Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 14-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/ évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített többség Véleményezı Valamennyi Bizottság az SzMSz 12. (4) bekezdés bizottság: a.) pontja alapján Tárgyalás módja: nyílt ülés Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 14-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. tv. elıírásai és a 357/2007. (XI.29.) sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónkban meghatározott irányelvek alapján készült el önkormányzatunk évi költségvetésének tervjavaslata. A tervezetet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 71. -ának (1) bekezdésében, illetve az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet 29. (9) bekezdésében foglaltak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé. Békés Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl általánosságban A 357/2007. (XI. 29.) sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározott elvek szerint állítottuk össze a Békés Város Önkormányzata évi költségvetését. Ennek alapján: A személyi juttatások tervezése a testület által engedélyezett létszámra, az adott jogviszonyra vonatkozó jogszabályi mértékő juttatásokra és a központilag elrendelt bérpolitikai intézkedésekre figyelemmel történt. A saját bevételek tervezését 4,5 % tervezett inflációval, a dologi kiadások tervezését évi bázis szinten hajtottuk végre. Az energia-áremelkedésekre, az intézményi karbantartási és hibaelhárítási kiadásokra, a létszámleépítéssel nem érintett álláshelyek esetében a nyugdíjazások többletköltségeire, és a pályázati önerıre tartalékot képeztünk. A foglalkoztatottak létszámára vonatkozó további rendelkezést a évi költségvetés nem tartalmaz, de a feladatellátás szerkezetének ismeretében javasoljuk a Képviselıtestületnek, hogy az önkormányzati foglalkoztatottak létszámhelyzetét a márciusi testületi ülésén tekintse át. A tervezésnél figyelembe vettük a Kulturális és Sportbizottságnak a könyvtárfejlesztésre és sportszervezetek évi támogatására vonatkozó javaslatait. Az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és a Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosítását legalább olyan szinten, mely az alapfeladatok biztonságos ellátásához szükségesek. További irányelv volt, hogy a mőködési kiadásokat úgy kell 1

2 megtervezni, hogy az önkormányzat a zavartalan mőködés biztosítása érdekében mőködési hitelfelvételre ne kényszerüljön. Fejlesztési célú hitelfelvétel tervezésénél olyan fejlesztéseket jelöltünk meg, amelyek megvalósulásához más forrás (központi támogatás, pályázati támogatás) is bevonható. A évi költségvetésünkben a dologi kiadások és a személyi juttatások meghatározása évi költségvetésben kialakított elvekre épült, így az intézményi költségvetések meghatározásánál évre nem kellett újabb megszorításokat érvényesíteni. Intézményeink évi finanszírozását kedvezıen érintette a szociális ágazatban mutatkozó finanszírozási szerkezet változása. Így a Szociális Szolgáltató Központ normatívával való ellátottsága és szociális foglalkoztatás központi forrásból történı finanszírozása csaknem teljes mértékben fedezi a tervezett kiadásait. A évi költségvetési törvény - köszönhetıen a szociális ágazat normatíva változásainak, valamint a társulások miatti többletfeladatok normatívájának és késıbb részletezett egyéb tételeknek - alapján városunkat EFt-tal több átengedett és megosztott bevétel, valamint állami támogatás illeti meg, mint 2007-ben. A növekedés mértéke az elızı évben kapott támogatásokhoz viszonyítva 1,16 %-os. A változás alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be. Jogcím év év Változás EFt-ban Helyben maradó SZJA SZJA kieg. adóerıképesség alapján SZJA kieg. térségi feladatokra Lakosságszámhoz kötött áll. tám Mutatószámhoz kötött áll. tám Állami tám. és SZJA összesen: I. Bevételek Önkormányzatunk évi bevételeit intézményenként és kiemelt elıirányzatonként az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1/A sz. melléklet tartalmazza. A évi tervezett bevétel fı összege EFt, amely a évi tervhez viszonyítva ( EFt) EFt-tal (6,85 %) kevesebb. A és a évek kiemelt bevételeinek összehasonlítását a következı táblázatban szemléltetjük ezer forintban kifejezve. Elıirányzat év év Eltérés (%) Intézményi mőködési bevételek ,41 % Önkormányzat sajátos mők. bevételei ,89 % Önkormányzat költségvetési támogatása ,01 % Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,89 % Véglegesen átvett pénzeszközök ,79 % Támogatási kölcsönök és visszatérülések ,58 % Hitelek ,99 % Elızı évi pénzmaradvány ,99 % Bevételek összesen: ,85 % Az egyes kiemelt elıirányzatok belsı tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük. 2

3 I. 1. Intézményi mőködési bevétek Intézményi bevételeink tervezett összege EFt, mely tartalmazza az önálló és részben önálló intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal e jogcímre tervezett bevételeit. Intézményeink mőködési bevételként tervezték meg az étkezési és egyéb térítési díj, valamint további jogcímen tervezhetı bevételeiket. Az élelmezéssel kapcsolatos térítési díjak átlagos 12 %-os emelésérıl a Képviselı-testület a decemberi ülésén döntött. Intézményeink mőködési bevételei ennek ellenére a évi tervhez viszonyítva EFt-tal csökkent, melyet a következık szerint indokolunk. Az étkezési térítési díjak bevételébıl az általános iskolák összevonása elıtt a Karacs Teréz Általános Iskolának kiszámlázott térítési díj (2007. évben kb 20 MFt volt, mert az iskola nem rendelkezik fızıkonyhával) bevételét az Eötvös József Általános Iskola költségvetése tartalmazta. Ez a halmozódás az intézményi egyesítés után már nem merült fel. Az étkezési térítési díjak további csökkenése általánosságban az étkezést igénybevevık létszámának csökkenésével, ezen belül azonban az étkezést ingyenesen, vagy 50 %-os kedvezménnyel igénybevevık számának növekedésével indokoljuk. A Polgármesteri Hivatal bevételei az Alapító Okiratában foglalt feladatellátásokkal kapcsolatosak, a évi tervhez viszonyítva EFt-tal növekedtek, a növekedésre legnagyobb hatása az igazgatás szakfeladaton tervezett EFt összegő kötvénykibocsátásból származó tıke lekötése utáni kamatbevételnek van. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételeit az 1/A sz. melléklet I. pontjában mutatjuk be. I. 2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei E jogcímen tervezzük meg helyi adóbevételeinket az egyéb sajátos bevételeinket, valamint átengedett és megosztott bevételeinket. A és évi tervezési adatokat az alábbi táblázatban mutatjuk be (EFt-ban). Az összehasonlítás azonban a személyi jövedelem adóval finanszírozott állami támogatások szerkezetében történt jogszabályi változások miatt csak a helyi adók és az egyéb sajátos bevételek esetében lehetséges. Jogcím év év Iparőzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi adók összesen: Jogcím év év Mezııri járulék Közterület használati díj Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevételek Jogcím év év SZJA helyben maradó része SZJA adóerıképesség alapján SZJA kiegészítés nem köt. térségi fela Gépjármő adó Átengedett és megosztott bevételek Lakosságszámhoz kötött állami tám

4 - ebbıl a SZJA-val finanszírozott rész Mutatószámhoz kötött normatívák SZJA-val finanszírozott része Egyes jövedelempótló támogatások SZJA val finanszírozott része Kiemelt elıirányzat összesen: Az átengedett és megosztott bevételek EFt összegő növekedését a személyi jövedelemadó helyben maradó részének növekedése (a 8 % -os mérték nem változott, csak a helyben maradó megfizetett adó összege növekedett) és a SZJA kiegészítés adóerıképesség növekedése a évi költségvetési törvény alapján indokolható. I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása E jogcímen illeti meg önkormányzatunkat a lakosságszámhoz kötött támogatásokból EFt, a mutatószámhoz kötött támogatásokból EFt, a kötött felhasználású normatívákból EFt, az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések közül EFt, helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásából EFt, bérpolitikai intézkedésekre EFt valamint fejlesztési célú támogatásokból EFt, összesen EFt A Bölcsıdék és a Szociális Szolgáltató Központ feladataival összefüggı igényelhetı normatívák összege EFt, amely EFt-tal több a évre tervezett normatívánál. A bölcsödénél a növekedés oka változatlan normatíva összegnél a tervezett létszám növekedése, a Szociális Szolgáltató Központ esetében a szociális étkezés valamint a házi segítségnyújtás feladatokra igényelhetı normatívák körének bıvülése az igénybevevık szociális helyzetéhez igazodva. Növekedett a fogyatékos személyek nappali ellátását igénybevevık tervezett létszáma, valamint a családsegítés normatívája a tarhosi feladatellátás miatt. Oktatási intézményeinkben a évtıl a tanítási évhez kötött teljesítményarányos finanszírozás miatt a normatíva számításának szerkezete átalakult az óvodai nevelésben és az általános iskolai oktatásban. A finanszírozás átalakítása tovább folytatódott 2008-ra az alapfokú mővészeti oktatás, a napközi otthoni, a tanulószobai, és az iskolaotthonos oktatásban. A sajátos nevelési igényő gyermekek utáni normatíva 2008-tıl függ a fogyatékosság mértékétıl (60 %- 160 %). Megszőnt a bejáró tanulók és a pedagógiai szakmai szolgáltatás után igényelhetı normatíva. Új normatíva jelentkezett ugyanakkor a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı 5. osztályos gyermekek ingyenes étkeztetésének támogatására. Az oktatási-nevelési intézmények esetében az igényelhetı normatíva 2008-ban az alábbiak szerint alakul: Intézmény év év eltérés EFt Óvoda Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Általános iskolák együtt 2007-ben Kistérségi Iskola tıl Alapfokú Mővészeti Iskola Óvoda és iskolák együtt:

5 Az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések e jogcím alatt tervezhetı bevételek összege 2008-ban EFt, mely a évinél EFt-tal több. Jelentısen növekedett a rendszeres szociális segélyre ( EFt) fordítható összeg. Kismértékben csökkent ( EFt) a közcélú foglalkozatásra igényelhetı támogatás összege. Az 1/A. sz. melléklet II./1-7. pontjában részletesen mutatjuk be az egyes intézmények által ellátott feladatokra, valamint az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítésekre igényelhetı normatívák jogcímeit és azok öszegeit. I. 4. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Intézményeink támogatására évben EFt-ot biztosítunk, amely EFt-tal több, mint a évi támogatásuk. Ebbıl normatívával finanszírozott rész EFt. A EFt összegő többlettámogatás magában foglalja többek között a bérpolitikai intézkedések intézményekre esı összegét, mely EFt, a munkavállalók soros elırelépéseinek többletkiadásait ( EF), valamint a Szociális Szolgáltató Központ többletfeladatai miatt tervezésre került EFt összeget. I. 5. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek A kiemelt elıirányzat évre tervezett összege EFt, a részletes adatok az 1/A. melléklet III. pontja alatt találhatók. Itt kerültek megtervezésre a már évben értékesítésre kijelölt ingatlanok. Ezek a Csabai-Korona-Szarvasi utcák által határolt terület és a Korona u. 3. sz. alatti ingatlan EFt összegben, a volt Sertéstelep vételárhátraléka 250 EFt összegben, A Bagoly vendéglı EFt összegben. Az önkormányzati lakások évre elıírt törlesztı részlete EFt. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok évrıl áthúzódó bevétele EFt. Üresen álló önkormányzati tulajdonú lakások eladásból származó bevételt EFt-ra az elıvásárlási joggal értékesített ingatlanok eladásból származó bevételt EFt-ra terveztük. A tervezés összhangban van a 276/2006. (XI.30.) sz. határozattal. A mőködési célú bevételek és kiadások, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerő bemutatása a 8. sz. mellékletben található. I. 6. Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményeink közül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet OEP-tıl átvett pénzeszköze EFt, a Kistérségi Iskola Tarhos Község Önkormányzatától átvett pénzeszköze EFt, amely a tarhosi tagintézményének mőködtetését szolgáló fenntartói hozzájárulás. Tarhos Község Képviselı-testülete a Tarhosi tagiskolára elkészített költségvetést január 31-i ülésén elfogadta. A Polgármesteri Hivatal évi átvett pénzeszközeit EFt-ban terveztük meg. Ebbıl mőködési célú átvett pénzeszköz EFt, melynek részleteit az 1/A sz. melléklet IV/1. pontja alatt mutatjuk be. A felhalmozási célú pénzeszközök tételes felsorolását a 1/A sz. melléklet IV/2. pontja tartalmazza. Ezek közül a EFt közmőfejlesztési hozzájárulás átvétele, ami a Fundamenta Lakáskassza évi elırejelzése alapján a lejárt lakáskassza szerzıdések miatt az önkormányzatot megilletı zárolt összeg. A fejlesztési célú véglegesen átvett pénzeszközök között jelentıs tétel a PEA pályázat 5 beruházási projektjének befejezését követıen évben lehívható pályázati forrás, EFt tervezett összegben, valamint a Tanuszoda-építés támogatásának évre tervezett üteme EFt összegben. 5

6 I. 7. Támogatási kölcsönök és visszatérülések A korábbi években folyósított kamatmentes kölcsönök ez évet érintı törlesztı részlete EFt, a Békési Kézilabda Kft-nek 2006-ban nyújtott visszterhes kölcsön évben esedékes törlesztı részlete EFt. Az Önkéntes Tőzoltó Egyesületnek 2007-ben nyújtott kölcsön EFt összegben 2008-évben kerül visszafizetésre. I. 8. Hitelek A évre tervezett EFt összegő hitelfelvételére a közbeszerzési eljáráson kiválasztott pénzintézettel nem került sor elsısorban azért, mert az önkormányzat részére a hitelszerzıdésben foglalt feltételek nem voltak elfogadhatók. A év zárása fejlesztési hitel felvétele nélkül zárult, amely hatással van a évi szabad pénzmaradványra is. A évi költségvetés összeállításánál EFt fejlesztési hiteligény mutatkozott olyan beruházási célok esetében, melyek 2007-ben és 2008-ban döntési vagy döntés elıkészítı szakaszban voltak. Az elızı évi sikertelen 150 MFt összegő hitelfelvétel lezárást javasoljuk a testületnek, mivel a pénzintézettıl az elfogadható szerzıdéses feltételek biztosítása nem várható. A évi fejlesztési hiteligény, valamint az év során mutatkozó új igények ismeretében a testületnek legalább a féléves beszámoló elfogadásával egyidejőleg döntenie kell a szükséges mértékő hitelfelvétel összegérıl és meg kell határoznia az abból finanszírozandó beruházásokat. A évi költségvetésben elızetesen a következı beruházások önerejének biztosítására jelöltünk meg fejlesztési célú hitelfelvételt, mely tételek a 4. sz. és 5. sz. mellékletben megtalálhatók. Békés-Mezıberény kerékpárút saját erı EFt Útberuházás TEKI pályázat évi saját erı EFt Tanuszoda építése évi önerı EFt Lakossági útalapok saját erı EFt Közterületi játszóterek felújítása EFt Óvodai játszótér felújítása EFt Tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel összesen: EFt I. 9. Elızı évi pénzmaradvány Az önkormányzat évi költségvetésben elızı évi pénzmaradvány eredeti elıirányzatként nem került tervezésre. A feladattal terhelt pénzmaradvány részleteit a évi zárszámadásnál mutatjuk be. A kisebbségi önkormányzatok szabad pénzmaradványát EFt összegben (1/A. sz melléklet VII. pontja) terveztük meg. 6

7 II. Kiadások Kiadási elıirányzatunk fı összege EFt, mely megegyezik a bevételi elıirányzatok fı összegével. A mőködési elıirányzatok kialakításában az alábbi hatásokat vettük figyelembe: Három általános iskola költségvetésének egyesítése a meglévı Tarhosi társulással A Zeneiskola mőködési kiadásainak és létszámának átszervezése a Kulturális Központ költségvetésébıl a Kistérségi Iskolához. A Nevelési Tanácsadó feladat ellátásának beépítése a Kistérségi Iskolához. A évben elrendelt 13 fıt érintı létszámleépítés évre gyakorolt áthúzódó hatásának figyelembevétele. A gyermek és felnıtt étkeztetésekkel kapcsolatban az alaptevékenységgel összefüggı szolgáltatás bevétele és a vásárolt élelmezéssel összefüggı halmozott forgalom mind bevételi, mind kiadási oldalon megszőnt a Kistérségi iskola költségvetésében. A Szociális Szolgáltató Központ feladatainak növekedése évközben 7 fı létszám bıvítést eredményezett. A szociális feladatok intézményfenntartó társulási formában való ellátása 3 fı létszám felvételét jelentette. A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza a Piacfelügyelet megszőnése miatti feladatokat. A és a évek kiemelt kiadásainak összehasonlítását a következı táblázatban szemléltetjük ezer forintban: Elıirányzat év 2008.év Változás (%) Személyi jellegő kiadások ,88 % Munkaadót terhelı járulékok ,16 % Dologi és egyéb folyó kiadások ,22 % Pénzeszközátadások és egyéb tám ,34 % Szociális ellátások ,82 % Felhalmozási kiadások és támogatások ,22 % Tartalékok ,78 % Hitel visszafizetés ,16 % Kiadások összesen: ,85 % Az egyes kiemelt elıirányzatok belsı tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük. II. 1. Személyi jellegő kiadások Önkormányzatunk évi költségvetésében a személyi jellegő kiadások és azok járulékai 49,96 %-os arányban részesülnek, az elızı évi arány 44,76 % volt. Személyi jellegő kiadásokra évben önkormányzati szinten EFt-ot terveztük, amely EFttal több a évi tervnél. A növekedés oka a központi bérpolitikai intézkedések ( EFt), a testület által évre jóváhagyott létszámbıvítések, valamint a 2007-ben végrehajtott létszámleépítések együttes hatása. Intézményeink személyi jellegő kiadásait EFt-ban terveztük meg, ez a évinél EFt-tal több. Okai megegyeznek a korábban részletezettekkel. A évi szervezeti átalakítások és létszámleépítések hatást gyakoroltak az intézményi elıirányzatok kialakításában. Ezen folyamatok együttes hatására alakult ki az elıirányzat növekedése. Az önkormányzati szintő foglalkoztatás létszám kerete 2007-ben 813 fı volt, 2008-ban a nyitó 7

8 létszám 807 fı, közcélú és közhasznú munkavállalókkal együtt. A évi foglalkoztatási mutatókat a 12-12/A sz. mellékletekben mutatjuk be. II. 2. Munkaadókat terhelı járulékok Az adóköteles személyi juttatások alapján terveztük meg a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát (29 % TB járulék, 3% munkaadói járulék), melynek összege évben EFt. A tételes egészségügyi hozzájárulás összege Ft/fı/hó. II. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások A évi költségvetésünkben a dologi és egyéb folyó kiadások tervezett összege EFt, a évi tervhez viszonyítva EFt-tal növekedett. A kiemelt elıirányzat a tervezett kiadások 23,04 %-át jelenti. A kiemelt elıirányzaton belül az intézmények dologi kiadásai EFt-tal csökkentek, amely nem a kiadások tényleges csökkenését jelenti, hanem az iskolák közötti étkezéssel kapcsolatos tovább számlázások megszőnése miatt következett be. A dologi és egyéb folyó kiadásokból a Polgármesteri Hivatal költségvetésében EFt-ot terveztünk, amely EFt-tal több a évre tervezettnél. Ennek oka elsısorban a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség a várható EFt os tervezett összege. II. 4. Pénzeszköz-átadások és egyéb támogatások Költségvetésünkben a évre tervezett összeg EFt, amelybıl EFt a Rendelıintézet átadott pénzeszköze, EFt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain került megtervezésre. E jogcímen kerül átadásra többek között a civil szervezetek (4.925 EFt) és a sportszervezetek ( EFt) támogatása. II. 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások Az intézmények költségvetésében itt kerül sor tankönyvtámogatás jogcímen az intézményeket megilletı kötött felhasználású normatíva felhasználása. Ennek összege városi szinten EFt. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociális ellátások évre tervezett összege EFt. A szociális pénzeszközök tervszámait részletesen a III. pontban mutatjuk be. II. 6. Felhalmozási kiadások és egyéb támogatások A felhalmozási kiadásokat és támogatásokat a 4. sz. mellékletben felsorolt elıirányzatoknak megfelelıen terveztük meg. Együttes összegük EFt, a évi tervnél EFt-tal kevesebb. Áthúzódó feladatokra EFt-ot, tárgyévi fejlesztésekre EFt-ot, pályázatos beruházásokra EFt-ot terveztünk. Kamatmentes kölcsönök tervezett összege EFt, a helyi értékek védelmére fordítható összeg 2008-ban EFt. A fejlesztési kiadásaink között azokat a tételeket terveztük meg, amelyekrıl a testület döntött, vagy a kötelezettségvállalás a fejlesztéssel kapcsolatban megtörtént. Az év során felmerülı és a testület által jóváhagyott további fejlesztések forrásául a tervezett összes bevételhez viszonyított többletbevételt, ennek teljesülése nélkül fejlesztési hitelt jelölhet meg a testület. 8

9 II. 7. Tartalékok Költségvetésünkben a tartalékok összege EFt, melyet tételesen az 5. sz. melléklet tartalmaz. Ebbıl az összegbıl fejlesztési célra különítettünk el EFt-ot, mőködési célokra EFt-ot. Oktatási célokra EFt a felhasználható összeg, amely magában foglalja EFt-ot energia-áremelések kompenzálására és EFt-ot a nyugdíjazások többletköltségeire elkülönített összeget intézményeinknél. A mőködési céltartalékok között különítettünk el elıirányzatot a évi teljesítés utáni normatívák visszafizetésére, a Vállalkozói Alapra, a Vállalkozói és a Roma Koordinációs Tanács mőködési kiadásaira. II. 8. Hitel visszafizetése A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hiteltörlesztésre évben EFt-ot terveztünk, amely december 31-én lesz esedékes. A hiteltörlesztés fedezetére évben a Fundamenta Lakáskasszától EFt-ot várunk. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra elıírt közmőfejlesztési hozzájárulás összege EFt, melynek kötelezettje az önkormányzat. A lakáskassza tagdíjat nem fizetı lakosok után az önkormányzat ban mintegy EFt összegben vállalt kezességet. A lakáskassza felé vállalt kezességen túl a fenti összeg és annak kamatai mértékéig a hitelfizetésnél is helyt kell állnia az önkormányzatnak saját forrásai terhére. Az összeg ( EFt) behajtása folyamatban van, de várható, hogy a követelésként nyilvántartott tartozás kb. 40 %-a adók módjára sem hajtható be az adósoktól. A 6-6/A mellékletek részletesen mutatják be Békés Város Önkormányzata évi bevételi és kiadási elıirányzatának felhasználási ütemtervét. A 7. sz. melléklet önkormányzatunk évre vonatkozó likviditási tervét mutatja havi részletezettséggel. Tájékoztató jelleggel a 8-8/D sz. mellékletek mérlegszerően tartalmazzák a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok évi költségevetési tervjavaslatai alapján összeállított mőködési és felhalmozási bevételeinek, valamint kiadásainak alakulását a Magyar Államkincstárnak benyújtandó költségvetéssel megegyezı szerkezetben. A költségvetési év és az azt követı évek hosszú lejáratú kötelezettségein belül a hitelvisszafizetés összegeit a 9. sz. melléklet tartalmazza. A 10. sz. melléklet az önkormányzat évre tervezett közvetett támogatásainak összegét mutatja be a nyújtott támogatások szerinti, tevékenységenkénti, valamint adónemenkénti bontásban. Az államháztartási törvény. 70 (3) bekezdésében foglaltak alapján évenként meghatározott indexek figyelembevételével ez évben is elkészítettük a költségvetési évet követı két évre vonatkozó, a költségvetési elıirányzatok várható alakulását bemutató számításokat (11. sz. melléklet). A gördülı tervezés Képviselı-testület részére történı bemutatása tájékoztató jellegő, az elıirányzatok alakulására vonatkozóan semmilyen kötelezettséget nem jelent. A 12 és 12/A. sz. mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák Békés Város Önkormányzata (intézmények és Polgármesteri Hivatal) évi foglalkoztatási mutatóit. 9

10 Tisztelt Képviselı-testület! A mellékelt táblázatok adatainak részletes ismertetésével tájékozódhattak a költségvetési koncepciónkra épített, a törvényi elıírások betartásával elkészített évi költségvetési tervezetünkrıl. A tervezet igyekezett figyelembe venni minden, a tárgyévre vonatkozó költségvetési igényt és jogszabályi elıírást. Az önkormányzat évi költségvetésébe csak azok a létszámmal összefüggı intézkedések épültek be, melyeket a testület a decemberi ülésén a évre vonatkozóan már jóváhagyott. A feladatellátások rövid idın belül történı áttekintése aktuálissá válik. A közoktatásban a tanuló létszám várható csökkenése az új tanévtıl az álláshelyek újabb csökkenését eredményezheti. A folyamatokat kedvezıen befolyásolhatja Murony és Kamut községek tervezett csatlakozás az intézményfenntartó társuláshoz. A Tarhosi tagintézményben tanulók létszámának csökkenése osztályszervezési kérdéseket vet, melyek figyelmen kívül hagyása pénzügyi problémákat okozhat az iskolafenntartó társulásnak. Javasoljuk a községek polgármestereivel az egyeztetések mielıbbi lebonyolítást, úgy hogy a testület márciusi ülésén az indítható osztályok számának ismeretében a létszámmal összefüggı szükséges mértékő intézkedést meghozhassa. A létszámcsökkentés kiadásainak mérséklésére pályázatot kívánunk beadni, forrását a évi költségvetési törvény biztosítja. Az önkormányzat pénzügyi lehetıségeit figyelembe véve a korábban meghatározott elvek érvényesültek a költségvetés tervezetének elkészítésénél. Megítélésünk szerint a kiadási elıirányzatokon belüli gazdálkodás teljesíthetı, de ehhez nem mellızhetı a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás, valamint folyamatos vezetıi és pénzügyi kontroll. Kérem a határozati javaslatok és a költségvetési rendelet-tervezet elfogadást. Határozati javaslat: 1. Békés Város Képviselı-testülete a évi költségvetés szöveges indoklását az elıterjesztés szerint elfogadja. 2. Békés Város Képviselı-testülete felkéri a Kulturális és Sport Bizottságát, hogy a évi költségvetésben a versenysport támogatására elfogadott keretösszeg I. félévi felosztására a következı testületi ülésre tegyen javaslatot. A második félévre vonatkozó keretösszeget (irányszámot) is állapítsa meg azzal, hogy a tényleges támogatás megállapítását a júniusi testületi ülésre terjessze elı. Határidı: Felelıs: értelem szerint Vámos László Kulturális Bizottság elnöke 3. Az intézmények költségvetésében negyedévenként ellenırizni kell, hogy az igényelt normatív támogatás milyen mértékben egyezik meg a tényleges mutatószám alapján járó támogatással. Meg kell vizsgálni az eltérés okát. Ha az eltérés meghaladja az 3 %-ot, akkor az intézmény költségvetésében az eltérésnek megfelelıen módosítani kell a fenntartói hozzájárulást. Határidı: Felelıs: értelem szerint intézmények vezetıi Izsó Gábor polgármester 10

11 4. Békés Város Képviselı-testülete a 394/2007. (XII.20.) határozattal elfogadott Esélyegyenlıségi Tervéhez és Intézkedési Tervéhez kapcsolódó részdöntések 5. pontjában foglalt a beiskolázással kapcsolatos feladatok határidejének lejártát követetı testületei ülésen a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámhelyzetet áttekinti és szükséges döntéseket meghozza. 5. A évi költségvetés elfogadásakor hozott 48/2007. (II. 22.) határozatok hatályukat vesztik. Határidı: Felelıs: értelem szerint Izsó Gábor polgármester Békés, február 7. Izsó Gábor polgármester... Jogi ellenjegyzı... Pénzügyi ellenjegyzı 11

12 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II. 15.) számú r e n d e l e t e A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. sz. törvény 69. -ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fı összege: Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: EFt EFt (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ebbıl: helyi adók átengedett központi adók bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása ebbıl: normatív támogatások központosított elıirányzatok normatív kötött felhasználású támogatások fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ebbıl: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Támogatásértékő bevétel ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz támogatásértékő felhalmozási bevétel

13 6. Véglegesen átvett pénzeszközök ebbıl: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl garancia és kezességvállalás visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele Hitelek ebbıl: felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek ebbıl: elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése c. R.O.P. pályázat támogatása EFt 2. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak fı összege: Ebbıl: fejlesztési céltartalékok elıirányzata EFt mőködési céltartalékok elıirányzata EFt Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: EFt EFt (1) Az önkormányzat évi kiemelt kiadási elıirányzatai (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Hiteltörlesztés, visszafizetés (2) Az önkormányzat évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése c. R.O.P. pályázat 450 EFt Testvérvárosi együttmőködés (Békés-Románia) pályázat 649 EFt 2

14 (3) A kiemelt kiadási elıirányzatok intézményenkénti részletezését és tervezett létszámkeretét 807 fı összlétszámnak megfelelıen a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat tartalék elıirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (7) A rendelet 6. sz. melléklete az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. (8) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be. (9) A rendelet 8.-8/D. sz. mellékletei tájékoztató jelleggel, mérlegszerően tartalmazzák a mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását. (10) A rendelet 9 sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettségeiként az évenkénti hitel visszafizetés összegét. (11) A rendelet 10. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti. (12) A rendelet 11. sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat 3 éves gördülı tervezését megalapozó számításokat. (13) A rendelet 12. és 12/A. sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit 3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 45 3

15 4. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 722 EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 722 EFt. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 796 EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 796 EFt. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege EFt. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 638 4

16 10. A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. (3) A évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok (1) Az intézmények mőködési bevételük többletét saját hatáskörben kiadásaik fedezetére kötelesek felhasználni. (2) Az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú többletbevételeit felhalmozási célra lehet felhasználni. Az ettıl való eltérés okait a képviselı-testület elé terjesztett zárszámadásban indokolni kell. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények a kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatok között saját hatáskörő elıirányzat átcsoportosítást csak a mőködés zavartalan ellátása érdekében hajthatnak végre. (4) A költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással, az SZMSZ-ben szabályozandó módon lehet elıirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni. (5) A Képviselı-testület dönt a jóváhagyott költségvetési pénzeszközök (elıirányzatok) átcsoportosításáról, a tartalékok felhasználásáról. A képviselı-testület az SZMSZ-ben szabályozandó módon a hatáskört a Pénzügyi Bizottságra és a polgármesterre ruházza át beszámolási kötelezettség mellett, összeghatár megjelölésével. 12. Az évközben létrejött hiány kezelésére a 98/2007 (III. 29.) számú határozat alapján a május 14-ig terjedı idıszakra maximum 250 millió Ft. felsı összeg határú folyószámlahitel áll rendelkezésre. Ez követıen a Képviselı-testület a folyószámlahitel felvételérıl újból dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében. 13. Békés Város Képviselı-testülete az év során felmerülı és ténylegesen megvalósuló fejlesztési igények ismeretében dönt a szükséges és indokolt mértékő hitelfelvétel összegérıl. 14. Az intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a tervezett elıirányzatuk 1/12-ed részének megfelelıen történik. Ettıl eltérni a finanszírozási ütemtervben meghatározott igény alapján lehet. 5

17 15. A költségvetési intézmények vezetıi költségvetési éven túli anyagi kötelezettséget a fenntartó engedélye nélkül (polgármester) nem vállalhatnak. Az intézmények a költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott létszám és bérgazdálkodási mutatóit az engedélyezett létszámba a Kjt. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókat kell érteni kötelesek betartani. A évi pénzmaradvány felhasználásáról a képviselı-testület a beszámoló elfogadásakor dönt. 16. (1) Békés Város Önkormányzata évben is a Peremkerületi program megvalósítására külön alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élı lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjármővekkel. Értékeit, házaik állagának megóvását biztosítani, a csapadékvíz elvezetés biztosításával. (2) Az alap forrása évben EFt. (3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni. 17. (1) Békés Város Képviselı-testülete évben is Vállalkozói Alapot hoz létre. Felhasználásáról a Képviselı-testület dönt. (2) Az Alap forrása évben EFt. 18. (1) A évi költségvetés környezetvédelmi alappal kapcsolatos kiadásokat nem tartalmaz, mivel a környezetvédelmi alap elszámolási számla bevétele az elızı évi környezetvédelemhez kapcsolódó kiadások 50 %-ára nyújtott fedezetet. A tárgyévi környezetvédelemmel kapcsolatos bevételek a költségvetésbıl megelılegezett elızı évi összeg pótlására szolgálnak. 19. A évi költségvetés elıkészítı eljárásának lefolytatásában részt vettek: Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 28. (7) alapján a kisebbségi önkormányzatok elnökei. Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 29. (4) alapján a költségvetési szervek vezetıi. Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 29. (9) alapján bizottságok, Képviselı-testület. A Kotv LXXIX. tv (3) alapján az intézmények alkalmazotti közösségének vezetıi, iskolaszék, szülıi szervezetek, diákönkormányzat. A Kjt XXXVIII. tv. 6. alapján az intézmények megfelelı szintő szakszervezeti vezetıi. 6

18 20. (1) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal részére meghatározott elıirányzatok felhasználásáról - a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet hatálya: január december 31. B é k é s, február 8. Izsó Gábor polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı A rendelet kihirdetésre került: február 15-én Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 7

19 1. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei ezer Ft-ban Címszám Alcímszám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Elızı évi pénzmaradvány Bevételek összesen Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

20 1/A.sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi bevételi elıirányzatainak tételes bemutatása Jogcím megnevezése évi elıirányzat ezer Ft I. Intézményi mőködési bevételek - Önálló és részben önálló intézmények mőködési bevételei - Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei Ebbıl: Hivatali étkezde térítési díjbevétele Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása (kiszáml.rezsi, bérl.díj) Igazgatási szakfeladat mőködési bevétele (okmányiroda mők.bev., marhalevél, kamat, készl.ért.) Városgazd. szakfeladat bevételei (Piaci bev., gépek bérleti díja, önk. földterület haszn. szárm. bev.) Társadalmi ünnepségek utáni bevételek Önk. üdülık igénybevételi díja (Fonyód) Állategészségügyi szakfeladat Belvíz-, szennyvízelvezetés kamat bevétel I. Mőködési bevételek összesen: Jogcím megnevezése Normatíva évi Mutatószám Ft elıirányzat ezer Ft II. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei és költségvetési támogatása - Helyi adóbevételek Ebbıl: Iparőzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó 500 Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevételek Ebbıl: Mezııri járulék Közterület használati díj Helyszini és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Átengedett, megosztott bevételek SZJA évi állandó népesség alapján ( 8 %) SZJA kiegészítés adóerıképesség alapján SZJA kiegészítés nem kötelezı térségi feladatra Gépjármőadó Átengedett, megosztott bevételek összesen: ebbıl: SZJA Gépjármőadó Lakosságszámhoz kötött állami támogatások - Települési, igazgatási, kommunális feladatok Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok (egységes) = Okmányiroda mőködtetése (ügyiratszám alapján) = Gyámügyi, igazgatási feladatok = Építésügyi igazgatási feladatok = Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli, természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellát Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatra Lakosságszámhoz kötött állami támogatás összesen: Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások 1. Bölcsıde és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás - Bölcsıdei ellátás Ingyenes étkezés Korai fejlesztés Nappali szociális intézményi ellátás Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (melegedı) Hajléktalanok átmeneti elhelyezése Támogatói szolgálat mőködtetése 12 hó Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Közösségi ellátások 24 hó Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Szociális továbbképzés Családsegítés ( Tarhosi lakosokra is ) 12 hó Gyermekjóléti szolgálat 12 hó Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet összesen:

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Decentralizált pályázatok önerejének igazolása, a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II.13).rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Véleményezı

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzat

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai ./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város 2012. évi bevételi elıirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím Elı- Cím Alcím Jogcím Jogcím Elıirányzat Bevételi 1. Önkormányzat 1. Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben