely ujbb szerencsétlenség érte voln Hnzen csládot? Ez csk mély szomorúságot okozhtott Hog Sylviusnk. A két testvér iránt oly tyi vonzó- SORSJEGY. szükségét nnk, hogy láthssák őt, tnácsot kérhessenek tőle és hllhssák mindig nyájs és bízttó hngját. De vájjon lesz-e bátorságuk el mondni zt mi köztük és drmmeni uzsorás közt történt és hogy hogyn veszélyeztette Hn zenné sszony ház jövőjét? Mit fog gondolni Hog Sylvius, h megtudj, hogy sorsjegy nincs többé Huld kezei közt, hnem Hnzenné szszony rr hsznált fel, hogy megszbduljon embertelen hitelezőjétől? De mégis megtudott mindent. Nem tudhtni, vájjon Hog Sylvius, Joel vgy Huld kezdett-e dologról beszélni. De ez nem is lényeges. Annyi bizonyos, hogy tnár nem sokár értesülve volt mindenről. Tudt, hogy milyen volt Hn zenné sszony és gyermekek helyzete. Két hét múlv z uzsorás kiűzte voln őket dli fog dóból, h z dósságot sorsjegy árán meg nem váltják. Hog Sylvius végig hllgtt szomorú elbe szélést, melyet Joel mondott el neki húg je lenlétében. Nem kellett voln oddni sorsjegyet! kiáltá legelső pillntbn. Nem kellett voln oddni. Tehettem-e máskép, Sylvius úr? vi szonzá z ifjú leány ngy zvrrl. Kétségkívül n e m!... Nem tehetett voln hnem Kmp Ole végkrtánk és utolsó em lékének feláldozás. (Folyt. köy.) EGYVELEG. * A borrvlóvl visszélés ellen Ihering híres jogtudós kezdeményezésére Németországbn vló ságos társdlmi hrcz keletkezett, de természetesen legtöbb helyen kevés sikerrel. Legtöbbre ment berlini «Verkehrs-Vérein», mely közel száz kiváló fogdó-tuljdonosnál eszközölte ki borrvlók el törlését. :: Trichint fedeztek fel közelebb medveczombokbn is. A disznókbn levő trichinekkel teljesen meg egyezik, de hüvelye kerek lkú. * Feltláló nők. A wshingtoni ptenshivtálbn 1900 pátens vn kiállítv nők számár s tlálmá nyok között igen sok vn olyn, mely női hivtás sl összeköttetésben nem áll. Egy new-yorki nő uj ágyút, egy másik hdihjók uj pánczélját, egy blti morei nő vsúti kocsik uj kpcsolásmódját, egy má sik különös mentőcsónkot, egy ohioi kissszony uj gőzsípot tlált fel. A legngyobb része tlálmá nyoknk zonbn női hivtás köréből vló, igy oly vrrógépek, melyeket zsebbe lehet tenni, fejőgépek, mosógépek, stb. A new-yorki nőkön kivül Msschusets, Ohio, Indin s Wiscounsin állmok női legleleményesebbek, vgy leglább ezek nyerték legtöbb szbdlmt. i, berzenkedő kokhinkhini kks, míg jegenyék mögül, vsúti töltésről, dübörögve, zktolv ro bogott el mellettük z osztrák-mgyr állmvs pály gyorsvont. Mindez zonbn csk ngyon kevéssé bántott jó kedélyű lpp csládot, me lyet messze Jemtlndból, svéd-norvég htár ról kpott ide vlmi élelmes impressrio, ki egy ránt tlál muttni vlót fenevdkbn, lp pokbn s háromszemű sszonyokbn. A kiállított cslád föl sem vette zt pár száz mértföldet, mely őket hzájuktól, Skhtugn hegységtől, elválsztott, s nem is gondolt kunyhóir Köl Hög, fehérormú Anrisz és Trnrisz hegyek ljábn, melyek most pusztán, lktlnul állnk hóvl borított mezőségeken. Az öregebbek nyu godt phlegmávl pipáztk, z sszonyok fölibe telepedve hz szánkónk, oly higgdt meg fontolássl vrrogttk, kár szemüveges Czenczi néni perenyöháti nemesi kúri mbitusán s kis lppok kiket Forgó bácsi szójátéká tól egyetlen ember sem kímél meg egy csep pet sem voltk kevésbbé betyárok, mint Bndi meg Pist gyerekek, szggtván ép oly jvít httln gonoszsággl z pró rénszrvs-bundácskát, mint ezek stin cloth-ot és cheviot-ot. in i VIKTÓRIA ANGOL KIRÁLYNŐ ÉS A NÉMET CSÁSZÁRNÉ TALÁLKOZÁSA RÉSZLETEK AZ AKADÉMIA PALOTÁJÁBÓL. Hogy művészi földtot, melyet z kdé mi dísztermének mennyezetén Schickednz Albert építésznek meg kellett oldni, helyesen megítélhessük, nem szbd ügyelmen kivül hgynunk z egész plotánk építészeti jellegét. Tudvlevő, hogy nnk építésze Stüler, berlini iskol követője volt. Ezt z iskolát pedig tuljdonkópen Schinckel lpított, ki modern építészetben legtisztább görög formák hive volt, s idegenkedett minden lklmzkodástól, így járt el z emlékszerü épületeknél, zonbn már ő is belátt, hogy kisebbszerű és lárendelt épületeken nem boldogulht görög templomról kölcsönözött elemekkel, s legkevésbbó sem té továzott z olszországi mintákt fölhsználni. Az után következők, s köztük Stüler is, nem rgszkodtk oly szigorún klsszikus irány elveihez, s tekintettel modern viszonyok kö vetelményeire iprkodtk renissnce-építé szettel meglkudni. Persze ez z lku nem volt mindig egészen szerencsés. Ilyen kevésbbé szerencsés lku szüleményé nek trtjuk kdémiánk dísztermét is, illetőleg nnk belső rkhitekturáját, melynél görög rokonszenv háttérbe szorított renissnce-ízlést. A páros oszlopokon nyugvó krzt, ezek fölött mennyezetet hordozó kárytid lkok még Schinkelre emlékeztetnek, s ez z rkhitekturi elrendezés szbj meg mennyezet beosztását három egyenlő mezőre, mi még Stüler műve és Schikednz is megtrtot. A mennyezet szín htás cskugyn pompás, és Schikednz de kortív részletei igen finomk, úgy hogy e tekintetben földtot remekül megoldottnk tekinthetjük; zonbn nem helyeselhető hár ms beosztás, három szélesebb és ht keskenyebb mezővel, s ennek következtében különösen z, hogy közép mező is terem hosszár kereszt ben fekszik és lkjánál fogv nincs elég nyo mtékkl kiemelve, min mgyr czímer sem segít, bár érezhető, hogy művész zt ilyen czélzttl lklmzt. * Hogy föntebb érintett lkubn Stüler meny nyire ingdozott hellenismus és renissnce között, zt z épület külsejének renissncejellegén kívül szembeszökően bizonyítj z elő csrnok, mely élénken emlékeztet z olszor szági ploták csrnokir, s melynél már csk kisebb dekortív részletek muttnk görög befolyást. Az elrendezés ngy szbású, pompás, tágs tér, melynek keresztboltoztos mennyeze tét páros oszlopok hordják. Az oszlopok szürke szilézii márványból vnnk, s vörös szlzburgi márvány tlpzton nyugosznk. Az oszlopok szürke, tlpztok vörös, z oszlopfők és lábk fehér színe kedvező htást tesz, ez htás zon bn nincs összhngbn boltoztok és flk hideg színével. E csrnok szép elrendezése is csk kkor fog teljesen érvényesülni, h dekortív festés járul hozzá. A Ferencz József térről középső kpun z előcsrnokb belépve, szemben vn lépcső, mely előtt csrnok irányár keresztben fekszik 329 VASÁRNAPI ÜJSÁG. CHARLOTTENBURGBAN. Derék tyánkfii, odfenn messze éjszkon, kik rénszrvs-nyájt békén gondozzák od hz, nem is gondoltk rr, hogy itt, Kárpátok között, ádáz hrcz folyik mittuk s hogy fínnist tábor élén elkeseredetten hrczol ke mény Budenz, turkisták vérengző vezére: győzhetetlen Vámbéry Arminius ellen. A két tá bor vitéz dliái keményül össze- összecspnk porondon, melyet m. t. kdémiánk hívnk s kelevézeik cspás sűrűen hngzik kemény vs pánczélon... S mig z egyik tábor régi, Isten ben elpihent Sjnovics jelszvávl indul vi dlb «Idiom huvgrorum et lpporum idem esse» másik borzlomml tiltkozik m föltevés ellen, hogy ezek gytr, hlzsíros nácziók vlh édes testvéreink vlánk. egy keresztfolyosó, mely földszinten blr könyvtárrl, jobbr Kisfludy-teremmel és más kisebb termekkel közvetíti közlekedést. Arkhitektonikus elrendezése szintén ngyszbású, s itt is túlsúlyr jutott renissnce-irány helle nismus fölött. A csupsz flk itt is festő ecse tére várnk, s z előcsrnok festése esetén ez el sem kerülhető, mert vele három ngy nyils áltl vn kpcsoltbn, úgy hogy nnk mintegy részeként érvényesül. E folyosóból blr könyvtár termeibe jutunk. Képünk mgát könyvtárt muttj, melyet két sor vs-oszlop három hjór oszt. Az oszlopok Az kilencz-tgból álló lpp cslád, melyet trtják terem boltoztát. Egészben véve te városligetben mutogttk, nem z első muttó remben fogytékos berlini izlés nyüvánúl, s volt hideg Lpponi országából ben máikülönösen boltoztok kedvezőtlen htásúk, járt itt egy csomó lpp, kiket Budenz m. t. nélkül zonbn, hogy szemünk előtt messze kdémi egyik osztólyülésén bemuttott, elő benyúló mély távlt kedvező benyomásánk ár dást trtván mg theoriájáról, mely szerint tnánk. A látogtók legngyobb részének tekin z ugor nyelvek két ágr oszolnk: egy oldlról tetét e távlt köti le, úgy hogy boltoztok vifinn, mordvin és cseremiszre, más oldlról zűr szásságát észre nem veszik. A mi pedig e helyi jén-, votják-, vogul-, osztják- és mgyrr. Ezen ség gykorlti czélját illeti, derült hngult, jó z ülésen esett meg, hogy egy jó hjdúnánási világítás és helyes elrendezése áltl tökéletesen mgyr, ki Pesten járván, meg krt szemlélni megfelel. z tyfikt, mgát furcs kiejtésű Budenzet is lppnk nézte, s elődás után bámulttl csóválá meg fejét: K E D V E S ATYAFIAK. Teringettét, most már cskugyn elhiszem. Eredeti lpp-tudósitás. Hiszen vjdájuk beszédéből mgm is megér Ott voltk derék tyánkfii városliget egy tettem egyetmást!... terjedelmesebb tisztásán, két csúcsbn végződő Szegény jó lppok! Itt városligetben ép úgy ponyvsátor ltt, melyeknek tetejében büszkén produkálttták őket, kár vlmi kóbor tlján lengette szellő svéd nemzet trkszínü lobo kötéltánczos fmíliát. Nekem szinte fájt szí góját. Körülöttük, liget finom, üde zöldjéből, vem, mikor ezeket becsületes hlzsírevőket hrgos fenevdk hngj hlltszott feléjük rr vették rá, hogy vihogó néptömeg jelenlété tigrisek rekedtes, vérfgylló bőgése, z orosz ben «nemzeti szokásikt* bemutssák s olyn lán htlms ordítozás odébb, oldlvást, bé jeleneteket játszsznk végig, minők csk egykén nyikorogtk gyöngytyúkok s kukurikult egy léh librettist gyvelejében születnek meg. AUGUSZTA, AZ ÖZVEGY NÉMET CSÁSZÁRNÉ, A MINT BETEG FIÁHOZ VITETI MAGÁT.

6 330 Minth bizony voln bbn vlmi érdekes, h ezek nyárspolgáris hjlmú lpp bácsik és nénik mindenféle betnult hókusz-pókuszszl állnk elő s kibálnk, kár vlmi oper indi ánji. S csodáltos, még mindig kdnk niv emberek, kik elhiszik, hogy lppok odhz kettős rendekbe sorkoznk s színpdis scénákt rendeznek Kól Hop gyémántos hómezőin. Szinte meglep, hogy szegény tyfik sját ruhájukbn jártk s n e m bujttták őket vlmi díszes egyenruháb, melyet «lpp nem zeti viselet*-ként lehessen megbámulni. É n, kíséretében néhány hzi lppnk, kor reggel látogttm meg őket, mikor tíz foltos, szürke, vékonyprémű rénszrvs még békén legelgette z álltkert soványos pázsitját, csóvál gtv két hosszú fülét, kár vlmi hzi cscsi, ki szinét sem látt Svécziánk. A f míli elszéledve sütkérezett délelőtti npfény ben ; z sszonyok szánkókr telepedve, szun dikáltk, vén Thoms Olofson kedélyesen szo pogtt pipáját, cslád egyedüli menyecs kéje, Sigri Thomsdolter, dünnyögve hordt hátán z pró lpp princzet, mg pompás bőrbölcsőjével együtt s csúcsos sátorok körül két-három ifjú csemete kergetőzött ngy vidám sággl. Bennünket: Simonyi Zsigmondot, lpp rokonság lelkes szószólóját, Hermán Ottót, ki jövő hónpbn, hlászti és mdrászti tnul mányok végett, épen Stromsobe készül, s lólirottt Hlász Ignácz dr. kluzolt, ez lelkes fitl nyelvész, ki már két ízben járt lppok között; hónpokig élvén hómezök primitív sátoribn, s megszenvedve dereksn zért két-három kötet nyelvkincsért, melyet prktikus észszel, hízelgő szóvl vett ki ezekből gyn kodó sátorlkókból. Puerg! (Jó npot!) kö szöntöttük őket vígn, hogy tnyájuk felé közeledtünk. VASÁENAPI UJSÁG. ugynzon meséket, melyeket egykoron fur fngos képű Yons Yonsson mondott el neki odhz: Asskfijjcsáról és Euntkáról, meg két vdászemberröl; ezeket tréfálkozó, jókedvű történeteket, melyekben egy-egy túlerős, frivol vonás is kd gykort. Andersdolter nyó meg z ifjú Britt ilyenkor szégyenkezve fogták be szemüket, míg cslád senior, vén Olofson komoly illem tudássl bólogtott, s jvíthtt ln nyelvész még ezt látogtást is rr hsz nált fel, hogy népnyelvi dtokt gyűjtsön ; s jókedélyü Yonssont zon melegében meginterviewolt egy-egy kétséges kifejezésre vontkozó lg. Mi zltt m pompás, színgzdg öltözé kekben gyönyörködtünk, melyekkel fmíli fölékesítette m g á t ; z öreg lpp rómi süvegé ben, kihjtott, testhez álló kbátjábn és ngy, szánform czipöjében ; vigyorgó Andersdolter m m özvegyes fekete ruhájábn, melyet csk lul trkított egy széles piros sáv s bájos Britt csont «jou-jou»-bn, melyek övéről lefityegtek. E beszélgetés lklmából kpt le sebtiben Her mán Ottó vén Olofson rczvonásit, míg én fölvilágosult Yonssont zsroltm még egy uto grmmért. Szegényt czivilizáczió minden kese rűségével megismertettük. H Lpponiábn volnánk kszinók s kszi nókbn régi módi u r k : zok fejcsóválv szidht nák ezt modern időt, felsóhjtván, hogy z n tik erkölcsök bizony htlmsn pusztulnk. A czivilizáczió ezeket jó fókákt is teljesen meg rontj. Andersdolter nyó, sok kértünkre, rávé tette mgát, hogy egy eredeti lpp nótát eldúdol jon ; mit idegenek előtt nem tesz meg jórvló lpp. Néhány fényes ezüst bksis fájdlom egészen tönkretette hitehgyott nyó erkölcseit. «Kutcsieu! Kutcsieu!» (köszönöm) kiáltottk búsn szegény tyfik, mikor ngy, kérges tenyerüket búcsúzóul htlmsn megszorítot tuk. S szinte elérzékenyedve néztek z egyetlen ember után, ki z ő szegény nyelvüket itt messze idegenben is megérti. Bizonyosn fájv gondoltk z ő végtelen hómezőikre, primitív sátorr, melyben víg tűz lobog fel esténként, sivító szélre, mely hsdékokon bedúdol s ztán jó komédiás lppok ismét hozzáfogtk produkczióikhoz, megindították krvánt, rén szrvsokt s egykedvűen, untkozv vonultk el tpsok elől, melyekről nem lehet t u d n i : váj jon őket vgy rénszrvsokt illette-e meg? Szomházy 50 kr. Szemben czukrászbolt, gr. Szpáry Gyuláné és Ágoston Józsefné vezetése ltt. Egy dg fgyllt 60 krjczár. Porczellán és díszkönyv gróf Lónyy Béláné és Kálly Zoltánná boltjábn. A tombol-csrnokbn gróf Zichy Nándorné és gróf Pllvicini Edéné buzgólkodnk, s kissszonyok hordják szét sorsjegyeket, tombol-lpokt. A sze rencse-bzárnál Wodiáner Béláné. Az első npon már tárgyk megritkultk, de kiegészítették. A két szivrosbolt (b. Rudics Józsefné Hhóty Sándorné, Pscherer Kticz, Vdni Mrgit.) egész kényelmes szlon. A zenekron túl külön sátorbn, külön 10 krjczáros belépti dijért lehet megnézni Zl György budi honvédemlék-szobrát. A sátor mellett kézi sjtóvl látogtó-jegyet nyomttnk. Odább b. Inkey Nándorné és Biscuitz Ljosné fénykép-sátr. Másik sátorbn gr. Bánffy Béláné és Krusz Izidorné finom szeszes itlokt árulnk ; rrább gr. Pálffy Lipótné és Hegedűs Sándorné mézesklácsot és gyerek játékokt ; Bsili Sándorné, z orosz főkonzul neje, szintén játékszereket; gr. Pejcsevich Ktink és Herzberg Sándorné pipere- és sport-czikkeket. Sürgés-forgás mindenfelé, kivált tombol-csr nok körül pezseg és zjlik társság. Zsibongás, beszélgetés, jókedvű nevetés. A ktoni zenekr legkedveltebb drbokt játsz. A föltáruló kép vi dám, enyhe és jóleső, s tudv czélt, meghtó. Ele gáns hölgyek mindenfelé, tvsz világos, szingzdg öltözetében. Egyes sátrk körül ngyobb társ ságok települnek le. Este kigyúlt villmos fény, s legszebb látvány tárult föl mgs csrnok ltt. Kilencz óráig tr tott vásár. Gr. Csekonics Jánosné elnöksége ltt lkult meg igy bzár. Az ehiöknő ott volt mindenütt, s üdvö zölték minden oldlról. Az első np bevétele jelentékeny, s kétségtelen, hogy többi npokon még több lesz vásárló. István. JÓ-SZÍV. Oh, mint ugráltk fel, mikor jó hzi idiómát meghllották! S mint lábbdt mjd csknem könybe szeme z ifjú Yons Yonssonnk, mikor Hlász Ignáczbn felismerte zt brát ságos idegent, ki vele múlt esztendőben mesé ket mondtott z ö csúcsos hzi kunyhój ltt, melyből ez kegyetlen impressrio csládostól együtt elczipelte. S fitl tudóst cskhmr rjként vette körül z egész lpp kolóni: Seren Johnsdolter, Yonsson felesége, s z öreg, sunyi képű Olofson hitestárs: hollnd formájú Krin Andersdolter. Cskhmr egy lpp Bckfisch is megjelent, 16 éves Britt Nielsdolter, ki serdülő évei dczár épen olyn külső vel bir, mint nálunk egy 10 esztendős gyermek leány. A cslád ngy gyönyörűséggel vette bir tokáb zt htlms fiskó pálinkát, melylyel Hlász megkínált őket s illemtudássl őt kínál ták meg előbb egy üdítő kortynttl. S látni kellett voln zt két-három kicsikét, kik rén szrvs -bundácskáikbn vonkodv közeledtek felénk, de ztán bizonyos méltósággl nyúltk füge után, melylyel megkínáltuk őket, kkor bókot vágv, kár vlmi táncziskolvégzett zárdnövendék s rádásul htlmsn megrázv kezünket, minden hgyományos csókczuppntás nélkül. Ezekben z pró ördögökben vlóság gl férfis önérzet v n! Mjd csknem könyekre fkdtk ezek niv lelkek, midőn Hlász, közéjük telepedve, elő szedte zsebéből zt lpp mesegyűjteményt, melyet m. t. kdémi dott ki múlt eszten dőben s felolvst nekik tuljdon nyelvükön Május 10-én z országos kiállítás ngy iprcsr nokánk környéke ismét megélénkült, bent ngy épület középső részében megint z nyüzsgő és trk élet támdt föl, mely kiállítás szép npji bn volt itt otthonos. A jótékony bzár nyilt meg, mely három npig trt. Ez első eredménye z árvíz károsultk segélyezésére fővárosbn megindított társdlmi mozglomnk. A rendezés ügyes, sát rk, árus bódék, z ízléses díszítések szemnek is jól eső látványt nyújtnk. A tárgyk értékesek, csi nosk, s mindjárt z első np bő keletnek örvend tek. Ktoni zenekr játszik. Buffet, itlmérő hely több helyen. Mindenütt hölgyek kínálgtják teljes szeretetreméltósággl portékákt. Ünnepi np lévén, borongós idő dczár kö zéposztály is ngy számot tett z első vásár npján. Később lóversenyről özönlöttek igen sokn. A be lépti díj 50 kr. de legtöbben egy írttl váltották meg. Az első np egyik legfőbb kelendőségű czikke *Jó szív czimíí bzár-újság, melyet Fenyvessy Ferencz szerkesztett, érdekes pró közleményekkel, j s bzárbn áruló hölgyek utográf] ávl. A pesti! könyvnyomd-részvénytársság állított ki. Árultk i más lpokt i s ; így «Jelenkor* ötven év előtti i számánk hű mását, mely pesti ngy árvizet írj! le. Trkán kárpitozott csrnokbn árulják lpokt Trcsy Sándorné vezetése ltt fitl leányok. Vörös ngy kof-esernyő ltt b. Bipp Till és Í Szászy Srolt nrncsot, gyümölcsöt árulnk, frnczi népviseletben. Mindjárt bejártnál z egyik sátor felirt : «Tisz Kálmánné és Dániel Ernőné bormérése.» Minden pohár itl ár 1 frt, de tiszt bort is mérnek. Számos előkelő cspláros leány for golódik itt. Mjd virágsátor következik, melynek czégtársi gr. Zichy N. Jánosné és Petschcher Gusztávné. Repkények közt Hrkányi Jánosné, gyufát és szivrtárczákt Mnálv. A ngy buffet zöld növények kel vn díszítve ; itt gr. Andrássy Gyuláné és Jálics Ignáczné, megfelelő kiszolgáló személyzettel látják el lukullusi dolgokkl betérőket. Egy porczió ár A «Jó-szív czünű lklmi lpból, melyet Feny vessy Ferencz szerkeszt, áldozó csütörtökön jelent meg z első szám. (Mind három számot 1 írtért le het megrendelni «Mgyr Sálon» kidó hivtlá bn.) A «Jó szív» első számából djuk muttványul következőket: Midőn tűz viruló városinkt pusztítá, szvt emelek tűzoltók mellett és jánlám őket lelkes mgyr urk pártfogásáb. Most víz pusztítá sr jdó vetéseinket és gzdgok plotáit, szegények gunyhóit. A mgyr tűzoltó vízzel tűz ellen küzd, de tűzzel víz ellen is, cskhogy e czélr még hiányosk eszközeink, mert erősebb z elem. Tláljunk módot vízzel is megbirkózhtni. József főherczeg. Az elementáris cspásokt kikerülni lehetetlen. De z emberi ész s tudomány hivtás zok káros htását leszállítni s jó szivek feldt z zzl járó szenvedéseket enyhíteni. De tekintetbe véve zt is, hogy Mgyrországon klimtikus viszonyok nem kedvezők közgzdsági állpotinkt kizáró lg mezőgzdságr s nyers nygok előállításár fektetni nem szbd. A világtpsztlás muttj, hogy csk tudomány s z ipr biztosítj z orszá gok egészséges fejlődését s jólétét. Ezen igzságot jánlom jó és szép szivek figyelmébe. Trefort Ágoston. Adni jobb, mint kpni. Tisz Ljos. A «Jó szív* részére leglább is htártln tiszt jövedelem-biztosítást óhjtn nyújtni. Bross Gábor. Könnyebb kérni, mint dni. de zért hzfis jótékonyságot kis körre szorítni hibás voln. Kér jünk mindenkitől, z egész országtól; és jó sziv érzetét nem egy fonálll, de száz és száz fonálll kössük mgyr jelleméhez. Fonni, szőni mgyr sszonyok százdos fogllkozás, fonjnk, szőjenek ők, djuk mi szálkt hozzá. Andrássy Mnó. Erő és jóság együttvéve képezik vlódi ngysá got, zt, melyet nemcsk b á r u l, de áld z em beriség. Gróf Apponyi Albert. Beniczky Bjz Lenke z «Otthonról» irt me leg sorokt, melyeket következőképen fejez be : «Az otthont nem pótolhtj semmi. A vizek fel szárdnk, de beláthttln rónság letrolt, ter méketlen mrd. Kunyhók, házk s brátságos otthonok megsemmisülvék. Építsük fel zokt könyördományinkkl mielőbb s djuk vissz szeretett otthonukt zon jó embereknek, kiket bizlms otthon boldoggá tett, de kiket most rövid időre meg fosztott ttól z árviz.» Petőfi-rózs. Nincs kő, mely jelölje Alvó helyét. S egy rózslevélre írták nevét. Szerelemről zengett S regében él, Legméltóbb emléke A rózslevél. Kiss József. Töredék. Minő egyoldlú z élet! Milyen kicsinyke töredék! A mit mulndó vágy elérhet, Akármilyen sok : nem elég. Adssék bár száz évig élned, Csikrj ki minden percztül élvet: A mit bírtál: prányiság. S mit nélkülöztél: egy világ. VASÁENAPI UJSÁG. 331 sági tekintetben is figyelemre méltó. A könyv szer mint például z egységes középiskol s reáliskoli zője Hermán Ottó jeles tudósunk, kinek ugyncsk ltin nyelv kérdését. A kötet élén dr. Kiss Áron természettudományi társság kidásábn egy évvel tól irt gondos életrjz, melyet Gyuly László illuszj trácziókkl kisért, olvshtó ; első lpján pedig Gönezelőtt megjelent ngybecsű műve, «Mgyr hlá I czy Pál rczképe láthtó. A művet Méhner Vilmos szt könyve* oly méltó érdeklődést keltett népünk ' dt ki, ár 1 frt 60 kr. ez ősfogllkozás iránt. De mig ngyérdemű Gry János összes munkáiból 2529 füzetet szerző terjedelmes munkájábn tudományos szem kptuk újbbn. E füzetekkel véget ér IV. kötet pont z urlkodó: "Hlgzdságról* most kidott es kezdődik z 5-ik Gry drámi műveiből ezekben Reviczky Gyul. kisebb munkáj inkább z élet gykorlti czéljink tláljuk Báthory Erzsébet, Borbál királyné kegyeneze, Az utolsó mgyr khán stb. eziműeket. kivn szolgálni, részletesen ismertetvén módokt, Á 28-ik füzettel prózi dolgoztok indulnk meg, A népiinneprendezö-bizottság Hollán Ernőné úr melyek áltl ngyon láhnytlott hlásztunk s melyeket épen úgy, mint költeményeket Ferenhölgy elnöklete ltt elhtározt, hogy egyelőre fölötte megfogyott hlállomány ügyén segítenünk czy József lát el felvilágosító jegyzetekkel. Egy-egy pünkösdi ünnepek ltt Mrgit-szigeten regttávl lehetne s hlgzdságot ngy értékű forrásává te- füzet ár 35 kr. Kphtó kidó Méhner Vilmosnál s minden könyvkereskedésben. egybekötött népünnepet rendeznek, s hogy ez lehe tővé váljk, föl fogják kérni sziget átengedésére hetnők közvgyonosodásunknk. Hermán Ottó bból Courteil János, frnczi regény, irt F. Anthony, József fó'herczeget. Elhtározták továbbá, hogy lépé z igen helyes elvből indulv ki, hogy súlyt különö fordított Zichy Cmill, kidt z Atheneum tár seket tesznek városligeti Stefáni-korzónk május sen zon hlk tenyésztésére kellene fektetnünk, sult. Ár 1 frt 20 kr. közepétől június derekáig vló átengedésére. Az melyek ngy közönség köztáplálékává vnnk hi Stylistik és verstn, gymnsiumok és reál hely, hol z orsz. kiállítás ltt z esti órákbn főváros intelligencziáj szívesen dott egymásnk vtv válni s melyeknek tenyésztése nem jár külö iskolák negyedik osztály számár irt Kord Imre tlálkozót, «Jó-szív» szvár is bizonyár megné nös költségeskedéssel és szövevényességgel, tiszt tnár. Megjelent Hlson szerző kidásábn. A pesül. A sétányon nponkint kton-zenekr fog tógzdságot s fejlettebb fokon váltógzdságot könyv eltér stilisztikák megszokott mintáitól, még pedig előnyösen. Jó mgyrosság is dicséretet érde játszni. ' jánlj ilyen módok gynánt, különös tekintettel mel. Ár 1 frt 20 kr, s megrendelhető szerzőnél, pontyr, de fogs süllőre is, melyeknek tüzetesen Hlson. Az irodlmi és művészeti bizottság kidványok s könnyen fölfoghtó világossággl mgyrázz ily Az erdélyi múzeum-egylet kidványiból meg ügyében lbizottságot küldött ki, mely május 5-én rendszerű tenyésztési módjit. De kiterjed téli jelent z idei II. füzet. Moldován Gorgely román trtott ülést Tisz Kálmánné és Beniczkyné Bjz ivásu hlk mesterséges tenyésztésére is, különösen nép vrázsköltészetéről folyttj dtokbn gzdg tnulmányát, Ferenczy Zoltán Poe Edgár költemé Lenke úrnők és Jóki Mór elnöklete ltt. Fenyvessy Ferencz bejelenté, hogy bzár lklmávl áltl pisztrángér. Könyvének függelékében felsorolj nyeit s költő világnézletét fejtegeti, Sebesi Jób szerkesztett lklmi lp 3 np jelen meg. Hsonló l gzdsági tekintetben fontos és csekély vgy semmi pedig erdélyi népblldákt közöl, részint ujkt, klmi lpot terveznek nyáron trtndó népünnepre, értékű hlinkt, egy fejezetet szentel hlsvizeink részint ismert blldák uj vriánsit. Az egylet szk melynek szerkesztésére Vdny Károlyt kérték föl. feléledése tekintetében táplált véleményének, miután üléseiről szóló értesítő zárj be füzetet. Fölmerült egy emléklbum kidásánk terve is, mely előzetesen kifejtette hls gzdság hnytlásánk Önügyvéd, írt Kssi Adolf, A könyv mgy krácsonyr dtnék k i ; ennek ügyében egy kisebb rázv dj elő mindzon törvényeket és szbályokt, okit történeti és élettni lpon. Szerinte pótol bizottságot válsztottk: Jóki Mór, Gyuli Pál, melyek szerint községi bíráskodásnál, polg. peres Szász Károly, Vdny Károly, Ngy Miklós, Vágó nunk kell z ivást és z ivdék megerősödését. Fő- ügyekben, kereskedelmi ügyekben, szóbeli eljárás Pál és Feszly Árpád személyében. folyóink mentén öt-ht Dubics-féle hlstó-telep nál, birtokháboritásnál, továbbá peren kívüli kként módosítv, hogy fisító tvon kívül még ügyekben, műit örökösödési, gyám, házssági, örök csk növendéktóból álljon s ez utóbbiból neki erő befogdási, törvényesitési, holttá nyilvánítási, hit bizományi, elveszett okirtok megsemmisítésénél Az operszínházbn e hó 7-ikén ismét három szín södött ivdékot fó'folyób juttss: fővizeink hl st. feleknek eljárniok kell, h jogikt érvényesí ház előkelő művészei léptek föl jótékony czélr. Egy állományát, gzdságilg igen érezhetően felújítná teni és sértett jogikt orvosolni krják. A szerző régi német reges színművet, Bymond «Tékozló" -ját és ez busásn visszdná zt költséget, melybe súlyt helyezett kúrii döntvényekre, melyeket dták elő, mely másfél évtized előtt debreczeni szín z ilyen fisító telepek kerülnének. Ez szerző j fent elősorolt szkok illető helyein fel lehet tlálni. Az irománypéldák pedig szintén könnyítik felek ház kiállításos drbj volt, s Budpesten is többször vslt. Gácsországbn és Orosz-Lengyelországbn dolgát. Ár teljes műnek szinnyomtú borítékbn dták, mint látványos és tnulságos drbot. Most ugynily módon emelkedett szép fejlődésre h fűzve 1 frt; kemény kötésben 1 frt 20 kr. Lmpel igen kitűnő elődásbn elevenítették föl z oper lászt. Bóbert kidás. színházbn, hová ngy közönséget vonzott. A Természettudományi társult könyvkidó Előfizetési felhívások. 'Érdekes országokból* Az összes bevétel 2600 frtot tett, s ebből mintegy vállltábn fentebbin kivül még két értékes munk czím ltt Solder Hugó 1520 ívre terjedő kötet 2000 frt mrd jótékony czélr. A drbbn komi ben leírj utzásit Blkán félszigeten, Szerbiábn, ki elem htott legjobbn közönségre, mely bizo jelent mig. Az egyik«,4 chemilpelvei>irtti dr. llos- Bulgáriábn, Euméliábn, 1885-ben filippopoliszi nyos zvrrl nézte z ódon szinművet. A nemzeti vy Ljos, ki társult elődásin is népszerűn, vi forrdlom után, szerb-bolgár háború ltt és színház oly művészei, mint Jászi Mri, Prielle Kor lágosn értekezett modern tudományok ez egyik Koburg hg. leutzás lklmávl. Megrendelhető néli, Szigeti József és Szcsvy csk egy pár szónyi legfontosbb ágáról. Tizenöt fejezetben tárgylj 1 frt 50 krnyi előfizetéssel szerzőnél (Budpesti szerepet játszottk. Ngy Imre, Tolniné, Egressy Hírlp* szerkesztőségében.- Tt-Tóváros Írásbn Ákos, Lánczy Ilk, Horváth és Gbányi drámi könyvében vegytn lpelveit, tömören és oly mo és képben czimű füzetre bocsátott ki előfizetési fel szerepeket, komikikt pedig Nády, Vízvári, dorbn, mely ngy közönségnek is megdj ked hívást mint kidó özv. Kopsz Józsefné. A füzet Helvey Lur, Csillg terez, Ngy Ibolyk, nép vet, hogy vegytn főlpelveivel, jelenségeivel Tt és vidékét ismerteti; terjedelme 23 ivnyi színházból pedig Vidor Pál. Az operházból zene megismerkedhessek. Számos kísérlettel, példávl szöveg és 28 kép. A füzet ár 60 kr., vászonb kötve kr és énekkr működött közre, második felvonás 1 frt. A előfizetések Ttár küldendők. bn pedig hngversenyt toldták be, tánczczl. Bel- illusztrálj érdekes elődását, s ehhez hetven csi nos rjz járul. A szerző mgyr műszvk hsz lincioni Gemm, Perotti, Ney Dávid énekét élveze A Zichy-kiállítás. A műcsrnokbn Zichy művei tei tpsolt közönség. nálásábn óvtos, szem előtt trtván, hogy m gyr nép vegytni iprt nem űzött, mesterszvk ből rendezett kiállítást Pulszky Ferencz, mint lkotásához tehát nem járulhtott, s z erőszkolt nemzeti múzeum igzgtój és Ligeti Antl képaz élőképek bemuttás, melylyel «Jó-szív» szvk csk zvrt idéznek elő. De vegyületeknek tárőr is tüzetesen megszemlélték. Már legközelebb szinügyi bizottság e hó lti-án (szerdán) z oper jvsltot fognk kormány elé terjeszteni egy-két házbn megkezdi működését, három számból fog közéletben ismert szvit fölhsznált. A másik : kiválón jellemző drbnk megvétele iránt, nem Az «óczeán* irt Kriimmel Ottó, egyetemi tnár állni. De összesen tizennégy kép lesz ; hozzá szöveg és zenekíséret gróf Zichy Gézától. A főrendező gr. Kiéiben, fordított Csopey László, z eredetivel zeti múzeum számár. E szempontból számb vették Zichy Jenő lesz ; zenekrt pedig gróf Zichy Géz összehsonlított Heller Ágost. A tengerekkel is Zichy Mihály legujbbbn írt levelét, melyben hj vezényli. Első élőkép lesz «Segítség*, Zichy Mi mertet meg, zok természeti törvényeivel, mély lndónk nyiltkozik mgyr ősmondához készült hály rjz után. Második gróf Zichy Gézánk *A vár remek rjzit egyenkint is eldni. történetet czimű költői beszélye, melyet következő ségek titkivl, egy egész külön világgl, mely Uj eredeti oper. Arny János "Toldi szerelme' szárzföld lkóir nézve oly relytélyes és tudás tizenkét élőképben muttnk b e : várlpitás; fehér sszony ; z pród; szürke mnó ; keresztes vágyár oly vonzó mindig. Htvnht rjz világo j nemsokár, mint oper fog szinre kerülni. A romn vitézek ; z pácz ; hun-rjzás ; dlnok; sellő ; sítj meg szöveg egyes részeit, térképek, mélység tikus epost Csiky Gergely lkított át oper-szövár-pp ; rbló lovg; z utolsó várúr. Hrmdik í véggé, zenét pedig hozzá Mihálovich Ödön irj. drb «A tündérek tv» zenésített blld egy mérők, egy-egy tengeri állt, stb. rjzi. Mind két A népszínházbn z ngol operettek kezdenek kötet diszes kiállításbn és kemény kötésben jelent képben. ; tért hódítni. A «Mikádó» ngy sikere után z ngol meg válllt megrendelői számár. Tnulmányok. Ily czím ltt jelent meg Gön-! színpdokr fordult figyelem s z eredményt elég Az egyetemi ifjúság olvsó köre e hó 10-ikén kedvezőnek tünteti föl tdorotty* is, melyet e hó megyeház termében hngversenyt rendezett, czy-jubileum egyik mrdndó emléke, melyet mely zonbn nem lelt meg egészen, ábrányi Emil «felső nép- és polgári iskoli tnítók és tnítónők 9-ikén dtk először, ngy közönség előtt. Szövegét «Jó szív» költeményét Vámossy Zoltán htássl sz i egylete* hírneves tnférfiu jelesebb pedgógii i Stephenson, kellemes zenéjét pedig Cellier irt. A vlt ; Komáromi Mrisk, Abrányiné Wein Mrgit! szöveg nem olyn pikáns, nem is oly könnyű ügyes; dolgoztiból összegyűjtött és sjtó lá rendezett. z operház tgji énekeltek, Csillg Teréz nem \ E tnulmányok, melyek részint "Budpesti seggel szőtt, mint frncziáké, de viszont nem is zeti színház művésznője szvlt, Kerekes Ernő fel! Szemle*, részint «Pesti Npló* és tprot. egy sikmlós. olvst Beöthy Zsolt egyik rjzát, Gosztonyi Bél Két leány (F. Hegyi Arnk és Ligeti Irm), hogy zongorázott. A közreműködőket közönség meg házi és iskoli Lpok* hsábjin jelentek meg elő; szőr, nemcsk Gönczy egész életét, működését, ezél- kiismerje udvrlói (Dárdi és Hunydi) igz vonzltpsolt.! jit és törekvéseit jellemzik, de népokttásunk ügyé ; mát, átöltözik prsztleánynk s ez lkbn, meg nek újbb korszkát is. Az Utzás Scájczbn czimű sját mivoltukbn és gvllér ruhábn teszik próbár dolgozt, kötet legelső czikke, világosn muttj, imádóikt. A vskos ngol humor inkább mellék IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. mily megállpodott nézetekkel s htározott gondol lkokbn nyilvánul: ngyúri vendégekre áhítozó «A hlgzdság rövid foglltj." E czím ltt kozásmóddl fogott czélji vlósításához. Ezután ngybácsibn (Puszti), konfidens végrehjtóbn következnek népokttás történetét, nevelési jelent meg természettudományi társság könyv- í irányeszméket s népiskoláink ügyeit tárgyzó czikkei. (Nyilsi), férjvdász koros özvegyben (Klárné), z együgyű korcsmárosbn (Mkó) stb. Ezek drsztikus kidó-vállltábn egy tetezetős kiállítású kis könyv, Áltlábn egy sincs e tnulmányok között, mely helyzetekkel és mondásokkl htnk. Az elődás melynek becse m, midőn hlásztot szbályozó nevelés ügyével fogllkozókt ne érdekelné, sőt dicséretet érdemel. Boránd Gyul rendező kitett törvény épen most kerül szentesítés lá, közgzd m fölmerült eszmék közül is többet megvilágosít. mgáért. A színpdon folytonos élénkség urlkodott,

7 332 VASÁRNAPI UJSÁG. táncz, evoluczió szbtosn folyt. Megjelenik egy tot illeti; többi tgdijkból zonbn egyhrmd kopóflk is és lovs hjtóvdászok. A szereplők kö rész fiókoké mrd s H rendkívüli jövedelmekből kéthrmdot trthtnk meg fiókok. Végül válsz zül F. Hegyi Arnk sszony (Dorotty) és Ligeti tás volt. A központi válsztmány kilépő tgjit újr Irm k.. váltk ki. megválsztották, s z igzgtóságb uj tgoknk gr. A budi színkörben Krecsányi Ignácz jól szerve Hunydi Lászlónét és dr. Drányi Ignáczot válsz zett színtársult május 5-ikén kezdte meg z elő- j tották meg. dásokt *Pü nkösd Flórenczben* czímű operettel. A Mári Dorotty egyesület legutóbbi válszt Mind ebben, mind következő drámi és népszín mányi ülésén György Aldár előterjesztette pénz műi elődásokbn jó erők működtek. Az énekes tári jelentést, mely'szerint két hét előtti közgyűlés primdonn Somlóiné Vdny Vilm, mellette csi ót is z lptőke 3200 írttl gyrpodott, beleszá nos hngú énekesnő Frnk Borisk; ott vn jó ; mítv Rökk Szilárd 2000 frtos lpítványát. Az lp hngú Zjongni, Kiss Mihály, továbbá népszínház tőke most 28,515 frt. A «tnítónők otthon* név ból jól ismert Solymosi komikus. A drámi tgok ltt állítndó intézet építéseié Pucher József válll közül Hunydi Mrgit vidék legjobb művésznői kozott 29,000 írtért. György Aldár részletes jvs közül vló. A budi színkörben rendesen mostoh ltot dott be z otthon szervezetéről, mely mellőzni szokott lenni színészek sors, s részvéttel te- j kívánj zárdszerű életet. A jvsltot kidták egy kintünk z igzgtór, ki itt megjelenik. Krecsá- i bizottságnk. György Aldár ezután jvsolt, egy nyi már két idény nehézségét leküzdötte, s ő volt z előző értekezlet megtizásából, hogy z egyesület egyetlen igzgtó, ki közönség érdeklődését ké- jtegye mgáévá kisdednevelcs kiállítás eszméjét s pes volt megnyerni. Most is jól elkészülve jelent j állítson o végre bizottságot. Berzedczy Albert indít meg, s hinni lehet, hogy budi színkörben e nyá- j ványár válsztmány fogj ez ügyet pártolólg ron is megtlálj és fölkeresi közönség szór rendkívüli közgyűlés elé terjeszteni. Az egyesület kozást. egy fürdőház építését is tervezi, tnítónők számár, vlmely lklms vidéken. Azt is elhtározták, KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. hogy nőnevelési könyvtárt létesítenek. A mgyr tud. kdémián május 7-én második i A mgyr mezőgzdák jégkárbiztositó szövet osztály ülésezett Pulszky Ferencz elnöklete ltt. ségének védnöki tisztét József főherczeg elfogdt. Zsilinszky Mihály z 1705-iki országgyűlésről tr- j tott érdekes felolvsást. Ngyobbrészt uj dtokt M I UJSÁG? hllottunk e nevezetes országgyűlésről, melvet I. Jó zsef bból czélból hívott össze, hogy Rákóczi FeJózsef főherczeg levele Jókihoz. Jóki volt z renczet és híveit mg részére nyerhesse. Őszinte j első, ki levélben tudósított József főherczeget szándék zonbn nem volt fölkelőkkel vló kibe- j külésre, és sérelmek orvoslásár. Rákóczi és Ber mgyr tudós kdémi közgyűlésén tiszteletbeli csényi htározott hngú válszbn utsították vissz tggá történt megválszttásáról. Levelében zt is meghívást z országgyűlésre. Bevezetőleg jellemzi megírt, hogy megválszttás z összes szvz I. József király udvrát és minisztereit, kiknek sor- I tokkl egy ellen történt meg, i z z egy vlószínű bn z esztergomi-bibornok érsek mellett csk nádor Eszterházy Pál berezeg volt mgyr ember ; leg olyn vlki, kinek hite és vllás tiltj vlh és mgyr érdekek védője. Mgyrország ügyeit j igennel szvzni" végül örömét fejezi ki felett, bécsi hditnács intézte s mivel csup idegenekből ; hogy h már mint tűzoltó nem lehet kollegáj herállott, természetesen mindent elkövetett mgyr herczegnek, ( mit egyszer főherczeg szemére lob lkotmány mellőzésére és országgyűlések trtásánk meggátlásár. Ngynehezen sikerült főurinknk bntott) z kdémiánál utolérte kollegság. Erre királyt rávenni, hogy országgyűlést trtson Pozsony- j következő levélben válszolt József főherczeg bn. Mg király zonbn bbeli félelmében, hogy Jókink: mgyrok győzelmesen előrenyomuló svéd ki Budpesten, /5. Tisztelt brátom. Fogdj rályt fogják mgyr királynk kikiáltni, nem mert őszinte hálámt szíves üdvözletéért, mely igzán z Pozsonyb menni. Az országgyűlést három hvi iz első lepett meg, uj minőségemben. Iprkodni fogok gtott tnácskozás után kiütött pestis mitt fel- i zt kiérdemelni. Elmosolyodtm hit és vllás áltl oszltták. Ezután dr. Htirxs Rezső mint vendég ol tiltott igen»-nek, de ngyr becsülöm, hvlki vst fel t Mgyr földrjzi könyvtár* (Bibliothec erősen trtj z elveit és fontos ok nélkül meg Geogrphic Hungric) czímű munkájánk beve győződését el nem hgyj és nem változtj. Mgm zető részét. A rendkívüli szorglomml készült mű is büszke vgyok most már igzi kdémii kollégáj mgyr birodlomról 1849-ig megjelent bármely lehetni, midőn vlóságos tnítvány voltm, zon nyelvű munkákt állítj egybe. Azz könyv h- j korszkbn, mely távol trtott hzámtól. Könnyen zánkr vontkozó összes földrjzi irodlomnk tár- j megeshetett voln kkor, hogy elfelejtettem voln ház, s 4711 ilynemű forrásról tesz említést. Szerző nynyelvemet, h folytonosn nem olvstm voln czélj e könyv összeállításánál z volt, hogy földrjzi ir.o-tni kollegám munkáit. Mrdok váltig legőszin íróinknk oly segédeszközt nyujtson, mely feleslege -; é tébb brátj József. tegye hosszbb forráskuttást. Mindkét értekezőt figyelemmel hllgtták. Gönczy Pál jubileum. A tnügy ngyérdemű veteránj, Gönczy Pál közokttásügyi állmtitkár z Az országos vörös kereszt-egylet közgyűlése országos köztisztelet kifejezéseiben részesült május május 7-ikén ment végbe megyeház termében gr. 6-iki jubileum ünnepén, mely vidéken trtott Károlyi Gyul és gr. Zichy Nándomé elnöklete ltt. kisebb ngyobb ünnepélyek méltó betetőzése volt. A fővárosi és vidéki küldöttek soribn sok hölgy A tisztelők redoute ngy termében gyűltek össze, jelent meg. mely egész szorongásig megtelt. A főváros tnítói Gr. Károlyi Gyul bejelentette, hogy király ő és tnári kr, és tnítónők mellett vidékről is felsége nem tett közgyűlés lklmából külön igen sokn jöttek össze. A közélet férfii közül pedig rendelkezést; helyettes védnök Károly Ljos fő- Berzeviczy Albert és Wekerle Sándor állmtitkárok, herczeg pedig külföldön időzvén, nem lehet jelen Ráth Károly főpolgármester, több egyetemi tnár s gyűlésen, de üdvözletét küldte. Lintner Imre tud. kdémi tgj, közokttásügyi minisz egyesületi igzgtó olvst föl z évi jelentést, térium tiszti kr, gróf Tisz Ljos, Szász Károly melyből kitűnik, hogy mozgósítás esetére szüksé ref. püspök, Földváry Mihály lispán, képviselők, z ges egészségügyi intézkedések megtörténtek. Sz összes iskolák igzgtói, küldöttségek vidékről. Az bályszerű trtlékkórházkt 8 és betegszálló állo emelvényen z emléktárgykt helyezték el. Gönmásokt 34 helyen fognk mozgósítás esetére czyt küldöttség hivt meg s vezette be ridó éljen berendezni 5373 ágygyl. Az ápolónők létszám zés közt. Tóth József pestmegyei tnfelügyelő hosz(jelenleg 517) legszükségesebb követeléseket is ki szbb beszédben üdvözölte, s emlékezetbe hozt fogj elégíteni. A 10 sebesült szállító oszlop menetké jelen votk előtt Gönczy működését, melynek oly szen áll. Az ezekhez beosztott >sebesültvivő honvé sok része vn bbn, hogy tnügyünk hjdni vdodek létszám teljes, 395 főnyi. A tábori hórházi nából klászos mező lett. Sokáig trtó éljenzés kö sátrk lpj z év folymán 3500 frtr növekedett. vette beszédet, melyre ztán Gönczy Pál válszolt. M már 167 tiszt és 9244 kton részint díjtln, Mindenekelőtt köszönetet mondott kitüntetésekért, részint mérsékelt dij melletti gyógykezeltetése és melyekben ez lklomból mindenfelől részesítek. ellátás vn biztosítv. Az egyesületnek vn 2105 Felelve z ünnepi szónok szvir, melyek munkás lpító, 3166 tíz frtos rendes, rendes és 3634 ságár és tnügy érdekében kifejtett fárdozásir rendkívüli, összesen tehát tgj, vgyon pe vontkoztk, örömét fejezte ki, hogy nem fárdt dig decz. hó 31 én 1,790,583 frtot tett. A kór hiábn s óhjtj, hogy jövőben se fárdjon bele házi ágylpitványok tőkéje frtr növeke munkáb. Mert munk fölemeli, nemesiti lelket, dett. A sorsjegykölcsön sorsolási rendesen megtr erre lpithtj z egyes s z egész társdlom jövő tttk ; sorsjegykölcsön törlesztési lpj jelenleg jét. A beszéd után közönség szűnni nem kró 2, frt, külön trtléklp pedig frt. éljenzésbe tört ki, melynek csülpultávl Tóth Jó Az egyleti tisztviselők nyugdijlpj frt. Az zsef egyenkint olvst fel tisztelgő küldöttségek egyesület frtot dott ki jótékonyság gykor neveit. Ezt megelőzőleg pedig két levelet, melyek lásár, tűzkárosultk részére 3979 frtot, z árviz- nek egyikét Tisz Kálmán miniszterelnök, mási károsultknk pedig 6148 frtot juttttk. Ezután kt Trefort Ágost közokttási miniszter intézte fiákegyletek indítványi közül elfogdták zokt, hozzá. A miniszterelnök meg nem jelenhetvén, levél melyek z árvízkárosultk segélyezését czélozzák s utján fejezte ki jó kívánságit. Trefort pedig, ki z ez ügyben érintkezésbe lépnek «Jb wrty»-vel is. kdémi közülésén elnökölt, hosszbb és meleg le Következett nnk megállpítás, hogy fiókegyletek vélben irt meg üdvözletét, kívánv, hogy Gönczy mennyit kötelesek jövedelmükből központb kül közokttásügynek még sokáig szolgálhsson, hi deni. Az lpító tgok áltl fizetett összeg közpon szen neki nnyi tpsztlt vn ezen ügy körül, hogy nál senki se működhetnék közokttási minisztériumbn sikeresebben. Következett tisztelgő küldöttségek üdvözlése. A sort közokt tási tnács nyitott meg, melynek nevében dr. Lutter Nándor beszélt. Pestmegye küldöttségét Föld váry Mihály lispán vezette; pesti ref. egyház t nács nevében Szász Károly püspök beszélt; z orsz. kisdedóvóegylet nevében P. Sztmáry Károly; népokttási kör nevében Irányi Dániel; tnfel ügyelők nevében Gáspár János; tnítónő-képző intézetek részéről Péterffy Sándor ; felsőbb leány iskolák és z országos tnáregylet nevében Berecz Antl; z orsz. polg. tnítóegyesület nevében Len gyel Sándor. Küldöttségileg voltk még képviselve : debreczeni főiskol tnári kr, Szoboszló (z ün nepelt szülőváros), nőképző egylet, z egyetemes tnító-gyűlés, több preprndi és számos népisko li tntestület. Ez utóbbik közt Pest, Mármros és Bihrmegyének tntestületei egyenként 1000 frtos lpítványt tettek np emlékére; többi összes megyei tntestületek együttesen 5000 frtos árv lpot létesítettek. Az ünnepelt férfiú minden egyes küldötlségnek röviden válszolt. A küldöttségek legtöbbje emlék tárgyt is hozott mgávl. Ezek közt ott volt: tnítóképzőintózeti növendékek áltl készített igen diszes szekrény; z országos nőegylet s z izrelit nőegylet koszorui; nőipriskol ezüst billikom és térítője ; tnfelügyelők áltl készíttetett ezüst jel képes szoborlk (Lóránffi műve), tnítók és t nárok áltl készített Gönczy - mellszobor (Stróbl műve) stb. Az ünnepélyt díszebéd fejezte be redoutbn. Az első felköszöntőt Tóth József tnfelügyelő mondt királyr. Után Szly Imre osztálytnácsos emelt pohrt Gönczy Pálr. Mjd Gönczy Pál kelt fel, s átlános figyelem mellett szólt közokttási ügyünk örvendetes fejlődéséről, és köszönetet mondott közokttási minisztérium tisztviselőinek. Tóth József tnfelügyelő csládi gyász mitt távol mrdt Ber zeviczy állmtitkár nevében éltette Gönczyt. Az kdémikusok lkomáj. Vsárnp délben z kdémi tgji «Frohner»-féle fogdóbn gyűltek össze lkomár. Jelen volt Lotz Károly és Schickednz Albert, terem díszítésének terve zője. A felköszöntők sorát Stoczek József lelnök nyitott meg, ő felségeért ürítve pohrát. Erre l Hynld Ljos bibomok-érsek szellemes felköszön tőben Trefort Ágostont, távollevő elnököt éltette. Pidszky Ferencz hgyományos szokás szerint z újonnn válsztott levelező tgokt köszöntötte fel. Az uj tgok nevében Gritnivld Bél ngy figyelem mel hl! gtott szellemes beszédben válszolt és z egész kdémiát éltette ; de midőn multt dicsőítve, «sivár jelent» is említette, zjos ellenmondá sokr tlált. Orbán Blázs jelenlevő Syous Edét, jeles frnczi tudóst, meleg, lelkesült szvk bn éltette, mire Syous mgyrul felelt. Szász Ká roly ngy szónoki hévvel elmondott beszédben kelt ki m divtos szokás ellen, mely multt jelen kor rovásár tulságig mgsztlj; szerinte épen nincsen ok rr, hogy z elmúlt időket visszsóvá rogjuk, de másrészt nem is kell beérnünk jelennel sem, hnem egy jobb jövő után kell törekedni. Hynld erre zt kívánt, hogy jövendő kor ne tlálj rosszbbnk jelent, mint minőnek mi multt látjuk. Szóltk még György Endro, ki Brssi Sámuel egészségére emelte pohrát. Frknói Vilmos Lotz Károlyt, kitűnő művészt, Hynld bibornok Schickednzot, Róni Horváth Jenő hon védkpitány pedig, mint első honvédet, József fő herczeget éltette. Még Acsády Ignácz mondott z uj tgok nevében felköszöntőt, és Frknói Vilmos fő titkárt éltette. József főherczeg jándék z álltkertnek. József főherczeg z álltkertnek, mint ennek véd nöke, két igen szép ngy struezot jándékozott. A pompás álltok Afrikából «Kemény nevű gőzösön érkeztek Fiúméb s onnét Budpestre szállítv, már elhelyeztettek z álltkertben. A tvszi lóversenyek május 6-ikán kezdődtek. Vsárnp kellemes idő lévén, ngy volt közön ség is, de következő npon már leolvdt. Május 6-dikán z ezer forintos megnyitóversenyt ht prip közül gr. Sztáry János «Mscolino»-j nyerte ; nemzeti és hzfi díjt (8000 rny frnk) három közül gr. Henckel Hugó «Királyné»-j ; két évesek versenyét (1000 frt) kilencz közül gr. FestetichTsziló «Szilj»-; z eldó verseny 1000 írtját három közül gr. Degenfeld Gusztáv «Gerle»-je ; z Eszterházy-dljt (325 frt) Blskovics Ernő "Pj zán»-j, mely egymg járt be tért; megyeri kdályversenyt (1500 fit) gr. Eszterházy Miklós «Alfonz*-, melyet mg tuljdonos lovgolt, há rom közül; lótenyésztő mezei gzdák versenyében (530 frt) hét ló közül első volt Blázs János bud pesti gzdáé, de mivel már egyszer nyert, má sodik dijt kpt, z elsőt pedig Krell István bud pesti gzd lov, mely másodiknk érkezett. A május 8-diki futttások eredménye: Welter hndicp (1000 frt) nyertese nyolez közül gr. Kinsky Zdenkó.Alice* ; kétévesek-é (1000 frt) hét kö- zül gr. Stubenberg «Molly»-j; z sszonyságok 650 rny-é három közül Blskovics Ernő «Tlpr mgyr"-j; Btthyány-dij-é (200 rny) ht közül hg. Eszterházy Pál «Deceiver»-e ; z eldó versenyé (1000 frt) három közül Péchy Andor «Oroszlán»- ; besnyői gátverseny (1000 frt) öt lov közül gr. Kinsky Ferdinánd «Mylove»-j. Május 10-ikén ismét ngy közönség jelent meg. A kétévesek verse nyében z 1000 frtos dijt két ló közül br. Spinger Gusztáv «Uncle Mw»-je nyerte. Legngyobb érde ket 10,000 frnkos Oks-dij keltett. Négy prip küzdött érte s gróf Festetich Tsziló «Hungári»-j győzött. A tvszi kísérleti verseny 2000 frnkját nyerte brgnzi berezeg «Öreglk*-j négy kö zül; 2000 frtos állványdiját kilencz közül Blsko vics Ernő «Hűség»-e ; Climing stkes 1000 írtját kettő közül Blskovics Miklós «Vidor*-j; vörös vári gátverseny 1000 írtját három közül hg. Auersperg Engelbert «Gemmáj.* A legközelebbi fut ttás vsárnp lesz. x A Fonciére pesti biztosító intézet ez évi rendes közgyűlése máj. 2 án trttott meg. A törlések levonás után fenmrdt tvlyi készpénzdijk z elemi kárbiztositási ágkbn 3.710,472 frtot, z élet biztosítási ágbn pedig 744,963 frtot, összesen tehát 4.455,435 frtot tesznek ki, mig több évi trtmr kötött biztosítások dij 4.736,080 frtr rug. Az előző évvel szemben ennélfogv készpénzdijbn 183,947 frt, későbbi években esedékes dijbn pedig 511,492 frt többlet muttkozik. A társság életbiztosítási üzletállomány körülbelül 1.100,000 írttl emelke dett, ez idő szerint mgábn fogllván ,520 frt tőke és 8,993 frt járdékösszeget. A társság díjtrt léki 207,380 írttl szporodtk, ezek jelenleg, viszonbiztositó-társságokt illető hánydok levonás után, 709,117 frtr rúgnk z elemi kárbiztositási ágkt és 648,077 frtr z életbiztosítási ágt illető leg. Az évre vontkozó üzleti mérleg díj trtlékoknk fennt jelzett jvdlmzás és jelen tékeny leírások után 1586 frt csekély nyereséget mutt fel, mely nyereség-trtlék lphoz lesz cstolndó, mi áltl ez 126,198 frtr fog emelkedni. A társság tőkéi, ide nem értve képviselőségeknél és feleknél künnlevő követeléseket és egyenlegeket, következőkép vnnk elhelyezve: mgyr földhitel intézet és pesti mgyr kereskedelmi bnk zálog leveleiben 862,320 frt, Budpest fővárosi kölcsönkötvényekben 559,175 frt, állmi kmtbiztositékot élvező vsúti elsőbbségekben, vsúti részvények ben és budpesti lánczhidelsőbbségi kötvényekben 156,496, erdélyi földtehermentesitési, mgyrországi úrbéri, jelzálog-, 5 százlékos mgyr ppirjárdékkötvényekben. vlmint különféle sorsjegyekben és kisorsolt értékdibokbn 322,930 frt; társság központján levő pénzkészletben 104,791 frt; tárczbeli váltókbn frt; m. kir. kincstári jegyek ben 235,009 frt. Budpesti tkrékpénztárk- és posttkrékpénztárknál levő betétekben 569,664 frt; bnkoknál levő követelésekben 48,575 frt; értékppírokr és társult életbiztosítási kötvé nyeire dott előlegekben 3, 208 frt. Jelzálogkölcsön ben 21, 915 frt, társult budpesti és bécsi teher mentes házibn 1.681,858 frt; társulti biztosítási csoportok tőkében frt. 333 VASÁENAPI UJSÁG. társság igzgtását, sokkl ékesebben szólnk m gok számok, melyek nnk jótékony befolyását tnúsítják bbn, hogy z Assicurzioni Generáli kártérítésekben biztosított feleinek z évben 10,099,647 frtot, lpítás ót pedig 207,379,802 frt 20 krt fizetett ki, tehát oly tetemes összeget, minőt, bátrn mondhtjuk, szárzföldnek egyetlen egy biztositó-intézete sem muttht fel. Miután készpénztrtlékok 1.914,658 frt 54 kr tekintélyes összeggel szporittttk, tiszt nyereségül 705,633 frt 6 kr mrdt meg, melyből minden egyes részvényre 106 forint lnybn vgy 265 frnc jut osztlékul. HALÁLOZÁSOK. KANDÓ KÁLMÁN, több országgyűlésen Ungmegye egyik kerületének képviselője, nyűg. miniszteri t nácsos, meghlt Budpesten. Deák Ferencz bizlms környezetéhez trtozott. Koporsójánál Szász Károly ref. püspök mondott gyászbeszédet, melyben mél ttt Kndó Kálmánnk társdlmi, egyházi s po litiki szereplésében szerzett érdemeit. Kiemelte, hogy z Ausztri és Mgyrország közötti kiegye zés ngy művében is jelentékeny része volt, noh z e tekintetben vló szereplése inkább csk bev tottk előtt mrdt ismeretes s felemlítette, hogy megboldogult ugy Deák Ferencznek, mint Andrássy Gyul grófnk oszttln bizlmát bírt. A kopor sót kerepesi-uti temetőben Deák muzóleum kö zelében, Deák másik brátj, gróf Mikes János sirj közelében helyezték el. Elhunytk még közelebbi npok ltt: BIRŐ IMBE, Ardmegye volt lispánj, 67 éves, zsigmond házi birtokán. Id. HELEY JÁNOS, ben «Bocsky» huszárok prncsnok, később honvéd ség szervezésénél m. kir. honvéd-huszár lezredes, me gyei bizottsági tg, 71 éves, Tsnádon. BROGYÁNYI VINCZE, Nyitrmegyo volt főfzolgbiráj, két ország gyűlésen képviselő, 59 éves, Beznákflván. ELEK FERENCZ, földbirtokos, nyűg. honvédezredes, szbdsághrcz derék ktonáj, Hjdu-Dorogon. ték*, de ztán eltér, tévedez, s nem jő ki belőle mit eleinte igért, igy másik is. Fitl embereknek feltűnik egy fél gondolt, inkább csk hngultform, ztán elkezdik leírni, nélkül hogy végét, melyben egy lpeszme nyerne kifejezést, előre elgondolnák, így ztán nem lesz belőle épkézláb munk soh. K. R. Itt is látjuk sebesség nyomit; de még sem lkitni sem verselni nem tud. Az egy hosszbb költemény («Egy leánykához*) terjengő, szétfolyó. A kisebbekben vn itt-ott dleszme vgy érzés; de sem rhythmus, sem htározott kifejezésre jutó gondolt. Sok gykorlt és sok higgdás kell még hhoz, hogy czélt bár megközelíthesse. M é r t h g y s z el engem? A versből mi sem ért jük meg, mért? Pedig jó voln, h megértenők mert homálybn hgyni z olvsót soh sem szbd. Különben fitl kezdőtől ez is, másik is elég csinos, hnem még keveset mondnk. Várunk mjd jobbkt. A hárfásnö. Németből. De kitől? Azt is tudni kellene. A költemény egyébiránt gyönge másolt Bernger (Lévy áltl oly szépen lefordított) hson tárgyú költeményének. Elég csinosn vn fordítv, de h már fordítást dunk, kitűnőt krunk. R. S. H minden áron tudni krj ítéletünket, keresse ki Petőfi Sándor összes költeményei közt «Az utánzókhoz* (1844) cziműt s nnk utolsó sorát vegye szivére. A k i s pásztor második s hrmdik strófájábn, mindkettőben hrmdik sorbn, rossz sormetszet, mi népdlbn (melyet dlolni kell) meg nem en gedhető. Különben ez is, másik is, csinos prósá gok, de nem is egyebek, közlésre nálunk nem vál nk be, Dlok 13. (S. S) Elég csinosk s h sor kerülne rjok: közölhetők. SAKKJÁTÉK számú feldvány. Drtin Jánostól. Sötét. SZAKÁCS ISTVÁN, kecskeméti ref. főgymnáziumi t nár, városi törvényhtósági bizottság tgj s z iskolszék elnöke, 41 éves. Kpivári KAPY BÓDOG, ngy-várdi egyházmegyei nyuglmzott lelkész, 66 éves, Békés-Csbán. Vojnorovszky VAZUL JÓZSEF, z rdi minorit-rendház tgj, z rdi lyceum hittnár, 28 éves. STRAÜB JÓZSEF, kth. íelkész, 46 éves, Német-Bencseken. GREGER JAKAB, evng. lelkész, Ngy-Szebenben. MAROSI FARKAS, sok ideig városi tisztviselő, 76 éves, Mros-Vásárhelyit. HEGEDŰS EDE, nyíregyházi törvényszéki biró, ki párbjbn kpott sebe következtében hunyt el. EDER ISTVÁN, volt országgyűlési képviselő, s iki honvédőrngy, Csongrádmegye törvényhtó sági bizottsági tgj, 67 éves, Csongrádon. Ngyidi BERZSENYI PÁL, Beregvármegye felvidéki járás főszolgbiráj, élete 45-ik évében, Ilosván. KUN JÓZSEF, mezőhegyesi m. kir. állmi ménesrntézet hivtlnok, 76 éves. STANGL JÁNOS, nyűg. pénz ügyi tnácsos, 78 éves, Budpesten. CZUPPON t> h GYÖRGY, soproni törvényszéki biró, mgyr örökö Világos indul s hrmdik lépésre mtot mond. södési jog egyik leglposbb ií-merője, 66 éves, Sop ronbn. EIZLER SÁMUEL, dr. Eizler Miks fővárosi orvos édes tyj, 84 éves. BUDAY IGNÁCZ, földbir Az sz. feldvány megfejtése. x Assicurzioni Generáli. E társság részvé tokos, 70 éves, Érkeserün. DETTRICH ÁGOSTON, nyesei közgyülésöket f. é. május 1-én trtották meg fővárosi tűzoltó-őrprncsnok, 37 éves. Mussics Eofmn Fr.-töl. Triesztben, midőn beterjesztették z évi mér PÁL, állmi erdész, 29 éves, Borgóprundon. ALSZEGHY PÁL, budpesti ppnevelő intézet nö leget. Világot. Sötét. Világos.. Sötét. A jelzálogüzlet kivételével z mgábn fogllj vendéke, 21 éves, Alsó-Lendván. FÖLDES IGNÁCZ, 1. He4-c5 Vcltt () 1. Ke5d4(b) ügyvédjelölt, Kposvártt. Bódéi BODAY MIHÁLY, z összes üzletágk eredményeit. 2. Fh4-f6t Vf4f6: 2. Vg6d3f Kd4-e5 70 éves, Bódén. 3. Vg6e4 t d5e4 : 3. Vd3e4 + stb. H tekintetbe veszszük, hogy lefolyt évben 4. Hc5e6 mt. politiki láthtárt folytonosn sötét fellegek borítot GONDA BÉLÁKÉ, szül. Ngy Irm, 'Gzdsági Világos. b. Sötét. Világos. c. Sötét ták és hogy gzdsági viszonyok is különösen ked Mérnök* szerkesztőjének mivelt lelkű neje, ki z iro 1. Ke5tt (c) 1. Vclfi vezőtlenek vlánk, tehát zokt körülményeket, dlomml is hivtássl fogllkozott, 29 éves, Bud 2. Vg6-g5f. Kttf3 2. Vg6-g7+ Ke5tt melyeknek befolyás lól mgát egyetlen egy bizto pesten. Ozv. DABÁNYI IGNÁCZNÉ, szül. Földváry 3. Vg5-g Kf3-e2 3. Vg7-g3 f... Kttf5 sító-intézet sem vonhtj ki, z üzleti év végered Borbál, Drányi Ignácz képviselő édes nyj, köz 4. Vg3d3 mt. 4. Vg3g5 mt. ményét, hbár z nem üti is meg z előbbi évek tiszteletben állott úrnő 68 éves, Budpesten. fejtették meg: Budpesten: K. J. és F. H. mértékét, még is kielégítőnek kell trtnunk és benne Özv. BENEVICH PÁLNÉ, Kulcsár Ernő hírlpíró ngy Helyesen Andorfi S. Kovács J. Az Erkel-skktársság nevében: nnk ujbb bizonyítékát tlálhtjuk, hogy mily szi nyj, élete százdik évében, Váczon. Ozv. BITTÓ Exner Kornél. Trnóczon: Németh Péter. A pesti skk-kör. lárd lpokon áll e társság és hogy mily kiválón vn MIKLÓSNÉ, szül. Mjorossy Terézi, 74 éves, igzgtv. szbolcsmegyei görögszállási tnyán. NÁNÁSSY Az előttünk fekvő zárszámdási jelentés mint ren JÁNOSNÉ, szül. Décse Mári, 62 éves, Turkevén. HETI NAPTÁR. Május hó. desen, számos kimuttássl és táblázttl vn ellátv, ROMEIZER FERENCZNÉ, szül. Forstinger Borbál, melyek z összes üzletek, de különösen z életbizto budpesti ngykereskedő neje, 63 éves; ugynitt: Wp\ Ktltoliktts es protestáns \ Görög-Orosz ; Izrelit sítási üzlet menetét és fejlődését világos képben tár özv. MAÜKS ZSIGMONDNÉ, szül. Gál Júli, 89 éves ; dr. ják szemeink elé, s örömmel látjuk zokból, hogy KEMPNER JÓZSEFNÉ, jótékony hölgy; özv. SZUCHANYI 18 V.fi6 Exuii fi 6 Szemez 1 B Iáju Jer. 31 Schelo. ez üzleti ág folytonosn hld előre, minek világos FERENCZNÉ, szül. Kjtár Apollóni, 84 éves. 14H. Bonifácz Tt. ; Bonifácz 2 N.Atn.hlJ 4-} jeme bizonyítékául szolgál, hogy lefolyt évben ,285 KUBINYI ANNA, 19 éves, Várgedén. GOTT PREISZ 15K. Izidor vt. : Zséfl 3 Tim.ésMuJ őjhgeb. frtnyi összeg erejéig köttetett uj biztosítás, melylyel GIZELLA, fitl hölgy, ki pozsonyi Toldy-körben 16S. Nep. János Tt. j Peregrin 4 Pelági sz. j 6 Sfk. Pü. 5 Iréné rt. 7Pin.ll). z évi deczember hó 31-ikén érvényben volt szvltávl sok élvezetet szerzett, Pozsonybn. 17 C. Pskál ht. 1 Torpétusz 6 Jób 8 tökebiztositások összege ,853 forintr emel NEDECZKY ANDORINE, Nedeczky Andor leány, Szom 18 P. Venáncz Tt. 1 Libor [Potenczin /Sz.Ke. megj. 9 Sb.is. kedett. bthelyen. HIRY ILONKA, Hiry Ferencz zilhi 19S. ITÓ Tt. ldfiluláui, Első negyed 19-én 0 ér 20 pk. reggel. Ezt kedvező eredményt különösen z igen mél törvényszéki biró kis leány. SZÉKELY K&ROLYNÉ, tányos biztosítási feltételeknek és trtlékok foly szül. Czecz Lujz, pénzügyi tisztviselő neje, 27 éves, Felelős szerkesztő: Ngy Miklós. tonos gyrpításánk róhtjuk fel. A trtlékok Deésen. (L. egyetem-tér 6. szám.) ,271 frt 32 krnyi tetemes összeget értek el és nem csk rr szolgálnk, hogy biztosítsák htl ms társság pénzügyi helyzetét, hnem rr is ki SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. váló befolyássl vnnk, hogy közönségben fokozm. E- Muttkozik bennök némi tehetség. A Dlok tssék társság iránt bizlom, melyet z több mint (I. II. III.) csk rimjátékok, rövidke sorikkl, Utó). Mgánzóknk előnyös beszerzési forrás bármely félszázdos hsznos működése áltl már különben is nyelvvel vló elég könnyű bánásr muttók, de trt nemű fekete, fehér és színes selyem kelmékre. Minták postfordultávl Kettős levéldij. M " Átlgos rktár kö ngy mérvben nyert meg. lom és érzés tekintetében egyránt fogytékosk. H rülbelül 8000 drb nem más kettő elég jól indul kivált ihbok já Szükségtelen, hogy dicséretekkel hlmozzuk el Henneberg G. Zürichben, ffii?.

8 334 VASÁENAPI UJSÁG. 19. SZAM. 1888, XXXV. évfoltalt. JO. SZÁM XXXV. ÉVFOLYAM. Q Hzi ernyőgyár. Vss phosphor-pstill. Vss Pepton-conserv, mely dczár, hogy dúsn Rendkívül erősítő kellemes izü czukork trtl kóros, mzz htónygokt jóizü s rend mekeknél: rósz Izgtottság ellen. Npont gyer álmtlnság, izzdás s hngrésgöres 2 drb veendő. np- ese t é b e n. N p o n t -2 d r b d i i k Ár e g y doboznk 9 0 krjczár. be. K i s d o b. 10 p s t i l l 5 0 k r. Kphtó gyógyszertárkbn s feltlálónál N g y doboz 2 0 p s t i l l 9 0 kr. Hzslinszky Károly gyógyszerész, Budpest, VIII, Sáodor-tér 3. sz. Kisérletesések kitűnő eredmónynyel tétettek Stefáni-gyermekkórházbn, dr. Tordy F, egy. m, tnr ur ós több gyógyintézet áltl, melyekről áltl, elismerő bizonyítványok állíttttk ki. Esen gyógyszerek hivtlosn megvizsgáltttk ós védjegygyei láttttk el. SCrlEIN Vendég-lő-bérlet. Lév mezővárosbn főtéren s ngypicz dlmi ngy esetleg előtt vendéglő, jegyzéssel, és tnintézetekkel, lemmel, 5 országos bir. urdlmi korcsm újonnn hszonbérbe nyújt Budpest, V. ker., Erzsébet-tér 17. szám. F o í Különleges Rizspor \Á *~ CH. FAY, PARIS ILLATSZERÉSZ, hi élénk kereskede 2 hetivásár számos fognk z urdtdmi ez évben felvilágosítást főbémökség. SZAK A L L N O V E S Z T E S S E z egyetlent legbiztosbb e* legszilárdbb Évd trtm májustól községbeli dtni. és bővebb REICHENHALLI FÜRDŐ ezer Bosse Fái H i - v u t u l o M DAIZZZ SZOBRÁNCZI FÜRDŐ m á j u s melyekkel bárki m i n d e n képeket állithtj ábrávl lékül KIS. FÜRDŐMVATAL VÉGELADÁS %-kl l e s z á l l í t o t t árk m e l l e t t z ü z l e t á g v á l t o z t t á s mitt, és pedig ngyobb mennyiségű porczellán, fyence, fém- és broncz-áruk, függő- és sztli lámpák. r p f rnmr BUDAPEST Hs-plot. JLfcibUUXy Budpesten, budi városmjorbn. ásványos után e l ő i s m e r e t e k elő. képpel ellátott, postfordultávl Budpest, Ezekről n é l k ü l szóló, és leg év ót sikerrel hsználttik! uj uj árjegyzéket 20 kr. bérmentesen küldjük IV. ker., kis hid-utez Fírdőonrosul kerületi orvos, Dr. RUSSAY ur, vn megnyerve. A fiirdőigzgtóság.. AZ 1844-BEN ALAPÍTOTT 111 TOR-KERESKEDÉS BUDAPESTI U. ASZTALOS-EGYLET BEM PÁL ÉS TÁRSA V. ker,, nádor-utcz 1 4, jánlj n. é. butorvásárló közönségnek dúsn felszerelt, szolid s z t l o s - é s k á r p i t o s - b ú t o r i t, úgymint leg elegánsbb s z l o n g r n i t u r k, fogdó t e r m e k, ebédlőés h á l ó s z o b - b o t o r legegyszerűbb é s legfinombb í z l é s e s k i v i t e l b e n, i g e n o l c s ó árk m e l l e t t Szeplő é s májfoltokt, v l m i n t z összes bőr át. t i s z t á t l n s á g o k t e l t á v o l í t jótállás m e l l e t t rczkenőcs és SMtor-szppn. 8. szám. legjobb, legtisz tább é s és gyemor sikerr e l LfzrsSHtjk. himitinál, K p h t ó minden Mgyrországi ugyszinte h ó l y ágb j ó k n á l füszerkereskedésben Több nevezetesebb legjobb Véghlesen, Zólyommegyében frktár: fűzve 5 0 krjczár. BRÁZAY KÁLMÁN ngykereskedőnél IV. é s főrktárosnál ORITNICZAI GYÓGYFÜRDŐ. 1 Liptómegye, vsnti állomás Rózshegy. Évd-megnyitás m á j u s 15-én. BALATONFÜREDI FÜRDŐIDÉNY A..níii!iriz-í/!/<it/fpnml, friiyö-fiirtlök, íulisró, hldegvlzfiyó-ymód. Elsőrendű gyótiyhely nyomores Mhitinsrgek, máj- es lepdgntmtok. rnyeres hánllmk, sáp kór, sthm s s itlrijfsse'y ellen. május 20-án nyitttik meg. Blton-Füred enyhe é egyenletes légköri viszonyánál Messze mértföldekre elterülő fenyveseinél fogv ártln levegőjű klimtikus gyógyhely. ost, távird-állomás é s gyógytár helyben. é skitűnő juhsvó-in- tézeténél fogv különösen jánlhtó: idült légcsőhurut és tüdobántlmknál; égvé- f n y e s sós, s z é n s v s v s s forrási, h i d e g é s m e l e g s t é n s v s fürdői, gőzfürdő s n ő i é s férfi u s z o d á v l e l l á t o t t b l t o n - f ü r d ő i j v h á k : g y e n g e e m é s z t é s, i d ü l t g y o mor-, b é l h u z m -, v e s e m e d e n c z e - é s hólyg-hurut, hsi pozsg, m á j, lép, rnyér é s női bántlmk ellen ; továbbá vérszegénység, sápkór é s görvélykórnál, áltlános g y e n g e s é g, gerinczgy- é sidegbántlmknál lier., M ú z e u m - k ö r ű t 2 3.szám ltt és m i n d e n n g y o b b tüszerkereskedésben v l m i n t f o r r á s k e z e l Ö N é g n é l : vst-, post- é s t á v i n l állomás Véghles-Szltn (Zólyommegye.) A véghlesi - V E R A - f o r r á s vizét D r. L e n g y e l Bél e g y e t e m i r. t n á r é s z á s v á n y v í z v e g y e l e m z ö i n t é z e t igzgtój elemezte é s s z é n s v s l k i k u s vss s v n y ú v í z n e k t l á l t, mely t i s z t s á g és n g y mennyiségű szénsvs nátrium, szénsvs v s és s z é n s v s m é s z trtlm áltl, l e g t e k i n t é l y e s e b b orvosok v é l e m é n y e szerint g y o m o r b j o k n á l, túl ságos gyomorsv, gyomorégés, gyomorgörcs, idült g y o m o r t k á r, idült h ö r g - és g é g e h u r u t n á l, ideges v é r s z e g é n y s é g (sápkór) é s e b b ő l e r e d ő ségnél, görvélykór, hólyghurut, ngyhomok és h ú g y k ö stb. bjoknál igen előnyösen hsználhtó, vlmint ü d í t ő v i z n e k is egyedül, borrl v g y cognkkl s t b. keverve, kitűnően megfelel, bort n e m festi. A m o d e r n elvek szerint berendezett forrás, közvetle nül trchyt-sziklából fkd é s igen b ő v i z ű ; szerves nygtól é s tljvíztől egészen ment, s k ö r n y é k lko si e m b e r e m l é k e z e t ó t mint l e g h t h t ó s b b gyógy vizet é s üditö itlt élvezik. A töltögetés n e m mint m á s ilyen forrásnál v g y s vnyúvíz-kutknál szivttyúzás hnem közvetlen z erős lefolyás áltl történik. A z. üvegek Siemens-féle gyárból vlók, lehető legjobbn vnnk dugszolv és töltögetésök leggondosbb. Főrktár Terstyánszky K. gyógyszertárábn, kertész-utez 29. Továbbá yerud, Török, városi é s minden ngyobb gyógyszertárbn, vlmint Thllmyer, Kochmeister és Decsenyi gyógyfűkereskedöknél, Bpest. rotinbyomt nem díjzott.) Fürdőorvos: Budpesten f(irktárosnál: E g y l i t e r e s üveg-g-el 1 0 k r. F é l l i t e r e s üveg-g-el 1 4 k r. Árk J ó z s e f. H E B MIKJÜOS ni. kir. állmvsutk gépgyár vezérűgynöke N «8 * "S I A furdo-igzgtosg. N " M g y r h o n elő, l e g n g y o b b é legjobb hírnevű ór.ttzlete.~*«b R A U S W E T T E R JÁNOS SZEGEDEN GNE* -3K Ajánlj: nk m.kir. állmvsutk legjobbn megfelelő ti fensége József főherczeg és ő felsége Milán szerb királyi szerkezet Legjobb sxtll é südítő Borrl hsználv kiterjedt kedveltségnek Uftfimén Kitüntetve örvend, 2 millió p l c z k. kmfkmli minden ftigyessrtirtnn, ét.endéglsben. füiterkert'kedútin készült, hzi sjátos tekintetében viszonyink felülmnlhtlji szbd, szerkeeti újításikkl, mely utóbbiknk készült példány b u d p e s t i keresztmetszetben e g y legújbb k e r e s k e d e l m i láthtó: m n z e n m - továbbá: 2, 27., 3 és 4 lóerejü locomobüjit zvroknál* Itl. szerint b n s z t l á n r e n d e s itlul s z o l g á l. E l t ű n ő szolgltot tesz s emésztési gépgyárábn és munkképesség 6, 8 és 1 0 lóerejü locomobilokt és 4 8, 5 4 és 60" vskevetü gőzcséplőgépeket kiváló fontosságú Véghlesen csomgolás nélkül: Egy literes üveggel 1 7 kr. Pél literes ü v e g g e l 1 «kr. r > r.o r m i M e n e t t é r t i j e g y e k 88Vtty á r l e e n g e d é s s e l, z előés utóidényben (május 15-töl július l-ig, ug. 10-től szept. végéig) t e t e m e s e n mérsékelt árk. Minden bővebb t u d ó s í t á s o k k l szolgál é s lká sokr megrendelést elfogd f i i r d ő i g z g t ó s á g. Hzánk legkedveltebb szénsvdús S A V A N Y U V I Z E Évi s z á l l í t á s Árk D i s z e s g y ó g y t e r e m, e l e g á n s éttermek, terrsbe. k á v é c s r n o k, födött s é t á n y, j ó zenekr é s szini elődások, vizi sétákr k é n y e l m e s é s biztos ngol csónkok s vitor láshjók, b á l, tombol, j ó resturtio W i l d vezetése ltt szép é s kényelme sen bútorozott lkások, post é s távirdi hivtl, jól rendezett gyógyfzertár. B.-Füredre vontkozó ismertetések kphtók minden könyvkereskedésben é s fürdőben. A fürdő-intézet rövid ismertetése kívántr ingyen megküldetik. A közlekedés, teljesen újjálkítndó bltoni gőzhjó elkészítésében f e n. forgó késedelem mitt további intézkedésig egyelőre n y u g t i v s t v e s z p r é m i állomásától történik, honnn z ott mindenkor kellő számbn levő kényel mes bérkocsikon é skellemes utón, másfél órltt juthtni Blton-Füredre. V s ú t i s i s o n - j e g y e k 331/» /o k e d v e z m é n y n y e l, e z e n k i v ü l ü n n e p - é s v s á r n p o k t megelőző npon Budpestről B.-Füredre és vissz 3 npr érvényes j e g y e k feláron kphtók. A fürdő-intézet rendelő fő-orvos: D r. Hury ; urd. orvos : Gemál. L k á s m e g r e n d e l é s e k ( m e l y e k r e e l ő l e g k ü l d e n d ő ) É c s y LáSllÓ i g z g t ó h o z intézendök B. - F ü r e d r e. L k á s o k J U D Í U S 15-ig é s u g u s z t u s 20-tól 30o/0-l o l c s ó b b k. A b.-füredi á s v á n y v í z főrktár B u d p e s t e n E d e s k u t y L. m. k. udv. é s szerb kir. udv. ásványiz-szállitónál; é skphtó m é g Székesfehérvárott Birkmyer é s Veszprém ben l ü l l e r füszerkereskedésében. dr-jtii -»» * legrövidebb i d ő ltt megszüntetik r o s s z fogktél e r e d ő fogfájást, é s kelle m e t l e n s z g o t ; sárg fogkt hófehé rekké teszik. E g y ü v e g á r 4 0, 7 0 kr. é s 1 f r t 5 0 k r. A f o g p o r á r 4 0 kr. Budpesten, ír Mdssy-szájviz és fogpor kphtií é s sját tpsztlti után. Ár :mo B u d p e s t, V H I., s t á c z i ó - u t e z 47. szám. E g y p i l l n t l t t m e g s z ü n t e t n e k bármily természetű fogfájást é s fülszggtást. E g y ü v e g á r 5 0 kr. Mgyrország kitűnő uj svnyuvize, kertészeti mü felhsználásávl é s vendéglőben. S C H L E I N Z K Á R O L T és T Á R S A I - n á l Helgolndi fogcseppek Eszéken, felsó'város, Dienes J. C-nél k p h t ó. H t á s e l ő m o z d i t t t i k S p i t z e r - f é l e slkos m o s d ó v í z h s z n á l t áltl 1 ü v e g ár 5 0 kr. A j á n l o m m k c s b b b ő r t i s z t á t l n s á g o k n á l M i l i c - r c z k e n ő c s ö t, 1 t é g e l y 6 0 kr. ' K i t ű n ő l y o n i r i z s p o r 1 d o b o z 1 frt, k i s d o b o z 5 0 k r. 1 t é g. S p i t z e r - k e n ő c s 3 5 kr. 1 d r b S l v á t o r - s z p p n 5 0 k r. BmT" M i u t á n t ö b b f é l e u t á n z á s o k l é t e z n e k, S p i t z e r - é s Milick e n ő c s h e z h s z n á l n d ó s z p p n b sját c z é g e m b e v n n y o m v é s osk e z e n c z é g e m m e l ellátott S l v á t o r - s z p p n t e k i n t h e t ő vlódink; Spitzer-kenőcs födelén pedig Slvátorfej d o m ború n y o m á s b n vn feltüntetve. ~VÍ) R k t á r B u d p e s t e n T ö r ö k " J ó z s e f g y ó g y s z e r t á r á b n, k i r á l y - u t c z 12". Posti megrendelések utánvétel mellett zonnl pontosn esiközöltetnek. A Mzikertek berendezése és ápolás. kitűnő üdítő itlt nyújt. fzervek Slvátor" gyógyszert Strnfeld Bél br. Rendszeres szőlő-kuni szeptember 1-én kezdődik. V l ó d i m i n ő s é g b e n e g y e d ü l csk 115 é v ó t f e n n á l l ó melletti **m- f legolcsóbb szénsvds svuynviz l é g zési Spitzer-féle szeplő és májfolt elleni ('rklin-társult kidásábn Bud pesten megjelent és kphtó: A Gleichenber; E 3 8 é v ó t f e n á l l ó hzi i n t é z e t n g y e l ő n y é t t e s z i z o l c s ó s á g o k o n kivül jó ellátás, fesztelen k é n y e l e m és gondos orvosi kezelés. Teljes ellátás é s fürdőzés e g y hétre frt szob m i n ő s é g e szerint. A vízgyógym ó d lklmzás orvostudományi elvek szerint túlzás nélkül történik, szükség szerint v i l l m o z á s s l é s m s z - i s z á s s l összekötve. Legjobb sikerrel kezeltetnek vizku- i rávl, különösen ideg- é s gerinczgyi bántlmk, szédü- i lés, főfájások, bénulások, görcsök, szggtások; továbbá i gyomor-, bél- é smájbjok, köhögés, vérköpés, folytonos ; székrekedés és rnyeres bántlom következményei, i csúzos é sköszvényes fájdlmk. Kivált pedig é s cskis I intézeti vizkurávl g y ó g y u l n k s z e l l e m i t ú l e r ő l t e t ós ; k i c s p o n g á s észi s z á k o s s á g következményei. Aján- I ltos továbbá mint leghtósbb eszköze z üdülésnek és; edzésnek. E l m e b e t e g e k n e m v é t e t n e k f ö l. Intézeti ; igzgtó é s rendelő orvos dr. F j t h P é t e r. A z intézetet ; é s v i z g y ó g y m ó d o t i s m e r t e t ő k ö n y v e c s k é t i n g y e n é s bér- ; mentve küld z i g z g t ó s á g. A s v á b h e g y i fürdő ; é sv i z g y é g y i n t é z e t csk május 15-ével nyilik meg. forrásánk h i d e g sós-kénes vize biztos segélyt nyújt m i n d e n n e m ű bőr kiütésekben, gyomor- é s májbjokbn, görvélyes betegségek ben, csúzos é s k ö s z v é n y e s bántlmknál, dgntok, vértódulás, szemgyengülés, n e m i bjok é s kövérség ellen. A z njbbi berendezés é s átlkítás teljes k é n y e l m e t biztosit ven dégeknek s ugy lkások, m i k é i t z étkezés ár mérsékelve lett é s jutányosnk tekinthető. A fürdővendégek z od- é s visszutzásr v s n t o n U n g v á r o n á t e g y h r m d d i j l e e n g e d é s b e n r é s z e s ü l n e k. Ungvárról Szobránczr jó bér kocsik közlekednek. E z e n pártln gyógyvíz üvegekben több é v i g m e g t r t j g y ó g y e r e j é t, m i é r t i s z t b e t e g o t t h o n i s siker rel hsználhtj. E g y n g y l á d 4 0 ü v e g g e l fürdőben 7 f r t, e g y k i s e b b l á d 2 0 ü v e g g e l 4 f r t. A vízszállítás i s vsúti k e d v e z m é n y b e n részesül. Megrendeléseket "Fürdői g z g t ó s á g h o z kell e z i m e z n i. B u d p e s t e n e z e n v i z c s u p á n E d e s k u t y L. - n á l k p h t ó. M á j u s 15-től j ú n i u s 15-ig é s u g u s z t u s 15-től s z e p t e m b e r v é g é i g 3 0 s z á z t ó ü l e e n g e d é s. Szobránez, és egy prób dése i. négy I. mgyr vsbntor- éi k. B:. ikol-pdryári mint-rktár ; sját hzábn: A r d l - n t o s e o V. t i. Árjegyz. benn, j Clderoni és Társ A (vizgyógy-intézet 1 2, é Oppelik A. S t b e n b s t e i S FEIWEL LIPÓT BUDAPESTEN. m e l y borrl vgy gyümölcs-szörppel vegyítve á n. Sósfürdők, svó- s l e g n g y o b b n é m e t églji é s terep-gyóg-yh e l y, O e r t e l t n á r r e n d s z e r e s z e r i n t, bjor Alpesekben. Fürdők só-, nylúg-, láp- és fenyotü»kivontból; kecskesvó, tehéntej, kefir, lpesi növénynedvek, vlmennyi ásványvíz friss töltésben. Legngyobb légmoztni készülék, belégzési termek, párlóművek, sösforrások, gyógytornázás. L e g j o b b g y ó g y v i s z o n y o f c, u j v í z v e z e t é k é s c s t o r n á z á s á l t l. Kiter jedt prk-flltetvényes födött sét-utkkl, közeli fenyőerdők éb jókrbn titott gyógy utk, minden iránybn és minden emelkedési viszony szerint. Nponkint kétszer hngverseny fürdő zenkr áltl; évd-szinház, olvsó szob. Vsnti é s távird-állomás. Kimerítő tervezeteket küld E R E D E T I Ml STACIIES-IJALZS411 J A A siker biztosítv 46 hét ltt. A bőrre teljesen ártlmtln. Bizo nyítványok többé nem hoztnk nyil vánosságr. Szállítás titoktrtás mellett, utánvéttel is* Egy szelencze frt 1,80. Kphtó Bud pesten ; Dr. Budi Emil, városi gysz. «Szt. Háromság*-hoz, városháztér. Becsben : Weis J. gyógyszertárábn, ~ «szereesenhez» Tuchlnben, 27. sz. m e g n y i t á s elfogd 1 8, Scnle* Fényképészeti készülékek H U Dr. Vskovits-féle Henrik Wollzeüe M. B i e m e r g s s e Olcsó kerti bútorok vsból. Késsít egyes fogkt, fogsorokt és plombokt, jótállás mellett; árk mér sékeltek. Kívántr részletfizetésre. októberig. Dnkes S á t r k t, p d o k -, s z é k e k -, s z t l o k t, továbbá gykorlti v s á g y k - és m o s d ó s z t l o k t jánl! csinosbb Budpest, váczi utcz 24. szám. 9. rue de l P i x, 9 P A R I S. B É C S B E N : touristák és mteur-ök számár, B A R N A FOGORVOS MUTTAL VEGYITVE Kidó-hivtlunk számár hirdetményeket HIRDETÉSEK. igttásnál Kitűnő minőségű, olcsó és könnyen hordhtó T \ osztrák- különféle és mlom drrásszzáánnáál l MÓR ernyő-gyáros é s ngykereskedő _. ' vonlánk lkossl, még elfogd Léván z és hetenként Ezenkívül jánltokt meg grmvölgyi vtlok rl 1-től zon város "T é n é l é s Minden 1 5 k r. ; többszöri ur tánczterem, dtik Lév állmvsút végállomás emeletes évi jnuár hszonbérbe miszerint mgyr álló kávéház, stb. 6 évre illtszerész Brsmegyében vendégszobákkl 3 Frnciország éskülföld igttásnál 335 helye 10 kr.bélyegdíj külbn minden igttás után 3 0 kr és esernyő-gyárát lpítni és reménylem, hogy t. ez. közönség, vl mint számos évi vevőim ezen hzi iprt is támo gtni fogják. Az árk ngyon olcsók, de szbottk és pedig: JJQ 1 stin-gyermekernyö, minden színben... 1 tlsz gyermekernyő, szines v. piros j ' 1 koczkás leány-ernyő { fekete hülgy tlsz-ernyő _ ngy finom kiállít, ernyő divtos csipkével fekete Entoucts», legújbb színekben 3_ egész selyem ngy ernyő, fekete v. szines legfinombb ernyő, double szövetből, 5. koczkás (félselyem) szépen kiállítv 2. 1 l Rjé legújbb sávok- ÓB csipkékkel 3. Nouveuték és legfin. különlegességek 5 írttól Ernyők jvítás é s áthnztás czéljából külön műhelyt rendeztem be és minél több megrendeléseket kérek. Vidéki kereskedők és ismétel árusítók ngybni vávásárlásnál tetemes árleengedésben részesülnek. Megrendelések legpentosbbn és lelkiismeretesen esz közöltetnek. Teljes tisztelettel z i d e g e s s é g, bágydtság, emésztés, álmtlnság, lnkdtság é s ideges ö iittgol- egyszeri VASÁRNAPI UJSÁG. petit sor, vgy nnk A np- é s esernyő-szkmábn szerzett sok évi t». pszt ttimr támszkodv, elhtároztm mgmt hzi iprt ezen téren is fejleszteni fővárosbn vérsze g é n y s átlán g y e n g e kívül erősítő csemegét képez. Ajánl sápkór, vérszegénység, migrin, ttik: görvélyes, Eey htszor hsbzott London Kecskemét Becs üjvidék S z e g e d P r i s Székesfehérvár Budpest eérirtvelbeli megkeresésekre pontosn válssolttik. HéPes árjegyék bérmentve. Jvítások pont, esikeiéltetlk. í *m~ Mgyrhon elö, l e g n g y o b b é legjobb birnevtt omflnlete. hozzájuk trtozó p á n o i é l s s e e e s cséplőgépeket, c s é p l ő g é p e k k e l, vlmint mindennemű jrgáxtyos ered. Myer-trieuröket. lingsworth-gzéngereblyéket, Bker-rostákt, fűkszálókt, H o l - k ö n n y e n kezelhető' s p o n t o s m ű k ö d é s ű «Fvorit g b o n - r t ó g é p e k e t é s minden e g y é b legjobbknk bizonyult é s szolid szerkezetű mezőgzdsági gépeket legjutányosbb árk mellett. Árjegyzékek ingyen és bérmentve.

9 336 VASÁKNAPI UJSAG. 20. SZÁM xxxv. ÉVTOLYAK. ASSICURAZIONI GENERÁLI EVI MERLEGE. BEVÉTEL. Nyereség- és veszteség-száml z A) mérleghez. (1887) KIADÁS. A tétel neve Vgyon. B e v é t e l e k Vgyon 1' Összes A- tétel neve ív i d ö. s o k frt kr fit kr 1. Díjtrtlék mit évről: j tűzbiztosítás _. - bj szállítmánybiztosítás. _ - _. Trtlék oly károkr, melyek deoz. 31-én még függőben Toltk: ) tűzbiztosítás _ bj szállitmánybiztositás _ - ej jégbiztosítás Dijk törlések levonásávl: j tűzbiztosítás b) szállitmánybiztositás_ - - ej jégbiztosítás _ - 4. Kötvényilletékek. ) tűzbiztosítás _ b) szállitmánybiztositás ej jégbiztosítás _ 5. Töke elhelyezések jövedelme: ) Értékekre dott előlegek kmti... _.. b) Állm- és más értékppírok kmti s osztléki e) Kmtok váltóleszámitásból, folyó számlától és ágló _. _ - 6. Nyeremény különféle értékesítések folytán A tűzbiztosítás! ágb befogllvák tűkörüveg biztosításbn elért eredmények. 1. Mnlt évi díjtrtlék... le: díjtrtlék z átdott viszonbiztositásokr _ I. Trtlék fflggö károkr ) hlálesetre szóló biztosításokr _ 3. Díjbevétel t.,' elélésre zóló biztosításokr _ - ej évjárdékr szóló biztosításokr 4. Kötvénydijk _ 5. Díjtrtlék átdott viszonbiztositásokr 6. Elhelyezett tőkék jövedelme:... _ ) Jelzálogi követelések kmti b) Értékekre dott előlegek kmti _ ej Állm más értékppírok kmti _ áj Folyó számlák t) Az ingtlnok tiszt jövedelme _ fj Életbiztosítási kötvényekre dott előlegek k- Összesen _ Levonv trtlék rendes jutlékát _ mrd 7. Nyeremény-egyenleg különféle értékesítések folytán 'g Í ( B Viszonbiztositási dijk: j tűzbiztosítás bj szállitmánybiztositás... ej jégbiztosítás 2. Károk: j tűzbiztosítás kiflz. kárösszegek frt 2,894,45014 trtlék még ki nem fizet, károkr 340,/41'lo hí szállitmánybizt. kif. kárösszegek frt 581, trtlék még ki nem fizet, károkr < 200, e) jégbiztosítás kifiz. kárösszegek frt 1,266,977'49 trl'ék még ki nem fizet, károkr 1, Díjtrtlék 1S87. deczember 31-ón még folyó biztosításokr : b'j LltXttosiUs}-- "-"»*- 4. Jutlékok: ) tűzbiztosítás bj szállitmánybiztositás ej jégbiztosítás Áltlános kezelési költségek 6. Adók és illetékek 7. Az ellátási-pénztár kmti- 8. Kétes követelések leírás _ Nyereség Összeg... Nyereség- és veszteség-száml B) mérleghez. Életbiztosítási osztály. (1887)._ ' ir ! _ , Viszonbiztositási dijk _ Esedékes biztosit, eszközölt fizetések : ) hlálesetre szóló biztosításokért... bj elélés esetére szóló biztosításokért ej járdékokért.- _ Levonv viszonbiztositások fejében: 3. Kötvény-visszvásárlások 4. Dij-és költ-"l Hlálesetre szóló biztosítás ségtrtlék \ elélésre szóló biztosítás számi. J Járdékbiztosítás Levonv kiegészítési részleteket Nettó-trtlék (1 5. Orvosi tiszteletd. 6. Jutlékok 1 z év folymábn ki- 7. Költségek [ fizetve _ 8. Adó és bélyeg I 9. Kmtok nyereménynyel biztos, jvár 10. Leírás kétes követelésekre... _ Nyereség összesen _ készpénzb _lj» trtlék & j ;27 1) ,, :47 trtlékbn költségtrt , Az ASSICURAZIONI GENERÁLI vgyonállás deczember 31-én [ I ; :49, SZÁM BUDAPEST, MÁJUS 20. XXXV. ÉVFOLYAM. Előfizetési feltételek: VASÁBNAPI TJJSÁG és ) egész évre 12 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: J fél évre... 6» Csupán VASÁKNAPI DJSÁG \ Tf" é " e 8 M l félévre _.. 4- * Csupán POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : [ 6géBZ ÓVr6 6 l félévre _. 3 A JÓ-SZÍV BAZÁRJA. i z ORSZÁGOS kiállítás ngy iprcsr- /\ nok újr megelevenült. A feleb- JL JL ráti szeretet, szánkozás, megsegítés vágy költöztette bele z ő nemtőit, hogy «Jó-szív» nevében kopogtssnk rá jó szívekre s indítsák őket áldozthoztlr zok jvár, kiknek z áldozthoz joguk vn, mert szerencsétlenek. Az árviz áltl megkárosultk fölsegélésére indult meg z emberszerető munk m ngy szövetkezet kebeléből, mely e czélr országos mozglom indítását htározt el. A jótékonyság vásárát indították meg, épen áldozó csütörtökön mely már nevével is emlékeztetni látszott kötelességükre jó sziveket. Az iprcsrnoknk középső részét, ott hol ngy szökőkút medenczéje áll, kerítették el vásártérül, nnyi szellemmel, nnyi leleményességgel díszítvén föl és tevén vonzóvá z áruhelyet, mennyire csk nő képes, bból is tlán csk z, n kinek jó szíve vn. TISZA KÁLMÁNNÉ, DEGENFELD ILONA GRÓFNŐ. Eo&kovics rjz után Külföldi előfizetésekhez postilg meghtározott viteldíj is cstolndó A mondott npon két órtájbn fényes fogtokon érkeztek z iprcsrnok elé bzár hölgyei, jószívű áruló sszonyok és leányok. Helyet foglltk pénztár mellett, ztán megszállották árubódéikt, sátrikt s várták vevőket, kik nem is sokáig várttk mgokr s már egy félór múlv szájról-szájr szálltk hírek z ötven forinttl megváltott belépti jegyről s hsonló áron elkelt szivrról, pedig hát szbály volt hogy sokt kérni semmiért nem szbd. A csrnok bejártánál mindjárt jobbr szembe ötlött egy ngy piros kof-esernyő, minőt, persze kevésbbé elegáns kiállításbn tucztjávl látni Dunprton. Piczi piros lmát s egyéb fris gyümölcsöt árult benne két szép fitl leány, Szászy Srolt és b. Eipp Tild kissszonyok, fehérbbos rózsszin mosó kurt ruháb öltözötten, fejőkön á l directoire sárg szlmklp, mely mosolygó, üde rczukhoz pompásn illett. Mgok bájos kis kofák is megenni vlók voltk, nem csk gyümölcsük, R 1A részvényesek biztosított dóslevelei -.Ingtu bíztok: j városi telkek b) földbirtokok (gzdsági leltárrl) _ ~ _ ej 1887 deez. 31-én még el nem dott gzdsági termékek társság földbirtokiból _ Z) Kölesönök társság életbiztosítási kötvényeire _ bj Aktív életjárdékok és jelzálog áltl biztosított, felek hlálkor fölveendő tőkék vételár 4 Kmtozó jelzáiogílg bizto- 1 sitott töke-kölesőnök ingt- I ) folyó frt 1.450,03f51 tnokr jelzálog o<zt. tr- I hi hátrlékos frt 11, tozók kivételével ) 5KöIc-önők letéteményezett állm é» más értékppírokr 6 Állm és más értékppírok _ 7 Váltok tárezábn _ 8-Slö.egck jelzálog-osztálynk (lpszb. 1. ezikke e) pont) _ 9 Pénzek folyó számlán különböző bnkoknál és hitelintézeteknél 10 Készpénz-készlet trieszti és velenczei igzgtóságok pénztár- 11 Készpénz-készlet fiókok pénztárábn _ 12 Mrdvány viszonbiztositök számláiból _ 13. z intézet fiókjink számláiból _ 1+ z A. mérleg folyó számláiból _ W,) Adósok különböző czimek ltt _ t>) Adósok jelzálog kölcsönökre hátrlékos kmtokkl ci Letétek kezesség é biztosíték gynánt... 'di Letét Goldschmiedt lpítvány _ l&dijtrtlék átdott ólet-viszontbiztositásokr _ 17 Bútorzt s vssakrények társság összes hivtlibn, ezégtáblák, ppír és nyomttvány z összes rktárkbn l&elolegezett jutlékok és szervezési költségek... _... _ , Az 1887 deczember 31. jövő évekre érvényben mrdó dijkötelezők értéke. frt , I IÍ [ ii Assicurzioni Generáli központi zponi igzgtóság Triesztben: Alptőke _ Tőkésített nyereménytrtlék Trtlék z értékppírok árfolym-ingdozásánk fedezésére Jégbiztosítás trtlék _. _... _ Ingtln trtlék... _ -. Trtléklp kétes követelések fedezésére.. Rendkívüli rendelkezés ltti nyereménytrtlék «. _ Díjtrtlék még érvényben levő biztosításokr: Az Á. mérlegen... _ _ A 33 mérlegen Trtlék bejelentett, de deczember 31-én ki nem fizefrt 411, tett károkr: Az A. mérlegen A B mérlegben _ :3 10 Osztléklp z életbiztosításbn,ii A tábl nyereménynyel biztosítottk jvári 13 és 13 A tábl. frt 30,067 "" A hivtlnokok ellátási pénztáránk vgyon Jelzáloghitelezök _ Egyenleg viszontbiztosítók számláján : ; 49913:38 14, z intézet fiókjink számláján... _ 6228Í : , ) Hitelezők különböző czimeken ; bj Letétek kezesség és biztosítók gynánt ! A 33 mérleg folyó számlájánk egyenlege &Í7486J ) 17 Gidoni lpítvány _. _... ~ «lg Girrd lpítvány... _ iá Goldschmiedt lpítvány _ A. B. 03szesen Feloszthtó nyeremény frt 478, frt 227,087'93 frt 705, Le : Átvitel vontkozó nyerem.-trtlék jvár 33, ,864'23 49, frt 44Ö.U4-26 frt 211, frt A J8vő években lejárndó tfizbiztositási dijk: frt , , : Í " : :1* : ' KM 270." ) l ; Bzzoni Richárd, Besso M., Dr. Clbi R., Dr. Murogonto I., Br. Morpurgo J., A vezértitkár: Gróf Ppdopoli Miklós, Scndini S., Segré V. A vezértitkár: Besso József. Mgyrországi vezérügynökség Budpesten z intézet sját házábn, Dorotty-utcz 10. szám. If FrnkLin-ársnJt nyomdái. (Budpest, egyetem utcz 4. szám. Angerer L. fényképe után. GRÓF ANDRÁSSY GYULÁNÉ, KENDEFFY KATINKA GRÓFNŐ. Ellinger Ede fényképe után. ÖZV. GRÓF CSEKONICS JÁNOSNÉ, LIPTHAY LEONA BÁRÓNŐ.

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2013. jnuár 18. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben