1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon"

Átírás

1 Budapest, január 17. WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 2012/2013 Az IPK International ETC World Travel Monitor Forum konferenciája alapján készült trendelemzés legfıbb megállapításai Az IPK International kutatóintézet éves rendszerességgel végez felmérést a világ 60 országában a 15 éves és annál idısebb lakosság külföldi utazásairól. A World Travel Monitor (WTM) projekt részeként minden októberben a European Travel Commissionnel (ETC) közösen kerül megrendezésre Olaszországban a World Travel Monitor Forum. A kutatás és a konferencia fıbb eredményeit foglalja össze az IPK International trendriportja. A WTM-felmérés eredményei alapján készített becslés szerint 2012-ben összesen 6,8 milliárd külföldi és belföldi utazást tett a világ 15 évnél idısebb lakossága, ami 2,5%-kal haladja meg a 2011-ben tett utazások számát. A belföldi utazások száma 2%-kal 5,77 milliárdra, a kiutazások száma 4%-kal 1,03 milliárdra nıtt 2012-ben. A kutatási eredmények a UNWTO-nak a nemzetközi utazások 3-4%-os növekedését váró elırejelzésével, illetve a 2011-ben készült WTM elırejelzésekkel is összhangban vannak. Az IPK International felmérési eredményei szerint az utazási kiadások világszerte 7%-kal 875 milliárd euróra nıttek 2012-ben ra az IPK International a nemzetközi utazások számának 2-3%-os, azaz kismértékő, de stabil növekedését várja, összhangban a UNWTO elırejelzésével. A következıkben ismertetjük az IPK International trendriportjának legfontosabb megállapításait. 1. A kutatásról Az IPK International kutatóintézet éves rendszerességgel végez felmérést a világ 60 országában a 15 éves és annál idısebb lakosság turisztikai célú és ezen belül szabadidıs célú külföldi utazásairól. A World Travel Monitor (WTM) projekt részeként minden októberben a European Travel Commission-nel (ETC) közösen kerül megrendezésre Olaszországban a World Travel Monitor Forum. A konferencián a WTM részét képezı European Travel Monitor (ETM) elıfizetıi vesznek részt. Az IPK International által meghívott nemzetközi szakértık ismertetik a legfrissebb WTM, illetve egyéb, a turisztikai trendek szempontjából releváns kutatási eredményeket. A meghívott elıadók, valamint az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN World Tourism Organisation, UNWTO) és a nemzeti turisztikai marketingszervezetek kutatói közös gondolkodásának eredményeit foglalja össze az IPK International trendriportja. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon A WTM-felmérés eredményei alapján készült becslés szerint 2012-ben a vizsgált népesség összesen 6,88 milliárd legalább egy éjszakás (külföldi és belföldi) utazást tett, ami 2,5%-kal meghaladja a 2011-ben tett utazások számát ben (a rendelkezésre álló adatok alapján készült becslés szerint) a belföldi utazások száma 2%-kal 5,77 milliárdra, a kiutazások száma 4%-kal 1,03 milliárdra nıtt 2012-ben. A kutatási eredmények a UNWTO nemzetközi utazások 3-4%-os növekedését váró elırejelzésével, illetve a 2011-ben készült, 2012-re vonatkozó WTM elırejelzésekkel is összhangban vannak. Az eredmények különösen kedvezınek 1

2 tekinthetık, hiszen az év során számos negatív hatás (szélsıséges idıjárási események, politikai konfliktusok, gazdasági problémák és emelkedı üzemanyagárak) érte a világ turizmusát. A nemzetközi utazások száma 4%-kal növekedett világszinten, ám az utazáson töltött idı csupán 2%-kal lett hosszabb, azaz az utazások rövidebbek lettek 2012-ben. Az utazási kiadások világszerte 7%-kal 875 milliárd euróra nıttek 2012-ben. (Az egy utazásra jutó összeg 3%-kal, az egy éjszakára jutó költés pedig 5%-kal növekedett 2012-ben.) A világ nemzetközi utazói egyre idısebbek, az 55 évesnél idısebbek aránya az utazók között 23%-ra nıtt, a éveseké 35%-ot tett ki, 42%-uk éves volt. A nyaralás, kikapcsolódás továbbra is a nemzetközi utazások legfontosabb motivációja (71%) volt, szemben az üzleti utazásokkal (16%) és az egyéb (például rokon- és barátlátogatás) motivációkkal (13%). Világszerte többen utaztak repülıvel, mint autóval vagy más közlekedési eszközzel szabadidıs célú utazásaik során. Világszinten a növekedés egyik motorjának Dél-Amerika tekinthetı, ám a régió forgalmának a korábbinál kisebb mértékő bıvülésére lehet számítani, tekintettel arra, hogy a brazil kiutazások számának növekedése megtorpant. Reményt keltı, hogy a BRIC (Brazília, Oroszország, India és Kína) országokban tapasztalt gazdasági növekedés és ennek köszönhetıen az erısödı középosztály növekvı utazási kedve pozitív hatást gyakorol a nemzetközi utazásokra. A két legnagyobb küldıpiac, Észak-Amerika és Európa is növekedést ért 2012-ben, ám ennek mértéke elmarad a fejlıdı országokban tapasztalttól ra az IPK International a nemzetközi utazások számának 2-3%-os, azaz kismértékő, de stabil növekedését várja, ami összhangban van a UNWTO nemzetközi turisztikai érkezések számára vonatkozó elırejelzésével (3-4%) is. A növekedési ütemek régiónkénti alakulását az 1. táblázat ismerteti. 1. táblázat A világ régióinak kiutazási trendjei (változás az elızı év azonos idıszakához képest) (elırejelzés) Világ +5% +4% +2-3% Európa +4% +2% +2% Észak-Amerika* -1% +3% +0% Ázsia és a Csendes-óceániai térség +6% +7% +6% Dél-Amerika** +7% +12% +2% * Az elırejelzés az USA-ra vonatkozik. ** Az elırejelzés Brazíliára vonatkozik. Forrás: IPK International World Travel Monitor Az utazások fıbb jellemzıi Európában A gazdasági és politikai nehézségek ellenére az európai turizmus kedvezı évet zárt 2012-ben, és hasonlóan jó eredményeket várnak a turisztikai szakértık 2013-ra is január augusztus között az európaiak nemzetközi utazásainak száma és költésük egyaránt 2%-kal nıtt a European Travel Monitor adatai szerint, míg a nemzetközi utazásokon eltöltött éjszakák száma nem változott. Az utazás hossza szerint vizsgálva az 1 3 éjszakás utazások száma 10%-kal nıtt, míg a hosszabb utazásoké 2%-kal csökkent, így az átlagos tartózkodási idı 3%-kal rövidebb lett. 2

3 Figyelemre méltó, hogy a legnagyobb piaci szegmenset kitevı nyaralás, pihenés célú utazások száma nem nıtt, sıt a tengerparti utazások száma 1%-kal csökkent. Ezzel szemben a városi utazások (city trip) száma 14%-kal, az üzleti utazások száma 8%-kal nıtt. A közeli úti célok egyre népszerőbbek, az Európán belüli, illetve az Észak-Afrikába irányuló (az úti cél távolságát tekintve) rövid utazások száma 2%-kal volt több, mint az elızı évben. Ezen belül a észak-, a közép- és a kelet-európai desztinációk iránti kereslet átlagon felüli mértékben bıvült, a nyugat-európai úti célok iránti érdeklıdés változatlan maradt, ám több dél-európai úti cél népszerősége csökkent. Ezzel szemben az észak-afrikai desztinációkkal: az ide irányuló európai utazások száma 15%-kal nıtt. Az európaiak távoli úti célokba tett utazásainak száma 4%-kal bıvült az ETM adatai szerint, ezen belül az amerikai utazások száma 2%-kal nıtt, az Ázsiába és a Csendes-óceáni térségbe tett utazások száma pedig 8%-kal volt több, mint az elızı év azonos idıszakában. A fı európai küldıországokban eltérı jelenségek figyelhetık meg: az oroszok nemzetközi utazásainak száma 12%-kal haladja meg az elızı évit az erıs gazdaságnak és növekvı jólétnek köszönhetıen, Svájc (+10%) és Norvégia esetében (+6%) pedig az erıs valutaárfolyamnak tudható be a növekedés. Belgium, Ausztria, Svédország és Hollandia kiutazó piaca is jól teljesített, míg Németország, a legnagyobb európai küldıország kiutazásainak száma stagnált a kedvezı gazdasági helyzet ellenére. A britek nemzetközi utazásainak száma közel 1%-kal bıvült a tapasztalt gazdasági problémák dacára, ellenben az olasz és spanyol nemzetközi utazások száma jelentısen csökkent, sokan a belföldi utazást választották. Az IPK International felmérési eredményei szerint a 2013-as kilátások is kedvezıek a gazdasággal kapcsolatos aggodalmak ellenére, bár a megkérdezettek 36%-a állította, hogy a gazdasági válság befolyásolja a következı egy évre vonatkozó utazási terveit. A következı év során több külföldi utazást tervezık aránya 28%-ra nıtt, ugyanakkor a kevesebb külföldi utazást tervezık aránya is nıtt, elérve a 21%-ot. Összességében az IPK International a nemzetközi utazások számának 2%-os növekedését jelzi elıre 2013-ra, ezen belül Oroszország esetében 9%-os bıvülést várnak, és az Egyesült Királyság (+5%), illetve Németország (+3%) esetében is kiegyensúlyozott növekedésre számítanak. Az IPK International elemzıi az elızı évben regisztráltnál kevesebb nemzetközi utazást várnak a francia, a spanyol és az olasz küldıpiacokon. Az ETM eredményeit az ETC-tagországok beutazó statisztikái is megerısítették: Németország és Hollandia volt a legtöbb európai ország számára a forgalombıvülés fı forrása, emellett Oroszország több desztináció esetében kétszámjegyő növekedést generált. Emellett az erıs dollár, illetve gyenge euró a tengerentúli érkezések számára kedvezıen hatott, több európai desztináció az amerikai, illetve a japán érkezések számának bıvülését tapasztalta, és a kínaiak európai utazásainak száma is megbízhatóan nıtt. Az ETC-tagországok kutatói a nemzetközi turisztikai érkezések számának mérsékelt ütemő, 1 3%-os növekedését várják Európában. 4. Turisztikai trendek Ázsiától Amerikáig 2012-ben a kiutazások számát tekintve Ázsia (+7%) érte el a legnagyobb növekedési ütemet (2. táblázat), és a 2013-as kilátások még ennél is bíztatóbbak, elsısorban a kedvezı gazdasági kilátások következtében. A megkérdezett ázsiai utazók mindössze 32%-a nyilatkozott úgy, hogy a pénzügyi válság befolyásolni fogja utazási terveiket, míg 68%-uk úgy vélte, hogy a válság nem 3

4 gyakorol hatást utazásaikra. A felmérésben részt vevı ázsiaiak 29%-a (3 százalékpontos növekedés az elızı felméréshez képest) tervezi, hogy többet fog utazni külföldre 2013-ban, mint az elızı évben, és mindössze 16%-uk (-5 százalékpont) tervezi, hogy kevesebbet fog utazni, 52% pedig ugyanannyi külföldi utazást tervez. Mindezek figyelembe vételével az IPK International szakértıi a régió nemzetközi utazásai számának 6%-os növekedését várja 2013-ra. 2. táblázat Az ázsiai kiutazások alakulása 2012-ben (változás az elızı év azonos idıszakához képest) % Idıszak Ázsia +7% január augusztus Dél-Korea +6,7% január augusztus Fülöp-szigetek több mint +10% január június Hongkong +9,8% január szeptember India kevesebb mint +5% január június Indonézia több mint +10% január június Japán +13,7% január szeptember Kína +20% január június Malajzia kevesebb mint +5% január június Szingapúr +4,1% január július Tajvan +5,8% január szeptember Thaiföld több mint +5% január június Forrás: IPK International World Travel Monitor 2012, másodlagos adatközlés (WTM, JTB, statisztikai hivatalok, újságcikkek stb.) A japán kiutazásokat továbbra is erıteljesen befolyásolja a külsı tényezık kedvezıtlen alakulása, ám a japán utazók ennek ellenére meglehetısen optimisták 2013-mal kapcsolatban. Az IPK International Asian Travel Monitor kutatás szerint mindössze 28% (-5 százalékpont) utazásait fogja befolyásolni a válság, a megkérdezettek 21%-a több külföldi utazást tervez a következı egy év során, mint az elızı évben, 54%-uk pedig ugyanannyi utazást tervez. Figyelemre méltó, hogy 2011-ben még az elızı évhez képest kevesebb utazást tervezık közül 2012-ben már sokan úgy nyilatkoztak, hogy egyáltalán nem fognak külföldre utazni. Mindezeket összegezve az ATM 3%-os növekedést jelez elıre a japán kiutazó piac esetében. A kínai kiutazásokkal kapcsolatban még optimistábbak az elemzık, az ATM adatai alapján 12%-os növekedést várnak, mivel a megkérdezett kínaiak 38%-a (+4 százalékpont) több külföldi utazást tervez 2013-ban, mint az elızı évben, 49% (+2 százalékpont) ugyanannyit, 12% (-3 százalékpont) számít kevesebb külföldi utazásra, és mindössze 2% (-1 százalékpont) nem tervez külföldi utazást. Az egyéb ázsiai kiutazó piacokon vegyes trendeket tapasztaltak a kutatók. Dél-Koreában és Tajvanon lanyhul a kereslet, és csökken a fogyasztói bizalom, aminek következtében az utazók a kedvezıbb árú desztinációk, például Délkelet-Ázsia felé fordulnak. Ezzel szemben Hongkongban a kedvezı gazdasági helyzetnek és az erıs fogyasztói bizalomnak köszönhetıen az utazók új desztinációk iránt is elkezdtek érdeklıdni, illetve újra felfedezik a régión belüli külföldi úti célokat is. A World Travel Monitor adatai szerint Észak-Amerikában a nemzetközi utazások száma 3%-kal nıtt, ezen belül a közeli úti célokba irányuló utazások száma 1%-kal csökkent, a távoli desztinációkba történı utazásoké pedig 3%-kal nıtt. Az Amerikai Egyesült Államokban a turisták utazási terveit egyértelmően befolyásolta a kedvezıtlen gazdasági helyzet, a magas 4

5 munkanélküliség és a gazdasági helyzettel kapcsolatos bizonytalanság. A megkérdezettek 52%-a (+6 százalékpont) szerint a pénzügyi válság hatással lesz utazási terveire a következı egy év során. A nemzetközi utazásokat elıreláthatólag kevésbé érinti a kedvezıtlen helyzet, mint a belföldi utazásokat: a megkérdezett amerikaiak 23%-a (+2 százalékpont) több külföldi utazást tervez a következı egy évben, mint az elızı egy év során, 37% (+6 százalékpont) ugyanannyi, 26% kevesebb külföldi utazást tervez, míg a külföldi utazást nem tervezık száma 7 százalékponttal 14%-ra csökkent. Mindezek figyelembe vételével az IPK International az amerikai nemzetközi utazások esetében stagnálásra számít 2013-ban ben Dél-Amerikában a nemzetközi utazások száma rekord mértékben, 12%-kal nıtt, elsısorban a brazilok (évek óta dinamikusan bıvülı számú) utazásainak köszönhetıen. A jelentıs növekedés hátterében Brazília esetében a gazdasági növekedés, a magasabb elkölthetı jövedelem és az erıs valuta áll. (Ennek köszönhetıen a belföldi turizmus is erıteljesen, 2007 és 2011 között évi 18%-kal bıvült.) A brazil turisták számára a legfontosabb külföldi desztinációk az Amerikai Egyesült Államok és Európa ben a nemzetközi turisztikai kiadások 50%-kal, 2011-ben további 30%-kal 16 milliárd dollárra nıttek ben ezt a szintet szeptemberre elérték a brazilok turisztikai kiadásai, ezzel a nemzetközi turisztikai kiadások világrangsorában a 12. helyre lépett elıre ez a piac. A kutatók emlékeztetnek arra, hogy a magas költést a brazil reál gyengülése veszélyeztetheti. A következı egy év utazási terveit mindenképp befolyásolja a pénzügyi válság: a WTM eredményei szerint a brazilok 45%-a vélekedett így. A következı év során több külföldi utazást tervezı brazilok aránya az egy évvel korábbi 42%-ról 29%-ra csökkent, a kevesebb külföldi utazást tervezık aránya 31%-ra (+11 százalékpont) nıtt. Mindezek eredıjeként az IPK International 2013-ra 2%-os növekedést vár Brazília esetében. 5. Fogyasztói trendek a turizmusban A 20. World Travel Monitor Forumon részt vevı szakértık véleménye szerint 2013-ban ugyanazon tényezık fogják befolyásolni a nemzetközi turizmust, mint 2012-ben: a turisták pénzügyi helyzete, a desztinációk által kínált jó ár érték arány és az úti célok imázsa, illetve stabilitása. Középtávon a mobiltechnológia turizmusban betöltött szerepének további erısödésére, a személyes, más fogyasztóktól származó információk még nagyobb mértékő felhasználására, az utazási blogok és a közösségi oldalak népszerőségének további növekedésére lehet számítani. A turisták egyre egyénibb, autentikusabb élményeket keresnek utazásaik során a szakértık várakozásai szerint. Mindezekkel összhangban a WTM Forum szakértıi részletes tájékoztatást nyújtottak néhány gyorsan fejlıdı turisztikai termék, illetve a közösségi oldalak és az utazási blogok turizmusban betöltött szerepérıl. Az amerikai székhelyő nemzetközi szövetség, az Adventure Travel Trade Association (ATTA) adatai szerint 2009-ben csak az amerikai és európai nemzetközi utazásokat tekintve a kalandturisztikai piac forgalma 89 milliárd dollárra tehetı (a légi közlekedési költségek nélkül), a 2009 óta eltelt idıszakra pedig évi 17%-os növekedési ütemet becsülnek. A kalandturizmust széles értelemben definiálja a szervezet, a hagyományosan kalandturizmusként értelmezett, adott desztinációban végzett fizikai aktivitás mellett ide sorolják a kulturális turizmust, amelynek során a turisták egy másik kultúrával kapcsolatos élményeket szereznek, illetve a természeti értékeken alapuló turizmust is. A termék legfontosabb jellemzıjének azt tartják, hogy az emberek kilépnek komfortzónájukból, hogy így ismerjék meg jobban saját magukat, illetve autentikus, az életüket átalakító élményeket találjanak. A kalandturizmus hozzájárul a desztinációk fenntartható fejlıdéséhez is, például az ATTA becslése szerint a kalandturisták utazási kiadásaik hozzávetıleg 5

6 kétharmadát az adott desztinációban költik el, míg a hagyományos, szervezetten utazó turisták esetében ez az arány mindössze 10 15%. Az egészségturisztikai motivációval utazó nemzetközi turisták száma dinamikusan nıtt az elmúlt években, és ez a tendencia megmarad a következı években. Bár kevés megbízható adat áll rendelkezésre az egészségügyi turizmussal kapcsolatban, a legfrissebb becslések szerint forgalma világszinten 40 és 60 milliárd dollár között van, az éves növekedési üteme pedig 20% körüli. Egyes felmérési eredmények szerint a világ lakosságának 3-4%-a utazott már külföldre orvosi kezelés miatt. A WTM adatai szerint 2011-ben az összes európai nemzetközi utazás 2,4%-át, összesen 9,4 millió utazást tettek egészségturisztikai (health & medical tourism) motivációval és 2011 között az európaiak egészségturisztikai utazásainak száma 38%-kal, az egészségügyi turisztikai utazásoké 24%-kal nıtt. Az európaiak 53%-a nyilatkozott úgy, hogy elutazna külföldre valamilyen egészségügyi kezelés céljából. Egy 2012-es reprezentatív kutatás szerint a német felnıttek 52%-a elképzelhetınek találja, hogy külföldre utazzon orvosi kezelésre (ide értve a fogorvosi kezeléseket, illetve sebészeti beavatkozásokat). Az egészségügyi turizmus népszerőségének növekedése mögött személyes, pénzügyi, illetve orvosi okok állnak: bizonyos kezeléseket az adott desztinációban lehet megkapni, ott kedvezıbbek a költségei, illetve rövidebb ideig kell rájuk várni. Kapcsolódik az egészségturizmus témáihoz az akadálymentes turizmus is. A European Network for Accessible Tourism (ENAT) becslése szerint a jelenleg világszinten 100 milliárd dolláros akadálymentes turisztikai piac jelentısen bıvülne megfelelı kínálat esetén. Kutatási eredmények szerint csak Európában 80 millió ember él valamilyen fogyatékkal. Ha a kísérıket is figyelembe veszik, akkor a piac potenciális mérete 133 millió fı, világszinten pedig millió fı közöttire teszik a piac méretét, azaz hozzávetıleg a világ népességének 10%-ának van szüksége az akadálymentes turisztikai kínálatra. Az európai népesség öregedésével tovább növekszik a mozgásukban, illetve hallásukban vagy látásukban korlátozottak köre, akik ennek ellenére szívesen utaznának. Egyes adatok szerint az amerikai fogyatékkal élık, illetve mozgásukban korlátozottak évente hozzávetıleg 13,6 milliárd dollárt költenek utazásra. Németországban a fogyatékkal utazók által generált forgalmat 2,5 milliárd euróra becsülik, ami a közvetett hatásokat is figyelembe véve eléri a 4,8 milliárd eurót. Német felmérési eredmények szerint a fogyatékkal élık 37%-a az akadálymentes létesítmények hiánya miatt nem utazott. 48% gyakrabban utazna, ha lenne alkalmas kínálat, 60% magasabb utazási kiadásokat is vállalna a jobb akadálymentes lehetıségek fejében. Az ENAT felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság által tervezett új, akadálymentesítésre vonatkozó szabályozás érinteni fogja a turisztikai ágazatot is. Addig is érdekükben állna a turisztikai vállalkozásoknak, hogy az akadálymentesítést az értéklánc minden elemére megvalósítsák (beleértve az internetes csatornákat is), hiszen az akadálymentes turisztikai piac már nem tekinthetı csupán egy szők piaci résnek. A további, részletesebb információkat tartalmazó jelentés a Kutatási Irodán megtalálható, illetve letölthetı a Magyar Turizmus Zrt. szakmai oldalainak Piaci iránytő rovatából, illetve az IPK International honlapjáról ( További információk: Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Iroda Tel.: Fax: Internet: 6

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése 2013. november 25. EURÓPAI TURIZMUS 2013-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése Az európai turizmus az enyhülı, de még mindig fennálló gazdasági nehézségek ellenére gyorsuló növekedést

Részletesebben

Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése

Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése EURÓPAI TURIZMUS 2014-BEN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése 2015. február 16. 2014-ben a turizmus szilárd növekedést mutatott Európában: a European Travel Commission (ETC) megállapítja,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (504,0; +6,2%) Afrika (49,9; +0,4%) Amerika (156,6; +3,9%) Ázsia (216,9; +6,1%)

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés Manpower Q2 211 Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Manpower kutatási jelentés Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Tartalom Q2/11 Magyarországi Munkaerőpiaci Előrejelzés 1 Területi összehasonlítás

Részletesebben

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. november 2009 októberében immár huszonnegyedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKK GV) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely

Részletesebben

2.1. A 2010. évben megvalósult főbb turisztikai fejlesztések Hévízen

2.1. A 2010. évben megvalósult főbb turisztikai fejlesztések Hévízen 1. A turizmus általános helyzet a 2010. évben Európában 2010 első felében nőtt a vendégéjszakák száma, és az elemzők szerint ez a növekedés a harmadik negyedévben is folytatódik. Eddig a pozitív változásokból

Részletesebben

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés.

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés. 2016. május 23. EURÓPAI TURIZMUS 2015-BEN ÉS 2016-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2016/1. negyedéves jelentése A nemzetközi turistaérkezések számának 2015. évi 5%-os európai növekedése után a 2016-os első

Részletesebben

Piac- és országtanulmány

Piac- és országtanulmány Magyarország mint turisztikai desztináció imázsa és piaci pozíciója Horvátországban, Szerbiában és Szlovéniában A Magyar Turizmus Zrt. kutatási eredményei alapján összeállította: Mester Tünde 1 Horvátország,

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. MIRŐL IS LESZ MA SZÓ? A PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK Másodlagos adatok

Részletesebben

Forrás: GVI. Forrás: GVI

Forrás: GVI. Forrás: GVI Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. december A KKV Körkép a Figyelő, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató ntézet (GV) és a Volksbank közös kutatása, amely azt tűzte ki célul, hogy negyedéves rendszerességgel,

Részletesebben

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában)

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában) Magyar Turizmus Zrt. 1012 Budapest, Vérmezo út 4. Tel.: (06-1)488-8700? Fax: (06-1)488-8600 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu? www.itthon.hu 2006. március 16. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.december 2008 októberében immár huszonkettedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG www.itthon.hu előzetes adatokkal A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2009) Európa (471,5; +3,2%) Afrika (48,7; +6,4%) Amerika (151,2; +7,7%) Ázsia (203,8; +12,6%)

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus Magyarországon 2014 végleges adatokkal Tények és adatok A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2014/2013) Európa (581,7; +2,7%) Afrika (55,8; +2,6%) Amerika

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A Magyar Kongresszusi Igazgatóság (MKI) partnerei közremőködésével 2012-ben

Részletesebben

CSILLAGHÚR PROGRAM. Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4

CSILLAGHÚR PROGRAM. Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 CSILLAGHÚR PROGRAM CSILLAGHÚR PROGRAM Kőszeg Írottkő Natúrpark 2016. ÍROTTKŐ NATÚRPARKÉRT EGYESÜLET W W W.NATURPARK.HU 1 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A CSILLAGHÚR PROGRAM ILLESZKEDÉSE

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017

Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017 Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017 Társasági jövőkép és küldetés Mára a turizmus a magyar gazdaság húzóágazatává vált, fejlődése negyedik éve töretlen. Az ágazat nemzetgazdasági jelentőségét

Részletesebben

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei Bevezetés, vezetői összefoglaló A dunai hajóutazások Magyarország turisztikai kínálatának fontos

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Zalai Falvakért Egyesület

KÉSZÍTETTE: Zalai Falvakért Egyesület KÉSZÍTETTE: Zalai Falvakért Egyesület TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 CÉLOK... 9 PROBLÉMAFA... 10 CÉLFA... 11 HELYZETELEMZÉS... 12 AZ IDEGENFORGALOM HATÓTÉNYEZŐI... 12 KITEKINTÉS A NAGYOBB DIMENZIÓJÚ TURISZTIKAI

Részletesebben

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 Összeállította: dr. Mundruczó Györgyné 2 Az európai diszkont légitársaságok utasforgalmának dinamikus növekedése megváltoztatta

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja Összeállította: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatósága Veréczi Gábor közremûködésével. A tanulmány célja Az ENSZ a 2002-es évet az Ökoturizmus

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. a magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásait, és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. a magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásait, és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben A magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásai és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A magyar

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 1 A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Az egészségturizmus mint az Észak-alföldi régió lehetséges kitörési pontja Szerzők: Mező Ferenc 1 Kovács Tibor 2 A tanulmány célja az Észak-alföldi régió egészségturizmus-potenciáljának a felmérése. A

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

Magyarország versenyképességének alakulása a nemzetközi aktív turizmusban az Egyesült Királyságból érkező turisták szempontjából

Magyarország versenyképességének alakulása a nemzetközi aktív turizmusban az Egyesült Királyságból érkező turisták szempontjából Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Magyarország versenyképességének alakulása a nemzetközi aktív turizmusban az Egyesült Királyságból érkező turisták szempontjából

Részletesebben

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei itthon otthon van A német lakosság utazási szokásai; Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei Németországban Összefoglaló tanulmány 2005 M A G Y A R T U R I Z M

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A MASTERPLAST NYRT. Időközi vezetőségi beszámolója 2015. május 13. nem auditált, konszolidált készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint 1 Az 1997-ben alapított Masterplast

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

EGÉSZSÉGTURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGÜNK 2009.

EGÉSZSÉGTURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGÜNK 2009. EGÉSZSÉGTURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGÜNK 2009. Quelle der Gesundheit in Ungarn német nyelvű kiadvány A termékalapú kiadvány célcsoportja a magyarországi termálfürdőket, természeti gyógyerőket meglátogatni, orvosi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

2004-05-09-2004-05-15 2009-09-13-2009-09-19. Forrás: Google Trends 2007-02-11-2007-02-17. Forrás: Google Trends

2004-05-09-2004-05-15 2009-09-13-2009-09-19. Forrás: Google Trends 2007-02-11-2007-02-17. Forrás: Google Trends Gazdasági Havi Tájékoztató 212. október A GVI ad-hoc konjunktúrakutatási projektje keretében készült elemzés a kivándorlási hajlandóság változását mutatja be bizonyos, a külföldi munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS Éves Jelentés 2014 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS 4 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VEZÉRIGAZGATÓ

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

Összefoglaló. 2016. június 16.

Összefoglaló. 2016. június 16. 2016. június 16. Összefoglaló Vegyesen teljesített szerdán a forint a vezető devizákkal szemben, az euróhoz viszonyítva 314 forintig emelkedett az árfolyama. A BUX 10,3 milliárd forintos átlag körüli forgalom

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

A banki hitelek típusai a KKV-k körében. Az NHP figyelembe vétele a hitelfelvétel tervezésekor a KKV-k körében 12%

A banki hitelek típusai a KKV-k körében. Az NHP figyelembe vétele a hitelfelvétel tervezésekor a KKV-k körében 12% gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. szeptember A Magyar Nemzeti Bank 2013. június 1.-én elindította Növekedési Hitelprogramját (NHP), a program részletei azonban már hónapokkal korábban ismertek voltak.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Országtanulmány: Szlovénia Szerzõ: Polgár Judit 1 1. Szlovénia általános jellemzése Szlovénia, Európa egyik legkisebb országa, az Alpok és az Adriai-térség között, Kelet- és Nyugat-Európa találkozásánál

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

Az orosz lakosság g utazási sai

Az orosz lakosság g utazási sai Az orosz lakosság g utazási szokásai sai Kiss Kornélia Magyar Turizmus Rt. Piac- és s Termékelemz kelemzési Iroda Oroszország A világ g legnagyobb terület letű országa (17,1 millió km 2 ) 143,8 millió

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Magyarország ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Nagy-Britanniában, a britek utazási szokásai

Magyarország ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Nagy-Britanniában, a britek utazási szokásai Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság Magyarország ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Nagy-Britanniában, a britek utazási szokásai Készítette: A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a Taylor Nelson

Részletesebben

Halandóság. Főbb megállapítások

Halandóság. Főbb megállapítások 5. fejezet Halandóság Bálint Lajos Kovács Katalin Főbb megállapítások» A rendszerváltozás időszakában a magyar népesség életkilátásait tekintve a szovjet térség és néhány kelet-európai ország mellett már

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Itthon otthon van. www.itthon.hu

Itthon otthon van. www.itthon.hu Itthon otthon van www.itthon.hu XII. évfolyam 2. szám bulletin a Magyar Turizmus Zrt. szakmai és tudományos folyóirata Ifjúsági turizmus Magyarországon I. rész A magyarországi MICE turizmus A sötétség

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének. Hírlevele. Nemzetközi hírek

A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének. Hírlevele. Nemzetközi hírek Gödöllő, 2012. augusztus 10. 1. Évfolyam; 2. szám A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének Hírlevele Világpiaci és európai kitekintő A világ mezőgépgyártása 80 milliárd EURO Nemzetközi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei

A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei Dr. Kapronczai István PhD, az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyettese E-mail: kapronczai@akii.hu Az EU-csatlakozást megelőző-,

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről FEBRUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GYÖRFY LEHEL BÁLINT TAMÁS LŐRINCZI ATTILA ImPulzus a határon Szatmárnémeti gazdasági jellemzői, az ígéretes fejlődés és a lehetséges

Tartalomjegyzék. GYÖRFY LEHEL BÁLINT TAMÁS LŐRINCZI ATTILA ImPulzus a határon Szatmárnémeti gazdasági jellemzői, az ígéretes fejlődés és a lehetséges 1 Tartalomjegyzék GYÖRFY LEHEL BÁLINT TAMÁS LŐRINCZI ATTILA ImPulzus a határon Szatmárnémeti gazdasági jellemzői, az ígéretes fejlődés és a lehetséges veszélyek........................................................

Részletesebben

A fosszilis energiahordozók piaca átrendeződik árak és okok

A fosszilis energiahordozók piaca átrendeződik árak és okok BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 6. sz. 2006. p. 5 15. Az energiagazdálkodás alapjai A fosszilis energiahordozók piaca átrendeződik árak és okok A kőolaj- és a földgáz kereskedelmében

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 januárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet, Ausztrália

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1 A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál önmagában is fontos, hatalmas tömegeket megmozgató kulturális esemény,

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2015. január 31.

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2015. január 31. 1 nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2015. január 31. Az Egyesült Államok gazdasága a tavaly év végi kiemelkedő teljesítmény után némileg veszíthet dinamikájából, míg Európában elindulhat egy lassú növekedési

Részletesebben

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása VAS- ÉS ACÉLHULLADÉKOK 2.4 A vas- és acélhulladékok piacának alakulása Tárgyszavak: acél, ár; hulladék; piac; trend; vas. Az acélhulladék-piac alakulásának áttekintését megkönnyítő mutatók Az Eurofer,

Részletesebben

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Tanulmányok Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Dr. Fazekas Rozália, a KSH főtanácsosa E-mail: r.fazekas@citromail.hu Tokaji Károlyné, a KSH főosztályvezetője E-mail: karolyne.tokaji@ksh.hu

Részletesebben

Áttekintés a magyar fagazdaságról

Áttekintés a magyar fagazdaságról MAGYARORSZÁG NÉHÁNY FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓJA Az ország területe 93. km 2, ebből 23. január 1. 1.823,4 ezer ha erdő, ami 19,6-os erdősültségnek felel meg. A lakosság száma 23. január 1-én 1,14 millió

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések Bevezető Ez a regionális fejlődési jelentés a centrope regionális fejlődés-monitoring kísérleti projekt harmadik és egyben

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE Kutatási jelentés 2016. április A KUTATÁSI JELENTÉST KÉSZÍTETTÉK: Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető, az Állami Számvevőszék Pénzügyi kultúra projektjének

Részletesebben

péntek, 2014. február 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. február 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. február 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai tőzsdéket borús hangulatú kereskedés jellemezte csütörtökön, az amerikai részvényindexek pozitív tartományban zártak. A forint változó

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Balaton-kutatás 2012. 2013. február 13. Balatonalmádi

Balaton-kutatás 2012. 2013. február 13. Balatonalmádi Balaton-kutatás 2012 2013. február 13. Balatonalmádi Elızmények A vizsgált témák A turizmus szerepe a Balaton turisztikai régióban A Balaton szerepe turizmusunkban A Balaton ismertsége és imázsa A kereslet

Részletesebben