ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON"

Átírás

1 ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT LAKOSSÁG KÖRÉBEN július

2 TARTALOMJEGYZÉK I Vállalati szektor... 2 I.1 Alapsokaság és minta... 2 I.2 Internet-használat... 4 I.3 Ügyfélkapu igénybevétele... 5 I.4 Városi honlap használata... 5 I.5 Önkormányzati ügyintézés... 7 I.6 Média igénybevétele... 8 II Lakossági szektor II.1 Alapsokaság és minta II.2 Internet-használat II.3 Ügyfélkapu igénybevétele II.4 Városi honlap használata II.5 Önkormányzati ügyintézés II.6 Média igénybevétele... 17

3 I Vállalati szektor I.1 Alapsokaság és minta A kutatás során a mezıcsáti társas vállalkozások felét (44) vizsgáltuk meg egy olyan minta segítségével, amely megbízhatóan reprezentálja az alapsokaságot ágazati szektor, valamint az alkalmazottak száma szerint. A mintát olyan módon alakítottuk ki, hogy az egyes szektorok, azaz a termelés (mezıgazdaság és ipar), a kereskedelem, valamint a szolgáltatások területe is megfelelı számú választ tartalmazzon, ami a kutatás eredményeinek a vállalatok fı ágazati hovatartozása szerinti elemezhetıségét biztosítja számunkra. Mindezek mellett ügyeltünk arra is, hogy a nagyobb létszámú vállalkozások az alapsokaságban megfigyelt arányukhoz képest a mintában nagyobb súlyt kapjanak, ezzel garantálva az egyes létszám-kategóriákban az elemezhetıséghez szükséges elemszámot. Az alapsokaság pontos létszám-kategória és ágazati szektor szerinti megoszlását pedig súlyozással állítottuk elı. 1. TÁBLÁZAT A MINTA ÉS AZ ALAPSOKASÁG ÖSSZETÉTELE Minta Alapsokaság db % db % Ágazat szerint Termelés Kereskedelem Szolgáltatások Az alkalmazottak száma szerint 0-1 fı fı fı felett Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatban nyert adatokról 90 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-10%-kal térnek el attól, amit az összes mezıcsáti telephellyel rendelkezı cég megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba meghaladhatja a fenti értéket azokban az esetekben, amikor egy megoszlást nem a kérdezett vállalkozások összességére, hanem egy kisebb alcsoportra adunk meg. A felmérés során az elsıdleges elemzési szempontot a foglalkoztatottak száma jelentette. A mezıcsáti vállalatok közel egyötöde nem foglalkoztat fıállású munkavállalót, egytizedérıl pedig nincsenek létszámmal kapcsolatos információink. A vizsgált cégek egynegyede 1 fıvel, egytizede pedig 2 fıvel mőködik, 3-4 alkalmazottat pedig 14%-a foglalkoztat. Az 5-9 fıs vállalkozások aránya 10% körüli, míg ennél több munkavállalóval a cégek 14%-a rendelkezik, 20-nál több alkalmazottja csak mintegy 6 vállalatnak van. A számok mutatják, hogy a Mezıcsáton bejelentett vállalatok több mint 80%-a a mikrovállalati kategóriába tartozik. A másodlagos elemzési szempontunk a cégek ágazati (szektoriális) hovatartozása volt, ennek megfelelıen egy hármas tagolást állítottunk elı: termelés (mezıgazdaság és ipar), kereskedelem és szolgáltatások. A fenti táblázatból jól látható, hogy a minta megoszlása jól közelíti ebbıl a szempontból a sokasági megoszlást. Részletesebben vizsgálva az ágazati 2

4 hovatartozást a cégek közel egynegyede szakmai szolgáltatásokat nyújt, 18%-a a feldolgozóiparban, illetve 13%-a az építıiparban tevékenykedik, közel egynegyede foglalkozik kereskedelemmel és jármőjavítással, illetve 8%-a a mezıgazdaság területén mőködik. A fennmaradó vállalkozások egyéb szolgáltatásokat végeznek (14%), oktatás, egészségügy (8%), vendéglátás (2%), illetve logisztika, távközlés (3%). A cégek ágazati besorolása kapcsán fontos megemlíteni az ilyen kategorizálások korlátait: a cégek nyilvántartása egy megjelölt fıtevékenység szerint történik, de ez a megnevezés nem minden esetben fedi le a teljes tevékenységi kört. A tanulmányozott sokaságban a vállalatok 60%-a 20 millió forintnál kevesebb nettó árbevételt ért el az elızı évben, 13%-a realizált millió forint árbevételt, 5%-a millió forint, 5%-a pedig millió forint közötti forgalmat bonyolított. A 300 millió forint feletti árbevétellel rendelkezık aránya mintegy 5% volt, 2008-ban. A válaszadó cégek 12%-a pedig nem adott érdemi választ. Az alábbi ábra jól szemlélteti az árbevétel és a foglalkoztatott létszám közepesnél valamivel erısebb kapcsolatát. A létszám 5 fı feletti növekedésével erıteljesen emelkedik a legalább 100 millió forintos árbevétellel bíró cégek hányada, ugyanakkor drasztikusan csökken a 20 millió forint alatti bevétellel rendelkezık aránya. Az ágazati bontás azt mutatja, hogy a legnagyobb cégek a kereskedelem területén mőködnek, míg a szolgáltatási és termelési szektorban magasabb a kisebb vállalkozások részesedése. 1. ÁBRA A VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA ÁRBEVÉTEL-KATEGÓRIÁNKÉNT AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, ILLETVE AZ ÁGAZATOK SZERINT 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0-1 fı 2-4 fı 5 fı+ 0% Termelés KereskedelemSzolgáltatás 20 M Ft alatt M Ft 100 M Ft felett 20 M Ft alatt M Ft 100 M Ft felett 3

5 I.2 Internet-használat A mezıcsáti társas vállalkozások 70%-a rendelkezik internet-elıfizetéssel, ez mintegy 60 céget jelent a 87-bıl. Az 5 fı, illetve a 100 millió forint árbevétel feletti cégek közel mindegyikének van internet-kapcsolata, az ágazatok közül a termelés van némi lemaradásban (59%). Az internet-hozzáféréssel bírók között a leggyakoribb kapcsolattípus a DSL (59%), ezt a lassú kapcsolatok (analóg modemes, ISDN) (13%), szélessávú mobilinternet (12%) és a kábeltelevíziós (kábelnetes) csatlakozás (6%) követik. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2. ÁBRA AZ INTERNET-ELİFIZETÉSEK TÍPUSAI 0-1 fı 2-4 fı 5 fı+ DSL Lassú kapcsolat Szélessávú mobilinternet Kábelnet A cégek bevallása alapján összességében a vállalati alkalmazottak közel fele rendelkezik internet-hozzáféréssel, a létszám növekedésével ez az arány fokozatosan csökken. Az ágazatok között ebbıl a szempontból nem tapasztalhatunk számottevı eltérést. Az internet-elıfizetéssel rendelkezı cégek, illetve ezen vállalkozásoknál az internet-hozzáféréssel bíró alkalmazottak aránya (összességében a vállalatoknál foglalkoztatottak közel fele) is azt mutatja, hogy ebben a tekintetben nincs jelentıs gátja az elektronikus ügyintézés használatának és terjedésének a mezıcsáti vállalatok körében. 3. ÁBRA AZ INTERNET-HOZZÁFÉRÉSSEL RENDELKEZİ ALKALMAZOTTAK ARÁNYA 0-1 fı fı 64 5 fı % felett 51-75% 26-50% 0-25% Nem tudja, válaszhiány Átlagosan 4

6 I.3 Ügyfélkapu igénybevétele A vállalatok több mint 63%-a rendelkezik a honlapon található Ügyfélkapu szolgáltatások igénybevételéhez szükséges okmányirodai regisztrációval, 27%-a már hallott az Ügyfélkapuról, de nincs regisztrációja, míg a cégek 10%-a még nem is hallott errıl a lehetıségrıl. Az alkalmazottak száma és az Ügyfélkapu ismertsége és használatának valószínősége között nincs különösebb kapcsolat. Az ágazatok közül a kereskedelem esetében beszélhetünk átlag feletti használatról. A cégek többsége, több mint 90%-a az adóbevallások miatt veszi igénybe az Ügyfélkaput, míg 8% egyéb célból regisztrált. 4. ÁBRA RENDELKEZIK-E ÖN A HONLAPON TALÁLHATÓ ÜGYFÉLKAPU SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYIRODAI REGISZTRÁCIÓVAL? 0-1 fı 2-4 fı 5 fı+ Igen Nem, de már hallottam róla Nem, nem is hallottam róla I.4 Városi honlap használata A vállalatok 43%-a legalább évente többször meglátogatja a honlapot, ezen cégek háromnegyede havi gyakorisággal keresi fel a weboldalt. A vállalkozások 12%-a csak évente legfeljebb egyszer nézi meg a website-ot, 5%-a azért nem látogatja, mert nem tud a létezésérıl, 40%-át viszont egyáltalán nem érdekli a honlap. Megállapítható, hogy a cégméret növekedésével a honlap látogatásának gyakorisága emelkedik. 5. ÁBRA SZOKTA ÖN LÁTOGATNI A HONLAPOT? Igen, legalább havi gyakorisággal 40% 32% Igen, évente többször Igen, évente egyszer 5% 12% 11% Nem, mert nem tudok róla, hogy létezne Nem, mert nem érdekel A városi honlapot látogató vállalatokat megkértük, osztályozzák 1-tıl 5-ig terjedı skálán, hogy mennyire elégedettek az önkormányzat honlapjának szolgáltatásaival, fejlettségével. A kapott 5

7 válaszokat egy -100-tól ig terjedı egyenlegskálán értékeltük, ahol a -100 jelentése egyáltalán nem elégedett, a +100 jelentése pedig teljes mértékben elégedett. A cégek a kereskedelemben mőködı vállalatok kivételével a honlap felépítésével elégedettek, míg az elérhetı funkciókat és a honlapon található információk frissességét közepesnek ítélték. A vállalat mérete nem mutat összefüggést a vizsgált tényezıvel. Ágazatok szerint azt láthatjuk, hogy a termelési tevékenységet végzık mindegyik szempontot átlag felettinek, a szolgáltatást nyújtó cégek a honlap felépítése kivételével mindent átlag alattinak ítéltek meg, míg a kereskedelmi cégek mind a három megkérdezett kategóriával elégedetlenek ÁBRA AZ ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁVAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG Termelés Kereskedelem Szolgáltatás Elérhetı funkciók Információk frissessége Honlap felépítése Az önkormányzati honlapról való nyomtatványletöltés jelentheti az elsı lépést az elektronikus ügyintézés felé való elmozdulás útján, ennek megfelelıen fontos kérdés, hogy a vállalatok miként viszonyulnak ehhez a lehetıséghez. A mezıcsáti vállalkozások 20%-a szokott nyomtatványokat letölteni az önkormányzat weboldaláról, 22%-a azért nem él ezzel az opcióval, mert a személyes ügyintézésben jobban bízik, 48%-a egyéb okból (túlnyomó többségében nincs szüksége rá) nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást, 10%-a pedig nem szolgált érdemi válasszal. 7. ÁBRA SZOKOTT- E NYOMTATVÁNYT LETÖLTENI MEZİCSÁT VÁROS HONLAPJÁRÓL? Termelés Kereskedelem Szolgáltatás Igen Nem, mert jobbnak tartom a személyes ügyintézést Nem, egyéb okból Nem tudja, válaszhiány A kapott eredmények arra utalnak, hogy a szolgáltatások területén mőködı vállalatok már 6

8 felismerték az elektronikus ügyintézésben rejlı lehetıségeket és elınyöket, míg a termelı cégeknél még nagy az elektronikus úttal szembeni bizalmatlanság. Az elektronikus ügyintézés következı szintjét a kérelmek, nyomtatványok online módon való benyújtása képezi, az eredmények alapján a vállalatok többsége nyitott ennek irányába. A cégek 82%-a szívesen venné, ha internetes úton nyújthatna be kérelmet a hivatal felé, illetve ilyen módon nyomon követhetné ügyének sorsát. A lehetıségtıl ódzkodók többsége itt is azt hozta fel indokként, hogy jobban bízik a személyes ügyintézésben. Az online ügyintézés iránti fogadókészség erısödik a cég méretének növekedésével: amíg a 20 millió forint alatti árbevétellel rendelkezı vállalkozásoknak 80%-a, addig a 100 millió forintnál is több árbevételt elérı vállalatok 88%-a élne az internetes kérelembenyújtás lehetıségével, amennyiben az elérhetı lenne. I.5 Önkormányzati ügyintézés A mezıcsáti telephellyel rendelkezı vállalatok az elmúlt 3 évben átlagosan 15-ször intéztek ügyet személyesen a helyi polgármesteri hivatalban, 9-szer telefonon és 2-szer interneten, összességében közel 26 ügyintézés jutott egy céges ügyintézıre. A számok jól érzékeltetik, hogy még mindig a személyes eljárás a leggyakoribb, a cégek több mint felénél ször, 22%-ánál pedig legalább 15-ször került sor személyes ügyintézésre. A telefonos megoldás már ritkább, ezt csak a vállalkozások 63% vette igénybe, míg az online ügyintézésre nem érkezett megfelelı mennyiségő érdemi válasz, ennek következtében nem tudunk következtetéseket levonni ezzel a típussal kapcsolatban. A rendelkezésre álló adatok nem alkalmasak mélyebb elemzés elvégzésére, az viszont megállapítható, hogy a cég méretének növekedésével fokozatosan elıtérbe kerül a telefonos és az internetes ügyintézés, míg a legkisebb vállalkozások túlnyomó többségében a személyes kapcsolatfelvételt preferálják. Az is jól látható, hogy a termelési tevékenységet végzı vállalatok jóval gyakrabban fordulnak a hivatalhoz, mint a kereskedelemben mőködı cégek. 8. ÁBRA HÁNY ALKALOMMAL INTÉZETT ÖN ÜGYET TELEPÜLÉSE POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN? Személyesen 15 Telefonon nél többször 6-15 alkalommal 1-5 alkalommal Egyszer sem Átlagosan A vállalatokat megkértük, osztályozzák 1-tıl 5-ig terjedı skálán, hogy mennyire elégedettek a polgármesteri hivatalban való ügyintézéssel az alábbi szempontok szerint: tájékoztatás minısége, ügyintézı hozzáállása, határidık tartása, esetleges döntés (határozat) megalapozottsága, intézkedés minısége. A kapott válaszokat a fentebb már bemutatott -100-tól ig terjedı 7

9 egyenlegskálán értékeltük, ahol a -100 jelentése egyáltalán nem elégedett, a +100 jelentése pedig teljes mértékben elégedett. A cégek összességében a döntés megalapozottsága és a határidık tartása kivételével abszolút pozitív módon nyilatkoztak a hivatali ügyintézésrıl (52-68 közötti értékek), Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók fıként a határidık tartásával nincsenek megelégedve ÁBRA A HIVATALI ÜGYINTÉZÉSSEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG 20 M Ft alatt M Ft 100 M Ft felett Határidık tartása Kapott tájékoztatás minısége Döntés megalapozottsága, intézkedés minısége Ügyintézı hozzáállása A hivatali ügyintézés fejlesztésével kapcsolatban a megkérdezettek több mint fele tett javaslatot, megjegyzést. Túlnyomó többségének azt volt a véleménye, hogy az ügyintézések során csökkenteni kellene a várakozási idıt, akár a nyitvatartási idı hosszabbításával, vagy a határidık pontosabb tartásával. Többen megjegyezték, hogy az ügyintézık szakmai felkészültségén, hozzáállásán is javítani kellene, néhányan a honlapon elérhetı információk frissességét, részletességét, felhasználóbarát mivoltát hiányolták, illetve az internetes ügyintézési lehetıségek jelentıs kibıvítését tartanák fontosnak. I.6 Média igénybevétele A vállalatok 74%-a olvassa rendszeresen a Városi Újságot, 6%-a nézi a Városi TV-t, míg 20%-a egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a médiumokkal. Megállapítható, hogy a cégméret növekedésével az újság olvasása válik kevésbé fontossá, illetve a termelési tevékenységet végzık mindkét közvetítıt átlag feletti arányban veszik igénybe. Az eredmények azt jelzik, hogy a cégek rendszeresen tájékozódnak a helyi média segítségével, a nyomtatott sajtó lényegesen nagyobb részarányt képvisel, így ebben érdemes lehet az önkormányzattal kapcsolatos híreket, információkat megjelentetni. 8

10 10. ÁBRA IGÉNYBE VESZI-E AZ ALÁBBI HELYI MÉDIUMOKAT INFORMÁCIÓSZERZÉSRE? 20% 6% 74% Városi Újság Városi TV Egyiket sem 9

11 II Lakossági szektor II.1 Alapsokaság és minta A mezıcsáti lakhellyel rendelkezı felnıtt lakosság lélekszáma 5100 körül alakult a felmérés idıpontjában, ebbıl mintegy 2450 férfi és 2650 nıi lakos. Egy másik kutatásunk eredményei alapján a polgármesteri hivatalban ügyet intézık aránya a férfiak esetében 30%, a nık körében pedig 31% körül alakult 2008 végén. Ezen felmérés eredményeinek felhasználásával a kutatás során a továbbiakban a mezıcsáti illetıségő, az elmúlt 3 évben a polgármesteri hivatalban ügyet intézı felnıtt lakosság körét vizsgáltuk egy olyan 104-es elemszámú minta segítségével, amely megbízhatóan reprezentálja az alapsokaságot nem és életkor szerint. A minta kialakításánál arra ügyeltünk, hogy az ügyintézéssel leginkább érintett éves korosztály az alapsokaságban megfigyelt arányához képest a mintában nagyobb súlyt kapjon. Az alapsokaság pontos nem és életkor szerinti megoszlását pedig súlyozással állítottuk elı. 2. TÁBLÁZAT A MINTA ÉS AZ ALAPSOKASÁG ÖSSZETÉTELE Minta Alapsokaság db % db % Nem szerint Férfi Nı Életkor szerint éves éves év felett Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatban nyert adatokról 90 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-8,3%-kal térnek el attól, amit az összes mezıcsáti lakhellyel rendelkezı, az önkormányzati hivatalban az elmúlt 3 évben ügyet intézı lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba meghaladhatja a fenti értéket azokban az esetekben, amikor egy megoszlást nem az érintett lakosság összességére, hanem egy kisebb alcsoportra adunk meg. Az önkormányzati hivatalban ügyet intézı mezıcsáti felnıtt lakosok 48%-a férfi és 52%-a nı, ezek az arányok gyakorlatilag megegyeznek a teljes felnıtt lakosságban megfigyelhetı hányadokkal. A vizsgált lakosság számát, megoszlását és teljes lakosságon belüli arányát korcsoportonként az alábbi táblázat mutatja be. 3. TÁBLÁZAT A HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ LAKOSOK SZÁMA ÉS ARÁNYA Teljes lakosság Ügyet intézı lakosok aránya Ügyet intézı lakosok száma Ügyet intézı lakosok megoszlása éves % % éves % % éves % % éves % % 60 év felett % % % % 10

12 Az alábbi két ábra jól szemlélteti, hogy a éves korosztályban lényegesen magasabb az ügyet intézı nıi lakosok aránya, míg a többi korcsoportban teljesen kiegyenlített a két nem hányada. 11. ÁBRA AZ ÜGYET INTÉZİ LAKOSOK MEGOSZLÁSA NEM ÉS ÉLETKOR SZERINT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Férfi Nı éves éves éves éves 60 év felett 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% éves Férfi éves éves éves 60 év felett Nı II.2 Internet-használat A mezıcsáti illetıségő, a hivatalban ügyet intézı lakosok 51%-a rendelkezik internetelıfizetéssel, ez mintegy 800 lakost jelent az 1560-ból (a 3. táblázatban bemutatott, a lakosság az elmúlt 3 évben a hivatalban ügyet intézett része). A férfiak és nık közel ugyanakkora aránya rendelkezik internet-csatlakozással, elıbbiek 55%-a, míg utóbbiak 48%-a. Az életkor növekedésével fokozatosan csökken az internet-elıfizetéssel rendelkezık aránya: amíg a 40 év alattiak 75%-ának van internet-hozzáférése, addig a évesek körében 39%, a 60 év felettiek esetében pedig 17% a megfelelı ellátottság. Az internet-hozzáféréssel bírók között a leggyakoribb kapcsolattípus a DSL (56%) és a kábeltelevíziós (kábelnet) csatlakozás (25%), ezeket lényegesen lemaradva követi a szélessávú mobilinternet (2%) és a lassú kapcsolatok (analóg modemes, ISDN) (1%). A válaszadók 14%-a egyéb csatlakozással rendelkezik. Az internet-elıfizetés hiánya szők keresztmetszetet jelenthet az elektronikus ügyintézés terjedését illetıen, ugyanakkor az internet-ellátottság évek óta tartó növekedése bizakodásra adhat okot. 11

13 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 12. ÁBRA AZ INTERNET-ELİFIZETÉSEK TÍPUSAI 0% év év 60 év felett DSL Kábelnet Szélessávú mobilinternet Lassú kapcsolat Egyéb Az érintett lakosság kevesebb mint 5%-a tölt napi 3 óránál többet az internet böngészésével, 28%-a napi 1-2 órát internetezik, 2%-a legfeljebb hetente 4-5 napon veszi igénybe a világhálót, 11%-a pedig ennél is ritkábban, míg 43%-a egyáltalán nem használja az internetet. Az életkor emelkedésével az internetezési gyakoriság fokozatosan csökken: amíg a legfiatalabb korcsoport több mint fele napi rendszerességgel böngészi a netet, addig a 60 év felettiek körében szinte senki sem használja ilyen gyakorisággal. A férfiak és a nık között jelentıs különbség nem tapasztalható. 13. ÁBRA AZ INTERNET-HASZNÁLAT GYAKORISÁGA év év 60 év felett Naponta legalább 3 órát Naponta 1-2 órát Hetente 4-5 nap Hetente 2-3 nap Hetente egyszer Ritkábban Nem használom az internetet Az internetezı lakosok kétharmada rendelkezik címmel, ez az arány a férfiak körében 90%, a nık esetében pedig 65%. Az elektronikus levelezés használata is összefügg az életkorral, az 60 év alattiak kétharmadának van címe, míg az 60 évnél idısebbek körében a megfelelı hányad 50%. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a fiatalok és a férfiak körében várható legkorábban az elektronikus ügyintézés terjedése. II.3 Ügyfélkapu igénybevétele A vizsgált lakosságnak mindössze 4%-a rendelkezik a honlapon található Ügyfélkapu szolgáltatások igénybevételéhez szükséges okmányirodai 12

14 regisztrációval, 27%-a már hallott az Ügyfélkapuról, de nincs regisztrációja, míg a lakosok 69%- a még nem is hallott errıl a lehetıségrıl. 14. ÁBRA RENDELKEZIK-E ÖN A HONLAPON TALÁLHATÓ ÜGYFÉLKAPU SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYIRODAI REGISZTRÁCIÓVAL? év év 60 év felett Igen Nem, de már hallottam róla Nem, nem is hallottam róla A nık körében némileg magasabb a regisztrációval bírók hányada (6%), mint a férfiak esetében (1%). Korcsoportonként azt tapasztalhatjuk, hogy a évesek közül szinte senki nem rendelkezik regisztrációval, addig 40 év felettieknél ez a szám 7% körül alakul. Az Ügyfélkaput igénybe vevık közel kétharmada céges kötelezettsége miatt, egyharmada magánszemélyként döntött a regisztráció mellett. II.4 Városi honlap használata A vizsgált internetezı lakosság több mint egyharmada legalább évente többször meglátogatja a honlapot, többségük havi gyakorisággal keresi fel a weboldalt. A lakosok 11%-a csak évente legfeljebb egyszer nézi meg a website-ot, 21%-a azért nem látogatja, mert nem tud a létezésérıl, 31%-át viszont egyáltalán nem érdekli a honlap. A rendelkezésre álló adatok nem elégségesek mélyebb elemzés elvégzésére, ugyanakkor az megállapítható, hogy az életkor csökkenésével a honlap látogatásának gyakorisága valamelyest emelkedik. 15. ÁBRA SZOKTA ÖN LÁTOGATNI A HONLAPOT? 27% 10% 1% Igen, legalább havi gyakorisággal Igen, évente többször 31% 21% 10% Igen, évente egyszer Igen, ritkábban, mint évente Nem, mert nem tudok róla, hogy létezne Nem, mert nem érdekel A városi honlapot látogatókat megkértük, osztályozzák 1-tıl 5-ig terjedı skálán, hogy mennyire elégedettek az önkormányzat honlapjának szolgáltatásaival, fejlettségével. A kapott válaszokat egy -100-tól ig terjedı egyenlegskálán értékeltük, ahol a -100 jelentése egyáltalán nem elégedett, a +100 jelentése pedig teljes mértékben elégedett. 13

15 16. ÁBRA AZ ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁVAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG év év 60 év felett Információk frissessége Elérhetı funkciók Honlap felépítése Az emberek a honlap felépítésével és az elérhetı funkciókkal elégedettek, de a weboldalon található információk frissességét illetıen csak közepes elégedettséget figyelhetünk meg, a éves korosztály pedig negatívan ítélte meg ezt a tényezıt. Nemek szerint nem találhatók számottevı eltérések. Az önkormányzati honlapról való nyomtatványletöltés fontos lépcsıfokot jelenthet az elektronikus ügyintézés elterjedése során, ennek megfelelıen fontos kérdés, hogy a lakosok miként viszonyulnak ehhez a lehetıséghez. A mintában szereplık közül 2-en válaszoltak igennel arra a kérdésre, hogy szokott-e nyomtatványt letölteni az önkormányzat honlapjáról. A válaszadók közel kétharmada azért nem használja ezt a megoldást, mert a személyes ügyintézésben jobban bízik, 18%-a pedig egyéb okból (túlnyomó többségében nincs szüksége rá) nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást. 17. ÁBRA SZOKOTT- E NYOMTATVÁNYT LETÖLTENI MEZİCSÁT VÁROS HONLAPJÁRÓL? év év Nem, mert jobbnak tartom a személyes ügyintézést Nem, egyéb okból A kapott eredmények arra utalnak, hogy az emberek körében még igen magas a bizalmatlanság az elektronikus ügyintézéssel szemben, többségük egyértelmően a hagyományos, személyes kapcsolatfelvételt favorizálja. 14

16 18. ÁBRA HA LEHETNE, AKKOR NYÚJTANA-E BE KÉRELMET INTERNETES ÚTON, JÓNAK TARTANÁ-E, HA ÍGY NYOMON KÖVETHETİ LENNE KÉRELMÉNEK SORSA? év év 60 év felett Igen Nem, mert személyesen intézi Nem, mert nem ért hozzá Nem, mert nincs szüksége rá Nem, egyéb okból Az elektronikus ügyintézés következı szintjét a kérelmek, nyomtatványok online módon való benyújtása képezi, az eredmények alapján a lakosok több fele nyitott ennek irányába. A lakosok 62%-a szívesen venné, ha internetes úton nyújthatna be kérelmet a hivatal felé, illetve ilyen módon nyomon követhetné ügyének sorsát. A lehetıségtıl tartózkodók egyharmada (az összes érintett 12%-a) itt is azt hozta fel érvként, hogy jobban bízik a személyes ügyintézésben, 9% állítása szerint nem ért az internethez, 4%-nak pedig nincs szüksége erre a megoldásra. A válaszadók 11%-a egyéb okból tartózkodik ettıl a megoldástól, legtöbben korukat hozták fel kifogásként. Az eddigiekhez hasonlóan az online ügyintézés iránti fogadókészség is fokozatosan gyengül az életkor emelkedésével: amíg a 40 év alattiak 84%-a, addig a 60 év felettieknek már csak 41%-a élne az internetes kérelembenyújtás lehetıségével, amennyiben az elérhetı lenne. A nık lényegesen nyitottabbnak bizonyultak ebben a tekintetben a férfiaknál (71% vs. 53%). II.5 Önkormányzati ügyintézés A vizsgált lakosok az elmúlt 3 évben átlagosan közel 6-szor intéztek ügyet a helyi polgármesteri hivatalban személyesen, telefonon pedig átlagosan 1-szer. Arra a kérdésre, hogy intéztek-e ügyet interneten az elmúlt 3 évben, két válasz érkezett, így az itt kapott adatok nem alkalmasak mélyebb elemzésre. Összességében közel 7 ügyintézés jutott egy ügyet intézı lakosra. A számok jól érzékeltetik, hogy még mindig messze a személyes eljárás a leggyakoribb, a lakosok 62%-ánál legalább 3-szor, 26%-ánál pedig legalább 6-szor került sor személyes ügyintézésre. A telefonos megoldás már jóval ritkább, ezt csak a lakosok közel 10%-a vette igénybe, míg az online ügyintézésrıl nem állnak rendelkezésünkre elégséges információk. A kapott adatok nem alkalmasak mélyebb elemzés elvégzésére, az viszont megállapítható, hogy az életkor növekedésével fokozatosan elıtérbe kerül a telefonos ügyintézés. 15

17 19. ÁBRA HÁNY ALKALOMMAL INTÉZETT ÖN ÜGYET TELEPÜLÉSE POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN? Személyesen 5,8 Telefonon 0,5 6,8 5-nél többször 3-5 alkalommal 1-2 alkalommal Egyszer sem Átlagosan Az ügyet intézı lakosokat megkértük, osztályozzák 1-tıl 5-ig terjedı skálán, hogy mennyire elégedettek a polgármesteri hivatalban való ügyintézéssel az alábbi szempontok szerint: tájékoztatás minısége, ügyintézı hozzáállása, határidık tartása, esetleges döntés (határozat) megalapozottsága, intézkedés minısége. A kapott válaszokat a fentebb már bemutatott -100-tól ig terjedı egyenlegskálán értékeltük, ahol a -100 jelentése egyáltalán nem elégedett, a +100 jelentése pedig teljes mértékben elégedett. A lakosok összességében mindegyik tényezı alapján pozitív módon nyilatkoztak a hivatali ügyintézésrıl (50-62 közötti értékek), ugyanakkor az életkor csökkenésével egyre inkább mérséklıdik az elégedettség mindegyik vizsgált tényezı kapcsán ÁBRA A HIVATALI ÜGYINTÉZÉSSEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG év év 60 év felett Kapott tájékoztatás minısége Határidık tartása Döntés megalapozottsága, intézkedés minısége Ügyintézı hozzáállása A hivatali ügyintézés fejlesztésével kapcsolatban a megkérdezettek egyharmada tett javaslatot, megjegyzést. Egynegyedük mindennel elégedett volt, többen kifogásolták a hosszadalmas, bonyolult ügyintézést, a hosszú várakozási idıt. Néhányan megjegyezték, hogy az ügyintézık szakmai felkészültségén, hozzáállásán, illetve a tájékoztatás minıségén is javítani kellene. 16

18 II.6 Média igénybevétele A vizsgált lakosság mintegy 75%-a olvassa rendszeresen a Városi Újságot vagy nézi a Városi TV-t információszerzés céljából, 44%-a csak az újságot, 6%-a csak a televíziót, 25%-a mind a két médiumot figyelemmel követi, míg 25%-a egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a médiumokkal. A nemek között nem találhatók számottevı különbségek ebben a tekintetben, ugyanakkor az életkor növekedésével jellemzıen fontosabbá válik a helyi média információszerzésre való igénybe vétele. Az eredmények alapján a lakosok többsége rendszeresen tájékozódik a helyi források segítségével, a nyomtatott sajtó lényegesen nagyobb részarányt képvisel, így ebben érdemes lehet az önkormányzattal kapcsolatos híreket, információkat megjelentetni. 21. ÁBRA IGÉNYBE VESZI-E AZ ALÁBBI MÉDIUMOKAT INFORMÁCIÓSZERZÉSRE? év év 60 év felett Mindkettıt Városi Újság Városi TV Egyiket sem 17

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA Győr 2007 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-090-5

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A SZARVASI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ FELNŐTT

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

Kezdeményezı és nyitott üzleti döntéshozók

Kezdeményezı és nyitott üzleti döntéshozók Kezdeményezı és nyitott üzleti döntéshozók Elemzés a VMR.eco 2008 évi kutatásának eredményeibıl NRC Piackutató Az átlagosnál innovatívabb célcsoport Az üzleti döntéshozók az átlagosnál innovatívabb és

Részletesebben

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával 12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával kapcsolatban A BME Mőszaki Pedagógia Tanszékén 2002-ben kezdıdött meg a hallgatók internet- és az ezzel kapcsolatos IKT-használatának

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Internet penetráció és internet használat - NRC letölthető elemzés -

Internet penetráció és internet használat - NRC letölthető elemzés - Internet penetráció és internet használat - NRC letölthető elemzés - 2007. július www.nrc.hu tel.: (06-1) 413-05-69 fax (06-1) 413-05-70 1139 Budapest, Petneházy u. 52. - Az NRC-TNS 2007 I. féléves gyorsjelentése

Részletesebben

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2 2. MELLÉKLET KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS EREDMÉNYEI (KÉRDŐÍV) A KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI Megkérdezés módszertana Megkérdezés módja: önkitöltős kérdőíves megkérdezés feleletválasztós, skálás

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Kézm ves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a n k körében

Kézm ves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a n k körében 160 Kézm ves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a n k körében DOGI ILONA NAGY LAJOS CSIPKÉS MARGIT BALOGH PÉTER Kulcsszavak: kézm ves élelmiszer, lokalitás, piacirányítás, kvantitatív

Részletesebben

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az Országgyűlés által 21-ben elfogadott új személyi jövedelemadó törvény eredményeként a 29 ezer forint

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december Távközlés, internet, kábeltelevízió, 214 Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 2.1. Vezetékestelefon-szolgáltatás...2

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 Vállalati szektor... 3 I.1.1

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

A magyarok tv-sorozatokkal kapcsolatos preferenciái, sorozatnézési szokásai országos megkérdezés eredményei alapján

A magyarok tv-sorozatokkal kapcsolatos preferenciái, sorozatnézési szokásai országos megkérdezés eredményei alapján TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Elemzés A gyalogosok közlekedési szokásairól Készítette:

Elemzés A gyalogosok közlekedési szokásairól Készítette: Elemzés A gyalogosok közlekedési szokásairól Készítette: Gold Communications Kft. 2008. szeptember Elemzés a gyalogosok közlekedési szokásairól 2008. szeptember A GRSP Magyarország Egyesület megbízásából

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Max Weber Társadalomkutató Központ, Kolozsvár Centrul de Cercetări Sociale Max Weber Cluj-Napoca

Max Weber Társadalomkutató Központ, Kolozsvár Centrul de Cercetări Sociale Max Weber Cluj-Napoca Max Weber Társadalomkutató Központ, Kolozsvár Centrul de Cercetări Sociale Max Weber Cluj-Napoca RO-400 015 Cluj/Kolozsvár, Tipografiei 12, tel/fax: 0264-590974 Csata Zsombor Kiss Dénes Kiss Tamás Tudományos

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program

Részletesebben

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás Bukodi Erzsébet: Női munkavállalás és munkaidő-felhasználás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Összefoglaló...2 A közúthálózat útkategóriánkénti összetétele...2 Gépjárműállomány alakulása...4 Közúti közlekedési

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerő könyvtárhasználati kérdıív eredményeit a gyakorlatban?

Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerő könyvtárhasználati kérdıív eredményeit a gyakorlatban? Megjelent: Könyv, könyvtár, könyvtáros 17. évf. 12. szám 8.december 33-37.pp Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerő könyvtárhasználati kérdıív eredményeit a gyakorlatban? A Gödöllıi Városi Könyvtár és

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 29. június 15. június 19. Készítette: Gosztonyi Enikő 29. augusztus Előzmények Az utóbbi évek országos könyvtári stratégiáiban kiemelkedően

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

IDŐMÉRLEG 2009/2010. Összefoglaló adattár

IDŐMÉRLEG 2009/2010. Összefoglaló adattár Központi Statisztikai Hivatal IDŐMÉRLEG Összefoglaló adattár Budapest, 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2012 ISBN 978-963-235-370-8 ISBN 978-963-235-371-5 (online) Készült: a KSH Életmód-, foglalkoztatás-

Részletesebben

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A halandóság területi különbségeit már hosszú ideje kutatják Magyarországon. Az elemzések eddig vagy nagyobb területi egységek (megyék, újabban

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. Atipikus foglalkoztatási formák elterjedése

Lakossági véleményfeltárás. Atipikus foglalkoztatási formák elterjedése Lakossági véleményfeltárás Atipikus foglalkoztatási formák elterjedése 2014. január 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

J/7331 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

J/7331 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/7331 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TARTALOM Bevezetés, általános értékelés 03 Megújult elektronikus hírközlési szabályozás

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE*

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* CIGÁNY KISEBBSÉG: OKTATÁS, EGYHÁZ, KULTÚRA PAPP Z. ATTILA IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* Tanulmányunkban két témakört szeretnénk körüljárni. Egyrészt megvizsgáljuk,

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Útközben Hírlevél. 1. Az együttműködés dimenziói. Az nyolcadik szám tartalmából:

Útközben Hírlevél. 1. Az együttműködés dimenziói. Az nyolcadik szám tartalmából: Útközben Hírlevél 1. Az együttműködés dimenziói Az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata az idei évben valósítja meg nyertes pályázatát - TÁMOP 1. 4. 3. Innovatív kísérleti foglalkoztatási

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1 A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál önmagában is fontos, hatalmas tömegeket megmozgató kulturális esemény,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS munkaerő-piaci helyzetéről 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2012. január 1-jén Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 383 ezer fő volt, 3600 fővel volt kevesebb az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány Készítette a Kopint-Datorg Zrt. munkacsoportja

Részletesebben

Az online pénztárgép elkerülésének legális módja és minden apró részlet, amit az online pénztárgép kötelezettségről tudni lehet

Az online pénztárgép elkerülésének legális módja és minden apró részlet, amit az online pénztárgép kötelezettségről tudni lehet Az online pénztárgép elkerülésének legális módja és minden apró részlet, amit az online pénztárgép kötelezettségről tudni lehet Az online kassza 2014-es bevezetése igazolta a kormány gazdaságfehérítésre

Részletesebben

Sajtóinformáció. RBHU/MK f1kamge03_h. a 2002-es év üzleti eredményeinek alakulása. Hermann Scholl, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának

Sajtóinformáció. RBHU/MK f1kamge03_h. a 2002-es év üzleti eredményeinek alakulása. Hermann Scholl, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának Sajtóinformáció RBHU/MK f1kamge03_h A 2002-es év üzleti eredményeinek alakulása: Jó helytállás kedvezőtlen körülmények között Hermann Scholl, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnöke a stuttgarti gazdasági

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Tóth-Szili Katalin 2014 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 I. A nyugdíjrendszerek típusainak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői MAKROGAZDASÁGI HELYZETKÉP A távmunka és a távdolgozók jellemzői A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni, hogy elterjedtebb, mint általában gondolják. A cikk szerzői hat ország adatai

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 IPSOS ZRT. 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E HELYSÉG:

Részletesebben