1804-dik évi naptárak.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1804-dik évi naptárak."

Átírás

1 ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s csk gyász emlékű közelmúltbn kibujdosott hzfik hmvit tkrják. A kis mgyr temetőben, úgymond, flmelletti első sírkőbe e szvk vnnk vve : Megállj mgyr, e kopár hlomnál, s emlékezz honodr, hontln sirhntjánál." E sirb Szbó József vn temetve; meghlt 5ben. Mellette pihennek Wesselényi József hmvi; meghlt 5-bn. A hrmdik sírbn fekszik Rákóczy fejedelem házi orvos dr. Jcobus Láng de Lngenthl, meghlt 725-ben. Ugyné mellett mgs tljú márvány sirmeder Rákóczy József hmvit jelöli, e sirbn zonbn más pihen. Az ötödik sirkő Cserntoni Cseh Imre emlékét jelöli, ki meghlt 52-ben. A htodik sirbn nyugszik Kovács János, meghlt 2-ben. Fölöttük legyen csendes sírnk éjszkáj! *" (Rblási kísérlet.) Néhány betyárnk hihetőleg puskporr lévén szüksége, z eszéki vártól háromnegyed ór járásr fekvő puskporos tornyot megtámdták, de csk puskporszgot kostolták meg, mert z őr bátor ellenállás következtében megfutottk. Azót lőportorony ngyobb őrizet ltt áll. ** (Négy huszár kivégeztete.) Még ez év első hvábn négy Sctilick-huszár kirbolt s meggyilkolt egy kereskedőt, nejével sógornéjávl együtt. Ezeken e hó 5-kén hjtották végre reájok mondott hlálitéletet. Mind négy mgyrországi volt; bátrn léptek bitó lá, s végórájokbn Mgyrországtól búcsúztk el. ** (A Luther éit kor" czimü regényre) z előfizoti htáridőt november 5-ig meghosszbbitják. Kedd, okt. 20. Ernni." Oper 4 felv. Zen. szerzetté Verdi. Elvirát Voggenhuber R. Vilm, Ernnit Ceres személyesítette.. Szerd, okt. 2. Házsság XV-ik Ljos ltt." Vigj. 5 felv. Dums S. után forditott Egressy B. Csütörtök, okt. 22. Norm" Oper 2 felv. Irt Romni. Zenéjét szerz. Bellini. Budi népszínház. Október. Páholy z operházbn." Frn- czi vigj. felv. Forditott Trni. Ezt követte : A djk." Operetté felv. Zenéjét irt Offenbcb. Október 7. A kofák." Operetté felv. Offenbchtól. Ezt követte : A brzílii." Tréfjáték felv. Október.. Dunnn pó fi utzás." Operetté felv. Offenbchtól. Október 20. A brzílii." Tréfjáték felv. Forditott T. P. Ezt követte : A nevelő." vigj. 2 szkszbn. Október 2. Angolosn." Vigj. 2 felv. Peleskei nótárius." második utolsó felvonás. Október 22. III. Richárd" ötödik felvonásából szellemek jelene. Ezt megelőzte A molnárok" vgy tlálkozás létrán." Tréfás némjáték felv. Az elődásokt minden szettemlkok muttvány" rekesztette be. Épen most jelentek meg Heckenst Gnsztáv könyvkidd- 200-dik sz. feldv. Z g y v I m r é t ő l hivtlábn Pn, egyetem-utcz 4-ik szám ltt, s 4-ik évre szóló következő nptárk, melyek Mgyr(Debreczenben). Erdélyországbn minden könyvárus- könyvkötőnél is kphtók, úgymint: Kks Márton huinurisztikus nptár. Htodik évfolym. Számos élez képpel. Csinos borítékb fúrve, Ár 0 kr. István bácsi nptár. Kilenczedik évfolym. Szerkeszti Mjer I s t v á n. Képekkel, szines boitékb fűzve. Ár 50 kr. Lidércz-nptr. Hrmdik évfolym. Képekkel. Trtlmát képezik : rémtörténetek, lélekjelenek,bűnesetekv csodáltos tünemények, tündérregék, vdász- uti» klndok stb. Trk szépen kiftt borítékb fűzve. Ár 0 kr. A mgyr nép nptár. Szerkeszté T t á r P é t e r 4-rét. Képekkel trk borítékkl (Olcsó szép nptár). Pprik Jncsi képes klendárium. 4-rét. Szerkeszté T t á r Péter. Csinos borítékb fűzve ( legolcsóbb nptár). Sutét. (Adkozás.) A Vsárnpi Újság szerkesztőségéhez múlt héten beküldetett : Frks László 4 éves gg számár : Pestről S. Sándor áltl ft. 0 kr. (Az egyes dkozók : Sipos Som 20 kr. Ajánlv 0 kr. Bkos Bél 0 kr.; Ae lföldi szükb'lkódök számár : Bttszéki Frkshegyről G. J. urnái trtott szüreti ebéd lklmávl házigzd indítványár össze- gyűlt ft. 20 kr. Moldvországból Jsszyból Oláh Gyul gyógyszerz áltl többen 5 db cs. rny (értéke ez idő ezerint 272 ft. 4 kr.) E nemes dkozást illetőleg lásd fentebb közlött jsszy-i levelet, hol z egyes dkozók nevei is fól vnnk jegyezve. Nemzeti színház. VASÁRNAPI ÚJSÁG i Péntek, okt.. Szécsi Mári," vgy Murány vár ostrom" Eredeti népszínmű dlokkl. Irt Szigeti J. Szigetinek e legújbb műve nem áll ugyn oly mgs fokon z irodlombn, mint zt ról előre hirdették : de ügyes szerkezetű drbbl s egy pár jó eredeti lkkl gzdgított színpdot. Tárgyát Murány váránk Gyöngyösi, Kisfludy K. Arny áltl megénekelt védelme képezi. Az elődás sikerült, s különösen Szigeti Sztmári eleven játék hozt mozgásb kedélyeket. A hrmdik felvonásb egy gyönyörű románcz vn szőve, mely szerzőjének, Erkelnek szép nevéhez méltó. Szombt, okt. 7. A házsság rokkntji" Vigj. felv. Frncziából ford. Fele'ki. Vsárnp, okt.. Fust." Oper 5 felv. Zen. szerz. Gounod. A színház zsúfolásig tömve volt. Hétfő, okt..,,szécsi Mári," vgy Murányvár ostrom." Szinmű felv. Irt Szigeti J. b c d e f g Világos. Világos indul, s 4-ik lépre mtot mond. A 5-dik számú feldvány b megfejte. Világos. Sötét., V 4 7 :.... c c 5 (legjobb) 2. V 7 2 b 2:. B b b 2 tetsz szerint. 4. B b 2 - f 2 f mt. Helyesen (ejtették meg. Veszprémben: Fülöp József. Pn : Cselkó György. Vekerle László. Debreczenben : Sperber F. Ngy-Kikindán : Wolsinger Izidor (z elóbbenit is). Al4-et megfejtettek még : Szegeden: Molnár Gábor Tályán : H. N. Ljos. Szerkesztői mondnivló. 7. Szbdk. S. J. Szívesen vettük tudósítást' s némi hsznát tlán még fogjuk vehetni. De kérjük szépen, szokjunk már egyszer kissé életrevlóbb, gyorsbb eljáráshoz. Mert z mégis rettenetes ázsii tempó, oly eseményről, mely ugusztus közepén történt, október 20-án Ktholikns Protestáns nptár Október Vsár Hétfő Kedd Szerd Csőt. Péntek Szóm. D22 Krizán thus Dömötör vért. Sbin szűz Simon Jud Zenobius.Nrcz. Cludi szűz Frks püspök t Görög-orosz nptr Izreliták nptár Okt, (ó) Mrches. Npkel I delel nyűg. ó. D 2 Krizsán V 2 Krpus 2 Dömötör v. 4 Nzr Gerg. 4 Sbin 5 Luczius 5 Simon Jud Longinus 40 4 Nárczisz 7 Oseás prof Alfonz Lukács Sbb. Ref. ünnep Joel prof. Tele hold 2-án, 7 ór 2 perez. Politiki Újdonságok október decemberi évnegyedes folymár ezennel uj előfizet nyitttik. Előfizeti föltételek: A Vsárnpi Újság Politiki Újdonságok együtt postán küldve, vgy Bud-Pn házhoz hordv: Évnegyedre (október december) 2 ft. 50 kr. Csupán Vsárnpi Újság: Évnegyedre (október december) ft. 50 kr. Csupán Politiki Újdonságok: Évnegyedre (október december) ft. 50 kr. Cf" Tiz előfizetett példányr gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyl szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes külde kéretik. A Vsáru. Újság Polit. Újdonságok kidó-hivtl. (Pest, egyetem-utez 4-ik szám ltt.) TARTALOM. NAPTÁR. Hoós hetinp tudósítni egy szerkesztőt! H vlhol, bizonyosn itt ti áll z, hogy : bis dt, qui cito dt." 77. Pásztó. M. B. A Mrtinuzzi" czimü színműről nincs tudomásunk. Bizonyosn mondhtjuk, hogy nyomttásbn nem jelent meg. 7. Ngy-Bny. O. B. Csk muttványul beküldendő képek látás után szólhtunk z jánlthoz. Reméljük, hogy kölcsönös megegyez nem lesz lehetetlen. Különben pedig nincs ok sietre, miután egyelőre más müvek vnnk munkábn. 7. Szeged. Sz. L. Mi számunk tnúsítj, hogy küldemény megjött. Az előbbi zért kett, mert kkor más hsontárgyukkl jött összeütközbe. De ez kdály most már megszűnt. A levél végpontjábn kifejezett vágy mi óhjtásunkkl is tlálkozik, tehát ott leszünk I 70. H.-M.-Vásárhely. F. I. A jövő hónp elején örömest teljesítjük ön óhjtását. 7. jsszy. O.Gy. Ngy örömmel vettük önök felebráti nemes megemlékezét szükölködőkről. Az ég jutlmzz meg ezerszeresen! '* ''_> 72. Bj. D. P. Virág Benedek levelét kérjük; hiszszük, hogy z is fog birni némi történetirodlmi érdekkel. Kzinczy Ferentz levelének eredetijét ön nevében átdtuk Kisfludy-társság levéltáránk, hol illendő helyet fognk tlálni számár. 7. Pest. K. A. Alig hisszük, hogy z jánlott régi levelek még kidtln, ismeretlen okmányok volnánk. Mi csk z utóbbi esetben vehetnök tekintetbe. 74. M. Bánd. Sz. Á. Örömmel látjuk önt ismét sorink közt. A küldemények becsesek, s h z illető rczképet megkphtjuk, ( mire nézve intézkedni fogunk), kkor kétszeres érdekkel birnd derék életrjz. Egyébiránt jánltink vlósulását várv várjuk..--j 75. Ki nem dhtó müvek. Httyú-dlok. Az oszlop hjó. Távolból. Az M i temetőben. Pdlewski. Gyönyörű őszi fény. Kezemben lnt. Népdlok. I. Bántvirág. II. Szbd mdárnk. 04-dik évi nptárk. SAKKJÁTÉK. * (Névmgyritás.) Sptin János helytrtótnácsi foglmzó, vezetéknevét felsőbb engedély folytán Somkuti"-rt\. változttt. ó. p ' Tizedik évi folym. 44-ik szám. 4 < H o l d kel delel I nyűg. ó ' J44I p- ó Kntomé (rczkép). Bánfi Dénesné. Fejes István. Egy lengyel történet. Jóki Mór. A Tisz bölcsője (képpel). P. Szthmáry Károly. Mexikói élet (képpel). Szeberényi J. Az erdők befolyás z égljr. Dr. B. L. Levél Moldrországból. Egyveleg. Tárház : Egyház iskol. Ipr, gzdság, keresked. Közintézetek, egyletek. Mi újság? Nemzeti szinház. Budi népszínház. Skkjáték Szerkesztői mondnivló. Heti nptár. Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lk. mgyr-utez l.sz.) Kidó-tuljdonos Heckenst Gusztáv. Nyomttj Lnderer Heckenst, egyetem-utez 4. szám ltt Pn,. Pest, november l-jén. Előfizeti föltételek -dik évre : Vsárnpi Ujsjf Politiki Újdonságok epjíiít : Egz évre 0 ft. Fél évre 5 ft. - Csupán Vsárnpi Újság : Egz évre ft. Fél évre ft. (Vupn Politiki Újdonságok : Egz évre ít. Fél évre ft. Kostyál Lpunk egyik czélj, oly honfikt, kik nemzet bármelyik osztályához trtozv, ez osztálynk díszére s becsületére váltk, megismertetni z olvsó közönséggel. A jelen képes életrjz áltl hzánk ipros osztályánk egyik kiváló diszét, polgári, honfiúi íelebráti erényekben gzdg férfiút, thrnói Kostyál Ádám pesti volt szbómrt muttjuk be., Kostyál Ádám született 72-ikévifebr. 2-kán Trencsénmegye Alsó-Motesicz nevű helységében, szegény nemes szülőktől. Szülőhelyén iskol nem lévén, még csk iskoláb sem járhtott, s igy irni olvsni sem tudott, minek nélkülözét z életben keserűen tpsztlván, erősen feltette mgábn, hogy mihelyt z ég megsegíti, első gondj lesz, szülőhelyén iskolát lpitni. Az ég meghllgtt óhjtását, s midőn ügyessége szorglm áltl neve ismeretessé lett, s ennek folytán vgyonosodni kezdett, első teendője volt, fogdását megtrtni. Kostyál Ádám, jó nevű pesti szbómr ugynis egy tnitó számár Alsó-Motesiczon 0 hold földet vett, iskolát építtetett, nem különben szegény tnulók számár iskolkönyv beszerzi lpról is gondoskodott, miáltl z iskol meg lett lpitv. S midőn derék lpitó évek múlv szülőföldét meglátogtá, z iskolás fiuk tnitójukkl s flu elöljáróivl zászlókkl jöttek eléje, s zjos tisztelettel szeretettel fogdták. A mi szbó-mrségét illeti, bátrn el lehet ról mondni, hogy z ujbbkoru mgyr viselet Kostyálnk köszönhető; régi széles glléru, szűk mellű keskeny vállu mgyr öltönyök helyett, ö egzen ujkt teremtett; kizárólg z ö érdeme mostni mgyr polgári ruh czélszerü k é s z í t é s e, mert z előbbi kemény kitömött mellű volt, mi viselt kényelmetlenné tévé. Ö volt z első, ki mgyr díszruhákt illetőleg egz XIII-dik százdtól kezdve öszszeállitott z ismert diszviseleteket egy lbumbn, s ezekből tervezett uj, csupán áltl kezdett mgyr díszruhákt lehető legjobb ízlsel; egyúttl ppi ktoni Ádám. díszruháknk is jeles mre volt. Üzlete oly ngy hírre kpott, s oly ngy kiterjedt nyert, hogy 50 segéddel is dolgozott; hire hz htárin tul is nnyir elterjedt, hogy z kkor urlkodott II-ik Mhmud török császár egzen mgyros díszruhát viselt, zt Kostyál Ádám áltl kzitteté, nemkülönben Demidoff orosz herczegnek, orosz huszár-tábornoki ruháját szintén Ő kzité. Mgyr főurink pedig kivétel nélkül mind nál kzíttetek diszöltönyeiket. Ezen ngy üzletből termzetesen ngy jövedelmei is voltk, de gyermeke nem lévén, vgyonszerz nem volt szenvedélye. A termzet ezen mostohságát zzl KOSTYÁ L ÁDÁM. pótolá, hogy gyermekeket örökbe fogdott, s mindössze 2 gyermeket egzen kitnitttv nevelt fel. Azonbn e íelebráti nemes indult csk ritkán termett számár hálvirágokt. Vgyonávl máskép sem fukrkodott. Jótékony czélokr tehetségéhez mérten áldó- zott mindig. Erről nemzeti szinház is tehet igen szép tnúságot, mert nnk keletkeztekor ruhtárt, mi egyik főkellék föhiány volt, mintegy ö teremtette, mert szinház számár 20 segédével egy hónpon át minden dij nélkül dolgozott, sőt még segédeket is sjátjából fizette. Ujbb időkben Szigetvári vértnukbn" Zrínyi öltönyét, mely több száz forintb került, szintén jándékul dt nemzeti színháznk, s egzen élte végéig tántorithtln vonzlomml viseltetvén ez intézet iránt, ruhtárt illetőleg mintutsitó tnácsdó folytonosn gyámolitá zt. Midőn 0-bn mgyr öltözet ismét régi jogib lön visszhelyezve, veterán szbómrünk már nem bírt ugyn sját üzlettel, hnem fitlbb pálytársink legszívesebben osztogtott tnácsokt mgyr ruh czélszerü kzíte iránt. Életének utolsó éveit világtól elvonulv, szegénységben töltötte. Végső npji, h nem voltk is rózsszínűek, de pálytársi el nem hgyták, sőt szükségeit pótolni eléggé igyekeztek. Az igz, hogy z egykor jómódú pesti szbómr kórházbn hlt meg, de csk kkor vitték pesti polgári kórházb, midőn már ngyobb ápolásr volt szüksége, de ott is tisztességes mgán szobábn feküdt, jó ápolásbn rzesült. Ott is hlt meg f. évi ug. 2-kán. Holt teteme kórházból kihoztván, lkásáról temettetett el ug. 4-ikén. Pálytársi érdemeihez méltó fényes temett rendeztek számár. Négy ezéh jelent meg testületileg temeten, s fáklyákkl kisérték htlovs gyászkocsit, melyet nnk tuljdonos minden díj nélkül z elhunyt iránti szívességből dott át. Hogy e derék honpolgárnk sok brátj t i s z t elő j e volt, zt ngy számú gyász-közönség tnusitá, kik is hosszú sorbn kisérték z elhunyt tetemeit kerepesi temetőbe, hol örök álmát luszsz. Emléke polgártársi körében soká fennfog mrdni s neve nemcsk pesti szbóczéh, hnem z ujbb mgyr viselet történetébe is diszes betűkkel vn beírv. y.

2 G Koronázási jelenet. Nyolczvnötöt írnk felül Ezerháromszázon, Fényes urk járnk-kelnek Székes-Fehérváron. Vége felé siet z év; A leáldozó np Más esztendőt fog már látni, Midőn felkel holnp. De mielőtt mi útját Végezné z égen, Illő tudni, mgyrföldön A mi véghez-mógyen... Tenger nép z utczákon, Mégis olyn ném, Itt-ott támd csk egy-két szó : Mi történik még m? Iine, nyilnk már jtói A fényes egyháznk: Menjünk, menjünk templomb, Királyt koronáznk! Milyen pompás, milyen fényes Az z oltárzsámoly! Od fog lfctérdepelni Mjd király, Károly... Meg vn mélyen illetődve, A ki nem csk bámul, Hnem tud is gondolkozni A sors mivoltárul... Itt nép ünnepi fényben A np hősét várj, Ott sötétlik Ngy Ljosnk Márvány kápolnáj. ír Most átht nép morján Hrngok zugás; Hullámozni kezd tömeg : Hogy, ki jön, láss... Várnk feszült figyelemmel, Megint minden ném, Egy-egy sóhj tévedez csk A ngy csendben, néh... Helyet, itt vn! most lépett be A fényes kiséret : Drág prémes, rnyos nép Között Károly léptet; És legutól két gyászlk... Fátyolozv jönnek ; Atrgyognk fátyolon Titkos, fájó könyefc. Suttogás kél : kik lehetnek?... Ilyen ngy, mély gyászb'! Ljos király bús özvegye, A más árv lány... S sokság kebelében Fájó rzvét támd, Károly után látván ezt Két sötétlő árnyt. Oh be szépek, oh be búsk Azok királynék! Fényes npnk hunyt után Jj be ngy z árnyék! Jj be szépek, jj be búsk Azok királynék... Np lehetne mind kettő, S mind kettő árnyék!... Most király helyet fogll Arnyozott trónon; Arcz kigyul, meg elsápd, Küzd százféle módon : Felsötétlik szeme előtt A fekete márvány, A hol ngy király, Ljos Nyugoszik sir-ágyán... A két gyászos lk pedig Od siet épen... Függ rjtok nép figyelme, Mint egy oltárképen; Gyászoló nők szemeiből Hull bánt gyöngye, öntözi hideg márványt Szemök forró könye. Meghtó kép, egy királynő, S egy királyi árv, Bántos, bús zokogássl Ilyen ngy, mély gyászb*. 7 Kél szivökbsn fájdlom' Kél szivökben bosszú... Ez z ősi szertrtás, itt Nekik olyn hosszú!... Az özvegynek villám leszen Lelkén gondolt, Lelke sötét borúiból A könyzápor szkd : Ngy ég, templom-boltozt Omoljtok reám... lkolj e tettért, rólm elfelejtkező hzám!" Oh Ngy Ljos, tekints lá... Nézd, trónodon ki ül. Nézd, ennyi nép közt özvegyed, S leányod egyedül... Isten, mutss egy csillgot Eltem borús egén; Segíts!... vgy csk dj erőt, Es segítek én!"... Mily hrcz dúl nyj keblében Jól sejti Mári, S mélyebben sebzi őt is Keserv éles nyil; Mint éjfelén r-ir! fűz, A kőre ráborul, Mely oly sötét sir, sir, zokog Kimondhttlnul! S rzvét, fájó érzelem Minden szivet bejár. Megrendül néző tömeg, Zúg, mint tenger- ár. Az oltárgyerty minth mind Világát vesztené... A tömjénfüst csk szétterül, Nem száll menny felé.... Mig két nő így sir, zokog : Hngzik szent ének; Mjd z érsek kérdt teszen Szokásként, népnek :,,En fiim, tetszik-e uj Királyotok Károly?" Itt egy-két hng felel :,tetszik I' Ott, zugás kél, távol... Ugyn mi gondoltod Mgyrok király? Nehéz lesz te fejednek E hon koronáj! Mért fkd köny szemeden; Tán már most is éget... Vgy fáj : hogy nem hrsog nép Ajkán dicsőséged?... Nézd zt két gyászos sszonyt; Nézzed ezt népet; Nem oly könnyű eltörülni A régi emléket! Kik hzádból ide hivtk Nem szerettek téged! Jobb lett voln meghllgtni. Hű nőd, feleséged! Midőn otthon könyes szemmel Mrsztgtott szépen : Tudt, hogy hálátlnság Igen ngy bün, szégyen ; S te jöttél... csk ugy, mint vendég, Szived jó szántából"... Most gzdát kiszoritod Osi jogból, házból?... Fejeden már Mgyrország Fényes koronáj. Két gyászos nő keserűen Fel-feltekint rj. Csillog, rgyog koron, Mint np, h feljő; Gyászruhábn két sszony Bús, fekete felhő... Károly király, sejted-e : hogy Sötét felhők keble Gyűjtögeti villámot Koronás fejedre? Sejted-e, hogy szellőfuvás Még vihrrá nőhet?... Jobb, h futnál : fátyol ltt Soós Miklós. Szövik szemfedődet! Egy lengyel történet. Novell. JÓKAI MÓRTÓL. (Folyttás.) A vsút más országb vitte z utzókt. Lrisse bágydt volt több éji álmtln ság mitt s pnszkodott, hogy még sembir egy perezre is elludni. j Hjts ön fejét vállmr, kedvesem; mond Zseminszky. Mjd én mesélni fogok önnek vlmit, min el fog lunni. Még egy év előtt nekem is volt, ki igy fejét váli lmr hjts, nőm. Hedvig volt neve. Ilyen szép szemei voltk, mint önnek, hngj is sokszor ugy hsonlít hozzá, különösen, mij kor indultb jön.! Meghlt? í Megölte mgát. Nem. Megölték. Egy nemzeti emlékünnepen templomokból minden gyászruháb öltözött sszony elhur czoltk fellegvárb zárták őket. Én csen' des, hidegvérü, óvtos ember vgyok, mint ön zt néhány np ót tpsztlhtó; nem hirtelenkedtem el semmit. H vlkit meg i krok szbditni, először kiszárnitom, hogy j mit tegyek, nehogy még ngyobb bjb kei verjem. Eljártm minden utt, hogy nőmet kiszbdíthssm fogságból s kieszközölj tem számár z elbocsátási engedélyt. Hi szén nem volt szegénynek oly ngy vétke; csk hogy gyászruhát viselt imádkozott. A férfi ngyot sóhjt sokáig hllgtott. Lrisse vizsg figyelemmel nézett fel reá. Csk hgyj ön fejét vállmon. Én nem nézhettem nőm szemeibe többé. Anikoff tábornok volt foglyok felügyelője, hozzá mentem z elbocsátási prncscsl. Ott láttm egyetlen egyszer életemben ezt z embert: no ztán még egyszer, de már kkor nem látott ö engem. Ez z egy látás elég volt rr, hogy még túlvilágon is rá emlékezzem. Mutttm neki szbditó irást, ő elmosolyodott rá. Hiszen ngy ok volt mosolyogni. Azt felelte : ön kőn jött; önnek neje tegnp meghlt, m eltemettetett." Miben hlt meg V" Tudom is én; z szszonyok gyönge portékák, könnyen hlnk." Lrisse már nem nézett Zseminszkyre; szemei tele voltk könynyel. Többet nem kérdeztem zután tőle. Éjszk négy külvárosi munkást rábirtm, hogy titokbn eljőjenek velem várcs ltti sírkertbe, hová meghlt foglyokt temetik s legújbb sirt segítsenek fölbontni. Rátláltm. Egy férj, ki szeret, ne tláln-e rá rr sirr, hol neje fekszik? bárh kereszt sincs eléje téve. A fiuk jól dolgoztk, félór múlv holttestre kdtunk, mely koporsó nélkül, hlotti köntös, szemfedő nélkül csk ugy földbe volt elásv. Kiemeltük onnn. Egy tolvjlámp volt velünk, zzl lenn sirüregben megvilágítottuk lkját. Az rezr ráismertem, de z lkr lig. Egy roncs-tetem volt z. Két krj eltörve, koponyáj éktelenül bezúzv; vállit néztem; zokon egymást keresztül ksul érő fekete vonlok látszottk. Mi z? Mjd meghllj ön. Két sirásó lenn volt velem z üregben; hármn együtt tlálgttuk ezt z enigmát, mit sors egy összezúzott hullábn elénk dott. Ezek vonlok kncsukütek;" mond z egyik. Ezek csonttörek olynok, mint mikor vlki mgs épületből kövezett udvrr leugrik." Én ztán kiegzítem tlányt. Ott benn megkorbácsolták őt, s ö szégyenében leugrott folyosó blkából. Anikoff mosolygott. Ö tette ezt." Lrisse kezei görcsösen fonódtk lengyel krj körül.! E percztöl fogv nem imádkoztm tántorogni, zután elesett, kísérői egy drb mgyrázott lkotmány ellen cpcittio többé. Nem mondhttm el zt: bocsásd ideig ütötték, társi egy kis ideig hurczol- legvdbb fegyvereivel léptek föl s Kárpámef mi vétkeinket, miképen mi is megbo- ták, zután félre fektették z országút szé- toktól mjdnem Adriáig zengett, hogy : hz veszélyben vn"; sereg kzletek csátunk ellenünk vetetteknek;" mert én lére. Az már ineg volt fgyv. pedig, melyekkel e veszélyt megelőzni se - Es ott mrdt? nem bocsátók meg soh. Nőm holttestét még gítsenek, sehol : z elhgyott völgyben zon eltemettetém szentelt földbe; Nem. A frksok elvitték. kormány rendeletére egyszerre egy tekinlelkz, ki bennünket összeesketett, volt je Óh, ön iszonyukt mond. len eltkrításánál s zután nem gondoltm Abbn klitkábn, melyen engem télyes ktoni férfiú jelenik meg; völgy egyébre, mint z ő összetört testére. Szép vittek, volt egy fitl ember, kit titkos to- megnépesül hngossá lesz ; termzet vgyonom volt, zt eldtm, hogy vették; borzássl vádoltk. Szép fiu volt. Az egz erői járomb fogtnk s pár hét ltt lesz z kzpénzt letettem egy ismerős bnkárnál, utón hllgtott, nem is sziszegett. Nem kért, elhgyott üveghutából pompás lőporgyár, kitől nyugtát sem kértem ról. H én elő- nem prncsolt semmit. Egyszer kő estére vlmint polyáni szeggyárból pusk- kerülök, nyugttvány lesz kézszoritásunk; mrdtunk el egy hosszú állomáson. Az idő ágyu-öntőde, mely képes hz szükségleh nem jövök elő, más ne fogllhss el zt nplemente után még hidegebb lett. Sürü teinek megfelelni. Az erélyes ezredes neve Rpics volt egy ostob ppírdrbbl, mit nálm meg- brn köd lepte el z egz tájt, mely zúzigy lett rövid időre Ferenez völgyből Rtlálhtnk. Hrmdnpr elfogtk szál- mrávl vont be szkállinkt, lovk sörélásomon. nyét, s kozákok cslmáit. Előtte vló np pics-völgy. Azót újr változott név, válsok hó esett, lovk gylogjárók nehezen tozott gzd, változott gyár. Ki tudj, Istenem! Kiderült hlott eltűne sirból: tudtk benne hldni. Ékkor z én hllgtó hol vnnk most z egykorik? A gyár jelenlegi felügyelője Rónyi Jómég pedig ngyon egyszerűen; tér szűk, útitársm egyszerre megszóllt, elkezdett hevesen szónokolni : előre! kszások tázsef ur, ritk műveltségű, mondhtnám, mű lkosok szporodnk. Egy vlmi uj mdjnk! Utánm ki férfi. Ne féljetek z vzi lelkű férfiú, kinek körzete «félreeső hlottt krtk még ugynbb sirb ágyutói; z nem bánt! Hol zászló? Ide vidéken igen kellemesen lep meg. tenni, hol nőm feküdt s igy rájöttek, hogy ö krdomml. Előre!" Rényi urnák is megvnnk noble psnincs ott. Igen termzetesen okoskodtk, misiói : csinosn fest, kitűnően zongorázik, de dőn zt gondolák, hogy zt más nem vihette el, Mi volt z? gyár jövőjét is szivén hordj, ugy hogy mint én; s elfogtk. Négy hétig voltm Az volt, hogy megfgyást néhány zárv, nélkül, hogy vllomást csikrhttk perczczel tébolyodás előzi meg. Mielőtt z nehezen volt még vlh berendezettebb állpotbn s z illetők vs szorglmától voln ki belőlem. Mik történtek zltt meghln bele z ember, előbb megörül. bátrn várhtni, hogy ez üveg-gyár vidé(folyttás kivetkezik. velem; zt én önnek, kedves Lrisse, elmonkén minden idegen árunk még fénydni nem fogom, mert zzl örök időkre üzieknek behoztlát is' feleslegessé teszi. elrisztnám csendes álmit. A negyedik A Tisz bölcsője. Az üveg-gyárk mozglm, kivált miuhéten z négy munkás, ki sirt felbontni segített, megtudv, hogy engemet zért (Emlékül jó mármrosiknk.) tán besötétedett, meglepő látványt nyújt. A füstlepett, fekete rczu munkások z erős vlltnk, hogy társimt kidjm, önkényt Irt P. SZATHMÁKY KÁROLY. világítás mellett mint lvilági lények tűnföljelenté mgát. (Folyttás.) nek föl, kik mintegy szeszélyből látsznk Pedig közönséges emberek. V. játszni e sistergő világító gömbökkel, me Ah, Lrisse. Ez vérrel ittott föld lyek minden pillntbn változttják lkferenez- v»y Rpics-vttlgy. Fournir-gyr. ugy szüli ngy jellemeket, mint z újvilág Técsö. Xcpélet. jokt. Azon műhelyben, hol világok ké növények óriásit; mi máskor cserje szülnek, ekképen működhetnek óriások zon volt, z most szálf! Ekkor zután öszférfiutzó viski várhegyi fürdőből igen ngy buborékokkl, melyeknek önhitt ivszeszedtek bennünket, s elküldték rr kellemes sétát, vgy sétlovglást tehet z dék kőbb eget ostromolni kzül. Alig 50 hosszú útr, melynek egyik vége Visztulá- od nem messze fekvő ferenez- vgy rvgy száz lépnyire Ferencz-völgy utolsó nál kezdődik, másik z Crl-hegyeknél vég- pics-völgyi üveggyárhoz, mely z nélkül házától vn z csknem őseredetiségében ződik, mely folyton-folyvást utzókkl sem ngyon zjos fürdői egyhngúságot kelvn rkv, kik soh visszfelé nem jőnek. lemesen szkithtj meg. Különben zt hi- levő svnyuvizforrás, melyet Tognio tlrisse összeborzdt, ugy fázott csk z szem, zót szekénit is jóvl járhtóbbá nár Mármros egyik legfontosbb kincsévn téve, különösen sz&tmármegyei ven- nek nevez. Vegyelemzét is neki köszöneszmétől is. Sokn voltunk, tán háromszázn is; dégek kedveért, kik igy téesői Bérczen" hetjük. Eszerint vn benne szénsvs mzurk, szolgák, férfik, sszonyok; elveszett átjőve, kellemes fürdőhelyet sokkl köze- éleg, széns. keseréleg, széns. szikéleg igen ngy mennyiségben, vsélecs, szikhlvg, emberek mind. Ngyobb rzük gylog, lebb érik, s legszámosbbn is hsználják. többnyire lánczczl kezükön, lábukon. En Az üveggyár z emiitett Bérez" ltti szikéleg kovsv. A forrás cskis fmedenczével ellátv, még néhányn, kik járást nem birtuk, sze- kellemes völgyben fekszik, mely z lnt néhány lépnyire sztmári útvonltól kéren követtük őket. Előtte, után, mellette knyrgó Tiszár nyit felséges kilátást. gyönyörű bükkerdö s egy hvsi ptk kö szomorú krvánnk fegyveres lovsok Kettős nevének eredete következő. zött buzog fel. - Házhoz hordv sikerrel ügettek, kik félreterelték népet z útból, Több évvel forrdlom előtt egy Ries hsználták görvélyes, sömörös bjokbn, nehogy vlki még tán egy rokonát ismer- nevű felügyelő ltt meglehetősen élénken emzti rendetlenségben, gilisztkórbri, hesse fel rongyolt lkok között; ki elfá- mozgott itt gyári munk; kmr csinocsúzos, köszvényes bjokbn stb. rdt, elmrdt, zt terelték odább. Melléke sn beállított volt telepet, s z kkori Szg víznek nincs, ize svnyu sós, s sen megemlíthetem, hogy mikor elindultunk, urlkodó nevéről elnevezte Ferencz-völgynek. erősen égvényes; mint nnyi más, ez is Mehuszonkét fok volt hideg; ezt tábori ora gyár kezelője zonbn, ugylátszik, in vostól hlim, ki utsításokt dott kísé- kább volt műkedvelő muhrát, mint cenásr vár. Most csk szükkörü vidéke rőknek, hosrv h z útbn netlán vlkinek gyámok. Csinos lkházt, gyönyörű kertet, hsználj. A gyártól jól épitett kigyóut vezet le keze láb elfgyn, hogyn kell vele bánni? vlóságos kis édent teremtett mg körül s téesői Tisz-hidhoz, de mielőtt ide leszáll És mindig feljebb mentek zknk? nemes szenvedélyeinek élt. nánk, tekintsünk be itt e kis fűrz-mlomb, Eletében-e már, vgy hlálávl követke Hj biz jámbor kísérők nem ngy mely mgsn tiszprton mint feeskefémultságukt tlálták bbn, hogy fgyott zett be gyár hnytlás,nem tudom; nnyi szek függ, s mint mgán-válllt, csendben, embereket ápolgssnk. Moszkváig csk két bizonyos, hogy 4-ki npok völgyet de sikerrel ügyesen dolgozik. csknem pusztán tlálták. hrmdrze jutott el krvánnk. Ez egy kisszerű fournir-gyár, *) mely Nincs vlmi szomorúbb, mint z ily ki A többi hov lett? szebbnél szebb mármrosi termékeket hlt gyárhely. Ott állnk hidegen, ki Ne kérdje zt, Lrisse. A többi jó hehsogtj boríték-fává. Ez itt nevezetes kelyen vn. Mikor egy-egy utféli csárdánál bedőlt oldlll roppnt kemenezék; federeskedelmi iprczikké válhtnék. megálltunk pihenni, s egy-egy fogoly előállt lek korhdásnk indulnk; z jtók, kpufealig lehet szebb fournirokt képzelni, muttni, hogy keze meg vn fgyv : oh lek leterülnek, s z egykor gyönyörű kert mint minőt mármrosi hbos körizsf, z olyn sjátságos látvány, Lrisse! Minth elvdul, s mint rósz tükör, mindent visz vizi jegenye-gyökér, vd cseresznye s vöátlátszó viszból voln z embernek minden szásn mutt. rös tiszf dnk. Ezekből egy kis muttujj, z egz keze egy porczellán kéz. A A szbd termzet mindig szép; de kozákok olyn jókt nevettek rjt : h z hol z emberi szorglom küzdött küzdel- ványt láttunk volt nnk idejében londoni ember egy ilyen viszkéznek egyik ujjr mét hirtelen meg kellett szüntetnie, minden kiállításr is kiküldetni ott is szembetűnt. rápeczkel, h z lepttn ízben s ngyot elhnygolt kéznyom kellemetlenül ht Ezek olcsóság mitt, sokszor közönséges pendül fgyon, mint vlmi jégcsp. nézőre. A frgtln szikl szép; félig házknál, itt oly bútordrbokt lát z emkivett de félbenhgyott szobortól undo Ah!"" *) Szinte rllem, hogy íbuniir szót mgyrr Én sokszor láttm zt. És ztán egy- rodv kellelfordulnunk. fordítni nem tudom; minth vlhol vlkitől.,hárcsá"4 végén, midőn rácz véreink roszul nk hllottm voln. z. K. szer egyszer elkezdett vlki menet közül

3 Ifi ber, melyek z első ristokrt szlonjábn el; de vn técsöieknek oly termeli drb csttogv üti ruhdrbot, hogy is helyet fogllhtnánk. tárgyuk is, mely kiviteli czikkül szolgál. megtisztíts, könnyű nyelv csk meg-megegz Mármrosmegyében egyetlen l- Ilyen például káposzt, minőhöz h- legyinti ezt vgy mzt flubelit, sokföldi jellegű város vn, ez Técs'ó. sonló szépségűt ritk helyen láthtni; szor ugy bekeveri, hogy se sulyok, se lug A knyrgó Tisz prtján terül de fontos sem ritkság. Ezeket ritk nem fog rjt hmrjábn. mokrt tekintetű városk, melynek öléből szorglomml tenyztik z ügyes técsői Ott állnk komámsszonyomék térdig mgsbb ploták kiemelkede nem zvrj gzdsszonyok z úgynevezett kertlj- vizben, nykig szóbn. z egyformságot. Egyedül z Isten házánk kon." így nevezik zon földeket, melyek Lessük meg csk. mgs torny emelkedik ki négy kis tor- belső telek végéhez nyúlnk s épen ká Jjjjj! Olyt sohse látttok. Akkor nyocskájávl, mintegy útmuttóul z uts- poszt, kender, s régebben szintén kitűnő kereke vn, hogy hogy hmrjábn ki nk, épen mint z lföldön. dohány végett különös müvelben rze- sem merem mondni, mekkor. A szárza sztmármegyei útvonl itt vág be sültek. mlombeli kerék nnyit tudok nem sziget-husztib, mely viszont e ponton vágj Ezenkívül lázkon," mint erdőközi ngyobb. Aztán sebesen jár, mint szél. Miát jól lkotott fhiddl Tiszát; e két legelőiket nevezik, ngy mennyiségű gyü- kor ztán ngyságos sszonyomékkl be-' körülmény némi élénkséget d városnk. mölcsfájok vn; különösen lm, néh nnyi, mentünk házb, hát lelkem teremtette, kitécsö z öt koronváros egyike s mint hogy Tiszán le Újlkig szállítják. De erre csiben múlt, hogy szörnyet nem hltm ilyen mindenütt előfordul, társivl együtt nézve bátrn megjegyezhetjük, hogy jó ijedtemben. Olyn zúgás, dörömböz vn diplomákbn; mintegy 2000, ngyobbár técsöieknek gyümölcsnél minőségre is ott, nnyiféle kerék, motoll, teknő szld mgyr lkost számit, kik igzi mgyr tekintettel kellene lenniök, nemcsk meny- ide-od z ember szeme előtt, hogy én zt szokásikt ennyi idegen elem közepeit is nyiségre. Az oltás csk most kezd szokássá hittem, urm bocs, benne vgyunk pokol legdicséretesebben megtrtották. válni. legközepében. Aztán egy ur jött hozzánk, nevetett zt mondt nekünk, tessék belől Csk piczán vn néhány emeletes ház, Régebben, míg hivtlos fuvrozás többiek kerülni, m i n d nymjd o t t nyin egyenmegmgylő min t á r rázz movnnk építsógépeket. ve. EpitkezéNo sszosök so kbn nyok, láhson l i t nyok klot szegiolyt, miót ekéhez Ervilág vidélyben, vlág, nem lálmint visetott emberletök szofi! Hát ez kásik is. ugy vn, Petákné, hogy Tornz egyik véc z o s lkot gén beleteépitnek, z szed szenyutczár pinnyest, ott czévei s gözviz kiszepincze felett di mrj u g y n csk belőle z utc zár mocskot nyíló venu gy. hogy dég-sz ob á n n y i sem v, mely mrd meg csknem elbenne, mint mrdh t körmöd ln s minfeketéje, denkor csimásik végén nosn trtmeg ugy bútik, cslád jik ki, kár közönséges Képek hzi népeletből : XXXIV. Mosó sszonyok. {Lotz után Jnkó.) nyombn h s z n á l tár csk legkiválóbb esetekben hsznál- ngy divtb nem jött, legtöbb gzd téglázhtod. Biz ugy ám glmbon! Az sok msin nem tudj kitéglázni? lovt trtott; de ez szrvsmrhát hozt ttván. H most, szpult, vslj is. Técsö mgyr népessége, néhány cslád ngyobb keletre; mindmellett fuvrozás kivételével, reformált vllást követ; z öreg különösen frktárknál vló segély Azért csk többet ér ez sulyokkl templom lehet pár száz éves, de régiségre kezes szokásos keresetforrás nálok. vló mosás; ztán mikor hrgszom vlkire, (Folyttás következik.) szigeti- husztivl nem mérközhetik. odképzelem kezem lá s kkorákt ütök rr z ingre, hogy z msin se' küa técsöiek kiválón földmivelsel, leglönben. fölebb fuvrozássl fogllkozók; igényeikre Képek hzi népéletből. nézve mérsékeltek, zért tehetőseknek Ugyn hgyjátok már zt msinát. XXXIV. Mosó sszonyok. mondhtók. Tudományos pályákr ritk Tudjátok-e hogy z éjszk Mozog sulyok, de mi tgdás benne, ty neveli gyermekét; de jó rendben tr Az éjszk? tott népiskol s mgyrnk vele született még jobbn mozog nyelv. Mig nehéz f Hogy z éjszk Fodor Pist tehetségeijértelmes földmivelöket, A Fodor Pist-! ügyes gzdákt hon szerető fér A Fodor Pist ott járt fikt nevelnek ; ehhez járult köévikéék blk ltt furulyát zelebbi időkben egy szerény olzott. vsó-társult is, melynek, vl Figur Pnnit mjd eszi mint nép helyes iránybn vló méreg. conservtivismusánk hű megőr Nem ngyon eszi biz zt, zét, derék lelkz espemert belsőnek került ngysáres, nt. Btizi András urnák kögos kissszonyok mellé. Ott z szönhetni, ki híveinek örömeit Aldár urfi mjd megvigsztlj. bántát eleven kedélylyel Múlt vsárnp is olyn hárms igzi ptrirchális szellemben selyempántlik lobogott dereosztj. kán, hogy hozzá foghtót még grádicsos boltbn sem kpni. A gbnnemüek ugyn inegyenest Pestről került z, én kább csk rr szolgálnk, hogy zt mondom. házi tűzhely szükségeit lássák A veleméri templom lprjz. Odnézzetek. A prtr nézzetek! Hát nem Fodor Pist visz ott vizet z urság zöld hordójábn? Urmfi, hát mégis szereti zt z úrhtnám Pnkát? Csk m szegődhetett be z udvrb Pist. Ngyon szomorú lehet, nézzétek mekkorákt döf vsvillájávl bivlyokb. Szpultok ugy-e? hngzik át prtról. Csk szenynyest szoktuk. Mjd ztán. Most fát ütünk fához, cskhogy ruh vn közte. Hát Pnni becsülete nem került közéje? kérdi Pist. H is, hnem is, ugy se' üthetnénk rjt ngyot. Ngyot szól kend hngj, miót berekedt furulyáj! A bivlyos szekér ledöczög prton ; ugyn e perczben csengő férfihng ht át vizén Jár világ gonosz száj, Édes bbám ne hjts rj; Szeretlek én, te meg engem Egygyé leszünk, Isten engem! Nót z csk, nem beszéd! B e s z é d z csk, nem nót! Az sszonyok is felszedelőzködnek. Szárzr törülik fehér ikráikt, ngyot csvritnk csücsökre f o g o t t szoknyájok szélén, kilépnek fövenyes prtr, lebocsátják ruhát, s szünet nélkül foly beszéd, mig hz nem érnek, hol erről, hol mrról, de leginkább rról, hogy Fodor Pist milyen bolondj Pnnink, pedig hát z urfi, hejh! h tudná, hogy z urfi szegény Pist! no de csitt! ne szólj szám, nem fáj fejem jgy, ugy, no no, stb. efféle. Szerencse, hogy el-elmrdoznk egymástól, mert h egy portán lknánk, tán még most is folyn szpulás. Ngyon fájt, hogy Storno ur levelében, brátomt, kzítene tervet, mely romot kit m. tud. Akdémi rcheologii bizott- korszerinti helyreállításábn elötüntetné, mány zon festmények stilszerü felvéte- hozzávetőleges költségvett is. Ezeket ide lével megbízott, zt kellett olvsnom : mellékelve z'őrségitisztelt hzfik figyelgózon ref. tnító úrtól hllottm, miszerintmébe vn szerencsém jánlni. Veleméri templom, mint vn. Költségszámítás veleméri templom öszszeigzitásához : Kőmivesmunk : A torony, tűzflk éi oldlflk leomlott rzeinek újr felrkás 0 ft. A tlj elegyengete 0 ft. Acs-munk : Torony-födél nyolcz szegletü pyrm i s, f-zsindelylyel födve, kereszttel mindenestül 400 ít. Templom-födél f-zsindelylyel födve, beleértve mennyezet gerendáztát deszkboritását 224 ft. Szentély-födél régi helyett újból n 54 ft. Főjtó vslássl együtt 24 ft. Üvegez : 0 ft. Összesen 02 ft. Közönséges zsúp Tódéi templomr toronyr minden styl diszit n é l k ü l 00 ft. Egyszersmind megkértem fennevezett már csk zon rövid idö ót, midőn t. i. urrch. bizottmányt, krolná fel e tárgyt, s ságod ezen igen jeles képeket látt, tetemesen indítványomr szombthelyi püspök ur ő megsérültek, hogy zon szomorú kilátás mlgához küldetik egy felirt, melyben ő vn, hogy legközelebbi időben egzen el méltóság kegyes pártolás ezen egyházi fognk tűnni!" műemlék megóvásár kéretik. H fennebbi költség ezen hit- nemzethideg időben s o k : kkor c s k zsupfedelet, h ez is sok, egy erős jtót kérünk; de ne engedjük, hogy még féntrthtó emlékeink is erővel romokká változtssnk! ~ A veleméri turnicsei flfestményekről nem eléggé méltányló ítéleteket y-; olvstunk közelebb lpokbn, de ezekről csk kkor fogok tüzetesen szólni, midőn másoltokt is bemutthtom; kkor folytonos, lpos tnulmányim után fogom bebizonyítni zt is, hogy zok ; nemcsk rclieologiilg, hnem más szempontból is igen érdekesek! fíómer Flórü. Veleméri templom, mint lehetne. Nem tudom, mily gonoszságnk állhtmexikói élet. (Vége.) nk e drág emlékek útjábn, melyek egy A mellékelt rjz muttj zon romot, rzét mindent rontó vihrok nnyi idö Az időjárás Mexikóbn is beszélget jogosult tárgyául szolgál, kivált, h esik, vgy melyben z érdekes XIV. százdbeli flfest- ót megkímélték! Megkértem Jlencz Antl mérnök-épitz esni kzül, mert e körülmények csodálkozást ményeket tláltm. A veleméri puszt templom.

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja

Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja H Í V Ó SZ Ó III. évf. 10. szám 2011. december 25. Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj Mert egy gyermek születik nekünk, fiú dtik nekünk. Az urlom z ő vállán lesz, és így fogják

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele. A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : 119-430 NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben