Beszámoló Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl"

Átírás

1 Beszámoló Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól megjelent 249/2000. (X. 24.) Korm. rendelet ai szerint Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítésérıl az alábbiak szerint számolunk be. A beszámolót a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága részére elkészített és határidıre megküldött évi költségvetési beszámoló adataira alapozva készítettük el. Önkormányzatunk évi eredeti elıirányzatát korábban több alkalommal módosítottuk (az I. félévi, a I-III. negyedévi beszámolóban, valamint a IV. negyedévi rendeletmódosításban). Ennek során a EFt eredeti elıirányzatunkat EFttal emeltük meg. Az így kialakult évi EFt módosított elıirányzatú költségvetésünkben az intézmények elıirányzat módosítása EFt volt, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig EFt elıirányzat módosítást hagytunk jóvá. A tárgyévi elıirányzat gazdálkodásunk alkalmával a többletbevételi források az alábbiak szerint módosították évi költségvetésünk kiemelt elıirányzatait. Kiemelt bevételi elıirányzatok módosítása: Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási (értékpapír) bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Elızı évi pénzmaradvány Módosítás összesen: EFt EFt EFt EFt EFt 146 EFt 0 EFt EFt EFt Kiemelt kiadási elıirányzatok módosítása: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás és egyéb támogatás Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások Tartalékok Hitel visszafizetés Módosítás összesen: EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt 0 EFt EFt

2 Békés város intézményi struktúrájában a évben végrehajtott szervezeti átalakítások miatt címrendben változás következett be, melyrıl részletesen a évi I.-III. beszámolóban már tájékoztattuk a Képviselı-testületet (1. sz. és 2. sz. mellékletek). I. Kiemelt bevételi elıirányzatok teljesítése: A évi önkormányzati szintő költségvetésünk fı összegét EFt-ra, 98,50 %-ra teljesítettük a módosított elıirányzathoz viszonyítva. A teljesítési adatokat 1.sz. mellékletben részletesen bemutatjuk. Kismértékő alulteljesítés tapasztalható mőködési bevételeinknél EFt, jelentısebb a bevételi kiesés a felhalmozási bevételeinknél EFt, amely összefüggésben van azzal, hogy a tervezett ingatlan értékesítéseink 2006-ban csak részben valósultak meg. A évben tervezett EFt fejlesztési hitel felvételére nem került sor. Intézményeink összes bevételi elıirányzataikat 101,24 %-ra teljesítették, ezen belül kismértékő az alulteljesítés (-280 EFt) az intézményi mőködési bevételeknél. A felügyeleti szervtıl kapott támogatások EFt összegő túllépése a Karacs Teréz Általános Iskola utófinanszírozott pályázata miatt merült fel. A Karacs Teréz Általános Iskola a pályázati beszerzésekhez kapcsolódva igényelt többlettámogatást, melynek pénzügyi rendezésére 2007-ben kerül sor. A mőködési bevételek EFt összegő alulteljesítésének nagyságrendje nem jelentıs. Az önkormányzatok sajátos folyó bevételei elıirányzatának túlteljesítése EFt, amelyhez a helyi adók és a gépjármő adó többletbevételei is hozzájárultak. A tényleges teljesítés a következıkben szemléltetjük ezer Ft-ban. Helyi adóbevételek Eredeti Módosított Teljesítés Eltérés elıirányzat elıirányzat Kommunális adó Iparőzési adó Idegenforgalmi adó Összesen: Átengedett központi Eredeti Módosított Teljesítés Eltérés adó elıirányzat elıirányzat Gépjármő adó Önkormányzatunk tényleges költségvetési támogatása évben a módosított elıirányzat összegének megfelelıen EFt összegben, azaz 100 %-ban teljesült. A felhalmozási jellegő bevételek EFt összegő alulteljesítése a tervezett ingatlan-értékesítések egy részének elmaradása miatt következett be. Ezt a bevételkiesést nem tudta pótolni a tervezetten felüli értékpapír eladás és a DÉGÁZ ZRt számára a gázvezeték értékesítésébıl befolyt bevétel sem, amelyet szintén nem terveztünk a évi költségvetésben. A véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt elıirányzatát intézményeink közel 100 %-ban teljesítették. A Polgármesteri Hivatal EFt összegő túlteljesítését jelentısen befolyásolta PEA pályázattal összefüggésben támogatási elılegként számlánkra érkezett, de fel nem használt pénzeszköz. A támogatási kölcsönök visszatérülése elıirányzataként a kamatmentes kölcsönök visszafizetésébıl EFt-ot terveztünk. A tényleges teljesítés EFt összeggel haladta meg a módosított ( EFt) elıirányzatot. A évi költségvetésünkben EFt összegő fejlesztési célú hitel felvételét terveztünk meg. Fejlesztési hitelt jelöltünk meg olyan beruházási cél forrásául, mely az év 2

3 közben beadásra kerülı pályázatok önerejét volt hivatott biztosítani. A Piac lefedésének I. ütemére szánt EFt összeg forrásául szintén a fejlesztési hitelt jelöltük meg. Az év során ismertté vált pályázati eredmények és az elnyert támogatások 2-3 évre történı ütemezése, valamint a beruházások befejezésének áthúzódása évre, befolyásolta a ténylegesen felmerülı hiteligényt. A költségvetésben tervezett hitelhez kapcsolható beruházások teljes vagy részleges pénzügyi teljesítésére december hónapban került sor, ekkor azonban célszerőnek látszott a fedezet más forrásból való biztosítása azzal a feltétellel, hogy ha a évben az igénybe vett forrást nem tudjuk visszapótolni, akkor a 2006-ban fel nem vett hitel évi felvételének kérdését át kell gondolni. Ez az összeg jelenleg EFt. A következıkben bemutatjuk a évben tervezett és a ténylegesen felmerült fejlesztési hitel igény részleteit, amelynek felvételére 2006-ban nem került sor. EFt A tétel megnevezése Eredeti terv (pl. pályázathoz saját erı) évi teljesülés utáni hiteligény Megjegyzés A Piac lefedése évi tervezési tétel A Múzeum felújítása Városi utak aszfaltozása (saját erı) TEKI Szelektív edényzetek (sajáterı) Nem nyert Belterületi utak aszfaltozása(saját erı) TEUT 2006 Galéria felújítása (saját erı) CÉDA évi tervezési tétel Infó táblák Békésen (saját erı) Nem nyert Infó táblák Dánfokon (saját erı) Turisztikai eszközök (saját erı) Fejlesztési hitelbıl finanszírozandó beruházások Az elızı évi pénzmaradvány felhasználás az intézmények esetében a évrıl áthúzódó túlfinanszírozás (Szociális Szolgáltató Központ jogelıdje) figyelembevételével 100 %-ban teljesült. A Polgármesteri Hivatal évi, de a évi költségvetésében megtervezett pénzmaradványából EFt-ot nem vettünk igénybe (Agrárinnovációs Központ befejezése EFt, belvízkárosodott ingatlanok vis maior maradványa 238 EFt, és Galéria vis maior maradványa EFt, buszvárók tervezése 300 EFt), mert a pénzmaradványként évrıl áthozott, beruházási célt szolgáló pénzeszközökkel az említett beruházásokat nem sikerült befejezni. Az önkormányzat kiegyenlítı, függı, átfutó bevételei forgalmának év végi egyenlege EFt volt. II. Kiadási elıirányzatok teljesítése: Költségvetésünk tervezett létszámának és költségvetési kiadásainak a teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A módosított kiadási elıirányzatok fı összege EFt, melyet EFt-ra, azaz 94,46 %-ra teljesítettük. A teljesítésbıl adódó EFt elıirányzat maradványt a kiemelt elıirányzatok sorrendjében a következık szerint indokoljuk. Intézményeink közül a Karacs Teréz Általános Iskola összes kiadási elıirányzatának teljesítése EFt túlteljesítést mutat. A túlteljesítés okai összhangban vannak a felügyeleti szervtıl kapott támogatás kiemelt elıirányzatánál tárgyalt okokkal, 3

4 vagyis az intézménynél a HEFOP uniós pályázat miatt felmerültek fel többletkiadások. A személyi jellegő kiadások teljesítése az intézmények esetében a módosított elıirányzat 97,50 %-ában teljesült, a Polgármesteri Hivatal esetében a maradvány EFt, a teljesítés mértéke 99,57 %. Békés Város Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete - összhangban a testület 67/2006 (III. 30.) sz. határozatával fırıl 813 fıre, azaz 23 fıvel csökkent. Figyelembe véve az önkormányzatnál lévı betöltetlen álláshelyek számát (7 fı 16/A. sz. melléklet) az önkormányzat évre vonatkozó átlaglétszáma 805 fı volt, vagyis az engedélyezett keretszámon belül maradt. A Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodását és szakfeladatainak kiemelt elıirányzatonkénti teljesítését a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. A járulékköteles személyi jellegő juttatások kifizetésével kapcsolatos munkaadót terhelı járulékokra EFt-ot fordítottunk, amely a módosított elıirányzat 97,72 %-a. A dologi elıirányzataink a módosított elıirányzathoz viszonyítva EFt összegben teljesültek, az elıirányzat megtakarítás összege EFt. Jelentıs az alulteljesítés a Rendelıintézetnél, melynek oka TB körben képzett tartalék. A Polgármesteri Hivatal dologi elıirányzatainak EFt összegő maradványa fıként a felhalmozási bevételek utáni ÁFA befizetés alulteljesítésével, valamint a rendszeres gyermekvédelmi ellátások szakfeladat dologi kiadásainak csökkenésével (iskolatej) van összefüggésben. Pénzeszközátadások és egyéb támogatások teljesítése EFt, a módosított elıirányzat 173,79 %-a. Az intézményi körben a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a évben pályázat miatt megelılegezett támogatását utalta vissza a fenntartónak ( EFt). A 6. és 7. címszám alatt jogelıd és jogutód intézmények megszőnés és alapítás miatti technikai átvezetéseit tartalmazza a kiemelt elıirányzat teljesítése összesen EFt összegben. A Polgármesteri Hivatal önkormányzati igazgatás szakfeladatán elıirányzattal nem rendezett EFt a garancia és kezességvállalás miatt a lakáskasszának átadott pénzeszköz, amelyet a lakáskassza tagok hátraléka után fizetett meg az önkormányzat decemberében. A szociális ellátások és egyéb juttatások elıirányzaton használják fel intézményeink az ingyenes tankönyvtámogatásra biztosított összegeket. A Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközeinek elıirányzatát a módosított elıirányzatnak megfelelıen 99,99 %-ra teljesítette. A felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések EFt-ra teljesített elıirányzata EFt-tal alul maradt a módosított elıirányzat EFt-os tervezett összegétıl. Intézményeink közül a Karacs Teréz Általános Iskola 831 EFt elıirányzattal nem tudta rendezni felhalmozási kiadásainak teljesítését, mert az uniós pályázati beszerzéseit 831 EFt összegben megelılegezett önkormányzati támogatásból finanszírozta. A kiemelt elıirányzaton belül évben ténylegesen megvalósított feladatokat a beszámoló 4. sz. melléklete részletesen tartalmazza. Jelentısebb beruházásaink közül néhányat felsorolunk. Megvalósult a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítása, a Karacs Teréz Általános Iskola tornatermének tetıszigetelése. Az iskolai konyhák racionalizálásával összefüggésben beszerzésre került a Karacs Teréz Általános Iskolában a melegen tartó ételpult tartozékokkal, 2 db hőtıszekrény, az Eötvös József Általános Iskola konyhája számára 1 db tejhőtı. Befejezıdött a Jantyik Mátyás Múzeum felújítása, a Dánfoki gázvezeték kiépítése, a településrendezési terv elkészítése. Folytatódott a városi utak aszfaltozása és felújítása, a lakossági útalapok építése. A évre tervezett EFt összegő felhalmozási kiadásokból EFt összegő beruházás valósult meg (4. sz. melléklet E. pontja) Az év során az eredeti terven felül vállalt önkormányzati szintő beruházások teljesítésnek összege EFt volt (4. sz. melléklet F. pontja). Ezek közül Békés Megyei Önkormányzatával közös finanszírozásban teljesült két megyei fenntartású intézmény felújítása. Megvalósult a Sportcsarnok tetıhéjjalásának cseréje, pályázati forrás segítségével játszótér építése, és kiegyenlítésre került Gyógy-centrum építésének tervezési 4

5 költsége. A PEA pályázat 5 db projektjével összefüggésben 2006-ban EFt beruházási kiadás merült fel. A 4. sz. melléklet H. pontja a felhalmozási célra átadott pénzeszközök évi teljesítését mutatja. A tervezett illetve fel nem használt tartalék elıirányzatunkat az 5. sz. melléklet tartalmazza. A hitel visszafizetés eredeti elıirányzatát EFt-ban terveztük meg, ebbıl EFt a szennyvízberuházással összefüggı évrıl átütemezett fejlesztési hitel december 31-ig esedékes törlesztı részlete volt. Ebbıl a hitelállományból az esedékesség napján 2006-ban EFt hitelt törlesztettünk. Az év végéig hátralévı EFt összegő törlesztı részlet kiegyenlítésére technikai okok miatt nem került sor. A EFt tervezett hitelbıl EFt a likvid hitel törlesztése a december 31-i állomány alapján, amelybıl EFt mőködési célból, EFt pedig évi szennyvízberuházáshoz kapcsolódó aktuális hiteltörlesztés miatt merült fel. A január 2-án törlesztett EFt hitel fedezete likvid hitel volt, ugyanis a törlesztés fedezetét biztosító Lakáskasszától átutalt érdekeltségi hozzájárulások 2006-ban a nem tervezett felhalmozási kiadások és a korábbi likvid hitel törlesztésére nyújtottak fedezetet az alábbiak szerint. Érdekeltségi hozzájárulásokból finanszírozott gazdasági események: Átvett pénzeszközök (Lakáskassza) lakosságtól 2006-ban Fejlesztési célú hitel tárgyévi törlesztése Likvid hitel törlesztés szennyvízberuházás hiteltörlesztése miatt Elıirányzattal nem rendezett (nem tervezett) kezességvállalás Fel nem vett, de felmerült hiteligény Megelılegezett, utófinanszírozott pályázati beruházások Gödrös utak Játék a jövıért Infó táblák Dánfokon Turisztikai eszközök beszerzése Testvérvárosi kapcsolatok Felhalmozási és tıkejellegő bevétel kiesésbıl Mindösszesen: EFt EFt indokolt* EFt indokolt* EFt indokolt* EFt EFt EFt EFt EFt 547 EFt EFt EFt *Indokolt kiadásnak a szennyvízberuházással összekapcsolható tételeket tekintjük. Az önkormányzat év végi függı kiadásai forgalmának egyenlege EFt volt. Önkormányzati szinten a évben teljesített EFt összes kiadásból EFt, vagyis 43,19 % a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, míg EFt azaz 56,81 % az intézmények költségvetésében valósult meg. Az intézményeink évi költségvetése a mőködıképességüket - a szőkös dologi elıirányzatok és jelentıs felújítási igények mellett - folyamatosan biztosította. Likviditásuk folyamatos volt, az elıírt létszámleépítést az intézmények vezetıi végrehajtották. A helyi szervezési intézkedések többletköltségeire pályázatot nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz EFt összegben, melyek pénzügyi rendezése 2006-ban megtörtént. A tartalékok között a gázenergia árának emelkedése miatt képzett EFt összegő alap az intézmények között felosztásra került. Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások esetében (9. sz. melléklet) Ft visszafizetési kötelezettségünk, a mutatószámhoz kötött normatívák esetében Ft pótigényünk (10. sz. melléklet) keletkezett. A 11. sz. melléklet a évi központosított 5

6 elıirányzatok elszámolását mutatja be, visszafizetési kötelezettségünk 724 EFt. A 11/A. melléklet tartalmazza a évi központosított támogatásokból év végéig fel nem használt vis maior támogatást 238 EFt-os összegét, melyet visszafizettünk 2007-ben az Államkincstárnak. A 11/B. mellékletben mutatjuk be a jövedelemkülönbségek mérséklésével kapcsolatos adóerıképességünk elszámolását. Önkormányzatunk vagyoni helyzetének alakulását a 6. sz. és 12. sz. melléklet szemlélteti. A mérleg fı összege évben EFt-tal növekedett. Ezen belül a befektetett eszközök könyvszerinti értéke EFt-tal csökkent, a forgóeszközök könyvszerinti értéke EFt-tal növekedett. A 6. sz. melléklet mutatja be, hogy a befektetett eszközök állományán belül a tárgyi eszközök nettó értéke EFt-tal növekedett, míg a hosszú távú befektetésék tárgyévi esedékes összegével a forgóeszközök követelések sorának könyvszerinti összegét kellett növelni a számviteli elıírások miatt. Mérlegünkre alapvetıen e két tényezı gyakorol jelentıs hatást, elmondható, hogy évben a vagyongyarapítás folyamata elindult. A 13. sz. melléklet az önkormányzat évi vagyonának kimutatását tartalmazza intézményenként. A kimutatásból látszik, hogy az önkormányzat vagyona 63,37 %-ban ingatlan vagyonban testesül meg, de jelentıs még (34,73 %) az üzemeltetésre átadott vagyon könyvszerinti értéke. Az összes vagyonból 91,00 % részarány a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásaiban szerepel. Békés Város Önkormányzata évi pénzmaradványának alakulását a 8. sz. mellékletben mutatjuk be. A módosított pénzmaradvány évi összege EFt-tal kevesebb az elızı évinél. Az Önkormányzat évi (tárgyévi) jóváhagyásra javasolt pénzmaradványát a 14. sz. melléklet tartalmazza. Ennek összege EFt, amelybıl az intézmények gazdálkodásában EFt (TB finanszírozású EFt), EFt a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásában keletkezett. A jóváhagyásra javasolt pénzmaradványunkból EFt a kötelezettséggel terhelt maradvány, a szabad maradványból EFt a bérmaradvány, EFt annak járuléka, EFt pedig egyéb maradvány. A Polgármesteri Hivatal EFt összegő szabad pénzmaradványából EFt EFt a tartásdíjak megelılegezése miatt fennálló tartozás, amely összeg visszatérülése bizonytalan, felhasználásáról csak annak beérkezését követıen tudunk dönteni. A fennmaradó EFt szabadon felhasználható pénzmaradványból EFt-ot pályázati céltartalékként, EFt-ot általános intézményi céltartalékként javasolunk kezelni. A beszámoló /A. mellékletei tájékoztató adatokat tartalmaznak. A 17. sz. melléklet mérlegszerően tartalmazza a helyi önkormányzat mőködési és felhalmozási bevételeinek, valamint kiadásainak alakulását. A évi költségvetésünkben a mőködési célú bevételek tervezett összege EFt-tal volt kevesebb, mint a mőködési kiadások tervezett összege. A tényleges teljesítés a mőködési bevételek EFt összegő többletét mutatja a mőködési kiadásokhoz viszonyítva. A évi költségvetésben a felhalmozási célú bevételek tervezett összege EFt volt, a ténylegesen teljesített összeg EFt. A mérlegbıl megállapítható, hogy a mőködési bevételeinkbıl EFt összegig finanszíroztuk a felhalmozási célú kiadásainkat. A fentiek azt mutatják, hogy míg a tervezésnél a mérleg a vagyon várható csökkenésére engedett következtetni, a költségvetés végrehajtása során a folyamat megfordult és a gazdasági események a vagyon gyarapítása irányába mozdították el a mérleg szerkezetét. A 17/A.-17/D. sz. mellékletek a kisebbségi önkormányzatok hasonló mérlegeit tartalmazza. Az Áht ában elıírt kötelezettség alapján a 18. sz. mellékletben az önkormányzat adófizetéssel kapcsolatos közvetett támogatásait mutatjuk be. A /A. sz mellékletek az önkormányzat évi bevételi és kiadási finanszírozási ütemtervét mutatja be. Az elıterjesztésben leírtak és a beszámoló mellékletei alapján tájékozódhattak Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítésrıl. A szőkülı központi források 6

7 arra kényszeríttették az önkormányzatot, hogy a mőködési kiadások csökkentésével biztosítsa az egyensúlyt a bevételek és a kiadások között. A tanulólétszám folyamatos csökkenése a pedagógusok létszámának csökkentését eredményezte, ugyanakkor szükségessé vált az iskolai konyhák összevonása is. Intézményfenntartó társulás jött létre Békés Város Önkormányzat és Tarhos Község Önkormányzata között a Tarhosi Általános Iskola közös fenntartására. Az iskolákkal kapcsolatos átszervezési feladatok évben folytatódnak. A szociális ágazatban a július 1-tıl feladat-bıvülésként jelentkezett a szociális foglalkoztatás beindítása. Általánosságban elmondható, hogy a városunk évi költségvetése a vagyongyarapítás szempontjából kedvezıen alakult. A évi költségvetésünkben a teljesített felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 8,90 % volt, míg ez az arány 2006-ban a teljesítési adatokat figyelembe véve 9,23 %-ra módosult. A legfontosabb felújítások elvégzésére jelentıs összegő költségvetési saját forrás továbbra sem áll rendelkezésre. A nagy volumenő felújításokat csak pályázati pénzeszközökbıl lesz lehetıségünk megoldani. Békés, április 19. Izsó Gábor polgármester 7

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 1 27-11 1 259 Költségvetési kiadások

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester Tájékoztatás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 50/A (4) szerint az alábbi jelentést teszem közzé a Celldömölk Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint a képviselı-testület

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

I.mérleg. adatok eft-ban

I.mérleg. adatok eft-ban Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 215 Költségvetési bevételek 28 722 Költségvetési

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben