A 2015/2016.tanév munkaterve, fő feladatai, programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2015/2016.tanév munkaterve, fő feladatai, programja"

Átírás

1 Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5100 Jászberény, Szent István körút 22. Tel./Fax: 57/ OM: /2016.tanév Iktatószám: A 2015/2016.tanév munkaterve, fő feladatai, programja 1.) A tanév kezdő napja: szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: június 15. (szerda) 2.) A tanév szorgalmi ideje: szeptember június 15-ig, A szorgalmi idő tartama: Általános iskolában 181 tanítási nap Speciális szakiskolában 180 tanítási nap A tanév teljes tartamából levontuk a munkaszüneti napokat, a tanítás nélküli munkanapokat, továbbá az őszi, a téli és a tavaszi oktatási szünet tartalmát. A tanév nevelő-oktató munka megtervezésénél ezt kell figyelembe venni. 3.) Félévek beosztása: I. félév: szeptember január 22-ig. II. félév: január június 15-ig. 4.) Oktatási szünetek és szünnapok: a.) Őszi oktatási szünet: október 26-tól október 30-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök). A szünet utáni első tanítási nap: november 02. (hétfő)

2 2 b.) Téli oktatási szünet: december 21-től december 31-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap: január 4. (hétfő) c.) Tavaszi oktatási szünet: március 24-től március 29-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23.(szerda). A szünet utáni első tanítási nap: március 30. (szerda) d.) Munkaszüneti napok (állami, nemzeti, egyházi ünnepek): október 23. (péntek) Nemzeti Ünnep március 15. (kedd) Nemzeti Ünnep május 16. (hétfő) Pünkösd hétfő e.) Tanításnélküli munkanap: 1 nap környezetnevelési konferencia december 1 nap nevelőtestületi értekezlet március 2 nap diáknap és diákközgyűlés 2016.május 1 nap nevelőtestületi szakmai kirándulás 2016.június 5.) Osztályozó és értékelő nevelőtestületi értekezletek: Félévi osztályozó értekezlet: január 18. (hétfő) óra Félévi értékelő nevelőtestületi értekezlet: január 25. (hétfő) óra Év végi osztályozó értekezlet: június 6. (hétfő) 13 óra Tanévzáró értékelő nevelőtestületi értekezlet: június 27. (hétfő) 9.00 óra 6.) Nevelési értekezlet: november 6. (hétfő) óra március 7. (hétfő) óra

3 3 7.) Egyéb rendezvények, határidők: a.) Szülői értekezletek: I. félévi: szeptember 01- szeptember 11-ig II. félévi: január 25 február 5-ig A szülői értekezletek lebonyolítása külön ütemterv szerint történik. Felelős: igazgatóhelyettes b.) Fogadóórák: I. félévi: november óráig II. félévi: március óráig Felelős: igazgatóhelyettes c.) Nyílt nap: december 7. (hétfő) órától Felelős: igazgatóhelyettes d.) A szülők értesítése a tanulók első félévi tanulmányi eredményeiről: január 25 január 29-ig. e.) Tanévzáró ünnepély, ballagás: június 15-én, (szerda) óra f.) Tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat: április május g.) 12. udvaros évfolyam szakmai vizsgája: Írásbeli vizsganapok: június 10. (péntek) Felelős: igazgatóhelyettes osztályfőnök 8.) Beírások ütemezése: június Felelős: igazgató

4 4 9.) A 2015/2016. tanév képzési formái, évfolyamai, osztályai (2015. szeptember 1. állapot szerint) Általános Iskola: 1. évfolyam 1 osztály 2. évfolyam 1 osztály 3. évfolyam 1 osztály 4. évfolyam 1 osztály 5. évfolyam 1 osztály 6. évfolyam 1 osztály 7. évfolyam 1 osztály 8. évfolyam 1 osztály Speciális szakiskola: 9. évfolyam: 2 osztály 10. évfolyam: 1 osztály 11. évfolyam: 1 osztály 12. évfolyam: 1 osztály Összesen: 13 osztály 10.) A 2015/2016. tanév fő feladatai, programja, munkaterve: A tanévben végrehajtandó feladatokat a pedagógiai program határozza meg, figyelembe véve az azóta hatályba lépett jogszabályokat, módosításokat. a.) A 2015/2016. tanév kiemelt feladatainak meghatározásai: Általános pedagógiai feladatok: Fontos feladatnak tekintjük az értelmi sérült gyermekek számára az alapvető erkölcsi, etikai ismeretek átadását a gyakorlás színtereinek biztosításával, ezzel

5 5 elősegítve az egyéni értékrend kialakítását, megőrzését, megszilárdítását, pozitív irányú változtatását. Érzelmi biztonság nyújtása: lelki odafordulással, kommunikációval, harmonikus kapcsolatok biztosításával, játékkal, művészet-közeliség jelenlétével, pozitív kiegyenlítődésre törekvő attitűddel, az iskolai ártalmak, felesleges stressz helyzetek kerülésével a gyermeki idegrendszer épségének óvása, erősítése érdekében, a tanuló autonómiájának tiszteletben tartásával, az interaktivitás lehetőségének minden tanulásszervezési formában való megteremtésével. Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető feladatunk az önmegismerés és önkontroll; az önmagunkért való felelősségvállalás; az önállóság; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság alakítását. Az éntudat fejlesztésekor arra törekszünk, hogy a reális önismeret és a pozitív önmotívumok emelkedjenek a hierarchia csúcsára. A személyiségfejlődést a pszichikus komponenskészletek gyarapításával, komponensrendszerekké duzzasztásával segítjük. A globalizálódó világ hatásaként fellazuló közösségek már nem biztosítanak hatékony és pozitív szocializációs közeget, ezért fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel. Lényeges a családi élettel kapcsolatos pozitív értékek közvetítése, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése. Ezzel párhuzamosan a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, hagyományainak megismerése és megbecsülése, valamint az Európai Unió és az egyetemes emberi kultúra elemi szintű megismertetése is feladatunk. Speciális gyógypedagógiai feladatok: Korszerű általános műveltség megalapozása, a specifikus jegyek figyelembe vételével. Azoknak a személyi és tárgyi feltételeknek a biztosítása, amelyek a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai neveléséhez szükségesek.

6 6 Megfelelő tanulásszervezési formákkal és módokkal annak biztosítása, hogy a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységben érvényesüljön a differenciált és az egyéni fejlesztés. Feladatunk olyan tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítása, amelyben a gyermek a valóságról sokoldalú, konkrét tapasztalatokat szerezhet és a közvetlen vizsgálódásokból kiindulva juthat el az ismeretek képi, majd absztrakciós szintjéhez. Sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel, gazdag feladattárral igyekszünk biztosítani a készség- és képesség, valamint a kulcskompetenciák fejlesztését. Feladatunk olyan lehetőségek megteremtése, ahol a tanulók gyakorolhatják az ön- és szűkebb környezetük ellátásához, a társadalmi együttéléshez, az önálló és eredményes életvezetéshez nélkülözhetetlen tevékenységeket. Az alapfokú és középfokú (speciális szakiskola) iskolázás teljes tartalmában szükségleteinek megfelelően egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban, terápiában részesítünk valamennyi tanulót. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységek feladatai: A sajátos nevelési igényből fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása. A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztése. További feladatunk a tanulók, a szülők, szűkebb és tágabb környezet kívánságait figyelembe vevő nevelés és gyermekcentrikus pedagógiai program kialakítása, folyamatos fejlesztése. Feladatunk a tanulók - szülők folyamatos tájékoztatása a tanulók iskolai előmeneteléről, elért eredményeikről, lehetőségeikről. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység működtetésével igyekszünk csökkenteni a szociális hátrányból eredő különbségeket, együttműködve a különféle segítő szervezetekkel, szolgálatokkal. c.) Az iskola rendjével kapcsolatos tennivalók: - Tovább kell javítani az iskola rendjét, tisztaságát. - Szigorítani kell a felelősségrevonást a szándékos károkozókkal szemben.

7 7 - Szigorúan be kell tartani a dohányzás ellenes törvény előírásait. - Hatékonyabbá kell tenni a tanári felügyeletet a szünetekben, erősíteni a vezetői ellenőrzéseket. d.) A tanévzárással, tanév végi vizsgáztatással kapcsolatos feladatok: - A tanárok és szakoktatók évi szabadságának beosztása. Határidő: január 06. Felelős: igazgató - A 2015/2016. tanévi (2016. augusztusi) javítóvizsgák és osztályozó vizsgák beosztásának, lefolytatásának elkészítése. Határidő: 2016 június 27. Felelős: igazgató igazgatóhelyettes - A évi nyári két tanév közötti vezetői ügyelet beosztása, a 2016/2017.tanév előkészítési programjának kidolgozása. Osztályfőnökök megbízása, osztályok kialakítása, elméleti és gyakorlati hétre való beosztása. Határidő: június 27. Felelős: igazgató igazgatóhelyettes - Az összesített tantárgy- és órafelosztás tervezetének elkészítése. Határidő: június 27. Felelős: igazgató igazgatóhelyettes e.) Iskolai ünnepségek, megemlékezések, emléknapok, rendezvények, egyéb: - A tanév szorgalmi idejére eső nemzeti és állami ünnepekről osztályfőnöki órák, illetve iskolai ünnepségek keretében emlékeztünk meg.

8 8 f.) Nevelőtestületi munkaértekezletek: A 2015/2016. tanév folyamán a következő nevelőtestületi értekezleteket tervezzük: szeptember harmadik hetében: - a tanévkezdéssel kapcsolatos tapasztalatok október második felében: - a szülői értekezletek tapasztalatai december első hetében: - a rehabilitációs tevékenységek tapasztalatai január második hetében: - felkészülés a 2015/2016. tanév első félévének lezárására - a 2016/2017. tanév beiskolázását előkészítő pályaalkalmassági vizsgák tartalmi és szervezeti előkészítése, lebonyolítása - időszerű feladatok március harmadik hetében: - a 2015/2016. szakmódszertani tapasztalatcsere az autizmus témakörében - időszerű feladatok május harmadik hetében: - a tanévzárás tartalmi, szervezési és adminisztratív előkészítése. A tervezett nevelőtestületi munkaértekezleteken sor kerülhet előre nem látható, időszerű fontos témák megtárgyalására is. Emellett az aktuális feladatok elvégzésére rendkívüli nevelőtestületi értekezletet hívható össze

9 9 A Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 2015/2016-os Munkaterve havi lebontásban Szeptember hónap: Szeptember 01. tanévnyitó önálló intézményként új névvel A TÁMOP A-14/ Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával projekt keretében tanulóink különböző próbákon vesznek részt Szolnokon A TÁMOP C-14 innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem sikeres pályázatunk eredményeként 10 millió forintot nyert intézményünk, melyet 2 hetes napközis tábor megvalósítását követően sportnapok megrendezése, informatika szakkör és mentorprogram működtetése, pedagógus továbbképzéseken való részvétel és másfél millió forint értékben eszközbeszerzés lefolytatása A pedagógus önértékelési csoport munkájának beindítása, az önértékelési program működtetése Az új Szakképzési Törvénynek megfelelő szakmai program indítása A pedagógusok 32 órás időkeretébe tartozó foglalkozásokhoz szükséges dokumentáció elkészítése Az általános iskolai tanulók részére a délután négy óráig tartó foglalkozások megszervezése, a foglalkozások elindítása A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban TÁMOP pályázatban az ELTE konzorciumi partnereként folytatódik nevelőink felkészítése, valamint tanulóink bevonása az iskolazöldítő differenciált oktatás, valamint laborgyakorlat programban Diákönkormányzat megalakítása Energia őrjárat megszervezése - energiamanók Fogyatékos napi megemlékezés Az EMI program éves szintű elindítása A Zöld Diákparlament irányítócsoportjának megalakulása és éves munkatervének elkészítése A Fa Éve akcióprogram indítása a fenntarthatóságért A Körlánc Munkacsoport akciótervének elkészítése Szeptember 2. hete szülőértekezlet tartása

10 10 Hulladékgyűjtés szervezése Munkaközösségi foglalkozás tartása Részvétel a Jászsági Cigánynap rendezvényén tanulóink szereplésével Osztálytermek díszítése, kiemelten a környezeti nevelés célkitűzései - Virágos iskola Hiányzó tankönyvek folyamatos beszerzése Tanmenetek leadása Az ózonréteg védelme napjának megtartása szeptember 16-án Szeptember 18-án megemlékezés a takarítás világnapjáról: iskolaudvar, folyosók, tantermek közös rendbetétele, díszítés, dekoráció Közös munkálatok végzése, udvari játékok, kerítés festése a Sourcing Hungary Kft. dolgozóival Az Ökoiskolai program éves feladatainak meghatározása Folyamatos részvétel környezetnevelési konferenciákon Rajzpályázaton való részvétel A gyógypedagógiai, tanítóképző főiskolai karok hallgatóinak, valamint gyógypedagógiai asszisztens hallgatók fogadása, számukra bemutató órák tartása A szomatopedagógiai, logopédiai, autista és középsúlyos értelmi sérült tanulók egyéni fejlesztési tervének kidolgozása és beindítása Részvétel az Autómentes Nap rendezvényein Pályázat cigányösztöndíjra Tanulmányi kirándulás az ökoiskolai program keretében Október hónap: Megemlékezés az Állatok Világnapjáról október 05-én Mihály napi vásár Állatkerti foglalkozások, tanórák Őszi munkák a gyakorlókertben Az Egészségvédelmi és Környezetvédelmi Program beindítása és folyamatos működtetése A Környezetnevelési Munkacsoport feladatainak meghatározása, folyamatos működése Szüreti bál megtartása Munkaközösségi foglalkozás: alsós, 1-4. osztályok osztályfőnökeinek Megemlékezés október 23-ról Szakmai konferencián való részvétel Játékos sportdélután Focibajnokság Ping-pong labda és kosárlabda bajnokság Sakk- és malombajnokság

11 11 Az ősz színei rajzpályázat Az EMI program keretében játékos délután a szülőkkel, testvérekkel Látogatás a jászberényi Állat- és Növénykertbe Zöld Diákparlamenti szekcióülés Részvétel a Jászsági Szavalóversenyen Módszertani továbbképzésen való részvétel tiflo- és szurdopedagógia szakterületen November hónap: Nemzetközi ne vásárolj semmit! világnap tudatos vásárlás szabályai projekt Egészségvédelmi hónap: előadások, bemutatók tartása, rajzpályázat Játékos sportverseny Tisztasági őrjárat megszervezése, működtetése Zöldpontos akció indítása Munkaközösségi foglalkozás: 5-8. osztályfőnökök részvételével Szakmai értekezlet: az integrált és a társuló sérülést mutató gyerekek fejlesztésének alapelvei 8. osztályos tanulók pályaorientációja, szakmák megtekintése A tagintézményekben lévő részképesség zavaros tanulók fejlesztéséhez segítségnyújtás, tapasztalatátadás Hulladékgyűjtés Könyvtárt népszerűsítő délután megrendezése December hónap: Korcsolya oktatás tanulóink részére Karácsonyi kézműves pályázat Bábelőadás Madárvédelem: madáretetők készítése, elhelyezése Téli kirándulás Mikulás ünnepség iskolai megszervezése Mikulás előadás megtekintése színházlátogatás Karácsonyi ünnepség, megemlékezés tagintézményünkben Munkaközösségi foglalkozás: félévi felmérések kidolgozása matematika, magyar irodalom és magyar nyelv tantárgyból

12 12 Január hónap: A tél színei rajzpályázat Korcsolya oktatás tanulóink részére Hószobor építő verseny Origami verseny Előadás szervezése és megtartása tanulóink részére a Drog, Alkohol és Cigaretta veszélyeiről Munkaközösségi foglalkozás: a félév eredményeinek szakmai értékelése Félévi osztályozó értekezlet megtartása Közös téli program szervezése a gyerekekkel: szánkózás, hógolyózás Téli sportvetélkedő a másik két tagintézménnyel EMI program a szülőkkel, testvérekkel Klubdélután tartása Játszóház Február hónap: Fenntarthatóság új elemei: szén-dioxid nyomozók, öko-lábnyom Rajzpályázat: élményrajz a farsangi bálról Télbúcsúztató: kiszebáb égetés Puzzle kirakó bajnokság Vizes élőhelyek világnapjának megtartása Farsangi népszokások felelevenítése, műsorral való készülés a bálra Farsangi bál iskolai szinten való megrendezése Munkaközösségi foglalkozás: az autizmus Szakmai értekezlet A 8. osztályos tanulók továbbtanulási papírjainak elküldése Március hónap: Sakk-, malom- és marokkó bajnokság tavaszi fordulója Tavaszi kirándulás az ÖKO iskolai program keretében Tavaszi hulladékgyűjtés Témahét megrendezése a Víz világnapjától a Föld napjáig Hagyományként a mindenkori 7. osztály által tartott március 15-ei megemlékezés Munkaközösségi foglalkozás: aktuális szakmai fórumokon való részvétel megbeszélése Zagyva környékének rendbetétele

13 13 Április hónap: Versmondó verseny a költészet napja alkalmából A tanulók testi edzettségének felmérése Húsvéti készülődés, játszóház A tavasz színei rajzpályázat Részvétel a Város napja rendezvényein virágültetés Játszóház Diáknap a Hatvani úti Tagintézménnyel Iskolai akcióprogram a várossal a Föld napján Részvétel a megyei Ki Mit Tud? -on Munkaközösségi foglalkozás Komplex tanulmányi Versenyre a tanulók felkészítése és részvétele Hagyományőrző iskolazöldítés, udvarrendezés Játékos sportdélután szervezése Országos, térségi, városi Föld napi takarítási akció szervezése, lebonyolítása Május hónap: Térségi Ökotalálkozó a Madarak fák napján a Városi Állat- és Növénykertben közös ünnepléssel 3 napos iskolai tábor előkészítése, pályázaton az anyagi javak beszerzése Év végi felmérések elkészítése, kiértékelése Munkaközösségi foglalkozás: az éves munka értékelése Táborozás Témahét a környezetneveléshez kapcsolódóan Anyák napi ünnepség Gyermeknapi programok Június hónap: Megemlékezés a pedagógusnapról Az udvaros szakmai képzésben résztvevő tanulók szakmai vizsgája A nyár színei rajzpályázat Június 03. megemlékezés a Környezetvédelmi Világnapról: poszterek készítése, kiselőadás tartása, vetélkedő rendezése Év végi osztályozó értekezlet A 8. osztályosok ballagása Évzáró, bizonyítványosztás Az iskolai munka éves szakmai értékelése

14 14 Folyamatos: A helyi Főiskolai kar, a Gyógypedagógiai karok, és a gyógypedagógiai asszisztens hallgatók fogadása, szakmai irányítása, vezetése Pályázatok állandó figyelemmel kísérése, s a lehetséges, kivitelezhetőekben való maximális részvétel Szakmai tanácskozásokon, konferenciákon való részvétel Folyamatos önképzés Az iskolai Minőségbiztosítási program folyamatos működtetése A tagintézményekben lévő részképesség zavaros tanulók fejlesztéséhez segítségnyújtás, tapasztalatátadás Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Az egészségvédelmi és környezetvédelmi program folyamatos működtetése, a környezetnevelési csoport tevékenysége Cigányprogram működtetése 8. osztályos tanulók továbbtanulásának előkészítése Akciók, versenyek, témahét, jeles-napok, természeti rend védelme Sportversenyek a szabadban Bárcziné Kulcsár Júlia intézményvezető Jászberény, szeptember 01. Kapják: 1. Tanári szoba 2. Gazdasági Iroda 3. Bárcziné Kulcsár Júlia intézményvezető 4. Gergelyné Ádám Ildikó intézményvezető helyettes 5. Gulyásné Rácz Gyöngyi munkaközösség vezető 6. Diákönkormányzat 7. Iskolatitkár 8. Intézményi Tanács 9. Irattár 10. Szakszervezet

15 A Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 2015/2016-os Munkaterve havi lebontásban Szeptember hónap: Szeptember 01. tanévnyitó önálló intézményként új névvel A TÁMOP A-14/ Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával projekt keretében tanulóink különböző próbákon vesznek részt Szolnokon A TÁMOP C-14 innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem sikeres pályázatunk eredményeként 10 millió forintot nyert intézményünk, melyet 2 hetes napközis tábor megvalósítását követően sportnapok megrendezése, informatika szakkör és mentorprogram működtetése, pedagógus továbbképzéseken való részvétel és másfél millió forint értékben eszközbeszerzés lefolytatása A pedagógus önértékelési csoport munkájának beindítása, az önértékelési program működtetése Az új Szakképzési Törvénynek megfelelő szakmai program indítása A pedagógusok 32 órás időkeretébe tartozó foglalkozásokhoz szükséges dokumentáció elkészítése Az általános iskolai tanulók részére a délután négy óráig tartó foglalkozások megszervezése, a foglalkozások elindítása A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban TÁMOP pályázatban az ELTE konzorciumi partnereként folytatódik nevelőink felkészítése, valamint tanulóink bevonása az iskolazöldítő differenciált oktatás, valamint laborgyakorlat programban Diákönkormányzat megalakítása Energia őrjárat megszervezése - energiamanók Fogyatékos napi megemlékezés Az EMI program éves szintű elindítása A Zöld Diákparlament irányítócsoportjának megalakulása és éves munkatervének elkészítése A Fa Éve akcióprogram indítása a fenntarthatóságért A Körlánc Munkacsoport akciótervének elkészítése Szeptember 2. hete szülőértekezlet tartása Hulladékgyűjtés szervezése

16 Munkaközösségi foglalkozás tartása Részvétel a Jászsági Cigánynap rendezvényén tanulóink szereplésével Osztálytermek díszítése, kiemelten a környezeti nevelés célkitűzései - Virágos iskola Hiányzó tankönyvek folyamatos beszerzése Tanmenetek leadása Az ózonréteg védelme napjának megtartása szeptember 16-án Szeptember 18-án megemlékezés a takarítás világnapjáról: iskolaudvar, folyosók, tantermek közös rendbetétele, díszítés, dekoráció Közös munkálatok végzése, udvari játékok, kerítés festése a Sourcing Hungary Kft. dolgozóival Az Ökoiskolai program éves feladatainak meghatározása Folyamatos részvétel környezetnevelési konferenciákon Rajzpályázaton való részvétel A gyógypedagógiai, tanítóképző főiskolai karok hallgatóinak, valamint gyógypedagógiai asszisztens hallgatók fogadása, számukra bemutató órák tartása A szomatopedagógiai, logopédiai, autista és középsúlyos értelmi sérült tanulók egyéni fejlesztési tervének kidolgozása és beindítása Részvétel az Autómentes Nap rendezvényein Pályázat cigányösztöndíjra Tanulmányi kirándulás az ökoiskolai program keretében Október hónap: Megemlékezés az Állatok Világnapjáról október 05-én Mihály napi vásár Állatkerti foglalkozások, tanórák Őszi munkák a gyakorlókertben Az Egészségvédelmi és Környezetvédelmi Program beindítása és folyamatos működtetése A Környezetnevelési Munkacsoport feladatainak meghatározása, folyamatos működése Szüreti bál megtartása Munkaközösségi foglalkozás: alsós, 1-4. osztályok osztályfőnökeinek Megemlékezés október 23-ról Szakmai konferencián való részvétel Játékos sportdélután Focibajnokság Ping-pong labda és kosárlabda bajnokság Sakk- és malombajnokság Az ősz színei rajzpályázat

17 Az EMI program keretében játékos délután a szülőkkel, testvérekkel Látogatás a jászberényi Állat- és Növénykertbe Zöld Diákparlamenti szekcióülés Részvétel a Jászsági Szavalóversenyen Módszertani továbbképzésen való részvétel tiflo- és szurdopedagógia szakterületen November hónap: Nemzetközi ne vásárolj semmit! világnap tudatos vásárlás szabályai projekt Egészségvédelmi hónap: előadások, bemutatók tartása, rajzpályázat Játékos sportverseny Tisztasági őrjárat megszervezése, működtetése Zöldpontos akció indítása Munkaközösségi foglalkozás: 5-8. osztályfőnökök részvételével Szakmai értekezlet: az integrált és a társuló sérülést mutató gyerekek fejlesztésének alapelvei 8. osztályos tanulók pályaorientációja, szakmák megtekintése A tagintézményekben lévő részképesség zavaros tanulók fejlesztéséhez segítségnyújtás, tapasztalatátadás Hulladékgyűjtés Könyvtárt népszerűsítő délután megrendezése December hónap: Korcsolya oktatás tanulóink részére Karácsonyi kézműves pályázat Bábelőadás Madárvédelem: madáretetők készítése, elhelyezése Téli kirándulás Mikulás ünnepség iskolai megszervezése Mikulás előadás megtekintése színházlátogatás Karácsonyi ünnepség, megemlékezés tagintézményünkben Munkaközösségi foglalkozás: félévi felmérések kidolgozása matematika, magyar irodalom és magyar nyelv tantárgyból

18 Január hónap: A tél színei rajzpályázat Korcsolya oktatás tanulóink részére Hószobor építő verseny Origami verseny Előadás szervezése és megtartása tanulóink részére a Drog, Alkohol és Cigaretta veszélyeiről Munkaközösségi foglalkozás: a félév eredményeinek szakmai értékelése Félévi osztályozó értekezlet megtartása Közös téli program szervezése a gyerekekkel: szánkózás, hógolyózás Téli sportvetélkedő a másik két tagintézménnyel EMI program a szülőkkel, testvérekkel Klubdélután tartása Játszóház Február hónap: Fenntarthatóság új elemei: szén-dioxid nyomozók, öko-lábnyom Rajzpályázat: élményrajz a farsangi bálról Télbúcsúztató: kiszebáb égetés Puzzle kirakó bajnokság Vizes élőhelyek világnapjának megtartása Farsangi népszokások felelevenítése, műsorral való készülés a bálra Farsangi bál iskolai szinten való megrendezése Munkaközösségi foglalkozás: az autizmus Szakmai értekezlet A 8. osztályos tanulók továbbtanulási papírjainak elküldése Március hónap: Sakk-, malom- és marokkó bajnokság tavaszi fordulója Tavaszi kirándulás az ÖKO iskolai program keretében Tavaszi hulladékgyűjtés Témahét megrendezése a Víz világnapjától a Föld napjáig Hagyományként a mindenkori 7. osztály által tartott március 15-ei megemlékezés Munkaközösségi foglalkozás: aktuális szakmai fórumokon való részvétel megbeszélése Zagyva környékének rendbetétele

19 Április hónap: Versmondó verseny a költészet napja alkalmából A tanulók testi edzettségének felmérése Húsvéti készülődés, játszóház A tavasz színei rajzpályázat Részvétel a Város napja rendezvényein virágültetés Játszóház Diáknap a Hatvani úti Tagintézménnyel Iskolai akcióprogram a várossal a Föld napján Részvétel a megyei Ki Mit Tud? -on Munkaközösségi foglalkozás Komplex tanulmányi Versenyre a tanulók felkészítése és részvétele Hagyományőrző iskolazöldítés, udvarrendezés Játékos sportdélután szervezése Országos, térségi, városi Föld napi takarítási akció szervezése, lebonyolítása Május hónap: Térségi Ökotalálkozó a Madarak fák napján a Városi Állat- és Növénykertben közös ünnepléssel 3 napos iskolai tábor előkészítése, pályázaton az anyagi javak beszerzése Év végi felmérések elkészítése, kiértékelése Munkaközösségi foglalkozás: az éves munka értékelése Táborozás Témahét a környezetneveléshez kapcsolódóan Anyák napi ünnepség Gyermeknapi programok Június hónap: Megemlékezés a pedagógusnapról Az udvaros szakmai képzésben résztvevő tanulók szakmai vizsgája A nyár színei rajzpályázat Június 03. megemlékezés a Környezetvédelmi Világnapról: poszterek készítése, kiselőadás tartása, vetélkedő rendezése Év végi osztályozó értekezlet A 8. osztályosok ballagása Évzáró, bizonyítványosztás Az iskolai munka éves szakmai értékelése

20 Folyamatos: A helyi Főiskolai kar, a Gyógypedagógiai karok, és a gyógypedagógiai asszisztens hallgatók fogadása, szakmai irányítása, vezetése Pályázatok állandó figyelemmel kísérése, s a lehetséges, kivitelezhetőekben való maximális részvétel Szakmai tanácskozásokon, konferenciákon való részvétel Folyamatos önképzés Az iskolai Minőségbiztosítási program folyamatos működtetése A tagintézményekben lévő részképesség zavaros tanulók fejlesztéséhez segítségnyújtás, tapasztalatátadás Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Az egészségvédelmi és környezetvédelmi program folyamatos működtetése, a környezetnevelési csoport tevékenysége Cigányprogram működtetése 8. osztályos tanulók továbbtanulásának előkészítése Akciók, versenyek, témahét, jeles-napok, természeti rend védelme Sportversenyek a szabadban Bárcziné Kulcsár Júlia intézményvezető Jászberény, szeptember 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016 08.31.Tanévnyitó ünnepély /Felelős:2.évf./ Szeptember 09.01.első tanítási nap, szülői értekezlet

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény neve Család Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézmény címe: 8360, Hunyadi utca 3. OM azonosító: 037492 Telefon: 06/83/320-107 Fax: 06/83/510-604 E-mail: csaladiskola@csaladiskola.hu Tanítási

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV Tanévkezdés előtti feladatok SZEPTEMBER Esemény, feladat Felelős 1. kedd 2. szerda 3. csütörtök 4. péntek 5. szombat 6. vasárnap 7. hétfő 8. kedd 9. szerda 10. csütörtök

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: ig. Kiss Péterné Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2015. szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve Tóvárosi Általános Iskola 8000. Székesfehérvár, Iskola tér 1. tel/fax: 22/505-730 http://www.tovarosi.hu E-mail: tovarosi@gmail.com 2008/2009. tanév munkaterve Székesfehérvár, 2008. augusztus 29. A Tóvárosi

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15

T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15 T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15 Készítette: Kalapos Tamás Igazgató 1 A 2008/09-as tanév munkatervének összeállításához felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK. Alkalmazotti létszám 45 fő, 2 fő GYES-en van. Teljes munkaidőben dolgozik 42 fő, 3 fő részmunkaidős, 6 fő óraadó.

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK. Alkalmazotti létszám 45 fő, 2 fő GYES-en van. Teljes munkaidőben dolgozik 42 fő, 3 fő részmunkaidős, 6 fő óraadó. Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2015/2016. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

II. RÉSZ. Nevelési program (helyi tanterv)

II. RÉSZ. Nevelési program (helyi tanterv) II. RÉSZ Nevelési program (helyi tanterv) 1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK A tanulók szociális képességeinek, viselkedésének,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu O M : 0 3 0 8 8 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA

4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu O M : 0 3 0 8 8 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA K E M É N Y Z S I G M O N D U T C A I Ó V O D A 4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. telefon: 56-446-003 mobil: 06-20/530-41-32 email: szajovi@gmail.com Honlapcím: www.szajoliovoda.hu OM: 201969 Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKATERV ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-OS TANÉV. Készítette: Klauzné Keresztes Ágota napközis munkaközösség vezető

NAPKÖZIS MUNKATERV ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-OS TANÉV. Készítette: Klauzné Keresztes Ágota napközis munkaközösség vezető NAPKÖZIS MUNKATERV ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-OS TANÉV Készítette: Klauzné Keresztes Ágota napközis munkaközösség vezető AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben