Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 14-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/ évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített többség Véleményezı Valamennyi Bizottság az SzMSz 12. (4) bekezdés bizottság: a.) pontja alapján Tárgyalás módja: nyílt ülés Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 14-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. tv. elıírásai és a 357/2007. (XI.29.) sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónkban meghatározott irányelvek alapján készült el önkormányzatunk évi költségvetésének tervjavaslata. A tervezetet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 71. -ának (1) bekezdésében, illetve az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet 29. (9) bekezdésében foglaltak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé. Békés Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl általánosságban A 357/2007. (XI. 29.) sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározott elvek szerint állítottuk össze a Békés Város Önkormányzata évi költségvetését. Ennek alapján: A személyi juttatások tervezése a testület által engedélyezett létszámra, az adott jogviszonyra vonatkozó jogszabályi mértékő juttatásokra és a központilag elrendelt bérpolitikai intézkedésekre figyelemmel történt. A saját bevételek tervezését 4,5 % tervezett inflációval, a dologi kiadások tervezését évi bázis szinten hajtottuk végre. Az energia-áremelkedésekre, az intézményi karbantartási és hibaelhárítási kiadásokra, a létszámleépítéssel nem érintett álláshelyek esetében a nyugdíjazások többletköltségeire, és a pályázati önerıre tartalékot képeztünk. A foglalkoztatottak létszámára vonatkozó további rendelkezést a évi költségvetés nem tartalmaz, de a feladatellátás szerkezetének ismeretében javasoljuk a Képviselıtestületnek, hogy az önkormányzati foglalkoztatottak létszámhelyzetét a márciusi testületi ülésén tekintse át. A tervezésnél figyelembe vettük a Kulturális és Sportbizottságnak a könyvtárfejlesztésre és sportszervezetek évi támogatására vonatkozó javaslatait. Az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és a Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosítását legalább olyan szinten, mely az alapfeladatok biztonságos ellátásához szükségesek. További irányelv volt, hogy a mőködési kiadásokat úgy kell 1

2 megtervezni, hogy az önkormányzat a zavartalan mőködés biztosítása érdekében mőködési hitelfelvételre ne kényszerüljön. Fejlesztési célú hitelfelvétel tervezésénél olyan fejlesztéseket jelöltünk meg, amelyek megvalósulásához más forrás (központi támogatás, pályázati támogatás) is bevonható. A évi költségvetésünkben a dologi kiadások és a személyi juttatások meghatározása évi költségvetésben kialakított elvekre épült, így az intézményi költségvetések meghatározásánál évre nem kellett újabb megszorításokat érvényesíteni. Intézményeink évi finanszírozását kedvezıen érintette a szociális ágazatban mutatkozó finanszírozási szerkezet változása. Így a Szociális Szolgáltató Központ normatívával való ellátottsága és szociális foglalkoztatás központi forrásból történı finanszírozása csaknem teljes mértékben fedezi a tervezett kiadásait. A évi költségvetési törvény - köszönhetıen a szociális ágazat normatíva változásainak, valamint a társulások miatti többletfeladatok normatívájának és késıbb részletezett egyéb tételeknek - alapján városunkat EFt-tal több átengedett és megosztott bevétel, valamint állami támogatás illeti meg, mint 2007-ben. A növekedés mértéke az elızı évben kapott támogatásokhoz viszonyítva 1,16 %-os. A változás alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be. Jogcím év év Változás EFt-ban Helyben maradó SZJA SZJA kieg. adóerıképesség alapján SZJA kieg. térségi feladatokra Lakosságszámhoz kötött áll. tám Mutatószámhoz kötött áll. tám Állami tám. és SZJA összesen: I. Bevételek Önkormányzatunk évi bevételeit intézményenként és kiemelt elıirányzatonként az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1/A sz. melléklet tartalmazza. A évi tervezett bevétel fı összege EFt, amely a évi tervhez viszonyítva ( EFt) EFt-tal (6,85 %) kevesebb. A és a évek kiemelt bevételeinek összehasonlítását a következı táblázatban szemléltetjük ezer forintban kifejezve. Elıirányzat év év Eltérés (%) Intézményi mőködési bevételek ,41 % Önkormányzat sajátos mők. bevételei ,89 % Önkormányzat költségvetési támogatása ,01 % Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,89 % Véglegesen átvett pénzeszközök ,79 % Támogatási kölcsönök és visszatérülések ,58 % Hitelek ,99 % Elızı évi pénzmaradvány ,99 % Bevételek összesen: ,85 % Az egyes kiemelt elıirányzatok belsı tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük. 2

3 I. 1. Intézményi mőködési bevétek Intézményi bevételeink tervezett összege EFt, mely tartalmazza az önálló és részben önálló intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal e jogcímre tervezett bevételeit. Intézményeink mőködési bevételként tervezték meg az étkezési és egyéb térítési díj, valamint további jogcímen tervezhetı bevételeiket. Az élelmezéssel kapcsolatos térítési díjak átlagos 12 %-os emelésérıl a Képviselı-testület a decemberi ülésén döntött. Intézményeink mőködési bevételei ennek ellenére a évi tervhez viszonyítva EFt-tal csökkent, melyet a következık szerint indokolunk. Az étkezési térítési díjak bevételébıl az általános iskolák összevonása elıtt a Karacs Teréz Általános Iskolának kiszámlázott térítési díj (2007. évben kb 20 MFt volt, mert az iskola nem rendelkezik fızıkonyhával) bevételét az Eötvös József Általános Iskola költségvetése tartalmazta. Ez a halmozódás az intézményi egyesítés után már nem merült fel. Az étkezési térítési díjak további csökkenése általánosságban az étkezést igénybevevık létszámának csökkenésével, ezen belül azonban az étkezést ingyenesen, vagy 50 %-os kedvezménnyel igénybevevık számának növekedésével indokoljuk. A Polgármesteri Hivatal bevételei az Alapító Okiratában foglalt feladatellátásokkal kapcsolatosak, a évi tervhez viszonyítva EFt-tal növekedtek, a növekedésre legnagyobb hatása az igazgatás szakfeladaton tervezett EFt összegő kötvénykibocsátásból származó tıke lekötése utáni kamatbevételnek van. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételeit az 1/A sz. melléklet I. pontjában mutatjuk be. I. 2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei E jogcímen tervezzük meg helyi adóbevételeinket az egyéb sajátos bevételeinket, valamint átengedett és megosztott bevételeinket. A és évi tervezési adatokat az alábbi táblázatban mutatjuk be (EFt-ban). Az összehasonlítás azonban a személyi jövedelem adóval finanszírozott állami támogatások szerkezetében történt jogszabályi változások miatt csak a helyi adók és az egyéb sajátos bevételek esetében lehetséges. Jogcím év év Iparőzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi adók összesen: Jogcím év év Mezııri járulék Közterület használati díj Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevételek Jogcím év év SZJA helyben maradó része SZJA adóerıképesség alapján SZJA kiegészítés nem köt. térségi fela Gépjármő adó Átengedett és megosztott bevételek Lakosságszámhoz kötött állami tám

4 - ebbıl a SZJA-val finanszírozott rész Mutatószámhoz kötött normatívák SZJA-val finanszírozott része Egyes jövedelempótló támogatások SZJA val finanszírozott része Kiemelt elıirányzat összesen: Az átengedett és megosztott bevételek EFt összegő növekedését a személyi jövedelemadó helyben maradó részének növekedése (a 8 % -os mérték nem változott, csak a helyben maradó megfizetett adó összege növekedett) és a SZJA kiegészítés adóerıképesség növekedése a évi költségvetési törvény alapján indokolható. I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása E jogcímen illeti meg önkormányzatunkat a lakosságszámhoz kötött támogatásokból EFt, a mutatószámhoz kötött támogatásokból EFt, a kötött felhasználású normatívákból EFt, az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések közül EFt, helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásából EFt, bérpolitikai intézkedésekre EFt valamint fejlesztési célú támogatásokból EFt, összesen EFt A Bölcsıdék és a Szociális Szolgáltató Központ feladataival összefüggı igényelhetı normatívák összege EFt, amely EFt-tal több a évre tervezett normatívánál. A bölcsödénél a növekedés oka változatlan normatíva összegnél a tervezett létszám növekedése, a Szociális Szolgáltató Központ esetében a szociális étkezés valamint a házi segítségnyújtás feladatokra igényelhetı normatívák körének bıvülése az igénybevevık szociális helyzetéhez igazodva. Növekedett a fogyatékos személyek nappali ellátását igénybevevık tervezett létszáma, valamint a családsegítés normatívája a tarhosi feladatellátás miatt. Oktatási intézményeinkben a évtıl a tanítási évhez kötött teljesítményarányos finanszírozás miatt a normatíva számításának szerkezete átalakult az óvodai nevelésben és az általános iskolai oktatásban. A finanszírozás átalakítása tovább folytatódott 2008-ra az alapfokú mővészeti oktatás, a napközi otthoni, a tanulószobai, és az iskolaotthonos oktatásban. A sajátos nevelési igényő gyermekek utáni normatíva 2008-tıl függ a fogyatékosság mértékétıl (60 %- 160 %). Megszőnt a bejáró tanulók és a pedagógiai szakmai szolgáltatás után igényelhetı normatíva. Új normatíva jelentkezett ugyanakkor a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı 5. osztályos gyermekek ingyenes étkeztetésének támogatására. Az oktatási-nevelési intézmények esetében az igényelhetı normatíva 2008-ban az alábbiak szerint alakul: Intézmény év év eltérés EFt Óvoda Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Általános iskolák együtt 2007-ben Kistérségi Iskola tıl Alapfokú Mővészeti Iskola Óvoda és iskolák együtt:

5 Az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések e jogcím alatt tervezhetı bevételek összege 2008-ban EFt, mely a évinél EFt-tal több. Jelentısen növekedett a rendszeres szociális segélyre ( EFt) fordítható összeg. Kismértékben csökkent ( EFt) a közcélú foglalkozatásra igényelhetı támogatás összege. Az 1/A. sz. melléklet II./1-7. pontjában részletesen mutatjuk be az egyes intézmények által ellátott feladatokra, valamint az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítésekre igényelhetı normatívák jogcímeit és azok öszegeit. I. 4. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Intézményeink támogatására évben EFt-ot biztosítunk, amely EFt-tal több, mint a évi támogatásuk. Ebbıl normatívával finanszírozott rész EFt. A EFt összegő többlettámogatás magában foglalja többek között a bérpolitikai intézkedések intézményekre esı összegét, mely EFt, a munkavállalók soros elırelépéseinek többletkiadásait ( EF), valamint a Szociális Szolgáltató Központ többletfeladatai miatt tervezésre került EFt összeget. I. 5. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek A kiemelt elıirányzat évre tervezett összege EFt, a részletes adatok az 1/A. melléklet III. pontja alatt találhatók. Itt kerültek megtervezésre a már évben értékesítésre kijelölt ingatlanok. Ezek a Csabai-Korona-Szarvasi utcák által határolt terület és a Korona u. 3. sz. alatti ingatlan EFt összegben, a volt Sertéstelep vételárhátraléka 250 EFt összegben, A Bagoly vendéglı EFt összegben. Az önkormányzati lakások évre elıírt törlesztı részlete EFt. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok évrıl áthúzódó bevétele EFt. Üresen álló önkormányzati tulajdonú lakások eladásból származó bevételt EFt-ra az elıvásárlási joggal értékesített ingatlanok eladásból származó bevételt EFt-ra terveztük. A tervezés összhangban van a 276/2006. (XI.30.) sz. határozattal. A mőködési célú bevételek és kiadások, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerő bemutatása a 8. sz. mellékletben található. I. 6. Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményeink közül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet OEP-tıl átvett pénzeszköze EFt, a Kistérségi Iskola Tarhos Község Önkormányzatától átvett pénzeszköze EFt, amely a tarhosi tagintézményének mőködtetését szolgáló fenntartói hozzájárulás. Tarhos Község Képviselı-testülete a Tarhosi tagiskolára elkészített költségvetést január 31-i ülésén elfogadta. A Polgármesteri Hivatal évi átvett pénzeszközeit EFt-ban terveztük meg. Ebbıl mőködési célú átvett pénzeszköz EFt, melynek részleteit az 1/A sz. melléklet IV/1. pontja alatt mutatjuk be. A felhalmozási célú pénzeszközök tételes felsorolását a 1/A sz. melléklet IV/2. pontja tartalmazza. Ezek közül a EFt közmőfejlesztési hozzájárulás átvétele, ami a Fundamenta Lakáskassza évi elırejelzése alapján a lejárt lakáskassza szerzıdések miatt az önkormányzatot megilletı zárolt összeg. A fejlesztési célú véglegesen átvett pénzeszközök között jelentıs tétel a PEA pályázat 5 beruházási projektjének befejezését követıen évben lehívható pályázati forrás, EFt tervezett összegben, valamint a Tanuszoda-építés támogatásának évre tervezett üteme EFt összegben. 5

6 I. 7. Támogatási kölcsönök és visszatérülések A korábbi években folyósított kamatmentes kölcsönök ez évet érintı törlesztı részlete EFt, a Békési Kézilabda Kft-nek 2006-ban nyújtott visszterhes kölcsön évben esedékes törlesztı részlete EFt. Az Önkéntes Tőzoltó Egyesületnek 2007-ben nyújtott kölcsön EFt összegben 2008-évben kerül visszafizetésre. I. 8. Hitelek A évre tervezett EFt összegő hitelfelvételére a közbeszerzési eljáráson kiválasztott pénzintézettel nem került sor elsısorban azért, mert az önkormányzat részére a hitelszerzıdésben foglalt feltételek nem voltak elfogadhatók. A év zárása fejlesztési hitel felvétele nélkül zárult, amely hatással van a évi szabad pénzmaradványra is. A évi költségvetés összeállításánál EFt fejlesztési hiteligény mutatkozott olyan beruházási célok esetében, melyek 2007-ben és 2008-ban döntési vagy döntés elıkészítı szakaszban voltak. Az elızı évi sikertelen 150 MFt összegő hitelfelvétel lezárást javasoljuk a testületnek, mivel a pénzintézettıl az elfogadható szerzıdéses feltételek biztosítása nem várható. A évi fejlesztési hiteligény, valamint az év során mutatkozó új igények ismeretében a testületnek legalább a féléves beszámoló elfogadásával egyidejőleg döntenie kell a szükséges mértékő hitelfelvétel összegérıl és meg kell határoznia az abból finanszírozandó beruházásokat. A évi költségvetésben elızetesen a következı beruházások önerejének biztosítására jelöltünk meg fejlesztési célú hitelfelvételt, mely tételek a 4. sz. és 5. sz. mellékletben megtalálhatók. Békés-Mezıberény kerékpárút saját erı EFt Útberuházás TEKI pályázat évi saját erı EFt Tanuszoda építése évi önerı EFt Lakossági útalapok saját erı EFt Közterületi játszóterek felújítása EFt Óvodai játszótér felújítása EFt Tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel összesen: EFt I. 9. Elızı évi pénzmaradvány Az önkormányzat évi költségvetésben elızı évi pénzmaradvány eredeti elıirányzatként nem került tervezésre. A feladattal terhelt pénzmaradvány részleteit a évi zárszámadásnál mutatjuk be. A kisebbségi önkormányzatok szabad pénzmaradványát EFt összegben (1/A. sz melléklet VII. pontja) terveztük meg. 6

7 II. Kiadások Kiadási elıirányzatunk fı összege EFt, mely megegyezik a bevételi elıirányzatok fı összegével. A mőködési elıirányzatok kialakításában az alábbi hatásokat vettük figyelembe: Három általános iskola költségvetésének egyesítése a meglévı Tarhosi társulással A Zeneiskola mőködési kiadásainak és létszámának átszervezése a Kulturális Központ költségvetésébıl a Kistérségi Iskolához. A Nevelési Tanácsadó feladat ellátásának beépítése a Kistérségi Iskolához. A évben elrendelt 13 fıt érintı létszámleépítés évre gyakorolt áthúzódó hatásának figyelembevétele. A gyermek és felnıtt étkeztetésekkel kapcsolatban az alaptevékenységgel összefüggı szolgáltatás bevétele és a vásárolt élelmezéssel összefüggı halmozott forgalom mind bevételi, mind kiadási oldalon megszőnt a Kistérségi iskola költségvetésében. A Szociális Szolgáltató Központ feladatainak növekedése évközben 7 fı létszám bıvítést eredményezett. A szociális feladatok intézményfenntartó társulási formában való ellátása 3 fı létszám felvételét jelentette. A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza a Piacfelügyelet megszőnése miatti feladatokat. A és a évek kiemelt kiadásainak összehasonlítását a következı táblázatban szemléltetjük ezer forintban: Elıirányzat év 2008.év Változás (%) Személyi jellegő kiadások ,88 % Munkaadót terhelı járulékok ,16 % Dologi és egyéb folyó kiadások ,22 % Pénzeszközátadások és egyéb tám ,34 % Szociális ellátások ,82 % Felhalmozási kiadások és támogatások ,22 % Tartalékok ,78 % Hitel visszafizetés ,16 % Kiadások összesen: ,85 % Az egyes kiemelt elıirányzatok belsı tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük. II. 1. Személyi jellegő kiadások Önkormányzatunk évi költségvetésében a személyi jellegő kiadások és azok járulékai 49,96 %-os arányban részesülnek, az elızı évi arány 44,76 % volt. Személyi jellegő kiadásokra évben önkormányzati szinten EFt-ot terveztük, amely EFttal több a évi tervnél. A növekedés oka a központi bérpolitikai intézkedések ( EFt), a testület által évre jóváhagyott létszámbıvítések, valamint a 2007-ben végrehajtott létszámleépítések együttes hatása. Intézményeink személyi jellegő kiadásait EFt-ban terveztük meg, ez a évinél EFt-tal több. Okai megegyeznek a korábban részletezettekkel. A évi szervezeti átalakítások és létszámleépítések hatást gyakoroltak az intézményi elıirányzatok kialakításában. Ezen folyamatok együttes hatására alakult ki az elıirányzat növekedése. Az önkormányzati szintő foglalkoztatás létszám kerete 2007-ben 813 fı volt, 2008-ban a nyitó 7

8 létszám 807 fı, közcélú és közhasznú munkavállalókkal együtt. A évi foglalkoztatási mutatókat a 12-12/A sz. mellékletekben mutatjuk be. II. 2. Munkaadókat terhelı járulékok Az adóköteles személyi juttatások alapján terveztük meg a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát (29 % TB járulék, 3% munkaadói járulék), melynek összege évben EFt. A tételes egészségügyi hozzájárulás összege Ft/fı/hó. II. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások A évi költségvetésünkben a dologi és egyéb folyó kiadások tervezett összege EFt, a évi tervhez viszonyítva EFt-tal növekedett. A kiemelt elıirányzat a tervezett kiadások 23,04 %-át jelenti. A kiemelt elıirányzaton belül az intézmények dologi kiadásai EFt-tal csökkentek, amely nem a kiadások tényleges csökkenését jelenti, hanem az iskolák közötti étkezéssel kapcsolatos tovább számlázások megszőnése miatt következett be. A dologi és egyéb folyó kiadásokból a Polgármesteri Hivatal költségvetésében EFt-ot terveztünk, amely EFt-tal több a évre tervezettnél. Ennek oka elsısorban a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség a várható EFt os tervezett összege. II. 4. Pénzeszköz-átadások és egyéb támogatások Költségvetésünkben a évre tervezett összeg EFt, amelybıl EFt a Rendelıintézet átadott pénzeszköze, EFt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain került megtervezésre. E jogcímen kerül átadásra többek között a civil szervezetek (4.925 EFt) és a sportszervezetek ( EFt) támogatása. II. 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások Az intézmények költségvetésében itt kerül sor tankönyvtámogatás jogcímen az intézményeket megilletı kötött felhasználású normatíva felhasználása. Ennek összege városi szinten EFt. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociális ellátások évre tervezett összege EFt. A szociális pénzeszközök tervszámait részletesen a III. pontban mutatjuk be. II. 6. Felhalmozási kiadások és egyéb támogatások A felhalmozási kiadásokat és támogatásokat a 4. sz. mellékletben felsorolt elıirányzatoknak megfelelıen terveztük meg. Együttes összegük EFt, a évi tervnél EFt-tal kevesebb. Áthúzódó feladatokra EFt-ot, tárgyévi fejlesztésekre EFt-ot, pályázatos beruházásokra EFt-ot terveztünk. Kamatmentes kölcsönök tervezett összege EFt, a helyi értékek védelmére fordítható összeg 2008-ban EFt. A fejlesztési kiadásaink között azokat a tételeket terveztük meg, amelyekrıl a testület döntött, vagy a kötelezettségvállalás a fejlesztéssel kapcsolatban megtörtént. Az év során felmerülı és a testület által jóváhagyott további fejlesztések forrásául a tervezett összes bevételhez viszonyított többletbevételt, ennek teljesülése nélkül fejlesztési hitelt jelölhet meg a testület. 8

9 II. 7. Tartalékok Költségvetésünkben a tartalékok összege EFt, melyet tételesen az 5. sz. melléklet tartalmaz. Ebbıl az összegbıl fejlesztési célra különítettünk el EFt-ot, mőködési célokra EFt-ot. Oktatási célokra EFt a felhasználható összeg, amely magában foglalja EFt-ot energia-áremelések kompenzálására és EFt-ot a nyugdíjazások többletköltségeire elkülönített összeget intézményeinknél. A mőködési céltartalékok között különítettünk el elıirányzatot a évi teljesítés utáni normatívák visszafizetésére, a Vállalkozói Alapra, a Vállalkozói és a Roma Koordinációs Tanács mőködési kiadásaira. II. 8. Hitel visszafizetése A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hiteltörlesztésre évben EFt-ot terveztünk, amely december 31-én lesz esedékes. A hiteltörlesztés fedezetére évben a Fundamenta Lakáskasszától EFt-ot várunk. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra elıírt közmőfejlesztési hozzájárulás összege EFt, melynek kötelezettje az önkormányzat. A lakáskassza tagdíjat nem fizetı lakosok után az önkormányzat ban mintegy EFt összegben vállalt kezességet. A lakáskassza felé vállalt kezességen túl a fenti összeg és annak kamatai mértékéig a hitelfizetésnél is helyt kell állnia az önkormányzatnak saját forrásai terhére. Az összeg ( EFt) behajtása folyamatban van, de várható, hogy a követelésként nyilvántartott tartozás kb. 40 %-a adók módjára sem hajtható be az adósoktól. A 6-6/A mellékletek részletesen mutatják be Békés Város Önkormányzata évi bevételi és kiadási elıirányzatának felhasználási ütemtervét. A 7. sz. melléklet önkormányzatunk évre vonatkozó likviditási tervét mutatja havi részletezettséggel. Tájékoztató jelleggel a 8-8/D sz. mellékletek mérlegszerően tartalmazzák a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok évi költségevetési tervjavaslatai alapján összeállított mőködési és felhalmozási bevételeinek, valamint kiadásainak alakulását a Magyar Államkincstárnak benyújtandó költségvetéssel megegyezı szerkezetben. A költségvetési év és az azt követı évek hosszú lejáratú kötelezettségein belül a hitelvisszafizetés összegeit a 9. sz. melléklet tartalmazza. A 10. sz. melléklet az önkormányzat évre tervezett közvetett támogatásainak összegét mutatja be a nyújtott támogatások szerinti, tevékenységenkénti, valamint adónemenkénti bontásban. Az államháztartási törvény. 70 (3) bekezdésében foglaltak alapján évenként meghatározott indexek figyelembevételével ez évben is elkészítettük a költségvetési évet követı két évre vonatkozó, a költségvetési elıirányzatok várható alakulását bemutató számításokat (11. sz. melléklet). A gördülı tervezés Képviselı-testület részére történı bemutatása tájékoztató jellegő, az elıirányzatok alakulására vonatkozóan semmilyen kötelezettséget nem jelent. A 12 és 12/A. sz. mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák Békés Város Önkormányzata (intézmények és Polgármesteri Hivatal) évi foglalkoztatási mutatóit. 9

10 Tisztelt Képviselı-testület! A mellékelt táblázatok adatainak részletes ismertetésével tájékozódhattak a költségvetési koncepciónkra épített, a törvényi elıírások betartásával elkészített évi költségvetési tervezetünkrıl. A tervezet igyekezett figyelembe venni minden, a tárgyévre vonatkozó költségvetési igényt és jogszabályi elıírást. Az önkormányzat évi költségvetésébe csak azok a létszámmal összefüggı intézkedések épültek be, melyeket a testület a decemberi ülésén a évre vonatkozóan már jóváhagyott. A feladatellátások rövid idın belül történı áttekintése aktuálissá válik. A közoktatásban a tanuló létszám várható csökkenése az új tanévtıl az álláshelyek újabb csökkenését eredményezheti. A folyamatokat kedvezıen befolyásolhatja Murony és Kamut községek tervezett csatlakozás az intézményfenntartó társuláshoz. A Tarhosi tagintézményben tanulók létszámának csökkenése osztályszervezési kérdéseket vet, melyek figyelmen kívül hagyása pénzügyi problémákat okozhat az iskolafenntartó társulásnak. Javasoljuk a községek polgármestereivel az egyeztetések mielıbbi lebonyolítást, úgy hogy a testület márciusi ülésén az indítható osztályok számának ismeretében a létszámmal összefüggı szükséges mértékő intézkedést meghozhassa. A létszámcsökkentés kiadásainak mérséklésére pályázatot kívánunk beadni, forrását a évi költségvetési törvény biztosítja. Az önkormányzat pénzügyi lehetıségeit figyelembe véve a korábban meghatározott elvek érvényesültek a költségvetés tervezetének elkészítésénél. Megítélésünk szerint a kiadási elıirányzatokon belüli gazdálkodás teljesíthetı, de ehhez nem mellızhetı a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás, valamint folyamatos vezetıi és pénzügyi kontroll. Kérem a határozati javaslatok és a költségvetési rendelet-tervezet elfogadást. Határozati javaslat: 1. Békés Város Képviselı-testülete a évi költségvetés szöveges indoklását az elıterjesztés szerint elfogadja. 2. Békés Város Képviselı-testülete felkéri a Kulturális és Sport Bizottságát, hogy a évi költségvetésben a versenysport támogatására elfogadott keretösszeg I. félévi felosztására a következı testületi ülésre tegyen javaslatot. A második félévre vonatkozó keretösszeget (irányszámot) is állapítsa meg azzal, hogy a tényleges támogatás megállapítását a júniusi testületi ülésre terjessze elı. Határidı: Felelıs: értelem szerint Vámos László Kulturális Bizottság elnöke 3. Az intézmények költségvetésében negyedévenként ellenırizni kell, hogy az igényelt normatív támogatás milyen mértékben egyezik meg a tényleges mutatószám alapján járó támogatással. Meg kell vizsgálni az eltérés okát. Ha az eltérés meghaladja az 3 %-ot, akkor az intézmény költségvetésében az eltérésnek megfelelıen módosítani kell a fenntartói hozzájárulást. Határidı: Felelıs: értelem szerint intézmények vezetıi Izsó Gábor polgármester 10

11 4. Békés Város Képviselı-testülete a 394/2007. (XII.20.) határozattal elfogadott Esélyegyenlıségi Tervéhez és Intézkedési Tervéhez kapcsolódó részdöntések 5. pontjában foglalt a beiskolázással kapcsolatos feladatok határidejének lejártát követetı testületei ülésen a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámhelyzetet áttekinti és szükséges döntéseket meghozza. 5. A évi költségvetés elfogadásakor hozott 48/2007. (II. 22.) határozatok hatályukat vesztik. Határidı: Felelıs: értelem szerint Izsó Gábor polgármester Békés, február 7. Izsó Gábor polgármester... Jogi ellenjegyzı... Pénzügyi ellenjegyzı 11

12 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II. 15.) számú r e n d e l e t e A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. sz. törvény 69. -ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fı összege: Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: EFt EFt (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ebbıl: helyi adók átengedett központi adók bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása ebbıl: normatív támogatások központosított elıirányzatok normatív kötött felhasználású támogatások fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ebbıl: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Támogatásértékő bevétel ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz támogatásértékő felhalmozási bevétel

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása Sorszám: III/1. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező Valamennyi

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 29/2008. (II. 15.) sz. határozat A Mesteri Termal Kft. Felügyelı Bizottságába

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben