Beszámoló Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl"

Átírás

1 Beszámoló Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól megjelent 249/2000. (X. 24.) Korm. rendelet ai szerint Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítésérıl az alábbiak szerint számolunk be. A beszámolót a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága részére elkészített és határidıre megküldött évi költségvetési beszámoló adataira alapozva készítettük el. Önkormányzatunk évi eredeti elıirányzatát korábban több alkalommal módosítottuk (az I. félévi, a I-III. negyedévi beszámolóban, valamint a IV. negyedévi rendeletmódosításban). Ennek során a EFt eredeti elıirányzatunkat EFttal emeltük meg. Az így kialakult évi EFt módosított elıirányzatú költségvetésünkben az intézmények elıirányzat módosítása EFt volt, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig EFt elıirányzat módosítást hagytunk jóvá. A tárgyévi elıirányzat gazdálkodásunk alkalmával a többletbevételi források az alábbiak szerint módosították évi költségvetésünk kiemelt elıirányzatait. Kiemelt bevételi elıirányzatok módosítása: Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási (értékpapír) bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Elızı évi pénzmaradvány Módosítás összesen: EFt EFt EFt EFt EFt 146 EFt 0 EFt EFt EFt Kiemelt kiadási elıirányzatok módosítása: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás és egyéb támogatás Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások Tartalékok Hitel visszafizetés Módosítás összesen: EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt 0 EFt EFt

2 Békés város intézményi struktúrájában a évben végrehajtott szervezeti átalakítások miatt címrendben változás következett be, melyrıl részletesen a évi I.-III. beszámolóban már tájékoztattuk a Képviselı-testületet (1. sz. és 2. sz. mellékletek). I. Kiemelt bevételi elıirányzatok teljesítése: A évi önkormányzati szintő költségvetésünk fı összegét EFt-ra, 98,50 %-ra teljesítettük a módosított elıirányzathoz viszonyítva. A teljesítési adatokat 1.sz. mellékletben részletesen bemutatjuk. Kismértékő alulteljesítés tapasztalható mőködési bevételeinknél EFt, jelentısebb a bevételi kiesés a felhalmozási bevételeinknél EFt, amely összefüggésben van azzal, hogy a tervezett ingatlan értékesítéseink 2006-ban csak részben valósultak meg. A évben tervezett EFt fejlesztési hitel felvételére nem került sor. Intézményeink összes bevételi elıirányzataikat 101,24 %-ra teljesítették, ezen belül kismértékő az alulteljesítés (-280 EFt) az intézményi mőködési bevételeknél. A felügyeleti szervtıl kapott támogatások EFt összegő túllépése a Karacs Teréz Általános Iskola utófinanszírozott pályázata miatt merült fel. A Karacs Teréz Általános Iskola a pályázati beszerzésekhez kapcsolódva igényelt többlettámogatást, melynek pénzügyi rendezésére 2007-ben kerül sor. A mőködési bevételek EFt összegő alulteljesítésének nagyságrendje nem jelentıs. Az önkormányzatok sajátos folyó bevételei elıirányzatának túlteljesítése EFt, amelyhez a helyi adók és a gépjármő adó többletbevételei is hozzájárultak. A tényleges teljesítés a következıkben szemléltetjük ezer Ft-ban. Helyi adóbevételek Eredeti Módosított Teljesítés Eltérés elıirányzat elıirányzat Kommunális adó Iparőzési adó Idegenforgalmi adó Összesen: Átengedett központi Eredeti Módosított Teljesítés Eltérés adó elıirányzat elıirányzat Gépjármő adó Önkormányzatunk tényleges költségvetési támogatása évben a módosított elıirányzat összegének megfelelıen EFt összegben, azaz 100 %-ban teljesült. A felhalmozási jellegő bevételek EFt összegő alulteljesítése a tervezett ingatlan-értékesítések egy részének elmaradása miatt következett be. Ezt a bevételkiesést nem tudta pótolni a tervezetten felüli értékpapír eladás és a DÉGÁZ ZRt számára a gázvezeték értékesítésébıl befolyt bevétel sem, amelyet szintén nem terveztünk a évi költségvetésben. A véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt elıirányzatát intézményeink közel 100 %-ban teljesítették. A Polgármesteri Hivatal EFt összegő túlteljesítését jelentısen befolyásolta PEA pályázattal összefüggésben támogatási elılegként számlánkra érkezett, de fel nem használt pénzeszköz. A támogatási kölcsönök visszatérülése elıirányzataként a kamatmentes kölcsönök visszafizetésébıl EFt-ot terveztünk. A tényleges teljesítés EFt összeggel haladta meg a módosított ( EFt) elıirányzatot. A évi költségvetésünkben EFt összegő fejlesztési célú hitel felvételét terveztünk meg. Fejlesztési hitelt jelöltünk meg olyan beruházási cél forrásául, mely az év 2

3 közben beadásra kerülı pályázatok önerejét volt hivatott biztosítani. A Piac lefedésének I. ütemére szánt EFt összeg forrásául szintén a fejlesztési hitelt jelöltük meg. Az év során ismertté vált pályázati eredmények és az elnyert támogatások 2-3 évre történı ütemezése, valamint a beruházások befejezésének áthúzódása évre, befolyásolta a ténylegesen felmerülı hiteligényt. A költségvetésben tervezett hitelhez kapcsolható beruházások teljes vagy részleges pénzügyi teljesítésére december hónapban került sor, ekkor azonban célszerőnek látszott a fedezet más forrásból való biztosítása azzal a feltétellel, hogy ha a évben az igénybe vett forrást nem tudjuk visszapótolni, akkor a 2006-ban fel nem vett hitel évi felvételének kérdését át kell gondolni. Ez az összeg jelenleg EFt. A következıkben bemutatjuk a évben tervezett és a ténylegesen felmerült fejlesztési hitel igény részleteit, amelynek felvételére 2006-ban nem került sor. EFt A tétel megnevezése Eredeti terv (pl. pályázathoz saját erı) évi teljesülés utáni hiteligény Megjegyzés A Piac lefedése évi tervezési tétel A Múzeum felújítása Városi utak aszfaltozása (saját erı) TEKI Szelektív edényzetek (sajáterı) Nem nyert Belterületi utak aszfaltozása(saját erı) TEUT 2006 Galéria felújítása (saját erı) CÉDA évi tervezési tétel Infó táblák Békésen (saját erı) Nem nyert Infó táblák Dánfokon (saját erı) Turisztikai eszközök (saját erı) Fejlesztési hitelbıl finanszírozandó beruházások Az elızı évi pénzmaradvány felhasználás az intézmények esetében a évrıl áthúzódó túlfinanszírozás (Szociális Szolgáltató Központ jogelıdje) figyelembevételével 100 %-ban teljesült. A Polgármesteri Hivatal évi, de a évi költségvetésében megtervezett pénzmaradványából EFt-ot nem vettünk igénybe (Agrárinnovációs Központ befejezése EFt, belvízkárosodott ingatlanok vis maior maradványa 238 EFt, és Galéria vis maior maradványa EFt, buszvárók tervezése 300 EFt), mert a pénzmaradványként évrıl áthozott, beruházási célt szolgáló pénzeszközökkel az említett beruházásokat nem sikerült befejezni. Az önkormányzat kiegyenlítı, függı, átfutó bevételei forgalmának év végi egyenlege EFt volt. II. Kiadási elıirányzatok teljesítése: Költségvetésünk tervezett létszámának és költségvetési kiadásainak a teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A módosított kiadási elıirányzatok fı összege EFt, melyet EFt-ra, azaz 94,46 %-ra teljesítettük. A teljesítésbıl adódó EFt elıirányzat maradványt a kiemelt elıirányzatok sorrendjében a következık szerint indokoljuk. Intézményeink közül a Karacs Teréz Általános Iskola összes kiadási elıirányzatának teljesítése EFt túlteljesítést mutat. A túlteljesítés okai összhangban vannak a felügyeleti szervtıl kapott támogatás kiemelt elıirányzatánál tárgyalt okokkal, 3

4 vagyis az intézménynél a HEFOP uniós pályázat miatt felmerültek fel többletkiadások. A személyi jellegő kiadások teljesítése az intézmények esetében a módosított elıirányzat 97,50 %-ában teljesült, a Polgármesteri Hivatal esetében a maradvány EFt, a teljesítés mértéke 99,57 %. Békés Város Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete - összhangban a testület 67/2006 (III. 30.) sz. határozatával fırıl 813 fıre, azaz 23 fıvel csökkent. Figyelembe véve az önkormányzatnál lévı betöltetlen álláshelyek számát (7 fı 16/A. sz. melléklet) az önkormányzat évre vonatkozó átlaglétszáma 805 fı volt, vagyis az engedélyezett keretszámon belül maradt. A Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodását és szakfeladatainak kiemelt elıirányzatonkénti teljesítését a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. A járulékköteles személyi jellegő juttatások kifizetésével kapcsolatos munkaadót terhelı járulékokra EFt-ot fordítottunk, amely a módosított elıirányzat 97,72 %-a. A dologi elıirányzataink a módosított elıirányzathoz viszonyítva EFt összegben teljesültek, az elıirányzat megtakarítás összege EFt. Jelentıs az alulteljesítés a Rendelıintézetnél, melynek oka TB körben képzett tartalék. A Polgármesteri Hivatal dologi elıirányzatainak EFt összegő maradványa fıként a felhalmozási bevételek utáni ÁFA befizetés alulteljesítésével, valamint a rendszeres gyermekvédelmi ellátások szakfeladat dologi kiadásainak csökkenésével (iskolatej) van összefüggésben. Pénzeszközátadások és egyéb támogatások teljesítése EFt, a módosított elıirányzat 173,79 %-a. Az intézményi körben a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a évben pályázat miatt megelılegezett támogatását utalta vissza a fenntartónak ( EFt). A 6. és 7. címszám alatt jogelıd és jogutód intézmények megszőnés és alapítás miatti technikai átvezetéseit tartalmazza a kiemelt elıirányzat teljesítése összesen EFt összegben. A Polgármesteri Hivatal önkormányzati igazgatás szakfeladatán elıirányzattal nem rendezett EFt a garancia és kezességvállalás miatt a lakáskasszának átadott pénzeszköz, amelyet a lakáskassza tagok hátraléka után fizetett meg az önkormányzat decemberében. A szociális ellátások és egyéb juttatások elıirányzaton használják fel intézményeink az ingyenes tankönyvtámogatásra biztosított összegeket. A Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközeinek elıirányzatát a módosított elıirányzatnak megfelelıen 99,99 %-ra teljesítette. A felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések EFt-ra teljesített elıirányzata EFt-tal alul maradt a módosított elıirányzat EFt-os tervezett összegétıl. Intézményeink közül a Karacs Teréz Általános Iskola 831 EFt elıirányzattal nem tudta rendezni felhalmozási kiadásainak teljesítését, mert az uniós pályázati beszerzéseit 831 EFt összegben megelılegezett önkormányzati támogatásból finanszírozta. A kiemelt elıirányzaton belül évben ténylegesen megvalósított feladatokat a beszámoló 4. sz. melléklete részletesen tartalmazza. Jelentısebb beruházásaink közül néhányat felsorolunk. Megvalósult a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítása, a Karacs Teréz Általános Iskola tornatermének tetıszigetelése. Az iskolai konyhák racionalizálásával összefüggésben beszerzésre került a Karacs Teréz Általános Iskolában a melegen tartó ételpult tartozékokkal, 2 db hőtıszekrény, az Eötvös József Általános Iskola konyhája számára 1 db tejhőtı. Befejezıdött a Jantyik Mátyás Múzeum felújítása, a Dánfoki gázvezeték kiépítése, a településrendezési terv elkészítése. Folytatódott a városi utak aszfaltozása és felújítása, a lakossági útalapok építése. A évre tervezett EFt összegő felhalmozási kiadásokból EFt összegő beruházás valósult meg (4. sz. melléklet E. pontja) Az év során az eredeti terven felül vállalt önkormányzati szintő beruházások teljesítésnek összege EFt volt (4. sz. melléklet F. pontja). Ezek közül Békés Megyei Önkormányzatával közös finanszírozásban teljesült két megyei fenntartású intézmény felújítása. Megvalósult a Sportcsarnok tetıhéjjalásának cseréje, pályázati forrás segítségével játszótér építése, és kiegyenlítésre került Gyógy-centrum építésének tervezési 4

5 költsége. A PEA pályázat 5 db projektjével összefüggésben 2006-ban EFt beruházási kiadás merült fel. A 4. sz. melléklet H. pontja a felhalmozási célra átadott pénzeszközök évi teljesítését mutatja. A tervezett illetve fel nem használt tartalék elıirányzatunkat az 5. sz. melléklet tartalmazza. A hitel visszafizetés eredeti elıirányzatát EFt-ban terveztük meg, ebbıl EFt a szennyvízberuházással összefüggı évrıl átütemezett fejlesztési hitel december 31-ig esedékes törlesztı részlete volt. Ebbıl a hitelállományból az esedékesség napján 2006-ban EFt hitelt törlesztettünk. Az év végéig hátralévı EFt összegő törlesztı részlet kiegyenlítésére technikai okok miatt nem került sor. A EFt tervezett hitelbıl EFt a likvid hitel törlesztése a december 31-i állomány alapján, amelybıl EFt mőködési célból, EFt pedig évi szennyvízberuházáshoz kapcsolódó aktuális hiteltörlesztés miatt merült fel. A január 2-án törlesztett EFt hitel fedezete likvid hitel volt, ugyanis a törlesztés fedezetét biztosító Lakáskasszától átutalt érdekeltségi hozzájárulások 2006-ban a nem tervezett felhalmozási kiadások és a korábbi likvid hitel törlesztésére nyújtottak fedezetet az alábbiak szerint. Érdekeltségi hozzájárulásokból finanszírozott gazdasági események: Átvett pénzeszközök (Lakáskassza) lakosságtól 2006-ban Fejlesztési célú hitel tárgyévi törlesztése Likvid hitel törlesztés szennyvízberuházás hiteltörlesztése miatt Elıirányzattal nem rendezett (nem tervezett) kezességvállalás Fel nem vett, de felmerült hiteligény Megelılegezett, utófinanszírozott pályázati beruházások Gödrös utak Játék a jövıért Infó táblák Dánfokon Turisztikai eszközök beszerzése Testvérvárosi kapcsolatok Felhalmozási és tıkejellegő bevétel kiesésbıl Mindösszesen: EFt EFt indokolt* EFt indokolt* EFt indokolt* EFt EFt EFt EFt EFt 547 EFt EFt EFt *Indokolt kiadásnak a szennyvízberuházással összekapcsolható tételeket tekintjük. Az önkormányzat év végi függı kiadásai forgalmának egyenlege EFt volt. Önkormányzati szinten a évben teljesített EFt összes kiadásból EFt, vagyis 43,19 % a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, míg EFt azaz 56,81 % az intézmények költségvetésében valósult meg. Az intézményeink évi költségvetése a mőködıképességüket - a szőkös dologi elıirányzatok és jelentıs felújítási igények mellett - folyamatosan biztosította. Likviditásuk folyamatos volt, az elıírt létszámleépítést az intézmények vezetıi végrehajtották. A helyi szervezési intézkedések többletköltségeire pályázatot nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz EFt összegben, melyek pénzügyi rendezése 2006-ban megtörtént. A tartalékok között a gázenergia árának emelkedése miatt képzett EFt összegő alap az intézmények között felosztásra került. Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások esetében (9. sz. melléklet) Ft visszafizetési kötelezettségünk, a mutatószámhoz kötött normatívák esetében Ft pótigényünk (10. sz. melléklet) keletkezett. A 11. sz. melléklet a évi központosított 5

6 elıirányzatok elszámolását mutatja be, visszafizetési kötelezettségünk 724 EFt. A 11/A. melléklet tartalmazza a évi központosított támogatásokból év végéig fel nem használt vis maior támogatást 238 EFt-os összegét, melyet visszafizettünk 2007-ben az Államkincstárnak. A 11/B. mellékletben mutatjuk be a jövedelemkülönbségek mérséklésével kapcsolatos adóerıképességünk elszámolását. Önkormányzatunk vagyoni helyzetének alakulását a 6. sz. és 12. sz. melléklet szemlélteti. A mérleg fı összege évben EFt-tal növekedett. Ezen belül a befektetett eszközök könyvszerinti értéke EFt-tal csökkent, a forgóeszközök könyvszerinti értéke EFt-tal növekedett. A 6. sz. melléklet mutatja be, hogy a befektetett eszközök állományán belül a tárgyi eszközök nettó értéke EFt-tal növekedett, míg a hosszú távú befektetésék tárgyévi esedékes összegével a forgóeszközök követelések sorának könyvszerinti összegét kellett növelni a számviteli elıírások miatt. Mérlegünkre alapvetıen e két tényezı gyakorol jelentıs hatást, elmondható, hogy évben a vagyongyarapítás folyamata elindult. A 13. sz. melléklet az önkormányzat évi vagyonának kimutatását tartalmazza intézményenként. A kimutatásból látszik, hogy az önkormányzat vagyona 63,37 %-ban ingatlan vagyonban testesül meg, de jelentıs még (34,73 %) az üzemeltetésre átadott vagyon könyvszerinti értéke. Az összes vagyonból 91,00 % részarány a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásaiban szerepel. Békés Város Önkormányzata évi pénzmaradványának alakulását a 8. sz. mellékletben mutatjuk be. A módosított pénzmaradvány évi összege EFt-tal kevesebb az elızı évinél. Az Önkormányzat évi (tárgyévi) jóváhagyásra javasolt pénzmaradványát a 14. sz. melléklet tartalmazza. Ennek összege EFt, amelybıl az intézmények gazdálkodásában EFt (TB finanszírozású EFt), EFt a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásában keletkezett. A jóváhagyásra javasolt pénzmaradványunkból EFt a kötelezettséggel terhelt maradvány, a szabad maradványból EFt a bérmaradvány, EFt annak járuléka, EFt pedig egyéb maradvány. A Polgármesteri Hivatal EFt összegő szabad pénzmaradványából EFt EFt a tartásdíjak megelılegezése miatt fennálló tartozás, amely összeg visszatérülése bizonytalan, felhasználásáról csak annak beérkezését követıen tudunk dönteni. A fennmaradó EFt szabadon felhasználható pénzmaradványból EFt-ot pályázati céltartalékként, EFt-ot általános intézményi céltartalékként javasolunk kezelni. A beszámoló /A. mellékletei tájékoztató adatokat tartalmaznak. A 17. sz. melléklet mérlegszerően tartalmazza a helyi önkormányzat mőködési és felhalmozási bevételeinek, valamint kiadásainak alakulását. A évi költségvetésünkben a mőködési célú bevételek tervezett összege EFt-tal volt kevesebb, mint a mőködési kiadások tervezett összege. A tényleges teljesítés a mőködési bevételek EFt összegő többletét mutatja a mőködési kiadásokhoz viszonyítva. A évi költségvetésben a felhalmozási célú bevételek tervezett összege EFt volt, a ténylegesen teljesített összeg EFt. A mérlegbıl megállapítható, hogy a mőködési bevételeinkbıl EFt összegig finanszíroztuk a felhalmozási célú kiadásainkat. A fentiek azt mutatják, hogy míg a tervezésnél a mérleg a vagyon várható csökkenésére engedett következtetni, a költségvetés végrehajtása során a folyamat megfordult és a gazdasági események a vagyon gyarapítása irányába mozdították el a mérleg szerkezetét. A 17/A.-17/D. sz. mellékletek a kisebbségi önkormányzatok hasonló mérlegeit tartalmazza. Az Áht ában elıírt kötelezettség alapján a 18. sz. mellékletben az önkormányzat adófizetéssel kapcsolatos közvetett támogatásait mutatjuk be. A /A. sz mellékletek az önkormányzat évi bevételi és kiadási finanszírozási ütemtervét mutatja be. Az elıterjesztésben leírtak és a beszámoló mellékletei alapján tájékozódhattak Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítésrıl. A szőkülı központi források 6

7 arra kényszeríttették az önkormányzatot, hogy a mőködési kiadások csökkentésével biztosítsa az egyensúlyt a bevételek és a kiadások között. A tanulólétszám folyamatos csökkenése a pedagógusok létszámának csökkentését eredményezte, ugyanakkor szükségessé vált az iskolai konyhák összevonása is. Intézményfenntartó társulás jött létre Békés Város Önkormányzat és Tarhos Község Önkormányzata között a Tarhosi Általános Iskola közös fenntartására. Az iskolákkal kapcsolatos átszervezési feladatok évben folytatódnak. A szociális ágazatban a július 1-tıl feladat-bıvülésként jelentkezett a szociális foglalkoztatás beindítása. Általánosságban elmondható, hogy a városunk évi költségvetése a vagyongyarapítás szempontjából kedvezıen alakult. A évi költségvetésünkben a teljesített felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 8,90 % volt, míg ez az arány 2006-ban a teljesítési adatokat figyelembe véve 9,23 %-ra módosult. A legfontosabb felújítások elvégzésére jelentıs összegő költségvetési saját forrás továbbra sem áll rendelkezésre. A nagy volumenő felújításokat csak pályázati pénzeszközökbıl lesz lehetıségünk megoldani. Békés, április 19. Izsó Gábor polgármester 7

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete " +,!!! " #$%&'( ) ( * - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. " %&#'( ) (' ( - (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.)

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelıintézet SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ INTÉZET 2006.ÉV TEVÉKENYSÉGÉRİL

Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelıintézet SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ INTÉZET 2006.ÉV TEVÉKENYSÉGÉRİL Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelıintézet 2030 Érd, Felsı utca 39. Dr. Gyıri Zsuzsa mb. fıigazgató fıorvos SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ INTÉZET 2006.ÉV TEVÉKENYSÉGÉRİL 2007. február 28. A Szakorvosi Rendelıintézet

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI 83/2009. (VI. 25.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2009 TARTALOM BEVEZETİ 3 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, TARTALMA 3 2. FOGALMAK 4 3.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben