Békés Város Önkormányzatának évi költségvetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése"

Átírás

1 Békés Város Önkormányzatának évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és a Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosítását legalább olyan szinten, mely az alapfeladatok biztonságos ellátásához szükséges. További irányelv volt, hogy a mőködési kiadásokat úgy kell megtervezni, hogy az önkormányzat a mőködés biztosítása érdekében hitelfelvételre ne kényszerüljön. Fejlesztési célú hitelfelvétel tervezésénél olyan fejlesztéseket jelöltünk meg, amelyek megvalósulásához más forrás (pályázati) is bevonható, illetve egy esetleges hitelfelvételnél a fedezet 1 éven belül realizálódhat. A városunk évre számításba vett bevételi lehetıségei és kiadási igényei között mutatkozó jelentıs különbség kezelése érdekében intézkedéseket kellett tenni. A évi költségvetési tervjavaslatunk egészére a mőködési kiadásoknak az elızetes elgondolásokhoz viszonyított radikális csökkentése valamint a fejlesztési kiadásoknak a évi tervhez viszonyított jelentıs emelkedése a jellemzı. A évi költségvetési törvény alapján városunkat EFt-tal kevesebb átengedett és megosztott bevétel valamint állami támogatás illeti meg, mint 2006-ban. A csökkenés mértéke az elızı évben kapott támogatásokhoz viszonyítva 3,12 %. A csökkenés alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be. Jogcím év év Változás EFt-ban Helyben maradó SZJA SZJA kieg. adóerıképesség alapján SZJA kieg. térségi feladatokra Lakosságszámhoz kötött áll. tám Mutatószámhoz kötött áll. tám Mutatószámhoz kötött pótfelm Állami tám. és SZJA összesen: Az illetményalap és illetménypótlék valamint a közalkalmazotti illetmények emelésére évre törvényi kötelezettség nincs, így a bérek és illetmények tervezésénél csak a minimál bérek szakmai végzettség szerinti valamint az elımeneteli rendszernek megfelelı soros elırelépések évre elıírt ütemét vettük figyelembe. I. Bevételek Önkormányzatunk évi tervezett bevételének fı összege EFt, amely a évi tervhez viszonyítva ( EFt) EFt-tal (16,13 %) több. A és a évek kiemelt bevételeinek összehasonlítását a következı táblázatban szemléltetjük ezer forintban kifejezve. Elıirányzat évi terv évi tény 2007.évi terv Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mők. bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök és visszatérülések Hitelek Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen:

2 A bevételekbıl az intézményi: Mőködési bevételek: Felügyeleti szervtıl kapott támogatás: Felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök: Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Intézményi bevételek összesen: Az egyes kiemelt elıirányzatok belsı tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük. I. 1. Intézményi mőködési bevétek Intézményi bevételeink tervezett összege EFt, mely tartalmazza az önálló és részben önálló intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal e jogcímre tervezett bevételeit. Intézményeink mőködési bevételként tervezték meg az élelmezési és egyéb térítési díj, valamint egyéb jogcímen tervezhetı bevételeiket. Az élelmezéssel kapcsolatos térítési díjak 6,2 %-os emelésérıl a Képviselı-testület a decemberi ülésén döntött, melynek hatása az intézményi mőködési bevételeknek EFt növekedésében részben meg is jelenik. A Piacfelügyelet intézményi mőködési bevételének elızı évihez viszonyított EFt-os növekedését a Piac lefedésének ÁFA visszaigénylése indokolja. A Polgármesteri Hivatal bevételei az Alapító Okiratában foglalt feladatellátásokkal kapcsolatosak, a évi tervhez viszonyítva EFt-tal növekedtek. I. 2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei E jogcímen tervezzük meg helyi adóbevételeinket az egyéb sajátos bevételeinket, valamint átengedett és megosztott bevételeinket. Ezen az elıirányzaton belül tervezzük meg a lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött támogatások SZJA-val finanszírozott részét. A és évi tervezési adatokat az alábbi táblázatban mutatjuk be (EFt-ban). Jogcím évi terv évi tény 2007.évi terv Iparőzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi adók összesen: Jogcím év évi tény 2007.évi terv Mezııri járulék Közterület használati díj Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevételek SZJA helyben maradó része SZJA adóerıképesség alapján SZJA kiegészítés nem köt. térségi fela Gépjármő adó Átengedett és megosztott bevételek Lakosságszámhoz kötött állami tám ebbıl a SZJA-val finanszírozott rész

3 Mutatószámhoz kötött normatívák SZJA-val finanszírozott része Egyes jövedelempótló támogatások SZJA val finanszírozott része Kiemelt elıirányzat összesen: A lakosságszámhoz kötött állami támogatás és évi jelentıs különbségét az is okozza, hogy a 240/2006. (XI. 30.) kormányrendelet mellékletében Békés már nem szerepel hátrányos helyzető települések között, a hátrányos helyzet miatt 2007-ben normatívát tehát nem igényelhetünk. Ezen a jogcímen 2006-ban városunkat azonban EFt normatíva illette meg. Helyi adóbevételeinket a január 1-tıl érvényes helyi szabályozás alapján terveztük meg. I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása E jogcímen illeti meg önkormányzatunkat a mutatószámhoz kötött támogatásokból EFt, kötött normatívákból EFt, az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések közül EFt, helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásából EFt, valamint fejlesztési célú támogatásokból EFt, összesen EFt. A bölcsıde és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások (Rendelıintézet, Szociális Szolgáltató Központ) normatívái összességében növekedtek a évi normatívához viszonyítva EFt-tal. Ezen belül új jogcímként jelent meg a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatásokra igényelgetı, együttesen EFt összegő normatíva. Növekedett a hajléktalanok nappali intézményi ellátására, a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, ugyanakkor csökkent a hajléktalanok átmeneti elhelyezésére, a támogatószolgálat mőködésére, a közösségi ellátásokra igényelhetı normatívák összege. Oktatási intézményeinkben a évtıl a tanítási évhez kötött teljesítményarányos finanszírozás miatt a normatíva számításának szerkezete átalakult. Az összetett számítási mód jelentıs eltéréseket generáló paraméterei: a csoporton belüli gyermek/tanulólétszám, az intézmény típusa és évfolyama. A normatíva számításánál azonban az egyes csoporton belüli létszám nagysága alapvetıen meghatározó. Kisebb létszámú csoportokra kevesebb normatíva igényelhetı. Az óvodások változatlanul magas száma miatt az óvodai nevelésre igényelhetı normatíva az elızı évihez viszonyítva csak 499 EFt-tal csökkent. Az oktatási-nevelési intézmények esetében az igényelhetı normatíva 2007-ben az alábbiak szerint alakul: Intézmény év év eltérés EFt Óvoda Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Tarhosi Iskola társulása miatt Alapfokú Mővészeti Iskola Óvoda és iskolák együtt: A Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola szeptember 1-tıl intézményfenntartó társulás keretein belül mőködteti a Tarhosi Általános Iskolát, ezért indokolt a két év összehasonlításánál ezt külön kiemelni. A Tarhosi Általános Iskolára igényelhetı jogcímek nélkül a fenti intézmények normatíva-csökkenése EFt lenne. Egyes korábbi normatívák csak a 2006/2007. tanév végéig (8/12) igényelhetık, majd végleg megszőnnek, mint például a bejáró tanulók támogatása és a hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez. 3

4 Az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések jogcím alatt tervezhetı bevételek összege 2007-ben EFt, mely a évinél EFt-tal több. Jelentısen növekedett a rendszeres szociális segélyre ( EFt), valamint az ápolási díjra ( EFt) fordítható összeg. Kismértékben növekedett (1.568 EFt) a közcélú foglalkozatásra igényelhetı támogatás összege. I. 4. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Intézményeink támogatására évben (a Piacfelügyelet nélkül) EFt-ot biztosítunk, amely EFt-tal kevesebb, mint a évi támogatásuk. Ebbıl normatívával finanszírozott rész EFt. Az intézményi támogatások és a mőködési bevételek a törvény által garantált illetmények kifizetésére, valamint az energiaköltségekre nyújtanak fedezetet. Az adható juttatásokra és további dologi kiadásokra a források akkor nyújthatnak fedezetet, ha az intézmények vezetıi a gazdálkodás minden területén a racionálisan csökkentik kiadásaikat. A Képviselı-testület döntéskényszerbe kerül az általános iskolák átszervezésével kapcsolatosan, amelytıl a tárgyévben megtakarítás várható ugyan, de az átszervezés hatása jelentıs nagyságrenddel a évi költségvetésben jelentkezik. I. 5. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek A kiemelt elıirányzaton belül kerültek megtervezésre a évben értékesítésre kijelölt ingatlanok. Ezek a Csabai-Korona-Szarvasi utcák által határolt terület EFt összegben, Korona u sz. alatti ingatlan EFt összegben, a volt Sertéstelep EFt összegben, a Petıfi u. 33. sz. alatti ingatlan EFt összegben és a Tarhos, Petıfi u. 1. sz. alatti ingatlan EFt összegben. Az önkormányzati lakások évre elıírt törlesztı részlete EFt. Önkormányzati tulajdonú ingatlanjainkat évben EFt összegben terveztük értékesíteni. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek a felhalmozási kiadásainkra nyújtanak - más források mellett - fedezetet. I. 6. Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményeink közül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet OEP-tıl átvett pénzeszköze EFt, a Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Tarhos Község Önkormányzatától az intézményfenntartó társulás miatt átvett pénzeszköze EFt. A Piacfelügyelet Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközének tervezett összege EFt. A Polgármesteri Hivatal évi átvett pénzeszközeit EFt-ban terveztük meg. Ebbıl mőködési célú átvett pénzeszköz EFt. A felhalmozási célú pénzeszközök közül a EFt közmőfejlesztési hozzájárulás átvétele, ami a Fundamenta Lakáskassza évi elırejelzése alapján a lejárt lakáskassza szerzıdések miatt az önkormányzatot megilletı zárolt összeg. Ez az összeg nyújt majd nagy részben fedezetet a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hiteltörlesztés évi ütemére. A fejlesztési célú véglegesen átvett pénzeszközök között jelentıs tétel a PEA pályázat 5 beruházási projektjének befejezését követıen lehívható pályázati összeg, amely összesen EFt. I. 7. Támogatási kölcsönök és visszatérülések A korábbi években folyósított kamatmentes kölcsönök ez évet érintı törlesztı részlete EFt, a Békési Kézilabda Kft-nek 2006-ban nyújtott visszterhes kölcsön évet érintı törlesztı részlete EFt. 4

5 I. 8. Hitelek Fejlesztési célú hitelfelvételt terveztünk évben. Fejlesztési célú hitelt jelöltünk meg olyan beruházások forrásául, melyek tárgyévi elindítása pályázatfüggı, vagyis pályázati forrás nélkül a beruházás megvalósítására közbeszerzési eljárást nem indítunk el. Szintén fejlesztési hitelt jelöltünk meg olyan beruházások forrásául, melyek fedezete 1 éven belül realizálódik. A PEA pályázat beruházásai szerzıdés szerint 2007-ben befejezıdnek. A teljes pályázati összeg 80%-át lehet 2007-ben lehívni a beruházások átadását követıen. A pályázatból megmaradó 20% EFt összegnek felel meg, amelynek visszatérülésére 2008-ban kerül sor. A beruházási szállítók évi számláinak kifizetése miatt válik szükségessé a tervezett EFt hitelfelvétel. A következı beruházások forrásául jelöltünk meg fejlesztési célú hitelfelvételt: Gyógycentrum kiadásaira az önerı biztosítása (2007. évi ütem) EFt Dánfoki uszoda tervezési költségeire EFt Utak aszfaltozására évi pályázati önerı EFt évi további pályázatokhoz önerı bizt EFt Galéria felújítás II. ütem (falszigetelés) önerı biztosítására EFt PEA pályázat 20% önerı biztosítására EFt Tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel összesen: EFt I. 9. Elızı évi pénzmaradvány A évi költségvetésünkben az elızı évi pénzmaradványt EFt összegben terveztük meg. II. Kiadások Kiadási elıirányzatunk fı összege EFt, mely megegyezik a bevételi elıirányzatok fı összegével. Költségvetésünket a bevételeknél már említett EFt állami támogatás csökkenés mellett az is feszíti, hogy mőködési kiadásokra csak mőködési bevételek vonhatók be. Nem terveztünk mőködési célú hitelfelvételt a koncepcióban meghatározott irányelvek alapján. A vagyon gyarapítása érdekében mőködési célú forrásokat vontunk be fejlesztési célú kiadásokra összesen EFt összegben. Ennek érdekében a mőködési kiadások radikális csökkentését kellett elrendelni mind a Polgármesteri Hivatalnál, mind az intézményeknél a évi elızetes tervezési adatokhoz viszonyítva. A kiadási elıirányzatokon belül történı gazdálkodás érdekében a Képviselı-testület intézmények körében átszervezési döntést hoz. A és a évek kiemelt kiadásainak összehasonlítását a következı táblázatban szemléltetjük ezer forintban kifejezve. Elıirányzat évi terv évi tény évi terv Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadások és egyéb tám Szociális ellátások Felhalmozási kiadások és támogatások Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen:

6 A kiadásokból az intézményi: Személyi jellegő kiadások: Munkaadót terhelı járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások: Pénzeszközátadás és egyéb tám.: Szociális ellátások: Felhalmozási kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Intézményi kiadások összesen: Az egyes kiemelt elıirányzatok belsı tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük. II. 1. Személyi jellegő kiadások Városunk évi költségvetésében a személyi jellegő kiadások és azok járulékai 44,76 %-os arányban részesülnek, az elızı évi arány 52,32 % volt. Személyi jellegő kiadásokra évben önkormányzati szinten EFt-ot terveztük, amely EFt-tal kevesebb a évi tervnél. A tárgyévi tervezésnél érezteti hatását az elızı évben elrendelt létszámcsökkentés, a személyi jellegő kiadások törvényi mértéken felüli korlátozása, és a létszámleépítések miatti többletkiadások. Bérfejlesztés végrehajtására évben nincs jogszabályi kényszer, ezért tervezése sem történt meg. Intézményeink személyi jellegő kiadásait (Piacfelügyelet nélkül) EFt-ban terveztük meg, ez a évinél EFt-tal kevesebb. Ezen belül a évben elrendelt létszámleépítések hatására jelentısen csökkent az Eötvös József Általános Iskolának, a Karacs Teréz Általános Iskolának és az Általános Mővelıdési Központon belül a Zeneiskolának az erre a kiemelt elıirányzatra tervezett kiadása. Jelentısen emelkedett az intézményi körön belül a Szociális Szolgáltató Központ személyi jellegő juttatásokra tervezett összege, mert az intézmény feladatai július 1-tıl bıvültek a szociális foglalkoztatással. A évre a feladatbıvülés miatt EFt átvett pénzeszköz bevételt terveztünk, mely az év során átadásra kerül az intézménynek. A Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola szeptember 1-tıl intézményfenntartó társulásban mőködteti a Tarhosi Általános Iskolát, ezért az iskola kiadási elıirányzatai - így a személyi jellegő kiadások is - az iskola költségvetésében jelennek meg. A Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola személyi jellegő kiadásokra tervezhetı összege ezért emelkedett EFt-tal az elızı évi tervhez viszonyítva. Az önkormányzati szintő foglalkoztatás létszám kerete 2006-ban 836 fı volt ben a nyitó létszám 813 fı. II. 2. Munkaadókat terhelı járulékok Az adóköteles személyi juttatások alapján terveztük meg a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát (29 % TB járulék, 3% munkaadói járulék), melynek összege évben EFt. A tételes egészségügyi hozzájárulás összege EFt/fı/hó. II. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások A évi költségvetésünkben a dologi és egyéb folyó kiadások tervezett összege EFt - a évi tervhez viszonyítva EFt-tal növekedett - amely az összes tervezett kiadás 20,02 %-át jelenti. A dologi és egyéb folyó kiadásokból a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Piacfelügyelettel együtt EFt-ot terveztünk meg, amely EFt-tal több a évre tervezettnél. Intézményeink dologi és egyéb folyó kiadásaira tervezett összeg EFt, amely EFt-tal több, mint a évi terv. 6

7 II. 4. Pénzeszköz-átadások és egyéb támogatások Költségvetésünkben a évre tervezett összeg EFt, amelybıl EFt a Rendelıintézet átadott pénzeszköze, EFt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain került megtervezésre. E jogcímen kerül átadásra többek között a civil szervezetek (4.425 EFt) és a sportszervezetek ( EFt) támogatása. II. 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások Az intézmények költségvetésében itt kerül sor tankönyvtámogatás jogcímen az intézményeket megilletı kötött felhasználású normatíva átadására. Ennek összege városi szinten EFt. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociális ellátások évre tervezett összege EFt. A szociális pénzeszközök tervszámait részletesen a III. pontban mutatjuk be. II. 6. Felhalmozási kiadások és egyéb támogatások A felhalmozási kiadásokat és támogatásokat EFt összegben terveztük megterveztük meg, amely a évi tervnél EFt-tal több. Áthúzódó feladatokra EFt-ot, tárgyévi fejlesztésekre EFt-ot, pályázatos beruházásokra EFt-ot terveztünk. Kamatmentes kölcsönök tervezett összege EFt, a helyi értékek védelmére fordítható összeg 2007-ben EFt. Az Élıvíz-csatorna pályázati önerı átadására fordítható összeg EFt, szennyvízberuházáshoz társulati tagoknak az önkormányzati hozzájárulás tervezett összege 459 EFt. II. 7. Tartalékok Költségvetésünkben a tartalékok összege EFt. Oktatási célokra EFt a felhasználható összeg. A tartalékok között különítettünk el elıirányzatot azokra a várható, de még pontosan nem ismert kiadásokra, melyek az elızetes fejlesztési elképzelésekben szerepelnek. Tartalékként pályázati önerıt biztosítunk a évi útaszfaltozásra benyújtandó támogatásokra, a Gyógycentrum beruházás várható tárgyévi kiadásaira, a Dánfoki Turisztikai Központ fejlesztési kiadásira, a Galéria felújítás II. ütemére. A tartalékok között terveztük meg az önkormányzati tulajdonú Kft alapítási költségét, a Vállalkozói Alap EFt tervezett összegét, valamint korábbi testületi határozatok alapján az erre a célra elkülönített pályázati önerıt. Általános céltartalékra EFt-ot terveztünk. II. 8. Hitel visszafizetése A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hiteltörlesztésre évben EFt-ot terveztünk. Az eredeti ütemterv szerint esedékes EFt hiteltörlesztés átütemezését kezdeményeztük a pénzintézetnél, melynek oka elsısorban az, hogy év óta a lakossági visszatérülések folyamatos elhúzódása nem biztosít fedezetet az ütemezett hiteltörlesztéshez. A évre átütemezett, de eredetileg évben esedékes EFt hiteltörlesztés összegét a pénzintézet január 2-án emelte le a bankszámlánkról, így ez évi tervezési tételt jelent. A évre eredeti terv szerint ütemezett EFt törlesztésbıl EFt összegő hiteltörlesztés átütemezését kezdeményeztük a évekre, figyelembe véve a lakossági visszatérülések eddig megismert várható ütemét. 7

8 Az önkormányzat pénzügyi lehetıségeit figyelembe véve szigorú elvek érvényesültek a költségvetés tervezetének elkészítésénél. Megítélésünk szerint a kiadások kiemelt elıirányzatainak betartása kizárólag fegyelmezett gazdálkodással, folyamatos vezetıi és pénzügyi kontrollal és a szükséges szakmai és szervezeti döntések meghozatalával együtt valósítható meg. Az oktatási intézmények átszervezésérıl szóló elıterjesztésben a beiratkozások tényszámainak ismerete nélkül prognosztizálható volt 12 fı létszámcsökkentés, aminek végrehajtását már a évi költségvetésünkben el kell rendelni, azért hogy a végrehajtás szeptember - október végéig megtörténjen. Az általános iskolákon kívül a Békés Városi Általános Mővelıdési Központban is létszámcsökkenéssel számolunk (egy fı nyugdíjazása után a munkakör ellátását belsı átszervezéssel oldja meg az intézmény). A létszámcsökkentés kiadásainak mérséklésére pályázatot kívánunk beadni: forrását a évi költségvetési törvény biztosítja, részletes szabályait március hónapban miniszteri rendelet határozza majd meg. Békés, február 23. Izsó Gábor polgármester 8

9 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (II. 23.) számú r e n d e l e t e A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. sz. törvény 69. -ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. Az önkormányzat bevételeinek fı összege: EFt 1.. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ebbıl: helyi adók átengedett központi adók bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása ebbıl: normatív támogatások központosított elıirányzatok normatív kötött felhasználású támogatások fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ebbıl: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Támogatásértékő bevétel ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : OEP-tıl átvett pénzeszköz támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök ebbıl: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl garancia és kezességvállalás visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése

10 8. Hitelek ebbıl: felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek ebbıl: elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése c. R.O.P. pályázat támogatása EFt Alternatív foglalkoztatások a hátrányos helyzető emberek, köztük a romák foglalkoztatásának javítása c. HEFOP pályázat támogatása EFt Testvérvárosi kapcsolatok c évi pályázat áthúzódó bevétele 813 EFt 2.. Az önkormányzat évi kiadásainak fı összege: Ebbıl: céltartalék elıirányzata az általános tartalék elıirányzata EFt EFt EFt (1) Az önkormányzat évi kiemelt kiadási elıirányzatai (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Hiteltörlesztés, visszafizetés (2) Az önkormányzat évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tevezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése c. R.O.P. pályázat EFt Alternatív foglalkoztatások a hátrányos helyzető emberek, köztük a romák foglalkoztatásának javítása c. HEFOP pályázat EFt (3) A kiemelt kiadási elıirányzatok intézményenkénti részletezését és tervezett létszámkeretét 813 fı összlétszámnak megfelelıen a 2. sz. melléklet, 800 fı záró létszámnak megfelelıen a 2/A. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselı-testület. 10

11 (5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat tartalék elıirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (7) A rendelet 6. sz. melléklete az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. (8) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be. (9) A rendelet 8.-8/D. sz. mellékletei tájékoztató jelleggel, mérlegszerően tartalmazzák a mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását. (10) A rendelet 9 sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettségeiként az évenkénti hitel visszafizetés összegét. (11) A rendelet 10. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti. (12) A rendelet 11. sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat 3 éves gördülı tervezését megalapozó számításokat. (13) A rendelet 12. és 12/A. sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit 3.. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása Állami támogatás Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi pénzmaradvány 555 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. 4.. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok

12 5.. A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 640 EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 640 EFt. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Tartalékok A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 649 EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 649 EFt. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Sz emélyi jellegő kiadások M unkaadót terhelı járulékok Ta rtalékok A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 790 EFt. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Ál lami támogatás El ızı évi pénzmaradvány A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 790 EFt. (3) A évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Ta 12

13 rtalékok Az intézmények mőködési bevételük többletét saját hatáskörben kiadásaik fedezetére kötelesek felhasználni. A Polgármesteri Hivatal egyösszegő felhalmozási többletbevételének felhasználása EFt-ig a polgármester, EFt-ig a polgármester egyetértésével a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik Az intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a tervezett elıirányzatuk 1/12-ed részének megfelelıen történik. Ettıl eltérni a finanszírozási ütemtervben meghatározott igény alapján lehet. Amennyiben a létszámcsökkentési pályázat már a évi költségvetésben megtakarítást eredményez, annak összege az érintett intézmények költségvetési támogatásából tárgyévben zárolásra kerül, figyelemmel a zavartalan feladatellátás biztosítására A költségvetési intézmények vezetıi költségvetési éven túli anyagi kötelezettséget a fenntartó engedélye nélkül (polgármester) nem vállalhatnak. Az intézmények a költségvetési rendelet 2. sz. és 2/A. sz. mellékleteiben jóváhagyott létszám és bérgazdálkodási mutatóit az engedélyezett létszámba a foglalkoztatás jogcímétıl függetlenül minden dolgozó beletartozik kötelesek betartani. A évi pénzmaradvány felhasználásáról a képviselı-testület a beszámoló elfogadásakor dönt (1) Békés Város Önkormányzata évben a Peremkerületi program megvalósítására külön alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élı lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjármővekkel. Értékeit, házaik állagának megóvását biztosítani, a csapadékvíz elvezetés biztosításával. (2) Az alap forrása évben EFt. (3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni (1) Békés Város Képviselı-testülete Vállalkozói Alapot hoz létre a városban mőködı vállalkozások által benyújtott, munkahelyteremtést célzó pályázatok önerejéhez való hozzájárulás céljából. (2) Az Alap forrása évben EFt (1) A Képviselı-testület az önkormányzat környezetvédelmi alapjának évi összegét EFt-ban állapítja meg. (2) Az alap forrása az önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla pénzmaradványa. 13

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben