Békés Város Önkormányzatának évi költségvetése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése"

Átírás

1 Békés Város Önkormányzatának évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és a Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosítását legalább olyan szinten, mely az alapfeladatok biztonságos ellátásához szükséges. További irányelv volt, hogy a mőködési kiadásokat úgy kell megtervezni, hogy az önkormányzat a mőködés biztosítása érdekében hitelfelvételre ne kényszerüljön. Fejlesztési célú hitelfelvétel tervezésénél olyan fejlesztéseket jelöltünk meg, amelyek megvalósulásához más forrás (pályázati) is bevonható, illetve egy esetleges hitelfelvételnél a fedezet 1 éven belül realizálódhat. A városunk évre számításba vett bevételi lehetıségei és kiadási igényei között mutatkozó jelentıs különbség kezelése érdekében intézkedéseket kellett tenni. A évi költségvetési tervjavaslatunk egészére a mőködési kiadásoknak az elızetes elgondolásokhoz viszonyított radikális csökkentése valamint a fejlesztési kiadásoknak a évi tervhez viszonyított jelentıs emelkedése a jellemzı. A évi költségvetési törvény alapján városunkat EFt-tal kevesebb átengedett és megosztott bevétel valamint állami támogatás illeti meg, mint 2006-ban. A csökkenés mértéke az elızı évben kapott támogatásokhoz viszonyítva 3,12 %. A csökkenés alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be. Jogcím év év Változás EFt-ban Helyben maradó SZJA SZJA kieg. adóerıképesség alapján SZJA kieg. térségi feladatokra Lakosságszámhoz kötött áll. tám Mutatószámhoz kötött áll. tám Mutatószámhoz kötött pótfelm Állami tám. és SZJA összesen: Az illetményalap és illetménypótlék valamint a közalkalmazotti illetmények emelésére évre törvényi kötelezettség nincs, így a bérek és illetmények tervezésénél csak a minimál bérek szakmai végzettség szerinti valamint az elımeneteli rendszernek megfelelı soros elırelépések évre elıírt ütemét vettük figyelembe. I. Bevételek Önkormányzatunk évi tervezett bevételének fı összege EFt, amely a évi tervhez viszonyítva ( EFt) EFt-tal (16,13 %) több. A és a évek kiemelt bevételeinek összehasonlítását a következı táblázatban szemléltetjük ezer forintban kifejezve. Elıirányzat évi terv évi tény 2007.évi terv Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mők. bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök és visszatérülések Hitelek Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen:

2 A bevételekbıl az intézményi: Mőködési bevételek: Felügyeleti szervtıl kapott támogatás: Felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök: Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Intézményi bevételek összesen: Az egyes kiemelt elıirányzatok belsı tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük. I. 1. Intézményi mőködési bevétek Intézményi bevételeink tervezett összege EFt, mely tartalmazza az önálló és részben önálló intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal e jogcímre tervezett bevételeit. Intézményeink mőködési bevételként tervezték meg az élelmezési és egyéb térítési díj, valamint egyéb jogcímen tervezhetı bevételeiket. Az élelmezéssel kapcsolatos térítési díjak 6,2 %-os emelésérıl a Képviselı-testület a decemberi ülésén döntött, melynek hatása az intézményi mőködési bevételeknek EFt növekedésében részben meg is jelenik. A Piacfelügyelet intézményi mőködési bevételének elızı évihez viszonyított EFt-os növekedését a Piac lefedésének ÁFA visszaigénylése indokolja. A Polgármesteri Hivatal bevételei az Alapító Okiratában foglalt feladatellátásokkal kapcsolatosak, a évi tervhez viszonyítva EFt-tal növekedtek. I. 2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei E jogcímen tervezzük meg helyi adóbevételeinket az egyéb sajátos bevételeinket, valamint átengedett és megosztott bevételeinket. Ezen az elıirányzaton belül tervezzük meg a lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött támogatások SZJA-val finanszírozott részét. A és évi tervezési adatokat az alábbi táblázatban mutatjuk be (EFt-ban). Jogcím évi terv évi tény 2007.évi terv Iparőzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi adók összesen: Jogcím év évi tény 2007.évi terv Mezııri járulék Közterület használati díj Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevételek SZJA helyben maradó része SZJA adóerıképesség alapján SZJA kiegészítés nem köt. térségi fela Gépjármő adó Átengedett és megosztott bevételek Lakosságszámhoz kötött állami tám ebbıl a SZJA-val finanszírozott rész

3 Mutatószámhoz kötött normatívák SZJA-val finanszírozott része Egyes jövedelempótló támogatások SZJA val finanszírozott része Kiemelt elıirányzat összesen: A lakosságszámhoz kötött állami támogatás és évi jelentıs különbségét az is okozza, hogy a 240/2006. (XI. 30.) kormányrendelet mellékletében Békés már nem szerepel hátrányos helyzető települések között, a hátrányos helyzet miatt 2007-ben normatívát tehát nem igényelhetünk. Ezen a jogcímen 2006-ban városunkat azonban EFt normatíva illette meg. Helyi adóbevételeinket a január 1-tıl érvényes helyi szabályozás alapján terveztük meg. I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása E jogcímen illeti meg önkormányzatunkat a mutatószámhoz kötött támogatásokból EFt, kötött normatívákból EFt, az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések közül EFt, helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásából EFt, valamint fejlesztési célú támogatásokból EFt, összesen EFt. A bölcsıde és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások (Rendelıintézet, Szociális Szolgáltató Központ) normatívái összességében növekedtek a évi normatívához viszonyítva EFt-tal. Ezen belül új jogcímként jelent meg a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatásokra igényelgetı, együttesen EFt összegő normatíva. Növekedett a hajléktalanok nappali intézményi ellátására, a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, ugyanakkor csökkent a hajléktalanok átmeneti elhelyezésére, a támogatószolgálat mőködésére, a közösségi ellátásokra igényelhetı normatívák összege. Oktatási intézményeinkben a évtıl a tanítási évhez kötött teljesítményarányos finanszírozás miatt a normatíva számításának szerkezete átalakult. Az összetett számítási mód jelentıs eltéréseket generáló paraméterei: a csoporton belüli gyermek/tanulólétszám, az intézmény típusa és évfolyama. A normatíva számításánál azonban az egyes csoporton belüli létszám nagysága alapvetıen meghatározó. Kisebb létszámú csoportokra kevesebb normatíva igényelhetı. Az óvodások változatlanul magas száma miatt az óvodai nevelésre igényelhetı normatíva az elızı évihez viszonyítva csak 499 EFt-tal csökkent. Az oktatási-nevelési intézmények esetében az igényelhetı normatíva 2007-ben az alábbiak szerint alakul: Intézmény év év eltérés EFt Óvoda Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Tarhosi Iskola társulása miatt Alapfokú Mővészeti Iskola Óvoda és iskolák együtt: A Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola szeptember 1-tıl intézményfenntartó társulás keretein belül mőködteti a Tarhosi Általános Iskolát, ezért indokolt a két év összehasonlításánál ezt külön kiemelni. A Tarhosi Általános Iskolára igényelhetı jogcímek nélkül a fenti intézmények normatíva-csökkenése EFt lenne. Egyes korábbi normatívák csak a 2006/2007. tanév végéig (8/12) igényelhetık, majd végleg megszőnnek, mint például a bejáró tanulók támogatása és a hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez. 3

4 Az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések jogcím alatt tervezhetı bevételek összege 2007-ben EFt, mely a évinél EFt-tal több. Jelentısen növekedett a rendszeres szociális segélyre ( EFt), valamint az ápolási díjra ( EFt) fordítható összeg. Kismértékben növekedett (1.568 EFt) a közcélú foglalkozatásra igényelhetı támogatás összege. I. 4. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Intézményeink támogatására évben (a Piacfelügyelet nélkül) EFt-ot biztosítunk, amely EFt-tal kevesebb, mint a évi támogatásuk. Ebbıl normatívával finanszírozott rész EFt. Az intézményi támogatások és a mőködési bevételek a törvény által garantált illetmények kifizetésére, valamint az energiaköltségekre nyújtanak fedezetet. Az adható juttatásokra és további dologi kiadásokra a források akkor nyújthatnak fedezetet, ha az intézmények vezetıi a gazdálkodás minden területén a racionálisan csökkentik kiadásaikat. A Képviselı-testület döntéskényszerbe kerül az általános iskolák átszervezésével kapcsolatosan, amelytıl a tárgyévben megtakarítás várható ugyan, de az átszervezés hatása jelentıs nagyságrenddel a évi költségvetésben jelentkezik. I. 5. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek A kiemelt elıirányzaton belül kerültek megtervezésre a évben értékesítésre kijelölt ingatlanok. Ezek a Csabai-Korona-Szarvasi utcák által határolt terület EFt összegben, Korona u sz. alatti ingatlan EFt összegben, a volt Sertéstelep EFt összegben, a Petıfi u. 33. sz. alatti ingatlan EFt összegben és a Tarhos, Petıfi u. 1. sz. alatti ingatlan EFt összegben. Az önkormányzati lakások évre elıírt törlesztı részlete EFt. Önkormányzati tulajdonú ingatlanjainkat évben EFt összegben terveztük értékesíteni. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek a felhalmozási kiadásainkra nyújtanak - más források mellett - fedezetet. I. 6. Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményeink közül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet OEP-tıl átvett pénzeszköze EFt, a Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Tarhos Község Önkormányzatától az intézményfenntartó társulás miatt átvett pénzeszköze EFt. A Piacfelügyelet Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközének tervezett összege EFt. A Polgármesteri Hivatal évi átvett pénzeszközeit EFt-ban terveztük meg. Ebbıl mőködési célú átvett pénzeszköz EFt. A felhalmozási célú pénzeszközök közül a EFt közmőfejlesztési hozzájárulás átvétele, ami a Fundamenta Lakáskassza évi elırejelzése alapján a lejárt lakáskassza szerzıdések miatt az önkormányzatot megilletı zárolt összeg. Ez az összeg nyújt majd nagy részben fedezetet a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hiteltörlesztés évi ütemére. A fejlesztési célú véglegesen átvett pénzeszközök között jelentıs tétel a PEA pályázat 5 beruházási projektjének befejezését követıen lehívható pályázati összeg, amely összesen EFt. I. 7. Támogatási kölcsönök és visszatérülések A korábbi években folyósított kamatmentes kölcsönök ez évet érintı törlesztı részlete EFt, a Békési Kézilabda Kft-nek 2006-ban nyújtott visszterhes kölcsön évet érintı törlesztı részlete EFt. 4

5 I. 8. Hitelek Fejlesztési célú hitelfelvételt terveztünk évben. Fejlesztési célú hitelt jelöltünk meg olyan beruházások forrásául, melyek tárgyévi elindítása pályázatfüggı, vagyis pályázati forrás nélkül a beruházás megvalósítására közbeszerzési eljárást nem indítunk el. Szintén fejlesztési hitelt jelöltünk meg olyan beruházások forrásául, melyek fedezete 1 éven belül realizálódik. A PEA pályázat beruházásai szerzıdés szerint 2007-ben befejezıdnek. A teljes pályázati összeg 80%-át lehet 2007-ben lehívni a beruházások átadását követıen. A pályázatból megmaradó 20% EFt összegnek felel meg, amelynek visszatérülésére 2008-ban kerül sor. A beruházási szállítók évi számláinak kifizetése miatt válik szükségessé a tervezett EFt hitelfelvétel. A következı beruházások forrásául jelöltünk meg fejlesztési célú hitelfelvételt: Gyógycentrum kiadásaira az önerı biztosítása (2007. évi ütem) EFt Dánfoki uszoda tervezési költségeire EFt Utak aszfaltozására évi pályázati önerı EFt évi további pályázatokhoz önerı bizt EFt Galéria felújítás II. ütem (falszigetelés) önerı biztosítására EFt PEA pályázat 20% önerı biztosítására EFt Tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel összesen: EFt I. 9. Elızı évi pénzmaradvány A évi költségvetésünkben az elızı évi pénzmaradványt EFt összegben terveztük meg. II. Kiadások Kiadási elıirányzatunk fı összege EFt, mely megegyezik a bevételi elıirányzatok fı összegével. Költségvetésünket a bevételeknél már említett EFt állami támogatás csökkenés mellett az is feszíti, hogy mőködési kiadásokra csak mőködési bevételek vonhatók be. Nem terveztünk mőködési célú hitelfelvételt a koncepcióban meghatározott irányelvek alapján. A vagyon gyarapítása érdekében mőködési célú forrásokat vontunk be fejlesztési célú kiadásokra összesen EFt összegben. Ennek érdekében a mőködési kiadások radikális csökkentését kellett elrendelni mind a Polgármesteri Hivatalnál, mind az intézményeknél a évi elızetes tervezési adatokhoz viszonyítva. A kiadási elıirányzatokon belül történı gazdálkodás érdekében a Képviselı-testület intézmények körében átszervezési döntést hoz. A és a évek kiemelt kiadásainak összehasonlítását a következı táblázatban szemléltetjük ezer forintban kifejezve. Elıirányzat évi terv évi tény évi terv Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadások és egyéb tám Szociális ellátások Felhalmozási kiadások és támogatások Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen:

6 A kiadásokból az intézményi: Személyi jellegő kiadások: Munkaadót terhelı járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások: Pénzeszközátadás és egyéb tám.: Szociális ellátások: Felhalmozási kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Intézményi kiadások összesen: Az egyes kiemelt elıirányzatok belsı tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük. II. 1. Személyi jellegő kiadások Városunk évi költségvetésében a személyi jellegő kiadások és azok járulékai 44,76 %-os arányban részesülnek, az elızı évi arány 52,32 % volt. Személyi jellegő kiadásokra évben önkormányzati szinten EFt-ot terveztük, amely EFt-tal kevesebb a évi tervnél. A tárgyévi tervezésnél érezteti hatását az elızı évben elrendelt létszámcsökkentés, a személyi jellegő kiadások törvényi mértéken felüli korlátozása, és a létszámleépítések miatti többletkiadások. Bérfejlesztés végrehajtására évben nincs jogszabályi kényszer, ezért tervezése sem történt meg. Intézményeink személyi jellegő kiadásait (Piacfelügyelet nélkül) EFt-ban terveztük meg, ez a évinél EFt-tal kevesebb. Ezen belül a évben elrendelt létszámleépítések hatására jelentısen csökkent az Eötvös József Általános Iskolának, a Karacs Teréz Általános Iskolának és az Általános Mővelıdési Központon belül a Zeneiskolának az erre a kiemelt elıirányzatra tervezett kiadása. Jelentısen emelkedett az intézményi körön belül a Szociális Szolgáltató Központ személyi jellegő juttatásokra tervezett összege, mert az intézmény feladatai július 1-tıl bıvültek a szociális foglalkoztatással. A évre a feladatbıvülés miatt EFt átvett pénzeszköz bevételt terveztünk, mely az év során átadásra kerül az intézménynek. A Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola szeptember 1-tıl intézményfenntartó társulásban mőködteti a Tarhosi Általános Iskolát, ezért az iskola kiadási elıirányzatai - így a személyi jellegő kiadások is - az iskola költségvetésében jelennek meg. A Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola személyi jellegő kiadásokra tervezhetı összege ezért emelkedett EFt-tal az elızı évi tervhez viszonyítva. Az önkormányzati szintő foglalkoztatás létszám kerete 2006-ban 836 fı volt ben a nyitó létszám 813 fı. II. 2. Munkaadókat terhelı járulékok Az adóköteles személyi juttatások alapján terveztük meg a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát (29 % TB járulék, 3% munkaadói járulék), melynek összege évben EFt. A tételes egészségügyi hozzájárulás összege EFt/fı/hó. II. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások A évi költségvetésünkben a dologi és egyéb folyó kiadások tervezett összege EFt - a évi tervhez viszonyítva EFt-tal növekedett - amely az összes tervezett kiadás 20,02 %-át jelenti. A dologi és egyéb folyó kiadásokból a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Piacfelügyelettel együtt EFt-ot terveztünk meg, amely EFt-tal több a évre tervezettnél. Intézményeink dologi és egyéb folyó kiadásaira tervezett összeg EFt, amely EFt-tal több, mint a évi terv. 6

7 II. 4. Pénzeszköz-átadások és egyéb támogatások Költségvetésünkben a évre tervezett összeg EFt, amelybıl EFt a Rendelıintézet átadott pénzeszköze, EFt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain került megtervezésre. E jogcímen kerül átadásra többek között a civil szervezetek (4.425 EFt) és a sportszervezetek ( EFt) támogatása. II. 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások Az intézmények költségvetésében itt kerül sor tankönyvtámogatás jogcímen az intézményeket megilletı kötött felhasználású normatíva átadására. Ennek összege városi szinten EFt. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociális ellátások évre tervezett összege EFt. A szociális pénzeszközök tervszámait részletesen a III. pontban mutatjuk be. II. 6. Felhalmozási kiadások és egyéb támogatások A felhalmozási kiadásokat és támogatásokat EFt összegben terveztük megterveztük meg, amely a évi tervnél EFt-tal több. Áthúzódó feladatokra EFt-ot, tárgyévi fejlesztésekre EFt-ot, pályázatos beruházásokra EFt-ot terveztünk. Kamatmentes kölcsönök tervezett összege EFt, a helyi értékek védelmére fordítható összeg 2007-ben EFt. Az Élıvíz-csatorna pályázati önerı átadására fordítható összeg EFt, szennyvízberuházáshoz társulati tagoknak az önkormányzati hozzájárulás tervezett összege 459 EFt. II. 7. Tartalékok Költségvetésünkben a tartalékok összege EFt. Oktatási célokra EFt a felhasználható összeg. A tartalékok között különítettünk el elıirányzatot azokra a várható, de még pontosan nem ismert kiadásokra, melyek az elızetes fejlesztési elképzelésekben szerepelnek. Tartalékként pályázati önerıt biztosítunk a évi útaszfaltozásra benyújtandó támogatásokra, a Gyógycentrum beruházás várható tárgyévi kiadásaira, a Dánfoki Turisztikai Központ fejlesztési kiadásira, a Galéria felújítás II. ütemére. A tartalékok között terveztük meg az önkormányzati tulajdonú Kft alapítási költségét, a Vállalkozói Alap EFt tervezett összegét, valamint korábbi testületi határozatok alapján az erre a célra elkülönített pályázati önerıt. Általános céltartalékra EFt-ot terveztünk. II. 8. Hitel visszafizetése A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hiteltörlesztésre évben EFt-ot terveztünk. Az eredeti ütemterv szerint esedékes EFt hiteltörlesztés átütemezését kezdeményeztük a pénzintézetnél, melynek oka elsısorban az, hogy év óta a lakossági visszatérülések folyamatos elhúzódása nem biztosít fedezetet az ütemezett hiteltörlesztéshez. A évre átütemezett, de eredetileg évben esedékes EFt hiteltörlesztés összegét a pénzintézet január 2-án emelte le a bankszámlánkról, így ez évi tervezési tételt jelent. A évre eredeti terv szerint ütemezett EFt törlesztésbıl EFt összegő hiteltörlesztés átütemezését kezdeményeztük a évekre, figyelembe véve a lakossági visszatérülések eddig megismert várható ütemét. 7

8 Az önkormányzat pénzügyi lehetıségeit figyelembe véve szigorú elvek érvényesültek a költségvetés tervezetének elkészítésénél. Megítélésünk szerint a kiadások kiemelt elıirányzatainak betartása kizárólag fegyelmezett gazdálkodással, folyamatos vezetıi és pénzügyi kontrollal és a szükséges szakmai és szervezeti döntések meghozatalával együtt valósítható meg. Az oktatási intézmények átszervezésérıl szóló elıterjesztésben a beiratkozások tényszámainak ismerete nélkül prognosztizálható volt 12 fı létszámcsökkentés, aminek végrehajtását már a évi költségvetésünkben el kell rendelni, azért hogy a végrehajtás szeptember - október végéig megtörténjen. Az általános iskolákon kívül a Békés Városi Általános Mővelıdési Központban is létszámcsökkenéssel számolunk (egy fı nyugdíjazása után a munkakör ellátását belsı átszervezéssel oldja meg az intézmény). A létszámcsökkentés kiadásainak mérséklésére pályázatot kívánunk beadni: forrását a évi költségvetési törvény biztosítja, részletes szabályait március hónapban miniszteri rendelet határozza majd meg. Békés, február 23. Izsó Gábor polgármester 8

9 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (II. 23.) számú r e n d e l e t e A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. sz. törvény 69. -ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. Az önkormányzat bevételeinek fı összege: EFt 1.. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ebbıl: helyi adók átengedett központi adók bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása ebbıl: normatív támogatások központosított elıirányzatok normatív kötött felhasználású támogatások fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ebbıl: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Támogatásértékő bevétel ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : OEP-tıl átvett pénzeszköz támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök ebbıl: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl garancia és kezességvállalás visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése

10 8. Hitelek ebbıl: felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek ebbıl: elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése c. R.O.P. pályázat támogatása EFt Alternatív foglalkoztatások a hátrányos helyzető emberek, köztük a romák foglalkoztatásának javítása c. HEFOP pályázat támogatása EFt Testvérvárosi kapcsolatok c évi pályázat áthúzódó bevétele 813 EFt 2.. Az önkormányzat évi kiadásainak fı összege: Ebbıl: céltartalék elıirányzata az általános tartalék elıirányzata EFt EFt EFt (1) Az önkormányzat évi kiemelt kiadási elıirányzatai (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Hiteltörlesztés, visszafizetés (2) Az önkormányzat évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tevezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése c. R.O.P. pályázat EFt Alternatív foglalkoztatások a hátrányos helyzető emberek, köztük a romák foglalkoztatásának javítása c. HEFOP pályázat EFt (3) A kiemelt kiadási elıirányzatok intézményenkénti részletezését és tervezett létszámkeretét 813 fı összlétszámnak megfelelıen a 2. sz. melléklet, 800 fı záró létszámnak megfelelıen a 2/A. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselı-testület. 10

11 (5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat tartalék elıirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (7) A rendelet 6. sz. melléklete az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. (8) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be. (9) A rendelet 8.-8/D. sz. mellékletei tájékoztató jelleggel, mérlegszerően tartalmazzák a mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását. (10) A rendelet 9 sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettségeiként az évenkénti hitel visszafizetés összegét. (11) A rendelet 10. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti. (12) A rendelet 11. sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat 3 éves gördülı tervezését megalapozó számításokat. (13) A rendelet 12. és 12/A. sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit 3.. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása Állami támogatás Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi pénzmaradvány 555 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. 4.. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok

12 5.. A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 640 EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 640 EFt. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Tartalékok A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 649 EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 649 EFt. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Sz emélyi jellegő kiadások M unkaadót terhelı járulékok Ta rtalékok A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 790 EFt. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Ál lami támogatás El ızı évi pénzmaradvány A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 790 EFt. (3) A évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Ta 12

13 rtalékok Az intézmények mőködési bevételük többletét saját hatáskörben kiadásaik fedezetére kötelesek felhasználni. A Polgármesteri Hivatal egyösszegő felhalmozási többletbevételének felhasználása EFt-ig a polgármester, EFt-ig a polgármester egyetértésével a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik Az intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a tervezett elıirányzatuk 1/12-ed részének megfelelıen történik. Ettıl eltérni a finanszírozási ütemtervben meghatározott igény alapján lehet. Amennyiben a létszámcsökkentési pályázat már a évi költségvetésben megtakarítást eredményez, annak összege az érintett intézmények költségvetési támogatásából tárgyévben zárolásra kerül, figyelemmel a zavartalan feladatellátás biztosítására A költségvetési intézmények vezetıi költségvetési éven túli anyagi kötelezettséget a fenntartó engedélye nélkül (polgármester) nem vállalhatnak. Az intézmények a költségvetési rendelet 2. sz. és 2/A. sz. mellékleteiben jóváhagyott létszám és bérgazdálkodási mutatóit az engedélyezett létszámba a foglalkoztatás jogcímétıl függetlenül minden dolgozó beletartozik kötelesek betartani. A évi pénzmaradvány felhasználásáról a képviselı-testület a beszámoló elfogadásakor dönt (1) Békés Város Önkormányzata évben a Peremkerületi program megvalósítására külön alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élı lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjármővekkel. Értékeit, házaik állagának megóvását biztosítani, a csapadékvíz elvezetés biztosításával. (2) Az alap forrása évben EFt. (3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni (1) Békés Város Képviselı-testülete Vállalkozói Alapot hoz létre a városban mőködı vállalkozások által benyújtott, munkahelyteremtést célzó pályázatok önerejéhez való hozzájárulás céljából. (2) Az Alap forrása évben EFt (1) A Képviselı-testület az önkormányzat környezetvédelmi alapjának évi összegét EFt-ban állapítja meg. (2) Az alap forrása az önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla pénzmaradványa. 13

14 17.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal részére meghatározott elıirányzatok felhasználásáról - a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. B é k é s, február 22. Izsó Gábor polgármester Dr. Baji Mihály aljegyzı Kihirdetés napja: február

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai ./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város 2012. évi bevételi elıirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím Elı- Cím Alcím Jogcím Jogcím Elıirányzat Bevételi 1. Önkormányzat 1. Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a 2012. évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /21. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben